ยินดีต้อนรับ

รายชื่อเจ้าหน้าที่

[งานข้อมูลสารสนเทศโรงเรียน] [งานข้อมูลเขตพื้นที่]
siripol namek
บ้านห้วยคอม

โทรศัพท์ 0872145078


นายสาคร ปัดไธสง
อนุบาลเซกา

โทรศัพท์ 042489152


อรุณ ค่อมสิงห์
บ้านโนนสูงสุขสมบูรณ์

โทรศัพท์ 042489657


Komkrit Sangjan
บ้านโนนสูงสุขสมบูรณ์

โทรศัพท์ 042489657


ปณิตา สุนนทราช
บ้านห้วยผักขะ

โทรศัพท์ 042436890


Paichayon Butchamongkol
บ้านห้วยผักขะ

โทรศัพท์ 042436890


สมพร พลโรม
บ้านนางัวสายปัญญา

โทรศัพท์ 042909284


สมพร พลโรม
บ้านนางัวสายปัญญา

โทรศัพท์ 042909284


ไพบูรณ์ คำภูษา
บ้านโนนเหมือดแอ่

โทรศัพท์ 042430115


มิตรถาวร คำภูษา
บ้านเหล่าคาม

โทรศัพท์ 042422224


นางรัตดาวรรณ แสงสุริยา
บ้านคำบอน

โทรศัพท์ 042479808


พิศาล พรหมจักร์
บ้านดงกะพุงหนองนาแซง

โทรศัพท์


นายพิศาล พรหมจักร์
บ้านดงกะพุงหนองนาแซง

โทรศัพท์


sakawrat chimklang
บ้านห้วยเรือ

โทรศัพท์ 042430116


ชยพัทร์ สุกทน
บ้านทรัพย์วังทอง

โทรศัพท์


สุทธินนท์ ศรีแสง
ชุมชนบ้านซาง

โทรศัพท์ -


หทัยทิพย์ ใบธรรม
ชุมชนบ้านซาง

โทรศัพท์ -


พีระพงษ์ กองตัน
บ้านท่าสำราญ

โทรศัพท์ 0833539203


นาถฤดี ตรีธรรมกุล
บ้านท่าสำราญ

โทรศัพท์ 0833539203


วรรณภา ลีพรม
บ้านซ่อมกอก

โทรศัพท์ 042430114


รชตะ มุลเมือง
บ้านซ่อมกอก

โทรศัพท์ 042430114


นายสิทธิชัย หารธงชัย
บ้านโคกบริการสันกำแพง

โทรศัพท์ 042479800


พวง กุมภิโร
บ้านโคกบริการสันกำแพง

โทรศัพท์ 042479800


อำไพ แดงทำมา
บ้านเหล่าหนองยาง

โทรศัพท์ 042489946


นางอวยพร ศรีสม
บ้านเหล่าหนองยาง

โทรศัพท์ 042489946


นายพันธ์ศักดิ์ เนื่องอุดม
บ้านกุดสิม

โทรศัพท์ 0872208886


พันธ์ศักดิ์ เนื่องอุดม
บ้านกุดสิม

โทรศัพท์ 0872208886


นางนุจรินทร์ เจียมไพเราะ
บ้านหนองจิก

โทรศัพท์ 0962701290


นางนราพร ภูมิโคกรักษ์
บ้านหนองจิก

โทรศัพท์ 0962701290


บรรบ พรมวงค์
หนองทุ่มวิทยา

โทรศัพท์


บุญญาพร ปัญญารส
หนองทุ่มวิทยา

โทรศัพท์


นายบรรจบ พรมวงค์
หนองทุ่มวิทยา

โทรศัพท์


ละออ นะวะสด
บ้านท่ากกแดง

โทรศัพท์ 042422405


ละออ นะวะสด
บ้านท่ากกแดง

โทรศัพท์ 042422405


ละออ นะวะสด
บ้านท่ากกแดง

โทรศัพท์ 042422405


นันทศิริ ศิริมั่งมูล
ชุมชนบ้านหนองหิ้ง

โทรศัพท์ 042021600


สุเทพ วิเวก
บ้านหนองบัวแดง

โทรศัพท์


นางกมลวรรณ วิเวก
บ้านหนองบัวแดง

โทรศัพท์


เจนจิรา พวงสิงห์
บ้านโพธิ์น้อยหนองสิม

โทรศัพท์ 042430206


ชลธิดา โคตรวงศ์
บ้านโพธิ์น้อยหนองสิม

โทรศัพท์ 042430206


ฤทัยรัตน์ อาจวิชัย
บ้านท่ากกต้อง

โทรศัพท์ 042430117


สุกัญญา กองบุตร
บ้านท่าสะอาด

โทรศัพท์ 042021093


นางสุกัญญา กองบุตร
บ้านท่าสะอาด

โทรศัพท์ 042021093


สุกัญญา กองบุตร
บ้านท่าสะอาด

โทรศัพท์ 042021093


ลือชัย สิงหัส
บ้านหัวแฮต

โทรศัพท์ 0868754655


เสด็จ สาชิต
บ้านตาลเดี่ยว

โทรศัพท์


นฤมล รองทอง
บ้านตาลเดี่ยว

โทรศัพท์


ธีรชัย สีเทพ
บ้านท่าเชียงเครือ

โทรศัพท์ 042479194


สุริยา ซองศิริ
บ้านป่งไฮราษฎร์สามัคคี

โทรศัพท์ 042479818


suriya songsiri
บ้านป่งไฮราษฎร์สามัคคี

โทรศัพท์ 042479818


นายศรายุทธ แสงสว่าง
บ้านหนองชัยวาน

โทรศัพท์ 042430120


นายมนตรี โพทมาตย์
บ้านหนองแก่งทราย

โทรศัพท์ 042437060


นายสถาพร สิงห์โต
บ้านหนองแก่งทราย

โทรศัพท์ 042437060


พิมลรัตน์ คำภูษา
ท่าไร่วิทยา

โทรศัพท์


อรทัย สิงห์ชา
บ้านใหม่สามัคคี

โทรศัพท์ 042479192


นางอรทัย สิงห์ชา
บ้านใหม่สามัคคี

โทรศัพท์ 042479192


มะลิวัลย์ สอนโพธิ์

โทรศัพท์ 042479812


ธัญญาภรณ์ คำเชียงใหม่
บ้านทุ่งทรายจก

โทรศัพท์ 042479812


เสกสรร สุทธิโคตร
บ้านดอนเสียด

โทรศัพท์ 0611612988


มลิวรรณ พรมเมือง
บ้านดอนเสียด

โทรศัพท์ 0611612988


Siri chingchai
บ้านศิริพัฒน์

โทรศัพท์ 042430207


สุธาสินี คำสนอง
บ้านศิริพัฒน์

โทรศัพท์ 042430207


ชไมพร พรมจินดา
บ้านต้องโคกกระแซ

โทรศัพท์ 0935690707


นายวัฒนา จันทรโคตร์
บ้านต้องโคกกระแซ

โทรศัพท์ 0935690707


กุนยากร คำเดช
บ้านโนนยางคำ

โทรศัพท์ 042033880


จินตนา กล้าหาญ
บ้านโสกก่ามนาตาไก้

โทรศัพท์ 042422328


Nonthachai Namkoat
บ้านโสกก่ามนาตาไก้

โทรศัพท์ 042422328


นายสุปรีชา อุปัญ
บ้านดงสว่าง

โทรศัพท์ 042436815


นายมานพ เหล่าชุมพล
บ้านดงสว่าง

โทรศัพท์ 042436815


Sumittra Antapanya
บ้านบ่อพนา

โทรศัพท์


ทรัพย์หิรัญ จันทรักษ์
บ้านโนนสำราญ-ยางเรียน

โทรศัพท์ 042430121


นัชชา กลางประพันธ์
อนุบาลโซ่พิสัย

โทรศัพท์ 042485203


นางสาวราวดี อ่อนคำหล้า
บ้านหนองตะไก้โนนมันปลา

โทรศัพท์


แสงจันทร์ รัตนมงคล
บ้านไทรงามโนนภูดิน

โทรศัพท์ 0903345857


นางแสงจันทร์ รัตนมงคล
บ้านไทรงามโนนภูดิน

โทรศัพท์ 0903345857


นายดนัย สัตถาผล
บ้านห้วยทราย

โทรศัพท์ 0872046939


นายดนัย สัตถาผล
บ้านห้วยทราย

โทรศัพท์ 0872046939


อนุรักษ์ ศรีครซ้าย
บ้านท่าสวาทท่าลี่

โทรศัพท์ 042088340


นายนิยม สมงาม
บ้านโคกสะอาด

โทรศัพท์ 042-490528


สุวรรณ วังภูมิใหญ่
บ้านโคกสะอาด

โทรศัพท์ 042-490528


อริตากมล นนท์สุรัตน์
บ้านโคกสะอาด

โทรศัพท์ 042-490528


นิยม สมงาม
บ้านโคกสะอาด

โทรศัพท์ 042-490528


นางนันทกานต์ พาโพนงาม
บ้านคำแวง

โทรศัพท์


เยาวลักษณ์ ธรรมวงษา
บ้านคำแก้วโนนสามัคคี

โทรศัพท์ 042485194


ภาสิกา ไชยทองดี
บ้านหนองโดดอนเสียด

โทรศัพท์ 0955438836


ธนาเทพ ติละกูล
บ้านนางวงสุ่มห้วยเนียม

โทรศัพท์ -


นายสายัณห์ พันธุ์ทอง
บ้านคำเตาะเลาะโนนเค็ง

โทรศัพท์ 042430122


โสวัฒน์ อุทัยลี
สังวาลย์วิทย์ 1

โทรศัพท์


โสวัฒน์ อุทัยลี
สังวาลย์วิทย์ 1

โทรศัพท์


นางสาววรัญญา สุดโลก
บ้านศรีนาวา

โทรศัพท์


นางสาวปานตะวัน พรมโกฏิ
บ้านศรีนาวา

โทรศัพท์


นางสาวศิริพร ศรีปัญญา
บ้านศรีชมภู

โทรศัพท์


นายบุญมี อินทรีย์
บ้านนาขาม

โทรศัพท์ 042436808


นันทนา พงทะวงษ์
บ้านนาขาม

โทรศัพท์ 042436808


นครสววรรค์ นาพินิจ
บ้านโนนประเสริฐ

โทรศัพท์


นางสาววิริยาภรณ์ เจริญภู
บ้านหนองแวงประชาสรรค์

โทรศัพท์


นายคณิต วรสาร
บ้านคำไผ่

โทรศัพท์


นายวีระชัย อุทัยศรี
บ้านคำไผ่

โทรศัพท์


นางอาราลักษณ์ กรมนวน
บ้านโคกกลาง

โทรศัพท์ 0656899156


พัฒนศักดิ์ ครองยุฒิ
บ้านโคกกระแช

โทรศัพท์


นางสาวรัตน์ธะญา ศรัทธาคลัง
บ้านแสงอรุณ

โทรศัพท์


D D
บ้านโคกกลาง สาขาสามแยกศรีชมภู

โทรศัพท์


พรสวาท ตรีรัตน์
บ้านเหล่าทองหลาง

โทรศัพท์ 042485909


อัญชนา สิงบริคัน
บ้านคลองทิพย์

โทรศัพท์


สุรักษ์ สีต่างคำ
บ้านคลองทิพย์

โทรศัพท์


สุทธิฌา มัยวงศ์
บ้านห้วยลึก

โทรศัพท์


จุฑาทิพย์ มะลาหอม
บ้านซำบอน

โทรศัพท์


panisa painok
บ้านซำบอน

โทรศัพท์


นายเลิศณรงค์ นามวงศ์ชัย
บ้านโนนสวาง

โทรศัพท์ -


พนาส โนยง
บ้านโนนสวาง

โทรศัพท์ -


อนุชา โซ่เงิน
บ้านโนนสวาง

โทรศัพท์ -


ลำดวน ล่ำสัน
บ้านโนนสวาง

โทรศัพท์ -


วลัยลักษณ์ เที่ยงธรรม
บ้านโนนสวาง

โทรศัพท์ -


นายเทพพร เดิมมา
บ้านหนองแวง

โทรศัพท์ 0819655138


เทพพร เดิมมา
บ้านหนองแวง

โทรศัพท์ 0819655138


นาวสาวลำดวน ล่ำสัน
บ้านหนองแวง

โทรศัพท์ 0819655138


สำราญ สมทิพย์
บ้านถ้ำเจริญ

โทรศัพท์ 0819544864


นายยศชัย ไพยะสาร
บ้านถ้ำเจริญ

โทรศัพท์ 0819544864


บุญยง วาดวงศ์
บ้านถ้ำเจริญ

โทรศัพท์ 0819544864


วัชราภรณ์ มาร์คูกซ์
บ้านหนองพันทา

โทรศัพท์


ไพบูลย์ เชื้อสาวะถี
บ้านโนนแก้วโพนทอง

โทรศัพท์ 042430130


ไพบูลย์ เชื้อสาวะถี
บ้านโนนแก้วโพนทอง

โทรศัพท์ 042430130


นางกษมา ป้องกัน
บ้านป่าไร่โนนม่วง

โทรศัพท์


จันทร์อำพร เวียงสมุทร
บ้านป่าไร่โนนม่วง

โทรศัพท์


นายศิริศักดิ์ พันธวงษ์
ชุมชนบ้านตูม

โทรศัพท์ 042490753


นายประพัฒน์ บุศดี
บ้านท่าคำรวม

โทรศัพท์


Wansiri Aiemwieng
บ้านท่าคำรวม

โทรศัพท์


นางเมธาพร พันธ์จักร
บ้านท่าคำรวม

โทรศัพท์


วัลวิภา อะนันต์
บ้านสามหนอง

โทรศัพท์


นายวุฒิชาติ ไชยช่วย
บ้านสามหนอง

โทรศัพท์


นายธีรพัฒน์ ศรีอ่อน
บ้านสามหนอง

โทรศัพท์


ทิพย์เกษร สายทองคำ
บ้านนาเหว่อโนนอุดม[

โทรศัพท์


ทิพย์เกษร สายทองคำ
บ้านนาเหว่อโนนอุดม

โทรศัพท์


รัตนเดช การเกษม
อนุบาลวิศิษฐ์อำนวยศิลป์

โทรศัพท์ 042086404


ชัยโรจน์ เปรมปรัชญา
อนุบาลบึงกาฬวิศิษฐ์อำนวยศิลป์

โทรศัพท์ 042086404


นายประพันธ์ พันธ์คำเกิด
บ้านนาป่าน

โทรศัพท์


นางวริศรา ต่อโชติ
บ้านนาป่าน

โทรศัพท์


นางสุวัฒนา สีหะไตร
บ้านพันลำ"เจริญวิทยา"

โทรศัพท์ 042024082


surachai phokhmu
บ้านบึงกาฬ

โทรศัพท์ 042491249


นงลักษณ์ โพธิ์คำ
บ้านบึงกาฬ

โทรศัพท์ 042491249


นงลักษณ์ โพธิ์คำ
บ้านบึงกาฬ

โทรศัพท์ 042491249


นายพงษ์ปกรณ์ ฤทธิ์ถาพรม
บ้านบึงกาฬ

โทรศัพท์ 042491249


ประเสริฐ อินธิ
บ้านหนองนาแซง

โทรศัพท์ -


พงษ์วรุฒ นามวงศ์
บ้านหนองนาแซง

โทรศัพท์ -


นางจันทร์เพ็ญ คุณาวัฒน์
บ้านท่าไคร้

โทรศัพท์ 042430148


กิตติยา คนล้ำ
บ้านท่าโพธิ์

โทรศัพท์ 042430149


นางเรณู ไชยดี
บ้านแสนสำราญ

โทรศัพท์ 042491803


จุฬารัตน์ ทะราษฎร์
บ้านแสนสำราญ

โทรศัพท์ 042491803


นางสำเนียง โพธิสว่าง
บ้านเหล่าถาวร

โทรศัพท์ 0812608787


Attharit Setrit
บ้านโนนสว่าง

โทรศัพท์ 042024541


อรรถฤทธิ์ เศษฤทธิ์
บ้านโนนสว่าง

โทรศัพท์ 042024541


นายเอกพล พลเยี่ยม
บ้านโป่งเปือย

โทรศัพท์ 042422109


สมชาย กองแก้ว
บ้านโป่งเปือย

โทรศัพท์ 042422109


นายบารมี อินทรีย์
บ้านโป่งเปือย

โทรศัพท์ 042422109


Noolek Tanasai
บ้านห้วยสามยอดเทวกุล

โทรศัพท์


ว่าที่ร้อยตรีชลชัย ศิริสิมะ
บ้านห้วยเซือมเหนือ

โทรศัพท์ 042992001


ว่าที่ร้อยตรีชลชัย ศิริสิมะ
บ้านห้วยเซือมเหนือ

โทรศัพท์ 042992001


จิราลักษณ์ ทองลาด
บ้านไคสี

โทรศัพท์ 042430247


วุฒิพงษ์ บุตรนนท์
บ้านไคสี

โทรศัพท์ 042430247


ประสพชัย ภวภูตานนท์ ณ มหาสารคาม
บ้านคำหมื่น

โทรศัพท์


สุภาพร อองตัน
แก่งอาฮง

โทรศัพท์ 042088360


นางสุภาพร ภาพันธ์
แก่งอาฮง

โทรศัพท์ 042088360


รังสรรค์ ดวงบุบผา
หอคำพิทยาสรรค์

โทรศัพท์ 042-025023


นางจิตรลดา คำวงษา
หอคำพิทยาสรรค์

โทรศัพท์ 042-025023


นางนรินทร์พร เรี่ยวสกุลชาติ
บ้านสะง้อ

โทรศัพท์ 042480032


นางสาวจินตนา คำแพงเมือง
บ้านหนองเข็ง

โทรศัพท์ 042430152


นายเข้ม ศรีชนะ
บ้านโนนยาง

โทรศัพท์ -


เข้ม ศรีชนะ
บ้านโนนยาง

โทรศัพท์ -


ชัยสิทธิ์ ฤทธิ์อร่าม
บ้านโคกสะอาด

โทรศัพท์ 0898412342


หทัยศาสตร์ โพธิปรากฎ
บ้านโคกสะอาด

โทรศัพท์ 0898412342


ประสพชัย ศรีษร
บ้านโคกสะอาด

โทรศัพท์ 0898412342


บุญไทย พานะเวช
ธเนตรวิทยา

โทรศัพท์ 042430228


สิริวรรณ พุกหน้า
บ้านหนองหมู

โทรศัพท์ 0621579625


นางพัชณี ผลจิตร์
บ้านนาเจริญ

โทรศัพท์ 042-025281


นายพิศาล มารศรี
บ้านนาเจริญ

โทรศัพท์ 042-025281


ศิรินันท์ จันทรักษ์
บ้านคลองเค็ม

โทรศัพท์ 042430151


ศราวุธ โยธา
บ้านสรรเสริญ

โทรศัพท์ 0801878258


นางสาวเปรวทิพย์ โสภาลุน
บ้านสุขสำราญ

โทรศัพท์ 0885712504


นายวราวัฒน์ โสภารัตน์
บ้านดอนปอ

โทรศัพท์ 042430150


ประยูร เรียบร้อย
ชุมชนบ้านโนนสมบูรณ์

โทรศัพท์ 042492876


นายภานุวัฒน์ คำพืพากษ์
ชุมชนบ้านโนนสมบูรณ์

โทรศัพท์ 042492876


นายประยูร เรียบร้อย
ชุมชนบ้านโนนสมบูรณ์ (ธนาคารกรุงเทพ 29)

โทรศัพท์ 042492876


ลำดวน มูลอุดม
บ้านทองสาย

โทรศัพท์ -


นายเต็มเดช ต่อโชติ
บ้านทองสาย

โทรศัพท์ -


เดือนฉาย ดลไพร
บ้านกำแพงเพชร

โทรศัพท์ 0810736901


เดือนฉาย ดลไพร
บ้านกำแพงเพชร

โทรศัพท์ 0810736901


เสาวณี ภูพันใบ
บ้านโนนจำปา

โทรศัพท์ 042088367


นายวีระพันธ์ คำภูษา
บ้านนาสวรรค์

โทรศัพท์


เกริกเกียรติ สิงทองราช
บ้านนาสวรรค์

โทรศัพท์


นางสาวศรีลักษณา ลีสีคำ
เลิดสิน

โทรศัพท์ 042491214


นงลักษณ์ ราโคโชติ
บ้านหนองตอ

โทรศัพท์ 042430146


ไชยชาญ เจริญชนม์
บ้านหนองตอ

โทรศัพท์ 042430146


วัชระ ไมยะปัน
บ้านชุมภูทอง

โทรศัพท์


ธนัชญา แก่นดี
บ้านชุมภูทอง

โทรศัพท์


นรรศน์ชกร พุฒละ

โทรศัพท์


วัชระ ไมยะปัน
บ้านชุมภูทอง

โทรศัพท์


ว่าที่ร้อยตรีหญิงปริศนา ศรีคำ
บ้านนาเจริญวิทยา

โทรศัพท์


ปริศนา ศรีคำ
บ้านนาเจริญวิทยา

โทรศัพท์


ปริศนา ศรีคำ
บ้านนาเจริญวิทยา

โทรศัพท์


นายศิวะพร ทองไพรวรรณ
บ้านดอนแก้วโนนอินทร์แปลง

โทรศัพท์


นายศิวะพร ทองไพรวรรณ
บ้านดอนแก้วโนนอินทร์แปลง

โทรศัพท์


นายณรงค์เดช แก้วคำ
บ้านโคกสวาง

โทรศัพท์ 042084109


เกริกเกียรติ สิงทองราช
บ้านโคกสวาง

โทรศัพท์ 042084109


เรณู ดีเมืองโขง
บ้านโนนวังเยี่ยม

โทรศัพท์ 042430140


ธนิดา สัจจะสังข์
บ้านโคกก่องมิตรภาพที่ 86

โทรศัพท์


บัญชา วงศ์คำภา
บ้านโคกก่องมิตรภาพที่ 86

โทรศัพท์


นายมนัส พิมพ์กลม
บ้านโนนสา

โทรศัพท์ 042430140


อาคม นาส่งเสริม
บ้านนาคำ

โทรศัพท์ 042490030


นายสุชิน ยุทธหาญ
บ้านห้วยดอกไม้

โทรศัพท์ 042430141


นายสุชิน ยุทธหาญ
บ้านห้วยดอกไม้

โทรศัพท์ 042430141


จุฑามาศ ระวิชัย
บ้านท่าอินทร์แปลง

โทรศัพท์ 042430142


กัญญพร พิมพบุตร
ประสานมิตรวิทยา

โทรศัพท์ -


กัญญพร พิมพบุตร
ประสานมิตรวิทยา

โทรศัพท์ -


มธุรส บัณฑิตกุล
ประสานมิตรวิทยา

โทรศัพท์ -


nutthapol boonwern
บ้านคำภู

โทรศัพท์ 042430212


โยทินย์ สีหาราช

โทรศัพท์ 042430212


Phattaradit Bunthara
บ้านหนองยาว

โทรศัพท์


ว่าที่ ร.ต.ณัฐพล บุญเวิน
บ้านนาต้อง

โทรศัพท์ 042430211


ประภัสสร แสงศิลา
บ้านห้วยเชือมใต้

โทรศัพท์ 042-023081


เพ็ญพโย พรรษา
บ้านไร่สุขสันต์

โทรศัพท์ 042430139


นางสาวณฐภรรท ระวิชัย
บ้านไร่สุขสันต์

โทรศัพท์ 042430139


ปิยาภรณ์ พลเสนา
อนุบาลพรเจริญ

โทรศัพท์ 042487038


วนิดา ทิพยอาสน์
ชุมชนบ้านโคกอุดม

โทรศัพท์ 042487073


วนิดา ทิพยอาสน์
ชุมชนบ้านโคกอุดม

โทรศัพท์ 042487073


นนท์ธวัช ถึงแสง
ชุมชนบ้านโคกอุดม

โทรศัพท์ 042487073


พนิดา ดอนม่วง
ชุมชนบ้านโคกอุดม

โทรศัพท์ 042487073


นางสาวสุพร ยอดจันทร์
บ้านปรารถนาดี

โทรศัพท์


อัศวิน บุตรดี
บ้านใหม่ศรีชมภู

โทรศัพท์ 042020056


ไพโรจน์ แก้วกันหา
บ้านโคกนิยม

โทรศัพท์ 042430222


นายไพโรจน์ แก้วกันหา
บ้านโคกนิยม

โทรศัพท์ 042430222


นางสาวชุติมา สรรพโส
บ้านวังยาว

โทรศัพท์ 042020238


อมรศักดิ์ บัวโฮม
บ้านสร้างคำ

โทรศัพท์ 0856480300


นายบัญชา พรมนิล
บ้านสร้างคำ

โทรศัพท์ 0856480300


นางสาววลัยลักษณ์ คนเพียร
บ้านดงเสียด

โทรศัพท์ 042479208


ชาญประดิษฐ์ งามฉวี
บ้านโนน

โทรศัพท์ 042487690


นายวรนันทน์ บรรจง
บ้านหนองผักแว่น

โทรศัพท์ 042487525


นางวรรณธนา วรรณพราหมณ์
บ้านหนองบัวน้อย

โทรศัพท์ 0895709450


สมคิด สิงห์จารย์
บ้านดอนหญ้านาง

โทรศัพท์ 042020427


ธนาวุฒิ ธงษาราษฎร์
บ้านโคกสว่าง

โทรศัพท์ 042430222


นายธนาวุฒิ ธงษาราษฎร์
บ้านโคกสว่าง

โทรศัพท์ 042430222


มะลิวรรณ บุญแก้ว
บ้านโคกสว่าง

โทรศัพท์ 042430222


ธนาวุฒิ ธงษาราษฎร์
บ้านโคกสว่าง

โทรศัพท์ 042430222


สิทธิพงษ์ ฤทธิสิงห์
บ้านโคกหนองลาด

โทรศัพท์ 8017082048


สมพจน์ ฤทธิสิงห์
บ้านโคกหนองลาด

โทรศัพท์ 8017082048


เบญญาภา สำราญวงศ์
บ้านนาคำนาใน

โทรศัพท์ 042430163


ยิ่งยศ ไวแสน
บ้านเหล่าใหญ่

โทรศัพท์ -


นางสาวจีรประภา ไชยเดช
บ้านหนองหัวช้าง

โทรศัพท์ 042020658


นางนิภาพรรณ จอมทอง
บ้านโนนสวรรค์

โทรศัพท์ -


ขนิษฐา แก่นจำปา
บ้านนาซาว

โทรศัพท์ 042479199


พนิดา พสุโพธิ์
บ้านท่าศรีชมชื่น

โทรศัพท์ 0910659651


ประสพสุข เถาวัลย์ราช
บ้านท่าศรีชมชื่น

โทรศัพท์ 0910659651


Chuchart Bungrat
สันติสุขเจริญราษฎร์

โทรศัพท์ 042430218


สดสี พันธุ์นิยม
สันติสุขเจริญราษฎร์

โทรศัพท์ 042430218


สุมาลี ดวงชัย
อนุบาลปากคาด

โทรศัพท์


nipon katoo
บ้านไร่โนนสำราญ

โทรศัพท์ 098-0359568


นายประกาศิต ไกยราช
บ้านไร่โนนสำราญ

โทรศัพท์ 098-0359568


ศศิธร พลชัยยา
บ้านโนนเสถียร

โทรศัพท์ 0819750668


ยอดพิชญ์ คุ้มบุญ
บ้านโนนเสถียร

โทรศัพท์ 0819750668


นุชนาฏ หมื่นเรือคำ
บ้านนาดง

โทรศัพท์ 0801921118


ว่าที่ร้อยตรีชนะชัย ชินจักร์
บ้านนาดง

โทรศัพท์ 0801921118


บัณฑิต แสนไชย
บ้านห้วยไม้ซอด

โทรศัพท์


ประยงค์ สำมะโย
บ้านห้วยก้านเหลือง

โทรศัพท์ 042-430158


kannika khajornphob
บ้านห้วยก้านเหลือง

โทรศัพท์ 042-430158


ภรณ์ทิพย์ แก้วกิ่ง
บ้านต้าย

โทรศัพท์


สง่า เจริญศรี
บ้านต้าย

โทรศัพท์


ขวัญจิต อนุลีจันทร์
บ้านนากั้ง

โทรศัพท์


นางสาวขวัญจิต อนุลีจันทร์
บ้านนากั้ง

โทรศัพท์


ชัชวาล อุทัยวัฒน์
บ้านหนองบัว

โทรศัพท์


ณฤดี โพธิ์สา
ชุมชนบ้านหนองยองวิทยา

โทรศัพท์ 0956587648


จริดา พันธไชย
ชุมชนบ้านหนองยองวิทยา

โทรศัพท์ 0956587648


นายปริญญา อุนาสี
สิริภัทรวิทยา

โทรศัพท์ 0


ปริญญา อุนาสี
สิริภัทรวิทยา

โทรศัพท์ 0


นางสาวธนพร ต่างโอฐ
สิริภัทรวิทยา

โทรศัพท์ 0


นางสิริกร ประทุมทอง
ชุมชนสมสนุก

โทรศัพท์ 042430162


เรณู ดีเมืองโขง
บ้านศรีสว่างพัฒนา

โทรศัพท์ -


จริยา สุขพันธุ์
บ้านศรีสว่างพัฒนา

โทรศัพท์ -


วิไลพรรณ อุทัยวัฒน์
บ้านโสกบง

โทรศัพท์ 0872320466


สายฝน สุวรรณศักดิ์
บ้านโสกบง

โทรศัพท์ 0872320466


พิเชษฐ์ เทรักสี
บ้านโสกบง

โทรศัพท์ 0872320466


อภิญญา ไกยราช
บ้านดาลบังบด

โทรศัพท์ 042-481140


สายใจ เริ่มรักรัมย์
บ้านดาลบังบด

โทรศัพท์ 042-481140


คณาวุฒิ กุตัน
บ้านบะยาวราษฎร์นุเคราะห์

โทรศัพท์


จิราภา นามเสนา
บ้านบะยาวราษฎร์นุเคราะห์

โทรศัพท์


เข็มพร มานะดี
บ้านบะยาวราษฎร์นุเคราะห์

โทรศัพท์


นายวิรัตน์ มิ่งขวัญ
บ้านบัวโคก

โทรศัพท์


จุฑาทิพย์ ธนู
บ้านดงชมภู

โทรศัพท์ 042436922


นายบุญถม บุตรมา
อนุบาลสาสนสิทธิ์อำนวย

โทรศัพท์ 042416184


นายสัตยา ไชยเชษฐ์
อนุบาลสาสนสิทธิ์อำนวย

โทรศัพท์ 042416184


นายรณยุทธ์ ณรงค์ชัย
อนุบาลสาสนสิทธิ์อำนวย

โทรศัพท์ 042416184


นางสาวมนัสนันท์ บุตรสอน
บึงของหลงวิทยา

โทรศัพท์ 042416197


นายกิตติศักดิ์ บุณรังศรี
บ้านโสกโพธิ์โสกพอก

โทรศัพท์ 042422466


ประสาน พรหมเจริญ
บ้านนาขาม

โทรศัพท์


นางสาวรัชฎาภรณ์ โพธิ์สว่าง
บ้านคำสมบูรณ์บึงเจริญ

โทรศัพท์ 042088379


หยาดพิรุณ แพงโคตร
บ้านนาอ่าง

โทรศัพท์


นางมัชฌิมา เหลาเวียง
หนองสิมโนนสวรรค์

โทรศัพท์ 042416061


พนารัตน์ นิสยันท์
บ้านดงโทน

โทรศัพท์ 042430214


นายคำพันธ์ หมู่แก้ว
บ้านดงโทน

โทรศัพท์ 042430214


นางสาวพัชรีพร ยาลัย
บ้านดงบัง

โทรศัพท์ 042022049


ศักดิ์ชาย ปัญญาประชุม
บ้านดงบัง

โทรศัพท์ 042022049


ศักดิ์ชาย ปัญญาประชุม
บ้านดงบัง

โทรศัพท์ 042022049


นายสงคราม รัตนวรรณี
บ้านท่าสีไค

โทรศัพท์ 042430153


นางสาวปนัสยา วงค์คำจันทร์
บ้านท่าสีไค

โทรศัพท์ 042430153


มานพ พรหมเชียง
บ้านหนองฮูฝอยลม

โทรศัพท์ 042430154


นายมานพ พรหมเชียง
บ้านหนองฮูฝอยลม

โทรศัพท์ 042430154


จักริน สุวรรณกิจ สุวรรณกิจ
บ้านท่าไร่ไทยเจริญ

โทรศัพท์


chawe subin
บ้านท่าไร่ไทยเจริญ

โทรศัพท์


ศิวัธ สุภาพันธ์
บ้านท่าดอกคำ

โทรศัพท์ 0951694868


ชนัญชิดา ปุ้งคำข้าว
บ้านท่าดอกคำ

โทรศัพท์ 0951694868


นายพัฒนา ประยูรสิทธิ
บ้านเหล่าหมากผาง

โทรศัพท์ 042430215


นายพุทธรักษ์ คำหงษา
บ้านเหล่าหมากผาง

โทรศัพท์ 042430215


นายพัฒนา ประยูรสิทธิ
โนนสาสวรรค์

โทรศัพท์ 042430215


นางสาวบุษบา เมืองสุวรรณ
โนนสาสวรรค์

โทรศัพท์ 042430215


ไพวัลย์ ปุ้งคำข้าว
หนองแสงประชาสรรค์

โทรศัพท์ 042479842


นายดำรงค์ วงษ์ตาแพง
บ้านชุมภูพรโสกก่าม

โทรศัพท์ 042497569


ดำรงค์ วงษ์ตาแพง
บ้านชุมภูพรโสกก่าม

โทรศัพท์ 042497569


จิราพร ทัศมี
บ้านหนองจันทน์

โทรศัพท์ 042497003


นายกานตพงศ์ สุทธิประภา
อนุบาลศรีวิไล

โทรศัพท์ 042497096


ขวัญตา บัวทอง
บ้านนาสิงห์

โทรศัพท์ 042422332


นายกลไกร คำบัว
บ้านโคกสำราญพรสวรรค์

โทรศัพท์ 042497483


กลไกร คำบัว
บ้านโคกสำราญพรสวรรค์

โทรศัพท์ 042497483


ทัศนีย์ โคตรเมืองยศ
บ้านโคกสำราญพรสวรรค์

โทรศัพท์ 042497483


พรชัย ธนะก่ำ
บ้านห้วยลึก

โทรศัพท์ 042497406


กรรณิกา สมบัติวงศ์
บ้านห้วยลึก

โทรศัพท์ 042497406


อดิศร ถวิลคำ
บ้านนาทราย

โทรศัพท์ 042497329


นายณรงค์ หวันลา
บ้านนาทราย

โทรศัพท์ 042497329


นภาพร โคงัน
บ้านนาทราย

โทรศัพท์ 042497329


วีระศักดิ์ หาเคน
บ้านโนนม่วง

โทรศัพท์ 042479213


sanya phanpila
บ้านนาสะแบง

โทรศัพท์ 042088223


พิเชษฐ์ ภูอ่าว
บ้านนาแสง

โทรศัพท์ 042422333


ศศิโสภา แสงกมล
บ้านนาแสง

โทรศัพท์ 042422333


ศิรินภา นาคะอินทร์
บ้านนาคำแคน

โทรศัพท์ 042436875


นรินทร์ ท้าวแสง
กัลยาณิวัฒนา 2

โทรศัพท์ -0872287123


นางบุปผา หอมสมบัติ
กัลยาณิวัฒนา 2

โทรศัพท์ -0872287123


ณภัสสรณ์ พิมพ์นิวาส
บ้านคำไชยวาล

โทรศัพท์ 042430238


ณภัสสรณ์ พิมพ์นิวาส
บ้านคำไชยวาล

โทรศัพท์ 042430238


นางสาวกนกวรรณ คำไหล
บ้านหนองบัวงาม

โทรศัพท์ 042477122


สุวิชา อินทร์นอก
บ้านหนองบัวงาม

โทรศัพท์ 042477122


นฤมล อรกุล
บ้านหนองจิก

โทรศัพท์ -


สุภาพ เจริญชาติ
อนุบาลบุ่งคล้า

โทรศัพท์ 042499037


นายนรินทร์ ชะนะพจน์
บ้านนาจาน

โทรศัพท์ 084-3913049


จิตรลดา บุโฮม
บ้านนาจาน

โทรศัพท์ 084-3913049


นายสุรัตน์ ถิรพันธุ์เมธี
บ้านดอนแพง

โทรศัพท์ 042499322


จิราภรณ์ สิงหเลิศ
บ้านดอนแพง

โทรศัพท์ 042499322


สมจันทร์ สิงพิมพ์
บ้านดอนแพง

โทรศัพท์ 042499322


คชาภรณ์ คำอาจ
บ้านห้วยเล็บมือ

โทรศัพท์ 042430156


สมศักดิ์ วันโย
บ้านหนองเดิ่นทุ่ง

โทรศัพท์ 042499079


อภิสรา ประเคนคะชา
บ้านหนองเดิ่นทุ่ง

โทรศัพท์ 042499079


นายสุขสันต์ โคตมี
บ้านหนองเดิ่นท่า

โทรศัพท์ 0880590966


นายพิชิต ธรรมแท้
บ้านหนองเดิ่นท่า

โทรศัพท์ 0880590966


นางสาวพัชราภรณ์ ถูหลงเพีย
บ้านขามเปี้ย

โทรศัพท์ 042499249


นายณรงค์เดช แก้วคำ
ไทยรัฐวิทยา 51

โทรศัพท์ 042027025


กีรติกา บ่อคำ
ไทยรัฐวิทยา 51(บ้านโคกกว้าง)

โทรศัพท์ 042027025


วิฒณา จิตรปรีดา
บ้านท่าส้มโฮง

โทรศัพท์ 042430155


นางสาวจิราภรณ์ ภังคาวัฎฎ์
บ้านหาดแฮ่

โทรศัพท์ 042430242


นางสาวฐิติมา สมนา
บ้านหาดแฮ่

โทรศัพท์ 042430242


นางสาวปรียานุช บุญเทียม
ประวิตร (หนองบ่อ)

โทรศัพท์ 042479844


ณรงค์ จำปามี
ประวิตร (หนองบ่อ)

โทรศัพท์ 042479844


ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน