ยินดีต้อนรับ

รายชื่อเจ้าหน้าที่

[งานข้อมูลสารสนเทศโรงเรียน] [งานข้อมูลเขตพื้นที่]
samran boonthum
เมืองคง(คงคาวิทยา)

โทรศัพท์ 045681201


สำราญ บุญธรรม
เมืองคง(คงคาวิทยา)

โทรศัพท์ 045681201


เลิศพงษ์ ธรรมกิตติพันธ์
อนุบาลราษีไศล

โทรศัพท์ 045-681202,081-


นายเลิศพงษ์ ธรรมกิตติพันธ์
อนุบาลราษีไศล

โทรศัพท์ 045-681202,081-


เลิศพงษ์ ธรรมกิตติพันธ์
อนุบาลราษีไศล

โทรศัพท์ 045-681202,081-


จารุวัฒน์ สีทิม
อนุบาลราษีไศล

โทรศัพท์ 045-681202,081-


นางสุวรรณี สุนทรธีรกุล
บ้านแสงเมืองแคน

โทรศัพท์


ธัญกมล นึกชอบ
บ้านยาง

โทรศัพท์ 0863635304


นางปิยาภรณ์ แสงภักดี
บ้านยาง

โทรศัพท์ 0863635304


เฉลียว อาจศิริ
บ้านหว้าน(รัฐราษฎร์นุกูล)

โทรศัพท์ 045-600196,081-


พิชัย ชูเส้นผม
บ้านหว้าน(รัฐราษฎร์นุกูล)

โทรศัพท์ 045-600196,081-


จุฬาลักษณ์ รัตนวัน
บ้านน้ำอ้อมน้อย

โทรศัพท์ 0815791091


จุฬาลักษณ์ รัตนวัน
บ้านน้ำอ้อมน้อย

โทรศัพท์ 0815791091


อรวรรณ งามแสง
บ้านหนองโง้ง

โทรศัพท์ 045-660181,089-


ปัญญา มากมูล
บ้านหนองโง้ง

โทรศัพท์ 045-660181,089-


กัลยาณี บุพศิริ
บ้านหนองโง้ง

โทรศัพท์ 045-660181,089-


นายประสิทธิ์ เสมศรี
บ้านหนองแคสวนสวรรค์

โทรศัพท์ 0804808769


อุทัย ศรีดาว
บ้านหนองแคสวนสวรรค์

โทรศัพท์ 0804808769


มณี ประดับศรี
บ้านเพียมาต(รัฐราษฎร์พิทยาคาร)

โทรศัพท์ 045-918687


มณี ประดับศรี

โทรศัพท์ 045-918687


จันทิมา ดวงมาลา
บ้านตัง

โทรศัพท์ 045-660437


จันทิมา ดวงมาลา
บ้านตัง

โทรศัพท์ 045-660437


เรืองอุไร สีสดดี
บ้านปลาขาว

โทรศัพท์ 0883678027


นางสาวเรืองอุไร สีสดดี
บ้านปลาขาว

โทรศัพท์ 0883678027


มาลินี ไชยงาม
บ้านปลาขาว

โทรศัพท์ 0883678027


นายรังษี เวชกามา
บ้านมะยาง

โทรศัพท์ 087-2532038


นางสาวขนิษฐา ทองปัญญา
บ้านมะยาง

โทรศัพท์ 087-2532038


นายรังษี เวชกามา

โทรศัพท์ 087-2532038


ขนิษฐา ทองปัญญา
บ้านดอนงูเหลือม

โทรศัพท์ 098-2128026


มณี ประดับศรี

โทรศัพท์ 098-2128026


สนิท พรหมทา
บ้านดงแดง

โทรศัพท์ 086-2507552


นายสนิท พรหมทา
บ้านดงแดง

โทรศัพท์ 086-2507552


นายสมชาย ทองอินทร์
บ้านหนองบ่อ

โทรศัพท์ 0860404142


บุญเยี่ยม สิมาฉายา
บ้านด่าน(รัฐราษฎร์พัฒนา)

โทรศัพท์ 045-600215,085-


สมชาย กลางหิน
บ้านด่าน(รัฐราษฎร์พัฒนา)

โทรศัพท์ 045-600215,085-


นายวิเชียร ทุมพัฒน์
บ้านเชือก

โทรศัพท์ 045-668138,081-


วนัสสุดา เจตนา
บ้านจิก

โทรศัพท์ 080-020-5195


วนัสสุดา เจตนา

โทรศัพท์ 080-020-5195


นายมีศักดิ์ ประ สิทธิ์
บ้านมะฟัก

โทรศัพท์ 045-600200,081-


นายสมศักดิ์ กตะศิลา
บ้านมะฟัก

โทรศัพท์ 045-600200,081-


นายวิทยา อุ่นคำ
บ้านดู่ค้อ

โทรศัพท์ 045-969509,0854996797


เกียรติศักดิ์ ร่วมบุญ
บ้านดู่ค้อ

โทรศัพท์ 045-969509,0854996797


นางสาวสุรชา ยศรุ่งเรือง
บ้านกระเดาอุ่มแสง

โทรศัพท์


sroysuda boonchuay
บ้านกระเดาอุ่มแสง

โทรศัพท์


นางสาวสุรชา ยศรุ่งเรือง
บ้านกระเดาอุ่มแสง

โทรศัพท์


นัฐกานต์ สมหมาย
บ้านครั่ง

โทรศัพท์ 045-660014,085-


ศรีเพ็ญ เฮาประโคน
บ้านครั่ง

โทรศัพท์ 045-660014,085-


นัฐกานต์ สมหมาย
บ้านครั่ง

โทรศัพท์ 045-660014,085-


นางวัลลภา กะตะศิลา
บ้านกอย

โทรศัพท์ 045-600202,089-


สมพงษ์ แก้วจันทร์
บ้านท่าบ่อ

โทรศัพท์ 0868682090


สมพงษ์ แก้วจันทร์
บ้านท่าบ่อ

โทรศัพท์ 0868682090


อาธร วิมลสุข
บ้านโต่งโต้น

โทรศัพท์ 081-2666174


นายอาธร วิมลสุข
บ้านโต่งโต้น

โทรศัพท์ 081-2666174


ไพริน ผมพันธ์
บ้านโกทา

โทรศัพท์ 081-8784138


นางสาวอุบลรัตน์ โนนน้อย
บ้านเปือยขาม

โทรศัพท์ -


นันทชพร นาห่อม
บ้านฮ่องข่า

โทรศัพท์ 045-969523


นันทชพร นาห่อม
บ้านฮ่องข่า

โทรศัพท์ 045-969523


ปิยพงษ์ แก่นจักร
บ้านบัวหุ่ง(รัฐราษฎร์สามัคคี)

โทรศัพท์ 045-691460


ปิยพงษ์ แก่นจักร
บ้านบัวหุ่ง(รัฐราษฎร์สามัคคี)

โทรศัพท์ 045-691460


ปิยพงษ์ แก่นจักร
บ้านบัวหุ่ง(รัฐราษฎร์สามัคคี)

โทรศัพท์ 045-691460


นางอาภาธินีย์ บำรุง
บ้านบัวหุ่ง(รัฐราษฎร์สามัคคี)

โทรศัพท์ 045-691460


นางสาวรจนา ขอร่ม
บ้านหนองกก

โทรศัพท์ 045-600337,081-


นางสาวรจนา ขอร่ม
บ้านหนองกก

โทรศัพท์ 045-600337,081-


นายดนัย พันธ์ขาว
บ้านอีหนา(รัฐประชานุกูล)

โทรศัพท์ 045-919472


นายประเสริฐ สิมมาทอง
บ้านห้วย

โทรศัพท์ 045-689778,089-


นายเกษมศักดิ์ สุมา
บ้านหัวขัวนาแปะหนองอึ่ง

โทรศัพท์ 0933237415


นายเกษมศักดิ์ สุมา
บ้านหัวขัวนาแปะหนองอึ่ง

โทรศัพท์ 0933237415


นางสาวณัฐพร ลือขจร
บ้านโนนตุ่น

โทรศัพท์ 085-4969751


นางขวัญตา ไพศาล
บ้านโนนตุ่น

โทรศัพท์ 085-4969751


วิไลพร ทีน้ำคำ
ส้มป่อย(ส้มป่อยวิทยาเสริม)

โทรศัพท์ 0813901762


นายสมศักดิ์ โพธิวัฒน์
ส้มป่อย(ส้มป่อยวิทยาเสริม)

โทรศัพท์ 0813901762


วรันทร ใจนวล
บ้านหนองหมีหัวดง(ประชาวิทยาคาร)

โทรศัพท์ 045813022


บัณฑิตา โพธิ์ศรี
บ้านหนองหมีหัวดง(ประชาวิทยาคาร)

โทรศัพท์ 045813022


Sakorn Lalee
บ้านดอนไม้งาม

โทรศัพท์ 045-649682,080-


ชาญณรงค์ พรหมทา
บ้านโก

โทรศัพท์ 087-2576077


นางโสรญา โพธิ์งาม
บ้านบึงหมอก

โทรศัพท์ 089-5848781


นางโสรญา โพธิ์งาม
บ้านบึงหมอก

โทรศัพท์ 089-5848781


ระบบ จันทะแจ่ม
บ้านบึงหมอก

โทรศัพท์ 089-5848781


กนกวรรณ เกษกุล
บ้านแสนแก้วหนองคูไซ

โทรศัพท์ 045-660449,089-9470168


อุทร แสงใสย์
บ้านแสนแก้วหนองคูไซ

โทรศัพท์ 045-660449,089-9470168


อุทร แสงใสย์
บ้านแสนแก้วหนองคูไซ

โทรศัพท์ 045-660449,089-9470168


อุทร แสงใสย์
บ้านแสนแก้วหนองคูไซ

โทรศัพท์ 045-660449,089-9470168


สุเนตร อำนวย
บ้านเห็ดผึ้งหนองก่าม

โทรศัพท์ 0800010908


สุเนตร อำนวย
บ้านเห็ดผึ้งหนองก่าม

โทรศัพท์ 0800010908


ทองปอน ภูมิกาล
บ้านเห็ดผึ้งหนองก่าม

โทรศัพท์ 0800010908


นายศรีริบูรณ์ บัวหุ่ง
บ้านท่า

โทรศัพท์ 086-2435453


ศรีริบูรณ์ บัวหุ่ง
บ้านท่า

โทรศัพท์ 086-2435453


นางปารวี นครพันธ์
บ้านไผ่

โทรศัพท์ 0828687718


นางปารวี นครพันธ์
บ้านไผ่

โทรศัพท์ 0828687718


นายทวี คำแสน
บ้านไผ่

โทรศัพท์ 0828687718


ทวี คำแสน
บ้านไผ่

โทรศัพท์ 0828687718


นายจรินทร ศรศรี

โทรศัพท์ 045-918065,081-


นายวิทยา นครพันธ์
บ้านคูสระ

โทรศัพท์ 085-680-8556


เพ็ญศรี กมล
บ้านสร้างปี่

โทรศัพท์ 045-614982


ชัยรัตน์ พัศดร
บ้านสร้างปี่

โทรศัพท์ 045-614982


นิศรา สาธุภาค
บ้านด่านนอกดง

โทรศัพท์ 085-7808870


นิศรา สาธุภาค
บ้านด่านนอกดง

โทรศัพท์ 085-7808870


อุทัย ศรีดาว
จินดาวิทยาคาร 2(บ้านหนองศาลา)

โทรศัพท์ 045-615326,085-


ยุพิน คำดำ
จินดาวิทยาคาร 2(บ้านหนองศาลา)

โทรศัพท์ 045-615326,085-


นายธีระศักดิ์ อาจหาญ
บ้านหนองสวง(อสพป.2)

โทรศัพท์ 045-660097,085-


ณรงค์ ทันใจ
บ้านหนองสวง(อสพป.2)

โทรศัพท์ 045-660097,085-


ณรงค์ ทันใจ
บ้านหนองสวง(อสพป.2)

โทรศัพท์ 045-660097,085-


นายเชาว์ เอี่ยมทอง
สระกำแพงวิทยาคม

โทรศัพท์ 045-691530,087-


เชาว์ เอี่ยมทอง
สระกำแพงวิทยาคม

โทรศัพท์ 045-691530,087-


เชาว์ เอี่ยมทอง

โทรศัพท์ 045-691530,087-


นายสุระชัย วรเลิศ
บ้านสระภู

โทรศัพท์ 0810663882


NUANCHUN THUMMASANG
บ้านค้อกำแพง

โทรศัพท์ 045-691524,081-


วิสันต์ เข็มแก้ว
บ้านหนองหัวหมู

โทรศัพท์ -


นายอัษฎาวุธ สุวรรณดี
บ้านหนองหัวหมู

โทรศัพท์ -


ทองดาว บัวพันธ์
อนุบาลอุทุมพรพิสัย

โทรศัพท์ 045-638290,081-


นางอุมาพร สุวรรณดี
อนุบาลอุทุมพรพิสัย

โทรศัพท์ 045-638290,081-


วนาพร จอยไธสงค์
อนุบาลอุทุมพรพิสัย

โทรศัพท์ 045-638290,081-


นายสมัย ไชยโคตร
อนุบาลอุทุมพรพิสัย

โทรศัพท์ 045-638290,081-


นายสมัย ไชยโคตร
อนุบาลอุทุมพรพิสัย

โทรศัพท์ 045-638290,081-


อนุรดี โฉมเฉลา
บ้านหนองห้าง

โทรศัพท์ 045-692097


อนุรดี แสงพยัพ

โทรศัพท์ 045-692097


อุทิศ ไชยรา
บ้านพงพรต

โทรศัพท์ -


นางสาวจุฑารัตน์ ผะกาแดง
บ้านพงพรต

โทรศัพท์ -


นางสาวกมลวรรณ ปัดชา
บ้านฟ้าผ่า

โทรศัพท์ 045-660433,089-


นายวิชัย พุทธวงค์
บ้านฟ้าผ่า

โทรศัพท์ 045-660433,089-


กิตติชัย จันทร์แจ้ง
บ้านสำโรงน้อยหนองบัว

โทรศัพท์ 045-641607,089-


นายสำราญ เลิศรัตนาวดี
บ้านสำโรงน้อยหนองบัว

โทรศัพท์ 045-641607,089-


นางรำไพ พวงคำ
บ้านก้านเหลือง(คุรุราษฎร์วัฒนา)

โทรศัพท์ 045-691178


มนต์ทิพย์ ศรีบูรณ์
บ้านขนวนสีแก้ว

โทรศัพท์ 045-660201


มนต์ทิพย์ ศรีบูรณ์
บ้านขนวนสีแก้ว

โทรศัพท์ 045-660201


สุรวุฒิ พิลัย

โทรศัพท์ 0862641016


โกวิท เนื้อนวล
บ้านอ้อมแก้ว

โทรศัพท์ 0862641016


ฐิติมา แซ่จึง
บ้านอ้อมแก้ว

โทรศัพท์ 0862641016


Swang Doungart
บ้านหนองเหล็กธาตุน้อย

โทรศัพท์ 045-660283,086-


Swang Doungart
บ้านหนองเหล็กธาตุน้อย

โทรศัพท์ 045-660283,086-


นายพิชาภพ นามวงค์
บ้านกงพาน

โทรศัพท์ 045-638235,081-


นายกัมปนาท วังสันต์
บ้านหนองคู (อ.ส.พ.ป.23)

โทรศัพท์ 06-2485-6605


supranee sripontong
บ้านทุ่งไชย(พัฒนานุสรณ์)

โทรศัพท์ 045-910474


นายหินทะ นามบุตร
บ้านทุ่งไชย(พัฒนานุสรณ์)

โทรศัพท์ 045-910474


น้อยมณี ผมภักดิ์
บ้านโคก

โทรศัพท์ 045-969578,086-


น้อยมณี โพธิ์งาม
บ้านโคก

โทรศัพท์ 045-969578,086-


ติยนา รินจันทร์
บ้านโปร่งสามัคคี

โทรศัพท์ 081-0697024


ประนิดา ผมภักดิ์
บ้านโปร่งสามัคคี

โทรศัพท์ 081-0697024


ติยนา รินจันทร์

โทรศัพท์ 081-0697024


ประภาษ สังข์ทอง
บ้านกุง

โทรศัพท์ -


นายประภาษ สังข์ทอง
บ้านกุง

โทรศัพท์ -


กรกวิน กุลชาติ
บ้านโนนแดงโนนม่วง

โทรศัพท์ 045-660283


นายกรกวิน กุลชาติ
บ้านโนนแดงโนนม่วง

โทรศัพท์ 045-660283


นายวีรพล ถาวร
บ้านขวาว

โทรศัพท์ 0810705806


พิิชเยนทร์ สุระโยธิน
บ้านขวาว

โทรศัพท์ 0810705806


วีรพล ถาวร
บ้านขวาว

โทรศัพท์ 0810705806


นายวีรพล ถาวร
บ้านขวาว

โทรศัพท์ 0810705806


นางวิจิตร ศรีสุรักษ์
บ้านขะยูง(ขะยูงศิลป์ศึกษา)

โทรศัพท์ 0-4566-0439,08-5207-3356


ชราวุฒิ คุณวัฒน์
บ้านขะยูง(ขะยูงศิลป์ศึกษา)

โทรศัพท์ 0-4566-0439,08-5207-3356


อัญชุลี หลอดคำ
โรงเรียนบ้านขะยูง(ขะยูงศิลป์ศึกษา)

โทรศัพท์ 0-4566-0439,08-5207-3356


สุบรรณ บุญส่ง
บ้านหนองยาง

โทรศัพท์ 0807286550


สุขรดา มามีเกตุ
บ้านหนองยาง

โทรศัพท์ 0807286550


jirachaya kaewpugdee
บ้านโพนเมือง

โทรศัพท์ 0846063707


นางจิรัชญา แก้วภักดี
โรงเรียนบ้านโพนเมือง

โทรศัพท์ 0846063707


นายทองคำ ธรรมดา
บ้านปะอาว

โทรศัพท์ 0986683528


นางสาวพิมพ์ใจ จิตมั่น

โทรศัพท์ 0986683528


สร้อยเพชร บัวงาม
บ้านปะอาว

โทรศัพท์ 0986683528


เพชรรัตน์ อันทะชัย
บ้านพลับฝางผักหม

โทรศัพท์ 045-614952,089-


เพชรรัตน์ อันทะชัย
บ้านพลับ

โทรศัพท์ 045-614952,089-


เพชรรัตน์ อันทะชัย
บ้านพลับ

โทรศัพท์ 045-614952,089-


นายกิตติพจน์ อันทะชัย
บ้านปะหละ

โทรศัพท์ 0849628155


กิตติพจน์ อันทะชัย
บ้านปะหละ

โทรศัพท์ 0849628155


วิลาสินี พรหมศรี
บ้านแข้

โทรศัพท์ 081-8766593


นางวิลาสินี พรหมศรี
บ้านแข้

โทรศัพท์ 081-8766593


นางวิลาสินี พรหมศรี
บ้านแข้

โทรศัพท์ 081-8766593


อรุณ คงนิล
บ้านโนนกลาง

โทรศัพท์ 045-660284


กมลมาลย์ นามวงค์
บ้านอะลาง

โทรศัพท์ 045-660160,081-


กมลมาลย์ นามวงค์
บ้านอะลาง

โทรศัพท์ 045-660160,081-


นางอภิญญา โปร่งจิต
บ้านสำโรง(วิทยาราษฎร์)

โทรศัพท์ 045-691528


นางสุจิตรา ใจมนต์
บ้านสำโรง(วิทยาราษฎร์)

โทรศัพท์ 045-691528


พจนา ทิศเสถียร
บ้านส้มป่อยศรีวิศรมิตรภาพที่ 161

โทรศัพท์ 045919845


สำราญ ธรรมบุตร
บ้านส้มป่อยศรีวิศรมิตรภาพที่ 161

โทรศัพท์ 045919845


นางเนียรนิภา พวงมะเทศ
บ้านยางเอือด

โทรศัพท์ 045-692094,081-


นางบุปผา บำรุง
บ้านตลาดพัฒนา

โทรศัพท์


บุปผา บำรุง
บ้านตลาดพัฒนา

โทรศัพท์


นางภาวินี อินธิปัญญา
บ้านก่อ(ราษฎร์นุกูล)

โทรศัพท์ 045-660284


Dudsadee Wattanapanich
บ้านนาโนน

โทรศัพท์ 045-660034,086-


สมัย โนนสูง
บ้านนาโนน

โทรศัพท์ 045-660034,086-


นายเพชร ผามณี
บ้านโนนเค็ง

โทรศัพท์ 045-660039,080-


ปิ่นอนงค์ กระแสโสม
บ้านโนนเค็ง

โทรศัพท์ 045-660039,080-


รุ่งทิวา หงษ์อินทร์
บ้านโนนเค็ง

โทรศัพท์ 045-660039,080-


tudsnee burmard
บ้านหนองลุงตาเกษ

โทรศัพท์ 045-910038,085-


ชาญวิทย์ วงศ์คำ
บ้านหนองลุง

โทรศัพท์ 045-910038,085-


นายปัญญา ประสงค์สุข
บ้านหนองเหล็ก

โทรศัพท์ 045-660123


นางบัวพันธ์ แสงสิงห์
บ้านยางบอน(อำพานุสรณ์)

โทรศัพท์ 045-910099


นางสาวอมรรัตน์ แก้วสิงห์
บ้านทุ่งสว่าง(ราษฎร์พัฒนา)

โทรศัพท์ 045-910070,087-


Amronrat Kaewsing
บ้านทุ่งสว่าง(ราษฎร์พัฒนา)

โทรศัพท์ 045-910070,087-


อมรรัตน์ แก้วสิงห์
บ้านทุ่งสว่าง(ราษฎร์พัฒนา)

โทรศัพท์ 045-910070,087-


นายพิเชฐ โมรา
บ้านบอนใหญ่

โทรศัพท์ 045-818116,081-


นายพิเชฐ โมรา
บ้านบอนใหญ่

โทรศัพท์ 045-818116,081-


นายพิเชฐ โมรา
บ้านบอนใหญ่

โทรศัพท์ 045-818116,081-


นายสมชาย ใจมนต์
บ้านสะเดา

โทรศัพท์ 088 3571891


นิยม เติมใจ
บ้านสะเดา

โทรศัพท์ 088 3571891


ปราโมทย์ พรรณโรจน์
บ้านโนนใหญ่(คุรุราษฎร์พัฒนา)

โทรศัพท์ 0897163490


นางพิศมัย แท่นศร
บ้านแต้(ประชาบำรุง)

โทรศัพท์ 045-691009,095-6055223


นางพิศมัย แท่นศร
บ้านแต้(ประชาบำรุง)

โทรศัพท์ 045-691009,095-6055223


พิศมัย แท่นศร
บ้านแต้(ประชาบำรุง)

โทรศัพท์ 045-691009,095-6055223


พรพิมล มูลเกษ
บ้านอีหล่ำ(ราษฎร์นุสรณ์)

โทรศัพท์ 045919111


นางประภัสสร ปัทมคัมภ์
บ้านอีหล่ำ(ราษฎร์นุสรณ์)

โทรศัพท์ 045919111


เรียด พรหมบุตร
บ้านอีหล่ำ(ราษฎร์นุสรณ์)

โทรศัพท์ 045919111


เกสสุดา หาญบาง
บ้านอีหล่ำ(ราษฎร์นุสรณ์)

โทรศัพท์ 045919111


สมใจ กิ่งคำ
บ้านโนนดู่ (รัฐราษฎร์อุปถัมภ์)

โทรศัพท์ 045-696599,081-


สมใจ กิ่งคำ
บ้านโนนดู่ (รัฐราษฎร์อุปถัมภ์)

โทรศัพท์ 045-696599,081-


เกศสุดา หาญบาง
บ้านโคกหล่าม

โทรศัพท์ 045660477


ศศิยาภรณ์ กิ่งคำ
โรงเรียนบ้านโคกหล่าม

โทรศัพท์ 045660477


นางสาวเกศสุดา หาญบาง
บ้านโคกหล่าม

โทรศัพท์ 045660477


นิรันดร์ แท่นแก้ว

โทรศัพท์ 045-602224,081-


ภาณุ พุฒพวง
โรงเรียนบ้านเหงี่ยงกระจ๊ะ

โทรศัพท์ 045-602224,081-


จำแนียร เกษกิ่ง
บ้านโนนน้อย

โทรศัพท์ 045-660440,087-


นายจำเนียร เกษกิ่ง
บ้านโนนน้อย

โทรศัพท์ 045-660440,087-


จุฑามาศ โพธิจักร์
บ้านผึ้ง(รัฐราษฎร์บำรุง)

โทรศัพท์ 045-660096 081-7550297


สุกัญญา จำรูญอิสระกุล
บ้านผึ้ง(รัฐราษฎร์บำรุง)

โทรศัพท์ 045-660096 081-7550297


kwaung poltee
บ้านค้อโนนเพ็ก

โทรศัพท์ 045966661


นายโกวิท เนื้อนวล
บ้านค้อโนนเพ็ก

โทรศัพท์ 045966661


โกวิท เนื้อนวล

โทรศัพท์ 045966661


นายอำพล บุญรอง
บ้านขี้เหล็ก

โทรศัพท์ 089-5829072


Amphon Boonrong
บ้านขี้เหล็ก

โทรศัพท์ 089-5829072


สมศรี ผาพันธ์
บ้านแขมโพนทอง

โทรศัพท์ 0813903139


สุพจน์ สิงห์ทอง
บ้านโนนสายขมิ้นหนองแมว

โทรศัพท์ 085-7738969


วลัยพรรณ สอนศรี
บ้านโนนสายขมิ้นหนองแมว

โทรศัพท์ 085-7738969


วาสนา แท่นแก้ว

โทรศัพท์ 085-0176889


วาสนา แท่นแก้ว
บ้านโนนสูง

โทรศัพท์ 085-0176889


พิเชษ อินทฤทธิ์
บ้านโนนสูง

โทรศัพท์ 085-0176889


นายบุญจง ศรีเลิศ
บ้านหัวช้าง(ราษฎร์บำรุง)

โทรศัพท์ 0837302008


อาทิตยา พรหมศรี
บ้านหัวช้าง(ราษฎร์บำรุง)

โทรศัพท์ 0837302008


จิตสุดา บึงไกร
บ้านหนองสำโรงน้อย

โทรศัพท์ 045-602229,081-


วุฒิพงษ์ จันทศรี
บ้านหนองสำโรงน้อย

โทรศัพท์ 045-602229,081-


นายสันทัด พวงมะเทศ
บ้านหอย

โทรศัพท์ 045-660435,084-


สันทัด พวงมะเทศ
บ้านหอย

โทรศัพท์ 045-660435,084-


เสกข์ นอนรัมย์
บ้านหอย

โทรศัพท์ 045-660435,084-


สมพงษ์ ธรรมชาติ
บ้านขะยุง

โทรศัพท์ 0807977085


จิราภา ชมภู
บ้านขะยุง

โทรศัพท์ 0807977085


นางสาวสุกัญญา ชูจันทึก
บ้านขะยุง

โทรศัพท์ 0807977085


นางเทียนไทย ดวงตา
บ้านหว้า

โทรศัพท์ 0810696836


นางสาวศิริพร เวียงสิมา
บ้านหว้า

โทรศัพท์ 0810696836


นายวรวิทย์ ยายีรัมย์
บ้านปะโด๊ะ

โทรศัพท์ 045-969569


นายเถกิงภพ แสนพันธุ์
บ้านปะโด๊ะ

โทรศัพท์ 045-969569


ปฏิวัติ ขนวน
บ้านอีสร้อย

โทรศัพท์ 089-5179380


Pativat Kanuan
บ้านอีสร้อย

โทรศัพท์ 089-5179380


บุญหนา ศรีชัย
บ้านหนองอาคูณ

โทรศัพท์ 0810728021


นางบุญหนา ศรีชัย
บ้านหนองอาคูณ

โทรศัพท์ 0810728021


บุญหนา ศรีชัย
บ้านหนองอาคูณ

โทรศัพท์ 0810728021


บุญหนา ศรีชัย
บ้านหนองอาคูณ

โทรศัพท์ 0810728021


ยุภาวรรณ จวงพันธ์
อนุบาลห้วยทับทัน

โทรศัพท์ 045-699049,089-


วรัชยา ประจำ
บ้านสร้างเรือ

โทรศัพท์ 085-4792438


นางวรัชยา ประจำ
บ้านสร้างเรือ

โทรศัพท์ 085-4792438


อิทธิ สารรัตน์
บ้านเมืองหลวง

โทรศัพท์ 045826002


ปรีชาวุฒิ รัตรีพันธ์
บ้านจังเอิน

โทรศัพท์ 045-660121


ปรีชาวุฒิ รัตรีพันธ์
บ้านจังเอิน

โทรศัพท์ 045-660121


นายโภคโชติ ก้านเพชร
บ้านหนองน้ำขุ่น

โทรศัพท์ 045-641336


นางสาวกิตติยา ลาภูตะมะ
บ้านโทะ

โทรศัพท์ 045-660298


วชิรพงษ์ สีสัน
บ้านหนองสะมอน

โทรศัพท์ 045-660122,089-


สุเทพ ศรีสุข

โทรศัพท์ 045-660122,089-


ปัทมาศ จันทสิทธิ์
บ้านกล้วยกว้าง

โทรศัพท์ 045-910690,089-


อนุวรรตน์ คุณมาศ
บ้านบุยาว

โทรศัพท์ 045-910626


อนุวรรตน์ คุณมาศ
บ้านบุยาว

โทรศัพท์ 045-910626


นางสาวจินตหรา แหวนวงษ์
บ้านไพรพะยอม

โทรศัพท์ 045-969565


ธารทิพย์ จันทะมาศ
บ้านนานวนหนองแคน

โทรศัพท์ 081-0693678


นางสาวทานตะวัน ภูตรี
บ้านนานวนหนองแคน

โทรศัพท์ 081-0693678


นางสาวเสาวลักษณ์ ยอดงาม
บ้านพอกหนองแข้

โทรศัพท์ 045-660152


ประสิทธิ์ ปิตะสิงห์
บ้านไฮใหญ่ไฮน้อย

โทรศัพท์


ประสิทธิ์ ปิตะสิงห์

โทรศัพท์


สิริชัย บุญสิงห์
บ้านเมืองน้อย

โทรศัพท์ 045-969577


ธนกร พันวัน
บ้านพะวร

โทรศัพท์ 045-615316,084-


วัฒนา โคตรเนตร
บ้านพะวร

โทรศัพท์ 045-615316,084-


ทิวากร แจ้งสว่าง
บ้านพะวร

โทรศัพท์ 045-615316,084-


วิทยา นามพันธ์
บ้านพะวร

โทรศัพท์ 045-615316,084-


นายวัชระ ศรีวิพันธุ์
บ้านพะวร

โทรศัพท์ 045-615316,084-


Suthep Mangsachart
บ้านตาทอง

โทรศัพท์ 0892285822


suthep mangsachart
บ้านตาทอง

โทรศัพท์ 0892285822


อุทัย ทิพมนต์
โรงเรียนบ้านพงสิม

โทรศัพท์ -


ภาณุวัฒน์ เพ็งแจ่ม
บ้านพงสิม

โทรศัพท์ -


สุเพียบ ทองนำ
บ้านจานแสนไชย

โทรศัพท์ 0801542739


อภิวัฒน์ นามปัญญา
บ้านจานแสนไชย

โทรศัพท์ 0801542739


ธนาชัย การะเกษ
บ้านนาทุ่ง

โทรศัพท์ 081-0676126


นางพัชรินทร์ ผาธรรม
บ้านกระสังข์

โทรศัพท์ 045660136


นางธนิดา มณีล้ำ
บ้านกระสังข์

โทรศัพท์ 045660136


กนกวรรณ โคตรพันธ์
บ้านกระเต็ล

โทรศัพท์ 045969752


นายธนบดี ถาวร
บ้านกระเต็ล

โทรศัพท์ 045969752


นางระวีวรรณ บุญปัญญา
อนุบาลบึงบูรพ์

โทรศัพท์ 045-689050


ปิยวัฒน์ สาสังข์
ชุมชนบ้านหนองคู

โทรศัพท์ 087-2504520


นายวีรเดช บุญเย็น
บ้านหาด(อสพป.13)

โทรศัพท์ 045-689305


ลัดดา พรหมทา

โทรศัพท์ 045-689305


ระดาวรรณ วิเศษ
บ้านโนนลาน

โทรศัพท์ 0885817849


นายสุคนธ์ พรหมคุณ
บ้านหมากยาง

โทรศัพท์ 045-689012,081-


วรวิทย์ ทุมพัฒน์
บ้านม่วง

โทรศัพท์ 085-7738969


กัลยาณี พรมวงศ์
บ้านม่วง

โทรศัพท์ 085-7738969


sukanda pewngam
บ้านตาโกน

โทรศัพท์ 0942948109


สุกาญดา ผิวงาม
บ้านตาโกน

โทรศัพท์ 0942948109


เทพพิทักษ์ ทาริยะอินทร์
อนุบาลเมืองจันทร์(บ้านปลาซิว)

โทรศัพท์ 045-603068,087-


นายเอกภพ วันซวง
บ้านหนองดุมหนองแคนน้อย

โทรศัพท์ 045-603071,081-


นางสาวภัทรวดี พรหมศิริ
บ้านหนองดุมหนองแคนน้อย

โทรศัพท์ 045-603071,081-


ชวน อินทศรี
บ้านเขวา

โทรศัพท์ 045-640765,085-


นายชวน อินทศรี
บ้านเขวา

โทรศัพท์ 045-640765,085-


ชวน อินทศรี
บ้านเขวา

โทรศัพท์ 045-640765,085-


ชวน อินทศรี
บ้านเขวา

โทรศัพท์ 045-640765,085-


เกริกชัย โคตะสิน
บ้านหนองปลาคูณ

โทรศัพท์ 0868786706


เกริกชัย โคตะสิน
บ้านหนองปลาคูณ

โทรศัพท์ 0868786706


รังสรรค์ บัวพันธ์
บ้านหนองปลาคูณ

โทรศัพท์ 0868786706


นายบุญเสาร์ อุตมี
บ้านห่องวารี(นิพัทธ์ธรรมาภรณอุปถัมภ์)

โทรศัพท์ 045969372


บุญเสาร์ อุตมี
บ้านห่องวารี(นิพัทธ์ธรรมาภรณ์อุปถัมภ์)

โทรศัพท์ 045969372


ธงชัย บรรเทิงไพบูลย์
บ้านแต้ชะบา ( อสพป.38 )

โทรศัพท์ 045-641335-


ธงชัย บรรเทิงไพบูลย์
บ้านแต้ชะบา ( อสพป.38 )

โทรศัพท์ 045-641335-


ธงชัย บรรเทิงไพบูลย์
บ้านแต้ชะบา ( อสพป.38 )

โทรศัพท์ 045-641335-


ธงชัย บรรเทิงไพบูลย์
บ้านแต้ชะบา ( อสพป.38 )

โทรศัพท์ 045-641335-


Anunya prompui
บ้านเมืองจันทร์

โทรศัพท์ 045-660229,087-2423174


บุญเลี่ยม เพ็งมะดัน
บ้านเก็บงา(ประชารัฐพัฒนา)

โทรศัพท์ 045-603069,081-


บุญเลี่ยม เพ็งมะดัน
บ้านเก็บงา(ประชารัฐพัฒนา)

โทรศัพท์ 045-603069,081-


เกตพง ไชยเกตุ
บ้านหนองแคน

โทรศัพท์ 045-660297


สมควร อนุพันธ์
บ้านโคก

โทรศัพท์ 081-1855434


นายสมเกียรติ มะเดื่อ
บ้านทุ่ม

โทรศัพท์ 045-821008


นางสาวสุดารัตน์ ทุมมี
บ้านโดด

โทรศัพท์ 087-2453364


สุดารัตน์ ทุมมี
บ้านโดด

โทรศัพท์ 087-2453364


วรรณภา พรหมคุณ
อนุบาลโพธิ์ศรีสุวรรณ

โทรศัพท์ 093-3474540


นายอนันต์ พิมพ์สังกุล
อนุบาลโพธิ์ศรีสุวรรณ

โทรศัพท์ 093-3474540


นายอนันต์ พิมพ์สังกุล
อนุบาลโพธิ์ศรีสุวรรณ

โทรศัพท์ 093-3474540


วรรณภา พรหมคุณ
อนุบาลโพธิ์ศรีสุวรรณ

โทรศัพท์ 093-3474540


นายอนันต์ พิมพ์สังกุล
อนุบาลโพธิ์ศรีสุวรรณ

โทรศัพท์ 093-3474540


ลีนมน วันศรี
บ้านหนองเหล็กโนนหนองหว้า

โทรศัพท์ 045-660145


นายคมกริช ภาสวัสดิ์
บ้านหนองหว้า

โทรศัพท์ 045660270


นายนิรุต โสพัฒน์
บ้านหนองหว้า

โทรศัพท์ 045660270


นางอรทัย คนขยัน
บ้านหนองหงอก

โทรศัพท์ 0852533130


อรทัย คนขยัน
บ้านหนองหงอก

โทรศัพท์ 0852533130


ชฎาธาร สุพรรณ์
บ้านหนองหงอก

โทรศัพท์ 0852533130


สมจิตร แขมคำ
บ้านผือ

โทรศัพท์ 045660302


อนันต์ พิมพ์สังกุล
บ้านผือ

โทรศัพท์ 045660302


กำธร ฤทธิเดช
บ้านหนองแปน

โทรศัพท์ 0610548872,0801579993


นางสมศรี แก้วพรม
บ้านเสียว

โทรศัพท์ 098-0966960


นางทองสี เมืองแสน
บ้านหนองผือ

โทรศัพท์ -


สมทรง สุภาลักษณ์
บ้านสามขาหนองสำโรง(นิพัทธ์ธรรมมาภรณ์อุปถัมภ์)

โทรศัพท์ 0898485322


นายสมทรง สุภาลักษณ์
โรงเรียนบ้านสามขาหนองสำโรง (นิพัทธ์ธรรมาภรณ์อุปถัมภ์)

โทรศัพท์ 0898485322


นายวัชรา ดวงไชย
บ้านตลาดหนองเรือ

โทรศัพท์ 045-660144,081-


นายวิชาญ คำนึง
บ้านตลาดหนองเรือ

โทรศัพท์ 045-660144,081-


วิชาญ คำนึง
บ้านตลาดหนองเรือ

โทรศัพท์ 045-660144,081-


สุรางคนา รอดสุขโข
บ้านอีเซ(คุรุราษฎร์วิทยา)

โทรศัพท์ -


นายมนตรี ภูผาทอง
บ้านจาน

โทรศัพท์ 045660271


รังสฤษดิ์ บุญปัญญา
บ้านจาน

โทรศัพท์ 045660271


รังสฤษดิ์ บุญปัญญา
บ้านจาน

โทรศัพท์ 045660271


นายยุทธนา นิตยวรรณ
บ้านจาน

โทรศัพท์ 045660271


นายทองใบ รัตนวัน
บ้านหนองม้า

โทรศัพท์ -


นางสาวเมทินี โพธิวัฒน์
บ้านหนองม้า

โทรศัพท์ -


นายสนธยา เดิมทำรัมย์
บ้านโซงเลง

โทรศัพท์ 045-604081,087-


ทวีชัย พนาวัลย์
บ้านโซงเลง

โทรศัพท์ 045-604081,087-


ชินเทพ ปรือปรัก
เบญจคามวิทยาประชาสรรค์

โทรศัพท์ 0621621214


นายชินเทพ ปรือปรัก
เบญจคามวิทยาประชาสรรค์

โทรศัพท์ 0621621214


นางพิณยา ทองขอน
อนุบาลศิลาลาด

โทรศัพท์ 045-66055,081-9


นายทวีศักดิ์ กมล
อนุบาลศิลาลาด

โทรศัพท์ 045-66055,081-9


โคจร หลาวทอง
อนุบาลศิลาลาด

โทรศัพท์ 045-66055,081-9


อุทิศ บุญศล
บ้านแต้มะหลี่

โทรศัพท์ 045-668031


สุภรักษ์ ลาลุน
บ้านแต้มะหลี่

โทรศัพท์ 045-668031


นางสาวประภาพร บุญตะนัย

โทรศัพท์ 045-668031


สุกัญญารัตน์ ไชยงาม
บ้านโจดม่วง

โทรศัพท์ 045-821164


วรันธร ทองสุทธิ์
บ้านกุงขาม

โทรศัพท์ 0854934403


ธวัชชัย โหง่นคำ
บ้านเมืองเก่าซ่ง(รัฐราษฎร์รังสรรค์)

โทรศัพท์ 045969560


นายอรกิต เพ็งแจ่ม
บ้านดอนทัพควายครั่งน้อยโนนชาด

โทรศัพท์ 081-4708729


รำพัน ขาววิเศษ
บ้านเกิ้ง(อสพป.37)

โทรศัพท์ 0819550400


นิภาดา มุกดาดี
บ้านเกิ้ง(อสพป.37)

โทรศัพท์ 0819550400


บุญล้อม ทองอาบ
บ้านคลีกลิ้ง

โทรศัพท์ 045-668181


นางจงจิต นิลชัย
บ้านโพธิ์

โทรศัพท์ 081-878-9382


นายอรกิต เพ็งแจ่ม
บ้านโพธิ์

โทรศัพท์ 081-878-9382


นางพิณยา ทองขอน
บ้านโพธิ์

โทรศัพท์ 081-878-9382


ไอลัดดา มูลลิสาร
บ้านโจดนาห่อมเดื่อ

โทรศัพท์ 045660167


ปิยะ ไตรยงค์
บ้านโนนเหมือดแอ่บัวหล่น

โทรศัพท์ 0981025648


นายอรกิต เพ็งแจ่ม
บ้านโนนเหมือดแอ่บัวหล่น

โทรศัพท์ 0981025648


ไชยนต์ สีหาอาจ
บ้านหนองบัวดง(รัฐราษฎร์วิทยาคม)

โทรศัพท์ 045-818057,081-


ไชยนต์ สีหาอาจ
บ้านหนองบัวดง(รัฐราษฎร์วิทยาคม)

โทรศัพท์ 045-818057,081-


จารุวรรณ โพธิ์ศรี
บ้านหลักด่านหนองจอก

โทรศัพท์


นางจารุวรรณ โพธิ์ศรี
บ้านดงเค็งตู้

โทรศัพท์ 045969562


ประเสริฐ สิงห์เขาภู
บ้านดงเค็งตู้

โทรศัพท์ 045969562


ประภัสสร พื้นพันธ์
บ้านทัพส่วยหนองพอก

โทรศัพท์


จารุวรรณ โพธิ์ศรี
บ้านทัพส่วยหนองพอก

โทรศัพท์


ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน