ยินดีต้อนรับ

รายชื่อเจ้าหน้าที่

[งานข้อมูลสารสนเทศโรงเรียน] [งานข้อมูลเขตพื้นที่]
ธนทัต จันทร์แดง
บ้านคลองร่วม

โทรศัพท์ 037-218455


บุญเชิด ขันโท
บ้านคลองร่วม

โทรศัพท์ 037-218455


พรชัย สิทธิพล
ชุมชนบ้านทุ่งแฝก

โทรศัพท์ 0-37283959


นายจำนงค์ กองคำ
วัดโคกป่าแพง

โทรศัพท์ 0899493246


วันดี พวงมาลีประดับ
บ้านหนองช้างลง

โทรศัพท์ 037- 288072


ชนิดา พงษ์พานิช
บ้านหนองช้างลง

โทรศัพท์ 037- 288072


นางจิราพร มีศรี
บ้านเขาดิน(ประชาอุทิศ)

โทรศัพท์


ชนิดา วรรณา
บ้านเขาดิน (ประชาอุทิศ)

โทรศัพท์


นางสาวกนกวรรณ กาทาสี
บ้านโปร่งสะเดา

โทรศัพท์ 037-625495


กนกวรรณ กาทาสี
บ้านโปร่งสะเดา

โทรศัพท์ 037-625495


สุชาดา ทรงด้วงทุม
บ้านเขาไม้แก้ว

โทรศัพท์ 037486764


ณัฐวุฒิ เล็บครุฑ
บ้านคลองตามั่น

โทรศัพท์ 037- 480008


นางอัญชิสา เล็บครุฑ
บ้านคลองตามั่น

โทรศัพท์ 037- 480008


ณัฐวุฒิ จรัสทอง
บ้านคลองตามั่น

โทรศัพท์ 037- 480008


สุภาพร อิ่มจิตร์
บ้านชำโสม

โทรศัพท์ 037- 625490


นงนารถ พิมทอง
บ้านคลองเจ้าแรง

โทรศัพท์ 037625492


ประยูร งอพา
บ้านโคกสว่าง

โทรศัพท์ 037- 480075


วรรณภา กลีบขยาย
บ้านปราสาท

โทรศัพท์ 0-37480100


เสรี มณีแสน
ชุมชนบ้านเขาลูกช้าง

โทรศัพท์ 0-3757-5096


อาคม สิริมงคลศานต์
ชุมชนบ้านเขาลูกช้าง

โทรศัพท์ 0-3757-5096


สมปอง สร้อยมณี
บ้านโคกกระท้อน

โทรศัพท์ 037583762


นางธนัชพร โนนกงกาง
บ้านวังบัวทอง

โทรศัพท์ 0-3748-0070


กนกศิริ วรรณสันต์
บ้านวังบัวทอง

โทรศัพท์ 0-3748-0070


นายประภาส เพ้ยจันทึก
ไทยรัฐวิทยา 93 (บ้านลาดตะเคียน)

โทรศัพท์ 037-480073


วินัย อินทร์ปัญญา
บ้านหนองตลาด

โทรศัพท์ 0871404478


สัตติยมาศ ขจรศิลป์
วัดหาดสูง

โทรศัพท์ 0860798512


กฤตภาส ลันวงษ์สา
วัดหาดสูง

โทรศัพท์ 0860798512


นางสาววารี ลิ้มเส็ง
บ้านนาคลองกลาง

โทรศัพท์ 0-3748-0088


สุธาสินี จันทราภรณ์
บ้านทด

โทรศัพท์ 0613870042


เสาวลักษณ์ รุณเกตุ
บ้านโคกลาน

โทรศัพท์ 037- 480104


สุธาสินี จันทราภรณ์
บ้านโคกลาน

โทรศัพท์ 037- 480104


สิรลักษณ์ มหิทธยาภรณ์
บ้านโคกสั้น

โทรศัพท์ (037) 480015


สิริลักษณ์ มหิทธยาภรณ์
บ้านโคกสั้น

โทรศัพท์ (037) 480015


สิริลักษณ์ มหิทธยาภรณ์
บ้านโคกสั้น

โทรศัพท์ (037) 480015


นิตยา อุตส่าห์เพียร
บ้านคลองอุดม

โทรศัพท์ 037-625-536


นิตยา อุตส่าห์เพียร
วัดโคกขี้เหล็ก

โทรศัพท์ 0-3748-0102


นางกัลญา ปัทมนต์
วัดโคกอุดม

โทรศัพท์ 0-3720-4052


นิรัญญา รื่นพากเพียร
วัดโคกอุดม

โทรศัพท์ 0-3720-4052


ปิติพล สุทธิเรือง
บ้านโนนหัวบึง

โทรศัพท์ 037- 480001


ปิติพล สุทธิเรือง
บ้านโนนหัวบึง

โทรศัพท์ 037- 480001


สุมณฑา บุญเจริญ
บ้านหนองปรือ

โทรศัพท์ -


นางสุมณฑา บุญเจริญ
บ้านหนองปรือ

โทรศัพท์ -


ศิริลักษณ์ คงวัฒน์
บ้านตรอกปลาไหล

โทรศัพท์ 089 253 8010


พิสิทธิ์ สถิตมั่น
บ้านตรอกปลาไหล

โทรศัพท์ 089 253 8010


สุปราณี โค้วตระกูล
บ้านซ่ง

โทรศัพท์ 037- 480053


จริยา คุ้มทอง
วัดย่านรี

โทรศัพท์ (037) 48005


ธัญวลัย นงค์พรมมา
บ้านเขาด้วน

โทรศัพท์ 037-625508


วิจิตรา จันทึก
บ้านเขาด้วน

โทรศัพท์ 037-625508


กิตติญา หาต่ง
บ้านเขาด้วน

โทรศัพท์ 037-625508


ทิพวัลย์ ลุนจักร
บ้านเขาด้วน

โทรศัพท์ 037-625508


วัชราภรณ์ ศรีโรจน์
บ้านเขาด้วน

โทรศัพท์ 037-625508


ชลันดา เรืองวุฒิ
บ้านหนองประดู่

โทรศัพท์ 0-3748-0087


เนาวรัตน์ เงินเต็ม
บ้านหนองประดู่

โทรศัพท์ 0-3748-0087


นางสุรางค์ สายชมภู
บ้านหนองหัวช้าง

โทรศัพท์ -


ปิยะมาศ มะเฟือง
บ้านโนนสะอาด

โทรศัพท์ 0-3729-0069


สุภาพร หินโทน
บ้านโนนสะอาด

โทรศัพท์ 0-3729-0069


ลัดดาวรรณ อ่อนอรถ
บ้านหนองบัว

โทรศัพท์ -


พัชนี พลเผือก
วัดศรีสุวรรณาราม

โทรศัพท์ 037- 480082


รติวัฒน์ รัสมี
วัดตันทาราม

โทรศัพท์ 037- 480058


นายรติวัฒน์ รัสมี
วัดตันทาราม

โทรศัพท์ 037- 480058


นางวิรยา ดวงจำปา
บ้านหนองอนามัย

โทรศัพท์ 0-3729-0158


นายสมควร ไพบูลย์
วัดเกาะแดง

โทรศัพท์ 0-3762-5518


สมชาติ เวชสถล
บ้านหนองไผ่ล้อม

โทรศัพท์ 037486750


นงนุช คำสัตย์
บ้านหนองไผ่ล้อม

โทรศัพท์ 037486750


สมศักดิ์ เก้าลิ้ม
บ้านหนองโดน

โทรศัพท์ 037- 281877


สิริโยธิน เผ่ากัณหา
บ้านหนองโดน

โทรศัพท์ 037- 281877


นายโกสินธ์ ศรีธรรม
วัดปากน้ำ

โทรศัพท์ -


กชนีย์วรรณ วงค์มูล
บ้านบุเสี้ยว

โทรศัพท์ 0-3748-0081


วาสนา หนูเทียน
บ้านบุเสี้ยว

โทรศัพท์ 0-3748-0081


พัฒนา สุริหะ
บ้านพระปรง

โทรศัพท์ 037480407


ภูธเนศ พรมทา
บ้านพระปรง

โทรศัพท์ 037480407


ประภัสสร ฟังช้า
บ้านพระปรง

โทรศัพท์ 037480407


นายพัฒนา สุริหะ
บ้านพระปรง

โทรศัพท์ 037480407


วิรศักดิ์ บุตรประเสริฐ
วัดวัฒนารังษี

โทรศัพท์ 0-37480799


วิรศักดิ์ บุตรประเสริฐ
วัดวัฒนารังษี

โทรศัพท์ 0-37480799


นางกัญญา​ แสนใจกล้า
บ้านหนองนาใน

โทรศัพท์ 037-480649


นายพีรสิฐ ลากุล
อนุบาลกบินทร์บุรี

โทรศัพท์ 037-282390


อรพรรณ อึ้งมีเจริญสุขดี
อนุบาลกบินทร์บุรี

โทรศัพท์ 037-282390


ทองปทุม มูลดี
อนุบาลกบินทร์บุรี

โทรศัพท์ 037-282390


เจนจิรา คำมิ่ง
อนุบาลกบินทร์บุรี

โทรศัพท์ 037-282390


นางดวงใจ เจริญพร
บรรหารวิทยา

โทรศัพท์ 0-3757-6099


นางสาวพรเพ็ญ บัวทอง
บรรหารวิทยา

โทรศัพท์ 0-3757-6099


นุสรี วงค์มะราด
บ้านไผ่

โทรศัพท์ 0-3728-3005


นางนุสรี วงค์มะราด
บ้านไผ่

โทรศัพท์ 0-3728-3005


นางสาววาสนา หนูเทียน
วัดราษฎร์รังษี

โทรศัพท์ 0947415355


นางสาววาสนา หนูเทียน
วัดราษฎร์รังษี

โทรศัพท์ 0947415355


วาสนา หนูเทียน

โทรศัพท์ 0947415355


อรศิริ แท่งหอม
บ้านหนองสัง(ไลอุทิศ)

โทรศัพท์ 0-3729-8110


อรศิริ แท่งหอม
บ้านหนองสัง(ไลอุทิศ)

โทรศัพท์ 0-3729-8110


นางเพ็ญโสภา ภุทะเก
บ้านนางเลง

โทรศัพท์ 0-3728-3002


นราศักดิ์ กองทอง
บ่อทองวิทยา

โทรศัพท์ 0-3729-8078


รัศม์ศิกานต์ บังคม
บ่อทองวิทยา

โทรศัพท์ 0-3729-8078


นางสาวอัชญาพร หิตเมียงสงค์
วัดใหม่พรหมสุวรรณ

โทรศัพท์ 037-218921


อัชญาพร หิตเมียงสงค์
วัดใหม่พรหมสุวรรณ

โทรศัพท์ 037-218921


จุฬาลักษณ์ บุญสม
บ้านหนองศรีวิชัย

โทรศัพท์ -0907735028


นุชรินทร์ อุนิลคำ
บ้านหนองศรีวิชัย

โทรศัพท์ -0907735028


อนุศักดิ์ สังสะโอาศ
วัดวังหวาย

โทรศัพท์ -


นางสาวจิราวรรณ อาจโยธา
วัดวังหวาย

โทรศัพท์ -


นางสาวจิราวรรณ อาจโยธา
วัดวังหวาย

โทรศัพท์ -


จุฑารัตน์ บัวจำปา
บ้านหนองจิก

โทรศัพท์ -


จุฑารัตน์ บัวจำปา
บ้านหนองจิก

โทรศัพท์ -


ลัดดา เชิดสูงเนิน
วัดรัตนโชติการาม

โทรศัพท์ 0-3748-0049


วัชรพงษ์ วีระวัฒน์
วัดรัตนชมภู

โทรศัพท์ (037)218372


แสงอรุณ ธรรมวิจิตร
วัดปากแพรก

โทรศัพท์ 0-3762-5491


ชาลิสา พลาดพิง
บ้านวังกวาง

โทรศัพท์ 0-3729-7097


ศรีสุวรรณ กุลสิงห์
บ้านวังดินสอ

โทรศัพท์ 0-3748-0305


ชญาน์พัชร ศักดานุศาสน์
บ้านวังดินสอ

โทรศัพท์ 0-3748-0305


ณรงค์ฤทธิ์ สหุนาฬุ

โทรศัพท์ 037- 480106


นางสาวอนุธิดา ใจอารี
บ้านเขาปูน

โทรศัพท์ 0-3748-0006


นางสาวธารารัตน ธรรมม่วงไทย
บ้านเขาถ้ำ

โทรศัพท์ 037- 480005


ศิริพร รู้กิจนา
บ้านเขาถ้ำ

โทรศัพท์ 037- 480005


นางสาวสายรุ้ง สรวญรัมย์
บ้านไทยเจริญ

โทรศัพท์ 0-3748-0020


เสาวณีย์ ดอนลาดลี
บ้านไทยเจริญ

โทรศัพท์ 0-3748-0020


จิตร์ตรา ยาคำ
บ้านใหม่พัฒนา

โทรศัพท์ 0-3748-0036


จิตร์ตรา ยาคำ
บ้านใหม่พัฒนา

โทรศัพท์ 0-3748-0036


มัฐนกรญ์ ยาคำ
บ้านใหม่พัฒนา

โทรศัพท์ 0-3748-0036


ตุ๊กตา บัวชัย
บ้านคลองสิบสอง

โทรศัพท์ 0-37452726


ณิชาภัทร พยัคฆพล
บ้านคลองสิบสอง

โทรศัพท์ 0-37452726


มณีวรรณ ไพศรี
บ้านคลองสิบสอง

โทรศัพท์ 0-37452726


นายประดิษฐ์ หมวดอินทร์
บ้านคลองหันแดง

โทรศัพท์ 0-3748-0012


ประดิษฐ์ หมวดอินทร์
บ้านคลองหันแดง

โทรศัพท์ 0-3748-0012


ประยูร ช้างท่า
บ้านโปร่งใหญ่

โทรศัพท์ 037- 625533


กาญจนา คำดี
บ้านโปร่งใหญ่

โทรศัพท์ 037- 625533


ศิรินันท์ สิงวะราช
บ้านโปร่งใหญ่

โทรศัพท์ 037- 625533


นางศิริรัตน์ วรรณประเวศน์
วัดเนาวรัตนาราม

โทรศัพท์ 0819825378


ทองเล็ก นาคทัต
บ้านท่าอุดม

โทรศัพท์ 037-625499


วิจารณ์ อากาศ
บ้านท่าอุดม

โทรศัพท์ 037-625499


นายชัชวาลย์ คำมะนารถ
บ้านหนองมันปลา

โทรศัพท์ 037- 480031


ว่าที่ร้อยตรีรัฐกาล ทองเกิด
บ้านหนองมันปลา

โทรศัพท์ 037- 480031


สมใจ มั่งคั่ง
วัดศรีสวัสดิ์

โทรศัพท์ 0-3721-5309


สมใจ มั่งคั่ง
วัดศรีสวัสดิ์

โทรศัพท์ 0-3721-5309


อินทิรา ภาคบุตร
วัดศรีสวัสดิ์

โทรศัพท์ 0-3721-5309


พิภพ บัตรมาก
วัดสระดู่(บู่บำรุงวิทย์)

โทรศัพท์ 037210630-1


จันทร์เพ็ญ หมั่นการ
วัดสระดู่(บู่บำรุงวิทย์)

โทรศัพท์ 037210630-1


สุกัญญา วีระวัฒน์
วัดสระดู่(บู่บำรุงวิทย์)

โทรศัพท์ 037210630-1


สุรินทร์ สร้อยมณี
บ้านโคกหอม

โทรศัพท์ 0898983756


กัลยาณี สิงห์สินธุ์
บ้านวังตะเคียน

โทรศัพท์ 037576550


พัชร์นันท์ ทวีทรัพย์
บ้านหนองคล้า

โทรศัพท์ 0-3721-3076


นายพงษ์ธรรม คำมา
บ้านแก่ง

โทรศัพท์ 037-625521


นายณรงค์ศักดิ์ ภูมิภู่ทอง
บ้านแก่ง

โทรศัพท์ 037-625521


นฤมล คชรณ
บ้านแก่ง

โทรศัพท์ 037-625521


นายเกรียงไกร เรือนน้อย
วัดจันทรังษีถาวร

โทรศัพท์ 037- 625526


กลีบแก้ว ผิวอ่อน
วัดเนินสูง

โทรศัพท์ 037- 480041


ประติภา วงค์ชมภู
โรงเรียนบ้านกุงประชาสรรค์

โทรศัพท์ 037-452719


ฉัตรชัย สิงหชัย
บ้านเขากระแต

โทรศัพท์ 037-625522


นายณรงค์ พรมภักดิ์
บ้านคลองระกำ

โทรศัพท์ 037-625 522


ชยิน ศรีแดง
บ้านหนองหอย

โทรศัพท์ 0-376-255-25


สุดา ภักดีอิ่ม
บ้านหนองหอย

โทรศัพท์ 0-376-255-25


พรพิมล เมธานุสรณ์
ชุมชนบ้านสำพันตา

โทรศัพท์ 0-3741-1106


ณิชานภัทร พิมพ์จันทร์
ชุมชนบ้านสำพันตา

โทรศัพท์ 0-3741-1106


นางจิราภรณ์ เสียงฆ้อง
วัดสารวนาราม

โทรศัพท์ -


วัฒนา โพธิ์สุวรรณ
บ้านกระเดียง

โทรศัพท์ 0-37288955


วัฒนา โพธิ์สุวรรณ
บ้านกระเดียง

โทรศัพท์ 0-37288955


wimon rattanasakda
อนุบาลนาดี

โทรศัพท์ 0-3728-9054


Nattanan Arunsan
อนุบาลนาดี

โทรศัพท์ 0-3728-9054


วิมล รัตนศักดิ์ดา
อนุบาลนาดี

โทรศัพท์ 0-3728-9054


ประดิษฐ พลเสน
บ้านบุสูง

โทรศัพท์ -


supakorn ninaksorn
บ้านบุสูง

โทรศัพท์ -


ประดิษฐ พลเสน
บ้านบุสูง

โทรศัพท์ -


ปัทจิมา ขุมทอง
บ้านโนนสูง

โทรศัพท์ 0-3748-0093


อรสา อ่อนละมูล
บ้านโนนแสนสุข

โทรศัพท์ 0-37625555


นางสุพัตรา ราชสันเทียะ
บ้านโคกกระจง

โทรศัพท์ 037-480013


นายภูมิรัตน์ ชุมคำไฮ
บ้านหนองแหน

โทรศัพท์ 037480090


นางปิยดา คงทองสังข์
บ้านหนองแหน

โทรศัพท์ 037480090


จันทนี เจียมรัตนะ
บ้านหนองสองห้อง

โทรศัพท์ 037480032


จินดารัตน์ ประสิทธิ์
บ้านหนองตะแบก

โทรศัพท์ -


พงษ์ศักดิ์ พรมสวย
บ้านหนองตะแบก

โทรศัพท์ -


ประเสริฐ ฟักสอาด
บ้านบุพราหมณ์

โทรศัพท์ 081-9451105


อุทัย ดวงพรหม
บ้านบุพราหมณ์

โทรศัพท์ 081-9451105


ทรงพร อุทิยา
บ้านบุพราหมณ์

โทรศัพท์ 081-9451105


โชคชัย มาณพ
บ้าน กม.80

โทรศัพท์ 037480003


พรพรรณ อินทร์มี
บ้านทับลาน

โทรศัพท์ -


นางสาวจรุญ อดทน
บ้านทับลาน

โทรศัพท์ -


นางสุกัญญา นาโสก
บ้านขุนศรี

โทรศัพท์ 037480092


นายชัชวาลย์ จิราวัสน์
บ้านขุนศรี

โทรศัพท์ 037480092


นางสาวบุษบา แสงหม้อ
บ้านบุพราหมณ์อรุณอนุสรณ์

โทรศัพท์ -


ว่าที่ ร.ท.วิรุฬห์ นาคำภา
บ้านบุพราหมณ์อรุณอนุสรณ์

โทรศัพท์ -


บุษบา แสงหม้อ
บ้านบุพราหมณ์อรุณอนุสรณ์

โทรศัพท์ -


ประไพพร คลองมีคุณ
บ้านทุ่งแฝก

โทรศัพท์ 037625552


พรพิมล มูลดี
บ้านทุ่งแฝก

โทรศัพท์ 037625552


วงศกร เดชโคตร
ชุมชนบ้านทุ่งโพธิ์

โทรศัพท์ 037401120


วงศกร เดชโคตร
ชุมชนบ้านทุ่งโพธิ์

โทรศัพท์ 037401120


จรัญ ฉุนโต
บ้านท่าสะตือ

โทรศัพท์ -


วิยะดา ศรีครู
บ้านท่าสะตือ

โทรศัพท์ -


กัลยา ไชยทำ
บ้านชงโคสันติสุขวิทยาคาร

โทรศัพท์ 037480016


ปวีณา อินตา
บ้านราษฎร์เจริญ

โทรศัพท์ 037480027


สุธาสินี จันทราภรณ์
บ้านวังรี

โทรศัพท์ 037283448


ธวัช เกลียวทอง
บ้านแก่งดินสอ

โทรศัพท์ 037480098


เหมือนขวัญ ใจชื่น
บ้านคลองมะไฟ

โทรศัพท์ 0-3748-0097


เหมือนขวัญ ใจชื่น
บ้านคลองมะไฟ

โทรศัพท์ 0-3748-0097


ชัยโย ทุมชะ
บ้านอุดมบรรพต

โทรศัพท์ 037625550


นางสาวปริญธิดา ป้องคำแสน
บ้านหินเทิน

โทรศัพท์ 0-3748-0035


วรภพ ตุละพิภาค
บ้านหินเทิน

โทรศัพท์ 0-3748-0035


วรภพ ตุละพิภาค
บ้านหินเทิน

โทรศัพท์ 0-3748-0035


อมรา เพิ่มสันเทียะ
บ้านคลองตาหมื่น

โทรศัพท์ 037-480095


อนุพงษ์ พุทธาธรรม
บ้านคลองตาหมื่น

โทรศัพท์ 037-480095


ยุทธภูมิ น้อยเพชร
สหกรณ์นิคมบ้านคลองปลาดุกลาย

โทรศัพท์ 037480094


นางนิภา รังกลาง
สหกรณ์นิคมบ้านคลองปลาดุกลาย

โทรศัพท์ 037480094


ยุทธภูมิ น้อยเพชร
สหกรณ์นิคมบ้านคลองปลาดุกลาย

โทรศัพท์ 037480094


วิทวัส วนิชาชีวะ
สพป.ปราจีนบุรี เขต 2

โทรศัพท์


ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน