ยินดีต้อนรับ

รายชื่อเจ้าหน้าที่

[งานข้อมูลสารสนเทศโรงเรียน] [งานข้อมูลเขตพื้นที่]
นางเรวดี ศรีชุมแสง
บ้านนางรอง (ยุทธกาจราษฎร์วิทยาคาร)

โทรศัพท์ 044631220


นางสาวกรรณิการ์ สุขสุแพทย์
บ้านแพงพวย (สังฆคุรุราษฎร์บำรุง)

โทรศัพท์ 044630215


นัยนา เตียงงา
บ้านคอกควาย (สันติภาพคุรุราษฎร์พัฒนา)

โทรศัพท์ 044630216


นางสาวปนัดดา จอสูงเนิน
บ้านหนองเสม็ด

โทรศัพท์ 044632009


นางรัชนีย์ สีหะวงษ์
อนุบาลนางรอง(สังขกฤษณ์อนุสรณ์)

โทรศัพท์ 044631075


รัตนา มาประจวบ
บ้านถนนหัก (เพียรประจงวิทยา)

โทรศัพท์ 044631399


นางวันรัตน์ สอนบุญ
บ้านสวายสอ

โทรศัพท์ 044630074


นางวลัยพร จินดาดวง
ชุมชนบ้านกระเดื่อง (โสภณประชานุกูล)

โทรศัพท์ 044632023


น.ส.นันทพร เมฆหมอก
บ้านหนองม่วง

โทรศัพท์ 044630122


Jindamanee Kaewsod
บ้านโคกหลวงพ่อ (พินิจศิลป์ประชานุกูล)

โทรศัพท์ 044631986


นางสาวสุทิน เพชร์รัตน์
บ้านตลาดแย้

โทรศัพท์


นางทวีป พวงมาลัย
บ้านตลาดแย้

โทรศัพท์


นายสุกฤษฎิ์ เทกระโทก
วัดน้ำไหล

โทรศัพท์ -


นายสมส่วน ผิวผ่อง
วัดน้ำไหล

โทรศัพท์ -


รัตติมา โค่นถอน
บ้านสะเดา (สามัคคีวิทยา)

โทรศัพท์ 044631806


กนกพรรณ พูนสุวรรณ์
บ้านหนองแช่ไม้

โทรศัพท์ 044630091


นางสาววรัญญา สุขกูล
บ้านหนองกก (ทรงรวมมิตร)

โทรศัพท์ 044630407


ผาสุข วิทย์ศลาพงษ์
บ้านสองพี่น้อง

โทรศัพท์ 044119183


นายวินัย พรหมบุตร
บ้านโคกตะโก

โทรศัพท์ 044184429


เอ็นดู เกษรชื่น
บ้านระนามพลวง (สมานราษฎร์วิทยาคาร)

โทรศัพท์ 044783851


นางสาวชุลีพร เรือโป๊ะ
บ้านหนองโสน

โทรศัพท์ 044119199


นางสาวสุภาวดี ขวัญบุญจัน
บ้านบุตาเวสน์

โทรศัพท์ 044630354


รวงนภา โอดรัมย์
บ้านโคกสูง (สมานสามัคคี)

โทรศัพท์ 044630023


นายบุญเหลือ ฉิมกูล
บ้านหนองยายพิมพ์ (ไตรคามประชาสรรค์)

โทรศัพท์ 044630129


พิมพ์พิศา ภัทรสมพงษ์
บ้านบุตาสุ่มหนองโจด

โทรศัพท์ 044630052


วิชัย โพธิ์ทอง
บ้านก้านเหลือง

โทรศัพท์ 044630220


นางสมพัก ละเอียด
บ้านหนองบัว

โทรศัพท์ 044-119-189


ประกิจ ชื่นใจดี
ชุมชนวัดบ้านหนองกง (ประจวบไตรมิตรวิทยา)

โทรศัพท์ 0812656514


วันดี ศรีชุมแสง
วัดก้านเหลือง

โทรศัพท์ -


สมส่วน เสาวกูล
วัดก้านเหลือง

โทรศัพท์ -


นางสาวนันท์นภัส ปาโมกข์
บ้านโคกยางหนองถนน

โทรศัพท์ 044119167


กัญญารัตน์ หงษ์แก้ว
บ้านหนองหญ้าวัว

โทรศัพท์ 044119169


นายอรรทพล คงทิพย์
บ้านหนองปรือ

โทรศัพท์ 044


นายพงษ์ศิริ นาคศิริชัยกุล
บ้านหนองกง

โทรศัพท์ 044630088


นายวัชรินทร์ ก้อนโทนพะเนา
บ้านเสลา

โทรศัพท์ 044119171


อำไพ ทิพย์นางรอง
บ้านเสลา

โทรศัพท์ 044119171


สุกานดา อันดี
บ้านโคกยางหนองตาสี

โทรศัพท์ -


จารุวรรณ มากวงษ์
บ้านชุมแสง(บุญคุรุราษฎร์บำรุง)

โทรศัพท์ 044657227


วลัยลักษณ์ อินนา
บ้านแท่นบัลลังก์

โทรศัพท์ 044618327


สุนันต์ทา ก้อนโทนพะเนา
บ้านทุ่งโพธิ์

โทรศัพท์ 044630122


สุวรรณา ภักดีพินิจ

โทรศัพท์ 0810664788


สุนทร กุนอก

โทรศัพท์ 0810664788


นายรัชวุฒิ โค่นถอน
บ้านทุ่งใหญ่

โทรศัพท์ 044630214


กรณิศ วิจิตรศักดิ์
บ้านหนองหว้าขุนอัดวิทยา

โทรศัพท์ 044666142


ศิริลักษณ์ ปราบสกูล
บ้านเสลาโสรง

โทรศัพท์ 044630084


วาสนา รัตร์สวนจิตร
บ้านไร่โคกหนองปรือ (ประสมทรัพย์อนุสรณ์)

โทรศัพท์


พัฒนา อริยะศิริวงศ์
บ้านหนองโบสถ์

โทรศัพท์ 044657085


อรวรรณ ควรดี
บ้านหนองทองลิ่ม

โทรศัพท์ 044630218


นางศรีนวล ทวีลาภ
บ้านหนองตะลุมปุ๊ก

โทรศัพท์ 044783861


นางสำเนียง หลอดทอง
บ้านสระประดู่หนองมะค่า

โทรศัพท์


โยษิตา เพชรกูลกิจ
บ้านถนน (ประสมทรัพย์ประชานุกูล 1)

โทรศัพท์ 044191219


จารุวรรณ ปัตเตย์
บ้านวังกระโดน

โทรศัพท์ 044119200


ฉลวย จีนประสพ
บ้านหนองถั่วแปบ

โทรศัพท์ 044-119201


สุราชิน พิมพาวัฒนาสุข
บ้านหนองยาง

โทรศัพท์ 044630098


สิรินธร วัชรพืชผล
บ้านหนองไทร (ปัญจคามคุรุสรรค์)

โทรศัพท์ 0885802094


กัณรา รัตนกิติกุล
บ้านตะกุดตาสา (ลองตองประชานุกูล)

โทรศัพท์ 044630217


นางสุนีย์ ประเสริฐ
บ้านหนองกราด

โทรศัพท์


วาสนา มีพวงผล
บ้านนิคมเขต

โทรศัพท์ 044119191


ณัฐภัสสร วงษ์ยี่หวา
ชุมชนวัดชุมพร

โทรศัพท์ 044618426


นางอัญชุลี สอนกระโทก
บ้านบุ

โทรศัพท์ 044630155


นางสุวรรณ์ ชูประทีป
บ้านโคกตาพรม

โทรศัพท์ 044119377


นางปิ่นนภา สิงห์มนัส
บ้านหนองยาง

โทรศัพท์ 044630319


นายสมภพ ตรีกูล
บ้านสว่างพัฒนา

โทรศัพท์ 044784078


ณภัทรัตน์ พึ่งประสพ
บ้านปรือพวงสำราญ

โทรศัพท์ 044630054


นายอภิสิทธิ์ พูนทวีป
บ้านโคกขาม

โทรศัพท์ 044630157


อนุชา ชาติประสพ

โทรศัพท์ 044630157


นายภูวเดช สมบุญศรี
บ้านหนองโบสถ์

โทรศัพท์ 044631158


พีระพัฒน์ โจทย์พิมาย
บ้านหนองมดแดง (ราษฎร์ประสิทธิ์วิทยาคม)

โทรศัพท์ 044-119382


ประสพ เสาเกลียว
บ้านเทพพยัคฆ์

โทรศัพท์ 044630380


นางสาวกิ่งแก้ว แก้วผลึก
บ้านละหานทราย (คุรุราษฎร์บำรุงวิทยา)

โทรศัพท์ 044649014


นางสาวกัณฐีกานต์ ศรประสิทธิ์
บ้านหนองละหานทราย

โทรศัพท์ 044649221


นายวิศรุต ประทุมตรี
บ้านหนองหมี

โทรศัพท์ -


สิงหนาท ศรีณรงค์
ชุมชนบ้านโคกว่าน

โทรศัพท์ 044117653


นายจำนงค์ ยินดีรส
บ้านสมจิต

โทรศัพท์ 081-7095438


นายอดุลย์ คมวชิรกุล
บ้านหนองถนน

โทรศัพท์ 044119375


นายจักรพงษ์ สุขพราห์ม
อนุบาลโคกใหม่ละหานทราย

โทรศัพท์ 044649259


สมปอง สมบุญศรี
บ้านโคกไม้แดง

โทรศัพท์ 044630086


อารยา พินิจนาม
บ้านโคกเฟือง

โทรศัพท์ 044630430


นางโคมทอง สุขมาก
บ้านตากอง

โทรศัพท์ 044630320


ไพรินทร์ สังข์ทอง
บ้านตากอง

โทรศัพท์ 044630320


วัชรพงษ์ วิเศษฤทธิ์
บ้านหนองกราด

โทรศัพท์ 0909492644


พจมาศ เบ็ญณรงค์
บ้านหนองตะครอง

โทรศัพท์ 0817250926


นางสาวรัศมี ปุยะติ
วัดกัลยาณธรรมาราม

โทรศัพท์ 044630119


กฤษดากร ชาลี
วัดกัลยาณธรรมาราม

โทรศัพท์ 044630119


นางชมพูนุช ลีสม
บ้านสันติสุข

โทรศัพท์ 044119388


นุ่มนวล วรรณลี
บ้านปากช่อง

โทรศัพท์


จารินี ทิพย์อักษร
บ้านหนองแวง

โทรศัพท์ 087-878-7470


บัลลังก์ เสียงดี
บ้านหงอนไก่ (โคกสง่า)

โทรศัพท์ -


รำไพ จันทะบุรม
บ้านหนองตาเยา

โทรศัพท์ 044783593


นางพัสดา วาเสนัง
บ้านหนองหว้า

โทรศัพท์ 0895803690


เกษร ใจดี
บ้านน้อยหนองหว้า

โทรศัพท์ 044630044


นางสาวพิไลวรรณ ชำนาญเนาว์
บ้านบาระแนะ

โทรศัพท์ 044119391


สุพรรณ์ เรืองสุวรรณ์
บ้านราษฎร์รักแดน

โทรศัพท์ 044630065


กิจชนะ นาศรี
บ้านแท่นทัพไทย

โทรศัพท์ 0801611141


นางสาวจิรัชญา ภาสดา
บ้านผไทรวมพล

โทรศัพท์ 044630054


นางสาวเจียมจิต กันยาวุธ
บ้านหนองกี่ประชาสามัคคี

โทรศัพท์ 044641198


นายเมทิน สุระแสน
ชุมชนบ้านดอนอะราง

โทรศัพท์ 044190151


ณรงฤทธิ์ ทิพย์โภชน์
บ้านโนนขี้เหล็ก

โทรศัพท์ 044641718


ธนัฏฐา ศราวรณ์

โทรศัพท์ 044641202


ทนงค์ พึ่งเกษม
บ้านหนองกี่สุขสำราญ

โทรศัพท์ 044641202


รพีพรรณ จินันทุยา
บ้านบุกระสัง

โทรศัพท์ 0883533328


นายอานนท์ พรมมณี
บ้านสระขุด

โทรศัพท์ 044641484


นายทินกร เจริญชนม์
ไตรคาม

โทรศัพท์ 044116272


นายอุเทน นุงกระโทก
บ้านหนองมัน

โทรศัพท์ 044360163


นางณัฏฐ์ชญา ยอดลองเมือง
บ้านสระสะแก

โทรศัพท์ -


นางเมยิกานต์ โสภาค
บ้านคูขาดน้อย

โทรศัพท์ 044630164


นางกิตติ์ชญาห์ เจริญสุข
วัดเย้ยปราสาท

โทรศัพท์ 044641726


นางสมหวัง สารโชติ
บ้านขามน้อย

โทรศัพท์ 044630444


พงษ์ศักดิ์ กลับพิษ
บ้านสะเดาหวาน

โทรศัพท์ 044119566


นายทนงศักดิ์ บุญเลิศรบ
บ้านหนองหว้า

โทรศัพท์ 044630340


นางสาวนภัสวรรณ บุญที
บ้านหนองหว้า

โทรศัพท์ 044630340


นางสาวสว่างจิตร ปัดทุม
บ้านหนองตาดำ

โทรศัพท์ 044630257


นายนพพล ครุฑแก้ว
บ้านสระขาม

โทรศัพท์ 044783641


นางสาวนิลรัตน์ญาณ์ รุ้งไร่โคก
บ้านหนองกราด

โทรศัพท์


สุรพล รินทะ
บ้านโคกกระพี้หนองนกเขาสามัคคี

โทรศัพท์ 044-630266


กันยารัตน์ คงศักดิ์ตระกูล
บ้านหนองไผ่

โทรศัพท์ 044630256


สุลัดดา สารรัมย์
บ้านนาจาน

โทรศัพท์ 044630165


วิฑูรย์ โสภาค
บ้านลุงขี้หนู

โทรศัพท์ 044616444


นายประมวล ยินดีรส
จตุคามราษฎร์วิทยา

โทรศัพท์ 0887221181


นางสาวติณนารักษ์ พวงเกษ
บ้านโคกกระชาย

โทรศัพท์ 044630264


ณัฏฐ์นริศ หอยสังข์

โทรศัพท์ 044630258


ประนอม วงศ์พล
บ้านหนองม่วง

โทรศัพท์ 044630165


นายวุฒิกรณ์ การะพันธุ์นิต
บ้านโคกสว่าง

โทรศัพท์ 044780606


พงศธร สารศรี
บ้านโคกลอย

โทรศัพท์ 044119564


นางสาวปริศนา ขันขวา
บ้านสระตะเคียน

โทรศัพท์ 044630255


ผ่องผิว บุญเบ้า
บ้านตะกรุมทอง

โทรศัพท์ -


จิชญ์ชญาภัษณ์ ทิพย์กรรณ
บ้านโนนพะไล

โทรศัพท์ 044630050


ยุพิน พันธ์สมบัติ
บ้านโคกสูงคูขาด

โทรศัพท์ 044191440


นางสาวพิมพ์ใจ พิศณุ
มิตรภาพโนนสมบูรณ์

โทรศัพท์ 044191441


เสาวลักษณ์ สระกิจ
บ้านสุขสำราญ

โทรศัพท์ 044630300


ชุติมา โพธี
บ้านหนองต้อ

โทรศัพท์


ปาริฉัตร เนาไธสง
บ้านโคกไม้แดงหัวกระสัง

โทรศัพท์ 044029436


จรรยา ปานชาติ
บ้านกองพระทราย

โทรศัพท์ -


นางสาวกฤษณา โชยรัมย์
บ้านไทยเจริญ

โทรศัพท์ -


สุวิมล ปาละนันทน์
บ้านไทยเจริญ

โทรศัพท์ -


นางรุ่งนภา กุลจันทร์
บ้านโคกสมบูรณ์

โทรศัพท์ 044119296


นายสุวิทย์ มลาศรี
บ้านโคกลอย

โทรศัพท์ 044784060


สุรัสวดี ตักกศิลาพันธุ์
บ้านหนองน้ำขุ่น

โทรศัพท์ 044630298


นายอนณ ปริวันตา
ชุมชนบ้านดอนนางงาม

โทรศัพท์ -


รัฐฐกรณ์ วิชญะปัณณกรณ์

โทรศัพท์ 044615922


นางสาวเมธาวี โสภักดี
บ้านปลื้มพัฒนา

โทรศัพท์ -


ณฐพร เสาวพันธ์
บ้านหินโคน

โทรศัพท์ 044029526


ภักวิจิตร เหง้าละคร
บ้านโคกเขาพัฒนา

โทรศัพท์ 044-666701


จิตติพร แก้วกำกง
ดงใหญ่พัฒนา (ดงใหญ่ 4)

โทรศัพท์ 044784050


นายวิเชียร บุญยืน
ดงใหญ่พัฒนา (ดงใหญ่ 4)

โทรศัพท์ 044784050


อภิรัฐ นานอก
อนุบาลหนองหงส์

โทรศัพท์ 044669060


บัณฑิต พับพิมพ์สัย
บ้านศรีม่วงแดง

โทรศัพท์ -


นางจินตนา แจ่มโนนคูณ
บ้านโนนสูงน้อย

โทรศัพท์ 044119589


นิภาวรรณ ป้องจันทร์ลา
บ้านศรีภูมิ

โทรศัพท์ 044738634


เบญจมาศ พรหมทา
บ้านกระเบื้อง

โทรศัพท์


อติเทพ ซิมกระโทก
บ้านไทยสามัคคี

โทรศัพท์ -


นางสาวสาวิตรี ปักการะโถ
บ้านหนองบัวลี

โทรศัพท์ 044816612


ว่าที่ร้อยตรีสุปัญญา เหลาสา
บ้านหนองกวางทอง

โทรศัพท์ 0986299921


นายสรศักดิ์ ซุนเฮงกุล
วัดโนนศรีคูณ

โทรศัพท์ 044186295


วาสนา เรืองสวัสดิ์
บ้านห้วยก้อม

โทรศัพท์ 044630263


นางสุมิตรา แสงภารา
บ้านหนองกก

โทรศัพท์ 044119586


นายบุญฉลอง ศรีสุวะ
บ้านไทรออ

โทรศัพท์ 044783968


นายวิมุตติ ปองนาน
วัดบ้านหนองตราดใหญ่

โทรศัพท์ 044630259


นายอดุลย์ วิกุล
บ้านนายาวสามัคคี

โทรศัพท์ 044119858


นายกิติภูมิ คุณสูงเนิน
เบญจมาศกุญชร

โทรศัพท์ 0817256365


บังอร สีดาพรม
บ้านหนองโคลน

โทรศัพท์ 044669034


นัยนา ประกอบกัน
บ้านเสาเดียวอนุสรณ์

โทรศัพท์ -


นันทิกาญ ปะราชิโก
บ้านหนองเต่า

โทรศัพท์ 044630169


จินตนา ธรรมวงศ์
บ้านขามเสม็ดบำรุง

โทรศัพท์ 044029273


สิทธิพร วรปรียากุล
บ้านชุมแสง

โทรศัพท์ 044119579


สำเร็จ ปานกลาง
บ้านหนองตะคร้อ

โทรศัพท์ 044119583


นางอภิญญา ปองนาน
บ้านหนองย่างหมู

โทรศัพท์


นายไพบูลย์ ประราชิโก
บ้านฝ้าย

โทรศัพท์ 044666292


นางกรรณฑมน วัฒนพรวณิชย์
ชุมชนวัดโคกกลาง -สระมะค่าวิทยา-

โทรศัพท์ 044-186224


นายบัลลังก์ แคนสิงห์
วัดห้วยหิน

โทรศัพท์ 044186309


นิ่มนวล นิ่มหัตถา
บ้านหนองเพชร

โทรศัพท์ 044-630262


ปัญจนา กลิ่นสุ
บ้านโนนงิ้วตลาดใหม่สามัคคี

โทรศัพท์ 044630262


นางสาวเกษมณี แคนเสา
บ้านสำราญ

โทรศัพท์ 044630171


นางสาวสุดาพร โพธิ์ศรี
บ้านสำราญ

โทรศัพท์ 044630171


นางณัฐกร ไชยทองรัตน์
บ้านโคกโสนทองวิทยา

โทรศัพท์ 044630170


ฉัตรชัย สกิจขวา
บ้านโพธิ์ทอง

โทรศัพท์ 044630439


ราวดี รัตนเพ็ชร์
อนุบาลโนนสุวรรณ

โทรศัพท์ 044607225


นางสาวปภัชญา โสดา
บ้านโกรกแก้ว

โทรศัพท์ 044607900


ชณากาญจน์ คำสอน
วราวัฒนา

โทรศัพท์ 044607912


สำอางค์ ชำนิจ
บ้านอุบลสามัคคี

โทรศัพท์ 044607237


จารุวรรณ ปรีชา
บ้านขลุงไผ่

โทรศัพท์ 044607810


นายทวีพงษ์ ดีพันธ์
บ้านดงบังซับสมบูรณ์

โทรศัพท์ 044607975


นางสาวสันทนา อินทร์ชื่น
บ้านดอนสมบูรณ์

โทรศัพท์ 0817892960


นางสาวนงค์เยาว์ ภูมิค้า
บ้านม่วงงาม

โทรศัพท์ 0810679278


มนตรี ศรีขาวรส
บ้านหนองกกตะแบงสามัคคี

โทรศัพท์


สิราวรรณ วราเมธวุฒิกุล
บ้านคลองหิน

โทรศัพท์ 044605254


สราวุธ สุธา
บ้านป่าไม้สหกรณ์

โทรศัพท์ 044630053


ทิฆัมพร ชาติเพ็ชร
บ้านลำนางรอง

โทรศัพท์ 044610229


นายธิติพันธ์ อะทาโส
บ้านหนองเสม็ด

โทรศัพท์ 044630100


มะลิ โคนะโล

โทรศัพท์ 044630100


นายพีรวัฒน์ โพธิ์ทับไทย
บ้านคลองโป่ง

โทรศัพท์ 0892823990


อารีย์ เข็มบุบผา
บ้านทรัพย์สมบูรณ์

โทรศัพท์ 0819676065


อภิวัฒน์ คำแหงรส
บ้านซับคะนิง

โทรศัพท์ 0844796871


นายชนะ ทองสุข
บ้านหนองบอนฐานเจ้าป่า

โทรศัพท์ 044630093


เลิศฤทธิ์ ด่านกระโทก
วัดอัมภาราม (เทิ่งอนุสรณ์)

โทรศัพท์ 044628020


อิศราภรณ์ ขวัญรัมย์
บ้านตะโก

โทรศัพท์ 044628374


บัณฑิต เณรธรณี
บ้านดอนไม้ไฟ

โทรศัพท์ 0-4462-8243


ธนพันธุ์ อนันต์เพชร
บ้านดอนไม้ไฟ

โทรศัพท์ 0-4462-8243


นางสาวสุภนิจ แผ้วพลสง
บ้านโคกยาง

โทรศัพท์ 044192532


พิษณุ สาระปัญญา
บ้านเขว้า

โทรศัพท์ 044630012


รัตนา ราชประโคน
บ้านบัวตะเคียน

โทรศัพท์ 044628397


วิไลวรรณ แก้วอำไพ
บ้านบัวตะเคียน

โทรศัพท์ 044628397


รัศมี ศริญญาวัจน์
บ้านเจริญสุข (กรป.กลางอุปถัมภ์)

โทรศัพท์ 044630208


สุชีพ คงทวี
บ้านหนองสะแก (ราษฎร์บำรุง)

โทรศัพท์ 044630209


นางแสงเดือน คงพลปาน คงพลปาน
บ้านสี่เหลี่ยม

โทรศัพท์ -


นางบุญสืบ อินทร์สิลา
บ้านพูนสุข (ประชานุกูล)

โทรศัพท์ -


นางอุทัย เภตรา
ไทยรัฐวิทยา 90

โทรศัพท์ 0956079814


มนูญ เพื้อนรัมย์
บ้านยายคำ

โทรศัพท์ 044630410


วีระ ศรีโนนม่วง
ไทยรัฐวิทยา ๒๖ (บ้านหนองหิน)

โทรศัพท์ 044618429


ชาญชัย พงศ์ทองมี
ไทยรัฐวิทยา ๒๖ (บ้านหนองหิน)

โทรศัพท์ 044618429


นางกฤษณา ชมภูวงค์
วัดสุขสำราญ

โทรศัพท์ 044630211


นางนงเยาว์ อาจอาสา
อนุบาลเฉลิมพระเกียรติจังหวัดบุรีรัมย์

โทรศัพท์ 044610328


นงลักษณ์ โล่ห์ทอง
อนุบาลเฉลิมพระเกียรติจังหวัดบุรีรัมย์

โทรศัพท์ 044610328


นายไพศาล คาดสนิท
บ้านโนนศิลา

โทรศัพท์ 044630119


พิสิทธิ์ ทนเล
บ้านโนนทอง

โทรศัพท์


นางพินทอง เทกระโทก
บ้านโคกสำราญหินลาดพัฒนา

โทรศัพท์ 0873795804


พิเชษฐ ศรีนาค
จตุคามราษฎร์วิทยา

โทรศัพท์


ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน