ยินดีต้อนรับ

รายชื่อเจ้าหน้าที่

[งานข้อมูลสารสนเทศโรงเรียน] [งานข้อมูลเขตพื้นที่]
นางดารากร เชื้อโชติ
โรงเรียนอุบลวิทยาคม

โทรศัพท์ 0-4525-4784


นางดารากร เชื้อโชติ
อุบลวิทยาคม

โทรศัพท์ 0-4525-4784


ดารากร เชื้อโชติ
อุบลวิทยาคม

โทรศัพท์ 0-4525-4784


พชรภูมิ ละบาป
มูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม(ในพระอุปถัมภ์สมเด็จพระเจ

โทรศัพท์ 0-4525-5037,0-4


อำนาจ ดอนจำปา
มูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม(ในพระอุปถัมภ์สมเด็จพระเจ

โทรศัพท์ 0-4525-5037,0-4


รพีพงศ์ น้ำกลั่น
มูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม(ในพระอุปถัมภ์สมเด็จพระเจ

โทรศัพท์ 0-4525-5037,0-4


สรินนา บุญโสภา
มูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม(ในพระอุปถัมภ์สมเด็จพระเจ

โทรศัพท์ 0-4525-5037,0-4


สุวรรณี ทองเรือง
อนุบาลอุบลราชธานี

โทรศัพท์ 0-4524-5301


มาลินี อุ่นสี
อนุบาลอุบลราชธานี

โทรศัพท์ 0-4524-5301


ณัฐฐาพร ตั้นภูมี
อนุบาลอุบลราชธานี

โทรศัพท์ 0-4524-5301


เนาวรัตน์ กล้าหาญ
อนุบาลอุบลราชธานี

โทรศัพท์ 0-4524-5301


เนาวรัตน์ กล้าหาญ
อนุบาลอุบลราชธานี

โทรศัพท์ 0-4524-5301


พงษ์พันธ์ จันทศรี
อนุบาลอุบลราชธานี

โทรศัพท์ 0-4524-5301


กุลสตรี ทวีแสง
อนุบาลอุบลราชธานี

โทรศัพท์ 0-4524-5301


อนุชาติ ทิพยวรรณ
อนุบาลอุบลราชธานี

โทรศัพท์ 0-4524-5301


อนุชาติ ทิพยวรรณ
อนุบาลอุบลราชธานี

โทรศัพท์ 0-4524-5301


เป็นสุข มาลาหอม
อนุบาลอุบลราชธานี

โทรศัพท์ 0-4524-5301


ด.ญ.ปาลิดา บุญสิทธิ์
อนุบาลอุบลราชธานี

โทรศัพท์ 0-4524-5301


ทัศนีย์ บุระดำ
อนุบาลอุบลราชธานี

โทรศัพท์ 0-4524-5301


niranol namchana
อนุบาลอุบลราชธานี

โทรศัพท์ 0-4524-5301


ทวีศักดิ์ ลัทธิรมย์
อนุบาลอุบลราชธานี

โทรศัพท์ 0-4524-5301


ชุติมา หาระสาร
อนุบาลอุบลราชธานี

โทรศัพท์ 0-4524-5301


ณัฏฐากุล แก้วกุล
อนุบาลอุบลราชธานี

โทรศัพท์ 0-4524-5301


ณัฏฐากุล แก้วกุล
อนุบาลอุบลราชธานี

โทรศัพท์ 0-4524-5301


อภิชญา หอมชื่น
อนุบาลอุบลราชธานี

โทรศัพท์ 0-4524-5301


เรื่อนธรรม ผงคลี
อนุบาลอุบลราชธานี

โทรศัพท์ 0-4524-5301


เพ็ญนภา ธรรมคงแสงกุล
อนุบาลอุบลราชธานี

โทรศัพท์ 0-4524-5301


วรรณวิภา สุภโกศล
อนุบาลอุบลราชธานี

โทรศัพท์ 0-4524-5301


ปทุมวิทยากร
ปทุมวิทยากร

โทรศัพท์ 0-4525-5314


ศรีสมร พละพันธ์
ปทุมวิทยากร

โทรศัพท์ 0-4525-5314


เพ็ญประภา ทะคำสอน
ปทุมวิทยากร

โทรศัพท์ 0-4525-5314


บ้านปากห้วยวังนอง
บ้านปากห้วยวังนอง

โทรศัพท์ 0-4524-4009


ณัชพล เจริญบุญ
บ้านปากห้วยวังนอง

โทรศัพท์ 0-4524-4009


นางมะลิวัลย์ บุตรทองทิม
วัดท่าวังหิน

โทรศัพท์ 0-4524-1827


นางมะลิวัลย์ บุตรทองทิม
วัดท่าวังหิน

โทรศัพท์ 0-4524-1827


นางสาวอทิตยา แสนทอง
กองบินอุบลสงเคราะห์

โทรศัพท์ 0-4524-4508


นางมณเฑียร คละเครือ
บ้านท่าบ่อ

โทรศัพท์ 0-4531-1044


ส.ต.ต.วิชัย สารวัน
บ้านคูเดื่อ

โทรศัพท์ 0-4520-6131


นางอุษณีย์ ถิระพัฒน์
บ้านทัพไทย

โทรศัพท์ 087-8695681


บ้านหนองแก สพป.อบ.1
บ้านหนองแก

โทรศัพท์ 0-4528-1960


นางขนิษฐา แสงงาม
บ้านทุ่งขุนน้อยหนองจานวิทยา

โทรศัพท์ 0-4531-2844,0-4


นางขนิษฐา แสงงาม
บ้านทุ่งขุนน้อยหนองจานวิทยา

โทรศัพท์ 0-4531-2844,0-4


นางขนิษฐา แสงงาม
บ้านทุ่งขุนน้อยหนองจานวิทยา

โทรศัพท์ 0-4531-2844,0-4


นางขนิษฐา แสงงาม
บ้านทุ่งขุนน้อยหนองจานวิทยา

โทรศัพท์ 0-4531-2844,0-4


บ้านทุ่งขุนใหญ่
บ้านทุ่งขุนใหญ่

โทรศัพท์ 0-4537-0690


นางสวลี บุญเจริญ
เมืองอุบล

โทรศัพท์ 0-4531-3472


บ้านด้ามพร้า
บ้านด้ามพร้า

โทรศัพท์ 0-4531-2112,0-4


ณิดาทิพ พาราศรี
บ้านด้ามพร้า

โทรศัพท์ 0-4531-2112,0-4


วรท เกษเพ็ชร์
บ้านนาดูน

โทรศัพท์ 0899481335


เสาวลักษณ์ บุญไพโรจน์
บ้านขามใหญ่

โทรศัพท์ 045437373


เสาวลักษณ์ บุญไพโรจน์
บ้านขามใหญ่

โทรศัพท์ 045437373


นัฐพงศ์ เกษมทะเล
บ้านขามใหญ่

โทรศัพท์ 045437373


จีระพรรณ ทวีโคตร
บ้านขามใหญ่

โทรศัพท์ 045437373


นางกุสุมาลย์ วันดี
บ้านหนองหว้า

โทรศัพท์ 0-4520-0463


กุสุมาลย์ วันดี
บ้านหนองหว้า

โทรศัพท์ 0-4520-0463


นางณฐชยพรรณ จันทมาลา
บ้านหัวคำ

โทรศัพท์ 0-4537-0327


ณฐชยพรรณ จันทมาลา
บ้านหัวคำ

โทรศัพท์ 0-4537-0327


นายนัฐพณ ศุภสุข
บ้านหนองปลาปาก

โทรศัพท์ 0-4528-1044


nattapon supasook
บ้านหนองปลาปาก

โทรศัพท์ 0-4528-1044


ชุมชนบ้านหนองบ่อ(วิจิตรราษฎร์สามัคคี)
ชุมชนบ้านหนองบ่อ(วิจิตรราษฎร์สามัคคี)

โทรศัพท์ 0-4525-8462


ดุสิต ศรไชย
บ้านมะเขือ

โทรศัพท์ 0-45840251


คำศรี จันทป
บ้านมะเขือ

โทรศัพท์ 0-45840251


คำศรี จันทป
บ้านมะเขือ

โทรศัพท์ 0-45840251


บ้านท่าสนามชัย
บ้านท่าสนามชัย

โทรศัพท์ 0-4537-0315


บ้านจานตะโนน
บ้านจานตะโนน

โทรศัพท์ 0-4537-0314


บ้านโพนงาม(พูลเพิ่มวิทยาคาร)
บ้านโพนงาม(พูลเพิ่มวิทยาคาร)

โทรศัพท์ 08-5682-7525


บ้านดงบัง(อาทรราษฎร์บำรุง)
บ้านดงบัง(อาทรราษฎร์บำรุง)

โทรศัพท์ 0-4584-0224


มะลิสด บุญจูง
บ้านค้อกุดลาด

โทรศัพท์ 0-4542-2116


มะลิสด บุญจูง
บ้านค้อกุดลาด

โทรศัพท์ 0-4542-2116


มะลิสด บุญจูง
บ้านค้อกุดลาด

โทรศัพท์ 0-4542-2116


เกศราภรณ์ คำแหง
โรงเรียนบ้านปากน้ำ

โทรศัพท์ 0-4537-0331


ชรินทร สุขเสริม
บ้านปากน้ำ

โทรศัพท์ 0-4537-0331


ชรินทร สุขเสริม
บ้านปากน้ำ

โทรศัพท์ 0-4537-0331


ว่าที่ ร.ต.นิวัฒน์ ไชยรักษ์
บ้านนาคำ

โทรศัพท์ 0-4537-0330


นางรำพรรณ มิ่งไชย
บ้านหมากมี่

โทรศัพท์ 0-4537-0335


สุรศักดิ์ คำเติม
บ้านกระโสบ(เพียรประสิทธิ์วิทยา)

โทรศัพท์ 0-4584-1456


บ้านเค็ง
บ้านเค็ง

โทรศัพท์


วัชร กัญญะลา
บ้านเค็ง

โทรศัพท์


บ้านโนนบ่อหวายดินดำ School
บ้านโนนบ่อหวายดินดำ

โทรศัพท์ 045959386


นายสุริยันต์ กุลโพนเมือง
บ้านโนนบ่อหวายดินดำ

โทรศัพท์ 045959386


นายสมพงษ์ นาคะวงศ์
บ้านนาใต้

โทรศัพท์ 08-9947-7792


นางสาวขวัญใจ ระดาพันธ์
บ้านผาแก้ว

โทรศัพท์ 0-4540-5182,0-4


สุรศักดิ์ มานะพิมพ์
บ้านหนองไหล(พุธเพิ่มวัฒนราษฎร์)

โทรศัพท์ 0892804334


สุรศักดิ์ มานะพิมพ์
บ้านหนองไหล(พุธเพิ่มวัฒนราษฎร์)

โทรศัพท์ 0892804334


อัจฉรา ณ อุบล
บ้านหนองช้าง

โทรศัพท์ 0-4534-4191


บ้านหนองไฮวิทยา หมู่9
บ้านหนองไฮวิทยา

โทรศัพท์


นายชำนาญศิลป์ กระดาดแดง
บ้านเชือก(ทวีปัญญา)

โทรศัพท์ 0-4537-0316


นางนุชนี ทาตระกูล
บ้านปะอาว

โทรศัพท์ 045840444


นุชนี ทาตระกูล
บ้านปะอาว

โทรศัพท์ 045840444


นุชนี ทาตระกูล
บ้านปะอาว

โทรศัพท์ 045840444


นายประหยัด ชมผา
บ้านข่าโคม

โทรศัพท์ 0-4537-0321


นายบัวผัน ปลุกใจ
บ้านดอนชี (ศิริจันทรานุสรณ์)

โทรศัพท์ 0-4534-4477


สุธิมนต์ ทวีลัย
บ้านดอนชี

โทรศัพท์ 0-4534-4477


นางวิไลลักษณ์ ทองสลับ
บ้านสร้างหมากแข้ง

โทรศัพท์ 045-959395


วิไลลักษณ์ ทองสลับ
บ้านสร้างหมากแข้ง

โทรศัพท์ 045-959395


นางสาวเพ็ญศรี เหมะอนันตะวงศ์
บ้านขี้เหล็กคำเจริญ

โทรศัพท์ 087-2467171


อมรรัตน์ ศรีพานิช
บ้านสว่างหนองเสือ

โทรศัพท์ 0-4520-0173


นายสมบัติ ปัญญาคง
บ้านสว่างหนองเสือ

โทรศัพท์ 0-4520-0173


นางเข็มพร ผาสุขนิตย์
บ้านหนองแต้

โทรศัพท์ 0-4520-0065


นายพิชัยพร สายแวว
โรงเรียนบ้านหนองก่านคำไผ่

โทรศัพท์ -


นางสุกัญญา ช้างสีสังข์
บ้านหนองตอแก้ว

โทรศัพท์ 0-4537-0322


ศุภลักษณ์ แจ่มพันธ์
ประชาสามัคคี

โทรศัพท์ 0817093055


นางผ่องศรี คำหว้า
ชุมชนบ้านหัวเรือ

โทรศัพท์ 0-4520-0488


นางวะรีพร บุญคูณ
บ้านหนองจำนัก

โทรศัพท์ 0-4534-4802


นางไกรสมร หินกล้า
บ้านอ้น

โทรศัพท์


narong chareechum
บ้านสำราญ

โทรศัพท์ 0862644091


นางละไม รองทอง
บ้านหนองมุก

โทรศัพท์ 0-4537-0309


นางละไม รองทอง
บ้านหนองมุก

โทรศัพท์ 0-4537-0309


นางกัลธิมา พทาเพชร
บ้านหนองยาง

โทรศัพท์ 0-4520-0572,0-4


บ้านปลาดุก
บ้านปลาดุก

โทรศัพท์ 0-4543-5301


นนท์ธวัช พลสวัสดิ์
บ้านปลาดุก

โทรศัพท์ 0-4543-5301


นางเพ็ญแข ศิริวงศ์
บ้านยางลุ่ม

โทรศัพท์ 0-45422551


ศนิชา ปุรินัย
บ้านยางลุ่ม

โทรศัพท์ 0-45422551


นางเพ็ญแข ศิริวงศ์
บ้านยางลุ่ม

โทรศัพท์ 0-45422551


ภัทรภร ประสานศรี
บ้านยางลุ่ม

โทรศัพท์ 0-45422551


บ้านนาเมือง
บ้านนาเมือง

โทรศัพท์ 0-4531-3264


ศักดิ์ณรงค์ ป้องกัน
บ้านนาเมือง

โทรศัพท์ 0-4531-3264


จุรีรัตน์ วีระกุล
บ้านนามึน

โทรศัพท์ 0-4537-0318


จุรีรัตน์ วีระกุล
บ้านนามึน

โทรศัพท์ 0-4537-0318


สมคิด ศิริมนตรี
บ้านนามึน

โทรศัพท์ 0-4537-0318


วัดบ้านบาก
วัดบ้านบาก

โทรศัพท์


นายสุรพัฒน์ ต้นทอง
วัดบ้านบาก

โทรศัพท์


นายอุโฆษ อารีรัมย์
กิตติญาณอุปถัมภ์

โทรศัพท์ 0-4543-5192


นายนัฐพงศ์ เกษมทะเล
บ้านแคกลางหงษ์

โทรศัพท์ 0-4543-7374


นัฐพงศ์ เกษมทะเล
บ้านแคกลางหงษ์

โทรศัพท์ 0-4543-7374


นางสาวกุณฑรัตน์ สิมเสมอ
บ้านโนนใหญ่(โอภาสพิทยาคาร)

โทรศัพท์ 0-4537-0511


บ้านยางน้อย(พรหมพิทยา)
บ้านยางน้อย(พรหมพิทยา)

โทรศัพท์ 045244577


จริญญา ผ่องเเผ้ว
บ้านยางน้อย(พรหมพิทยา)

โทรศัพท์ 045244577


นางสุพรรณี สุภาพรม
บ้านพับ

โทรศัพท์ 0-4537-0510


นางวันเพ็ญ วินทะไชย
บ้านก่อ

โทรศัพท์ 0-4537-0509


นางคำพอง ศิริบูรณ์
บ้านเอ้

โทรศัพท์ 0-4537-0508


นางสาวชนาภา สิมมา
บ้านเอ้

โทรศัพท์ 0-4537-0508


นางสาวชนาภา สิมมา
บ้านเอ้

โทรศัพท์ 0-4537-0508


นายเด่นชัย พงษ์คำ
บ้านโนนโพธิ์

โทรศัพท์ 0-4537-0507


นางสาวณภัทธิรา ทองไทย
บ้านดงยาง

โทรศัพท์ 0-4537-0506


นางสาวอัจฉริยา วสีสัตย์
บ้านท่าลาด

โทรศัพท์ 087-8722287


จ.ส.ท.สุเมธ เจริญเชาว์
บ้านนามน

โทรศัพท์ 0-4537-0504


สุพิศ จงเรืองศรี
บ้านกอก

โทรศัพท์ 045845076


นายประทีปธรรม ทองจันทร์
บ้านกอก

โทรศัพท์ 045845076


นางสาวสถิรา เทือกพุดซา
บ้านนาแก้วประชาสรรค์

โทรศัพท์ 0818878874


สาริณี ทองปัญญา
บ้านนาแก้วประชาสรรค์

โทรศัพท์ 0818878874


Teppitak Tongperm
บ้านกลางใหญ่

โทรศัพท์ 0-4522-7092


นายธนเสฎฐ์ อนันต์ทวีโชติ
ประชานุเคราะห์วิทยา

โทรศัพท์ 0-4522-7111


นายกมลพันธ์ เฉียงขวา
ประชานุเคราะห์วิทยา

โทรศัพท์ 0-4522-7111


นายวิชัย บำรุงพงษ์
บ้านไผ่

โทรศัพท์ 0-4522-7000


ประภัสสร ความสวัสดิ์
บ้านไผ่

โทรศัพท์ 0-4522-7000


นายธนรัตน์ คำควร
บ้านชาติสามัคคี

โทรศัพท์


นางสาวลลิตา แก้วกัญญา
บ้านไทยโพนทราย

โทรศัพท์ 0-4537-0493


รุจิรา ทองเกลียว
บ้านไทยโพนทราย

โทรศัพท์ 0-4537-0493


สะอาด ปิตคุณ
บ้านทุ่งใหญ่

โทรศัพท์


อรรถพร ทวีศรี
บ้านโพนทอง(แสงราษฎร์สามัคคี)

โทรศัพท์ 0-4595-9801


นางรัชติยา กากแก้ว
บ้านโนนดู่

โทรศัพท์ 0-4537-0490


รัชติยา กากแก้ว
บ้านโนนดู่

โทรศัพท์ 0-4537-0490


นางอรอนงค์ ดำริห์
เขื่องใน(เจริญราษฎร์)

โทรศัพท์ 0-4539-1122


นายสาคร บุตรจันทร์
บ้านกุดกะเสียน

โทรศัพท์ 045423144


นายสาคร บุตรจันทร์
บ้านกุดกะเสียน

โทรศัพท์ 045423144


นายพรชัย สวัสดิวงษ์
ไทยรัฐวิทยา 28 (บ้านจานเขื่องนามั่ง)

โทรศัพท์ 0-4520-3157,0-4


นางเสาวภาค พงษา
บ้านนาดูน

โทรศัพท์ 0-4537-0499


นายสฤษดิ์ หลวงเทพ
บ้านท่าค้อ

โทรศัพท์ 0-4522-2115


นายสฤษดิ์ หลวงเทพ
บ้านท่าค้อ

โทรศัพท์ 0-4522-2115


ดวงกมล ชิณบุตร
บ้านท่าไห(ไหทอง)

โทรศัพท์ 0-4522-2135


pairush somboonsri
บ้านโนนจานหนองแสง

โทรศัพท์ 0616296612


สุทัศน์ คันธจันทร์
บ้านโนนจานหนองแสง

โทรศัพท์ 0616296612


นางจันทร์เพ็ญ บุญเนตร
บ้านค้อทอง(อำไพพิทยาคาร)

โทรศัพท์


กัลยา ลำพันธ์
บ้านนาโพธิ์

โทรศัพท์ 0-4537-0636


ภัทรวดี กาบยุบล
บ้านนาโพธิ์

โทรศัพท์ 0-4537-0636


บ้านหนองขุ่น
บ้านหนองขุ่น

โทรศัพท์ 0-4537-0652


นางคนึงนิจ ศิลากุล
บ้านหัวทุ่งประชาสรรค์

โทรศัพท์ -


คนึงนิจ ศิลากุล
บ้านหัวทุ่งประชาสรรค์

โทรศัพท์ -


นายอุทัย แดนพันธ์
ชุมชนกลางแก้งส้มป่อย

โทรศัพท์ 089-9430655


นางทองพัน โคตรพัฒน์
สหธาตุสามัคคี(บำเพ็ญพิทยาคาร)

โทรศัพท์ 045846055


บุญเพ็ง ศรีสุระ
สหธาตุสามัคคี(บำเพ็ญพิทยาคาร)

โทรศัพท์ 045846055


กนกวรรณ มรกตเขียว
สหธาตุสามัคคี(บำเพ็ญพิทยาคาร)

โทรศัพท์ 045846055


นางนิตยา ธานี
บ้านชีทวน

โทรศัพท์ 0-4523-2147


ปัทมาพร บุญล้น
บ้านหวาง

โทรศัพท์ 0-4537-0498


ปัทมาพร บุญล้น
บ้านหวาง

โทรศัพท์ 0-4537-0498


ปัทมาพร บุญล้น
บ้านหวาง

โทรศัพท์ 0-4537-0498


วานิตย์ ธานี
บ้านหนองฮีหนองแคน

โทรศัพท์ 045969796


ปวีณา โอบอ้วน
บ้านหนองฮีหนองแคน

โทรศัพท์ 045969796


ประสิทธิ์ วาจาสัตย์
บ้านหนองโนหนองดูน

โทรศัพท์ 0-4537-0496


นางสาวสุภาพร ศิริบูรณ์
บ้านท่าศาลา

โทรศัพท์ 0-4523-2254


นายสำนวน ภูพวก
บ้านแดงหม้อ

โทรศัพท์ 0-4522-6118


นายสำนวน ภูพวก
บ้านแดงหม้อ

โทรศัพท์ 0-4522-6118


นายสีพร พลบำเรอ
บ้านทุ่ง

โทรศัพท์ -


นายธวุฒิ สุระวิทย์
บ้านบุตร

โทรศัพท์ 0-4522-6119


surasee boonsmak
บ้านบุตร

โทรศัพท์ 0-4522-6119


นายโสภา ทองสลับ
บ้านทัน

โทรศัพท์ 0-4522-5139


นายโสภา ทองสลับ
บ้านทัน

โทรศัพท์ 0-4522-5139


บ้านดินดำคำไฮ
บ้านดินดำคำไฮ

โทรศัพท์ 0-4522-5138


อิทธิศักดิ์ ทองดี
บ้านดินดำคำไฮ

โทรศัพท์ 0-4522-5138


บ้านธาตุน้อย(สิงห์ประชาวิทยาคาร)
บ้านธาตุน้อย(สิงห์ประชาวิทยาคาร)

โทรศัพท์ 0-4522-5082


นางสาวอุไร บุญทน
บ้านนาคำใหญ่(ราษฎร์บริบาล)

โทรศัพท์ 0-4523-3215


นายนิลาศ มาสุข
บ้านแสงน้อย

โทรศัพท์


ประเวศ เกษรัตน์
บ้านป่าข่า

โทรศัพท์ 0-4523-3030


สุริยา บุญเเท้
บ้านโนนรัง

โทรศัพท์ 0-4522-8222,0-4


นางนุจรี เรืองสุวรรณ
บ้านนาผาย

โทรศัพท์ 0-4537-0495


วราวุธ บุ้งทอง
บ้านแก้งซาว

โทรศัพท์ 0-4522-8146


วราวุธ บุ้งทอง
บ้านแก้งซาว

โทรศัพท์ 0-4522-8146


อมรรัตน์ รื่นรมย์
บ้านแก้งซาว

โทรศัพท์ 0-4522-8146


นางสาวปียานุช ชนะพันธ์
บ้านก่อแสนสำราญสามัคคี

โทรศัพท์ 0-4537-0489


พระครูพิพิธวรกิจจาทร (เผชิญ) จันทร์หอม
บ้านก่อแสนสำราญสามัคคี

โทรศัพท์ 0-4537-0489


ปียานุช ชนะพันธ์
บ้านก่อแสนสำราญสามัคคี

โทรศัพท์ 0-4537-0489


นายปัญญา สีหาคุณ
บ้านโพนสิม(เสมาพิทยา)

โทรศัพท์ 0-4537-0488


นางเนตรชนก บรรหาร
บ้านผักแว่น(ผักแว่นวิทยาคาร)

โทรศัพท์ 0-4537-0487


นายวีระชัย วงศิริ
บ้านผักแว่น(ผักแว่นวิทยาคาร)

โทรศัพท์ 0-4537-0487


นายรักพงษ์ ดวงเนตร
บ้านยางขี้นก

โทรศัพท์ 0-4522-3024


นายเรืองฤทธิ์ ภูมิการีย์
บ้านคำสมอ(ศรีศึกษา)

โทรศัพท์


นางชนิสรา ศรีถาการ
บ้านศรีสุข

โทรศัพท์ -


บ้านป่าก่อ
บ้านป่าก่อ

โทรศัพท์ 0-4537-0482


วรรณภา ภารการ
บ้านป่าก่อ

โทรศัพท์ 0-4537-0482


นายศรชัย สุโพธิ์
บ้านหนองห้างหนองกวาง

โทรศัพท์


สมบัติ บุญกอง
บ้านอีต้อม

โทรศัพท์ 045959084


บ้านเค็งนาดี -
บ้านเค็งนาดี

โทรศัพท์ 045959802


นายพรศักดิ์ บุญเอื้อ
บ้านคูขาด(ศรีวิทยาคาร)

โทรศัพท์ 045370480


นายอุดม กาละปัตย์
บ้านดู่น้อย

โทรศัพท์ 0-4595-9803


ประยงค์ สามาอาพัฒน์
บ้านโพนเมือง(สุกวิทยา)

โทรศัพท์ 0-4522-9142


นายสกุล บุญนิรันดร์
บ้านหนองเหล่า(ราษฎร์บำรุงวิทยาคาร)

โทรศัพท์ 045231019


นายสุริยัน พึ่งภพ
บ้านหนองเหล่า(ราษฎร์บำรุงวิทยาคาร)

โทรศัพท์ 045231019


นางสาวปารณีย์ บุญจริง
บ้านคำหมีหนองข่า

โทรศัพท์


นางวงเดือน สุภาคาร
บ้านคำหมีหนองข่า

โทรศัพท์


นางวงเดือน สุภาคาร
บ้านคำหมีหนองข่า

โทรศัพท์


นางราตรี อุทธสิงห์
ชุมชนสร้างถ่อสามัคคี

โทรศัพท์ 0-4522-1137


อัญญานี สอนอาจ
ชุมชนสร้างถ่อสามัคคี

โทรศัพท์ 0-4522-1137


เสาวคนธ์ พยัคฆพล
บ้านปลาฝา

โทรศัพท์ 087-3790159


พฤษภาดา งามอินทร์
บ้านปลาฝา

โทรศัพท์ 087-3790159


นางมะลิ นาดูน
ชุมชนดอนเชียงโทรังแร้ง

โทรศัพท์ 0-4522-1028


นายพิสิฐ บุญพร้อม
บ้านศรีบัว

โทรศัพท์ 0-4522-1229


phootanon thungkrathok
บ้านศรีบัว

โทรศัพท์ 0-4522-1229


นางปิยะพร คำเสียง
โรงเรียนบ้านหนองเซือม

โทรศัพท์ 0-4537-0501


น้ำฝน ขันชะลี
บ้านหนองเซือม

โทรศัพท์ 0-4537-0501


นายยงยุทธ พยัคฆพล
บ้านหนองหล่มหนองเซือมใต้

โทรศัพท์ 0-4537-0635


นางลำไย เยาวบุตร
บ้านหนองหล่มหนองเซือมใต้

โทรศัพท์ 0-4537-0635


นายสุเทพ สังกะเพศ
บ้านหนองหล่มหนองเซือมใต้

โทรศัพท์ 0-4537-0635


โรงเรียน บ้านขามป้อม
บ้านขามป้อม

โทรศัพท์ 0-45959805


โรงเรียน บ้านกุดตากล้า
บ้านกุดตากล้า

โทรศัพท์ 0-4522-1126,0-4


บ้านท่าวารี -
บ้านท่าวารี

โทรศัพท์


นายเสถียร กุลนาดา
บ้านแขม(ธรรมเสนานุสรณ์)

โทรศัพท์ 0-4537-0479


นายสนกรี ทองสันต์
บ้านวังอ้อ(ยอดสังข์วิทยาคาร)

โทรศัพท์ 0-4537-0478,0-4


นางวลัยพร เอี่ยมที่พึ่ง
บ้านวังถ้ำ

โทรศัพท์ 0-4537-0477


นายวาที ดอกดวง
บ้านเสียม(เสียมทองวิทยาคาร)

โทรศัพท์ 0-4537-0476


นายมัฆวัน เสนาะคำ
บ้านเสียม(เสียมทองวิทยาคาร)

โทรศัพท์ 0-4537-0476


นางวรรณภา จันทร์หอม
บ้านศรีศึกษา

โทรศัพท์ 0-4523-2258


สุวิมล แสงบุญ
ม่วงสามสิบ(อำนวยปัญญา)

โทรศัพท์ 0-4548-9333,0-4


นางยุพา ประธาน
บ้านเทพา

โทรศัพท์ 0-4548-9498


นายนิรันดร์ นวลอินทร์
บ้านเทพา

โทรศัพท์ 0-4548-9498


นางดรุณี ธรรมเจริญ
บ้านเหล่าข้าวดอนก่อ

โทรศัพท์ 0-4537-0454


นางบุญเพ็ง ศิริขันธ์
บ้านหนองขอนดอนยูง

โทรศัพท์ 0-4548-9645


นางสาววาสนา ธานี
บ้านตำแย

โทรศัพท์ 0-4548-9494


นายคุรุศึกษา ภารการ
บ้านสร้างมิ่ง

โทรศัพท์ 0-45858418


ภาสกร ใจชื่น
บ้านสร้างมิ่ง

โทรศัพท์ 0-45858418


นายณัทพงศ์ แก้วลี
บ้านดอนประทาย

โทรศัพท์ 0837377579


นายทศพล บุดดาซุย
โรงเรียนบ้านยางสักกระโพหลุ่ม

โทรศัพท์ 0-4534-1050


นางรยากร แก้วโรจน์
บ้านยางเทิง

โทรศัพท์ 0-4534-1049


นายพาลณรงค์ จิตรณรงค์
โรงเรียนบ้านแคน(ประชาสามัคคี)

โทรศัพท์ 0-4534-1048


sureeporn chareechum
บ้านหนองบัวแดง

โทรศัพท์ 045370448


นางบุญหลาย เฝ้าทรัพย์
บ้านหนองบัวแดง

โทรศัพท์ 045370448


sureeporn chareechum
บ้านหนองบัวแดง

โทรศัพท์ 045370448


บ้านสมบูรณ์(เบญจานุเคราะห์)
บ้านสมบูรณ์(เบญจานุเคราะห์)

โทรศัพท์ 0-4525-9233


ทิพวรรณ ปาวรีย์
บ้านสมบูรณ์(เบญจานุเคราะห์)

โทรศัพท์ 0-4525-9233


นางจิราภรณ์ ศิริพัฒน์
บ้านนาดีทุ่งเจริญ

โทรศัพท์ 045-489989


ชุมชนบ้านน้ำคำแดง(มนต์ชัยเวทย์วิวรณ์)
ชุมชนบ้านน้ำคำแดง(มนต์ชัยเวทย์วิวรณ์)

โทรศัพท์ 0-45858229


นางสรินยา มณีเขียว
บ้านน้ำคำน้อย

โทรศัพท์ 0-4537-0472


นายสนิท โทแก้ว
บ้านคำเกิ่งหนองจิก

โทรศัพท์ 0-4537-0471


นายสายทรัพย์ ง้าวทอง
บ้านผาสุกหนองซองแมว

โทรศัพท์ 0-4534-0470


นางอัมพร ง้าวทอง
บ้านผาสุกหนองซองแมว

โทรศัพท์ 0-4534-0470


นายสมร ไชยชาติ
บ้านหนองเค็ม

โทรศัพท์ 0-4537-0469


บ้านไพบูลย์
บ้านไพบูลย์

โทรศัพท์ 0-4537-0445


บ้านหนองแสงหนองเม็ก 0
บ้านหนองแสงหนองเม็ก

โทรศัพท์ 0-4537-0444


สุริยัน จิตติสิงห์
บ้านโนนขวาวนายูง

โทรศัพท์ 0-4537-0468


นริศรา ภาระศรี
บ้านโนนขวาวนายูง

โทรศัพท์ 0-4537-0468


พรนัชชา บรรเทิง
บ้านหนองหลัก

โทรศัพท์ 0-4533-9101


จีระนันท์ อนุมาตย์
บ้านหนองหลัก

โทรศัพท์ 0-4533-9101


นางอมรรัตน์ แวงสุข
บ้านสงยางดอนไม้คูณ

โทรศัพท์ 0-4533-9100


พิทักษ์ ทองดี
บ้านเศรษฐี

โทรศัพท์ 0-4533-9092


ปรียา สุภาจันทร์
บ้านดุมใหญ่ดงยาง

โทรศัพท์ 0-4537-0545


นางอัญชิษฐา วิชาพูล
บ้านดุมใหญ่ดงยาง

โทรศัพท์ 0-4537-0545


บ้านบัวยาง
บ้านบัวยาง

โทรศัพท์ 0-4537-0544


นายโอภาศ วุฒิเศลา
บ้านบัวยาง

โทรศัพท์ 0-4537-0544


มุณี สุระเสียง
บ้านบัวยาง

โทรศัพท์ 0-4537-0544


ชุมชนบ้านหนองแสง
ชุมชนบ้านหนองแสง

โทรศัพท์ 0-4537-0475


นายฮิมทัย เต็งรัตนประเสริฐ
บ้านท่าลาด

โทรศัพท์ -


อัญญาพัชร ใจชื่น
ชุมชนบ้านหนองขุ่น

โทรศัพท์ 0-4533-9212


อรุณ รัตนโสภา
ชุมชนบ้านหนองขุ่น

โทรศัพท์ 0-4533-9212


เถาวัลย์ แก่นวงศ์
บ้านยางโยภาพ

โทรศัพท์ 0-4537-0452


นายพิศิษฐ์ เจริญชัย
บ้านยางโยภาพ

โทรศัพท์ 0-4537-0452


นางธัญญพัทธ์ อุดทะรัง
บ้านน้ำอ้อมผักระย่า

โทรศัพท์ 0-4585-7047


เศรษฐา รอดอนันต์
บ้านน้ำอ้อมผักระย่า

โทรศัพท์ 0-4585-7047


ทัศนียา กางโหลน
บ้านหนองผำ

โทรศัพท์ 0-45857046


บุญเพ็ง เสสแสงศรี
บ้านขมิ้น

โทรศัพท์ 0-4533-9323


บุญเพ็ง เสสแสงศรี
บ้านขมิ้น

โทรศัพท์ 0-4533-9323


บ้านโนนชาติยูง
บ้านโนนชาติยูง

โทรศัพท์ 0-4537-0433


นางวิภาวรรณ ชายแก้ว
บ้านโนนชาติยูง

โทรศัพท์ 0-4537-0433


นายอนันต์ แก้วกอ
บ้านสองห้อง(คุรุราษฎร์สามัคคี)

โทรศัพท์ -


ราษฎร์ร่วมแรงรัฐ(กำจัดอุปถัมภ์)
ราษฎร์ร่วมแรงรัฐ(กำจัดอุปถัมภ์)

โทรศัพท์ 0-4537-0540


นวลจันทร์ เจือสุข
ราษฎร์ร่วมแรงรัฐ(กำจัดอุปถัมภ์)

โทรศัพท์ 0-4537-0540


นางสายฝน อนุสนธิ์
บ้านนาขามดอนติ้ว

โทรศัพท์ 0-4537-0441


นางสายฝน อนุสนธิ์
บ้านนาขามดอนติ้ว

โทรศัพท์ 0-4537-0441


บ้านสวนงัว(ราษฎร์ใจดี)
บ้านสวนงัว(ราษฎร์ใจดี)

โทรศัพท์ 0-4537-0440


เบญจพร แก่นมั่น
บ้านหนองเมืองน้อย

โทรศัพท์ 0-4537-0439


สมบัติ ปัญญาคง
บ้านหนองเมืองน้อย

โทรศัพท์ 0-4537-0439


บ้านพระโรจน์(ชนูปถัมภ์)
บ้านพระโรจน์(ชนูปถัมภ์)

โทรศัพท์ 045-959374


ปิยนุช ผาสุขนิตย์
บ้านพระโรจน์(ชนูปถัมภ์)

โทรศัพท์ 045-959374


บ้านหนองช้าง(ประชาสามัคคี)
บ้านหนองช้าง(ประชาสามัคคี)

โทรศัพท์ 0-4537-0442


นายฤทธิศร เฉลิมศรี
บ้านเตย

โทรศัพท์ 0-4537-0467


ฤทธิศร เฉลิมศรี
บ้านเตย

โทรศัพท์ 0-4537-0467


ฤทธิศร เฉลิมศรี
บ้านเตย

โทรศัพท์ 0-4537-0467


นายนราธิป ชาตรี
บ้านหนองฮาง

โทรศัพท์ 0-4534-3041


นายรุ่งอรุณ สารบูรณ์
บ้านหนองคูทรายมูล

โทรศัพท์ 0-4537-0466


บ้านทุ่งมณี(คุรุราษฎร์นุกูล)
บ้านทุ่งมณี(คุรุราษฎร์นุกูล)

โทรศัพท์ 0-4537-0465


ธนา บุญอำนวย
บ้านทุ่งมณี(คุรุราษฎร์นุกูล)

โทรศัพท์ 0-4537-0465


บ้านเหล่าบาก
บ้านเหล่าบาก

โทรศัพท์ 0-4537-0434


นางสำราญ เทพารักษ์
บ้านนาไร่ใหญ่

โทรศัพท์ 0-4534-3106


นายสัมพันธ์ แหวนหล่อ
บ้านนาเลิง

โทรศัพท์ 0-4537-0464


ศศิกานต์ สาสงวน
บ้านหนองบัวดอนส้มป่อย

โทรศัพท์ 0-4595-9366


บ้านหนองไข่นก -
บ้านหนองไข่นก

โทรศัพท์ 0-4538-5022


pisamai sutuntangjai
บ้านหนองไข่นก

โทรศัพท์ 0-4538-5022


บัวสอน สมดี
บ้านหนองไข่นก

โทรศัพท์ 0-4538-5022


บัวสอน สมดี
บ้านหนองไข่นก

โทรศัพท์ 0-4538-5022


นิภาวรรณ ประธาน
บ้านโพนแพง

โทรศัพท์ -


นางบุญหลาย เฝ้าทรัพย์
บ้านโพนแพง

โทรศัพท์ -


บ้านเป็ดฟากทุ่ง
บ้านเป็ดฟากทุ่ง

โทรศัพท์ 0-4537-0456


นางสาวอภิรดี ภาระวงศ์
บ้านบก

โทรศัพท์ 0-4537-0432


อภิรดี ภาระวงศ์
บ้านก่อบึง

โทรศัพท์ 0-4537-0446


อนุจรี ศรีสุวรรณ
บ้านก่อบึง

โทรศัพท์ 0-4537-0446


นายไพฑูรย์ ลูกอินทร์
บ้านผึ้ง(สามัคคี)

โทรศัพท์ 0-4537-0455


ธนศักดิ์ กุลเกลี้ยง
บ้านผึ้ง(สามัคคี)

โทรศัพท์ 0-4537-0455


นางแสงมณี โอรสไตรรัตน์
บ้านหนองแฝกยางเครือ

โทรศัพท์ 0-4537-0447


Adisak chathon
บ้านหนองแฝกยางเครือ

โทรศัพท์ 0-4537-0447


นางจันทกานต์ ศรีปาน
บ้านหนองหล่มหนองเหล่า

โทรศัพท์ 0-4537-0438


จันทกานต์ ศรีปาน
บ้านหนองหล่มหนองเหล่า

โทรศัพท์ 0-4537-0438


นางพิสมัย ยอดแก้ว
บ้านโพนเมืองมะทัน

โทรศัพท์ 0-4537-0539


นายวิทยา ทองจุล
บ้านวังมนเดือยไก่

โทรศัพท์ 045959381


เชาวลิต ทองเหลือง
บ้านดอนแดง

โทรศัพท์ 0-4537-0436


นายนรินทร์ วุฒิพรหม
บ้านทุ่งใต้

โทรศัพท์ 045959380


นายสุพจน์ มูลสุวรรณ
บ้านหนองดูนโนนค้อหนองหัวลิง

โทรศัพท์ 0-4537-0453


สุพจน์ มูลสุวรรณ
บ้านหนองดูนโนนค้อหนองหัวลิง

โทรศัพท์ 0-4537-0453


นายมนูญ หินผา
บ้านไผ่ใหญ่

โทรศัพท์ 0-4534-2093


อรพิณ อ่อนจงไกร
บ้านไผ่ใหญ่

โทรศัพท์ 0-4534-2093


นางสาววิไล สายขุน
บ้านแสงไผ่

โทรศัพท์ 0-4534-2212


นางสาววัลภา บำรุงแคว้น
บ้านแสงไผ่

โทรศัพท์ 0-4534-2212


นางสาวมณีวรรณ วริทุม
บ้านโนนรังน้อย

โทรศัพท์


ประชาสามัคคี
ประชาสามัคคี

โทรศัพท์ 0801516496


รุ่งนภา สมใส
ประชาสามัคคี

โทรศัพท์ 0801516496


นายมณเฑียร สิงห์อ่อน
ประชาสามัคคี

โทรศัพท์ 0801516496


บ้านหนองมะทอ
บ้านหนองมะทอ

โทรศัพท์ 0-4537-0460


ชัยวัฒน์ ปะจะเนย์
บ้านหนองมะทอ

โทรศัพท์ 0-4537-0460


นายชัยวัฒน์ ปะจะเนย์
บ้านหนองมะทอ

โทรศัพท์ 0-4537-0460


บ้านผือ
บ้านผือ

โทรศัพท์ 0-4537-0462


นายประเสริฐ คงธานี
บ้านผือ

โทรศัพท์ 0-4537-0462


นายสมชาย ศรีนิล
บ้านโนนรังใหญ่

โทรศัพท์ 0817250001


วิเชียร หลักทอง
บ้านโนนรังใหญ่

โทรศัพท์ 0817250001


วรีลักษณ์ ทองเขียว
บ้านคำไฮใหญ่

โทรศัพท์ 0-4584-2066


สุภาพร นามแดง
บ้านหนองแล้ง

โทรศัพท์ 0-4530-8241


นายสมหมาย วงศ์ด้วง
บ้านหนองหิน

โทรศัพท์ 0-4530-8242


นางกุหลาบ ทังนะที
บ้านท่าศิลา

โทรศัพท์ 0-4530-8059


นางสมคิด พิมพานิช
บ้านเหล่าแดง

โทรศัพท์ 0-4530-8112,0-4


นางสมคิด พิมพานิช
บ้านเหล่าแดง

โทรศัพท์ 0-4530-8112,0-4


นายอนุพงศ์ พิชญ์ประเสริฐ
บ้านค้อ

โทรศัพท์ 0-4537-0297


นางสำราญ สมหวัง
บ้านท่าลาดหนองหล่มยางนกหอ

โทรศัพท์ 0-4537-0296


ดอนมดแดง(บ้านดงบัง)
ดอนมดแดง(บ้านดงบัง)

โทรศัพท์ 0-4537-0571,0-4


นางสุภาภรณ์ จันทร์มา
โรงเรียนบ้านกุดกั่ว

โทรศัพท์ 045959830


อานนท์ เจริญพงษ์
บ้านกุดกั่ว

โทรศัพท์ 045959830


บ้านยาง
บ้านยาง

โทรศัพท์ 0-4537-0304


นางมะลาวัลย์ คุณมี
บ้านยาง

โทรศัพท์ 0-4537-0304


นายปัญญา พรหมกสิกร
บ้านวังพระวังไฮ

โทรศัพท์ 0-45 595833


นางทาริกา ปาณะวงศ์
บ้านแคน(สมเด็จอุปถัมภ์)

โทรศัพท์ 045959831


นายสว่าง หาระสาย
บ้านท่าเมือง

โทรศัพท์ 0-45842658


นางอาภรณ์ คำชุมภู
บ้านยางกะเดา

โทรศัพท์ 0-4537-0570


อาภรณ์ คำชุมภู
บ้านยางกะเดา

โทรศัพท์ 0-4537-0570


อาภรณ์ คำชุมภู
บ้านยางกะเดา

โทรศัพท์ 0-4537-0570


อาภรณ์ คำชุมภู
บ้านยางกะเดา

โทรศัพท์ 0-4537-0570


นางเพชรา พิชญ์ประเสริฐ
บ้านสว่างโนนสวาง

โทรศัพท์ 0-4537-0300


สุพิศ แสนทวีสุข
บ้านโอดนาดี

โทรศัพท์ 045-959-863


นางศิริรัตน์ สินโพธิ์
บ้านกระบูน

โทรศัพท์ 0-4537-0295


นางอาภรณ์ คำชุมภู
บ้านยางกะเดา(สาขาบ้านนาคำภูฮี)

โทรศัพท์


อาภรณ์ คำชุมภู
บ้านยางกะเดา(สาขาบ้านนาคำภูฮี)

โทรศัพท์


จิราวรรณ สมบูรณ์
บ้านเหล่าเสือโก้ก

โทรศัพท์ 0-4530-4087


นายณรงค์ สมบูรณ์
บ้านเหล่าเสือโก้ก

โทรศัพท์ 0-4530-4087


นางสกาวเดือน ศรีละวรรณ
บ้านเหล่าเสือโก้ก

โทรศัพท์ 0-4530-4087


บ้านเป้า
บ้านเป้า

โทรศัพท์ 0-4537-0357


บ้านเหล่าแค บ้านเหล่าแค
บ้านเหล่าแค

โทรศัพท์ 0-4537-0356


วิภาดา สายประเสริฐ
บ้านเหล่าคำ

โทรศัพท์ 0-4537-0649,0-4


นายนักรบ บุญเหลี่ยม
บ้านนาไผ่

โทรศัพท์ 0-453-0410-5


นายไพศาล พิลาศาสตร์
บ้านแพง

โทรศัพท์ 089-8658896


นายธำรงค์ฤทธิ์ ปลื้มจิต
บ้านจิก

โทรศัพท์ 045842233


ปรีชา ถิ่นขาม
บ้านจิก

โทรศัพท์ 045842233


นางจันทร์เพ็ญ กำลังงาม
บ้านแสง

โทรศัพท์ 0-459-59594


จันทร์เพ็ญ กำลังงาม
บ้านแสง

โทรศัพท์ 0-459-59594


นางจันทร์เพ็ญ กำลังงาม
บ้านแสง

โทรศัพท์ 0-459-59594


ธาริณี ยิ่งวงศ์
บ้านหนองเป็ด

โทรศัพท์ 0-4537-0352


ปรัชา ถิ่นขาม
บ้านหนองเป็ด

โทรศัพท์ 0-4537-0352


ชนาวุฒิ พรมสาร
ชุมชนโพนเมืองวิทยา

โทรศัพท์ 045-210720


นายธนรัตน์ คำควร
บ้านขามน้อย

โทรศัพท์ 0-45842458


พุทธสิทธิ์ ละดาห์
บ้านขามน้อย

โทรศัพท์ 0-45842458


บ้านคำไหล
บ้านคำไหล

โทรศัพท์


วัชรี โชคชัย
บ้านคำไหล

โทรศัพท์


นายพงษ์ศักดิ์ ตรีรัตน์
บ้านหาด

โทรศัพท์ 0-4537-0349


สามารถ สุตาวงษ์
บ้านหาด

โทรศัพท์ 0-4537-0349


นายสมจิตร เจริญวงศ์
บ้านหนองมะแซว

โทรศัพท์ -


นางสาวพักตรวิภา บรรเทิงสุข
บ้านสร้างถ่อ

โทรศัพท์ -


พัชรินทร์ ดวงงาม
บ้านธรรมละ

โทรศัพท์ 0-4595-9595


บ้านรังแร้ง -
บ้านรังแร้ง

โทรศัพท์ 0-4537-0345


มะลิวัลย์ สายมา
บ้านรังแร้ง

โทรศัพท์ 0-4537-0345


นางอัจฉริยา พรมสาร
บ้านดอนกลอยนากลาง

โทรศัพท์ -


นางอัจฉริยา พรมสาร
บ้านดอนกลอยนากลาง

โทรศัพท์ -


บ้านหนองบก
บ้านหนองบก

โทรศัพท์ 0-4530-4245


วัชรินทร์ ใจแก้ว
บ้านดอนกลางทุ่งคำแต้

โทรศัพท์ 045-428-530


วัชรินทร์ ใจแก้ว
บ้านดอนกลางทุ่งคำแต้

โทรศัพท์ 045-428-530


นายมนัส ทาจิตต์
บ้านแต้เก่า

โทรศัพท์ 0-45428527


มนัส ทาจิตต์
บ้านแต้เก่า

โทรศัพท์ 0-45428527


มนัส ทาจิตต์
บ้านแต้เก่า

โทรศัพท์ 0-45428527


บ้านคำไฮน้อย
บ้านคำไฮน้อย

โทรศัพท์ 0-4537-0360


บ้านนาขมิ้น
บ้านนาขมิ้น

โทรศัพท์ 0-4537-0359


บ้านดูน หมู่4
บ้านดูน

โทรศัพท์ 0894275343


นันทิยา สร้อยนาค
บ้านแต้ใหม่

โทรศัพท์ 0-4537-0358


นันทิยา สร้อยนาค
บ้านแต้ใหม่

โทรศัพท์ 0-4537-0358


นันทิยา สร้อยนาค
บ้านแต้ใหม่

โทรศัพท์ 0-4537-0358


ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
Copyright2013 : DATA CMS v.05.56 พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ ITEC สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]