ยินดีต้อนรับ

รายชื่อเจ้าหน้าที่

[งานข้อมูลสารสนเทศโรงเรียน] [งานข้อมูลเขตพื้นที่]
รุ่งทิพย์ ประพิณ
เสนศิริอนุสรณ์

โทรศัพท์ 044-612050


นายประกอบ เกิดนางรอง
เสนศิริอนุสรณ์

โทรศัพท์ 044-612050


ลัดดาวัลย์ จันทะบูรณ์
เสนศิริอนุสรณ์

โทรศัพท์ 044-612050


แวววลี สิริวรจรรยาดี
เสนศิริอนุสรณ์

โทรศัพท์ 044-612050


ออมสิน จรูญรักษ์
บ้านโคกวัด

โทรศัพท์ 044-612705


นางศิริวรรณ ศรีหาจักร์
บ้านโคกสะอาดวิทยาคาร

โทรศัพท์ 044-658255


นางศิริวรรณ ศรีหาจักร์
บ้านโคกสะอาดวิทยาคาร

โทรศัพท์ 044-658255


วุฒินันท์ บุญคล้อย
คงชัยสิทธิ์วิทยา

โทรศัพท์ 044630317


นันทนา จูมจันทร์
คงชัยสิทธิ์วิทยา

โทรศัพท์ 044630317


ชัยพร ศรีพลี
ประกาศธรรมคุณวิทยา

โทรศัพท์ 044630106


นางสาววิภา รุ่งเรือง
ประกาศธรรมคุณวิทยา

โทรศัพท์ 044630106


จิตพิมาน นาประจักษ์
บ้านเขากระโดง(ศิลาทองอุปถัมภ์)

โทรศัพท์ 044-601160


chairat kroomram
อนุบาลบุรีรัมย์

โทรศัพท์ 044-611277


นนทพัทธ์ เดือนแด่น
อนุบาลบุรีรัมย์

โทรศัพท์ 044-611277


นางภานิชา ศิลาชัย

โทรศัพท์ 044-611277


อริศรา ศรีงาน
ไตรภูมิวิทยา

โทรศัพท์ 0446119811


รัตน์ติกร ชินบุตร
บ้านโกรกขี้หนู

โทรศัพท์ 044182536


นายไพบูลย์ สดรัมย์
บ้านโกรกขี้หนู

โทรศัพท์ 044182536


นางคำจันทร์ สมลิคุณ
บ้านหนองตราดน้อย

โทรศัพท์ 089-7198180


นางบรรจง เจริญใหญ่
สามัคคีมีชัยวิทยา

โทรศัพท์ 044630438


ศศิธร ลิ้มตระกูล
สามัคคีมีชัยวิทยา

โทรศัพท์ 044630438


สุจิตรา สาครรัมย์
บ้านหนองไผ่ใหญ่

โทรศัพท์


นายเสรี เลิศฤทธิ์
บ้านหนองไผ่ใหญ่

โทรศัพท์


กุศลิน อมรพลัง
บ้านตราดหนองพลวง

โทรศัพท์ 044-614224


นันทิกร จันทร์สม
โรงเรียนเขตการทางสงเคราะห์ 5 (ไตรคามสิทธิศิลป์)

โทรศัพท์ 044-611624


นาย รัตนชัย แสงชูโต
เขตการทางสงเคราะห์5 (ไตรคามสิทธิศิลป์)

โทรศัพท์ 044-611624


ศิรภัสสร ใจดำ
เขตการทางสงเคราะห์5 (ไตรคามสิทธิศิลป์)

โทรศัพท์ 044-611624


สุภาพ พาราษฎร์
วัดสถานีหนองตาด

โทรศัพท์ 0819771241


อดิศักดิ์ กัลยา
บ้านนากลาง

โทรศัพท์ 044630314


เจนจิรา กัลยา
บ้านนากลาง

โทรศัพท์ 044630314


ประนอม แดงงาม
บ้านมาบสมอ

โทรศัพท์ 044630060


วรรณรัตน์ วิสุทธิ์ธรรมนาถ
วัดบ้านบัลลังก์

โทรศัพท์ 044630154


นายศุภวัฒน์ รัตนเสน
บ้านหนองตราด

โทรศัพท์ -


นางสาวพยอม ศรีวัชรามาศ
บ้านหนองตราด

โทรศัพท์ -


นายพัชรินทร์ มีพัฒน์
บ้านสำโรงโนนเค็ง

โทรศัพท์ 0817257106


นายพัชรินทร์ มีพัฒน์
บ้านสำโรงโนนเค็ง

โทรศัพท์ 0817257106


ฐิติรภัค ไผ่ดีนุกูล

โทรศัพท์ 0817257106


นางคำพัน ปฏิสังข์
บ้านม่วงโนนสูง

โทรศัพท์ 044630057


สิริวสันต์ หอยมุข
บ้านม่วงโนนสูง

โทรศัพท์ 044630057


ชวัลกร หมื่นฤทธิ์
พระครูวิทยา

โทรศัพท์ 08-7377-7979


ดอกรัก ธรรมสา
บ้านม่วง

โทรศัพท์ 044-783691


อรอุษา ปานะโปย
บ้านม่วง

โทรศัพท์ 044-783691


นายสมศักดิ์ พิมพ์ภู
บ้านม่วง

โทรศัพท์ 044-783691


สมศักดิ์ พิมพ์ภู
บ้านม่วง

โทรศัพท์ 044-783691


นายมงคล ทะนันไธสง

โทรศัพท์ -


นางสาวนิติยา โพธิแสง
บ้านหนองยาง

โทรศัพท์


ลาวัณย์ ปักโกทะสัง
บ้านหนองยาง

โทรศัพท์


สมพงษ์ ตันติวัฒน์นิยม
บ้านสระเกษ

โทรศัพท์ 044630071


ศิริวัฒน์ จริยากุลวงศ์
บ้านสระเกษ

โทรศัพท์ 044630071


นางวรัชยา ภูสังกา
บ้านหนองขวาง

โทรศัพท์ 044630152


จิรศักดิ์ เอกสุข
บ้านหนองขวาง

โทรศัพท์ 044630152


จรรยาพร นครแสน
วัดบ้านถลุงเหล็ก

โทรศัพท์ 044-783486


เกรียงไกร สุจิรพงศ์
บ้านโนนศิลา

โทรศัพท์ 044119331


พเยาว์ ซารัมย์
บ้านโนนศิลา

โทรศัพท์ 044119331


นางมนิสตา แดงสี
บ้านหนองผักแว่น

โทรศัพท์


นางจุไรลักษณ์ บุญฤทธิ์
บ้านหนองผักแว่น

โทรศัพท์


ไตรวัลย์ อนุรักษากรกรุล
รร.บ้านกลันทาวิทยา

โทรศัพท์ 044-781462


ไตรวัลย์ อนุรักษา
บ้านกลันทาวิทยา

โทรศัพท์ 044-781462


นรารรัตน์ เหล่าบ้านเหนือ
บ้านท้องเรือ

โทรศัพท์ 044630148


นายภูวนัตถ์ ชาญวาทิก
บ้านท้องเรือ

โทรศัพท์ 044630148


จุฑามาศ เหมือนวาจา
บ้านพะไล

โทรศัพท์ 044630270


นางสาวสายพิณ พลสยม
บ้านพระครูน้อย

โทรศัพท์


นายภูวนัตถ์ ชาญวาทิก
บ้านพระครูน้อย

โทรศัพท์


มหศักดิ์ แก้วนาพันธ์
บ้านหนองปรือ

โทรศัพท์ 0873758118


สุภานัน นามวิชัย
บ้านกลางเพชร (สุโขวิทยา)

โทรศัพท์ 044-784313


ศิริลักษณ์ ทวยมีฤทธิ์
วัดบ้านเสม็ด

โทรศัพท์ -


นางยุวดี กะสินรัมย์
บ้านสำโรงพรหมอนุสรณ์

โทรศัพท์ 044119333


พูนศรี ชอบธรรม
บ้านสำโรงพรหมอนุสรณ์

โทรศัพท์ 044119333


นายชูศักดิ์ อุสาทรัพย์
วัดโพธิ์ทอง

โทรศัพท์ 044-613335


อนุวัฒน์ สุภาพ
วัดโพธิ์ทอง

โทรศัพท์ 044-613335


ปรีชา ปัดไธสง
วัดโพธิ์ทอง

โทรศัพท์ 044-613335


นายครรชิต สะโลรัมย์
วัดโพธิ์ทอง

โทรศัพท์ 044-613335


นายยิ่ง ประโกสันตัง
บ้านหนองโสน

โทรศัพท์ 044-612855


อิสราภรณ์ ธรรมยโกศิษฐ์
บ้านหนองโสน

โทรศัพท์ 044-612855


นายณัฐกฤต ตันจุลนานนท์
บ้านหนองโสน

โทรศัพท์ 044-612855


นายณัฐกฤต ตันจุลนานนท์
บ้านหนองโสน

โทรศัพท์ 044-612855


ฐิตาภา ปลื้มกมล
บ้านมะค่า

โทรศัพท์ 044630151


กรรณิการ์ โสรำภา
บ้านง้าง

โทรศัพท์ 044630150


นางสาวธนวดี สืบเพ็ง
บ้านง้าง

โทรศัพท์ 044630150


วัจนารัตน์ สืบเพ็ง
บ้านง้าง

โทรศัพท์ 044630150


สุภาพร ต้นหนองสวง
บ้านตะโก

โทรศัพท์ 044-666541


สุภาพร ต้นหนองสวง
บ้านตะโก

โทรศัพท์ 044-666541


นายเกียรติศักดิ์ อภิระติง
บ้านตะเคียน

โทรศัพท์ 044119335


สมหมาย บุตรสิงห์
บ้านหนองเพชร

โทรศัพท์ 0817256770


เกยูร ประยูรเมธา
วัดบ้านสวายสอ

โทรศัพท์ 044-871489


อัปษร สินชัยศรี
วัดบ้านรุน

โทรศัพท์


อุมาภรณ์ จิรัมย์
ไตรมิตรวิทยาคาร

โทรศัพท์


บัญญัติ มะโนมัย
ไตรมิตรวิทยาคาร

โทรศัพท์


นางสาวจินตนา กระเชิญรัมย์
วิมลวิทยา

โทรศัพท์ 0910141246


สายรุ้ง สุวะโจ
บ้านหลักเขต

โทรศัพท์ 044-630316


ครรชิต สะโลรัมย์
บ้านหลักเขต

โทรศัพท์ 044-630316


pakawadee karam
บ้านโคกเก่า

โทรศัพท์ 044-630015


พิสิทธิ์ ลิ่มนิจโพธิขำกุล
บ้านสวายจีก

โทรศัพท์ 044-781498


นางสุปราณี วิเศษนคร
บ้านโคกเปราะ

โทรศัพท์ 044-783488


นางนันทิพร ศรีทน
บ้านโคกเปราะ

โทรศัพท์ 044-783488


นันทิพร ศรีทน
บ้านพลวง

โทรศัพท์ 044630311


นายชูชัย วะโรรัมย์
บ้านฝ้าย

โทรศัพท์ 044-784315


นายชูชัย วะโรรัมย์
บ้านฝ้าย

โทรศัพท์ 044-784315


ทองแดง ประทับศักดิ์
บ้านฝ้าย

โทรศัพท์ 044-784315


จิดาภา เพ็ชรเลิศ
บ้านฝ้าย

โทรศัพท์ 044-784315


กาพย์แก้ว อาจทวีกุล
เบญจคามวิทยา

โทรศัพท์ 044-181527


นางสาววันดี บุญมี
เบญจคามวิทยา

โทรศัพท์ 044-181527


วราพร โปรยไธสง
เบญจคามวิทยา

โทรศัพท์ 044-181527


จักรกฤษณ์ ฉัตรไธสง
บ้านหนองปรือน้อย

โทรศัพท์ 044630312


สุชาดา กระสุนรัมย์
บ้านหนองปรือน้อย

โทรศัพท์ 044630312


ภาวิณี ศรีสง่า
บ้านถาวร

โทรศัพท์ 044-630446


นายอรรถพล ชาติรัมย์
บ้านเสม็ดโคกตาล

โทรศัพท์ 044630346


ปิยะวรรณ คุ้มจุ้ย
บ้านเสม็ดโคกตาล

โทรศัพท์ 044630346


จักรกฤษณ์ ทวยไธสง
บ้านเสม็ดโคกตาล

โทรศัพท์ 044630346


ดวงสมร คำหอม
บ้านเสม็ดโคกตาล

โทรศัพท์ 044630346


สมคิด สีนิลแท้
โสภณวรวัฒน์วิทยา

โทรศัพท์ 044-637255


สมคิด สีนิลแท้
โสภณวรวัฒน์วิทยา

โทรศัพท์ 044-637255


รุจินันท์ สาระคร
บ้านสารภี

โทรศัพท์ -


สุรีย์ ปลอมรัมย์
ประชาสวัสดิ์วิทยา

โทรศัพท์ -


นางรำไพ อุตสาหะ
วัดบ้านสะแกซำ

โทรศัพท์


นางรำไพ อุตสาหะ
วัดบ้านสะแกซำ

โทรศัพท์


นางรำไพ อุสาหะ
วัดบ้านสะแกซำ

โทรศัพท์


ภัทรา สนตะคุ
วัดบ้านสะแกซำ

โทรศัพท์


นางชญานันท์ ศรีชารัตน์
บ้านตลาดควาย

โทรศัพท์ 0879634529


จารุวรรณ สังวรศิลป์
บ้านตลาดควาย

โทรศัพท์ 0879634529


ขัติยะ บุญญา
บ้านโคกหัวช้าง

โทรศัพท์ 044630024


ภทกัป เกรัมย์
บ้านโคกหัวช้าง

โทรศัพท์ 044630024


นางวิลาสินี ปิตะรัมย์
วัดบ้านเย้ยสะแก

โทรศัพท์


Suyanee Saokliaw
วัดบ้านเย้ยสะแก

โทรศัพท์


วิลาสินี ปิตะรัมย์
วัดบ้านเย้ยสะแก

โทรศัพท์


จักรพันธ์ เติมเทียน
ชุมชนบ้านหัววัว (ราษฎร์อุทิศ)

โทรศัพท์ 0872515337


นายผดุงวิทย์ แจ่มประโคน
ชุมชนบ้านหัววัว (ราษฎร์อุทิศ)

โทรศัพท์ 0872515337


Banyong Wichaiwong
บ้านฝังงา

โทรศัพท์ 044630055


นายบรรยง วิชัยวงศ์
บ้านฝังงา

โทรศัพท์ 044630055


ขวัญหทัย อาญาเมือง

โทรศัพท์ 044630055


ศรัณย์ โกษากุล
อนุบาลเมืองบุรีรีมย์ (บ้านบัว)

โทรศัพท์ 044-183098


ศรัณย์ โกษากุล
อนุบาลเมืองบุรีรีมย์ (บ้านบัว)

โทรศัพท์ 044-183098


นางสาวจีรวดี จิตต์หาญ
บ้านโพธิ์ดอนหวาย

โทรศัพท์ 0-4469-0238


นางสาวสุรีรัตน์ บุญจริง
บ้านโพธิ์ดอนหวาย

โทรศัพท์ 0-4469-0238


นายวุฒิชัย จัตุกูล
บ้านกระสัง(หรุ่นราษฎร์รังสรรค์)

โทรศัพท์ 044-634671


นางสาวจริยา บวรรัมย์
บ้านกระสัง(หรุ่นราษฎร์รังสรรค์)

โทรศัพท์ 044-634671


ว่าที่ ร.ต.มนตรี วิเศษรัมย์
บ้านกระสัง(หรุ่นราษฎร์รังสรรค์)

โทรศัพท์ 044-634671


นพภัสสร โกษากุล
บ้านปรุบุมะค่า

โทรศัพท์ 044-119339


นันทิชา เกษจรัล
บ้านโคกระกา

โทรศัพท์ -


วิไลวรรณ มีคม
บ้านม่วงวิทยาคาร

โทรศัพท์ 044-630058


นางดาวเรือง ไชยโย
บ้านหนองค่าย

โทรศัพท์ 0 4463 0385


นุชรี สุขประเสริฐ
บ้านหนองค่าย

โทรศัพท์ 0 4463 0385


นายวทัญญู กั่วพาานิช
บ้านดอนใหญ่

โทรศัพท์ 044-119338


นายธนายุทธ เติมทรัพย์
บ้านหนองม้า

โทรศัพท์ 044-783690


จริยา บวรรัมย์
บ้านหนองม้า

โทรศัพท์ 044-783690


ศิริกุล แสงจิรัมย์
วัดบ้านหนองตลุมปุ๊ก

โทรศัพท์ 044-783734


อรวรรณ อินสะคู
บ้านหนองทะลอก

โทรศัพท์ 044-783490


พนมวรรณ งามพิมลกุล
บ้านหนองทะลอก

โทรศัพท์ 044-783490


ชฎาณิศ บุญมะยา
วัดสว่างบูรพา

โทรศัพท์ 044630383


นางสาวพัชรี พูนสวัสดิ์
วัดสว่างบูรพา

โทรศัพท์ 044630383


วิไลวรรณ อ่อนสลวย
วัดสว่างบูรพา

โทรศัพท์ 044630383


นางศศิณา ทองสุกแก้ว
บ้านหนองไทร

โทรศัพท์ 044-119348


นางสาวพัชรี พูนสวัสดิ์
บ้านหนองไทร

โทรศัพท์ 044-119348


จิริรัชกุล เปไธสง
บ้านหนองไทร

โทรศัพท์ 044-119348


นางสาวปริศนา งามโสม
สะแกโพรงอนุสรณ์

โทรศัพท์


นางสาวอารมณ์ ศรีรัตน์
สะแกโพรงอนุสรณ์

โทรศัพท์


นางสาวปริศนา งามโสม
สะแกโพรงอนุสรณ์

โทรศัพท์


ปริศนา งามโสม
สะแกโพรงอนุสรณ์

โทรศัพท์


ขัติยะ บุญญา
บ้านหนองมะเขือ

โทรศัพท์ 044-635135


แสงระวี อุรารัมย์
บ้านหนองมะเขือ

โทรศัพท์ 044-635135


นางสาวพรพิมล สามิภักดิ์
บ้านหนองมะเขือ

โทรศัพท์ 044-635135


บูรพา ประรินรัมย์
บ้านหนองมะเขือ

โทรศัพท์ 044-635135


นิวัฒน์ อะรัญ
บ้านสวายสอ (ประชาบูรณะ)

โทรศัพท์ 044-6666664


ชยา ศรีแก้ว
บ้านสวายสอ (ประชาบูรณะ)

โทรศัพท์ 044-6666664


Noppadol Meechanchuang
บ้านสวายสอ (ประชาบูรณะ)

โทรศัพท์ 044-6666664


นายณัฐพงศ์ ทับสุลิ
บ้านสมสนุก

โทรศัพท์ 044119360


ชุติมา ว่องวัฒนากูล
บ้านสมสนุก

โทรศัพท์ 044119360


ศุภาวีร์ ศรีวีระพันธ์
บ้านหนองไผ่

โทรศัพท์ 044119361


ศุภาวีร์ ศรีวีระพันธ์
บ้านหนองไผ่

โทรศัพท์ 044119361


นางศุภาวีร์ ศรีวีระพันธ์
บ้านหนองไผ่

โทรศัพท์ 044119361


โสภณ ชุมพลศักดิ์
บ้านโนนแดง

โทรศัพท์ 044630048


จอมศรี พันธ์พงษ์
บ้านหนองสองห้อง

โทรศัพท์ 044-184203


คัมภีรพรรณ ศรีวีระัพนธ์
บ้านหนองสองห้อง

โทรศัพท์ 044-184203


นายวีระ ทรงรัมย์
บ้านหนองสองห้อง

โทรศัพท์ 044-184203


นางจอมศรี พันธ์พงษ์
บ้านหนองสองห้อง

โทรศัพท์ 044-184203


นายสมพัน แสนศรี
บ้านตลาดชัย

โทรศัพท์ 044-666626


นางวันทนา ชิดรัมย์
บ้านตลาดชัย

โทรศัพท์ 044-666626


กำพล เอื้อสามาลย์
บ้านตลาดชัย

โทรศัพท์ 044-666626


darawan undee
บ้านกระเดื่อง

โทรศัพท์ 044-119353


ยุทธการณ์ แผ่นผา
บ้านกระเดื่อง

โทรศัพท์ 044-119353


ทวิรสน์ พลรัมย์
วัดบ้านเมืองฝาง

โทรศัพท์ 044-782726


พรพิมล กมลบูรณ์
วัดบ้านเมืองดู่

โทรศัพท์ 044-630434


วันวิสาข์ เจียวรัมย์
วัดบ้านเมืองดู่

โทรศัพท์ 044-630434


นางชญาพร ชัยสุวรรณ
บ้านโคกกลาง

โทรศัพท์ 044-630081


ราณี บุญบุตตะ
บ้านโคกกลาง

โทรศัพท์ 044-630081


คมสัน ทวยมีฤทธิ์
บ้านโคกระกาน้อย

โทรศัพท์ 044-630078


นีระนุช อ่อนรัมย์
บ้านโคกระกาน้อย

โทรศัพท์ 044-630078


คมสัน ทวยมีฤทธิ์
บ้านโคกระกาน้อย

โทรศัพท์ 044-630078


กิตติชัย เทียนวรรณ
บ้านร่มไทร

โทรศัพท์ 044630062


นางอรณัชชา ศรีเสริม
อนุบาลลำปลายมาศ

โทรศัพท์ 044-661010


boom pratinram
อนุบาลลำปลายมาศ

โทรศัพท์ 044-661010


นางสาวสุทิศา ปัญญารัมย์
จันทราวาส (คุรุราษฎร์วิทยา)

โทรศัพท์ 044-661348


ภาณุวัฒน์ สุดหอม
บ้านหนองมันปลา

โทรศัพท์ 0848277134


ศศิวิมล ศรีเมืองแก้ว
บ้านหนองมันปลา

โทรศัพท์ 0848277134


ปัญญาพร แพนดี
บ้านบุตาวงษ์

โทรศัพท์ 044-661848


กรรณิกา มีศรี
วัดหัวสะพาน

โทรศัพท์ 044-661015


ขวัญเรือน คำวงศ์
วัดบ้านหินโคน

โทรศัพท์ 044-781651


นายอำพร นามไพ
วัดกะทิง

โทรศัพท์ 044-661394


นนทิกา แก้วปริ่มปรัก
วัดกะทิง

โทรศัพท์ 044-661394


ประชัน จันทร์อบ
วัดโคกสะอาด

โทรศัพท์ -


ประชัน จันทร์อบ
วัดโคกสะอาด

โทรศัพท์ -


นางสาวอภัณตรี สนองเดช
บ้านแท่นพระ

โทรศัพท์ 044-630330


กฤติมา สารรัมย์
วัดบ้านตะขบ

โทรศัพท์ 044630332


นายประยุทธ์ สนสกุล
บ้านตลาดโพธิ์

โทรศัพท์ 044187588


จิรสุดา สำเลิศรัมย์
บ้านตลาดโพธิ์

โทรศัพท์ 044187588


นายสมเกียรติ เกษมลักษณ์
วัดชัยมงคลปราสาทวิทยา

โทรศัพท์ 044630372


นางกรวารี ตัณฑวรรธนะ
วัดชัยมงคลปราสาทวิทยา

โทรศัพท์ 044630372


นางปทิตตา ชุตินธรารักษ์
วัดบ้านบุโพธิ์

โทรศัพท์ 044630368


เมธี เพียงไธสง
วัดบ้านบุโพธิ์

โทรศัพท์ 044630368


พิรุณทิพย์ ตอลบรัมย์
บ้านตูมหวาน

โทรศัพท์ 044630369


พิรุณทิพย์ ตอลบรัมย์
บ้านตูมหวาน

โทรศัพท์ 044630369


นายสงัด นาราษฎร์
บ้านหนองไฮ

โทรศัพท์ 0857664750


นางกรวารี ตัณฑวรรธนะ
บ้านหนองไฮ

โทรศัพท์ 0857664750


นายแสวง อนาตเนตร
บ้านสนวน

โทรศัพท์ 044630374


นายบุญมี บึงจันทร์
บ้านโคกกลางอนุสรณ์

โทรศัพท์ 044-783522


ธนิตา แก่นสา
บ้านโคกกลางอนุสรณ์

โทรศัพท์ 044-783522


นายสุวัฒน์ ทับทันธนากูล
บ้านโคกกลางอนุสรณ์

โทรศัพท์ 044-783522


สมพงษ์ สืบสำราญ
บ้านโคกกลางอนุสรณ์

โทรศัพท์ 044-783522


ไพรีราบ สันรัมย์

โทรศัพท์ 044-630428


สุภาพรรณ ยอดอ่อน
วัดโกรกประดู่

โทรศัพท์ 044-783935


นางรวงทอง สิงห์พันธ์
บ้านปัญจคาม (เรียนติสสวงศ์วิทยา)

โทรศัพท์ 044119395


รวงทอง สิงห์พันธ์
บ้านปัญจคาม (เรียนติสสวงศ์วิทยา)

โทรศัพท์ 044119395


รวงทอง สิงห์พันธ์
บ้านปัญจคาม (เรียนติสสวงศ์วิทยา)

โทรศัพท์ 044119395


ดวงใจ เอี่ยมรัมย์
บ้านปัญจคาม (เรียนติสสวงศ์วิทยา)

โทรศัพท์ 044119395


กรรณิการ์ ทัพขวา
บ้านหนองโดนประสาทวิทย์

โทรศัพท์ 044185689


ระเบียบ เกตุชาติ
บ้านยาง

โทรศัพท์ 0953097114


นางสาวปวีณา สายสกุล
วัดหนองกระทุ่ม

โทรศัพท์ 044630428


อดุลย์ เทพศัทธา
วัดหนองกระทุ่ม

โทรศัพท์ 044630428


ชบา ศรีศิริงาม
บ้านม่วงหนองบอนสามัคคี

โทรศัพท์ 044630059


กัญจนา สิงห์รัมย์
บ้านสระสี่เหลี่ยม

โทรศัพท์ 044119512


สุริยา สุขวิเศษ
บ้านซำแฮด (นักศึกษาประชานุสรณ์5)

โทรศัพท์ 044630370


วัชระ มะรังศรี
บ้านซำแฮด (นักศึกษาประชานุสรณ์5)

โทรศัพท์ 044630370


นายสุทธิพงษ์ ทองพราว
บ้านแสลงพัน

โทรศัพท์ 0848883322


ศรีสุดา เตะประโคน
บ้านห้วยศาลา

โทรศัพท์ 044-871625


วรัทยา สิรัมย์
บ้านห้วยศาลา

โทรศัพท์ 044-871625


จุฑาทิพย์ รุ่งแจ้ง
บ้านห้วยศาลา

โทรศัพท์ 044-871625


อุมา เรียงไธสง
บ้านสี่เหลี่ยมน้อย

โทรศัพท์ 044-783528


sujittra chaiapisit
ชุมชนบ้านหนองบัวโคก

โทรศัพท์ 044630331


นางสาวกัญญา ไผ่ดีนุกูล
วัดบ้านบุขี้เหล็ก

โทรศัพท์ 044630328


นายพงษ์อรุณ ทองปัญญา
บ้านโคกใหม่หนองสรวง

โทรศัพท์ 044-630362


นางสุมาลี ทองปัญญา
บ้านโคกใหม่หนองสรวง

โทรศัพท์ 044-630362


นายพงษ์อรุณ ทองปัญญา
บ้านโคกใหม่หนองสรวง

โทรศัพท์ 044-630362


อภิญญา ขจรพันธ์
บ้านสี่เหลี่ยมใหญ่

โทรศัพท์ 044119533


นางสาวเรณู ศิริศิลป์
บ้านหนองระนาม

โทรศัพท์


ธนิสร พวงประทิน
บ้านหนองผักโพด

โทรศัพท์ 044630095


ประนอม วีระนันทสิทธิ์
บ้านหนองผักโพด

โทรศัพท์ 044630095


สมพร ประทุม
จตุคามสามัคคีวิทยา

โทรศัพท์ 044630362


นางวัลยา วานิชกิจ
วัดบ้านหนองกะทิง

โทรศัพท์ 044-781628


อรรถพงศ์ ทองศรี
วัดบ้านหนองกะทิง

โทรศัพท์ 044-781628


คำณวน สุขหนา

โทรศัพท์ 044-781628


นางสาวณัฏฐพัชร์ ศรีเมืองแก้ว
ไตรคามสามัคคีวิทยา

โทรศัพท์ 0895813271


นายสมส่วน ชิงรัมย์
ไตรคามสามัคคีวิทยา

โทรศัพท์ 0895813271


ณัฏฐพัชร์ ศรีเมืองแก้ว
ไตรคามสามัคคีวิทยา

โทรศัพท์ 0895813271


นายคำภูหน่อสีดา หน่อสีดา
ไตรคามสามัคคีวิทยา

โทรศัพท์ 0895813271


นายมาศ จอนดอน

โทรศัพท์ 044630440


นายมาศ จอนดอน
บ้านหนองซอแซ

โทรศัพท์ 044630440


นางศรีไพ สมฤทธิ์
บ้านหนองเมืองต่ำ

โทรศัพท์ 044630361


นายทองอินทร์ แกล้วกล้า
วัดบ้านหนองปลาไหล

โทรศัพท์ 044630360


นางสาวภคินี สุดหอม
วัดบ้านหนองปลาไหล

โทรศัพท์ 044630360


นายสุวสันต์ ปัดกอง
วัดบ้านหนองปลาไหล

โทรศัพท์ 044630360


นายสมใจ วรรณโคตร
บ้านหนองไทร

โทรศัพท์ 0933401431


กฤติกา บุญมน
บ้านหนองไทร

โทรศัพท์ 0933401431


นางสาวกัญญนันทน์ ปฏิเวชวัฒนางกูร
บ้านหนองบัว

โทรศัพท์ 044630371


นายสุสันต์ แซกรัมย์
บ้านหนองม่วง

โทรศัพท์ -


นางสุทธา ละมุล
บ้านบริหารชนบท

โทรศัพท์ -


ปิยภัทร สูงรัมย์
บ้านบริหารชนบท

โทรศัพท์ -


นายสุเทพ แย้มศรีจันทร์
บ้านทะเมนชัย

โทรศัพท์ -


นายบุษกร สาลีรัมย์
บ้านทะเมนชัย

โทรศัพท์ -


รัชนี เจษฎาภาณุกุล
บ้านทะเมนชัย

โทรศัพท์ -


phaiboon yongthawee
บ้านหนองหญ้าปล้อง

โทรศัพท์ 044-615993


กาญจนาพร สิรัมย์
บ้านหนองหญ้าปล้อง

โทรศัพท์ 044-615993


นางกาญจนาพร สิรัมย์
บ้านหนองหญ้าปล้อง

โทรศัพท์ 044-615993


นางกาญจนาพร สิรัมย์
บ้านหนองหญ้าปล้อง

โทรศัพท์ 044-615993


นางกาญจนาพร สิรัมย์
บ้านหนองหญ้าปล้อง

โทรศัพท์ 044-615993


นางกาญจนาพร สิรัมย์
บ้านหนองหญ้าปล้อง

โทรศัพท์ 044-615993


นางกาญจนาพร สิรัมย์
บ้านหนองหญ้าปล้อง

โทรศัพท์ 044-615993


ลักษณศรี มนเพียรจันทร์
บ้านหนองตาดน้อย

โทรศัพท์ 044-615980


อนุชา ประโมทะโก
บ้านหนองแวง

โทรศัพท์ -


ทิพวัลย์ ศรีโคตร
บ้านหนองแวง

โทรศัพท์ -


นายบุญส่ง แสงปัสสา
บ้านเมืองแฝก

โทรศัพท์ 044-119518


Pornwarin Sumroengram
บ้านตูบช้าง

โทรศัพท์ -


พรวรินทร์ สำเริงรัมย์
บ้านตูบช้าง

โทรศัพท์ -


ไพศาล ทองงาม
บ้านตูบช้าง

โทรศัพท์ -


บัวแก้ว บุญอำนวย
วัดหนองเก้าข่า

โทรศัพท์ 044-783534


นางสาวจีรนันท์ วรรณวิจิตร
วัดหนองเก้าข่า

โทรศัพท์ 044-783534


นางหนูพิน สาทักรัมย์
วัดหนองครก

โทรศัพท์ -


บงกชพร สำเลิศรัมย์
วัดหนองสองห้อง

โทรศัพท์ 044630363


สุนันท์ เสทียนรัมย์
วัดหนองสองห้อง

โทรศัพท์ 044630363


วรางกูร พูนกลาง
บ้านห้วยมะไฟ

โทรศัพท์ 044630364


บงกชพร สำเลิศรัมย์
บ้านห้วยมะไฟ

โทรศัพท์ 044630364


สุพรรณ ประสงใด
วัดหนองขุนปราบ

โทรศัพท์ 044-606031


Sujin prajam
วัดโคกล่าม

โทรศัพท์ 044630376


ธัญวิชญ์ ไตรรัตน์
บ้านลุงม่วง

โทรศัพท์ 044-783966


นายบุญมี พิหูสูตร
บ้านลุงม่วง

โทรศัพท์ 044-783966


Russarin Senatruttapong
บ้านสระคูณ

โทรศัพท์ 044-783931


สุรวุฒิ ธรรมธุระ
วัดห้วยหวายหนองเติ่นพัฒนา

โทรศัพท์


kamporn chanamo
วัดห้วยหวายหนองเติ่นพัฒนา

โทรศัพท์


kamporn chanamo
วัดห้วยหวายหนองเติ่นพัฒนา

โทรศัพท์


สุรวุฒิ ธรรมธุระ
วัดห้วยหวายหนองเติ่นพัฒนา

โทรศัพท์


สุรวุฒิ ธรรมธุระ
วัดห้วยหวายหนองเติ่นพัฒนา

โทรศัพท์


อรประไพ แผ้วพลสง
วัดโนนสำราญ

โทรศัพท์ 044119500


นายประจักษ์ ปาปะเก
เรืองทองสามัคคี

โทรศัพท์ 08 9721 9698


อุทัย เกตุไธสง
บ้านหนองกุง

โทรศัพท์ 044-630368


วชิราวุธ บุญอำนวย
บ้านว่านเขื่อนค้อวิทยา

โทรศัพท์ 044-187712


Kanyapak Srichot
บ้านว่านเขื่อนค้อวิทยา

โทรศัพท์ 044-187712


ทัศพร ไตรรัตน์
บ้านว่านเขื่อนค้อวิทยา

โทรศัพท์ 044-187712


จันทร์ทรี ควรมี
บ้านนาศรีนวล

โทรศัพท์ 044-781598


ประทีป สครรัมย์
บ้านนาศรีนวล

โทรศัพท์ 044-781598


prateep sakornram
บ้านนาศรีนวล

โทรศัพท์ 044-781598


นางเบญจมาศ ชำนาญกิจ
บ้านหนองเฒ่ากา

โทรศัพท์ 044630322


ศิริวรรณ สำเริงรัมย์
บ้านหนองปลิง

โทรศัพท์ 044630323


นายปราโมทย์ บุราสิทธิ์
วัดขี้ตุ่น

โทรศัพท์ 044119504


นางพิศมัย รักชาติ
วัดขี้ตุ่น

โทรศัพท์ 044119504


ทัศพร บุญเจริญ
บ้านผไทรินทร์

โทรศัพท์ 044-783531


นายศึกษา มุ่งดี
บ้านผไทรินทร์

โทรศัพท์ 044-783531


นางวงค์ดือน บุตรฒิยากรัด
บ้านผไทรินทร์

โทรศัพท์ 044-783531


ประจักษ์ ทานคำ
บ้านผไทรินทร์

โทรศัพท์ 044-783531


สมถวิล หาระภูมิ
บ้านโคกสูง

โทรศัพท์ 044630330


ทัศพร บุญเจริญ
บ้านโคกสูง

โทรศัพท์ 044630330


kz school
วัดบ้านโคกซาด

โทรศัพท์ 044119513


นายสุพล หมายแถมกลาง
บ้านหนองหัวช้าง

โทรศัพท์ 044630365


นายสุพล หมายแถมกลาง
บ้านหนองหัวช้าง

โทรศัพท์ 044630365


นางสุภาพ เขื่อนคำ
บ้านโคกสว่าง

โทรศัพท์


นายวรวิทย์ บุญหนัก
รวมมิตรวิทยา

โทรศัพท์ 044630325


ทิพย์ปทุม ประทุมสัน
รวมมิตรวิทยา

โทรศัพท์ 044630325


สุฤทัย ขาวสกุล
บ้านเมืองยาง (เอี่ยมโอภาสประชานุกูล)

โทรศัพท์ 044-609976


นางสาวอาภาพร ฉิมโพธิ์กลาง
บ้านเมืองยาง (เอี่ยมโอภาสประชานุกูล)

โทรศัพท์ 044-609976


อิสระ ออมอด
บ้านเมืองยาง (เอี่ยมโอภาสประชานุกูล)

โทรศัพท์ 044-609976


นพดล ภิรมย์หญิง
บ้านโคกขามโนนสมบูรณ์

โทรศัพท์ 044630017


นายศิลปกร จุมพิษ
บ้านประคอง

โทรศัพท์ 044119164


Arthiwat Camnanram
บ้านประคอง

โทรศัพท์ 044119164


nittiya thongyoi
บ้านกระโดนกะลันทา

โทรศัพท์ 044119162


นิกรณ์ ปักกาสาร
บ้านกระโดนกะลันทา

โทรศัพท์ 044119162


นายสุทธา ชาติประสพ
บ้านตาเหล็ง

โทรศัพท์ 044-783636


จันยา สวนสวรรค์
วัดหนองปล่อง

โทรศัพท์ 044-782959


นางมิ่งขวัญ น้อยพาลี
วัดหนองปล่อง

โทรศัพท์ 044-782959


บุญมี อ่อนนุ่ม
บ้านโคกสนวน

โทรศัพท์ 044-780960


กัญญาพัชร สุขทองหลาง
บ้านดอนหวาย

โทรศัพท์ 044-ุุ666703


พลอยชนก เพ็งประโคน
บ้านดอนหวาย

โทรศัพท์ 044-ุุ666703


นางสาววิลาสิณี โพธิ์วิเศษ
อนุบาลชำนิ

โทรศัพท์ 044-609140


นายเทวัญ ผิวทน
อนุบาลชำนิ

โทรศัพท์ 044-609140


เสาวลักษณ์ ทองพราว
อนุบาลชำนิ

โทรศัพท์ 044-609140


นายธนกฤต เผือกพันธ์
บ้านช่อผกา

โทรศัพท์ 044630030


สังวาลย์ นิลวรรณ์
บ้านช่อผกา

โทรศัพท์ 044630030


นายธีรเทพ วิเศษฤทธิ์
บ้านโคกสะอาด

โทรศัพท์ 0885914752


พรรลพ บุญประกอบ
บ้านบุหนองเทา

โทรศัพท์ 044119159


นายพรรลพ บุญประกอบ
บ้านบุหนองเทา

โทรศัพท์ 044119159


นางสาวกถิน พะธะนะ
วัดละลวด

โทรศัพท์ 044-634649


นางสาวรศิกานต์ ขันเดช
บ้านหนองพะอง

โทรศัพท์ 044-666058


ธวัชชัย พะธะนะ
บ้านหนองพะอง

โทรศัพท์ 044-666058


นางอังคณา วิเศษกูล
บ้านหนองเพิก

โทรศัพท์ -


นายปราศรัย อร่าม
บ้านสำโรงโคกเพชร

โทรศัพท์ 044630212


koolyaphat Suksabai
บ้านหัวสะพาน

โทรศัพท์ 044-783529


กุลยภัทร สุขสบาย
บ้านหัวสะพาน

โทรศัพท์ 044-783529


นางจินตนา เรืองมนตรี
อนุบาลบ้านด่าน

โทรศัพท์ 044-664006


นายวรวุฒิ หยุดยั้ง
อนุบาลบ้านด่าน

โทรศัพท์ 044-664006


ดวงเนตร ขุขันธ์เขต
อนุบาลบ้านด่าน

โทรศัพท์ 044-664006


นางสาวเกื้อกูล รัตนนิลสรวง
บ้านตะโคงสามัคคี

โทรศัพท์ 044-186438


ทัศนีย์ ชงักรัมย์
บ้านตะโคงสามัคคี

โทรศัพท์ 044-186438


ภาวิกา จะชวนรัมย์
โนนสวรรค์วิทยา

โทรศัพท์ 044-783715


นายภคนันท์ แช่มรัมย์
สรีพรรณสันติภาพนาฝาย

โทรศัพท์ 044630114


นายวสันต์ ยืนชนม์
บ้านโยนช้า (บุญอาจวิทยา)

โทรศัพท์ 044630061


ปัญญา โสตถิยาภรณ์
มหิดลอนุสรณ์ (สันติภาพพัฒนา)

โทรศัพท์ 044-781397


นางสาวสุมาลา รังกลาง
บ้านหนองแต้พัฒนา

โทรศัพท์ 0895853851


นางสาวเครือวัลย์ บัวบุญมา
บ้านหนองแต้พัฒนา

โทรศัพท์ 0895853851


วราลักษณ์ ศิวยากรณ์
บ้านดงเย็น

โทรศัพท์ 044119241


นายกิตติ ขานดาบ

โทรศัพท์ 044119241


ปัณพััชรวรรษศ์ มะสิการะเต
บ้านดงเย็น

โทรศัพท์ 044119241


นายพัทยา คำสอน
บ้านดงเย็น

โทรศัพท์ 044119241


นางเพชลี โสภาพล
บ้านดงกระทิง(มิตรภาพอนุสรณ์)

โทรศัพท์ 044630176


อุษาสิริ ดวงนิล
บ้านดงกระทิง(มิตรภาพอนุสรณ์)

โทรศัพท์ 044630176


อัจฉรา แก้วภูมิแห่

โทรศัพท์


ประสิทธิ์ วงศ์มนัสนันท์
วัดบ้านปราสาท

โทรศัพท์ 044-600965


วรานนท์ กระสินรัมย์

โทรศัพท์ 044-600965


ปรีชา ละอองเอก
วัดบ้านกะหาด

โทรศัพท์


Nopadon Yensap

โทรศัพท์


ปรีชา พิลาสุข
วัดบ้านปลัดปุ๊ก

โทรศัพท์ 081-9676296


ทรงภพ แสงตระการ
วัดบ้านปลัดปุ๊ก

โทรศัพท์ 081-9676296


ลำพวน ฤทธิแก้ว
บ้านบุมะขามป้อม

โทรศัพท์ 044-783735


อุดมลักษณ์ ยิ่งดัง

โทรศัพท์ 044-783735


นายกฤตภัค มารศรี
วัดบ้านกะชาย

โทรศัพท์ 044-630447


นายกฤตภัค มารศรี
วัดบ้านกะชาย

โทรศัพท์ 044-630447


นางธัญญภัสร์ เหมือนโลวงศ์
บ้านตะโกตาเนตร

โทรศัพท์ 044-630035


ชัชฎาภรณ์ ทวีชาติ
บ้านตะโกตาเนตร

โทรศัพท์ 044-630035


นายราชันทร์ ภูริธรรม
สพป.บุรีรัมย์ เขต 1

โทรศัพท์


ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน