ยินดีต้อนรับ

รายชื่อเจ้าหน้าที่

[งานข้อมูลสารสนเทศโรงเรียน] [งานข้อมูลเขตพื้นที่]
จินตนา นิธิพานิช
อุบลวิทยาคม

โทรศัพท์ 0-4525-4784


พิชญา หมทอง
อุบลวิทยาคม

โทรศัพท์ 0-4525-4784


ดารากร เชื้อโชติ
อุบลวิทยาคม

โทรศัพท์ 0-4525-4784


นายถนอมศักดิ์ กนกวรรณากร
มูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม(ในพระอุปถัมภ์สมเด็จพระเจ

โทรศัพท์ 0-4525-5037,0-4


ณพัฒน์สกร ดอกดวง
มูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม(ในพระอุปถัมภ์สมเด็จพระเจ

โทรศัพท์ 0-4525-5037,0-4


มยุรี อังคุระษี
อนุบาลอุบลราชธานี

โทรศัพท์ 0-4524-5301


Suwannee Thongruang
อนุบาลอุบลราชธานี

โทรศัพท์ 0-4524-5301


นางสาวศรีสมร พละพันธ์
ปทุมวิทยากร

โทรศัพท์ 0-4525-5314


สุภวัฒน์ นามเจริญ
บ้านปากห้วยวังนอง

โทรศัพท์ 0-4524-4009


มะลิวัลย์ บุตรทองทิม
วัดท่าวังหิน

โทรศัพท์ 0-4524-1827


Atitaya Saenthong
กองบินอุบลสงเคราะห์

โทรศัพท์ 0-4524-4508


พรพัชรนันท์ ลีลาศสง่าวาม
บ้านท่าบ่อ

โทรศัพท์ 0-4531-1044


ส.ต.ต.วิชัย สารวัน
บ้านคูเดื่อ

โทรศัพท์ 0-4520-6131


นางอุษณีย์ ถิระพัฒน์
บ้านทัพไทย

โทรศัพท์ 087-8695681


อรุณี เปลื้องทุกข์
บ้านหนองแก

โทรศัพท์ 0-4528-1960


ขนิษฐา แสงงาม
บ้านทุ่งขุนน้อยหนองจานวิทยา

โทรศัพท์ 0-4531-2844,0-4


วไลภรณ์ บุญสงค์
บ้านทุ่งขุนใหญ่

โทรศัพท์ 0-4537-0690


สวลี บุญเจริญ
เมืองอุบล

โทรศัพท์ 0-4531-3472


nidatip parasri
บ้านด้ามพร้า

โทรศัพท์ 0-4531-2112,0-4


วรท เกษเพ็ชร์
บ้านนาดูน

โทรศัพท์ 0899481335


เสาวลักษณ์ บุญไพโรจน์
บ้านขามใหญ่

โทรศัพท์ 045437373


เสาวลักษณ์ บุญไพโรจน์
บ้านขามใหญ่

โทรศัพท์ 045437373


กุสุมาลย์ วันดี
บ้านหนองหว้า

โทรศัพท์


ณฐชยพรรณ จันทมาลา
บ้านหัวคำ

โทรศัพท์ 0-4537-0327


นายนัฐพณ ศุภสุข
บ้านหนองปลาปาก

โทรศัพท์ 0-4528-1044


ประสพพร บวชไธสง
ชุมชนบ้านหนองบ่อ(วิจิตรราษฎร์สามัคคี)

โทรศัพท์ 0-4525-8462


ดุสิต ศรไชย
บ้านมะเขือ

โทรศัพท์ 0-45840251


นายดุสิต ศรไชย
บ้านมะเขือ

โทรศัพท์ 0-45840251


อุมาพร ไชยทอง
บ้านท่าสนามชัย

โทรศัพท์ 0-4537-0315


ฤทธิรุทธ โกมลศรี
บ้านจานตะโนน

โทรศัพท์ 0899494705


อุไรวรรณ อุ่นเจริญ
บ้านดงบัง(อาทรราษฎร์บำรุง)

โทรศัพท์ 0-4584-0224


มะลิสด บุญจูง
บ้านค้อกุดลาด

โทรศัพท์ 0-4542-2116


ว่าที่ร้อยตรีนิวัฒน์ ไชยรักษ์
บ้านนาคำ

โทรศัพท์ 0-4537-0330


รำพรรณ มิ่งไชย

โทรศัพท์ 0-4537-0335


นายราชันย์ หมั่นจิตต์
บ้านกระโสบ(เพียรประสิทธิ์วิทยา)

โทรศัพท์ 0-4584-1456


นายวีระพัฒน์ กนกหงษ์
บ้านเค็ง

โทรศัพท์


ชญาภา แม้นศิริ
บ้านเค็ง

โทรศัพท์


บ้านโนนบ่อหวายดินดำ School
บ้านโนนบ่อหวายดินดำ

โทรศัพท์ 0862642791


ปริยานุช โชคนัติ
บ้านโนนบ่อหวายดินดำ

โทรศัพท์ 0862642791


นายสมพงษ์ นาคะวงศ์
บ้านนาใต้

โทรศัพท์ 08-9947-7792


ปาริชาติ คงศรี
บ้านผาแก้ว

โทรศัพท์ 0-4540-5182,0-4


นายสุรศักดิ์ มานะพิมพ์
บ้านหนองไหล(พุธเพิ่มวัฒนราษฎร์)

โทรศัพท์ 0892804334


นางสาวนุจรี หงส์วิลัย
บ้านหนองช้าง

โทรศัพท์ 0-4534-4191


นางอัจฉรา ณ อุบล
บ้านหนองช้าง

โทรศัพท์ 0-4534-4191


นางยุพี คันศร
บ้านเชือก(ทวีปัญญา)

โทรศัพท์ 0-4537-0316


นุชนี ทาตระกูล
บ้านปะอาว

โทรศัพท์ 045840444


ประหยัด ชมผา
บ้านข่าโคม

โทรศัพท์ 0-4537-0321


นายบัวผัน ปลุกใจ
บ้านดอนชี (ศิริจันทรานุสรณ์)

โทรศัพท์ 0-4534-4477


นายบัวผัน ปลุกใจ
บ้านดอนชี (ศิริจันทรานุสรณ์)

โทรศัพท์ 0-4534-4477


นางวิไลลักษณ์ ทองสลับ
บ้านสร้างหมากแข้ง

โทรศัพท์ 045-959395


เพ็ญศรี เหมะอนันตะวงศ์
บ้านขี้เหล็กคำเจริญ

โทรศัพท์ 087-2467171


ถาวร อบอุ่น
บ้านสว่างหนองเสือ

โทรศัพท์ 0-4520-0173


เข็มพร ผาสุขนิตย์
บ้านหนองแต้

โทรศัพท์ 0-4520-0065


นายพิชัยพร สายแวว
บ้านหนองก่านคำไผ่

โทรศัพท์ -


สุกัญญา ช้างสีสังข์
บ้านหนองตอแก้ว

โทรศัพท์ 0-4537-0322


มัลลิกา ไชยพันธ์
ประชาสามัคคี

โทรศัพท์ 0817093055


นางผ่องศรี คำหว้า
ชุมชนบ้านหัวเรือ

โทรศัพท์ 0-4520-0488


นางวะรีพร บุญคูณ
บ้านหนองจำนัก

โทรศัพท์ 0-4534-4802


ปภาดา เจิมพันธุ์
บ้านสำราญ

โทรศัพท์ 0862644091


นางสมร สายแวว
บ้านหนองมุก

โทรศัพท์ 0-4537-0309


นางปวันรัตน์ สู่บุญ
บ้านปลาดุก

โทรศัพท์ 0-4543-5301


นายสุรพัฒน์ ต้นทอง
บ้านยางลุ่ม

โทรศัพท์ 0-45422551


วีรยา เลขะวัฒนะ
บ้านนาเมือง

โทรศัพท์ 0-4531-3264


ศักดิ์ณรงค์ ป้องกัน
บ้านนาเมือง

โทรศัพท์ 0-4531-3264


จุรีรัตน์ วีระกุล
บ้านนามึน

โทรศัพท์ 0-4537-0318


วัดบ้านบาก
วัดบ้านบาก

โทรศัพท์


นายสุรพัฒน์ ต้นทอง
วัดบ้านบาก

โทรศัพท์


นายอุโฆษ อารีรัมย์
กิตติญาณอุปถัมภ์

โทรศัพท์ 0-4543-5192


นัฐพงศ์ เกษมทะเล
บ้านแคกลางหงษ์

โทรศัพท์ 0-4543-7374


นางสาวกุณฑนัตน์ สิมเสมอ
บ้านโนนใหญ่(โอภาสพิทยาคาร)

โทรศัพท์ 0-4537-0511


นางพัชร์ธรา พาชื่น
บ้านยางน้อย(พรหมพิทยา)

โทรศัพท์ 045244577


นายไกรศรี พุทธรักษา
บ้านพับ

โทรศัพท์ 0-4537-0510


นางวันเพ็ญ วินทะไชย
บ้านก่อ

โทรศัพท์ 0-4537-0509


ศิริรัตน์ ป้องสุข
บ้านเอ้

โทรศัพท์ -


เด่นชัย พงษ์คำ
บ้านโนนโพธิ์

โทรศัพท์ 0-4537-0507


ลักขณา ภัควันต์
บ้านดงยาง

โทรศัพท์ 0-4537-0506


อัจฉริยา วสีสัตย์
บ้านท่าลาด

โทรศัพท์ 087-8722287


ไพลิน ลุนยา
บ้านนามน

โทรศัพท์ 0-4537-0504


สุพิศ จงเรืองศรี
บ้านกอก

โทรศัพท์ 045845076


สถิรา เทือกพุดซา
บ้านนาแก้วประชาสรรค์

โทรศัพท์ 0818878874


นายเทพพิทักษ์ ทองเพิ่ม
บ้านกลางใหญ่

โทรศัพท์ 0-4522-7092


วรรณิศา พันธะมา
ประชานุเคราะห์วิทยา

โทรศัพท์ 0-4522-7111


รจนพร คูณผล
ประชานุเคราะห์วิทยา

โทรศัพท์ 0-4522-7111


นายวิชัย บำรุงพงษ์
บ้านไผ่

โทรศัพท์ 0-4522-7000


นายธนรัตน์ คำควร
บ้านชาติสามัคคี

โทรศัพท์


ทิพวรรณ สืบสิมมา
บ้านไทยโพนทราย

โทรศัพท์ 0-4537-0493


พรสวาสดิ์ ทัดทาน
บ้านไทยโพนทราย

โทรศัพท์ 0-4537-0493


ขวัญชนก สุทธิอาคาร
บ้านทุ่งใหญ่

โทรศัพท์


ศุภกานต์ กาวัลย์
บ้านโพนทอง(แสงราษฎร์สามัคคี)

โทรศัพท์ 0-4595-9801


นางรัชติยา กากแก้ว
บ้านโนนดู่

โทรศัพท์ 0-4537-0490


เสาวลักษณ์ ชูชื่น
เขื่องใน(เจริญราษฎร์)

โทรศัพท์ 0-4539-1122


นางสาวมลฤดี รัตนกุล
บ้านกุดกะเสียน

โทรศัพท์ 045423144


นายพรชัย สวัสดิวงษ์
ไทยรัฐวิทยา 28 (บ้านจานเขื่องนามั่ง)

โทรศัพท์ 0-4520-3157,0-4


นางสาวรุ่งนิภา พันธ์ศิริ
บ้านท่าค้อ

โทรศัพท์ 0-4522-2115


ดวงกมล ชิณบุตร
บ้านท่าไห(ไหทอง)

โทรศัพท์ 0819678636


ไพรัช สมบูรณ์ศรี
บ้านโนนจานหนองแสง

โทรศัพท์ 0862599614


นางสาวนิตยา สมพร
บ้านค้อทอง(อำไพพิทยาคาร)

โทรศัพท์ 0868701356


ชาตรี สุทธวี
บ้านนาโพธิ์

โทรศัพท์ 0-4537-0636


ธนธิป ศิลากุล
บ้านหนองขุ่น

โทรศัพท์ 0-4537-0652


วีระศักดิ์ ประทาย
บ้านหัวทุ่งประชาสรรค์

โทรศัพท์ -


นายอุทัย แดนพันธ์
ชุมชนกลางแก้งส้มป่อย

โทรศัพท์ 089-9430655


ทองพัน โคตรพัฒน์
สหธาตุสามัคคี(บำเพ็ญพิทยาคาร)

โทรศัพท์ 045846055


ชินวัตร เจริญนิตย์
บ้านชีทวน

โทรศัพท์ 0-4523-2147


นิตยา ธานี
บ้านชีทวน

โทรศัพท์ 0-4523-2147


นางปัทมาพร บุญล้น
บ้านหวาง

โทรศัพท์ 0-4537-0498


นางสาวกัณณภัทร บุญเดช
บ้านหนองฮีหนองแคน

โทรศัพท์ 0873340773


นางวานิตย์ ธานี
บ้านหนองฮีหนองแคน

โทรศัพท์ 0873340773


ประสิทธิ์ วาจาสัตย์
บ้านหนองโนหนองดูน

โทรศัพท์ 0-4537-0496


นางสาวสุภาพร ศิริบูรณ์
บ้านท่าศาลา

โทรศัพท์ 0-4523-2254


นายสำนวน ภูพวก
บ้านแดงหม้อ

โทรศัพท์ 0-4522-6118


สำนวน ภูพวก
บ้านแดงหม้อ

โทรศัพท์ 0-4522-6118


สีพร พลบำเรอ
บ้านทุ่ง

โทรศัพท์ -


น้ำฝน ชัยพงษ์
บ้านบุตร

โทรศัพท์ 0994424414


นางน้ำฝน ชัยพงษ์
บ้านบุตร

โทรศัพท์ 0994424414


นายโสภา ทองสลับ
บ้านทัน

โทรศัพท์ 0-4522-5139


นายโสภา ทองสลับ
บ้านทัน

โทรศัพท์ 0-4522-5139


นายอิทธิศักดิ์ ทองดี
บ้านดินดำคำไฮ(หาญคุรุราษฎร์สามัคคี)

โทรศัพท์ -


นายอิทธิศักดิ์ ทองดี
บ้านดินดำคำไฮ(หาญคุรุราษฎร์สามัคคี)

โทรศัพท์ -


นางสุดาพร เกษมราช
บ้านธาตุน้อย(สิงห์ประชาวิทยาคาร)

โทรศัพท์ 0-4522-5082


นางสาวนันทิยา กุลแก้ว
บ้านนาคำใหญ่(ราษฎร์บริบาล)

โทรศัพท์ 0-4523-3215


นิลาศ มาสุข
บ้านแสงน้อย

โทรศัพท์


ประเวศ เกษรัตน์
บ้านป่าข่า

โทรศัพท์ 0-4523-3030


นายสุริยา บุญแท้
บ้านโนนรัง

โทรศัพท์ 0-4522-8222,0-4


อาทิตย์ ศรเกษตริน
บ้านนาผาย

โทรศัพท์ 0848318383


อมรรัตน์ รื่นรมย์
บ้านแก้งซาว

โทรศัพท์ 0-4522-8146


ปียานุช ชนะพันธ์
บ้านก่อแสนสำราญสามัคคี

โทรศัพท์ 0-4537-0489


ปัญญา สีหาคุณ
บ้านโพนสิม(เสมาพิทยา)

โทรศัพท์ 0-4537-0488


เนตรชนก บรรหาร
บ้านผักแว่น(ผักแว่นวิทยาคาร)

โทรศัพท์ 0-4537-0487


สุรศักดิ์ นงนุช
บ้านผักแว่น(ผักแว่นวิทยาคาร)

โทรศัพท์ 0-4537-0487


นายเรืองฤทธิ์ ภูมิการีย์
บ้านคำสมอ(ศรีศึกษา)

โทรศัพท์


ชนิสรา ศรีถาการ
บ้านศรีสุข

โทรศัพท์ -


สุภาพร บุญวัน
บ้านป่าก่อ

โทรศัพท์ 0-4537-0482


ศรชัย สุโพธิ์
บ้านหนองห้างหนองกวาง

โทรศัพท์


นางสาวจิตรา ลีนาม
บ้านอีต้อม

โทรศัพท์ 045959084


อรพรรณ นามบุญลือ
บ้านเค็งนาดี

โทรศัพท์ 045959802


นางประยงค์ โกมลศรี
บ้านคูขาด(ศรีวิทยาคาร)

โทรศัพท์ 045370480


นพพร บุญรมย์
บ้านดู่น้อย

โทรศัพท์ 0-4595-9803


นางสาวประยงค์ สามาอาพัฒน์
บ้านโพนเมือง(สุกวิทยา)

โทรศัพท์ 0-4522-9142


นายสุริยัน พึ่งภพ
บ้านหนองเหล่า(ราษฎร์บำรุงวิทยาคาร)

โทรศัพท์ 045231019


ราตรี อุทธสิงห์
ชุมชนสร้างถ่อสามัคคี

โทรศัพท์ 0-4522-1137


เสาวคนธ์ พยัคฆพล
บ้านปลาฝา

โทรศัพท์ 087-3790159


เสาวคนธ์ พยัคฆพล
บ้านปลาฝา

โทรศัพท์ 087-3790159


เสาวคนธ์ พยัคฆพล
บ้านปลาฝา

โทรศัพท์ 087-3790159


สุภาพร วงศ์สูง
ชุมชนดอนเชียงโทรังแร้ง

โทรศัพท์ 0-4522-1028


พิสิฐ บุญพร้อม
บ้านศรีบัว

โทรศัพท์ 0-4522-1229


นางปิยะพร คำเสียง
บ้านหนองเซือม

โทรศัพท์ 0-4595-9807


นายยงยุทธ พยัคฆพล
บ้านหนองหล่มหนองเซือมใต้

โทรศัพท์ 0-4537-0635


นางสาวปาจรีย์ มารมย์
บ้านขามป้อม

โทรศัพท์ 0-45959805


ศดาภรณ์ บริสุทธิ์
บ้านท่าวารี

โทรศัพท์


นายเสถียร กุลนาดา
บ้านแขม(ธรรมเสนานุสรณ์)

โทรศัพท์ 0-4537-0479


สนกรี ทองสันต์
บ้านวังอ้อ(ยอดสังข์วิทยาคาร)

โทรศัพท์ 0-4537-0478,0-4


นายวาที ดอกดวง
บ้านเสียม(เสียมทองวิทยาคาร)

โทรศัพท์ 0-4537-0476


นางวรรณภา จันทร์หอม
ศรีศึกษา

โทรศัพท์ 0-4523-2258


นางสุวิมล แสงบุญ
ม่วงสามสิบ(อำนวยปัญญา)

โทรศัพท์ 045993999


นายนัฐพล ศิริวงค์
บ้านเทพา

โทรศัพท์ 0-4548-9498


บุญเพ็ง ศิริขันธ์
บ้านหนองขอนดอนยูง

โทรศัพท์ 0-4548-9645


นางสาววาสนา ธานี
บ้านตำแย

โทรศัพท์ 0-4548-9494


สมศักดิ์ สังวิบุตร
บ้านสร้างมิ่ง

โทรศัพท์ 0-45858418


ณัทพงศ์ แก้วลี
บ้านดอนประทาย

โทรศัพท์ 0837377579


นางทัศนี ศิริมา
บ้านยางสักกระโพหลุ่ม

โทรศัพท์ 0-4534-1050


ทศพล บุดดาซุย
บ้านยางสักกระโพหลุ่ม

โทรศัพท์ 0-4534-1050


นางทัศนี ศิริมา
บ้านยางสักกระโพหลุ่ม

โทรศัพท์ 0-4534-1050


ปณพณธ์ โนนน้อย
บ้านยางเทิง

โทรศัพท์ 0-4534-1049


ศศิธรณ์ โชติจิรธนาศักดิ์
บ้านยางเทิง

โทรศัพท์ 0-4534-1049


สัมฤทธิ์ แก้วโรจน์
บ้านแคน(ประชาสามัคคี)

โทรศัพท์ 0-4534-1048


สุรีย์ภรณ์ ชารีชุม
บ้านหนองบัวแดง

โทรศัพท์ 045370448


สุรีย์ภรณ์ ชารีชุม
บ้านหนองบัวแดง

โทรศัพท์ 045370448


นางสาวกัญญานัฐ ชมาฤกษ์
บ้านสมบูรณ์(เบญจานุเคราะห์)

โทรศัพท์ 0-4525-9233


นางจิราภรณ์ ศิริพัฒน์
บ้านนาดีทุ่งเจริญ

โทรศัพท์ 045-489989


สุรชัย กอดแก้ว
ชุมชนบ้านน้ำคำแดง(มนต์ชัยเวทย์วิวรณ์)

โทรศัพท์ 0-45858229


สรินยา มณีเขียว
บ้านน้ำคำน้อย

โทรศัพท์ 0-4537-0472


นายสนิท โทแก้ว
บ้านคำเกิ่งหนองจิก

โทรศัพท์ 0-4537-0471


อัมพร ง้าวทอง
บ้านผาสุกหนองซองแมว

โทรศัพท์ 0-4534-0470


นายสมร ไชยชาติ
บ้านหนองเค็ม

โทรศัพท์ 0-4537-0469


มังกร องอาจ
บ้านไพบูลย์

โทรศัพท์ 0-4537-0445


ประพันธ์ ชลกาญจน์
บ้านหนองแสงหนองเม็ก

โทรศัพท์ 0-4537-0444


นางสาวนริศรา ภาระศรี
บ้านโนนขวาวนายูง

โทรศัพท์ 0-4537-0468


พรนัชชา บรรเทิง
บ้านหนองหลัก

โทรศัพท์ 0-4533-9101


นางอมรรัตน์ แวงสุข
บ้านสงยางดอนไม้คูณ

โทรศัพท์ 0-4533-9100


พิทักษ์ ทองดี
บ้านเศรษฐี

โทรศัพท์ 0-4533-9092


นายหนูอาง สมสมัย
บ้านดุมใหญ่ดงยาง

โทรศัพท์ 0-4537-0545


นายมุณี สุระเสียง
บ้านบัวยาง

โทรศัพท์ 0-4537-0544


ณัฐวุฒิ วิรุฬหวิทยา
ชุมชนบ้านหนองแสง

โทรศัพท์ 0-4537-0475


นางอรอุมา บัวผาง
บ้านท่าลาด

โทรศัพท์ -


อัญญาพัชร ใจชื่น
ชุมชนบ้านหนองขุ่น

โทรศัพท์ 0-4533-9212


นางธัญญพัทธ์ อุดทะรัง
บ้านน้ำอ้อมผักระย่า

โทรศัพท์ 0-4585-7047


วิชาญ ทองดี
บ้านโนนชาติยูง

โทรศัพท์ 0-4537-0433


กาญจนา ประทุมมา
บ้านสองห้อง(คุรุราษฎร์สามัคคี)

โทรศัพท์ -


นายสมพร พิพัฒน์
ราษฎร์ร่วมแรงรัฐ(กำจัดอุปถัมภ์)

โทรศัพท์ 0-4537-0540


ชลฑิชา หลินหะตระกูล
บ้านสวนงัว(ราษฎร์ใจดี)

โทรศัพท์ 0-4537-0440


นางสาวเบญจพร แก่นมั่น
บ้านหนองเมืองน้อย

โทรศัพท์ 0-4537-0439


นางสาวเบญจพร แก่นมั่น
บ้านหนองเมืองน้อย

โทรศัพท์ 0-4537-0439


หนูกาญจน์ ใจบุญ
บ้านพระโรจน์(ชนูปถัมภ์)

โทรศัพท์ 045-959374


มานิตย์ อินทร์ธรรม
บ้านหนองช้าง(ประชาสามัคคี)

โทรศัพท์ 0-4537-0442


ฤทธิศร เฉลิมศรี
บ้านเตย

โทรศัพท์ 0-4537-0467


นางกฤติยา สีหา
บ้านหนองฮาง

โทรศัพท์ 0-4534-3041


ประเสริฐ จำปาหอม
บ้านหนองคูทรายมูล

โทรศัพท์ 0-4537-0466


พิศสมร ขันธะรี
บ้านทุ่งมณี(คุรุราษฎร์นุกูล)

โทรศัพท์ 0-4537-0465


ทวี ไชยมงคล
บ้านเหล่าบาก

โทรศัพท์ 0-4537-0434


สำราญ เทพารักษ์
บ้านนาไร่ใหญ่

โทรศัพท์ 0-4534-3106


น.ส.ระวีวรรณ บุตรศรี
บ้านนาเลิง

โทรศัพท์ 0-4537-0464


นางสาวศศิกานต์ สาสงวน
บ้านหนองบัวดอนส้มป่อย

โทรศัพท์ 0-4595-9366


นางสาวศศิกานต์ สาสงวน
บ้านหนองบัวดอนส้มป่อย

โทรศัพท์ 0-4595-9366


กฤษติญพัฒน์ ธรรมานุวงศ์
บ้านหนองไข่นก

โทรศัพท์ 0-4538-5022


ศกุลตลา กันหาบุตร
บ้านหนองไข่นก

โทรศัพท์ 0-4538-5022


นางบรรณลดาพร การะเกษ
บ้านโพนแพง

โทรศัพท์ -


ศิรินทร์ญา แดงสด
บ้านเป็ดฟากทุ่ง

โทรศัพท์ 0-4537-0456


นางสาวไพลิน เกษทอง
บ้านบก(วงศ์ทีประชาราษฎร์สามัคคี)

โทรศัพท์ 0-4537-0432


นางนันทภรณ์ ศรีสังข์
บ้านก่อบึง

โทรศัพท์ 0-4537-0446


นายพรทิพย์ ประวิง
บ้านผึ้ง(สามัคคี)

โทรศัพท์ 0-4537-0455


นายนิวัติ วีระกุล
บ้านผึ้ง(สามัคคี)

โทรศัพท์ 0-4537-0455


นางแสงมณี โอรสไตรรัตน์
บ้านหนองแฝกยางเครือ

โทรศัพท์ 0-4537-0447


นางจันทกานต์ ศรีปาน

โทรศัพท์ 0-4537-0438


นางพิสมัย ยอดแก้ว
บ้านโพนเมืองมะทัน

โทรศัพท์ 0-4537-0539


นายวิทยา ทองจุล
บ้านวังมนเดือยไก่

โทรศัพท์ 045959381


เยาวลักษณ์ บุญเชื้อ
บ้านทุ่งใต้

โทรศัพท์ 045959380


พัสกร มูลสุวรรณ
บ้านหนองดูนโนนค้อหนองหัวลิง

โทรศัพท์ 0-4537-0453


สมชาย ศรีนิล
บ้านไผ่ใหญ่

โทรศัพท์ 0-4534-2093


จุรีรัตน์ เพ็ชรรักษา
บ้านแสงไผ่

โทรศัพท์ 0-4534-2212


วริศรา แย้มสุข
บ้านโนนรังน้อย

โทรศัพท์


มณีวรรณ วริทุม
บ้านโนนรังน้อย

โทรศัพท์


นายชัยวัฒน์ ปะจะเนย์
บ้านหนองมะทอ

โทรศัพท์ 0-4537-0460


เรณู เข็มพันธ์
บ้านผือ

โทรศัพท์ 0-4537-0462


วิจัย ภารการ
บ้านโนนรังใหญ่

โทรศัพท์ 0817250001


นางวรีลักษณ์ ไชยโย
บ้านคำไฮใหญ่

โทรศัพท์ 0-4584-2066


นางสุภาพร นามแดง
บ้านหนองแล้ง

โทรศัพท์ 0-4530-8241


นายสมหมาย วงศ์ด้วง
บ้านหนองหิน

โทรศัพท์ 0-4530-8242


นางสมคิด พิมพานิช
บ้านเหล่าแดง

โทรศัพท์ 0-4530-8112,0-4


กิติยา อร่ามเรือง
บ้านค้อ

โทรศัพท์ 0-4537-0297


นายอนุพงศ์ พิชญ์ประเสริฐ
บ้านค้อ

โทรศัพท์ 0-4537-0297


ณัฐวุฒิ ต้นจันทร์
บ้านท่าลาดหนองหล่มยางนกหอ

โทรศัพท์ 0-4537-0296


นางสาวฐิติพร ภูมิการีย์
ดอนมดแดง(บ้านดงบัง)

โทรศัพท์ 0-4537-0571,0-4


นางสาวกัญญาภัทร ยามารมย์
บ้านกุดกั่ว

โทรศัพท์ 045959830


ลลิตา บุญทรง
บ้านยาง

โทรศัพท์ 0-4537-0304


นายปัญญา พรหมกสิกร
บ้านวังพระวังไฮ

โทรศัพท์ 0-45 595833


นางทาริกา ปาณะวงศ์
บ้านแคน(สมเด็จอุปถัมภ์)

โทรศัพท์ 045959831


unarat la
บ้านท่าเมือง

โทรศัพท์ 0-45842658


สว่าง หาระสาย
บ้านท่าเมือง

โทรศัพท์ 0-45842658


นางพัชรินทร์ กิ่งจันทร์
บ้านยางกะเดา

โทรศัพท์ 08-1470-2912


เพชรา พิชญ์ประเสริฐ
บ้านสว่างโนนสวาง

โทรศัพท์ 0-4537-0300


นางสุพิศ แสนทวีสุข
บ้านโอดนาดี

โทรศัพท์ 045-959-863


นางศิริรัตน์ สินโพธิ์
บ้านกระบูน

โทรศัพท์ 0-4537-0295


นางอาภรณ์ คำชุมภู
บ้านยางกะเดา(สาขาบ้านนาคำภูฮี)

โทรศัพท์


อาภรณ์ คำชุมภู
บ้านยางกะเดา(สาขาบ้านนาคำภูฮี)

โทรศัพท์


ณรงค์ สมบูรณ์
บ้านเหล่าเสือโก้ก

โทรศัพท์ 0-4530-4087


ฐิติพร ล่ำสัน
บ้านเป้า

โทรศัพท์ 0-4537-0357


นางยุพิน ประเสริฐโส
บ้านเหล่าแค

โทรศัพท์ 0-4537-0356


วิภาดา สายประเสริฐ
บ้านเหล่าคำ

โทรศัพท์ 0-4537-0649,0-4


นายนักรบ บุญเหลี่ยม
บ้านนาไผ่

โทรศัพท์ 0-453-0410-5


สุกัญญา ทวีพันธ์
บ้านแพง

โทรศัพท์ 089-8658896


จันทร์เพ็ญ กำลังงาม
บ้านแสง

โทรศัพท์ 0-459-59594


สุภัทริยา ทองน้อย
บ้านหนองเป็ด

โทรศัพท์ 0-4537-0352


นายชนาวุฒิ พรมสาร
ชุมชนโพนเมืองวิทยา

โทรศัพท์ 045-210720


นายธนรัตน์ คำควร
บ้านขามน้อย

โทรศัพท์ 0-45842458


วลัยภรณ์ สรรพสาร
บ้านคำไหล

โทรศัพท์


นางสาววัชรี โชคชัย
บ้านคำไหล

โทรศัพท์


นางศศิธร โนนสังข์
บ้านหาด

โทรศัพท์ 0-4537-0349


นางสาวสมถวิล สายสุพรรณ
บ้านหนองมะแซว

โทรศัพท์ -


น.ส.พักตรวิภา บรรเทิงสุข
บ้านสร้างถ่อ

โทรศัพท์ -


นางสุดา หลักทอง
บ้านธรรมละ

โทรศัพท์ 0-4595-9595


นางสาวมะลิวัลย์ สายมา
บ้านรังแร้ง

โทรศัพท์ 0-4537-0345


อัจฉริยา พรมสาร
บ้านดอนกลอยนากลาง

โทรศัพท์ -


นางวันเพ็ญ ไขลายหงษ์
บ้านหนองบก

โทรศัพท์ 0-4530-4245


ชนิดา ปุญญา
บ้านดอนกลางทุ่งคำแต้

โทรศัพท์ 045-428-530


วัชรินทร์ ใจแก้ว
บ้านแต้เก่า

โทรศัพท์ 0-45428527


นายปรีชาชัย เรืองศรี
บ้านคำไฮน้อย

โทรศัพท์ 0-4537-0360


นายอนุชิต แก้วดี
บ้านนาขมิ้น

โทรศัพท์ 0-4537-0359


พรทิพย์ สมสอน
บ้านดูน

โทรศัพท์ 0894275343


นางสาวเจนจิรา พรหมลิ
บ้านแต้ใหม่

โทรศัพท์ 0-4537-0358


ขวัญเรือน จันทร์ทรง
บ้านโพนงาม(พูลเพิ่มวิทยาคาร)

โทรศัพท์


นายชาตรี สุทธวี
สพป.อุบลราชธานี เขต 1

โทรศัพท์


ปราณี ใจบุญ
สพป.อุบลราชธานี เขต 1

โทรศัพท์


สว่าง หาระสาย
บ้านท่าเมือง

โทรศัพท์


ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน