ยินดีต้อนรับ

รายชื่อเจ้าหน้าที่

[งานข้อมูลสารสนเทศโรงเรียน] [งานข้อมูลเขตพื้นที่]
อัศวิน ดีมานนท์
บ้านกอกโคกวิทยา

โทรศัพท์ 044-630191


นางบุญญานี หุ้มไธสง
บ้านโคกใหญ่

โทรศัพท์ 0862134945


นางจิตรานุช แสนศรีเชาว์พันธ์
บ้านจิก

โทรศัพท์ 044-699141


vongduean deemanon
บ้านโสกแต้

โทรศัพท์ 044-699041


นิติลักษณ์ เกลียววงศ์
อนุบาลคูเมือง

โทรศัพท์ 044-699056


ชลลดา สุวรรณปะกา
บ้านดงเค็ง

โทรศัพท์ 044-630190


สิริรัตน์ เหลือหลาย
บ้านหนองหว้า

โทรศัพท์ 044-699075


นางสาวปวีณา พลเสน
บ้านตูม

โทรศัพท์ 044119111


อาริยา อริยอัครพงษ์
บ้านปะคำดง

โทรศัพท์ 044-119112


รัตนากรณ์ สะสม
บ้านโนนเจริญ

โทรศัพท์ -


นางสาวนันท์นภัส ปาปะกาย
วัดบ้านสำราญราษฎร์

โทรศัพท์ 044119118


วราภรณ์ เลาอารีกิจ
บ้านหนองกระทุ่ม

โทรศัพท์ 044-119114


วีระญา ขันแก้ว
บ้านหนองดุม

โทรศัพท์ 044-630195


ปรีดี แย้มศรี
บ้านหนองตาด

โทรศัพท์ 044-630421


นายอุเทน สร้อยสูงเนิน
บ้านคูบัว

โทรศัพท์ 044-630205


สกุลรัตน์ บุตรศรีภูมิ
โนนมาลัยหัวฝาย

โทรศัพท์ 0871533889


นางสาวนงลักษณ์ เชอรัมย์
โนนมาลัยหัวฝาย

โทรศัพท์ 0871533889


นางสาวปุญญิศา ปักเคธาติ
บ้านโศกนาคท่าม่วง

โทรศัพท์ 044-630413


นางสาวปุญญิศา ปักเคธาติ
บ้านโศกนาคท่าม่วง

โทรศัพท์ 044-630413


นายสุขสันต์ ขำคมเขตต์
บ้านหนองดุมหัวช้าง (ราษฎร์พัฒนา)

โทรศัพท์ 044-630206


เพ็ญศิริ บุตรศรีภูมิ
บ้านปะคำสำโรง

โทรศัพท์ 044-119113


มณีวรรณ เจนการ
บ้านสวายสอ

โทรศัพท์ 044-630196


ณิรัชยา ภักดีเนติพันธุ์
บ้านหนองบัว

โทรศัพท์ 044-117119


อนันตพร ศรีชมภู
บ้านเขว้า

โทรศัพท์ 044-630199


สายฝน พลอาษา
บ้านโจด

โทรศัพท์ 044119124


ญาดานุช ไชยอุป
วัดบ้านปะเคียบ

โทรศัพท์ 044-780094


ธารญา พลสงคราม
บ้านสระขี้ตุ่น

โทรศัพท์ 044-630416


ธารญา พลสงคราม
บ้านสระขี้ตุ่น

โทรศัพท์ 044-630416


ฉัฐกานต์ ศรีมหาพรม
บ้านหนองบัวแดง

โทรศัพท์ 044-630415


นางสาวนันทน์อันนา จันทร์อาภาส
วัดบ้านเบาน้อย

โทรศัพท์ 044-630198


นางสาวนันทน์อันนา จันทร์อาภาส
วัดบ้านเบาน้อย

โทรศัพท์ 044-630198


นุชจรี นินนานนท์
บ้านวังปลัด

โทรศัพท์ 044-780107


เย็นฤดี สีมาเมือง
ชุมชนบ้านหนองขมาร

โทรศัพท์ 044-780108


ศิิริชัย วิชาพล
ชุมชนบ้านหนองขมาร

โทรศัพท์ 044-780108


จุฑามณี วาทนเสรี
บ้านโนนกลาง

โทรศัพท์ 044-630197


ธัญนัฏฐ์ คร่ำกลาง
บ้านโนนเพกา

โทรศัพท์ 044119120


ธัญนัฏฐ์ คร่ำกลาง
บ้านโนนเพกา

โทรศัพท์ 044119120


นางสาวชญาดา วิลัยฤทธิ์
บ้านแพ

โทรศัพท์ 044-780109


วีระศักดิ์ ดาดผารัมย์
บ้านหนองนางดำ

โทรศัพท์ 044-119122


พรพิพัฒน์ แก้วสา
บ้านหนองนางดำ

โทรศัพท์ 044-119122


นางสาวสายฝน เติมตัวรัมย์
บ้านดงย่อ

โทรศัพท์ 044-783667


นางสาวลักษณาวดี วันโนมัย
บ้านหนองขุนพรม

โทรศัพท์ 044-630117


รจนา บุญมี
บ้านพรสำราญ

โทรศัพท์ 044-630201


ภณวินิตย์ ห้อยไธสง
วัดบัวทอง

โทรศัพท์ 044-630200


ยุทธพล มหามาตร
บ้านโนนยานาง

โทรศัพท์ 044-630203


นางนำ้เพชร ลาฮาม
บ้านหนองขวาง

โทรศัพท์ 044-630201


นักขัต สีนิลแท้
ไตรคามศรีอนุสรณ์

โทรศัพท์ 044-630202


มะลิวัลย์ โคตรนุกูล
ไตรคามศรีอนุสรณ์

โทรศัพท์ 044-630202


นางจุฑาพร บวรชาติ
บ้านหนองรัก

โทรศัพท์ 044-630207


นางฐิติกาญจน์ เพชรเนตร
บ้านตาหล่ำ

โทรศัพท์ -


นางวราลักษณ์ ศิวยากรณ์
บ้านคูบอน

โทรศัพท์ 044-676026


นางสาวจุฑารัตน์ เรือนใหม่
บ้านหนองไทร

โทรศัพท์ 044-630192


กมลวรรณ เพชรกล้า
บ้านหนองติ้ว

โทรศัพท์ 044-676064


นัตพงษ์ มุ่งดี
บ้านหนองติ้ว

โทรศัพท์ 044-676064


นิภาวรรณ ศิริจันทร์
บ้านสาวเอ้

โทรศัพท์ 044-676027


นางนีรนันต์ เย็นรมภ์บวรภัค
บ้านสระปะคำถาวร

โทรศัพท์ 044-676063


รัชดา สีทา
บ้านหินเหล็กไฟ

โทรศัพท์ 044-676065


เกษราวดี โพธิขำ
บ้านสระบัว

โทรศัพท์ 044-630118


อุบลวรรณ บุญทองโท

โทรศัพท์ 044-689018


นางนิภาภรณ์ ภูมาศ
บ้านแดง (สหราษฏร์วิทยา)

โทรศัพท์ 044-630305


pornpin konkid
วัดท่าเยี่ยม

โทรศัพท์ 044-630141


อิ่มจิตร ขำวงษ์
ตงศิริราษฏร์อนุสรณ์

โทรศัพท์


ปิยามรรัตน์ เศรษฐดาวิทย์
วัดธรรมประสิทธิ์

โทรศัพท์ 044-630386


นงคราญ บุญปัด
วัดสระบัว

โทรศัพท์ 044-630304


จุฬาลักษณ์ กัณหา
บ้านเป้า (สุทธิสารอุทิศ)

โทรศัพท์ 044-783568


อิศรา ภักดี
วัดสุวรรณาราม

โทรศัพท์ 044-783540


เอี่ยมจิตร พวงไธสง
วัดสุวรรณาราม

โทรศัพท์ 044-783540


ฐิตรัตน์ โนนไธสง
บ้านคูณสระแก้ว (วิชานนท์ประชานุกูล)

โทรศัพท์ 044-783102


นางราณี กิ่งไธสง
วัดหงษ์

โทรศัพท์ -


Witchuda Butchanon
วัดวงษ์วารี

โทรศัพท์ 044-630307


ชนิษฐา ตั้งทรัพย์
บ้านเพียแก้ว

โทรศัพท์


นายภูวดล จำปาศรี
วัดเทพรังสรรค์

โทรศัพท์ 044-630424


เกศิณี เขม้นดี
บ้านดอนตูม

โทรศัพท์ 044-119315


palita khajornsat
บ้านยางนกคู่

โทรศัพท์ 044-630303


lampai jermkhuntod
บ้านยางนกคู่

โทรศัพท์ 044-630303


panya luesopa
บ้านแคน

โทรศัพท์ 044-630147


สุภาวรรณ ขุนทอง
บ้านซาดศึกษา

โทรศัพท์ 044-630147


ธัญญลักษณ์ เวชกามา
ชุมชนบ้านหายโศก

โทรศัพท์ 044-195110


มยุรี ศรีโชค
บ้านบุ่งเบา

โทรศัพท์ 0849118259


นางสาวสุรีย์นิภา บุตรไธสง
วัดวรดิษฐ์

โทรศัพท์ 044-630233


ปฐมพงษ์ อรุณโรจน์

โทรศัพท์ 0994474597


วิมลมาศ ชำนิกล้า
บ้านดอน

โทรศัพท์ 044-783563


รัชนก นามศรีพันธ์
วัดโพธิ์

โทรศัพท์ 044689632


นายวันชัย ฉัตรนันทภรณ์
บ้านสตึก

โทรศัพท์ 044-681032


ทัศนีย์ กลางสวัสดิ์
อนุบาลสตึก(ประชาอนุสรณ์)

โทรศัพท์ 044-681026


จิราพร โรปริรัมย์
บ้านหนองบัวเจ้าป่า

โทรศัพท์ 044-681029


แสงชัย อธิพัฒน์พลากร
บ้านหนองม่วง

โทรศัพท์


นางสาวละเอียด อาจทวีกุล
บ้านหัวช้าง

โทรศัพท์ 0817254901


prapaisee kaenvicha
บ้านโคกก่อง

โทรศัพท์ 044-681030


นางสาวมหัทธนา ปองวัฒนากูล
บ้านสระกอไทร

โทรศัพท์ 044-630358


ประพันธ์ ทุมรินทร์
บ้านหนองเกาะ (คุรุราษฏร์บำรุง)

โทรศัพท์ 044-681945


นัฐพงษ์ จำปาชุม
บ้านยางน้ำใส

โทรศัพท์ 044-630306


วรรษมน การะวิโก
บ้านคูขาด

โทรศัพท์


เกษม ปักการะนัง
บ้านดงยายเภา

โทรศัพท์ 044-681714


นายปรีดา โสภี
ชุมชนบ้านสะแก

โทรศัพท์ 044-681790


เนตรนภา นภวงศ์ ณ อยุธยา
บ้านโนนค้อ

โทรศัพท์ 044-630162


นางอนงค์ จันทร์คง
วัดบ้านพลับ

โทรศัพท์ 044-119561


ปรัชญา พรมฮาด
บ้านโคกเมือง

โทรศัพท์ 0902429191


นายธัชพล ขุมทอง
บ้านโนนสมบูรณ์

โทรศัพท์ 044-119560


นางชญากาญจน์ ไชยดี
บ้านท่าเรือ

โทรศัพท์ 044-630049


สุวรรณา โสบุตร
บ้านหนองครก

โทรศัพท์ 0638656254


นาตยา บุญใบ
บ้านร่อนทอง

โทรศัพท์ 044-782388


ทวีศักดิ์ ช่วยพันธ์
บ้านเสม็ด(สถาปัตย์อนุสรณ์)

โทรศัพท์


ปวีณา ประวรรณรัมย์
บ้านเสม็ด(สถาปัตย์อนุสรณ์)

โทรศัพท์


อมรรัตน์ พิสาดรัมย์
บ้านขาม

โทรศัพท์ 044-630338


อนันต์ ชารีรัตน์
บ้านปรือเกียน

โทรศัพท์ 044-630339


โกเมศ งดงาม
บ้านหนองน้ำขุ่น

โทรศัพท์ 044-630343


ชูศิลป์ ทองบ่อ
บ้านจะหลวย

โทรศัพท์ 044-780978


วุฒิศักดิ์ สายสกุล
บ้านกระทุ่ม

โทรศัพท์ 044-630007


สวัสดิ์ ศรีเจริญ

โทรศัพท์ 044-630007


คณิศร จูงาม
บ้านโคกสุพรรณ

โทรศัพท์


นายจตุรวิทย์ ศรีประดู่
ชุมชนบ้านดอนมนต์

โทรศัพท์ 0843117776


จตุรวิทย์ ศรีประดู่
ชุมชนบ้านดอนมนต์

โทรศัพท์ 0843117776


บวรลักษณ์ วิชัยกิตติพศ
บ้านนาลาว

โทรศัพท์ 044-783500


สุภาพ กันยายน
บ้านละกอ

โทรศัพท์ 044-630335


ชัชนิตย์ ชูทรัพย์
บ้านเมืองแก

โทรศัพท์ 081-3627647


นายมานัส บุบผา
บ้านหนองเชือก

โทรศัพท์ 044-630337


ณัฐธยาน์ ประเสริฐสังข์
บ้านปลัดมุม

โทรศัพท์ 0819664031


ชัยอนันต์ สีส่อง
บ้านปากช่องสนามชัย

โทรศัพท์ 044-630159


บุบผา ดีสุทธิ์
บ้านหนองปลาแดก

โทรศัพท์ -


ณัฐริกา ทองงาม
บ้านหนองแคน

โทรศัพท์ 044-630342


ส.อ.ธีรศักดิ์ ปิงกุล
บ้านพงแขม

โทรศัพท์ 044-630341


หฤทัย ประโคลาพัง
บ้านตาโหงก

โทรศัพท์ 044-630342


วรัญญา โรจนาปิยาวงศ์
บ้านหนองนกเกรียน

โทรศัพท์ 044-782332


บุญมี อาจหาญ
บ้านหนองดุม

โทรศัพท์ 044119606


สุพิชญ์ชญา ศรีเจริญ
บ้านทุ่งวัง

โทรศัพท์ 098-1232939


ิวิลัยศักดิ์ อาจทวีกุล

โทรศัพท์ 098-1232939


ม่านฟ้า กลอยประโคน
บ้านหนองแวง

โทรศัพท์ 044-119548


ภาดล ทาไธสง
บ้านกระสัง

โทรศัพท์ 044-782114


สุนันทินี จันทร์พลงาม
บ้านหนองปุนสำโรง

โทรศัพท์ 044-119538


นางสาวอาทิตยา เห็มภิระ
บ้านท่าม่วง

โทรศัพท์ 044-605138


นที น่วมเปี่ยมใหญ่
บ้านหนองยาง-หนองจาน

โทรศัพท์ 044-630345


นางสาวศิราณี สังข์ชัย
บ้านโนนยาง

โทรศัพท์ -


อรทัย คุณแสน
บ้านโนนธาตุ

โทรศัพท์ 044-630349


รักชาติ ไชยบำรุง
บ้านหญ้าคา

โทรศัพท์ -


จันจิรา แข็งแรง
บ้านสำโรงพิมาน

โทรศัพท์ 0883632506


ทองสูณ บัวมาตย์
บ้านทุ่งวังสาขาบ้านโคกอะโตด

โทรศัพท์ 044-630159


นายอุเทน ทนขุนทด
บ้านหนองใหญ่

โทรศัพท์ 044-782389


วรรณิษา ไพเราะ
บ้านหนองกับ

โทรศัพท์ 044-630344


อนันต์ ชารีรัตน์
บ้านหนองไผ่

โทรศัพท์ 044-783699


[บุญส่ง ชึรัมย์
บ้านตามา

โทรศัพท์ 044-630040


จเด็ด ผนิดรัตนากร

โทรศัพท์ 044-630110


พัชรินทร์ ชินรัมย์

โทรศัพท์ 044-630110


วรานนท์ วงศ์มั่น
วัดบ้านสวายตางวน

โทรศัพท์ 044-630110


วรางค์ศิริ ศรีสุริยะกูล
บ้านชุมแสง

โทรศัพท์ 0878680956


ณัฐพงศ์ มะลิงาม
บ้านโคกสิงห์

โทรศัพท์ 044-119540


พรชัย สุดโสม
บ้านสระกุด

โทรศัพท์ 044-119542


พรชัย สุดโสม
บ้านสระกุด

โทรศัพท์ 044-119542


นันทวิทย์ เรืองทองเมือง
บ้านเสม็ด

โทรศัพท์ 044-783503


Janejira Srakaeo
บ้านหนองหัวควาย

โทรศัพท์ 044119544


นายพงษ์พันธุ์ รักษาทรัพย์
อนุบาลนาโพธิ์

โทรศัพท์ 044-686172


บุญโฉม ลมไธสง
บ้านหัวขัว (เบญจคุรุราษฏร์อุทิศ)

โทรศัพท์ 044-629367


เมธี เที่ยงคำ
สามัคคีคุรุราษฏร์บำรุง

โทรศัพท์ 044-629370


ประพิน ไลไธสง
วัดบุปผาราม

โทรศัพท์ 044-630405


sawai ponsom
บ้านโศกกะฐิน

โทรศัพท์ 044-630126


นางบุหลัน บุตรงาม
วัดชัยสมพร

โทรศัพท์ 044-783565


พรพรรณ บัวพงษ์ชน
วัดท่าเรียบ

โทรศัพท์ -


เสาวลักษณ์ ชนะพาล
ชุมชนบ้านนาแพง

โทรศัพท์ 044-783554


นายชวลิต ล้อมไธสง
วัดทรงสุวรรณ

โทรศัพท์ 044-119209


นายธวัช รอดรักษ์
วัดธาตุ

โทรศัพท์ 044-119210


สมเกียรติ มุ่งไธสง
บ้านโนนตาล (ศิลาคุรุราษฎร์พัฒนา)

โทรศัพท์


กนกอร สีหามาตย์
สามัคคีเทพอำนวย

โทรศัพท์ 044-630129


มโนปกรณ์ ธรรมธรานุรักษ์
บ้านคู (คุรุศิษย์วิทยาคาร)

โทรศัพท์ 044-630222


หัสดิน เป็นนวล
อมรสิริสามัคคี

โทรศัพท์ 0981280258


สุกัลยาณ์ บัวแก้ว
วัดพนมวัน

โทรศัพท์ -


นางสาวสลักจิต มนไธสง
วัดสิริมงคล

โทรศัพท์ 044-630221


อโนเชาว์ ชาติไธสง
วัดฤาษีสถิต

โทรศัพท์ -


ไพทูล ศรีนาเรียง
วัดฤาษีสถิต

โทรศัพท์ -


อมรรัตน์ ปุริตังสันโต
บ้านโคกกุง

โทรศัพท์ 044-119202


จรรยวรรธน์ ครองปัญญากวี
วัดโพธิ์ชัย

โทรศัพท์ 0-4411-9203


นายบรรจง ดวดไธสง
วัดสระทอง

โทรศัพท์ 044-630403


สังคม แพงแสงไพศาล
วัดไพรงาม

โทรศัพท์ -


กุหลาบ ชวินฉัตรพร
บ้านหนองเรือ

โทรศัพท์ 044-119247


Wilaiwan Kunha
วัดศรีสุนทร

โทรศัพท์ -


Wilaiwan Kunha
วัดศรีสุนทร

โทรศัพท์ -


สมร สระทองหลาง
วัดสุคันธารมย์

โทรศัพท์ 044-630237


นางจุไรรัตน์ จันทะขาล
วัดวนาสันต์ (โศกนาคสามัคคี)

โทรศัพท์ -


อรวรรณ มะลิซ้อน
จุฬางกูรวิทยา

โทรศัพท์ 044-119254


กัญญณัฐ ลิ้มอุบัติตระกูล
วัดหลักศิลา

โทรศัพท์ 044-630238


กัญญณัฐ ลิ้มอุบัติตระกูล
วัดหลักศิลา

โทรศัพท์ 044-630238


ศุภร ลิ้มอุบัติตระกูล
วัดหลักศิลา

โทรศัพท์ 044-630238


นางสาวฉัตรชนก เหล่าคนค้า
อนุบาลบ้านใหม่ไชยพจน์(ฉลาดราษฎร์บำรุง)

โทรศัพท์ 044-650058


เมธา คำแสน
อนุบาลบ้านใหม่ไชยพจน์(ฉลาดราษฎร์บำรุง)

โทรศัพท์ 044-650058


นางพัชรี ปัจจัยโคนัง
วัดสมณาวาส

โทรศัพท์ 044-650025


panumat saosing
บ้านโนนไฮ

โทรศัพท์ 044-630140


จามรี อัมรารัมย์
บ้านโนนไฮ

โทรศัพท์ 044-630140


ถาวร กิ่งไธสง
บ้านหนองสองห้อง (เทพผาประชานุกูล)

โทรศัพท์ 044-630235


ถาวร กิ่งไธสง
บ้านหนองสองห้อง (เทพผาประชานุกูล)

โทรศัพท์ 044-630235


มิตรวันชัย วัดไธสง
วัดอิสาณ

โทรศัพท์ 044-630238


เรืองไชย อุดไธสง
วัดอิสาณ

โทรศัพท์ 044-630238


สหกิจ ไกรเพชร
บ้านหนองไผ่เบญจมิตร

โทรศัพท์ 044-630437


วงเดือน แทนสุโพธิ์
บ้านกม.ศูนย์

โทรศัพท์ 044-650327


นายณรงค์ฤทธิ์ ฉะอ้อนศรี
บ้านทองหลาง

โทรศัพท์ 044-650388


สุรวุฒิ วารีย์
วัดสระจันทร์

โทรศัพท์


บุญส่ง ทองแม้น
วัดพลสุวรรณ

โทรศัพท์ -


ชัชวาล ศรีรัง
วัดเทพประดิษฐ์

โทรศัพท์ 044-630244


ดวงใจ ทบวิชา
วัดเทพรังษี

โทรศัพท์ 044-630245


สุขสันต์ เหลือช่าง
วัดชายอรัญ

โทรศัพท์ 044-630241


วรารัตน์ รักไธสง
บ้านกอกดอนพยอม

โทรศัพท์


สาวิตรี แป่มจำนัก
อนุบาลแคนดง

โทรศัพท์ 044193030


อัยกรณ์ ปัดสำราญ
บ้านหนองการะโก

โทรศัพท์ 044-630242


กนกอร มนต์อรุณโรจน์
บ้านหนองการะโก

โทรศัพท์ 044-630242


ปัญญา บุญที
วัดราษฏร์สามัคคี

โทรศัพท์ 044193042


ยุวดี เตียงเฉียง
บ้านสระบัว

โทรศัพท์ 044-782092


นายทรงเดช มากมน
บ้านซาดหัวหนองแคน

โทรศัพท์ 044-782098


นางสาวสุกัญญา นามนัย
บ้านหนองสรวงเมืองน้อย

โทรศัพท์ 044-630426


นางสาวศิวาพร มิ่งสกุล
บ้านงิ้ว

โทรศัพท์ 044630337


ธิดารัตน์ วงษ์เปรียว
บ้านยางทะเล

โทรศัพท์ 0899458848


นฤมล สวัสดิผล
บ้านโนนกลาง

โทรศัพท์ 044-119140


ยุภาลักษณ์ อ่อนหนองหว้า
บ้านกระทุ่มเครือ

โทรศัพท์ 0899439171


นางจุติพร โอชารส
บ้านดงพลอง

โทรศัพท์ 044-782094


ปวรรณรัตน์ ประเทืองไทย
บ้านป่าหนาม

โทรศัพท์ 044-119145


กนกกาญจน์ ฉวีวงศ์
บ้านป่าหนาม

โทรศัพท์ 044-119145


ญาณกร เชิงหอม
บ้านกระทุ่มจานสามัคคี

โทรศัพท์ 044-630173


ยรรยง โอชารส
บ้านขามพิมาย

โทรศัพท์ 0848793894


สุรางคนา เลื่อยไธสง
บ้านตะแบงสามัคคี

โทรศัพท์ 044-630174


ธงชัย อุดมศักดิ์
บ้านขี้เหล็ก

โทรศัพท์ 0902451013


ณพสิษฐ์ ตองติดรัมย์
บ้านหนองหญ้าคา

โทรศัพท์ 044-630715


จีรนันท์ แสนจันทร์
บ้านโคกสว่าง

โทรศัพท์


พรสุดา อาษากิจ
บ้านหัวฝาย

โทรศัพท์ 044-782119


สมัคร บุบผาสุข

โทรศัพท์


ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน