ยินดีต้อนรับ

รายชื่อเจ้าหน้าที่

[งานข้อมูลสารสนเทศโรงเรียน] [งานข้อมูลเขตพื้นที่]
นายบุรมย์ อินทะเสน
บ้านนางรอง (ยุทธกาจราษฎร์วิทยาคาร)

โทรศัพท์ 0910904199


นายบุรมย์ อินทะเสน
บ้านนางรอง (ยุทธกาจราษฎร์วิทยาคาร)

โทรศัพท์ 091 - 0904199


นายบุรมย์ อินทะเสน
บ้านนางรอง (ยุทธกาจราษฎร์วิทยาคาร)

โทรศัพท์ 091 - 0904199


ศศมล สมานชาติ
บ้านแพงพวย (สังฆคุรุราษฎร์บำรุง)

โทรศัพท์ 0877007832


นัยนา เตียงงา
บ้านคอกควาย (สันติภาพคุรุราษฎร์พัฒนา)

โทรศัพท์ 0819168239


นัยนา เตียงงา
บ้านคอกควาย (สันติภาพคุรุราษฎร์พัฒนา)

โทรศัพท์ 0819168239


อรวรร สุขสบายกุลเดช
บ้านหนองเสม็ด

โทรศัพท์ 0817307135


อรวรร สุขสบายกุลเดช
บ้านหนองเสม็ด

โทรศัพท์ 0817307135


สมาน พลจังหรีด
บ้านหนองเสม็ด

โทรศัพท์ 044632009


นายวรมิตร์ วิทย์ศลาพงษ์
บ้านหนองรีมิตรภาพที่ 225

โทรศัพท์ 0818767404


นางสาวรจนา มากชุมแสง
บ้านหนองงิ้ว หนองไทร

โทรศัพท์ 0856823118


รจนา มากชุมแสง
บ้านหนองงิ้ว หนองไทร

โทรศัพท์ 0856823118


จิราลักษณ์ นิ้มหัตถา
บ้านจาน

โทรศัพท์ 0872446233


ทัศนีย์ ศรีพลกรัง
อนุบาลนางรอง(สังขกฤษณ์อนุสรณ์)

โทรศัพท์ 0862568065


ฐิติวรดา ปราบสกุล
อนุบาลนางรอง(สังขกฤษณ์อนุสรณ์)

โทรศัพท์ 0804847025


รัตนา มาประจวบ
บ้านถนนหัก (เพียรประจงวิทยา)

โทรศัพท์ 0821445776


ฌานิพา รุ่งนิยม
บ้านถนนหัก (เพียรประจงวิทยา)

โทรศัพท์ 044631399


ประจักษ์ วรนุช
บ้านถนนหัก (เพียรประจงวิทยา)

โทรศัพท์ 0896275004


นันทพร เมฆหมอก
บ้านสวายสอ

โทรศัพท์ 0856127576


นางลดารัตน์ พูลลาภ
ชุมชนบ้านกระเดื่อง (โสภณประชานุกูล)

โทรศัพท์ 0812828304


นางลดารัตน์ พูลลาภ
ชุมชนบ้านกระเดื่อง (โสภณประชานุกูล)

โทรศัพท์ 0812828304


เปรมจิต เฉื่อยฉ่ำ
บ้านหนองม่วง

โทรศัพท์ 0892818142


จินดามณี แก้วสด
บ้านโคกหลวงพ่อ (พินิจศิลป์ประชานุกูล)

โทรศัพท์ 0862492838


นางทวีป พวงมาลัย
บ้านตลาดแย้

โทรศัพท์ 0819977079


นายสาระพัด มากแสน
บ้านตลาดแย้

โทรศัพท์ 0898442475


SOMSUAN PHIWPHONG
วัดน้ำไหล

โทรศัพท์ 0878696299


รัตติมา โค่นถอน
บ้านสะเดา (สามัคคีวิทยา)

โทรศัพท์ 0879616224


กนกพรรณ พูนสุวรรณ์
บ้านหนองแช่ไม้

โทรศัพท์ 0895842021


นางสาวอรุณี แก้วอำไพ
บ้านหนองกก (ทรงรวมมิตร)

โทรศัพท์ 0810764560


อรุณี แก้วออำไพ
บ้านหนองกก (ทรงรวมมิตร)

โทรศัพท์ 0810764560


นางผาสุข วิทย์ศลาพงษ์
บ้านสองพี่น้อง

โทรศัพท์ 0817254991


ว่าที่ร้อยโทอุระ เพ็ชรนอก
บ้านหนองพลวง

โทรศัพท์ 0819763631


นายวินัย พรหมบุตร
บ้านโคกตะโก

โทรศัพท์ 0827562550


วันรัตน์ สอนบุญ
บ้านระนามพลวง (สมานราษฎร์วิทยาคาร)

โทรศัพท์ 0818772713


ชุลีพร เรือโป๊ะ
บ้านหนองโสน

โทรศัพท์ 0813905037


nongsanoe nongsanoe
บ้านหนองโสน

โทรศัพท์ 044633101


Chayakon Duangprawat
บ้านบุตาเวสน์

โทรศัพท์ 0895858667


สุเทพ วงศ์เทวา
บ้านโคกสูง (สมานสามัคคี)

โทรศัพท์ 0817607934


สุเทพ วงศ์เทวา
บ้านโคกสูง (สมานสามัคคี)

โทรศัพท์ 0817607934


นายมโนรมย์ ชาติประสพ
บ้านหนองยายพิมพ์ (ไตรคามประชาสรรค์)

โทรศัพท์ 0885809010


ณิศาภัทร์ โสกูล
บ้านบุตาสุ่มหนองโจด

โทรศัพท์ 0879598675


วิชัย โพธิ์ทอง
บ้านก้านเหลือง

โทรศัพท์ 0883716713


วิชัย โพธิ์ทอง
บ้านก้านเหลือง

โทรศัพท์ 0883716713


สมพัก ละเอียด
บ้านหนองบัว

โทรศัพท์ 0878756694


สุธันญา เครือบคณโท
ชุมชนวัดบ้านหนองกง (ประจวบไตรมิตรวิทยา)

โทรศัพท์ 0895815711


Suthanya Kruabkonto
ชุมชนวัดบ้านหนองกง (ประจวบไตรมิตรวิทยา)

โทรศัพท์ 0895815711


นายสมส่วน เสาวกูล
วัดก้านเหลือง

โทรศัพท์ 0817250349


Nannaphat Pamok
บ้านโคกยางหนองถนน

โทรศัพท์ 0898655934


นางกิ่งกาญจน์ ศรีสันดา
บ้านหนองหญ้าวัว

โทรศัพท์ 0872627209


อรรทพล คงทิพย์
บ้านหนองปรือ

โทรศัพท์ 0844795649


นางสาวธิดา จันทร์กระจ่าง
บ้านสิงห์ (ราษฎร์อนุสรณ์)

โทรศัพท์ 0862531141


นางอุดมลักษณ์ ธรณีวงศ์
บ้านสิงห์ (ราษฎร์อนุสรณ์)

โทรศัพท์ 0817602650


นางสาวสุจิตราลักษณ์ เสาวกูล
บ้านหนองกง

โทรศัพท์ 0854955014


จามิกร เวชชศาสตร์
บ้านเสลา

โทรศัพท์ 0833684254


สุกานดา อันดี
บ้านโคกยางหนองตาสี

โทรศัพท์ 0857771292


นายเอกลักษณ์ อ่อนราษฎร์
บ้านโคกยางหนองตาสี

โทรศัพท์ 044029274


จารุวรรณ มากวงษ์
บ้านชุมแสง(บุญคุรุราษฎร์บำรุง)

โทรศัพท์ 0879576632


วลัยลักษณ์ อินนา
บ้านแท่นบัลลังก์

โทรศัพท์ 0895470357


บัญชา อันดี
บ้านทุ่งโพธิ์

โทรศัพท์ 0899484668


นายบัญชา อันดี
บ้านทุ่งโพธิ์

โทรศัพท์ 0899484668


สุนทร กุนอก
โรงเรียนบ้านโคกมะค่า

โทรศัพท์ 0810664788


นางสาวศิริรัตน์ อนันต์
บ้านทุ่งใหญ่

โทรศัพท์ 0890300310


พรรณปพร ปรีดิธาดากุล
บ้านหนองหว้าขุนอัดวิทยา

โทรศัพท์ 0916587157


พรรณปพร ปรีดิธาดากุล
บ้านหนองหว้าขุนอัดวิทยา

โทรศัพท์ 044630408


สุทธิชาติ ทิชาชาติ
บ้านเสลาโสรง

โทรศัพท์ 0856122737


sarakham sayamprakhon
โรงเรียนบ้านไร่โคกหนองปรือ (ประสมทรัพย์อนุสรณ์)

โทรศัพท์ 0895822992


นางพัฒนา อริยะศิริวงศ์
บ้านหนองโบสถ์

โทรศัพท์ 0810687000


นางพัฒนา อริยะศิริวงศ์
บ้านหนองโบสถ์

โทรศัพท์ 0810687000


นางสาวสายเปล ทิพย์อักษร
บ้านหนองโบสถ์

โทรศัพท์ 0823769094


นางสายเปล นาคินชาติ
บ้านหนองโบสถ์

โทรศัพท์ 0823769094


ประภาภรณ์ วงศ์เป็นพันธุ์
บ้านหนองทองลิ่ม

โทรศัพท์ 0862623077


ประภาภรณ์ วงศ์เป็นพันธุ์
บ้านหนองทองลิ่ม

โทรศัพท์ 0862623077


น.ส.พจนีย์ นาสา
บ้านหนองตะลุมปุ๊ก

โทรศัพท์ 0878736499


สำเนียง หลอดทอง
บ้านสระประดู่หนองมะค่า

โทรศัพท์ 0898640045


นางสำเนียง หลอดทอง
บ้านสระประดู่หนองมะค่า

โทรศัพท์ 0898640058


สิราภา เตสะ
บ้านถนน (ประสมทรัพย์ประชานุกูล 1)

โทรศัพท์ 0860534084


sirapa tasa
บ้านถนน (ประสมทรัพย์ประชานุกูล 1)

โทรศัพท์ 0860534084


จารุวรรณ ปัตเตย์
บ้านวังกระโดน

โทรศัพท์ 0810702371


นันทิพงษ์ ดำมีขาว
บ้านหนองถั่วแปบ

โทรศัพท์ 0812658839


นายจุมพล กาญจนะ
บ้านหนองยาง

โทรศัพท์ 0804711189


พจนีย์ นาสา
บ้านหนองยาง

โทรศัพท์ 0878736499


อิสรียา เชิดฉาย
บ้านหนองไทร (ปัญจคามคุรุสรรค์)

โทรศัพท์ 0896262200


ttt uuu
บ้านหนองไทร (ปัญจคามคุรุสรรค์)

โทรศัพท์ 111111111


จิรวัฒน์ คตมรคา
บ้านตะกุดตาสา (ลองตองประชานุกูล)

โทรศัพท์ 0898457714


ภัฏดีวิชย์ สักบุตร
บ้านหนองกราด

โทรศัพท์ 0872520001


วาสนา มีพวงผล
บ้านนิคมเขต

โทรศัพท์ 0828737453


ณัฐภัสสร วงษ์ยี่หวา
ชุมชนวัดชุมพร

โทรศัพท์ 0895831448


ศศิธร ผะกาเกตุ
ชุมชนวัดชุมพร

โทรศัพท์ 0821273032


ศศิธร ผะกาเกตุ
ชุมชนวัดชุมพร

โทรศัพท์ 0821273032


อัญชุลี สอนกระโทก
บ้านบุ

โทรศัพท์ 0853030611


ครรชิต สะโลรัมย์
บ้านโคกตาพรม

โทรศัพท์ 0810718783


นายครรชิต สะโลรัมย์
บ้านโคกตาพรม

โทรศัพท์ 0810718783


พรธนาลักษณ์ หงษ์เจือ
บ้านหนองยาง

โทรศัพท์ 089-8498306


นางกมลวรรณ ดอนเหนือ
บ้านหนองยาง

โทรศัพท์ 0884648388


ลำดวน สุภศร
บ้านหนองยาง

โทรศัพท์ 0828694049


สมภพ ตรีกูล
บ้านสว่างพัฒนา

โทรศัพท์ 0821254889


วณิชชา แก้วเนตร
บ้านปรือพวงสำราญ

โทรศัพท์ 0834630126


วณิชชา แก้วเนตร
บ้านปรือพวงสำราญ

โทรศัพท์ 0834630126


สันติ ส้มสาย
บ้านโคกขาม

โทรศัพท์ 0883162248


วรางคณา ประวัติวิไล
บ้านโคกขาม

โทรศัพท์ 084-3665845


ธวัชชัย อุ่นเรือง
บ้านหนองโบสถ์

โทรศัพท์ 0892811345


ธวัชชัย อุ่นเรือง
บ้านหนองโบสถ์

โทรศัพท์ 0892811345


ธวัชชัย อุ่นเรือง
บ้านหนองโบสถ์

โทรศัพท์ 0892811345


พีระพัฒน์ โจทย์พิมาย
บ้านหนองมดแดง (ราษฎร์ประสิทธิ์วิทยาคม)

โทรศัพท์ 0892804674


ประสพ เสาเกลียว
บ้านเทพพยัคฆ์พัฒนา

โทรศัพท์ 0899175738


น.ส.กนกพร สินสอน
บ้านเทพพยัคฆ์พัฒนา

โทรศัพท์ 0983518011


rattima khonton
บ้านละหานทราย (คุรุราษฎร์บำรุงวิทยา)

โทรศัพท์ 0879616224


พูนทรัพย์ เรืองสมบัติ
บ้านหนองละหานทราย

โทรศัพท์ 0857629165


พัชรี อ่อนเขนย
บ้านหนองหมี

โทรศัพท์ 087-2615487


อรรถพร เพ่งพิศ
ชุมชนบ้านโคกว่าน

โทรศัพท์ 0844166399


จำนงค์ ยินดีรส
บ้านสมจิต

โทรศัพท์ 0916612559


ดารา สุวรรณ
บ้านหนองถนน

โทรศัพท์ 0819664932


ทัศนีย์ สหวัฒนชาติ
อนุบาลโคกใหม่ละหานทราย

โทรศัพท์ 0879615292


นายสมปอง สมบุญศรี
บ้านโคกไม้แดง

โทรศัพท์ 0852520785


อารยา พินิจนาม
บ้านโคกเฟือง

โทรศัพท์ 0810713127


นางโคมทอง สุขมาก
บ้านตากอง

โทรศัพท์ 0849629134


นายวัชรพงษ์ วิเศษฤทธิ์
บ้านหนองกราด

โทรศัพท์ 0862501317


พจมาศ เบ็ญณรงค์
บ้านหนองตะครอง

โทรศัพท์ 0833744900


ทรงพล เหลืองสีนาค
บ้านหนองตะครอง

โทรศัพท์ 0817250926


สุเมธ ทิพย์ศรีหา
บ้านหนองตะครอง

โทรศัพท์ 0898488158


นายนิพนธ์ ติตะพรมมา
วัดกัลยาณธรรมาราม

โทรศัพท์ 0817898128


นายสว่าง สุขมาก
วัดกัลยาณธรรมาราม

โทรศัพท์ 0821350109


นางชมพูนุช ลีสม
บ้านสันติสุข

โทรศัพท์ 0813214052


วราพร วงศ์ไพศาลสิริกุล
บ้านปากช่อง

โทรศัพท์ 0837232960


เรวดี ตันประสาท
บ้านหนองแวง

โทรศัพท์ 0821517381


สายทอง ศรีนาค
บ้านหงอนไก่ (โคกสง่า)

โทรศัพท์ 0804889795


ธนรัฐ สุทธะสนธิ์
บ้านหนองตาเยา

โทรศัพท์ 0852075330


นางพัสดา วาเสนัง
บ้านหนองหว้า

โทรศัพท์ 0899395714


เกษร ใจดี
บ้านน้อยหนองหว้า

โทรศัพท์ 0883727797


สุภาพร พวงเพชร
บ้านบาระแนะ

โทรศัพท์ 0898487616


นายธานินทร์ นวะสิมมา
บ้านราษฎร์รักแดน

โทรศัพท์ 0883134883


ชนากานต์ ไพรพฤกษ์
บ้านแท่นทัพไทย

โทรศัพท์ 0872358063


พีรดา เอกกัณหา
บ้านผไทรวมพล

โทรศัพท์ 0862207476


รร อนุบาลหนองกี่ หนองกี่
อนุบาลหนองกี่

โทรศัพท์ 0866524664


น.ส.เจียมจิต กันยาวุธ
บ้านหนองกี่ประชาสามัคคี

โทรศัพท์ 0898423734


เจียมิจตก กันยาวุธ
บ้านหนองกี่ประชาสามัคคี

โทรศัพท์ 0898423734


สุรพล สนทนาสัมพันธ์
บ้านหนองกี่ประชาสามัคคี

โทรศัพท์ 0819668114


เมทิน สุระแสน
ชุมชนบ้านดอนอะราง

โทรศัพท์ 0847961877


นางปราณี สนทนาสัมพันธ์
ชุมชนบ้านดอนอะราง

โทรศัพท์ 0892812794


นายอดิศักดิ์ ปิงปอง
ชุมชนบ้านดอนอะราง

โทรศัพท์ 0884700260


นันทา โมกหอม
บ้านโคกสะอาด

โทรศัพท์ 0892813186


narakron pivisan
บ้านโนนขี้เหล็ก

โทรศัพท์ 0899472405


ทนงค์ พึ่งเกษม
บ้านหนองกี่สุขสำราญ

โทรศัพท์ 0840367863


Miss Alissan Engkakulchid
บ้านบุกระสัง

โทรศัพท์ 0898459262


Anon Prommanee
บ้านสระขุด

โทรศัพท์ 0821439324


ลำใย รัตนเวชตระกูล
ไตรคาม

โทรศัพท์ 086-2478535


สุมิตร ศรีนอก
บ้านหนองมัน

โทรศัพท์ 0817906073


นายสุมิตร ศรีนอก
บ้านหนองมัน

โทรศัพท์ 0817906073


นายสุมิตร ศรีนอก
บ้านหนองมัน

โทรศัพท์ 0817906073


ณัฏฐ์ชญา ยอดลองเมือง
บ้านสระสะแก

โทรศัพท์ 0828716191


นางเมยิกานต์ โสภาค
บ้านคูขาดน้อย

โทรศัพท์ 0848352543


นางเมยิกานต์ โสภาค
บ้านคูขาดน้อย

โทรศัพท์ 0848352543


นายวินิจ คุณวงศ์
บ้านคูขาดน้อย

โทรศัพท์ 0862596502


กิตติ์ชญาห์ มุ่งกลาง
วัดเย้ยปราสาท

โทรศัพท์ 0804640999


วินัย อ้อมวิหาร
วัดเย้ยปราสาท

โทรศัพท์ 0879616288


นางสาวพิชญา จำปาโท
บ้านขามน้อย

โทรศัพท์ 0898849978


พิชยา จำปาโท
บ้านขามน้อย

โทรศัพท์ 0898849978


ภัทรภร พิมสา
บ้านขามน้อย

โทรศัพท์ 0854684691


พงษ์ศักดิ์ กลับพิษ
บ้านสะเดาหวาน

โทรศัพท์ 0903684229


พงษ์ศักดิ์ กลับพิษ
บ้านสะเดาหวาน

โทรศัพท์ 0903684229


รุ่งนภา อันโน
บ้านหนองหว้า

โทรศัพท์ 0801501952


พรพรรณ ทิพย์โภชน์
บ้านหนองตาดำ

โทรศัพท์ 0811201491


บังอร รัตนวรรณ
บ้านหนองตาดำ

โทรศัพท์ 0878752338


บัญชา อุตสาหรัมย์
บ้านสระขาม

โทรศัพท์ 0876417251


นิลรัตน์ญาณ์ รุ้งไร่โคก
บ้านหนองกราด

โทรศัพท์ 0810643393


นิลรัตน์ญาณ์ รุ้งไร่โคก
บ้านหนองกราด

โทรศัพท์ 0810643393


เพียงกาญจน์ วงศ์วังจันทร์
บ้านหนองกราด

โทรศัพท์ 0810718701


นายสุรพล รินทะ
บ้านโคกกระพี้หนองนกเขาสามัคคี

โทรศัพท์ 0862622270


surapon rinta
บ้านโคกกระพี้หนองนกเขาสามัคคี

โทรศัพท์ 0862622270


surapon rinta
บ้านโคกกระพี้หนองนกเขาสามัคคี

โทรศัพท์ 0862622270


บรรพต หรีกประโคน
บ้านหนองไผ่

โทรศัพท์ 0833772269


ประยูร เทินสะเกตุ
บ้านนาจาน

โทรศัพท์ 0933626358


นายณัชพล กระศิริ
บ้านนาจาน

โทรศัพท์ 0884833357


วิฑูรย์ โสภาค
บ้านลุงขี้หนู

โทรศัพท์ 0817904778


วิฑูรย์ โสภาค
บ้านลุงขี้หนู

โทรศัพท์ 0817904778


นายประมวล ยินดีรส
จตุคามราษฎร์วิทยา

โทรศัพท์ 0887221181


ประมวล ยินดีรส
จตุคามราษฎร์วิทยา

โทรศัพท์ 0887221181


นายประมวล ยินดีรส
จตุคามราษฎร์วิทยา

โทรศัพท์ 0887221181


นายประมวล ยินดีรส
จตุคามราษฎร์วิทยา

โทรศัพท์ 0887221181


kla vios
บ้านเพชรเจริญพัฒนา

โทรศัพท์ 0815588610


พีระพงษ์ สุขแสวง
บ้านโคกกระชาย

โทรศัพท์ 0852067980


ปรเมษฐ์ หอยสังข์
บ้านหนองหัวหมู

โทรศัพท์ 0823731948


ปรเมษฐ์ หอยสังข์
บ้านหนองหัวหมู

โทรศัพท์ 0823731948


ปรเมษฐ์ หอยสังข์
บ้านหนองหัวหมู

โทรศัพท์ 0823731948


ปรเมษฐ์ หอยสังข์
บ้านหนองหัวหมู

โทรศัพท์ 0823731948


ปรเมษฐ์ หอยสังข์
บ้านหนองหัวหมู

โทรศัพท์ 0823731948


สุจิตรา เหลาสา
บ้านหนองม่วง

โทรศัพท์ 0862454916


สุจิตรา เหลาสา
บ้านหนองม่วง

โทรศัพท์ 0862454916


อมรรัตน์ จันทะนันท์
บ้านโคกสว่าง

โทรศัพท์ 0884649979


นางอมรรัตน์ จันทะนันท์
บ้านโคกสว่าง

โทรศัพท์ 0884649979


โกเมน คาดสนิท
บ้านโคกลอย

โทรศัพท์ 0862542372


ชุติมา เรืองแสง
บ้านสระตะเคียน

โทรศัพท์ 0862517937


ชุติมา เรืองแสง
บ้านสระตะเคียน

โทรศัพท์ 0862517937


ชุติมา เรืองแสง
บ้านสระตะเคียน

โทรศัพท์ 0862517937


ผ่องผิว บุญเบ้า
บ้านตะกรุมทอง

โทรศัพท์ 0842995484


ผ่องผิว บุญเบ้า
บ้านตะกรุมทอง

โทรศัพท์ 0842995484


จิชญ์ชญาภัษณ์ ทิพย์กรรณ
บ้านโนนพะไล

โทรศัพท์ 084534558


ยุพิน พันธ์สมบัติ
บ้านโคกสูงคูขาด

โทรศัพท์ 0810629087


นางนงคราญ พลกระโทก
บ้านโคกสูงคูขาด

โทรศัพท์ 0816429685


ยุพิน พันธ์สมบัติ
บ้านโคกสูงคูขาด

โทรศัพท์ 0810629087


นายลือชัย ประคองกลาง
มิตรภาพโนนสมบูรณ์

โทรศัพท์ 0837465636


นายลือชัย ประคองกลาง
มิตรภาพโนนสมบูรณ์

โทรศัพท์ 0837465636


กัญญ์ชิสา นาคินชาติ
อนุบาลปะคำ

โทรศัพท์ 0848266124


นางสาวกัญญ์ชิสา นาคินชาติ
อนุบาลปะคำ

โทรศัพท์ 0848266124


เสาวลักษณ์ สระกิจ
บ้านสุขสำราญ

โทรศัพท์ 0895849921


กัญญานี พิมพ์พาภรณ์สกุล
บ้านสุขสำราญ

โทรศัพท์ 0851741237


อ้อมฤดี เมืองศรี
บ้านหูทำนบ

โทรศัพท์ 0895857633


Apirak Jongwong
บ้านหนองต้อ

โทรศัพท์ 0858562514


วุฒิชัย พรหมิทธิกุล
บ้านทุ่งไผ่

โทรศัพท์ 1031260626


นางประคอง สุขสันต์
บ้านโคกไม้แดงหัวกระสัง

โทรศัพท์ 044029436


นางจรรยา ปานชาติ
บ้านกองพระทราย

โทรศัพท์ 0807961498


chanya panchart
บ้านกองพระทราย

โทรศัพท์ 0807961498


จรรยา ปานชาติ
บ้านกองพระทราย

โทรศัพท์ 0807961498


นายศรายุทธ สาลีโภชน์
บ้านโคกงิ้ว

โทรศัพท์ 0871088252


สิริวิภาพร สระศรี
บ้านโคกงิ้ว

โทรศัพท์ 0823733244


บรรจง วงศ์ธนสุข
บ้านโคกงิ้ว

โทรศัพท์ 0868749685


บรรจง วงศ์ธนสุข
บ้านโคกงิ้ว

โทรศัพท์ 0868749685


นางสุวิมล ปาละนันทน์
บ้านไทยเจริญ

โทรศัพท์ 0834617316


นางสาวกฤษณา โชยรัมย์
บ้านไทยเจริญ

โทรศัพท์ 0854156751


นางสายยนต์ หาญวารี
บ้านไทยเจริญ

โทรศัพท์ 0813934156


สรัญญา จงวงค์
บ้านโคกสมบูรณ์

โทรศัพท์ 0852364381


สุวิทย์ มลาศรี
บ้านโคกลอย

โทรศัพท์ 0817603478


สุวิทย์ มลาศรี
บ้านโคกลอย

โทรศัพท์ 0817603478


นางวาสนา รัตร์สวนจิตร
บ้านหนองน้ำขุ่น

โทรศัพท์ 0817891581


Chaiyaporn Wannasuk
ชุมชนบ้านดอนนางงาม

โทรศัพท์ 0807387079


ชุมชน นาคินชาติ
บ้านเทพพัฒนา

โทรศัพท์ 0849619371


สุภาพ เผ่าเวียงคำ
บ้านปลื้มพัฒนา

โทรศัพท์ 0801534001


นายสมพร เหลืองกระโทก
บ้านหินโคน

โทรศัพท์ 0812659432


นางชลธิดาพร เลือดกุมภา
บ้านหินโคน

โทรศัพท์ 0884800359


นางสาวปริศนา นพพิทักษ์
บ้านโคกเขาพัฒนา

โทรศัพท์ 0810720923


วิเชียร บุญยืน
ดงใหญ่พัฒนา (ดงใหญ่ 4)

โทรศัพท์ 0903681843


ณรงค์ฤทธิ์ เนาวิรัตน์
อนุบาลหนองหงส์

โทรศัพท์ 0827548533


จ.ส.ท.ชิษณุพงศ์ ถ้ำกลาง
บ้านศรีม่วงแดง

โทรศัพท์ 0807230847


ยศวริศ ลอยนอก
บ้านศรีม่วงแดง

โทรศัพท์ 0954955525


jintana cheamnonkhun
บ้านโนนสูงน้อย

โทรศัพท์ 0862471910


จรัสศรี วงละคร
บ้านศรีภูมิ

โทรศัพท์ 0853050567


จรัสศรี วงละคร
บ้านศรีภูมิ

โทรศัพท์ 0853050567


หริพรรณ พรหมทา
บ้านกระเบื้อง

โทรศัพท์ 0883760430


หริพรรณ พรหมทา
บ้านกระเบื้อง

โทรศัพท์ 0883760430


ลือชา ศรีบุญเรือง
บ้านกระเบื้อง

โทรศัพท์ 0833697879


อติเทพ ซิมกระโทก
บ้านไทยสามัคคี

โทรศัพท์ 0852097496


ลัดดาวัลย์ งามขจรกุลกิจ
บ้านหนองบัวลี

โทรศัพท์ 044816612


นายธนกฤต คำไสขาว
บ้านหนองกวางทอง

โทรศัพท์ 0833823663


ธนกฤต คำใสขาว
บ้านหนองกวางทอง

โทรศัพท์ 0833823663


sorasuk zoonhengkool
วัดโนนศรีคูณ

โทรศัพท์ 0898651910


นางวาสนา เรืองสวัสดิ์
บ้านห้วยก้อม

โทรศัพท์ 0895825453


นายสุธี พลสิทธิ์
บ้านหนองกก

โทรศัพท์ 0878746923


นายบุญฉลอง ศรีสุวะ
บ้านไทรออ

โทรศัพท์ 0810679560


นายบุญฉลอง ศรีสุวะ
บ้านไทรออ

โทรศัพท์ 0810679560


วิมุตติ ปองนาน
วัดบ้านหนองตราดใหญ่

โทรศัพท์ 0883726993


วิมุตติ ปองนาน
วัดบ้านหนองตราดใหญ่

โทรศัพท์ 0883726993


นายอดุลย์ วิกุล
บ้านนายาวสามัคคี

โทรศัพท์ 0817432407


นายอดุลย์ วิกุล
บ้านนายาวสามัคคี

โทรศัพท์ 0817432407


นายอดุลย์ วิกุล
บ้านนายาวสามัคคี

โทรศัพท์ 0817432407


นายอดุลย์ วิกุล
บ้านนายาวสามัคคี

โทรศัพท์ 0817432407


นายกิติภูมิ คุณสูงเนิน
เบญจมาศกุญชร

โทรศัพท์ 0807887379


ถวิล ตาชูชาติ
บ้านหนองโคลน

โทรศัพท์ 0872524302


นัยนา ประกอบกัน
บ้านเสาเดียวอนุสรณ์

โทรศัพท์ 0876550620


นางนัยนา ประกอบกัน
บ้านเสาเดียวอนุสรณ์

โทรศัพท์ 0876550620


นางกัญญารัตน์ อุทัยรัตน์
บ้านหนองเต่า

โทรศัพท์ 0819993263


นายปรีชาญ บุปผาวาส
บ้านขามเสม็ดบำรุง

โทรศัพท์ 0819554700


สิทธิพร วรปรียากุล
โรงเรียนบ้านชุมแสง

โทรศัพท์ 0818798547


สิทธิพร วรปรียากุล
บ้านชุมแสง

โทรศัพท์ 0818798547


นายพิชิต ผ่องแก้ว
บ้านหนองตะคร้อ

โทรศัพท์ 0894236985


นายโกวิท หาญสมบัติ
บ้านหนองตะคร้อ

โทรศัพท์ 0813690285


นายพีรวิชญ์ สีระสูงเนิน
บ้านโคกปราสาท

โทรศัพท์ 0862489635


อภิญญา ปองนาน
บ้านหนองย่างหมู

โทรศัพท์ 0884827849


ไพบูลย์ ประราชิโก
บ้านฝ้าย

โทรศัพท์ 0849597443


นายอภิชาติ คุยสูงเนิน
ชุมชนวัดโคกกลาง

โทรศัพท์ 089-0828725


นายอภิชาติ คุยสูงเนิน
ชุมชนวัดโคกกลาง

โทรศัพท์ 0890828725


บัลลังก์ แคนสิงห์
วัดห้วยหิน

โทรศัพท์ 0819993819


สะโอด ซิมกระโทก
บ้านหนองเพชร

โทรศัพท์ 087-8718954


ปัญจนา กลิ่นสุข
บ้านโนนงิ้วตลาดใหม่สามัคคี

โทรศัพท์ 0878707785


ปัญจนา กลิ่นสุข
บ้านโนนงิ้วตลาดใหม่สามัคคี

โทรศัพท์ 0878707785


จิราภา สมร่าง
บ้านสำราญ

โทรศัพท์ 089-5843153


จิราภา สมร่าง
บ้านสำราญ

โทรศัพท์ 0895843153


นางณัฐกร ไชยทองรัตน์
บ้านโคกโสนทองวิทยา

โทรศัพท์ 0892851202


วิรักษ์ พิมพการ
บ้านโพธิ์ทอง

โทรศัพท์ 0871525987


ปนัดดา จอสูงเนิน
อนุบาลโนนสุวรรณ

โทรศัพท์ 0831286627


ปนัดดา จอสูงเนิน
อนุบาลโนนสุวรรณ

โทรศัพท์ 083-1286627


วชิระ เมฆะสุวรรณ์
บ้านโกรกแก้ว

โทรศัพท์ 0848161517


chanakarn kamsorn
วราวัฒนา

โทรศัพท์ 0868492871


chanakarn kamsorn
วราวัฒนา

โทรศัพท์ 0868492871


ชนิสรา เฉยกลาง
วราวัฒนา

โทรศัพท์ 0821327868


มาลินี แก้วเรือง
บ้านอุบลสามัคคี

โทรศัพท์ 0843374369


จินดา ศรีนอก
บ้านขลุงไผ่

โทรศัพท์ 0868725123


ทวีพงษ์ ดีพันธ์
บ้านดงบังซับสมบูรณ์

โทรศัพท์ -


ทวีพงษ์ ดีพันธ์
บ้านดงบังซับสมบูรณ์

โทรศัพท์ 044780611


ทวีพงษ์ ดีพันธ์
บ้านดงบังซับสมบูรณ์

โทรศัพท์ 044607975


นายเกรียงไกร บุญเบ้า
บ้านทุ่งจังหัน

โทรศัพท์ 0819671453


พรทิวา แสวง
บ้านดอนสมบูรณ์

โทรศัพท์ 0878743233


พร้อมพงศ์ เมฆะสุวรรณ์
บ้านดอนสมบูรณ์

โทรศัพท์ 087-6778690


พร้อมพงศ์ เมฆะสุวรรณ์
บ้านดอนสมบูรณ์

โทรศัพท์ 087-6778690


บุญเอิบ ทาทอง
บ้านม่วงงาม

โทรศัพท์ 0856824462


บุญเอิบ ทาทอง
บ้านม่วงงาม

โทรศัพท์ 0856824462


ลัดดาวัลย์ นาราช
อนุบาลโนนดินแดง

โทรศัพท์ 0819679556


จิตรา สวยรูป
อนุบาลโนนดินแดง

โทรศัพท์ 0813935008


วัชระมานนท์ ผันอากาศ
บ้านส้มป่อย

โทรศัพท์ 0862420307


สมคิด แตงพรม
บ้านหนองกกตะแบงสามัคคี

โทรศัพท์ 0857725280


อุทิตย์ โคตรทอง
บ้านคลองหิน

โทรศัพท์ 0800453683


นางสาวรัตนา รอดอารีย์
บ้านคลองหิน

โทรศัพท์ 0879741728


วัชระ รสหอม
บ้านน้อยสะแกกวน

โทรศัพท์ 0862643060


คณิต บุษยาตรัส
บ้านป่าไม้สหกรณ์

โทรศัพท์ 0898443390


วินัย มาตา
บ้านป่าไม้สหกรณ์

โทรศัพท์ 0800656614


winai mata
บ้านป่าไม้สหกรณ์

โทรศัพท์ 0800656614


winai mata
บ้านป่าไม้สหกรณ์

โทรศัพท์ 0800656614


winaiok mata
บ้านป่าไม้สหกรณ์

โทรศัพท์ 0800656614


นันท์นภัส คลี่สุข
บ้านลำนางรอง

โทรศัพท์ 0854695266


ธิติพันธ์ อะทาโส
บ้านหนองเสม็ด

โทรศัพท์ 0872377133


พีรวัฒน์ โพธิ์ทับไทย
บ้านคลองโป่ง

โทรศัพท์ 0868777672


อารีย์ เข็มบุบผา
บ้านทรัพย์สมบูรณ์

โทรศัพท์ 0848241090


สุรินทร์ โพธิ์เหมือน
บ้านซับคะนิง

โทรศัพท์ 0819676065


ศิทธาสินี สุปะกรรม
บ้านหนองบอนฐานเจ้าป่า

โทรศัพท์ 0899496322


นันทน์ธัญมน ญาณสรณ์อังกูร
บ้านหนองบอนฐานเจ้าป่า

โทรศัพท์ 0879561199


ศิริศักดิ์ ใจเย็น
วัดอัมภาราม (เทิ่งอนุสรณ์)

โทรศัพท์ 0817891504


น้ำผึ้ง ลับสูงเนิน
วัดอัมภาราม (เทิ่งอนุสรณ์)

โทรศัพท์ 0819664109


นางศศิวิมล จีนโน
บ้านตะโก

โทรศัพท์ 0854956933


นายประชัน เรืองมนตรี
บ้านตะโก

โทรศัพท์ 0819665008


นางรุ่งอรุณ ดอกเกษ
บ้านดอนไม้ไฟ

โทรศัพท์ 087-9574275


นางรุ่งอรุณ ดอกเกษ
บ้านดอนไม้ไฟ

โทรศัพท์ 0879574275


วรวุฒิ แปลงไลย์
บ้านโคกยาง

โทรศัพท์ 0848301400


นายพิษณุ สาระปัญญา
บ้านเขว้า

โทรศัพท์ 0831296706


พิษณุ สาระปัญญา
บ้านเขว้า

โทรศัพท์ 0831296706


นายปราชญ์ณา ทองงาม
บ้านบัวตะเคียน

โทรศัพท์ 0899876614


นายปราชญ์ณา ทองงาม
บ้านบัวตะเคียน

โทรศัพท์ 0899876614


วุฒิศักดิ์ สันโดษ
บ้านเจริญสุข (กรป.กลางอุปถัมภ์)

โทรศัพท์ 0856314595


วุฒิศักดิ์ สันโดษ
บ้านเจริญสุข (กรป.กลางอุปถัมภ์)

โทรศัพท์ 0856314595


สุชีพ คงทวี
บ้านหนองสะแก (ราษฎร์บำรุง)

โทรศัพท์ 0845128446


Nongnapat Pingkaro
บ้านสี่เหลี่ยม

โทรศัพท์ 0894826753


รุ่งวิทย์ แก้วกวย
บ้านสี่เหลี่ยม

โทรศัพท์ 0827181801


นงนภัทร ปิงคะโร
บ้านสี่เหลี่ยม

โทรศัพท์ 0894826753


นงนภัทร ปิงคะโร
บ้านสี่เหลี่ยม

โทรศัพท์ 0894826753


บุญสืบ อินทร์สิลา
บ้านพูนสุข (ประชานุกูล)

โทรศัพท์ 0897210798


นางอุทัย เภตรา
ไทยรัฐวิทยา 90

โทรศัพท์ 0883771161


สุกฤษฎิ์ เทกระโทก
บ้านถาวร

โทรศัพท์ 0849626361


สุกฤษฎิ์ เทกระโทก
บ้านถาวร

โทรศัพท์ 0849626361


กมลวรรณ ธรรมรัตนารมย์
บ้านยายคำ

โทรศัพท์ 018-7258719


กมลวรรณ ธรรมรัตนารมย์
บ้านยายคำ

โทรศัพท์ 018-7258719


กมลวรรณ ธรรมรัตนารมย์
บ้านยายคำ

โทรศัพท์ 018-7258719


วีระ ศรีโนนม่วง
ไทยรัฐวิทยา ๒๖ (บ้านหนองหิน)

โทรศัพท์ 0879611072


พิมนภัทร์ ซุกซุม
วัดสุขสำราญ

โทรศัพท์ 086-1382985


ชุติมณฑน์ วรวงศ์
อนุบาลเฉลิมพระเกียรติจังหวัดบุรีรัมย์

โทรศัพท์ 0892837757


นายสมพงษ์ ขันบุญ
อนุบาลเฉลิมพระเกียรติจังหวัดบุรีรัมย์

โทรศัพท์ 0860613697


นายสมพงษ์ ขันบุญ
อนุบาลเฉลิมพระเกียรติจังหวัดบุรีรัมย์

โทรศัพท์ 0860613697


ไพศาล คาดสนิท
บ้านโนนศิลา

โทรศัพท์ 0810763833


พิสิทธิ์ ทนเล
บ้านโนนทอง

โทรศัพท์ 0848262509


พิสิทธิ์ ทนเล
บ้านโนนทอง

โทรศัพท์ 0848262509


นายประภาส คลองข่อย
บ้านโคกสำราญหินลาดพัฒนา

โทรศัพท์ 0873795804


ประภาส คลองข่อย
บ้านโคกสำราญหินลาดพัฒนา

โทรศัพท์ 0873795804

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
@Copyright 2013 : DATA CMS v.05.56 Developed ITEC Nongkhai2