ยินดีต้อนรับ

รายชื่อเจ้าหน้าที่

[งานข้อมูลสารสนเทศโรงเรียน] [งานข้อมูลเขตพื้นที่]
บัวลภา หงษ์ยนต์
บ้านแสนกาง

โทรศัพท์ 0873775728


มงคล คมขำ
บ้านแสนกาง

โทรศัพท์ 0873775728


ภัทรานิษฐ์ ปัดทา

โทรศัพท์ 0873775728


สุข บัวพรม
บ้านแสนกาง

โทรศัพท์ 0873775728


พรทิพย์ ขุมเงิน

โทรศัพท์ 0873775728


เวทิน หัดไทยทระ
อนุบาลปราสาทศึกษาคาร

โทรศัพท์ 0-4453-2363


thikamporn mingkhwan
บ้านปราสาท

โทรศัพท์ 044069226


ฐิฆัมพร มิ่งขวัญ
บ้านปราสาท

โทรศัพท์ 044069226


นายอนันทแสง แผ่นใหญ่
บ้านอำปึลกง

โทรศัพท์ 0-44069223


ขวัญเรือน เขตเจริญ
บ้านอำปึลกง

โทรศัพท์ 0-44069223


สุชาดา มุมทอง
บ้านทนง(รัฐราษฎร์วิทยา)

โทรศัพท์


ประเสริฐ ใจกล้า
บ้านพลวง(พรหมบำรุงราษฎร์)

โทรศัพท์ 0-4455-1261


มานะ ขวัญทอง

โทรศัพท์ 044-532324


นางสมจิตร ขีรัมย์

โทรศัพท์ 0-4455-2040


วินัย ไหมพรหม
บ้านตาเสาะ

โทรศัพท์ 0-4455-2040


พรทิพย์ พันธเสน
บ้านสีโค

โทรศัพท์ 0-4459-0060


นางสาวทิพย์รัตน์ เชื้อบัณฑิตย์

โทรศัพท์ 0-4459-0060


นางสาวรัศมี ชมภูพื้น
บ้านสีโค

โทรศัพท์ 0-4459-0060


พรทิพย์ พันธเสน

โทรศัพท์ 0-4459-0060


วาทศิลป์ บุญสูง
ปราสาท

โทรศัพท์ 0-4455-1331


นายพงษ์ประทีป มากแสน
บ้านบุอันโนง

โทรศัพท์ 044-069225


พงษ์ประทีป มากแสน
บ้านบุอันโนง

โทรศัพท์ 044-069225


สุรสิทธิ์ นเรนสด
บ้านตาเตียว

โทรศัพท์ 044590204


สุรสิทธิ์ นเรนสด
บ้านตาเตียว

โทรศัพท์ 044590204


นางสาววิเภาวดี เสาใหญ่
บ้านสวาย

โทรศัพท์ 0-4450-1521


กรรณิการ์ สอนงาม
บ้านลำพุก

โทรศัพท์ 0-4459-0203


นายธัชเดช มหัทธนเดชวริศ
บ้านโชค

โทรศัพท์ -


นางสาวศิริพร อนุสรธนาวัฒน์
บ้านตาเบา

โทรศัพท์ 0-4472-8162


จุลเกศ ฉิมพาลี
บ้านตาเบา

โทรศัพท์ 0-4472-8162


ชาญชัย พรหนองแสน
บ้านตะคร้อ

โทรศัพท์ 0-4459-0205


ธนากร กิมานันท์
บ้านตะคร้อ

โทรศัพท์ 0-4459-0205


นายมิตรชัย สุชาติสุนทร
บ้านตะคร้อ

โทรศัพท์ 0-4459-0205


นายวิมาน สืบสันต์
กันทราราม(นุ่นศึกษาคาร)

โทรศัพท์ -


นางนารี สัชชานนท์
กันทราราม(นุ่นศึกษาคาร)

โทรศัพท์ -


นายศักดิ์ชัย เลิศอรุณรัตน์
บ้านไทร

โทรศัพท์ 044590067


จารุบุตร โสพิน
วันเจริญสามัคคี

โทรศัพท์


อรพรรณ นึกเจริญ
วันเจริญสามัคคี

โทรศัพท์


สมบูรณ์ บุญใบ
บ้านทำนบ

โทรศัพท์ 0-44590334


อรุณนี ผลพูน
บ้านทำนบ

โทรศัพท์ 0-44590334


นายประจักษ์ สระแก้ว
บ้านลำดวนพัฒนา

โทรศัพท์ 0-4459-0068


จิราพร สันตะพันธ์
บ้านลำดวนพัฒนา

โทรศัพท์ 0-4459-0068


นายวัฒนชัย จำลอง
บ้านทมอ(เดื่อราษฎร์บำรุง)

โทรศัพท์


นางอิงกมล เทศแก้ว
บ้านทมอ(เดื่อราษฎร์บำรุง)

โทรศัพท์


ทวีศักดิ์ จันทร์น้อย
บ้านโคกบุ(บอนประชารัฐบำรุง)

โทรศัพท์ -


จตุรวิทย์ ปาโมกข์
บ้านเจริญสุข

โทรศัพท์


นางโสภิตา สุริยะงาม
บ้านลำดวน(เมยราษฎร์อุปถัมภ์)

โทรศัพท์ 0-4459-0333


นายสุพิศ พริ้งเพราะ
อมรินทราวารี

โทรศัพท์ 0-4459-0329


ปิยะดา นรสาร
อมรินทราวารี

โทรศัพท์ 0-4459-0329


นิพนธ์ เลิศสิทธิ์
บ้านจบก

โทรศัพท์ 044-590330


นางสาวยุวดี สมานทอง
บ้านโคกทม

โทรศัพท์ 0-4450-4029


Piyada Norasarn
บ้านสวายซอ

โทรศัพท์ 0-4459-0292


นายบัญชา เป็นสมรักษ์
บ้านสวายซอ

โทรศัพท์ 0-4459-0292


พิมพ์วดี หาญศึกษา
บ้านกะดาด

โทรศัพท์ 0-4459-0062


วนิดา ประวัน
บ้านกะดาด

โทรศัพท์ 0-4459-0062


นางวรรณี เพชรธาราวัฒน์
บ้านโคลด

โทรศัพท์ 0-4459-0063


นายพิทักษ์ อุมาธรณ์
บ้านจรูกแขวะ

โทรศัพท์ 0-44590449


เสนาะ ประชุมฉลาด
บ้านจรูกแขวะ

โทรศัพท์ 0-44590449


นางสุภัตตรา แสนคม
รัฐประชาสามัคคี

โทรศัพท์ 0-4459-0292


รัตนา อินทยุง
ไพลศึกษาคาร

โทรศัพท์


รัตนา อินทยุง
ไพลศึกษาคาร

โทรศัพท์


สุวัฒน์ จงใจงาม
บ้านสองสะโกม

โทรศัพท์


มนัสรินทร์ เนาวิรัตน์
บ้านสองสะโกม

โทรศัพท์


วิวัฒน์ชัย นิลวรรณ
เจริญราษฎร์วิทยา

โทรศัพท์


ธีรพงศ์ บุญประสิทธิ์
เจริญราษฎร์วิทยา

โทรศัพท์


jaroenrat wittaya
เจริญราษฎร์วิทยา

โทรศัพท์


นางพันธกานต์ เชื้อจันทร์
บ้านโพธิ์กอง

โทรศัพท์ 0-4459-0065


จรัล พรหมนิมิตร์
บ้านโคกเพชร(เภดประชารัฐบำรุง)

โทรศัพท์


ศิริศักดิ์ จันทร์แดง
บ้านโคกเพชร(เภดประชารัฐบำรุง)

โทรศัพท์


สิทธิชัย ดุมกลาง
บ้านเชื้อเพลิง

โทรศัพท์ 0-4404-2545


นายสิทธิชัย ดุมกลาง
บ้านเชื้อเพลิง

โทรศัพท์ 0-4404-2545


ณัฐชุดา มะคุ้มใจ
บ้านพนม

โทรศัพท์ 095-5616929


อภิญญา เจริญศิริ
บ้านพนม

โทรศัพท์ 095-5616929


กชกร มีลาภ
บ้านทุ่งมน(ริมราษฎร์นุสรณ์)

โทรศัพท์ 0-4472-7345


นายธวัชชัย สุภาพันธ์
บ้านทุ่งมน(ริมราษฎร์นุสรณ์)

โทรศัพท์ 0-4472-7345


ทัศนา พึ่งตน
สุวรรณาคารสงเคราะห์

โทรศัพท์ 0-44590337


สุริเยน บุติมาลย์
บ้านสมุด

โทรศัพท์ 044-590070


นาถนดา พงศ์ทวีสุข
บ้านหนองยาว

โทรศัพท์ 0957830506


สังวาร หาญศึกษา
บ้านหนองยาว

โทรศัพท์ 0957830506


ภคนันท์ กัญญาศรี
บ้านหนองหรี่

โทรศัพท์


กัญญาณัฐ ดวนใหญ่
บ้านหนองหรี่

โทรศัพท์


นายณรงศักดิ์ ฉลาดเฉลียว

โทรศัพท์


สุนันทา กัญญาศรี
บ้านกำไสจาน

โทรศัพท์ -


นายสุพัฒน์ รักสมดี
บ้านกำไสจาน

โทรศัพท์ -


ธวัชชัย ยั่งยืน
บ้านสะพานหัน

โทรศัพท์ 0-4459-0066


นางสาวพิลัยลักษณ์ ลึกดี
บ้านสะพานหัน

โทรศัพท์ 0-4459-0066


สุดารัตน์ เชิดศิริ
บ้านคลอง

โทรศัพท์


นางสาวกรรณิการ์ เรืองสุขสุด
นิคมสร้างตนเองปราสาท

โทรศัพท์ 0-4414-6017


พจนีย์ หลอมประโคน
บ้านตานี

โทรศัพท์ 0895831331


นางพิมพ์ขวัญ งามศิริ
บ้านบักดอก

โทรศัพท์ 0-4450-1535


กิตติวินท์ ทรงกลด
บ้านบักดอก

โทรศัพท์ 0-4450-1535


นางสาวสุรัตยา ลีละพัฒน์
บ้านละลมระไซ

โทรศัพท์ 0-4459-0336


นางทัศนีย์ ใจน่าน
บ้านโคกจำเริญ

โทรศัพท์ 0-4459-0126


ถวิล บุญเจียม
บ้านโคกจำเริญ

โทรศัพท์ 0-4459-0126


สิทธิศักดิ์ จันทร์ดาศรี
นิคมสร้างตนเองปราสาท 1

โทรศัพท์ -


นายสุเมธ บูรณะ
นิคมสร้างตนเองปราสาท 1

โทรศัพท์ -


ศิริลาวัณย์ ประกอบดี
บ้านหนองปรือ

โทรศัพท์ 0-4414-6205


นัญญา ชมหมื่น
บ้านโชคนาสาม

โทรศัพท์ 0819660871


นางน้ำฝน นามปัญญา
บ้านโชคนาสาม

โทรศัพท์ 0819660871


สุนทรี แสวงมี
บ้านเจ้าคุณ

โทรศัพท์


สุนทรี แสวงมี
บ้านเจ้าคุณ

โทรศัพท์


อิสระ ปุยะติ
บ้านมะเมียง

โทรศัพท์ 044-069206


วิไลลักษณ์ ผ่องศรี
บ้านมะเมียง

โทรศัพท์ 044-069206


กมลทิพย์ บุญมา
มหาราช ๔

โทรศัพท์ 0-4459-0239


ยุพดี ค้าขาย
บ้านนาครอง

โทรศัพท์ 0-4472-8125


ฐิติมา บุญสุยา
บ้านนาครอง

โทรศัพท์ 0-4472-8125


นายชวิต พรมทา
บ้านถนนหัก(สุวรรณราษฎร์บำรุง)

โทรศัพท์ 0-4459-0240


พงศ์พัชรา เขียวรัมย์
บ้านจีกแดก

โทรศัพท์ 0-4472-8153


สุทัศน์ คิดประโคน
บ้านหนองใหญ่

โทรศัพท์ 0945202781


Khajornak Namawanari

โทรศัพท์ 0-44590-072


ชาลินี วิบูลย์อรรถ
บ้านสำโรง(บางมด 2514)

โทรศัพท์ 0-4459-0071


ชาลินี วิบูลย์อรรถ
บ้านสำโรง(บางมด 2514)

โทรศัพท์ 0-4459-0071


อนุญาต หล่อวงศ์ตระกูล
บ้านก็วล

โทรศัพท์ 0


ภักดิ์ควัฒน์ ทองรัตนวรรณ
บ้านก็วล

โทรศัพท์ 0


กณวรรธน์ พลสิม
บ้านเสกกอง

โทรศัพท์ 044590462


จิรัฐยา สังข์โกมล
บ้านลังโกม

โทรศัพท์ 0-4459-0338


นางสาวกนกวรรณ ชะม้ายเมียง
บ้านลังโกม

โทรศัพท์ 0-4459-0338


ปุญญ์สิชาพัชร์ ประเมินชัย
บ้านกระวัน

โทรศัพท์ 0-4459-0072


เลิศมนัส อุปฌาย์
บ้านกูน

โทรศัพท์ 044558717


นายวิรุฬห์ นิสสัยดี
บ้านกูน

โทรศัพท์ 044558717


สมพร กันสา
บ้านรันเดง

โทรศัพท์ 0-4459-0331


มยุรีย์ ใจมั่น
บ้านรันเดง

โทรศัพท์ 0-4459-0331


นายวิชิต แจ่มใส
บ้านตายัวะ

โทรศัพท์ 044590207


จักรพันธ์ สหัสชาติ
บ้านตายัวะ

โทรศัพท์ 044590207


นาตยา ทุมา
บ้านตาวร

โทรศัพท์ 0-4450-1896


ธรรมนูญ จันผกา
บ้านตาวร

โทรศัพท์ 0-4450-1896


นายปภังกร นิลทัย
บ้านกาบกระบือ

โทรศัพท์ 0-4459-0064


สรรเสริญ เชี่ยวรอบ
บ้านกาบกระบือ

โทรศัพท์ 0-4459-0064


นางรัชนีย์ สุรพล
นิคมสร้างตนเองปราสาท3

โทรศัพท์ 044-069197


นางรัชนีย์ สุรพล
นิคมสร้างตนเองปราสาท3

โทรศัพท์ 044-069197


วิโชค พิศเพ็ง
สังขะวิทยาคม

โทรศัพท์ 0-4457-1256


ขวัญตา พิศเพ็ง
สังขะวิทยาคม

โทรศัพท์ 0-4457-1256


จริยา ทาหาญ
บ้านสังขะ

โทรศัพท์ 0819557445


นางผกางาม กระเวนกิจ
บ้านสังขะ

โทรศัพท์ 0819557445


อโนชา สุขสาม
บ้านโดง

โทรศัพท์ -


ณัฏฐนันท์ นามสวัสดิ์
บ้านโพนชาย

โทรศัพท์ 0-4406-9571


ณัฏฐนันท์ นามสวัสดิ์
บ้านโพนชาย

โทรศัพท์ 0-4406-9571


รัตติยา ชายทอง

โทรศัพท์ 044069569


ธเนศศักดิ์ ชัยงาม
บ้านศาลาสามัคคี

โทรศัพท์ 0-4457-1223


มนันท์ญา ทิพรักษ์
บ้านศาลาสามัคคี

โทรศัพท์ 0-4457-1223


ธนทัต นามวัฒน์
บ้านศรีนวล

โทรศัพท์ 044059580


นายจักรพงษ์ คงสุข
1032650507

โทรศัพท์ 044059580


สายบัว ฉิมพินิจ

โทรศัพท์ 044-728163


นางจำเนียร ภูละอินทร์
บ้านไทยสมบูรณ์(กรป.กลางอุทิศ)

โทรศัพท์ 044-728163


นายไพศาล รำจวน
บ้านไทยสมบูรณ์(กรป.กลางอุทิศ)

โทรศัพท์ 044-728163


นางสาววิไล ทองก่ำ
จัดสรรที่ดินสงเคราะห์

โทรศัพท์


วชิรุธ พลชัย
บ้านพระแก้ว

โทรศัพท์


จุฑาทิพย์ หงษ์แก้ว
บ้านกระสัง

โทรศัพท์


ไชยา จักกัติ
บ้านกระสัง

โทรศัพท์


เอกพล เบิกบาน
บ้านกระสัง

โทรศัพท์


พรรณทิพา สาสนานนท์
บ้านกระสัง

โทรศัพท์


ไชยา จักกัติ
บ้านกระสัง

โทรศัพท์


จินตนา ชินพันธ์
ราษฎร์พัฒนา

โทรศัพท์ 0-4459-0386


รัสมี เสาะหายิ่ง
ราษฎร์พัฒนา

โทรศัพท์ 0-4459-0386


พนารัตน์ แสงพยัพ
บ้านหนองขี้เหล็ก

โทรศัพท์ 0925989539


วิเศษ ชีวาจร
บ้านหนองขี้เหล็ก

โทรศัพท์ 0925989539


พินิจ โยธินรัตนกำธร
ดมวิทยาคาร

โทรศัพท์ 0-4459-0381


ชญาณิศา แม่นผล
บ้านสนบ

โทรศัพท์ 0-4450-4345


ฃญาณิศา แม่นผล
บ้านสนบ

โทรศัพท์ 0-4450-4345


นัยนา อนงค์ชัย
บ้านตาพราม

โทรศัพท์ 044590471


อภิสิทธิ์ สุขแสวง
บ้านศาลา

โทรศัพท์ 0-44069565


นางอัญชนา อุดมทวี
บ้านศาลา

โทรศัพท์ 0-44069565


พยาบาล แสงสว่าง
บ้านชำเบง

โทรศัพท์ 044-069562


สุวัฒน์ สำเริง
บ้านชำเบง

โทรศัพท์ 044-069562


ฐานิฏฐ์ ศิลางาม
บ้านลันแต้

โทรศัพท์ 044590472


ยุทธนา แม่นผล
บ้านศรีมงคล

โทรศัพท์ 0-4459-0155


สุกรรณา มีแสวง
บ้านกะเลงเวกทับทิมสยาม

โทรศัพท์ 044-069561


อรรถพล ยิ่งหาญ
บ้านกะเลงเวกทับทิมสยาม

โทรศัพท์ 044-069561


กัญญาภัทร แหวนวงษ์
บ้านกระเทียม(ราษฎร์วิทยาคม)

โทรศัพท์ 0-4414-9238


ถนอม สมหวัง

โทรศัพท์


นางนิ่มนวล เสาะพบดี
บ้านโนนสบาย

โทรศัพท์ 044069536


นางสัมมนา ขอชนะ
บ้านโนนสบาย

โทรศัพท์ 044069536


นายนิเวช ตุ้มทอง
บ้านถนน

โทรศัพท์ 0-4459-0247


นายภัทรพล ติราวรัมย์
บ้านถนน

โทรศัพท์ 0-4459-0247


กรรณิการ์ จันทะเสน
บ้านโคกรัมย์

โทรศัพท์ 044-590150


นายมนัส รัตนวรรณ์
สหราษฎร์วิทยา

โทรศัพท์ 0-4459-0153


วิริยา ใจดี
บ้านโพธิ์

โทรศัพท์


ชาญวิชชญ์ ใจดี
บ้านโพธิ์

โทรศัพท์


ทินกร พริ้งเพราะ
บ้านโพธิ์

โทรศัพท์


จันที ไชยแสง
บ้านขนาดมอญ

โทรศัพท์ -


นายสิริวัฒน์ ช่อทองหลาง
บ้านขนาดมอญ

โทรศัพท์ -


วีรุ อุดมเดช
บ้านตาแตรวทัพดัด

โทรศัพท์ -


สายรุ้ง แสนกล้า
บ้านตาแตรวทัพดัด

โทรศัพท์ -


เอรวัณ ทองสิน
บ้านปวงตึก

โทรศัพท์ 0-44069552


จักรพงศ์ รักยิ่ง
บ้านปวงตึก

โทรศัพท์ 0-44069552


สุเพียร ทันวัน
บ้านห้วยสิงห์

โทรศัพท์ 0-4406-9554


สงคราม รื่นรมย์
บ้านภูมินิยมพัฒนา

โทรศัพท์ 0-4406-9929


ดวงเนตร จันทร์ภา
บ้านอังกอล

โทรศัพท์ 0-4459-0243


นนทวัชร์ ทาทอง
สตรีวิทยาสมาคม

โทรศัพท์ 0-4459-0169


บุญเอิบ ทาทอง
บ้านคะนา

โทรศัพท์ 044-590168


นิตยา นามสว่าง
บ้านคะนา

โทรศัพท์ 044-590168


จิดาภา วัฒนสังขโสภณ
บ้านสะกาด

โทรศัพท์ 0897194545


นายณัฐพล แหวนแแก้ว

โทรศัพท์ 0897194545


นิสิต สินทรา
บ้านตาโมม

โทรศัพท์ 044149034


นางสาวอรชยา อุ่นศิลป์
บ้านตาโมม

โทรศัพท์ 044149034


บุษบา นามบัญหา
บ้านจังเอิล

โทรศัพท์ 089-6290446


บุษบา นามบัญหา
บ้านจังเอิล

โทรศัพท์ 089-6290446


นางสาวเบญจมาศ การกระสังข์
บ้านหลัก

โทรศัพท์ -


วัชระ วันทุมมา
สหมิตรวิทยา

โทรศัพท์ 08-5023-4371


จามรี จุดพิมาย
บ้านจารย์

โทรศัพท์ 0-4450-4525


นายฐานันดร์ สุระมาศ
บ้านโคกไทร

โทรศัพท์ 0-4459-0158


สิริศักดิ์ เกิดศิลป์
บ้านโคกไทร

โทรศัพท์ 0-4459-0158


อุไรภรณ์ ใจกล้า
บ้านทัพทัน

โทรศัพท์ 0-4459-0385


อุไรภรณ์ ใจกล้า
บ้านทัพทัน

โทรศัพท์ 0-4459-0385


ลัดดา ลำดวนรัตน์
บ้านเลิศอรุณ

โทรศัพท์ 0-4451-6733


คนิตถา บุญรับ
บ้านเลิศอรุณ

โทรศัพท์ 0-4451-6733


พรเพชร จันทะแจ่ม
บ้านเสรียง

โทรศัพท์ -


สุขสมอาจ สมงาม
บ้านเสรียง

โทรศัพท์ -


ปัทมาภรณ์ โสภา
บ้านร่มเย็น

โทรศัพท์ 0-4406-9558


บุญเรือง ทาจันทร์
บ้านร่มเย็น

โทรศัพท์ 0-4406-9558


นายอมร ชัยโย
บ้านลำหาด

โทรศัพท์ 0892851043


ประกอบ ป้องชายชม
บ้านลำหาด

โทรศัพท์ 0892851043


นุชนาฏ มัดตังดอน
บ้านลำหาด

โทรศัพท์ 0892851043


พรทิพย์ ภูนา
บ้านโนนเจริญ

โทรศัพท์ 0-4459-0384


ฉัตรชนก ชะนุดรัมย์
บ้านวังปลัด

โทรศัพท์ 044069559


พงษ์ศักดิ์ พางาม
บ้านวังปลัด

โทรศัพท์ 044069559


นายจันทร์แก้ว นฤสาร
บ้านขอนแตก

โทรศัพท์ 0-4450-4450


นายจรัล บุตรมิุสา
โรงเรียนบ้านขอนแตก

โทรศัพท์ 0-4450-4450


ศิริฉัตร วิมานยัง
บ้านอาวอก

โทรศัพท์ 044-069540


นฤสรณ์ แหวนวงษ์
บ้านโตงน้อย

โทรศัพท์ 0-4457-0276


นางสาวอรุณี ไขจันทร์
บ้านตอกตรา

โทรศัพท์ 0-4459-0305


นางสาวขัตติยา ทาทอง
หนองโสนวิทยา

โทรศัพท์ 062459935


นางสาวสุภาพ ยืนยง
หนองโสนวิทยา

โทรศัพท์ 062459935


สายน้ำ เนื้อแก้ว
สุขพรหมมีศรัทธาญาติ

โทรศัพท์ 0-4439-0380


อัจฉรา จันทร์สว่าง
บ้านเถกิง

โทรศัพท์ 0-44069548


Archanai Jitdee
บ้านเถกิง

โทรศัพท์ 0-44069548


นายอำนาจ ศรทอง
บ้านกะปู

โทรศัพท์ 0-4459-0246


รัตนา ไชยภา
บ้านตาคง

โทรศัพท์ -


นางพรรณิภา โสสอน
บ้านตาคง

โทรศัพท์ -


สรวุฒิ วุฑฒิชัยพันธุ์
บ้านพรหมสะอาด

โทรศัพท์ 0-4459-0388


สรวุฒิ วุฑฒิชัยพันธุ์
บ้านพรหมสะอาด

โทรศัพท์ 0-4459-0388


รวยรินทร์ สุขประเสริฐ
จตุคามวิทยา

โทรศัพท์ 044590382


นางสาวชาณัชา ไชยชาญ
บ้านห้วยปูน

โทรศัพท์ 0-4406-9550


วลัยพร ใหญ่เลิศ
บ้านสนวน

โทรศัพท์ 0-44069549


นายสุภาพ อ่อนน้อม
กาบเชิงมิตรภาพที่ 190

โทรศัพท์ 0-4455-9050


ยุทธนากร วโรรส
กาบเชิงมิตรภาพที่ 190

โทรศัพท์ 0-4455-9050


นายสุนธพร กระจ่างจิตร
กาบเชิงมิตรภาพที่ 190

โทรศัพท์ 0-4455-9050


กรรณิการ์ อ่อนน้อม
บ้านปราสาทเบง

โทรศัพท์ 0-4414-7684


vladikov utenski
บ้านโคกตะเคียน

โทรศัพท์


กัญญารัตน์ ชัยชาญ
บ้านโคกตะเคียน

โทรศัพท์


นางพักตร์พิมล สุจินดา
บ้านโนนสวรรค์

โทรศัพท์ 0-44590280


นาจอนงค์ ธานีพูน
บ้านบักจรัง

โทรศัพท์ 0981046199


รัตนภา สนศรี
เพียงหลวง ๘

โทรศัพท์ 0899462637


ปัณณัฐชญา แสนคม
บ้านถนนชัย

โทรศัพท์ 0


ศุวสิน สินมาก
บ้านโนนทอง

โทรศัพท์ 0-44069808


สุภาวดี สมอินทร์
บ้านกู่

โทรศัพท์ 0-4459-0309


Supawadee Somin
บ้านกู่

โทรศัพท์ 0-4459-0309


นางศิราธร ตินานพ
บ้านจารย์

โทรศัพท์ 044069807


นายจิรัฏฐ์ เปรียบยอดยิ่ง
บ้านจารย์

โทรศัพท์ 044069807


ทัศนีย์ สุทธิยานุช สุทธิยานุช
บ้านแนงมุด

โทรศัพท์ 0-4459-0115


รัชฎาภรณ์ น้อยผล
บ้านสระทอง

โทรศัพท์ 044490282


พรพิมล จำบัวขาว
บ้านสระทอง

โทรศัพท์ 044490282


สาธิต อ่อนสลวย

โทรศัพท์ 044490282


เมธาพร รัตนา
ประชาสามัคคี

โทรศัพท์ 069818


เพียงพร สงคราม
นิคมสร้างตนเองปราสาท2

โทรศัพท์ 044590228


วุฒิพงษ์ วงค์โคกสูง
เกษตรอีสานสามัคคี

โทรศัพท์ 0-4459-0113


เสนอศักดิ์ อยู่ดี
บ้านคูตัน

โทรศัพท์ 0-4459-0307


ยุทธนา ปักโคทานัง
บ้านคูตัน

โทรศัพท์ 0-4459-0307


นางญานิศา สร้อยจิตร
บ้านตะเคียน

โทรศัพท์ 0-4414-7440


สุภาพร พุ่มเพ็ชร
บ้านโคกสะอาด

โทรศัพท์ 0990347099


สังวาลย์ หวลระลึก
บ้านโคกสะอาด

โทรศัพท์ 0990347099


นางสาวกรรณิการ์ แจ่มใส
บ้านหนองโยโคกปืด

โทรศัพท์ 0-44069804


นางเสาวภาคย์ จินดาศรี
บ้านสกล

โทรศัพท์ 0-4459-0114


นางสาววรางคณา เงื่อนตะคุ
บ้านสกล

โทรศัพท์ 0-4459-0114


คำอ่อน วงใหญ่
บ้านราวนคร

โทรศัพท์ 044-069-803, 0878201673


คำอ่อน วงใหญ่
บ้านราวนคร

โทรศัพท์ 044-069-803, 0878201673


อัครพล สนศรี
หวลถวิลวิทยา

โทรศัพท์ 0890030815


นฤพนธ์ พิเนตรบูรณะ
บ้านด่าน

โทรศัพท์ 0-4414-7010


ฐิติยา สีสมน้อย
บ้านด่าน

โทรศัพท์ 0-4414-7010


วารินทร์ อินต๊ะ
บ้านเกษตรถาวร

โทรศัพท์ 044069810


รัชนี ใจหาญ
บ้านเกษตรถาวร

โทรศัพท์ 044069810


จิรัญญา ศรีนาคา
บ้านเกษตรถาวร

โทรศัพท์ 044069810


วิชชา ร่วมโพธิ์รี

โทรศัพท์


นายวรจักร์ โพธิ์แก้ว
แสงทองสมบูรณ์วิทยา

โทรศัพท์ -0892853219


วัชรินทร์ สายแสงจันทร์
แสงทองสมบูรณ์วิทยา

โทรศัพท์ -0892853219


พรสันต์ โมคศิริ

โทรศัพท์ -0892853219


นายพรสันต์ โมคศิริ

โทรศัพท์ -0892853219


ประสงค์ เนียมทอง
บ้านโจรก

โทรศัพท์ 0-4459-0467


สุชาติ เติมทอง
บ้านโพนทอง

โทรศัพท์ 0807221166


ประเทือง หงษ์แก้ว
บ้านบัวเชด

โทรศัพท์


บัวลิน ปัญญาดี
บ้านบัวเชด

โทรศัพท์


เสริมสมร แอกทอง
บ้านระมาดค้อ

โทรศัพท์ 0-4457-9048


ปวริศ บุรีแสง
บ้านระมาดค้อ

โทรศัพท์ 0-4457-9048


นายประจวบ จันทำ
บ้านโนนสังข์

โทรศัพท์ 0-4459-0058


นางปวันรัตน์ รัตนพันธ์
บ้านบัวขุนจง(กรป.กลางอุปถัมภ์)

โทรศัพท์ 0-4457-9046


ปวันรัตน์ รัตนพันธ์

โทรศัพท์ 0-4457-9046


นายณัฐภณ ทองแย้ม
โรงเรียนบ้านออดราษฎร์สามัคคี

โทรศัพท์ 0-4459-0326


นายมิ อุราฤทธิ์
บ้านสวาท

โทรศัพท์ 044590328


นายอดุลวิทย์ มีรี
บ้านโคกสมอง

โทรศัพท์ -


ประกิจ เอิบทวี
บ้านสะเดา

โทรศัพท์ 0844796214


พิมลพรรณ เพียรการ
บ้านสะเดา

โทรศัพท์ 0844796214


อนุศักดิ์ ไชยอุปละ
บ้านสำเภาลูน

โทรศัพท์ 044069186


ธัญญารัตน์ จิตรภักดี
บ้านไทยเดิม

โทรศัพท์ 0-4459-0123


วรางคณา จันทำ
บ้านจบก

โทรศัพท์ 044069176


วริศนันท์ หนุนชู
บ้านจบก

โทรศัพท์ 044069176


วิชัย โต๊ะงาม
บ้านหนองโจงโลง

โทรศัพท์ -


นายสามารถ ชื่นใจ
บ้านหนองโจงโลง

โทรศัพท์ -


นายสมพร ยอดจักร
บ้านหนองโจงโลง

โทรศัพท์ -


สราวุธ สมพงษ์
บ้านตาวัง

โทรศัพท์ 0-4459-0057


นายรังสิวุฒิ อินทรนุช
บ้านตาวัง

โทรศัพท์ 0-4459-0057


นางสาวนงนุช ศิริจันทร์
บ้านหนองเหล็ก(กองทัพบกอุปถัมภ์)

โทรศัพท์ 094-2672894


วันเฉลิม ทรงงาม

โทรศัพท์ 0873775728


ดาริกา เพชรชื่นสกุล

โทรศัพท์ 0873775728


ดาริกา เพชรชื่นสกุล

โทรศัพท์ 0873775728


นายพีราวัฒน์ ช่อลำดวน
บ้านอาโพน

โทรศัพท์ -


นายจิรยุทธ คุมสุข
บ้านโชค

โทรศัพท์ 044-069174


อรทัย เปนนาม
บ้านสะแร

โทรศัพท์ -


นายบรรยาย สาทิพจันทร์
บ้านจรัส

โทรศัพท์ 0810699479


วันชัย พลหาญ
กลาโหมราชเสนา 2

โทรศัพท์ 0848283509


นายวิเศษศักดิ์ ทองบาง
บ้านสน

โทรศัพท์ 0-4459-0327


นางสาววรินทร์ยุพา จันทร์ดี
บ้านโอทะลัน

โทรศัพท์ 0-4459-0209


นิลุบล บุตรโสม
บ้านณรงค์

โทรศัพท์ 0-4450-9051


หทัยภัทร โสภาวนัส
บ้านณรงค์

โทรศัพท์ 0-4450-9051


นายหนึ่ง สุภิษะ
ศรีณรงค์วิทยาคาร

โทรศัพท์ 0-4450-9185


นายยุทธภูมิ โพธิ์ศรี
ศรีณรงค์วิทยาคาร

โทรศัพท์ 0-4450-9185


ณัฏฐ์นลิน ศรีกาลบุตร
บ้านละมงค์

โทรศัพท์


สุมลเทียน ประไวย์
รัฐราษฎร์พัฒนา

โทรศัพท์ 0-4450-9168


น.ส.พิมพ์ชญา พงษ์พิศาลชัย
รัฐราษฎร์พัฒนา

โทรศัพท์ 0-4450-9168


จิตรา บุญยงศ์
บ้านมหาชัย

โทรศัพท์ 0-4450-9021


นางสาวณัฐกานต์ เสาวคนธ์
ไพลอำนวยวิทย์

โทรศัพท์ 0-44069371


วิไลวรรณ รักษาวงษ์
บ้านกล้วย

โทรศัพท์ 0-4450-4086


วสันต์ วังคะฮาด
พระจันทร์ศรีสุข

โทรศัพท์ 044590318


โสภิตา ประภาสัย
พระจันทร์ศรีสุข

โทรศัพท์ 044590318


ณัฏฐนันท์ ศรีจันทร์
บ้านขยูงทองยางภิรมย์

โทรศัพท์ 0-4459-0277


ชนิสา จันทา
บ้านขยูงทองยางภิรมย์

โทรศัพท์ 0-4459-0277


ยุทธการ อัครชัยมงคล
บ้านตรวจ

โทรศัพท์ 044509181


นางประภัสสร ศรรัตน์
บ้านตรวจ

โทรศัพท์ 044509181


ทศพร สิมณี
บ้านฉลีกหนองมะแซว

โทรศัพท์ 0-4459-0022


นายธนวิชญ์ ดาทอง
บ้านเตาแดก

โทรศัพท์ 08-56337066


ปลามอญ คนซื่อ
บ้านเตาแดก

โทรศัพท์ 08-56337066


ไพศาล บุญขาว
บ้านโนนทอง

โทรศัพท์ 0-4459-0023


สุพินฐญาร์ บุตรสาลี
บ้านโนนทอง

โทรศัพท์ 0-4459-0023


เยาวลักษณ์ สุดสงวน
บ้านเกาะตรวจ

โทรศัพท์ 08-4912-6481


นายพงศกร ดีมาก
บ้านเกาะตรวจ

โทรศัพท์ 08-4912-6481


พงศกร ดีมาก
บ้านเกาะตรวจ

โทรศัพท์ 08-4912-6481


นางอัจฉราภรณ์ ม่านทอง
บ้านหนองหว้า

โทรศัพท์ 0890764957


ดวงใจ ลับโกษา
บ้านน้อย

โทรศัพท์ 044069366


จุฑารัตน์ ก่ำเกลี้ยง

โทรศัพท์ 044069366


ดวงใจ ลับโกษา
โรงเรียนบ้านน้อย

โทรศัพท์ 044069366


นายภูมิศักดิ์ จิตบุญ

โทรศัพท์ 0-4450-9053


อุษา เชื่อดรัมย์

โทรศัพท์ 0-4450-9053


นางสาวกานต์ศรันย์ ผิวหอม
วิทยาราษฎร์นุกูล

โทรศัพท์ 0-4450-9053


tharada kraipet
บ้านโสน

โทรศัพท์ 0-4450-9120


สุเมธศักดิ์ ทองอ้ม
บ้านแดง

โทรศัพท์ 0-441-48452


สุทัศน์ ทองอ้ม
บ้านแดง

โทรศัพท์ 0-441-48452


จุฑารัตน์ พลศักดิ์เดช
บ้านแดง

โทรศัพท์ 0-441-48452


กุ้ง สีสด
บ้านตะโนน

โทรศัพท์ 0-4414-8446


ณัฏฐ์ชญานิศ ศักดิ์ดีแสง

โทรศัพท์ 0-4414-8446


นางวิภาพร ศิริมาตรกูล
บ้านสำโรง

โทรศัพท์ 0-4459-0020


จรัญญา เพ็งแจ่ม
บ้านพะเนาว์

โทรศัพท์ 0890764957


นางสาวจารุภา เสริมศรี
บ้านหนองแวง

โทรศัพท์ 0-4455-7581


จารุภา เสริมศรี
บ้านหนองแวง

โทรศัพท์ 0-4455-7581


จารุภา เสริมศรี
บ้านหนองแวง

โทรศัพท์ 0-4455-7581


ธิติพร ทิตะโพธิ์
บ้านหนองแวง

โทรศัพท์ 0-4455-7581


นายชูชัย ทองดี
บ้านกุง

โทรศัพท์ 044-069372


สุริยัน นามบุตร
บ้านกุง

โทรศัพท์ 044-069372


บังอร สังวร
บ้านเกาะแจนแวน

โทรศัพท์ 0-4459-031-7


ขนิษฐา ชิดชอบ
บ้านเกาะแจนแวน

โทรศัพท์ 0-4459-031-7


นางสาวพรทิพย์ ขุมเงิน
บ้านคูขาด

โทรศัพท์ 044069373


สมปอง นวลจันทร์
บ้านคูขาด

โทรศัพท์ 044069373


นางสาววชิรกาญจน์ พิมหา
บ้านตราด

โทรศัพท์ 0833692469


ณัฐวรรณ อนันเทพา
บ้านตราด

โทรศัพท์ 0833692469


ปิยะนุช อุดมทวี

โทรศัพท์ 0833692469


บุญรัตน์ คำเลิศ
บ้านอำปึล

โทรศัพท์ 0-4450-8194


นางสาววาสนา เทียมทะนง
บ้านอำปึล

โทรศัพท์ 0-4450-8194


นายเมธวัฒน์ อ่อนเรือง
บ้านรุน

โทรศัพท์ 0-4450-8007


sasitorn chitteang
บ้านรุน

โทรศัพท์ 0-4450-8007


นางสาวสุภิเนตร ยิ่งเจนจบ
บ้านรุน

โทรศัพท์ 0-4450-8007


อุทิศ บุญศล
บ้านพนมดิน

โทรศัพท์ 0-4450-8009


ปรีชา สังข์ศรี
บ้านพนมดิน

โทรศัพท์ 0-4450-8009


นายสรศักดิ์ เจตนาดี
บ้านตาเมียง

โทรศัพท์ 0-4450-8010


ธัญญา กทิศาสตร์

โทรศัพท์ 0-4455-1190


ชนาธิป บุญสุยา

โทรศัพท์ 0-4455-1190


ณัฏฐ์ธเนศ สีน้ำคำ
บ้านหนองคันนา

โทรศัพท์ 0-4455-1190


ขวัญตา สุทิพย์ประเสริฐ

โทรศัพท์ 0-4455-1190


นายวีรชน เอี่ยมสะอาด
นิคมสร้างตนเองปราสาท 4

โทรศัพท์ 0-4459-0111


นายพิเชษฐ ทูลคำรักษ์
นิคมสร้างตนเองปราสาท 4

โทรศัพท์ 0-4459-0111


ภทราวุธ วรสาร
บ้านหนองจูบ

โทรศัพท์ 0-44069242


ภานุมาศ ดำรงค์สกุล
บ้านหนองจูบ

โทรศัพท์ 0-44069242


วราภรณ์ จันร่องคำ
บ้านไทยสันติสุข

โทรศัพท์ 0-4459-0231


นางสาววราภรณ์ จันร่องคำ
บ้านไทยสันติสุข

โทรศัพท์ 0-4459-0231


ชนิดา เข็มมา
บ้านไทยนิยมพัฒนา

โทรศัพท์


เฉลิมชัย ศรีแก้ว
บ้านไทยนิยมพัฒนา

โทรศัพท์


นายบุญรื่น เบ็ญเจิด
บ้านอุโลก

โทรศัพท์ 0-4459-0112


เดือนนภา โพนทะนา
บ้านละเอาะ

โทรศัพท์ 0-4450-8063


นางสาวจุฑามาศ ฉายยิ่งเชี่ยว
บ้านละเอาะ

โทรศัพท์ 0-4450-8063


ฉันทนา จามิกรณ์
บ้านโคกกลาง

โทรศัพท์ 0-4414-6436


กรวิทย์ นามสมบูรณ์
บ้านจีกแดก

โทรศัพท์


นายกิตติวัฒน์ สุขสวัสดิ์
บ้านจีกแดก

โทรศัพท์


นายอรุณ วงษ์รัมย์
บ้านสระแก้ว

โทรศัพท์


นางสาวคันธิมา มะลิลา
บ้านสระแก้ว

โทรศัพท์


เธียรพัชร แป้นทอง
บ้านโคกกรม

โทรศัพท์ 0-4459-0019


พนม รัสมิงแก้ว
บ้านโคกโบสถ์

โทรศัพท์ 0-4459-0018


วิชิต ยืนหาญ
บ้านโคกโบสถ์

โทรศัพท์ 0-4459-0018


นายปิยะ ทวีเสมอ
บ้านตาลวก

โทรศัพท์ 0-4459-0233


สุเทพ ศรีสำราญ
บ้านศรีสวาย

โทรศัพท์


นายสุนธพร กระจ่างจิตร
บ้านศรีสวาย

โทรศัพท์


แจ็ค บุตรเงิน
ประสาทวิทยาคาร

โทรศัพท์ 0-4455-1245


ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน