ยินดีต้อนรับ

รายชื่อเจ้าหน้าที่

[งานข้อมูลสารสนเทศโรงเรียน] [งานข้อมูลเขตพื้นที่]
อัศวิน ดีมานนท์
บ้านกอกโคกวิทยา

โทรศัพท์ 044-630191


อรพรรณ เกษหอม
บ้านกอกโคกวิทยา

โทรศัพท์ 044-630191


นายบุรินทร์ สารีคำ
บ้านโคกใหญ่

โทรศัพท์ 0862134945


รุ่งทิวา กองพันธ์
บ้านจิก

โทรศัพท์ 044-699141


จิตรานุช แสนศรีเชาว์พันธ์
บ้านจิก

โทรศัพท์ 044-699141


วงเดือน ดีมานนท์
บ้านโสกแต้

โทรศัพท์ 044-699041


วันวิสาข์ แก้วจุมพล
อนุบาลคูเมือง

โทรศัพท์ 044-699056


นางสาวปิยาภรณ์ ตอรบรัมย์
อนุบาลคูเมือง

โทรศัพท์ 044-699056


ชลลดา สุวรรณปะกา
บ้านดงเค็ง

โทรศัพท์ 044-630190


นางชลลดา สุวรรณปะกา
บ้านดงเค็ง

โทรศัพท์ 044-630190


นางอมรรัตน์ พรสง่ากุล
โรงเรียนบ้านหนองหว้า

โทรศัพท์ 044-699075


อุบลรัตน์ แสนมณี
บ้านหนองหว้า

โทรศัพท์ 044-699075


ธิดารัตน์ ทองเรือง
บ้านตูม

โทรศัพท์ 044-630196


ปวีณา พลเสน
บ้านตูม

โทรศัพท์ 044-630196


วิลาวัลย์ ราสระคู
บ้านปะคำดง

โทรศัพท์ 044-119112


อาริยา อริยอัครพงษ์
บ้านปะคำดง

โทรศัพท์ 044-119112


นางอาริยา อริยอัครพงษ์
บ้านปะคำดง

โทรศัพท์ 044-119112


รัตนากรณ์ สะสม
บ้านโนนเจริญ

โทรศัพท์ -


นางสาวนันท์นภัส ปาปะกาย
วัดบ้านสำราญราษฎร์

โทรศัพท์ 044119118


ปาริชาติ ปะโสทะกัง
บ้านหนองกระทุ่ม

โทรศัพท์ 044-119114


รัตนากรณ์ ตันเจริญ
บ้านหนองดุม

โทรศัพท์ 044-630195


นายปรีดี แย้มศรี
บ้านหนองตาด

โทรศัพท์ 044-630421


ปรีดี แย้มศรี
บ้านหนองตาด

โทรศัพท์ 044-630421


นายอุเทน สร้อยสูงเนิน
บ้านคูบัว

โทรศัพท์ 044-630205


พิสมัย ศิริจันทร์
โนนมาลัยหัวฝาย

โทรศัพท์ 0871533889


นางสาวปุญญิศา ปักเคธาติ
บ้านโศกนาคท่าม่วง

โทรศัพท์ 044-630413


นางสาวปุญญิศา ปักเคธาติ
บ้านโศกนาคท่าม่วง

โทรศัพท์ 044-630413


สุขสันต์ ขำคมเขตต์
บ้านหนองดุมหัวช้าง (ราษฎร์พัฒนา)

โทรศัพท์ 044-630206


เพ็ญศิริ บุตรศรีภูมิ
บ้านปะคำสำโรง

โทรศัพท์ 044-119113


surasak phanthura
บ้านสวายสอ

โทรศัพท์ 044-630196


ณิรัชยา ภักดีเนติพันธุ์
บ้านหนองบัว

โทรศัพท์ 044-117119


อนันตพร ศรีชมภู
บ้านเขว้า

โทรศัพท์ 044-630199


นางสาวพรรษชล สุนทอง
บ้านเขว้า

โทรศัพท์ 044-630199


นายสุทัศน์ สุดประโคน
บ้านโจด

โทรศัพท์ 044630416


นายสุทัศน์ สุดประโคน
บ้านโจด

โทรศัพท์ 044630416


นิตยา เจียมทอง
วัดบ้านปะเคียบ

โทรศัพท์ 044-780094


ปริทัศญา ดาวรีรัมย์
วัดบ้านปะเคียบ

โทรศัพท์ 044-780094


วิไลพร แก้วโกย
บ้านสระขี้ตุ่น

โทรศัพท์ 044-630416


ฉัฐกานต์ ศรีมหาพรม
บ้านหนองบัวแดง

โทรศัพท์ 044-630415


รจนา ยอดสะเทิ้น
วัดบ้านเบาน้อย

โทรศัพท์ 044-630198


ปริทัศญา ดาวรีรัมย์
วัดบ้านเบาน้อย

โทรศัพท์ 044-630198


นุชจรี นินนานนท์
บ้านวังปลัด

โทรศัพท์ 044-780107


ศุภิสรา เทนไธสง
ชุมชนบ้านหนองขมาร

โทรศัพท์ 044-780108


ศิริชัย วิชาพล
ชุมชนบ้านหนองขมาร

โทรศัพท์ 044-780108


จุฑามณี วาทนเสรี
บ้านโนนกลาง

โทรศัพท์ 044-630197


ธัญนัฏฐ์ คร่ำกลาง
บ้านโนนเพกา

โทรศัพท์ 044119120


ชญาดา วิลัยฤทธิ์
บ้านแพ

โทรศัพท์ 044-780109


ศรสิทธิ์ ปะโกติโย
บ้านหนองนางดำ

โทรศัพท์ 044-119122


ทวีสิน ไกรสน
บ้านหนองนางดำ

โทรศัพท์ 044-119122


นางสาวสายฝน เติมตัวรัมย์
บ้านดงย่อ

โทรศัพท์ 044-783667


มนตรี ประเสริฐ
บ้านดงย่อ

โทรศัพท์ 044-783667


ลักษณาวดี วันโนมัย
บ้านหนองขุนพรม

โทรศัพท์ 044-630117


รจนา บุญมี
บ้านพรสำราญ

โทรศัพท์ 044-630201


อิ่มจิตร ขำวงษ์
วัดบัวทอง

โทรศัพท์ 044-630200


aimjit khamwong
วัดบัวทอง

โทรศัพท์ 044-630200


นวยนาจ พงษ์อินทร์วงศ์
วัดบัวทอง

โทรศัพท์ 044-630200


จุฑาทิพย์ สดใส
บ้านโนนยานาง

โทรศัพท์ 044-630203


จุฑาทิพย์ สดใส
บ้านโนนยานาง

โทรศัพท์ 044-630203


นางรัษฎากร ทิพย์จ้อย
บ้านโนนยานาง

โทรศัพท์ 044-630203


นางอนงค์ คำภา
บ้านหนองขวาง

โทรศัพท์ 044-630201


จักรพันธุ์ คุณเพ็ง
ไตรคามศรีอนุสรณ์

โทรศัพท์ 044-630202


Maliwan Khotnukul
ไตรคามศรีอนุสรณ์

โทรศัพท์ 044-630202


นางจุฑาพร บวรชาติ
บ้านหนองรัก

โทรศัพท์ 044-630207


ว่าที่ร้อยตรีสุขสันต์ จวงพลงาม
บ้านหนองรัก

โทรศัพท์ 044-630207


มรกต ภู่ประเสริฐ
บ้านตาหล่ำ

โทรศัพท์ -


นางสาวอุปนันท์ ตอรบรัมย์
บ้านคูบอน

โทรศัพท์ 044-676026


ปัญญา ภู่ประเสริฐ
บ้านคูบอน

โทรศัพท์ 044-676026


จุฑารัตน์ เรือนใหม่
บ้านหนองไทร

โทรศัพท์ 044-630192


นัตพงษ์ มุ่งดี
บ้านหนองติ้ว

โทรศัพท์ 044-676064


สุนิษา แสนโคตร
บ้านหนองติ้ว

โทรศัพท์ 044-676064


นิภาวรรณ ศิริจันทร์
บ้านสาวเอ้

โทรศัพท์ 044-676027


นางนีรนันต์ เย็นรมภ์บวรภัค
บ้านสระปะคำถาวร

โทรศัพท์ 044-676063


รัชดา สีทา
บ้านหินเหล็กไฟ

โทรศัพท์ 044-676065


รัชดา สีทา
บ้านหินเหล็กไฟ

โทรศัพท์ 044-676065


kiattinai Iouwkeaw
บ้านหินเหล็กไฟ

โทรศัพท์ 044-676065


เกษราวดี นดาสาร
บ้านสระบัว

โทรศัพท์ 044-630118


นราพันธ์ สมาทอง
อนุบาลพุทไธสง(โอกาสประชานุกูล)

โทรศัพท์ 044-689018


นิภาภรณ์ ภูมาศ
บ้านแดง (สหราษฏร์วิทยา)

โทรศัพท์ 044-630305


นางพรพินธุ์ คนคิด
วัดท่าเยี่ยม

โทรศัพท์ 044-630141


ฉัตรพร เอี้ยนไธสง
วัดท่าเยี่ยม

โทรศัพท์ 044-630141


ดำรง นามประกอบ
วัดท่าเยี่ยม

โทรศัพท์ 044-630141


อิ่มจิตร ขำวงษ์
ตงศิริราษฏร์อนุสรณ์

โทรศัพท์


ปิยามรรัตน์ เศรษฐดาวิทย์
วัดธรรมประสิทธิ์

โทรศัพท์ 044-630386


วิมลศรี ภักดี
วัดสระบัว

โทรศัพท์ 044-630304


สมบูรณ์ ตอบไธสง
บ้านเป้า (สุทธิสารอุทิศ)

โทรศัพท์ 044-783568


วิมลศรี ภักดี
บ้านเป้า (สุทธิสารอุทิศ)

โทรศัพท์ 044-783568


เอี่ยมจิตร พวงไธสง
วัดสุวรรณาราม

โทรศัพท์ 044-783540


เอี่ยมจิตร พวงไธสง
วัดสุวรรณาราม

โทรศัพท์ 044-783540


เอี่ยมจิตร พวงไธสง
วัดสุวรรณาราม

โทรศัพท์ 044-783540


อิ่มจิตร ขำวงษ์
บ้านคูณสระแก้ว (วิชานนท์ประชานุกูล)

โทรศัพท์ 044-783102


RANEE KINGTHAISONG
วัดหงษ์

โทรศัพท์ -


laiad19 lithaisong
วัดหงษ์

โทรศัพท์ -


นายสำรอง โกตถา
วัดวงษ์วารี

โทรศัพท์ 044-630307


นางชนิษฐา ตั้งทรัพย์
บ้านเพียแก้ว

โทรศัพท์


นายศิริชัย จันทร์ศรี
วัดเทพรังสรรค์

โทรศัพท์ 044-630424


GASINEE KHAMEANDEE
บ้านดอนตูม

โทรศัพท์ 044-119315


ปลิตา เขจรสัตย์
บ้านยางนกคู่

โทรศัพท์ 044-630303


ลำไพ เจิมขุนทด
บ้านยางนกคู่

โทรศัพท์ 044-630303


Panya Luesopa
บ้านแคน

โทรศัพท์ 044-630147


panya luesopa
บ้านแคน

โทรศัพท์ 044-630147


นายทรงศักดิ์ ภูสะเทียน
บ้านซาดศึกษา

โทรศัพท์ 044-630147


สกุณา จิตวัฒนศิริกุล
บ้านซาดศึกษา

โทรศัพท์ 044-630147


Chatchaen naratcanasiri
ชุมชนบ้านหายโศก

โทรศัพท์ 044-195110


นายสมชาย พลทามูล
ชุมชนบ้านหายโศก

โทรศัพท์ 044-195110


นางธัญญลักษณ์ เวชกามา
ชุมชนบ้านหายโศก

โทรศัพท์ 044-195110


มยุรี ศรีโชค
บ้านบุ่งเบา

โทรศัพท์ 0849118259


บัญชา เฉียงไธสง
บ้านบุ่งเบา

โทรศัพท์ 0849118259


ยุวรีย์ ห่อไธสง
วัดวรดิษฐ์

โทรศัพท์ 044-630233


ยุวรีย์ ห่อไธสง
วัดวรดิษฐ์

โทรศัพท์ 044-630233


ปฐมพงษ์ อรุณโรจน์
บ้านข่อย

โทรศัพท์ 0994474597


ประกาย พลทามูล
บ้านดอน

โทรศัพท์ 044-783563


ชุติกานต์ จันไธสง
วัดโพธิ์

โทรศัพท์ 044689632


พ.ต.ญาณภัทร แก้ววงษา
วัดโพธิ์

โทรศัพท์ 044689632


นางสิริกาญจน์ ศรีมหาพรม
วัดโพธิ์

โทรศัพท์ 044689632


อัจฉรา ลาดนาเลา
บ้านสตึก

โทรศัพท์ 044-681032


นายวันชัย ฉัตรนันทภรณ์
บ้านสตึก

โทรศัพท์ 044-681032


รัญจวน ฉัตรนันทภรณ์
บ้านสตึก

โทรศัพท์ 044-681032


พงศ์วิทูร กัณหา
บ้านสตึก

โทรศัพท์ 044-681032


อาณุรักษ์ สุปะทัง
บ้านสตึก

โทรศัพท์ 044-681032


ทัศนีย์ กลางสวัสดิ์
อนุบาลสตึก(ประชาอนุสรณ์)

โทรศัพท์ 044-681026


วิลาวัลย์ ราสระคู
อนุบาลสตึก(ประชาอนุสรณ์)

โทรศัพท์ 044-681026


จิราพร โรปริรัมย์
บ้านหนองบัวเจ้าป่า

โทรศัพท์ 044-681029


นายแสงชัย อธิพัฒน์พลากร
บ้านหนองม่วง

โทรศัพท์


แสงชัย อธิพัฒน์พลากร
บ้านหนองม่วง

โทรศัพท์


ละเอียด อาจทวีกุล
บ้านหัวช้าง

โทรศัพท์ 0817254901


พิชญาภา ศรสันติ
บ้านหัวช้าง

โทรศัพท์ 0817254901


นายธานินทร์ แสดรัมย์
บ้านหัวช้าง

โทรศัพท์ 0817254901


นางศรัญญา เลาอารีกิจ
บ้านโคกก่อง

โทรศัพท์ 044-681030


ศรัญญา เลาอารีกิจ
บ้านโคกก่อง

โทรศัพท์ 044-681030


nuphin hicks
บ้านสระกอไทร

โทรศัพท์ 044-630358


ประพันธ์ ทุมรินทร์
บ้านหนองเกาะ (คุรุราษฏร์บำรุง)

โทรศัพท์ 044-681945


นายเอนก ชาวไธสง
บ้านหนองเกาะ (คุรุราษฏร์บำรุง)

โทรศัพท์ 044-681945


เอนก ชาวไธสง
บ้านหนองเกาะ (คุรุราษฏร์บำรุง)

โทรศัพท์ 044-681945


นัฐพงษ์ จำปาชุม
บ้านยางน้ำใส

โทรศัพท์ 044-630306


นางวนิดา ยะปะตัง
บ้านคูขาด

โทรศัพท์ 044-680264


ประไพศรี แก่นวิชา
บ้านดงยายเภา

โทรศัพท์ 044-681714


นายอุทัย ลาดนาเลา
ชุมชนบ้านสะแก

โทรศัพท์ 044-681790


นายอุทัย ลาดนาเลา
ชุมชนบ้านสะแก

โทรศัพท์ 044-681790


เนตรนภา นภวงศ์ ณ อยุธยา
บ้านโนนค้อ

โทรศัพท์ 044-630162


อนงค์ จันทร์คง
วัดบ้านพลับ

โทรศัพท์ 044-119561


นางชญากาญจน์ ไชยดี
วัดบ้านพลับ

โทรศัพท์ 044-119561


ปรัชญา พรมฮาด
บ้านโคกเมือง

โทรศัพท์ 0902429191


นายธัชพล ขุมทอง
บ้านโนนสมบูรณ์

โทรศัพท์ 044-119560


สุรีทรัพย์ บุญโยดม
บ้านท่าเรือ

โทรศัพท์ 044-630049


ชญากาญจน์ ไชยดี
บ้านท่าเรือ

โทรศัพท์ 044-630049


นางชญากาญจน์ ไชยดี
บ้านท่าเรือ

โทรศัพท์ 044-630049


สุวรรณา โสบุตร
บ้านหนองครก

โทรศัพท์ 0638656254


ปรัชญาณ พวงธรรม
บ้านหนองครก

โทรศัพท์ 0638656254


ปรัชญาณ พวงธรรม
บ้านหนองครก

โทรศัพท์ 0638656254


นาตยา บุญใบ
บ้านร่อนทอง

โทรศัพท์ 044-782388


นาตยา บุญใบ
บ้านร่อนทอง

โทรศัพท์ 044-782388


ดาวเรือง วิเศษสัตย์
บ้านเสม็ด

โทรศัพท์


ปวีณา ประวรรณรัมย์
บ้านเสม็ด

โทรศัพท์


ลำพึง นุกรรัมย์
บ้านขาม

โทรศัพท์ 044-630338


อนันต์ ชารีรัตน์
บ้านปรือเกียน

โทรศัพท์ 044-630339


อนันต์ ชารีรัตน์
บ้านปรือเกียน

โทรศัพท์ 044-630339


โกเมศ งดงาม
บ้านหนองน้ำขุ่น

โทรศัพท์ 044-630343


ชูศิลป์ ทองบ่อ
บ้านจะหลวย

โทรศัพท์ 044-780978


วุฒิศักดิ์ สายสกุล
บ้านกระทุ่ม

โทรศัพท์ 044-630007


คณิศร จูงาม
บ้านโคกสุพรรณ

โทรศัพท์


นายจตุรวิทย์ ศรีประดู่
ชุมชนบ้านดอนมนต์

โทรศัพท์ 084117776


จุติมาพร เชียงกา
บ้านนาลาว

โทรศัพท์ 044-783500


สุภาพ กันยายน
บ้านละกอ

โทรศัพท์ 044-630335


นายสุทิน พาโคกทม
บ้านกุดน้ำขุ่น

โทรศัพท์ 044-630359


นายสุทิน พาโคกทม
บ้านกุดน้ำขุ่น

โทรศัพท์ 044-630359


กสิณ งามสนิท
บ้านเมืองแก

โทรศัพท์ 044-781996


นางชญาณัฏฐิกา ดีโยธา
บ้านหนองเชือก

โทรศัพท์ 044-630337


kitipong kammani
บ้านหนองเชือก

โทรศัพท์ 044-630337


สุกัญญา จินพละ
บ้านปลัดมุม

โทรศัพท์ 0819664031


วิริสา ยอดอาจ
บ้านปลัดมุม

โทรศัพท์ 0819664031


นิธิศา พรมประชุม
บ้านปากช่องสนามชัย

โทรศัพท์ 044-630159


นางสาวนิธิศา พรมประชุม
บ้านปากช่องสนามชัย

โทรศัพท์ 044-630159


นายประทีป รักษ์ศุภชนม์
บ้านปากช่องสนามชัย

โทรศัพท์ 044-630159


บุบผา ดีุสุทธิ์
บ้านหนองปลาแดก

โทรศัพท์ -


นาย รัตนชัย แลงชูโต
บ้านหนองปลาแดก

โทรศัพท์ -


ธวัช หยาดไธสง
บ้านหนองแคน

โทรศัพท์ 044-630342


สิบเอกธีรศักดิ์ ปิงกุล
โรงเรียนบ้านพงแขม

โทรศัพท์ 044-630341


วิลาวัลย์ ราสระคู
บ้านพงแขม

โทรศัพท์ 044-630341


ยุพาพรรณ คะเนวัน
บ้านตาโหงก

โทรศัพท์ 044-630342


นางสำราญ พละศักดิ์
บ้านตาโหงก

โทรศัพท์ 044-630342


วรัญญา โรจนาปิยาวงศ์
บ้านหนองนกเกรียน

โทรศัพท์ 044-782332


นายชัยชาญ ยืนรัมย์
บ้านหนองนกเกรียน

โทรศัพท์ 044-782332


บุญมี อาจหาญ
บ้านหนองดุม

โทรศัพท์ 044119606


pitak pemdi
บ้านหนองดุม

โทรศัพท์ 044119606


วิลัยศักดิ์ อาจทวีกุล
บ้านทุ่งวัง

โทรศัพท์ 044-782113


ดร.สุวัฒน์ อุ่นทานนท์
บ้านทุ่งวัง

โทรศัพท์ 044-782113


นายคมกริช ดีโยธา
บ้านหนองแวง

โทรศัพท์ 044-119548


ฐิติกานต์ สายแสงจันทร์
บ้านกระสัง

โทรศัพท์ 044-782114


ประสงค์ พวงธรรม
บ้านหนองปุนสำโรง

โทรศัพท์ 044-119538


สุนันทินี จันทร์พลงาม
บ้านหนองปุนสำโรง

โทรศัพท์ 044-119538


ภัทรานิษฐ์ บรรณประสิทธิ์
บ้านท่าม่วง

โทรศัพท์ 044-605138


นายอภิสิทธิ์ ฐานะ
บ้านท่าม่วง

โทรศัพท์ 044-605138


สมภาร กุลสิงห์
บ้านหนองยาง-หนองจาน

โทรศัพท์ 044-630345


ศิราณี สังข์ชัย
บ้านโนนยาง

โทรศัพท์ -


พิศมัย ปาละจูม
บ้านโนนธาตุ

โทรศัพท์ 044-630349


รักชาติ ไชยบำรุง
บ้านหญ้าคา

โทรศัพท์ 044-119537


จันจิรา แข็งแรง
บ้านสำโรงพิมาน

โทรศัพท์ 0883632506


ทองสูณ บัวมาตย์
บ้านทุ่งวังสาขาบ้านโคกอะโตด

โทรศัพท์ 044-630159


ทองสูณ บัวมาตย์
บ้านทุ่งวังสาขาบ้านโคกอะโตด

โทรศัพท์ 044-630159


นายอุเทน ทนขุนทด
บ้านหนองใหญ่

โทรศัพท์ 044-782389


วรรณิษา ไพเราะ
บ้านหนองกับ

โทรศัพท์ 044-630344


อนันต์ ชารีรัตน์
บ้านหนองไผ่

โทรศัพท์ 044-783699


บุญส่ง ชึรัมย์
บ้านตามา

โทรศัพท์ 044-630040


เสน่ห์ ธิราชรัมย์
วัดบ้านสวายตางวน

โทรศัพท์ 044-630110


เสน่ห์ ธิราชรัมย์
วัดบ้านสวายตางวน

โทรศัพท์ 044-630110


นางวรางค์ศิริ ศรีสุริยะกูล
บ้านชุมแสง

โทรศัพท์ 0878680956


นายณัฐพงศ์ มะลิงาม
บ้านโคกสิงห์

โทรศัพท์ 044-119540


ด.ช.จักรรินทร์ เช่นรัมบื
บ้านโคกสิงห์

โทรศัพท์ 044-119540


นายพรชัย สุดโสม
บ้านสระกุด

โทรศัพท์ 044-119542


นันทวิทย์ เรืองทองเมือง
บ้านเสม็ด

โทรศัพท์ 044-783503


เจนจิรา สระแก้ว
บ้านหนองหัวควาย

โทรศัพท์ 044119544


นายอนุชา สีหาวัฒน์
บ้านหนองหัวควาย

โทรศัพท์ 044119544


นางสุภาวดี จำชาติ
ชุมชนบ้านนาโพธิ์ (ต.ม.ธ.ก.รุ่น 7 อนุสรณ์)

โทรศัพท์ 044-686172


บุญโฉม ลมไธสง
บ้านหัวขัว (เบญจคุรุราษฏร์อุทิศ)

โทรศัพท์ 044-629367


เมธี เที่ยงคำ
โรงเรียนสามัคคีคุรุราษฏร์บำรุง

โทรศัพท์ 044-629370


ประพิน ไลไธสง
วัดบุปผาราม

โทรศัพท์ 044-630405


ประพิน ไลไธสง
วัดบุปผาราม

โทรศัพท์ 044-630405


นายไสว พลสม
บ้านโศกกะฐิน

โทรศัพท์ 044-630126


บุหลัน บุตรงาม
วัดชัยสมพร

โทรศัพท์ 044-783565


ศิรินันท์ เกษศรี
วัดท่าเรียบ

โทรศัพท์ -


เสาวลักษณ์ ชนะพาล
ชุมชนบ้านนาแพง

โทรศัพท์ 044-783554


นายชวลิต ล้อมไธสง
วัดทรงสุวรรณ

โทรศัพท์ 044-119209


นายธวัช รอดรักษ์
วัดธาตุ

โทรศัพท์ 044-119210


นายสมเกียรติ มุ่งไธสง
บ้านโนนตาล (ศิลาคุรุราษฎร์พัฒนา)

โทรศัพท์


นายสมเกียรติ มุ่งไธสง
บ้านโนนตาล (ศิลาคุรุราษฎร์พัฒนา)

โทรศัพท์


กนกอร สีหามาตย์
สามัคคีเทพอำนวย

โทรศัพท์ 044-630129


มโนปกรณ์ ธรรมธรานุรักษ์
บ้านคู (คุรุศิษย์วิทยาคาร)

โทรศัพท์ 044-630222


นายหัสดิน เป็นนวล
อมรสิริสามัคคี

โทรศัพท์ 0981280258


ทัสนา สุวรรณไตรย์
อมรสิริสามัคคี

โทรศัพท์ 0981280258


สุกัลยาณ์ บัวแก้ว
วัดพนมวัน

โทรศัพท์ -


นิติลักษณ์ เกลียววงศ์
วัดสิริมงคล

โทรศัพท์ 044-630221


นางสลักจิต ขุนศรี
วัดสิริมงคล

โทรศัพท์ 044-630221


ไพทูล ศรีนาเรียง
วัดฤาษีสถิต

โทรศัพท์ -


อมรรัตน์ ปุริตังสันโต
บ้านโคกกุง

โทรศัพท์ 044-119202


นางจรรยวรรธน์ ครองปัญญากวี
วัดโพธิ์ชัย

โทรศัพท์ 0-4411-9203


บรรจง ดวดไธสง
วัดสระทอง

โทรศัพท์ 044-630403


สังคม แพงแสงไพศาล
วัดไพรงาม

โทรศัพท์ -


สุคันธลักษณ์ พุสาโลนา
วัดไพรงาม

โทรศัพท์ -


กุหลาบ ชวินฉัตรพร
บ้านหนองเรือ

โทรศัพท์ 044-119247


วิไลวรรณ กัณหา
วัดศรีสุนทร

โทรศัพท์ -


สมร สระทองหลาง
วัดสุคันธารมย์วัดสุคันธารมย์

โทรศัพท์ 044-630237


นางจุไรรัตน์ จันทะขาล
วัดวนาสันต์ (โศกนาคสามัคคี)

โทรศัพท์ 044-630239


สุรีพงศ์ กาศไธสง
จุฬางกูรวิทยา

โทรศัพท์ 044-119254


ศุภร ลิ้มอุบัติตระกูล
วัดหลักศิลา

โทรศัพท์ 044-630238


อ้อมเดือน แสนศึก
อนุบาลบ้านใหม่ไชยพจน์(ฉลาดราษฎร์บำรุง)

โทรศัพท์ 044-650058


น.ส.ฉัตรชนก เหล่าคนค้า
อนุบาลบ้านใหม่ไชยพจน์(ฉลาดราษฎร์บำรุง)

โทรศัพท์ 044-650058


ฉัตรชนก เหล่าคนค้า
อนุบาลบ้านใหม่ไชยพจน์(ฉลาดราษฎร์บำรุง)

โทรศัพท์ 044-650058


อารมณ์ โพธิขำ
วัดสมณาวาส

โทรศัพท์ 044-650025


Pattarapong Bumuangpak
วัดสมณาวาส

โทรศัพท์ 044-650025


นายปรเมศร์ ชัยหงส์ษา
บ้านโนนไฮ

โทรศัพท์ 044-630140


panumat saosing
บ้านโนนไฮ

โทรศัพท์ 044-630140


ถาวร กิ่งไธสง
บ้านหนองสองห้อง (เทพผาประชานุกูล)

โทรศัพท์ 044-630235


เรืองไชย อุดไธสง
วัดอิสาณ

โทรศัพท์ 044-630238


นายสิทธิพร ธรรมรักษา
บ้านหนองไผ่

โทรศัพท์ 044-630437


นายศิวานนท์ สวยสว่าง
บ้านหนองไผ่เบญจมิตร

โทรศัพท์ 044-630437


ชาญศักดิ์ สุขศรี
บ้านกม.ศูนย์

โทรศัพท์ 044-650327


วงเดือน แทนสุโพธิ์
บ้านกม.ศูนย์

โทรศัพท์ 044-650327


อภิชาติ ปิยะกุล
บ้านทองหลาง

โทรศัพท์ 044-650388


ณรงค์ฤทธิ์ ฉะอ้อนศรี
บ้านทองหลาง

โทรศัพท์ 044-650388


พฤกษชาติ วงเวียน
วัดสระจันทร์

โทรศัพท์


สุรวุฒิ วารีย์
วัดสระจันทร์

โทรศัพท์


นายบุญส่ง ทองแม้น
วัดพลสุวรรณ

โทรศัพท์ 044-630240


ณรงค์ฤทธิ์ ฉะอ้อนศรี
วัดพลสุวรรณ

โทรศัพท์ 044-630240


chatchawal srirung
วัดเทพประดิษฐ์

โทรศัพท์ 044-630244


วงเดือน แทนสุโพธิ์
วัดเทพรังษี

โทรศัพท์ 044-630245


รุ่งอรุณ วงษาสืบ
วัดชายอรัญ

โทรศัพท์ 044-630241


สุขสันต์ เหลือช่าง
วัดชายอรัญ

โทรศัพท์ 044-630241


วราร้ตน์ รักไธสง
บ้านกอกดอนพยอม

โทรศัพท์


นางสาวพิรญาณ์ นาคาธร
อนุบาลแคนดง

โทรศัพท์ 044193030


อัยกรณ์ ปัดสำราญ
บ้านหนองการะโก

โทรศัพท์ 044-630242


นายปัญญา บุญที
วัดราษฏร์สามัคคี

โทรศัพท์ 044193042


น้อมจิตร ศรีผดุง
วัดราษฏร์สามัคคี

โทรศัพท์ 044193042


ณิชาพัชร์ ฝานคำ
บ้านสระบัว

โทรศัพท์ 044-782092


ยุทธกาญจน์ มากมน
บ้านสระบัว

โทรศัพท์ 044-782092


นายทรงเดช มากมน
บ้านซาดหัวหนองแคน

โทรศัพท์ 044-782098


นายบุญเชิด ทองสุทธิื
บ้านหนองสรวง

โทรศัพท์ 044-630426


นายเข็มชาติ อนุไพร
บ้านงิ้ว

โทรศัพท์ 044630337


กรองแก้ว ตามสีรัมย์
บ้านงิ้ว

โทรศัพท์ 044630337


ไกรสร แสงคำ
บ้านยางทะเล

โทรศัพท์ 0899458848


นายอานนท์ นานรัมย์
บ้านยางทะเล

โทรศัพท์ 0899458848


นายปรีศักดิ์ มีคงรู้
บ้านยางทะเล

โทรศัพท์ 0899458848


นฤมล สวัสดิผล
บ้านโนนกลาง

โทรศัพท์ 044-630243


นายพนัส สุขหนองบึง
บ้านกระทุ่มเครือ

โทรศัพท์ 0899439171


ปวรรณรัตน์ ประเทืองไทย
บ้านดงพลอง

โทรศัพท์ 044-782094


Seri promsen
บ้านป่าหนาม

โทรศัพท์ 044-119145


ปวรรณรัตน์ ประเทืองไทย
บ้านป่าหนาม

โทรศัพท์ 044-119145


ญาณกร เชิงหอม
บ้านกระทุ่มจานสามัคคี

โทรศัพท์ 044-630173


yannakorn chernghorm
บ้านกระทุ่มจานสามัคคี

โทรศัพท์ 044-630173


ยรรยง โอชารส
บ้านขามพิมาย

โทรศัพท์ 0848793894


นายประมูล ศิริเวช
บ้านตะแบงสามัคคี

โทรศัพท์ 044-630174


สุเทอม เกิดมี
บ้านปอแดง

โทรศัพท์


ธงชัย อุดมศักด์
บ้านขี้เหล็ก

โทรศัพท์ 0899176331


นายธงชัย อุดมศักดิ์
บ้านขี้เหล็ก

โทรศัพท์ 0899176331


ณพสิษฐ์ ตองติดรัมย์
บ้านหนองหญ้าคา

โทรศัพท์ 044-630715


ทัศพร ปูมสีดา
บ้านหนองหญ้าคา

โทรศัพท์ 044-630715


นางสาวจันจิรา สีหะวงษ์
บ้านโคกสว่าง

โทรศัพท์ 0940457355


ชาญยุทธ งามสะพรั่ง
บ้านหัวฝาย

โทรศัพท์ 044-782119


ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
Copyright2013 : DATA CMS v.05.56 พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ ITEC สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]