ยินดีต้อนรับ

รายชื่อเจ้าหน้าที่

[งานข้อมูลสารสนเทศโรงเรียน] [งานข้อมูลเขตพื้นที่]
นันทวัฒน์ กาญจนเรืองกิต
อนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์

โทรศัพท์ 038-511-090


รัชพล บูรณสรรพสิทธิ์
อนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์

โทรศัพท์ 038-511-090


เจษฎากร ศรีจันทร์
อนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์

โทรศัพท์ 038-511-090


ประทุมทิพย์ ดีวิจิตร
อนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์

โทรศัพท์ 038-511-090


เนาวรัตน์ ทองพูล
อนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์

โทรศัพท์ 038-511-090


ดวงขวัญ ช่างสมัคร
วัดเทพนิมิตร

โทรศัพท์ 0929830344


ชรินทร์ เพิ่มพูล
วัดเทพนิมิตร

โทรศัพท์ 0929830344


มาเรียม ศรีประภาพงศ์
วัดประตูน้ำท่าไข่

โทรศัพท์ 038-512-334


ธีรนัย เนียมโสต
วัดประตูน้ำท่าไข่

โทรศัพท์ 038-512-334


วันชนะ ธรรมประทีป
วัดราษฎร์ศรัทธาทำ

โทรศัพท์ 038-856-231


วันชนะ ธรรมประทีป
วัดราษฎร์ศรัทธาทำ

โทรศัพท์ 038-856-231


นางเพ็ญพร เก็บรักษา
วัดนิโครธาราม

โทรศัพท์ 038-812-091


นางสาวพรเทวา วัฒนศิริ
วัดนิโครธาราม

โทรศัพท์ 038-812-091


ภควรรณ วัฒนศิริ
วัดนิโครธาราม

โทรศัพท์ 038-812-091


นางสาววิไลวรรณ อุ่นเจริญ
วัดเที่ยงพิมลมุข

โทรศัพท์ 038-093580


เพ็ญพร เก็บรักษา
บ้านบางแก้ว

โทรศัพท์ 0876101238


นางสาวนภัตสร ศิริศักดิ์
วัดเกาะจันทาราม

โทรศัพท์ 038-856-186


นายอนันต์ ทองรัตน์
วัดเกาะจันทาราม

โทรศัพท์ 038-856-186


อนันต์ ทองรัตน์
วัดเกาะจันทาราม

โทรศัพท์ 038-856-186


นางสาวขวัญชนก แซ่โค้ว
วัดสมานรัตนาราม

โทรศัพท์ 038-516-121


นางธันยพร คชสาร
วัดจุกเฌอ

โทรศัพท์ 038-584183


รสสุคนธ์ จำปาศรี
วัดจุกเฌอ

โทรศัพท์ 038-584183


วารุณี จันทร์เขียว
วัดดอนทอง

โทรศัพท์ 038-824-398


อานุภาพ เลิศเจริญธรรม
วัดดอนทอง

โทรศัพท์ 038-824-398


อาณัติ สิทธิการ
วัดดอนทอง

โทรศัพท์ 038-824-398


เอกชัย ศรีสวัสดิ์
วัดดอนทอง

โทรศัพท์ 038-824-398


ถิรัวฒน์ รอดอารมณฺ์
วัดดอนทอง

โทรศัพท์ 038-824-398


ลลิตา พลศิลป์
วัดทด

โทรศัพท์ 038-823-238


นิพนธ์ น้อยจินดา
วัดทด

โทรศัพท์ 038-823-238


อาพร มะนูน
วัดพรหมสุวรรณ

โทรศัพท์ 038-981-745


เนตรนภิส นพเกตุ
วัดพรหมสุวรรณ(เจียมสนิธราษฎร์บำรุง)

โทรศัพท์ 038-981-745


วรญา โพธิ์ศรี
บ้านวนท่าแครง

โทรศัพท์ 038-981-415


นางสาวนิชาภา กิจประมงศรี
บ้านวนท่าแครง

โทรศัพท์ 038-981-415


นางสาวฉัฐยา วัฒนกุล
วัดบางพระเนตรโรจน์อุปถัมภ์

โทรศัพท์ -


นางนุชนาถ ธงทองทิพย์
วัดโพธาราม (จี๊ด น้อยใจบุญบำรุง) มิตรภาพที่ 62

โทรศัพท์ 038-514-291


ศิริเพ็ญ สัตยาภรณ์
วัดบางปรง

โทรศัพท์ 038-820-812


นางสาวนวนละออง สีดา
วัดบ้านนา (ประชาชนรังสฤษฎิ์)

โทรศัพท์ 038-565-304


นายนิรุต เจริญสุข
วัดเกาะ

โทรศัพท์ 038-565-256


สันติ ศรีอุราม
วัดแพรกนกเอี้ยง

โทรศัพท์


ภัสยพรรณ อัควัฒน์ชัยกุล
วัดแพรกนกเอี้ยง

โทรศัพท์


ภัสยพรรณ อัควัฒน์ชัยกุล
วัดแพรกนกเอี้ยง

โทรศัพท์


สุภโชค โชควิริยะสัมพันธ์
วัดแพรกนกเอี้ยง

โทรศัพท์


สมพักร์ สันติพงศ์ศักดิ์
บ้านแขวงกลั่น

โทรศัพท์ 089-0275174


สรพรรณ สุขประเสริฐ
วัดชนะสงสาร

โทรศัพท์ 038-593-193


นางสุภาพร ศรีมงคล
วัดชนะสงสาร

โทรศัพท์ 038-593-193


ธวัช เจนสัญญายุทธ
วัดนครเนื่องเขต

โทรศัพท์ 038-813-909


ธวัช เจนสัญญายุทธ

โทรศัพท์ 038-813-909


ธวัช เจนสัญญายุทธ
วัดนครเนื่องเขต

โทรศัพท์ 038-813-909


สิทธิชัย มาลา
วัดหนามแดง

โทรศัพท์ 0892348345


จินตนา พ่วงมาลี
วัดหนามแดง

โทรศัพท์ 0892348345


ชฎากานต์ สุรินทร์
บ้านคลองเจ้า

โทรศัพท์ 0813062408


กัลยา สีลำเนา
บ้านคลองเจ้า(เสนะวัตราษฎร์วิทยา)

โทรศัพท์ 0813062408


นางสาวเบญจพร ตีระวัฒนานนท์
วัดบางปลานัก

โทรศัพท์ -


รัชฏาพรรณ กิจประมงศรี
วัดบางปลานัก

โทรศัพท์ -


กฤติยาภรณ์ โสสีดา
วัดคู้เกษมสโมสร

โทรศัพท์ 038-845-911


นิพนธ์ วานิชยากร
บ้านวังตะเคียน

โทรศัพท์ 038-812-224


นางสาววรรณา พุฒศิริ
วัดจรเข้น้อย

โทรศัพท์ 0957598798


ชูชัย ศรีนวล
สุเหร่าลาดน้ำขาว

โทรศัพท์ 038-080-015


นางสาวผกามาศ ศรีตระกูล
สุเหร่าสมอเซ

โทรศัพท์ 081-577-0139


ยุรทัศน์ ผดุงเวียง
สุเหร่าหลวงแพ่ง

โทรศัพท์ 089-0503579


นางสาวทัศนภรณ์ สุวรรณพฤกษ์
สุเหร่าคลองใหญ่

โทรศัพท์ 0819110498


นายสุดใจ ศิริสมบัติ
สุเหร่าคลองใหญ่

โทรศัพท์ 0819110498


กรรณิการ์ ใสพลกรัง
บ้านเกาะดอน

โทรศัพท์ 038-080-029


จินดารัตน์ รักษานนท์
บ้านเกาะดอน

โทรศัพท์ 038-080-029


นางสาวนิษฐา ความมานะ
ตลาดเปร็ง

โทรศัพท์ 0942624159


ศิริวรรณ แซ่ลี้
ตลาดเปร็ง

โทรศัพท์ 0942624159


นฤมล สุขศรีสม
วัดไชยธารา

โทรศัพท์ 038-505-184


ทวีศักดิ์ แก้วนุช
วัดไชยธารา

โทรศัพท์ 038-505-184


ณัฐวุฒิ ผังรักษ์
แพ่งพิทยาภูมิ

โทรศัพท์ 0892276747


นางสาวภัชชา สารพันธ์
ประชาฤกษ์สมบูรณ์

โทรศัพท์ 038-581-212


นภา เมฆวิชัย
บึงเทพยา

โทรศัพท์ 038-088563


นภา เมฆวิชัย
สุเหร่าใหม่ปากคลอง 17

โทรศัพท์ 0936591653


นางสาวบุษยาภรณ์ อินทะฐา
สุเหร่าใหม่ปากคลอง 17

โทรศัพท์ 0936591653


วัลลา มะลูลีม
สุเหร่าแคราย

โทรศัพท์ 038-518-143


รัชนี ปารัคมาตย์
สิทธิสุนทรอุทิศ

โทรศัพท์ 038-582-405


นางสาวขวัญใจ ยิ่งรุ่งเรือง
วัดบางสาย

โทรศัพท์ 038-514-552


พงษ์ศักดิ์ จันทร์สำราญกุล
วัดนีลราษฎร์ศรัทธาบำรุง

โทรศัพท์ 089-6662839


วัชรพร บุญญาวัฒน์
วัดนีลราษฎร์ศรัทธาบำรุง

โทรศัพท์ 089-6662839


อัมมารี คงเจริญ
วัดญาณรังษาราม

โทรศัพท์


ณัฐพร นักเสียง
วัดญาณรังษาราม

โทรศัพท์


นิรมล อินทศร
ปากคลองบางขนาก

โทรศัพท์ 038-524-190


สายใจ อู่เงิน
วัดเกตุสโมสร

โทรศัพท์ 038-581-319


รัชนีบูรณ์ ยืนยงค์
วัดเกตุสโมสร

โทรศัพท์ 038-581-319


พเยาว์ ภาษิต
วัดประชาบำรุง

โทรศัพท์ 0816275988


นางสาวพิมพิไล บุญสาย
สะแกโดดประชาสรรค์

โทรศัพท์ 038-080-048


อริษา ไชยมงค์
สะแกโดดประชาสรรค์

โทรศัพท์ 038-080-048


นางวนิดา ชลารักษ์
วัดบางไทร

โทรศัพท์ 083-0895352


ธัญลักษณ์ ปลอดดี
วัดบางไทร

โทรศัพท์ 083-0895352


นายปัํญญา วิริยะศึกษา
วัดตะพังคลี

โทรศัพท์ 081-940-6561


นางสาววัชนี ชูสุวรรณ
วัดตะพังคลี(พิริยะราษฎร์บำรุง)

โทรศัพท์ 081-940-6561


นางอำพร มะนูรีม
บึงสิงโต

โทรศัพท์ 0847134978


นายสุพิน ที่ภักดี
บึงสิงโต

โทรศัพท์ 0847134978


สามารถ ภู่ระหงษ์
วัดคลอง 18

โทรศัพท์ 038-581-200


ทศพร ดีพิน
วัดคลอง 18

โทรศัพท์ 038-581-200


มัตติกา เหล่าละภะ
วัดคลอง 18

โทรศัพท์ 038-581-200


นางสาวเกษรา สุไลมาน
วัดพุทธอุดมวิหาร

โทรศัพท์ 038-586-222


Amornrat Lertchao
วัดพุทธอุดมวิหาร

โทรศัพท์ 038-586-222


วาสนา ล่าอ่อน
วัดพุทธอุดมวิหาร

โทรศัพท์ 038-586-222


ฟารีดา เดชะรัศมี
สุเหร่าคลอง 18

โทรศัพท์ 082-4654118


พัลลภ สินสมใจ
สุเหร่าคลอง 19

โทรศัพท์ 038-566-249


สุพัตรา สุขถาวร
สุเหร่าคลอง 19

โทรศัพท์ 038-566-249


สุกัญญา ธุวสิน
ปากบึงสิงโต

โทรศัพท์ 038-566-197


นายกริช สุรัสโม
วัดโพธิ์แสงกาญจนราษฎร์

โทรศัพท์ 033050342


นายชาติชาย สุขใส
วัดโพธิ์แสงกาญจนราษฎร์

โทรศัพท์ 033050342


วิลาย แสงจันทร์
ตลาดคลอง 16

โทรศัพท์ 038-585-113


รัชนก เกิดแก้ว
ตลาดคลอง 16

โทรศัพท์ 038-585-113


เพชร จำปาทอง
เฉลิมช่วงวิทยาทาน

โทรศัพท์ 038-585499


นางสาวสุนิสา บินยูซบ
เฉลิมช่วงวิทยาทาน

โทรศัพท์ 038-585499


นางสาวสุรัสวดี หงษ์เวียง
เฉลิมช่วงวิทยาทาน

โทรศัพท์ 038-585499


นางสาวสิริพร แกล้วกล้า
วัดรามัญ

โทรศัพท์ 0893406048


สุชาติ ครุฑสุวรรณ
สุเหร่าปากคลอง 20

โทรศัพท์ 038-585-490


อรพรรณ พานแก้ว
สุเหร่าดอนกลาง

โทรศัพท์ 038-080-054


รังสฤษดิ์ ธนะเพชรพิบูลย์
สุเหร่าดอนกลาง

โทรศัพท์ 038-080-054


นางสาวมัทนา มูหะหมัด
สุเหร่าคู้

โทรศัพท์


ศุภรัตน์ ม่วงสอน
สุเหร่าลำชะล่า

โทรศัพท์ -


ณัฐวุฒิ ไหมนิคม
สุเหร่าสมอเอก

โทรศัพท์


ณัฐวุฒิ ไหมนิคม
สุเหร่าสมอเอก

โทรศัพท์


เบ็ญจมาศ เจริญปาละ
สุเหร่าสมอเอก

โทรศัพท์


นายชัยวัฒน์ นนท์ยะโส
บ้านดอนเกาะกา

โทรศัพท์ -


สุพัทตรา มะนิยะ
บ้านบึงพระอาจารย์

โทรศัพท์


แดน ศรีชนะวัฒน์
บ้านคลอง 21

โทรศัพท์ 038-080-059


วณิชชา พัดเย็นชื่น
บ้านปลายคลอง 20

โทรศัพท์


นายไพฑูรย์ ผดุงกิจ
วัดโพธิ์เฉลิมรักษ์

โทรศัพท์ -


จารินี สิกุลจ้อย
วัดราษฎร์บำรุงศักดิ์

โทรศัพท์ 038-080-056


สุรีรัตน์ จีนา
สุเหร่าดอนเกาะกา

โทรศัพท์ -


วัฒนา พรมมิ
สุเหร่าดอนเกาะกา

โทรศัพท์ -


นางดวงพร บุญสงค์
วัดบึงตาหอม

โทรศัพท์ 0899846138


นายกิตติ แสงจิรัมย์
วัดบึงตาหอม

โทรศัพท์ 0899846138


นิตยา มิตรมานะ
สุเหร่าคลอง 20

โทรศัพท์ -


nittaya mitmana
สุเหร่าคลอง 20

โทรศัพท์ -


นายอธิคม ทิมย้ายงาม
สกุลดีประชาสรรค์

โทรศัพท์ 038-080-051


เตวิช สีเนหะ
วัดบึงน้ำรักษ์

โทรศัพท์ 033-050-335


นางสาววนิดา มะสี
วัดบึงน้ำรักษ์

โทรศัพท์ 033-050-335


นิตย์ ทิมย้ายงาม
สุเหร่าคลอง 15

โทรศัพท์ 0923415858


เนาวรัตน์ จันทร์แก้ว
สุเหร่าดารุลนาอีม

โทรศัพท์ 038-505-249


นายสมบัติ แดงชาติ
สุเหร่าคลองหกวา

โทรศัพท์ 033050338


ปรัชญา มัสติศิลปิน
โรงเรียนสุเหร่าคลองหกวา

โทรศัพท์ 033050338


นายสมบัติ แดงชาติ
สุเหร่าคลองหกวา

โทรศัพท์ 033050338


nit thimyaingam
สุเหร่าคลอง 14

โทรศัพท์ 038-080-050


นางสาวพรไพลิน สายพรม
วัดไผ่ดำ

โทรศัพท์ 038-132-081


นางสาวปิยะดา เพียรมิ่งมาศ
วัดหลวงแพ่ง

โทรศัพท์ 038-080-047


ระวีวรรณ สุทธิเชื้อนาค
วัดสว่างอารมณ์

โทรศัพท์ 038-592117


เลิศไพศาล รอดไพบูลย์
วัดคลองเจ้า

โทรศัพท์ 038-845-919


วิลาวัณย์ ธรรมสาโร
วัดคลองเจ้า

โทรศัพท์ 038-845-919


นายมนตรี พิมแพง
วัดแคราย

โทรศัพท์


นายมนตรี พิมแพง
วัดแคราย

โทรศัพท์


นางสาวเกษรา สุไลมาน
วัดบึงทองหลาง

โทรศัพท์ 02-988-2036


อุทัย เปลี่ยนเดชา
วัดบึงทองหลาง

โทรศัพท์ 02-988-2036


นายพรชัย ตั้งจิตพิทักษ์
วัดสุวรรณเตมีย์

โทรศัพท์


ธนวรรณ ศรีณะรงค์
วัดล่าง

โทรศัพท์ 038-531-435


ธีรภัทร์ โพธิ์สุวรรณ
วัดบน

โทรศัพท์ 038-533-432


สมพงษ์ วิเศษกลิ่น
วัดบน

โทรศัพท์ 038-533-432


ธวัชชัย สีแก้ว
วัดบน

โทรศัพท์ 038-533-432


คณิตา หงวนไธสง
พระพิมลเสนี

โทรศัพท์ 038-532-028


วีรเทพ จันทร
บ้านท่าข้ามตั้งตรงจิตร 10

โทรศัพท์ 038-573-001


นายสาธิต มาลัย
บ้านท่าข้ามตั้งตรงจิตร 10

โทรศัพท์ 038-573-001


อ้อมใจ ละเหลา
บ้านท่าข้ามตั้งตรงจิตร 10ฯ

โทรศัพท์ 038-573-001


ลักษณา แก้วกอง
วัดบางแสม

โทรศัพท์ 038-574-311


ธีรยุทธ ปลั่งวิจิตร
คลองพานทอง

โทรศัพท์ 038-573-646


ธีรยุทธ ปลั่งวิจิตร
คลองพานทอง

โทรศัพท์ 038-573-646


อุบล โพนรัตน์
คลองพานทอง

โทรศัพท์ 038-573-646


วงศมน เหมทานนท์
สามัคคีราษฎร์บำรุง

โทรศัพท์ 038-533-000


นางสาวอุมาพร ไพโรจน์
สามัคคีราษฎร์บำรุง

โทรศัพท์ 038-533-000


ชิดชนก ศุภพรโอฬาร
สามัคคีราษฎร์บำรุง

โทรศัพท์ 038-533-000


Niring Mesomnan
สามัคคีราษฎร์บำรุง

โทรศัพท์ 038-533-000


เข็มอัปสร สมสนุก
แสมขาววิทยาคาร

โทรศัพท์ 038-528-129


น่ารัก จุงเบย
แสมขาววิทยาคาร

โทรศัพท์ 038-528-129


พรทิพย์ เขียวมรกต
วัดสองคลอง

โทรศัพท์ 038-528-160


อนุรักษ์ บุญแจ้ง
วัดสองคลอง

โทรศัพท์ 038-528-160


วิเชียร อ่ำเอี่ยม
บ้านสีล้ง

โทรศัพท์ 038-080-046


สุมาลี แสงโคตร
บ้านสีล้ง

โทรศัพท์ 038-080-046


อาทิตย์ ขะจีฟ้า
สกัด 80

โทรศัพท์


คงเดช คง
สกัด 40

โทรศัพท์ 038-080-043


นางดวงใจ พิทักษ์มงคล
สกัด 40

โทรศัพท์ 038-080-043


นางดวงใจ พิทักษ์มงคล
สกัด 40

โทรศัพท์ 038-080-043


วรรณี เดชะคุณาพงษ์
วัดหล่อเจริญราษฎร์วราราม

โทรศัพท์


ศิริกานต์ จันทรศิริ
คลองตาเอี่ยม

โทรศัพท์


นางสาวศิริกานต์ จันทรศิริ
คลองตาเอี่ยม

โทรศัพท์


สุทธิพงษ์ คงธนะ
วัดบางวัว(สายเสริมวิทย์)

โทรศัพท์ 038-538-597


นายวรานนท์ ผะดาวงศ์
วัดบางสมัคร

โทรศัพท์ 038538594


สุภาพร อยู่ดี
วัดบางสมัคร

โทรศัพท์ 038538594


ประภัสสร ศรีเกษตร
วัดพิมพาวาส

โทรศัพท์ 038-570-467


อภากร อรรคนิตย์
จันทร์เจริญ

โทรศัพท์ 038-516-429


นางสาวรุ่งทิพย์ แสนบุญ
วัดบางเกลือ

โทรศัพท์ 038-531-002


นางสาวจารุวรรณ จันทร์ทอง
วัดลาดยาว

โทรศัพท์ 0898903847


นางสาวสมถวิล จูเภา
วัดสุคันธศีลาราม

โทรศัพท์ 038-989-545


ทัศนีย์ พิมพ์ดี
ประกอบราษฎร์บำรุง

โทรศัพท์ -


สุรินทร์ รัตนวิมลชัย
ประกอบราษฎร์บำรุง

โทรศัพท์ -


นางสาวมุทิตา ทองไทย
วัดท่าสะอ้าน

โทรศัพท์ 038-530-135


นายวิฑูรย์ พรมมิ
วัดท่าสะอ้าน

โทรศัพท์ 038-530-135


สร้อยเพชร จวงจันทร์
วัดสุขาราม

โทรศัพท์ 038-578-103


เกวลิน นาคสุก
วัดสุขาราม

โทรศัพท์ 038-578-103


นางสาวดวงพร ฤทธิโยธิน
คลองขวาง

โทรศัพท์ 0982659128


ศาลินา อ่อนพงษ์ทรัพย์
วัดเขาดิน

โทรศัพท์ 038-134-035


ศาลินา อ่อนพงษ์hทรัพย์
วัดเขาดิน

โทรศัพท์ 038-134-035


ศาลินา อ่อนพงษ์ทรัพย์
วัดเขาดิน

โทรศัพท์ 038-134-035


สุรินทร์ เงินยอดรัก
วัดบางผึ้ง

โทรศัพท์ 038-134-034


เจิด บุญรอด
วัดบางผึ้ง

โทรศัพท์ 038-134-034


นางโนรี ประจำค่าย
บ้านบางข้าว

โทรศัพท์ 063-1917679


นางสาวณัฐณิชา ทัศน์สาธิต
บ้านบางข้าว

โทรศัพท์ 063-1917679


นางสาวพรทิพย์ ชำนาญรบ
วัดอินทาราม

โทรศัพท์ 0814363663


บุษยพร ขมสนิท
วัดประศาสน์โสภณ

โทรศัพท์ 038-587-641


อนุสา บุญเรือง
วัดดอนสีนนท์(พายราษฎร์บำรุง)

โทรศัพท์ 0895419437


รัชนี ดิษริยะกุล
วัดดอนทราย

โทรศัพท์ 033050353


ชาญณรงค์ ผ่องแผ้ว
วัดดอนทราย

โทรศัพท์ 033050353


นางสาวสุนิษา จิตติราช
วัดดอนทราย

โทรศัพท์ 033050353


บุษกร กอโง่ง
วัดสามกอ

โทรศัพท์ 038-587-310


นางราตรี โชคพานิชศิริ
วัดกระทุ่ม

โทรศัพท์ 0624192494


นางราตรี โชคพานิชศิริ
วัดกระทุ่ม

โทรศัพท์ 0624192494


นภาวรรณ ชูพงษ์
วัดพิพิธประสาทสุนทร

โทรศัพท์ 038-577-097


กรกนก ปุณยการ
วัดพิพิธประสาทสุนทร

โทรศัพท์ 038-577-097


นางอรัญญา ดวงบุตร
วัดแสนภูดาษ

โทรศัพท์ 038-577-217


อรัญญา ดวงบุคร
วัดแสนภูดาษ

โทรศัพท์ 038-577-217


นางจิตลดา สารเจริญ คุ๊ก
วัดผาณิตาราม

โทรศัพท์ -


วิมล ดาแดง
วัดอรัญญิการาม

โทรศัพท์ 08926595851


ภาณุพงศ์ บัวประเสริฐ
วัดศรีมงคล

โทรศัพท์


เตือนจิตต์ ขมเจริญ
วัดพนมพนาวาส

โทรศัพท์ 038-583-633


อนันตยา ศักดิ์ประศาสน์
วัดพนมพนาวาส

โทรศัพท์ 038-583-633


นางสาวนันทรัตน์ มิ่งฉาย
วัดราษฎร์ศรัทธาธรรม

โทรศัพท์ 0817779166


นายมานะ มานะประดิษฐ์
วัดราษฎร์ศรัทธาธรรม

โทรศัพท์ 0817779166


อนันตยา ศักดิ์ประศาสน์
วัดลาดบัว

โทรศัพท์


นายสมศักดิ์ พานิช
วัดประชาบำรุงกิจ

โทรศัพท์ 038-820-617


ปิยนุช ศิริโสภาพงษ์
วัดประชาบำรุงกิจ

โทรศัพท์ 038-820-617


ศศิวิมล จันทร์งาม
วัดหนองกระสังสามัคคี

โทรศัพท์


มธุรดา บุญมาก
วัดสนามจันทร์

โทรศัพท์ 038-587-098


เทวา อุ่นอก
วัดคลองบ้านโพธิ์

โทรศัพท์ -


นางสาวอมรรัตน์ ตันเจริญ
วัดคลองบ้านโพธิ์

โทรศัพท์ -


นางสาวอมรรัตน์ ตันเจริญ
วัดคลองต้นหมัน

โทรศัพท์ 038-588-611


นางสาวทัศนา อัจฉราวรรณ์
วัดคลองต้นหมัน

โทรศัพท์ 038-588-611


พิชญา วีรานุกูล
วัดเทพราช

โทรศัพท์ 038-595-454


โต้ง พรมกุล
วัดกลางราษฎร์บำรุง

โทรศัพท์ 0850990377


ประภาวดี ศรีทับ
วัดกลางราษฎร์บำรุง

โทรศัพท์ 0850990377


วรากรณ์ ดวงใน
วัดใหม่ประเวศ

โทรศัพท์ 038-595-501


วัลลภา เทียบสุวรรณ
วัดใหม่ประเวศ

โทรศัพท์ 038-595-501


ลลิดา ลุนราศรี
วัดคลองสวน

โทรศัพท์ 0813112210


นางสาววิมลรัตน์ รอดแก้ว
สุเหร่าเกาะไร่

โทรศัพท์ 038-595-109


สุรางค์ พิบูลธนพัฒน์
สุเหร่าจรเข้น้อย

โทรศัพท์ 033590100


นันทรัตน์ พงสวัสดิ์
สุเหร่าจรเข้น้อย

โทรศัพท์ 033590100


ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน