ยินดีต้อนรับ

รายชื่อเจ้าหน้าที่

[งานข้อมูลสารสนเทศโรงเรียน] [งานข้อมูลเขตพื้นที่]
นายบุรมย์ อินทะเสน
บ้านนางรอง (ยุทธกาจราษฎร์วิทยาคาร)

โทรศัพท์ 044631220


สมคิด สังข์สนิท
บ้านแพงพวย (สังฆคุรุราษฎร์บำรุง)

โทรศัพท์ 044630215


สมคิด สังข์สนิท
บ้านแพงพวย (สังฆคุรุราษฎร์บำรุง)

โทรศัพท์ 044630215


นัยนา เตียงงา
บ้านคอกควาย (สันติภาพคุรุราษฎร์พัฒนา)

โทรศัพท์ 044630216


ลัดดาวัลย์ โล่ห์สุวรรณ
บ้านคอกควาย (สันติภาพคุรุราษฎร์พัฒนา)

โทรศัพท์ 044630216


อรวรร สุขสบายกุลเดช
บ้านหนองเสม็ด

โทรศัพท์ 044632009


นางสาวปนัดดา จอสูงเนิน
บ้านหนองเสม็ด

โทรศัพท์ 044632009


นายวรรณลภย์ แสงลุน
บ้านหนองรีมิตรภาพที่ 225

โทรศัพท์ 044631398


นางอัญนิภา ศรีชุม
บ้านหนองรีมิตรภาพที่ 225

โทรศัพท์ 044631398


นางสาวรจนา มากชุมแสง
บ้านหนองงิ้ว หนองไทร

โทรศัพท์ 044119179


รจนา มากชุมแสง
บ้านหนองงิ้ว หนองไทร

โทรศัพท์ 044119179


จิราลักษณ์ นิ้มหัตถา
บ้านจาน

โทรศัพท์ 044630028


ทัศนีย์ ศรีพลกรัง
อนุบาลนางรอง(สังขกฤษณ์อนุสรณ์)

โทรศัพท์ 044631075


ฐิติวรดา ปราบสกุล
อนุบาลนางรอง(สังขกฤษณ์อนุสรณ์)

โทรศัพท์ 044631075


รัตนา มาประจวบ
บ้านถนนหัก (เพียรประจงวิทยา)

โทรศัพท์ 044631399


ประจักษ์ วรนุช
บ้านถนนหัก (เพียรประจงวิทยา)

โทรศัพท์ 044631399


นันทพร เมฆหมอก
บ้านสวายสอ

โทรศัพท์ 044630074


วันรัตน์ สอนบุญ
บ้านสวายสอ

โทรศัพท์ 044630074


นางวลัยพร จินดาดวง
ชุมชนบ้านกระเดื่อง (โศภณประชานุกูล)

โทรศัพท์ 044632023


ศศิธร แป้นทอง
บ้านหนองม่วง

โทรศัพท์ 044630122


จินดามณี แก้วสด
บ้านโคกหลวงพ่อ (พินิจศิลป์ประชานุกูล)

โทรศัพท์ 044631986


นางทวีป พวงมาลัย
บ้านตลาดแย้

โทรศัพท์


นายสาระพัด มากแสน
บ้านตลาดแย้

โทรศัพท์


พรหมพิริยะ ดีสวัสดิ์
วัดน้ำไหล

โทรศัพท์ -


สุกฤษฎิ์ เทกระโทก
วัดน้ำไหล

โทรศัพท์ -


รัตติมา โค่นถอน
บ้านสะเดา (สามัคคีวิทยา)

โทรศัพท์ 044631806


กนกพรรณ พูนสุวรรณ์
บ้านหนองแช่ไม้

โทรศัพท์ 044630091


นางสาววีณา นิลปานันท์
บ้านหนองแช่ไม้

โทรศัพท์ 044630091


นางวัลภา ศรีวิชัย
บ้านหนองกก (ทรงรวมมิตร)

โทรศัพท์ 044630407


นางผาสุข วิทย์ศลาพงษ์
บ้านสองพี่น้อง

โทรศัพท์ 044119183


ว่าที่ร้อยโทอุระ เพ็ชรนอก
บ้านหนองพลวง

โทรศัพท์ 044119186


นายวินัย พรหมบุตร
บ้านโคกตะโก

โทรศัพท์ 044184429


มนัส อินทร์ไพร
บ้านโคกตะโก

โทรศัพท์ 044184429


วันรัตน์ สอนบุญ
บ้านระนามพลวง (สมานราษฎร์วิทยาคาร)

โทรศัพท์ 044783851


นายสุวิชา ร่วมชาติ
บ้านระนามพลวง (สมานราษฎร์วิทยาคาร)

โทรศัพท์ 044783851


ชุลีพร เรือโป๊ะ
บ้านหนองโสน

โทรศัพท์ 044119199


nongsanoe nongsanoe
บ้านหนองโสน

โทรศัพท์ 044119199


Chayakon Duangprawat
บ้านบุตาเวสน์

โทรศัพท์ 044630354


ชยกร ดวงประวัติ
บ้านบุตาเวสน์

โทรศัพท์ 044630354


สุเทพ วงศ์เทวา
บ้านโคกสูง (สมานสามัคคี)

โทรศัพท์ 044630023


รวงนภา โอดรัมย์
บ้านโคกสูง (สมานสามัคคี)

โทรศัพท์ 044630023


นายมโนรมย์ ชาติประสพ
บ้านหนองยายพิมพ์ (ไตรคามประชาสรรค์)

โทรศัพท์ 044630129


ฐิตินันท์ สุขเกษม
บ้านหนองยายพิมพ์ (ไตรคามประชาสรรค์)

โทรศัพท์ 044630129


พิมพ์พิศา ภัทรสมพงษ์
บ้านบุตาสุ่มหนองโจด

โทรศัพท์ 044630052


วิชัย โพธิ์ทอง
บ้านก้านเหลือง

โทรศัพท์ 044630220


วิชัย โพธิ์ทอง
บ้านก้านเหลือง

โทรศัพท์ 044630220


สมพัก ละเอียด
บ้านหนองบัว

โทรศัพท์ 044-119-189


ประกิจ ชื่นใจดี
ชุมชนวัดบ้านหนองกง (ประจวบไตรมิตรวิทยา)

โทรศัพท์ 0812656514


นายสมส่วน เสาวกูล
วัดก้านเหลือง

โทรศัพท์ -


Nannaphat Pamok
บ้านโคกยางหนองถนน

โทรศัพท์ 044119167


นายประดิษฐ์ เอี่ยมไธสง
บ้านหนองหญ้าวัว

โทรศัพท์ 044119169


อรรทพล คงทิพย์
บ้านหนองปรือ

โทรศัพท์ 044


นางสาวธิดา จันทร์กระจ่าง
บ้านสิงห์ (ราษฎร์อนุสรณ์)

โทรศัพท์ 044-666042


นางอุดมลักษณ์ ธรณีวงศ์
บ้านสิงห์ (ราษฎร์อนุสรณ์)

โทรศัพท์ 044-666042


นายวินิจ คุณวงศ์
บ้านหนองกง

โทรศัพท์ 044630088


บุญจิราภรณ์ จีนโน
บ้านหนองกง

โทรศัพท์ 044630088


นางสาวอำไพ ทิพย์นางรอง
บ้านเสลา

โทรศัพท์ 044119171


สุกานดา อันดี
บ้านโคกยางหนองตาสี

โทรศัพท์


จารุวรรณ มากวงษ์
บ้านชุมแสง(บุญคุรุราษฎร์บำรุง)

โทรศัพท์ 044657227


วลัยลักษณ์ อินนา
บ้านแท่นบัลลังก์

โทรศัพท์ 044618327


วลัยลักษณ์ อินนา
บ้านแท่นบัลลังก์

โทรศัพท์ 044618327


นายบัญชา อันดี
บ้านทุ่งโพธิ์

โทรศัพท์ 044630122


นางสาวกรณิศ วิจิตรศักดิ์
บ้านทุ่งโพธิ์

โทรศัพท์ 044630122


องอาจ รวยกระบือ
บ้านโคกมะค่า

โทรศัพท์ 0810664788


นางวรางคณา วัชพืช
บ้านทุ่งใหญ่

โทรศัพท์ 044630214


อัฐกร สิงห์เสนา
บ้านหนองหว้าขุนอัดวิทยา

โทรศัพท์ 044119175


พรรณปพร ปรีดิธาดากุล
บ้านหนองหว้าขุนอัดวิทยา

โทรศัพท์ 044119175


ศิริลักษณ์ ปราบสกูล
บ้านเสลาโสรง

โทรศัพท์ 044630084


นางสาวสารคาม สยามประโคน
บ้านไร่โคกหนองปรือ (ประสมทรัพย์อนุสรณ์)

โทรศัพท์ 044630067


นางวาสนา รัตร์สวนจิตร
บ้านไร่โคกหนองปรือ (ประสมทรัพย์อนุสรณ์)

โทรศัพท์ 044630067


นางพัฒนา อริยะศิริวงศ์
บ้านหนองโบสถ์

โทรศัพท์ 044657085


นางสายเปล นาคินชาติ
บ้านหนองโบสถ์

โทรศัพท์ 044657085


อรวรรณ ควรดี
บ้านหนองทองลิ่ม

โทรศัพท์ 044630218


ประภาภรณ์ วงศ์เป็นพันธุ์
บ้านหนองทองลิ่ม

โทรศัพท์ 044630218


น.ส.ปุญชรัสมิ์ นาสา
บ้านหนองตะลุมปุ๊ก

โทรศัพท์ 044783861


สำเนียง หลอดทอง
บ้านสระประดู่หนองมะค่า

โทรศัพท์


นางสำเนียง หลอดทอง
บ้านสระประดู่หนองมะค่า

โทรศัพท์


โยษิตา เพชรกูลกิจ
บ้านถนน (ประสมทรัพย์ประชานุกูล 1)

โทรศัพท์ 044191219


sirapa tasa
บ้านถนน (ประสมทรัพย์ประชานุกูล 1)

โทรศัพท์ 044191219


จารุวรรณ ปัตเตย์
บ้านวังกระโดน

โทรศัพท์ 044630070


ฉลวย จีนประสพ
บ้านหนองถั่วแปบ

โทรศัพท์ 044-119201


ชัยวัฒน์ จีนเป็นวงศ์
บ้านหนองถั่วแปบ

โทรศัพท์ 044-119201


นายจุมพล กาญจนะ
บ้านหนองยาง

โทรศัพท์ 044630098


สุราชิน พิมพาวัฒนาสุข
บ้านหนองยาง

โทรศัพท์ 044630098


พิมพ์ปวีณ์ เหมือนนึก
บ้านหนองไทร (ปัญจคามคุรุสรรค์)

โทรศัพท์ 0815938138


กัณรา รัตนกิติกุล
บ้านตะกุดตาสา (ลองตองประชานุกูล)

โทรศัพท์ 044630217


สมิตานัน ทิพย์ศรีหา
บ้านหนองกราด

โทรศัพท์


นายสมหมาย คตมรคา
บ้านหนองกราด

โทรศัพท์


วาสนา มีพวงผล
บ้านนิคมเขต

โทรศัพท์ 044630353


ณัฐภัสสร วงษ์ยี่หวา
ชุมชนวัดชุมพร

โทรศัพท์ 044618426


อัญชุลี สอนกระโทก
บ้านบุ

โทรศัพท์ 044630155


นางสุวรรณ์ ชูประทีป
บ้านโคกตาพรม

โทรศัพท์ 044119377


นางพรธนาลักษณ์ ภูหอม
บ้านหนองยาง

โทรศัพท์ 044630319


ลำดวน สุภศร
บ้านหนองยาง

โทรศัพท์ 044630319


สมภพ ตรีกูล
บ้านสว่างพัฒนา

โทรศัพท์ 044784078


แพรวพรรณ นาคนวล
บ้านปรือพวงสำราญ

โทรศัพท์ 044630054


วณิชชา แก้วเนตร
บ้านปรือพวงสำราญ

โทรศัพท์ 044630054


สันติ ส้มสาย
บ้านโคกขาม

โทรศัพท์ 044630157


อภิสิทธิ์ พูนทวีป
บ้านโคกขาม

โทรศัพท์ 044630157


ธวัชชัย อุ่นเรือง
บ้านหนองโบสถ์

โทรศัพท์ 044631158


อัญชลี วิเศษฤทธิ์
บ้านหนองโบสถ์

โทรศัพท์ 044631158


พีระพัฒน์ โจทย์พิมาย
บ้านหนองมดแดง (ราษฎร์ประสิทธิ์วิทยาคม)

โทรศัพท์ 044-119382


สุริยา สารคร
บ้านหนองมดแดง (ราษฎร์ประสิทธิ์วิทยาคม)

โทรศัพท์ 044-119382


ประสพ เสาเกลียว
บ้านเทพพยัคฆ์พัฒนา

โทรศัพท์ 044630380


น.ส.กนกพร สินสอน
บ้านเทพพยัคฆ์พัฒนา

โทรศัพท์ 044630380


สุเมธ ทิพย์ศรีหา
บ้านละหานทราย (คุรุราษฎร์บำรุงวิทยา)

โทรศัพท์ 044649014


บ้านละหานทราย คุรุราษฎร์บำรุงวิทยา
บ้านละหานทราย (คุรุราษฎร์บำรุงวิทยา)

โทรศัพท์ 044649014


พูนทรัพย์ เรืองสมบัติ
บ้านหนองละหานทราย

โทรศัพท์ 044649221


อริย์ธัช สินกระสัง
บ้านหนองหมี

โทรศัพท์ -


นางสิงหนาท ศรีณรงค์
ชุมชนบ้านโคกว่าน

โทรศัพท์ 044117653


จำนงค์ ยินดีรส
บ้านสมจิต

โทรศัพท์ 081-7095438


ดารา สุวรรณ
บ้านหนองถนน

โทรศัพท์ 044119375


ทัศนีย์ สหวัฒนชาติ
อนุบาลโคกใหม่ละหานทราย

โทรศัพท์ 044649259


นายสมปอง สมบุญศรี
บ้านโคกไม้แดง

โทรศัพท์ 044630086


อารยา พินิจนาม
บ้านโคกเฟือง

โทรศัพท์ 044630430


นางโคมทอง สุขมาก
บ้านตากอง

โทรศัพท์ 044630320


นายวัชรพงษ์ วิเศษฤทธิ์
บ้านหนองกราด

โทรศัพท์ 0909492644


ทรงพล เหลืองสีนาค
บ้านหนองตะครอง

โทรศัพท์ 0817250926


สุเมธ ทิพย์ศรีหา
บ้านหนองตะครอง

โทรศัพท์ 0817250926


นายนิพนธ์ ติตะพรมมา
วัดกัลยาณธรรมาราม

โทรศัพท์ 044630378


นายสว่าง สุขมาก
วัดกัลยาณธรรมาราม

โทรศัพท์ 044630378


นางชมพูนุช ลีสม
บ้านสันติสุข

โทรศัพท์ 044119388


ทวีป สิงสาท
บ้านปากช่อง

โทรศัพท์


นายสายชล จันทร์สิงห์
บ้านปากช่อง

โทรศัพท์


จารินี ทิพย์อักษร
บ้านหนองแวง

โทรศัพท์ 087-878-7470


สายทอง ศรีนาค
บ้านหงอนไก่ (โคกสง่า)

โทรศัพท์ -


บัลลังก์ เสียงดี
บ้านหงอนไก่ (โคกสง่า)

โทรศัพท์ -


ธนรัฐ สุทธะสนธิ์
บ้านหนองตาเยา

โทรศัพท์ 044783593


ธัญลักษณ์ บัวสุวรรณ
บ้านหนองตาเยา

โทรศัพท์ 044783593


นางพัสดา วาเสนัง
บ้านหนองหว้า

โทรศัพท์ 0895803690


เกษร ใจดี
บ้านน้อยหนองหว้า

โทรศัพท์ 044630044


เกษร ใจดี
บ้านน้อยหนองหว้า

โทรศัพท์ 044630044


สุภาพร พวงเพชร
บ้านบาระแนะ

โทรศัพท์ 044119391


จันทร์จิรา พกกลาง
บ้านบาระแนะ

โทรศัพท์ 044119391


สุพรรณ์ เรืองสุวรรณ์
บ้านราษฎร์รักแดน

โทรศัพท์ 044630065


รัษฎากร หลงสอน
บ้านแท่นทัพไทย

โทรศัพท์ 0801611141


วัลยา บ่อไทย
บ้านผไทรวมพล

โทรศัพท์ 044630054


รร อนุบาลหนองกี่ หนองกี่
อนุบาลหนองกี่

โทรศัพท์ 044641197


ประวิต คะเรรัมย์
อนุบาลหนองกี่

โทรศัพท์ 044641197


น.ส.เจียมจิต กันยาวุธ
บ้านหนองกี่ประชาสามัคคี

โทรศัพท์ 044641198


สุรพล สนทนาสัมพันธ์
บ้านหนองกี่ประชาสามัคคี

โทรศัพท์ 044641198


อดิศักดิ์ ปิงปอง
ชุมชนบ้านดอนอะราง

โทรศัพท์ 044190151


นางปราณี สนทนาสัมพันธ์
ชุมชนบ้านดอนอะราง

โทรศัพท์ 044190151


นางนฤมล เสาร์ศิริ
บ้านโคกสะอาด

โทรศัพท์ -


นันทา โมกหอม
บ้านโคกสะอาด

โทรศัพท์ -


Narongrit Tippot
บ้านโนนขี้เหล็ก

โทรศัพท์ 044641718


พิรุณ คะกะเนปะ
บ้านโนนขี้เหล็ก

โทรศัพท์ 044641718


ทนงค์ พึ่งเกษม
บ้านหนองกี่สุขสำราญ

โทรศัพท์ 044641202


จักรพันธ์ วรรณศรี
บ้านหนองกี่สุขสำราญ

โทรศัพท์ 044641202


Miss Alissan Engkakulchid
บ้านบุกระสัง

โทรศัพท์ 0883533328


พาชื่น เพ็งประโคน
บ้านบุกระสัง

โทรศัพท์ 0883533328


Anon Prommanee
บ้านสระขุด

โทรศัพท์ 044641484


นางพัทยา เสือชุมแสง
บ้านสระขุด

โทรศัพท์ 044641484


นงลักษณ์ กิ่งกรดกลาง
ไตรคาม

โทรศัพท์ 044116272


นงลักษณ์ กิ่งกรดกลาง
ไตรคาม

โทรศัพท์ 044116272


สุมิตร ศรีนอก
บ้านหนองมัน

โทรศัพท์ 044360163


นายสุมิตร ศรีนอก
บ้านหนองมัน

โทรศัพท์ 044360163


ณัฏฐ์ชญา ยอดลองเมือง
บ้านสระสะแก

โทรศัพท์ -


ปาริชา โพธิ์จันทึก
บ้านสระสะแก

โทรศัพท์ -


นางเมยิกานต์ โสภาค
บ้านคูขาดน้อย

โทรศัพท์ 044630164


นายวินิจ คุณวงศ์
บ้านคูขาดน้อย

โทรศัพท์ 044630164


กิตติ์ชญาห์ เจริญสุข
วัดเย้ยปราสาท

โทรศัพท์ 044641726


วินัย อ้อมวิหาร
วัดเย้ยปราสาท

โทรศัพท์ 044641726


นางสมหวัง สารโชติ
บ้านขามน้อย

โทรศัพท์ 044630444


พงษ์ศักดิ์ กลับพิษ
บ้านสะเดาหวาน

โทรศัพท์ 044630254


พงษ์ศักดิ์ กลับพิษ
บ้านสะเดาหวาน

โทรศัพท์ 044630254


นางนภัสวรรณ บุญที
บ้านหนองหว้า

โทรศัพท์ 044630340


นายสุทิน เสาแก้ว
บ้านหนองหว้า

โทรศัพท์ 044630340


นายทนงศักดิ์ บุญเลิศรบ
บ้านหนองหว้า

โทรศัพท์ 044630340


ณัฐธยาน์ ศิริถาวรวงศ์
บ้านหนองตาดำ

โทรศัพท์ 044630257


บังอร รัตนวรรณ
บ้านหนองตาดำ

โทรศัพท์ 044630257


กุลธิดา ทศภาทินรัตน์
บ้านสระขาม

โทรศัพท์ 044783641


นิลรัตน์ญาณ์ รุ้งไร่โคก
บ้านหนองกราด

โทรศัพท์


นิลรัตน์ญาณ์ รุ้งไร่โคก
บ้านหนองกราด

โทรศัพท์


นายสุรพล รินทะ
บ้านโคกกระพี้หนองนกเขาสามัคคี

โทรศัพท์ 044-630266


บรรพต หรีกประโคน
บ้านหนองไผ่

โทรศัพท์ 044630256


อนิรุจน์ ปลายขอก
บ้านหนองไผ่

โทรศัพท์ 044630256


นาวิน ศิริพิทักษ์
บ้านนาจาน

โทรศัพท์ 044630165


วิฑูรย์ โสภาค
บ้านลุงขี้หนู

โทรศัพท์ 044616444


วิฑูรย์ โสภาค
บ้านลุงขี้หนู

โทรศัพท์ 044616444


นายประมวล ยินดีรส
จตุคามราษฎร์วิทยา

โทรศัพท์ 0887221181


ประมวล ยินดีรส
จตุคามราษฎร์วิทยา

โทรศัพท์ 0887221181


kla vios
บ้านเพชรเจริญพัฒนา

โทรศัพท์ 044630163


นายพงษ์ศักดิ์ สุสมบูรณ์
บ้านเพชรเจริญพัฒนา

โทรศัพท์ 044630163


พีระพงษ์ สุขแสวง
บ้านโคกกระชาย

โทรศัพท์ 044630264


จินารักษ์ พวงเกษ
บ้านโคกกระชาย

โทรศัพท์ 044630264


ปรเมษฐ์ หอยสังข์
บ้านหนองหัวหมู

โทรศัพท์ 044630258


ประนอม วงศ์พล
บ้านหนองม่วง

โทรศัพท์ 044630165


อรวรรณ ภัทรพันธุ์โกศล
บ้านโคกสว่าง

โทรศัพท์ 044780606


นายวุฒิกรณ์ การะพันธุ์นิต
บ้านโคกสว่าง

โทรศัพท์ 044780606


โกเมน คาดสนิท
บ้านโคกลอย

โทรศัพท์ 044119564


พงศธร สารศรี
บ้านโคกลอย

โทรศัพท์ 044119564


นางสาวปริศนา ขันขวา
บ้านสระตะเคียน

โทรศัพท์ 044630255


นายนาวิน มณีแสง
บ้านสระตะเคียน

โทรศัพท์ 044630255


ผ่องผิว บุญเบ้า
บ้านตะกรุมทอง

โทรศัพท์ -


ผ่องผิว บุญเบ้า
บ้านตะกรุมทอง

โทรศัพท์ -


จิชญ์ชญาภัษณ์ ทิพย์กรรณ
บ้านโนนพะไล

โทรศัพท์ 044630050


ศศิวรรณ บุญเขื่อง
บ้านโนนพะไล

โทรศัพท์ 044630050


นางยุพิน พันธ์สมบัติ
บ้านโคกสูงคูขาด

โทรศัพท์ 044191440


ยุพิน พันธ์สมบัติ
บ้านโคกสูงคูขาด

โทรศัพท์ 044191440


นายลือชัย ประคองกลาง
มิตรภาพโนนสมบูรณ์

โทรศัพท์ 044191441


นางสาวกรกนก บุญสอน
มิตรภาพโนนสมบูรณ์

โทรศัพท์ 044191441


กัญญ์ชิสา นาคินชาติ
อนุบาลปะคำ

โทรศัพท์ 044646091


นางสาวกัญญ์ชิสา นาคินชาติ
อนุบาลปะคำ

โทรศัพท์ 044646091


เสาวลักษณ์ สระกิจ
บ้านสุขสำราญ

โทรศัพท์ 044630300


กัญญานี พิมพาภรณ์สกุล
บ้านสุขสำราญ

โทรศัพท์ 044630300


อ้อมฤดี เมืองศรี
บ้านหูทำนบ

โทรศัพท์ 044783585


ชุติมา โพธี
บ้านหนองต้อ

โทรศัพท์


นายพนม นาคชลธี
บ้านทุ่งไผ่

โทรศัพท์ -


กนกพล แป้นตระกูล
บ้านทุ่งไผ่

โทรศัพท์ -


นางสาวสุกฤตา เสนาราช
บ้านโคกไม้แดงหัวกระสัง

โทรศัพท์ 044029436


นางจรรยา ปานชาติ
บ้านกองพระทราย

โทรศัพท์ 044646103


จรรยา ปานชาติ
บ้านกองพระทราย

โทรศัพท์ 044646103


จรรยา ปานชาติ
บ้านกองพระทราย

โทรศัพท์ 044646103


อิสตรี อินทรกำแหง
บ้านโคกงิ้ว

โทรศัพท์ 0821583823


บรรจง วงศ์ธนสุข
บ้านโคกงิ้ว

โทรศัพท์ 0821583823


นางสุวิมล ปาละนันทน์
บ้านไทยเจริญ

โทรศัพท์ -


นางสายยนต์ หาญวารี
บ้านไทยเจริญ

โทรศัพท์ -


เกศรา ชาติคำดี
บ้านไทยเจริญ

โทรศัพท์ -


สรัญญา จงวงค์
บ้านโคกสมบูรณ์

โทรศัพท์ 044119296


รุ่งนภา กุลจันทร์
บ้านโคกสมบูรณ์

โทรศัพท์ 044119296


สุวิทย์ มลาศรี
บ้านโคกลอย

โทรศัพท์ 044784060


นางสาวสุรัสวดี ตักกศิลาพันธุ์
บ้านหนองน้ำขุ่น

โทรศัพท์ 044630298


อมร วิเศษกุล
บ้านหนองน้ำขุ่น

โทรศัพท์ 044630298


เกศรา ชาติคำดี
บ้านหนองน้ำขุ่น

โทรศัพท์ 044630298


กุญชร พรมโสภา
ชุมชนบ้านดอนนางงาม

โทรศัพท์ -


kulthida wangwengjit
ชุมชนบ้านดอนนางงาม

โทรศัพท์ -


สาธิต ปริวันตา
ชุมชนบ้านดอนนางงาม

โทรศัพท์ -


สันติ นิรัยรัมย์
บ้านเทพพัฒนา

โทรศัพท์ 044615922


สุภาพ เผ่าเวียงคำ
บ้านปลื้มพัฒนา

โทรศัพท์ -


นายสมพร เหลืองกระโทก
บ้านหินโคน

โทรศัพท์ 044029526


นางชลธิดาพร เลือดกุมภา
บ้านหินโคน

โทรศัพท์ 044029526


นางสาวปริศนา นพพิทักษ์
บ้านโคกเขาพัฒนา

โทรศัพท์ 044-666701


ปารีณา เรืองปะคำ
บ้านโคกเขาพัฒนา

โทรศัพท์ 044-666701


ขวัญสิริ กลิ่นพยอม
บ้านโคกเขาพัฒนา

โทรศัพท์ 044-666701


วิเชียร บุญยืน
ดงใหญ่พัฒนา (ดงใหญ่ 4)

โทรศัพท์ 044784050


นายสาธิต ปริวันตา
ดงใหญ่พัฒนา (ดงใหญ่ 4)

โทรศัพท์ 044784050


อภิรัฐ นานอก
อนุบาลหนองหงส์

โทรศัพท์ 044669060


ณัฐมล คงษา
อนุบาลหนองหงส์

โทรศัพท์ 044669060


นายบัณฑิต พับพิมพ์สัย
บ้านศรีม่วงแดง

โทรศัพท์ 044783943


jintana cheamnonkhun
บ้านโนนสูงน้อย

โทรศัพท์ 044119589


นิภาวรรณ ป้องจันทร์ลา
บ้านศรีภูมิ

โทรศัพท์ 044738634


จรัสศรี วงละคร
บ้านศรีภูมิ

โทรศัพท์ 044738634


เบญจมาศ พรหมทา
บ้านกระเบื้อง

โทรศัพท์


อติเทพ ซิมกระโทก
บ้านไทยสามัคคี

โทรศัพท์ 044605206


สาวิตรี ปักการะโถ
บ้านหนองบัวลี

โทรศัพท์ 044816612


ว่าที่ รต.สุปัญญา เหลาสา
บ้านหนองกวางทอง

โทรศัพท์ 0986299921


ธนกฤต คำใสขาว
บ้านหนองกวางทอง

โทรศัพท์ 0986299921


sorasuk zoonhengkool
วัดโนนศรีคูณ

โทรศัพท์ 044186295


นางวาสนา เรืองสวัสดิ์
บ้านห้วยก้อม

โทรศัพท์ 044630263


นางสุมิตรา แสงภารา
บ้านหนองกก

โทรศัพท์ 044119586


สุมิตรา แสงภารา
บ้านหนองกก

โทรศัพท์ 044119586


นายบุญฉลอง ศรีสุวะ
บ้านไทรออ

โทรศัพท์ 044783968


นายบุญฉลอง ศรีสุวะ
บ้านไทรออ

โทรศัพท์ 044783968


วิมุตติ ปองนาน
วัดบ้านหนองตราดใหญ่

โทรศัพท์ 044630259


วิมุตติ ปองนาน
วัดบ้านหนองตราดใหญ่

โทรศัพท์ 044630259


นายอดุลย์ วิกุล
บ้านนายาวสามัคคี

โทรศัพท์ 044119858


นายอดุลย์ วิกุล
บ้านนายาวสามัคคี

โทรศัพท์ 044119858


นายกิติภูมิ คุณสูงเนิน
เบญจมาศกุญชร

โทรศัพท์ 0817256365


ถวิล ตาชูชาติ
บ้านหนองโคลน

โทรศัพท์ 044669034


นัยนา ประกอบกัน
บ้านเสาเดียวอนุสรณ์

โทรศัพท์ -


พลาพล กลมลี
บ้านเสาเดียวอนุสรณ์

โทรศัพท์ -


นางสาวนันทิกาญ ปะราชิโก
บ้านหนองเต่า

โทรศัพท์ 044630169


นันทิกาญ ปะราชิโก
บ้านหนองเต่า

โทรศัพท์ 044630169


นายปรีชาญ บุปผาวาส
บ้านขามเสม็ดบำรุง

โทรศัพท์ 044029273


ธนาวุฒิ เชิดรัมย์
บ้านขามเสม็ดบำรุง

โทรศัพท์ 044029273


สิทธิพร วรปรียากุล
โรงเรียนบ้านชุมแสง

โทรศัพท์ 044119579


นางสำเร็จ ปานกลาง
บ้านหนองตะคร้อ

โทรศัพท์ 044630167


นายโกวิท หาญสมบัติ
บ้านหนองตะคร้อ

โทรศัพท์ 044630167


นายพีรวิชญ์ สีระสูงเนิน
บ้านโคกปราสาท

โทรศัพท์ 044630089


นางสาวเพลินจิตร วงศา
บ้านโคกปราสาท

โทรศัพท์ 044630089


อภิญญา ปองนาน
บ้านหนองย่างหมู

โทรศัพท์


ไพบูลย์ ประราชิโก
บ้านฝ้าย

โทรศัพท์ 044666292


นายไกรวุฒิ พรรสิงศร
บ้านฝ้าย

โทรศัพท์ 044666292


กรรณฑมน วัฒนพรวณิชย์
ชุมชนวัดโคกกลาง -สระมะค่าวิทยา-

โทรศัพท์ 044-186224


บัลลังก์ แคนสิงห์
วัดห้วยหิน

โทรศัพท์ 044186309


นายปณิธาน แจ่มแจ้ง
วัดห้วยหิน

โทรศัพท์ 044186309


นางสาวนิ่มนวล นิ่มหัตถา
บ้านหนองเพชร

โทรศัพท์ 044-630262


สุพรรณี สุภาพ
บ้านหนองเพชร

โทรศัพท์ 044-630262


ปัญจนา กลิ่นสุข
บ้านโนนงิ้วตลาดใหม่สามัคคี

โทรศัพท์ 044630262


ปัญจนา กลิ่นสุข
บ้านโนนงิ้วตลาดใหม่สามัคคี

โทรศัพท์ 044630262


จิราภา สมร่าง
บ้านสำราญ

โทรศัพท์ 044630171


เกษม พิมวันนา
บ้านสำราญ

โทรศัพท์ 044630171


นางณัฐกร ไชยทองรัตน์
บ้านโคกโสนทองวิทยา

โทรศัพท์ 044630170


วิรักษ์ พิมพการ
บ้านโพธิ์ทอง

โทรศัพท์ 044630439


นางราวดี รัตนเพ็ชร์
อนุบาลโนนสุวรรณ

โทรศัพท์ 044607225


ปนัดดา จอสูงเนิน
อนุบาลโนนสุวรรณ

โทรศัพท์ 044607225


ปภัชญา โสดา
บ้านโกรกแก้ว

โทรศัพท์ 044607900


นางลำดวน จิตร์สนธิ
บ้านโกรกแก้ว

โทรศัพท์ 044607900


ชณากาญจน์ คำสอน
วราวัฒนา

โทรศัพท์ 044607912


สำอางค์ ชำนิจ
บ้านอุบลสามัคคี

โทรศัพท์ 044607237


จาุวรรณ ปรีชา
บ้านขลุงไผ่

โทรศัพท์ 044607810


ชลธิชา ประดับบุตร
บ้านขลุงไผ่

โทรศัพท์ 044607810


ทวีพงษ์ ดีพันธ์
บ้านดงบังซับสมบูรณ์

โทรศัพท์ 044607975


ทวีพงษ์ ดีพันธ์
บ้านดงบังซับสมบูรณ์

โทรศัพท์ 044607975


นายเกรียงไกร บุญเบ้า
บ้านทุ่งจังหัน

โทรศัพท์ 044630223


นางสาวสุกัญญา โม้คำ
บ้านทุ่งจังหัน

โทรศัพท์ 044630223


ณัฐริญา คำโพธิ์
บ้านทุ่งจังหัน

โทรศัพท์ 044630223


พรทิวา แสวง
บ้านดอนสมบูรณ์

โทรศัพท์ 0817892960


พร้อมพงศ์ เมฆะสุวรรณ์
บ้านดอนสมบูรณ์

โทรศัพท์ 0817892960


นายทวีศักดิ์ ตระกูลรัมย์
บ้านดอนสมบูรณ์

โทรศัพท์ 0817892960


นางสาวนงค์เยาว์ ภูมิค้า
บ้านม่วงงาม

โทรศัพท์ 0810679278


บุญเอิบ ทาทอง
บ้านม่วงงาม

โทรศัพท์ 0810679278


ลัดดาวัลย์ นาราช
อนุบาลโนนดินแดง

โทรศัพท์ 044606360


จิตรา สวยรูป
อนุบาลโนนดินแดง

โทรศัพท์ 044606360


วัชระมานนท์ ผันอากาศ
บ้านส้มป่อย

โทรศัพท์ 044606576


มนตรี ศรีขาวรส
บ้านหนองกกตะแบงสามัคคี

โทรศัพท์


นางมาลิ ไชยสิน
บ้านหนองกกตะแบงสามัคคี

โทรศัพท์


อุทิตย์ โคตรทอง
บ้านคลองหิน

โทรศัพท์ 044605254


นางสิราวรรณ วราเมธวุฒิกุล
บ้านคลองหิน

โทรศัพท์ 044605254


รฐา ตีเหล็ก
บ้านน้อยสะแกกวน

โทรศัพท์ 044606555


คณิต บุษยาตรัส
บ้านป่าไม้สหกรณ์

โทรศัพท์ 044630053


วินัย มาตา
บ้านป่าไม้สหกรณ์

โทรศัพท์ 044630053


นันท์นภัส คลี่สุข
บ้านลำนางรอง

โทรศัพท์ 044610229


wanvisa pengpit
บ้านลำนางรอง

โทรศัพท์ 044610229


ธิติพันธ์ อะทาโส
บ้านหนองเสม็ด

โทรศัพท์ 044630100


นายพรมศิริ ชนะน้อย
บ้านหนองเสม็ด

โทรศัพท์ 044630100


พีรวัฒน์ โพธิ์ทับไทย
บ้านคลองโป่ง

โทรศัพท์ 0892823990


วิลาวรรณ วังคะวิง
บ้านทรัพย์สมบูรณ์

โทรศัพท์ 0819676065


สุชาติ นาราช
บ้านซับคะนิง

โทรศัพท์ 0810740004


ธัญพิชชา อุ่นรัมย์
บ้านหนองบอนฐานเจ้าป่า

โทรศัพท์ 044630093


ศิริศักดิ์ ใจเย็น
วัดอัมภาราม (เทิ่งอนุสรณ์)

โทรศัพท์ 044628020


นายเลิศฤทธิ์ ด่านกระโทก
วัดอัมภาราม (เทิ่งอนุสรณ์)

โทรศัพท์ 044628020


นางศศิวิมล จีนโน
บ้านตะโก

โทรศัพท์ 044628374


นายประชัน เรืองมนตรี
บ้านตะโก

โทรศัพท์ 044628374


นางรุ่งอรุณ ดอกเกษ
บ้านดอนไม้ไฟ

โทรศัพท์ 0-4462-8243


สุภนิจ แผ้วพลสง
บ้านโคกยาง

โทรศัพท์ 044192532


นายพิษณุ สาระปัญญา
บ้านเขว้า

โทรศัพท์ 044630012


พิษณุ สาระปัญญา
บ้านเขว้า

โทรศัพท์ 044630012


นางรัตนา ราชประโคน
บ้านบัวตะเคียน

โทรศัพท์ 044628397


รัศมี ศริญญาวัจน์
บ้านเจริญสุข (กรป.กลางอุปถัมภ์)

โทรศัพท์ 044630208


วุฒิศักดิ์ สันโดษ
บ้านเจริญสุข (กรป.กลางอุปถัมภ์)

โทรศัพท์ 044630208


สุชีพ คงทวี
บ้านหนองสะแก (ราษฎร์บำรุง)

โทรศัพท์ 044630209


นายสนิท จันทร์ไทย
บ้านหนองสะแก (ราษฎร์บำรุง)

โทรศัพท์ 044630209


Nongnapat Pingkaro
บ้านสี่เหลี่ยม

โทรศัพท์ -


แสงเดือน คงพลปาน
บ้านสี่เหลี่ยม

โทรศัพท์ -


บุญสืบ อินทร์สิลา
บ้านพูนสุข (ประชานุกูล)

โทรศัพท์ -


นางอุทัย เภตรา
ไทยรัฐวิทยา 90

โทรศัพท์ 0956079814


จีระนันท์ ชนะพันธ์
บ้านถาวร

โทรศัพท์ 044192119


กมลวรรณ ธรรมรัตนารมย์
บ้านยายคำ

โทรศัพท์ 044630410


กมลวรรณ ธรรมรัตนารมย์
บ้านยายคำ

โทรศัพท์ 044630410


วีระ ศรีโนนม่วง
ไทยรัฐวิทยา ๒๖ (บ้านหนองหิน)

โทรศัพท์ 044618429


พิมนภัทร์ ซุกซุม
วัดสุขสำราญ

โทรศัพท์ 044630211


ธนศักดิ์ อภัยจิตต์
วัดสุขสำราญ

โทรศัพท์ 044630211


ชุติมณฑน์ วรวงศ์
อนุบาลเฉลิมพระเกียรติจังหวัดบุรีรัมย์

โทรศัพท์ 044610328


นายสมพงษ์ ขันบุญ
อนุบาลเฉลิมพระเกียรติจังหวัดบุรีรัมย์

โทรศัพท์ 044610328


ไพศาล คาดสนิท
บ้านโนนศิลา

โทรศัพท์ 044630119


ไพศาล คาดสนิท
บ้านโนนศิลา

โทรศัพท์ 044630119


พิสิทธิ์ ทนเล
บ้านโนนทอง

โทรศัพท์


พิสิทธิ์ ทนเล
บ้านโนนทอง

โทรศัพท์


ประภาส คลองข่อย
บ้านโคกสำราญหินลาดพัฒนา

โทรศัพท์ 0873795804


พิเชษฐ ศรีนาค
จตุคามราษฎร์วิทยา

โทรศัพท์


ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
Copyright2013 : DATA CMS v.05.56 พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ ITEC สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]