ยินดีต้อนรับ

รายชื่อเจ้าหน้าที่

[งานข้อมูลสารสนเทศโรงเรียน] [งานข้อมูลเขตพื้นที่]
นันทวัฒน์ กาญจนเรืองกิต
อนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์

โทรศัพท์ 038-511090


รัชพล บูรณสรรพสิทธิ์
อนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์

โทรศัพท์ 038-511090


เจษฎากร ศรีจันทร์
อนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์

โทรศัพท์ 038-511090


ประทุมทิพย์ ดีวิจิตร
อนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์

โทรศัพท์ 038-511090


เนาวรัตน์ ทองพูล
อนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์

โทรศัพท์ 038-511090


ดวงขวัญ ช่างสมัคร
วัดเทพนิมิตร

โทรศัพท์ 0929830344


ชรินทร์ เพิ่มพูล
วัดเทพนิมิตร

โทรศัพท์ 0929830344


มาเรียม ศรีประภาพงศ์
วัดประตูน้ำท่าไข่

โทรศัพท์ 038-512-334


ธีรนัย เนียมโสต
วัดประตูน้ำท่าไข่

โทรศัพท์ 038-512-334


วันชนะ ธรรมประทีป
วัดราษฎร์ศรัทธาทำ

โทรศัพท์ 038-856-231


วันชนะ ธรรมประทีป
วัดราษฎร์ศรัทธาทำ

โทรศัพท์ 038-856-231


นางเพ็ญพร เก็บรักษา
วัดนิโครธาราม

โทรศัพท์ 038-812-091


นางสาวพรเทวา วัฒนศิริ
วัดนิโครธาราม

โทรศัพท์ 038-812-091


ภควรรณ วัฒนศิริ
วัดนิโครธาราม

โทรศัพท์ 038-812-091


นางสาววิไลวรรณ อุ่นเจริญ
วัดเที่ยงพิมลมุข

โทรศัพท์ 038-093580


เพ็ญพร เก็บรักษา
บ้านบางแก้ว

โทรศัพท์ 0876101238


นางสาวนภัตสร ศิริศักดิ์
วัดเกาะจันทาราม

โทรศัพท์ 038-856-186


นายอนันต์ ทองรัตน์
วัดเกาะจันทาราม

โทรศัพท์ 038-856-186


อนันต์ ทองรัตน์
วัดเกาะจันทาราม

โทรศัพท์ 038-856-186


นางสาวขวัญชนก แซ่โค้ว
วัดสมานรัตนาราม

โทรศัพท์ 038-516-121


นางธันยพร คชสาร
วัดจุกเฌอ

โทรศัพท์ 038-584183


รสสุคนธ์ จำปาศรี
วัดจุกเฌอ

โทรศัพท์ 038-584183


วารุณี จันทร์เขียว
วัดดอนทอง

โทรศัพท์ 038-824-398


อานุภาพ เลิศเจริญธรรม
วัดดอนทอง

โทรศัพท์ 038-824-398


อาณัติ สิทธิการ
วัดดอนทอง

โทรศัพท์ 038-824-398


เอกชัย ศรีสวัสดิ์
วัดดอนทอง

โทรศัพท์ 038-824-398


ถิรัวฒน์ รอดอารมณฺ์
วัดดอนทอง

โทรศัพท์ 038-824-398


นางสาวนันทวรรณ ศรีสุวรรณ
วัดทด

โทรศัพท์ 038-823-238


นิพนธ์ น้อยจินดา
วัดทด

โทรศัพท์ 038-823-238


อาพร มะนูน
วัดพรหมสุวรรณ

โทรศัพท์ 038-981-745


เนตรนภิส นพเกตุ
วัดพรหมสุวรรณ(เจียมสนิธราษฎร์บำรุง)

โทรศัพท์ 038-981-745


วรญา โพธิ์ศรี
บ้านวนท่าแครง

โทรศัพท์ 038-981-415


นางสาวนิชาภา กิจประมงศรี
บ้านวนท่าแครง

โทรศัพท์ 038-981-415


นายกฤติพงษ์ ทองฉาย
วัดบางพระเนตรโรจน์อุปถัมภ์

โทรศัพท์ -


นางนุชนาถ ธงทองทิพย์
วัดโพธาราม (จี๊ด น้อยใจบุญบำรุง) มิตรภาพที่ 62

โทรศัพท์ 038-514-291


ศิริเพ็ญ สัตยาภรณ์
วัดบางปรง

โทรศัพท์ 038-820-812


นางสาวนวนละออง สีดา
วัดบ้านนา (ประชาชนรังสฤษฎิ์)

โทรศัพท์ 0890363409


นายนิรุต เจริญสุข
วัดเกาะ

โทรศัพท์ 038-565-256


สันติ ศรีอุราม
วัดแพรกนกเอี้ยง

โทรศัพท์


ภัสยพรรณ อัควัฒน์ชัยกุล
วัดแพรกนกเอี้ยง

โทรศัพท์


ภัสยพรรณ อัควัฒน์ชัยกุล
วัดแพรกนกเอี้ยง

โทรศัพท์


สุภโชค โชควิริยะสัมพันธ์
วัดแพรกนกเอี้ยง

โทรศัพท์


สมพักร์ สันติพงศ์ศักดิ์
บ้านแขวงกลั่น

โทรศัพท์ 089-0275174


สรพรรณ สุขประเสริฐ
วัดชนะสงสาร

โทรศัพท์ 038-593-193


นางสุภาพร ศรีมงคล
วัดชนะสงสาร

โทรศัพท์ 038-593-193


ธวัช เจนสัญญายุทธ
วัดนครเนื่องเขต

โทรศัพท์ 038-813-909


ธวัช เจนสัญญายุทธ

โทรศัพท์ 038-813-909


ธวัช เจนสัญญายุทธ
วัดนครเนื่องเขต

โทรศัพท์ 038-813-909


สิทธิชัย มาลา
วัดหนามแดง

โทรศัพท์ 0892348345


จินตนา พ่วงมาลี
วัดหนามแดง

โทรศัพท์ 0892348345


ชฎากานต์ สุรินทร์
บ้านคลองเจ้า

โทรศัพท์ 0813062408


กัลยา สีลำเนา
บ้านคลองเจ้า(เสนะวัตราษฎร์วิทยา)

โทรศัพท์ 0813062408


นางสาวเบญจพร ตีระวัฒนานนท์
วัดบางปลานัก

โทรศัพท์ -


รัชฏาพรรณ กิจประมงศรี
วัดบางปลานัก

โทรศัพท์ -


กฤติยาภรณ์ โสสีดา
วัดคู้เกษมสโมสร

โทรศัพท์ 038-845-911


นิพนธ์ วานิชยากร
บ้านวังตะเคียน

โทรศัพท์ 038-812-224


นางสาววรรณา พุฒศิริ
วัดจรเข้น้อย

โทรศัพท์ 0957598798


ชูชัย ศรีนวล
สุเหร่าลาดน้ำขาว

โทรศัพท์ 038-080-015


นางสาวผกามาศ ศรีตระกูล
สุเหร่าสมอเซ

โทรศัพท์ 081-577-0139


ยุรทัศน์ ผดุงเวียง
สุเหร่าหลวงแพ่ง

โทรศัพท์ 089-0503579


นางสาวทัศนภรณ์ สุวรรณพฤกษ์
สุเหร่าคลองใหญ่

โทรศัพท์ 0819110498


นายสุดใจ ศิริสมบัติ
สุเหร่าคลองใหญ่

โทรศัพท์ 0819110498


กรรณิการ์ ใสพลกรัง
บ้านเกาะดอน

โทรศัพท์ 038-080-029


จินดารัตน์ รักษานนท์
บ้านเกาะดอน

โทรศัพท์ 038-080-029


นางสาวนิษฐา ความมานะ
ตลาดเปร็ง

โทรศัพท์ 0942624159


ศิริวรรณ แซ่ลี้
ตลาดเปร็ง

โทรศัพท์ 0942624159


นฤมล สุขศรีสม
วัดไชยธารา

โทรศัพท์ 038-505-184


ทวีศักดิ์ แก้วนุช
วัดไชยธารา

โทรศัพท์ 038-505-184


ณัฐวุฒิ ผังรักษ์
แพ่งพิทยาภูมิ

โทรศัพท์ 0892276747


นางสาวภัชชา สารพันธ์
ประชาฤกษ์สมบูรณ์

โทรศัพท์ 038-581-212


นภา เมฆวิชัย
บึงเทพยา

โทรศัพท์ 038-088563


นภา เมฆวิชัย
สุเหร่าใหม่ปากคลอง 17

โทรศัพท์ 0936591653


นางสาวบุษยาภรณ์ อินทะฐา
สุเหร่าใหม่ปากคลอง 17

โทรศัพท์ 0936591653


วัลลา มะลูลีม
สุเหร่าแคราย

โทรศัพท์ 038-518-143


รัชนี ปารัคมาตย์
สิทธิสุนทรอุทิศ

โทรศัพท์ 038-582-405


นางสาวขวัญใจ ยิ่งรุ่งเรือง
วัดบางสาย

โทรศัพท์ 038-514-552


พงษ์ศักดิ์ จันทร์สำราญกุล
วัดนีลราษฎร์ศรัทธาบำรุง

โทรศัพท์ 089-6662839


วัชรพร บุญญาวัฒน์
วัดนีลราษฎร์ศรัทธาบำรุง

โทรศัพท์ 089-6662839


อัมมารี คงเจริญ
วัดญาณรังษาราม

โทรศัพท์


ณัฐพร นักเสียง
วัดญาณรังษาราม

โทรศัพท์


นิรมล อินทศร
ปากคลองบางขนาก

โทรศัพท์ 0657461593


สายใจ อู่เงิน
วัดเกตุสโมสร

โทรศัพท์ 038-581-319


รัชนีบูรณ์ ยืนยงค์
วัดเกตุสโมสร

โทรศัพท์ 038-581-319


พเยาว์ ภาษิต
วัดประชาบำรุง

โทรศัพท์ 0816275988


นางสาวพิมพิไล บุญสาย
สะแกโดดประชาสรรค์

โทรศัพท์ 038-080-048


อริษา ไชยมงค์
สะแกโดดประชาสรรค์

โทรศัพท์ 038-080-048


นางวนิดา ชลารักษ์
วัดบางไทร

โทรศัพท์ 083-0895352


ธัญลักษณ์ ปลอดดี
วัดบางไทร

โทรศัพท์ 083-0895352


นายปัํญญา วิริยะศึกษา
วัดตะพังคลี

โทรศัพท์ 081-940-6561


นางสาววัชนี ชูสุวรรณ
วัดตะพังคลี(พิริยะราษฎร์บำรุง)

โทรศัพท์ 081-940-6561


นางอำพร มะนูรีม
บึงสิงโต

โทรศัพท์ 0847134978


นายสุพิน ที่ภักดี
บึงสิงโต

โทรศัพท์ 0847134978


สามารถ ภู่ระหงษ์
วัดคลอง 18

โทรศัพท์ 038-581-200


ทศพร ดีพิน
วัดคลอง 18

โทรศัพท์ 038-581-200


มัตติกา เหล่าละภะ
วัดคลอง 18

โทรศัพท์ 038-581-200


นางสาวเกษรา สุไลมาน
วัดพุทธอุดมวิหาร

โทรศัพท์ 038-586-222


Amornrat Lertchao
วัดพุทธอุดมวิหาร

โทรศัพท์ 038-586-222


วาสนา ล่าอ่อน
วัดพุทธอุดมวิหาร

โทรศัพท์ 038-586-222


ฟารีดา เดชะรัศมี
สุเหร่าคลอง 18

โทรศัพท์ 082-4654118


พัลลภ สินสมใจ
สุเหร่าคลอง 19

โทรศัพท์ 038-566-249


สุพัตรา สุขถาวร
สุเหร่าคลอง 19

โทรศัพท์ 038-566-249


สุกัญญา ธุวสิน
ปากบึงสิงโต

โทรศัพท์ 038-566-197


นายกริช สุรัสโม
วัดโพธิ์แสงกาญจนราษฎร์

โทรศัพท์ 033050342


นายชาติชาย สุขใส
วัดโพธิ์แสงกาญจนราษฎร์

โทรศัพท์ 033050342


วิลาย แสงจันทร์
ตลาดคลอง 16

โทรศัพท์ 038-585-113


รัชนก เกิดแก้ว
ตลาดคลอง 16

โทรศัพท์ 038-585-113


เพชร จำปาทอง
เฉลิมช่วงวิทยาทาน

โทรศัพท์ 038-585499


นางสาวสุนิสา บินยูซบ
เฉลิมช่วงวิทยาทาน

โทรศัพท์ 038-585499


นางสาวสุรัสวดี หงษ์เวียง
เฉลิมช่วงวิทยาทาน

โทรศัพท์ 038-585499


นางสาวสิริพร แกล้วกล้า
วัดรามัญ

โทรศัพท์ 0893406048


สุชาติ ครุฑสุวรรณ
สุเหร่าปากคลอง 20

โทรศัพท์ 038-585-490


อรพรรณ พานแก้ว

โทรศัพท์ 038-080-054


รังสฤษดิ์ ธนะเพชรพิบูลย์
สุเหร่าดอนกลาง

โทรศัพท์ 038-080-054


นางสาวมัทนา มูหะหมัด
สุเหร่าคู้

โทรศัพท์


ศุภรัตน์ ม่วงสอน
สุเหร่าลำชะล่า

โทรศัพท์ -


ณัฐวุฒิ ไหมนิคม
สุเหร่าสมอเอก

โทรศัพท์


ณัฐวุฒิ ไหมนิคม
สุเหร่าสมอเอก

โทรศัพท์


เบ็ญจมาศ เจริญปาละ
สุเหร่าสมอเอก

โทรศัพท์


นายชัยวัฒน์ นนท์ยะโส
บ้านดอนเกาะกา

โทรศัพท์ -


สุพัทตรา มะนิยะ
บ้านบึงพระอาจารย์

โทรศัพท์


แดน ศรีชนะวัฒน์
บ้านคลอง 21

โทรศัพท์ 038-080-059


วณิชชา พัดเย็นชื่น
บ้านปลายคลอง 20

โทรศัพท์


นายไพฑูรย์ ผดุงกิจ
วัดโพธิ์เฉลิมรักษ์

โทรศัพท์ -


จารินี สิกุลจ้อย
วัดราษฎร์บำรุงศักดิ์

โทรศัพท์ 038-080-056


สุรีรัตน์ จีนา
สุเหร่าดอนเกาะกา

โทรศัพท์ -


วัฒนา พรมมิ
สุเหร่าดอนเกาะกา

โทรศัพท์ -


นางดวงพร บุญสงค์
วัดบึงตาหอม

โทรศัพท์ 0899846138


นายกิตติ แสงจิรัมย์
วัดบึงตาหอม

โทรศัพท์ 0899846138


วิไลวรรณ แสงเปราะ

โทรศัพท์ -


นายอธิคม ทิมย้ายงาม
สกุลดีประชาสรรค์

โทรศัพท์ 0890505324


เตวิช สีเนหะ
วัดบึงน้ำรักษ์

โทรศัพท์ 033-050-335


นางสาววนิดา มะสี
วัดบึงน้ำรักษ์

โทรศัพท์ 033-050-335


นิตย์ ทิมย้ายงาม
สุเหร่าคลอง 15

โทรศัพท์ 0910068101


เนาวรัตน์ จันทร์แก้ว
สุเหร่าดารุลนาอีม

โทรศัพท์ 038-505-249


นายสมบัติ แดงชาติ
สุเหร่าคลองหกวา

โทรศัพท์ 033050338


ปรัชญา มัสติศิลปิน
โรงเรียนสุเหร่าคลองหกวา

โทรศัพท์ 033050338


นายสมบัติ แดงชาติ
สุเหร่าคลองหกวา

โทรศัพท์ 033050338


nit thimyaingam
สุเหร่าคลอง 14

โทรศัพท์ 038-080-050


นางสาวพรไพลิน สายพรม
วัดไผ่ดำ

โทรศัพท์ 038-132-081


นางสาวปิยะดา เพียรมิ่งมาศ
วัดหลวงแพ่ง

โทรศัพท์ 038-080-047


ระวีวรรณ สุทธิเชื้อนาค
วัดสว่างอารมณ์

โทรศัพท์ 038-592117


ระวีวรรณ สุทธิเชื้อนาค
วัดสว่างอารมณ์ (กัลยาณราษฎร์)

โทรศัพท์ 038-592117


เลิศไพศาล รอดไพบูลย์
วัดคลองเจ้า

โทรศัพท์ 038-845-919


นายพงษ์พันธ์ จาดฮามรถ
วัดคลองเจ้า

โทรศัพท์ 038-845-919


นายมนตรี พิมแพง
วัดแคราย

โทรศัพท์


นายมนตรี พิมแพง
วัดแคราย

โทรศัพท์


นางสาวเกษรา สุไลมาน
วัดบึงทองหลาง

โทรศัพท์ 02-988-2036


อุทัย เปลี่ยนเดชา
วัดบึงทองหลาง

โทรศัพท์ 02-988-2036


นายพรชัย ตั้งจิตพิทักษ์
วัดสุวรรณเตมีย์

โทรศัพท์


ธนวรรณ ศรีณะรงค์
วัดล่าง

โทรศัพท์ 038-531-435


ธีรภัทร์ โพธิ์สุวรรณ
วัดบน

โทรศัพท์ 038-533-432


สมพงษ์ วิเศษกลิ่น
วัดบน

โทรศัพท์ 038-533-432


ธวัชชัย สีแก้ว
วัดบน

โทรศัพท์ 038-533-432


คณิตา หงวนไธสง
พระพิมลเสนี

โทรศัพท์ 038-532-028


วีรเทพ จันทร
บ้านท่าข้ามตั้งตรงจิตร 10

โทรศัพท์ 038-573-001


นายสาธิต มาลัย
บ้านท่าข้ามตั้งตรงจิตร 10

โทรศัพท์ 038-573-001


อ้อมใจ ละเหลา
บ้านท่าข้ามตั้งตรงจิตร 10ฯ

โทรศัพท์ 038-573-001


ลักษณา แก้วกอง
วัดบางแสม

โทรศัพท์ 038-574-311


ธีรยุทธ ปลั่งวิจิตร
คลองพานทอง

โทรศัพท์ 038-573-646


ธีรยุทธ ปลั่งวิจิตร
คลองพานทอง

โทรศัพท์ 038-573-646


อุบล โพนรัตน์
คลองพานทอง

โทรศัพท์ 038-573-646


นางสาวณัฐกฤตา สุขศิริ
พรหมานุเคราะห์

โทรศัพท์ 038-531155


วงศมน เหมทานนท์
สามัคคีราษฎร์บำรุง

โทรศัพท์ 038-533-000


นางสาวอุมาพร ไพโรจน์
สามัคคีราษฎร์บำรุง

โทรศัพท์ 038-533-000


ชิดชนก ศุภพรโอฬาร
สามัคคีราษฎร์บำรุง

โทรศัพท์ 038-533-000


Niring Mesomnan
สามัคคีราษฎร์บำรุง

โทรศัพท์ 038-533-000


เข็มอัปสร สมสนุก
แสมขาววิทยาคาร

โทรศัพท์ 038-528-129


น่ารัก จุงเบย
แสมขาววิทยาคาร

โทรศัพท์ 038-528-129


พรทิพย์ เขียวมรกต
วัดสองคลอง

โทรศัพท์ 038-528-160


อนุรักษ์ บุญแจ้ง
วัดสองคลอง

โทรศัพท์ 038-528-160


วิเชียร อ่ำเอี่ยม
บ้านสีล้ง

โทรศัพท์ 038-080-046


สุมาลี แสงโคตร
บ้านสีล้ง

โทรศัพท์ 038-080-046


อาทิตย์ ขะจีฟ้า
สกัด 80

โทรศัพท์ 0822748809


คงเดช คง
สกัด 40

โทรศัพท์ 038-080-043


นางดวงใจ พิทักษ์มงคล
สกัด 40

โทรศัพท์ 038-080-043


นางดวงใจ พิทักษ์มงคล
สกัด 40

โทรศัพท์ 038-080-043


วรรณี เดชะคุณาพงษ์
วัดหล่อเจริญราษฎร์วราราม

โทรศัพท์


ศิริกานต์ จันทรศิริ
คลองตาเอี่ยม

โทรศัพท์


นางสาวศิริกานต์ จันทรศิริ
คลองตาเอี่ยม

โทรศัพท์


สุทธิพงษ์ คงธนะ
วัดบางวัว(สายเสริมวิทย์)

โทรศัพท์ 038-538-597


นายวรานนท์ ผะดาวงศ์
วัดบางสมัคร

โทรศัพท์ 038538594


สุภาพร อยู่ดี
วัดบางสมัคร

โทรศัพท์ 038538594


ประภัสสร ศรีเกษตร
วัดพิมพาวาส

โทรศัพท์ 038-570-467


อภากร อรรคนิตย์
จันทร์เจริญ

โทรศัพท์ 038-516-429


นางสาวรุ่งทิพย์ แสนบุญ
วัดบางเกลือ

โทรศัพท์ 038-531-002


นางสาวจารุวรรณ จันทร์ทอง
วัดลาดยาว

โทรศัพท์ 0898903847


นางสาวสมถวิล จูเภา
วัดสุคันธศีลาราม

โทรศัพท์ 038-989-545


ทัศนีย์ พิมพ์ดี
ประกอบราษฎร์บำรุง

โทรศัพท์ -


สุรินทร์ รัตนวิมลชัย
ประกอบราษฎร์บำรุง

โทรศัพท์ -


นางสาวมุทิตา ทองไทย

โทรศัพท์ 038-530-135


นายวิฑูรย์ พรมมิ

โทรศัพท์ 038-530-135


สร้อยเพชร จวงจันทร์
วัดสุขาราม

โทรศัพท์ 038-578-103


เกวลิน นาคสุก
วัดสุขาราม

โทรศัพท์ 038-578-103


นางสาวดวงพร ฤทธิโยธิน
คลองขวาง

โทรศัพท์ 0982659128


ศาลินา อ่อนพงษ์ทรัพย์
วัดเขาดิน

โทรศัพท์ 038-134-035


ศาลินา อ่อนพงษ์hทรัพย์
วัดเขาดิน

โทรศัพท์ 038-134-035


ศาลินา อ่อนพงษ์ทรัพย์
วัดเขาดิน

โทรศัพท์ 038-134-035


สุรินทร์ เงินยอดรัก
วัดบางผึ้ง

โทรศัพท์ 038-134-034


เจิด บุญรอด
วัดบางผึ้ง

โทรศัพท์ 038-134-034


นางโนรี ประจำค่าย

โทรศัพท์ 063-1917679


นางสาวณัฐณิชา ทัศน์สาธิต

โทรศัพท์ 063-1917679


นางสาวพรทิพย์ ชำนาญรบ
วัดอินทาราม

โทรศัพท์ 0814363663


บุษยพร ขมสนิท

โทรศัพท์ 0971966343


อนุสา บุญเรือง
วัดดอนสีนนท์(พายราษฎร์บำรุง)

โทรศัพท์ 0895419437


รัชนี ดิษริยะกุล
วัดดอนทราย

โทรศัพท์ 033050353


ชาญณรงค์ ผ่องแผ้ว
วัดดอนทราย

โทรศัพท์ 033050353


นางสาวสุนิษา จิตติราช
วัดดอนทราย

โทรศัพท์ 033050353


บุษกร กอโง่ง
วัดสามกอ

โทรศัพท์ 038-587-310


นางราตรี โชคพานิชศิริ
วัดกระทุ่ม

โทรศัพท์ 0624192494


นางราตรี โชคพานิชศิริ
วัดกระทุ่ม

โทรศัพท์ 0624192494


นภาวรรณ ชูพงษ์
วัดพิพิธประสาทสุนทร

โทรศัพท์ 038-577-097


กรกนก ปุณยการ
วัดพิพิธประสาทสุนทร

โทรศัพท์ 038-577-097


นางอรัญญา ดวงบุตร
วัดแสนภูดาษ

โทรศัพท์ 038-577-217


อรัญญา ดวงบุคร
วัดแสนภูดาษ

โทรศัพท์ 038-577-217


นางจิตลดา สารเจริญ คุ๊ก
วัดผาณิตาราม

โทรศัพท์ -


วิมล ดาแดง
วัดอรัญญิการาม

โทรศัพท์ 08926595851


ภาณุพงศ์ บัวประเสริฐ
วัดศรีมงคล

โทรศัพท์


เตือนจิตต์ ขมเจริญ
วัดพนมพนาวาส

โทรศัพท์ 038-583-633


อนันตยา ศักดิ์ประศาสน์
วัดพนมพนาวาส

โทรศัพท์ 038-583-633


นางสาวนันทรัตน์ มิ่งฉาย
วัดราษฎร์ศรัทธาธรรม

โทรศัพท์ 0817779166


นายมานะ มานะประดิษฐ์
วัดราษฎร์ศรัทธาธรรม

โทรศัพท์ 0817779166


ขนิษฐา บุญญา
วัดลาดบัว

โทรศัพท์


นายสมศักดิ์ พานิช
วัดประชาบำรุงกิจ

โทรศัพท์ 038-820-617


ปิยนุช ศิริโสภาพงษ์
วัดประชาบำรุงกิจ

โทรศัพท์ 038-820-617


ศศิวิมล จันทร์งาม
วัดหนองกระสังสามัคคี

โทรศัพท์


มธุรดา บุญมาก
วัดสนามจันทร์

โทรศัพท์ 038-587-098


เทวา อุ่นอก
วัดคลองบ้านโพธิ์

โทรศัพท์ -


นางสาวอมรรัตน์ ตันเจริญ
วัดคลองบ้านโพธิ์

โทรศัพท์ -


นางสาวอมรรัตน์ ตันเจริญ
วัดคลองต้นหมัน

โทรศัพท์ 038-588-611


นางสาวทัศนา อัจฉราวรรณ์
วัดคลองต้นหมัน

โทรศัพท์ 038-588-611


พิชญา วีรานุกูล
วัดเทพราช

โทรศัพท์ 038-595-454


โต้ง พรมกุล
วัดกลางราษฎร์บำรุง

โทรศัพท์ 0850990377


ประภาวดี ศรีทับ
วัดกลางราษฎร์บำรุง

โทรศัพท์ 0850990377


วรากรณ์ ดวงใน

โทรศัพท์ 038-595-501


วัลลภา เทียบสุวรรณ
วัดใหม่ประเวศ

โทรศัพท์ 038-595-501


ลลิดา ลุนราศรี
วัดคลองสวน

โทรศัพท์ 0813112210


นางสาววิมลรัตน์ รอดแก้ว
สุเหร่าเกาะไร่

โทรศัพท์ 038-595-109


สุรางค์ พิบูลธนพัฒน์
สุเหร่าจรเข้น้อย

โทรศัพท์ 033590100


นันทรัตน์ พงสวัสดิ์
สุเหร่าจรเข้น้อย

โทรศัพท์ 033590100


ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน