ยินดีต้อนรับ

รายชื่อเจ้าหน้าที่

[งานข้อมูลสารสนเทศโรงเรียน] [งานข้อมูลเขตพื้นที่]
siripol namek
บ้านห้วยคอม

โทรศัพท์ 0812606364


นายสาคร ปัดไธสง
อนุบาลเซกา

โทรศัพท์ 042489152


อรุณ ค่อมสิงห์
บ้านโนนสูงสุขสมบูรณ์

โทรศัพท์ 042489657


Komkrit Sangjan
บ้านโนนสูงสุขสมบูรณ์

โทรศัพท์ 042489657


ปณิตา สุนนทราช
บ้านห้วยผักขะ

โทรศัพท์ 042436890


Paichayon Butchamongkol
บ้านห้วยผักขะ

โทรศัพท์ 042436890


สมพร พลโรม
บ้านนางัวสายปัญญา

โทรศัพท์ 042909284


ไพบูรณ์ คำภูษา
บ้านโนนเหมือดแอ่

โทรศัพท์ 042430115


มิตรถาวร คำภูษา
บ้านเหล่าคาม

โทรศัพท์ 042422224


นางรัตดาวรรณ แสงสุริยา
บ้านคำบอน

โทรศัพท์ 042479808


พิศาล พรหมจักร์
บ้านดงกะพุงหนองนาแซง

โทรศัพท์


นายประจักษ์ สีวงษา
บ้านดงกะพุงหนองนาแซง

โทรศัพท์


phunsak nungudom
บ้านห้วยเรือ

โทรศัพท์ 042430116


ชยพัทร์ สุกทน
บ้านทรัพย์วังทอง

โทรศัพท์


นายไพชยนต์ บุษมงคล
บ้านห้วยผักขะ สาขา ไทยเสรี

โทรศัพท์ 042436890


สุทธินนท์ ศรีแสง
ชุมชนบ้านซาง

โทรศัพท์ -


หทัยทิพย์ ใบธรรม
ชุมชนบ้านซาง

โทรศัพท์ -


พีระพงษ์ กองตัน
บ้านท่าสำราญ

โทรศัพท์ 042422221


วรรณภา ลีพรม
บ้านซ่อมกอก

โทรศัพท์ 042430114


นายสิทธิชัย หารธงชัย
บ้านโคกบริการสันกำแพง

โทรศัพท์ 042479800


พวง กุมภิโร
บ้านโคกบริการสันกำแพง

โทรศัพท์ 042479800


อำไพ แดงทำมา
บ้านเหล่าหนองยาง

โทรศัพท์ 042489946


นายพันธ์ศักดิ์ เนื่องอุดม
บ้านกุดสิม

โทรศัพท์ 0872208886


พันธ์ศักดิ์ เนื่องอุดม
บ้านกุดสิม

โทรศัพท์ 0872208886


นางนุจรินทร์ เจียมไพเราะ
บ้านหนองจิก

โทรศัพท์ 0821234133


บรรบ พรมวงค์
หนองทุ่มวิทยา

โทรศัพท์


นายบรรจบ พรมวงค์
หนองทุ่มวิทยา

โทรศัพท์


ละออ นะวะสด
บ้านท่ากกแดง

โทรศัพท์ 042422405


ละออ นะวะสด
บ้านท่ากกแดง

โทรศัพท์ 042422405


นันทศิริ ศิริมั่งมูล
ชุมชนบ้านหนองหิ้ง

โทรศัพท์ 042422427


สุเทพ วิเวก
บ้านหนองบัวแดง

โทรศัพท์


เจนจิรา พวงสิงห์
บ้านโพธิ์น้อยหนองสิม

โทรศัพท์ 042430206


ฤทัยรัตน์ อาจวิชัย
บ้านท่ากกต้อง

โทรศัพท์ 042430117


สุกัญญา กองบุตร
บ้านท่าสะอาด

โทรศัพท์ 042021093


ลือชัย สิงหัส
บ้านหัวแฮต

โทรศัพท์ 042430118


เสด็จ สาชิต
บ้านตาลเดี่ยว

โทรศัพท์


นฤมล รองทอง
บ้านตาลเดี่ยว

โทรศัพท์


ธีรชัย สีเทพ
บ้านท่าเชียงเครือ

โทรศัพท์ 042479194


จุฑามณี วีระกิตตินันทน์
บ้านป่งไฮราษฎร์สามัคคี

โทรศัพท์ 042479818


suriya songsiri
บ้านป่งไฮราษฎร์สามัคคี

โทรศัพท์ 042479818


นายศรายุทธ แสงสว่าง
บ้านหนองชัยวาน

โทรศัพท์ 042430120


นายมนตรี โพทมาตย์
บ้านหนองแก่งทราย

โทรศัพท์ 042437060


นายสถาพร สิงห์โต
บ้านหนองแก่งทราย

โทรศัพท์ 042437060


พิมลรัตน์ คำภูษา
ท่าไร่วิทยา

โทรศัพท์


อรทัย สิงห์ชา
บ้านใหม่สามัคคี

โทรศัพท์ 042479192


ชัยวิชิต ยี่สารพัฒน์
บ้านทุ่งทรายจก

โทรศัพท์ 042479812


เสกสรร สุทธิโคตร
บ้านดอนเสียด

โทรศัพท์ 042479810


มลิวรรณ พรมเมือง
บ้านดอนเสียด

โทรศัพท์ 042479810


Siri chingchai
บ้านศิริพัฒน์

โทรศัพท์ 042430207


ชไมพร พรมจินดา
บ้านต้องโคกกระแซ

โทรศัพท์ 042422175


กิจปกรณ์ คำเดช
บ้านโนนยางคำ

โทรศัพท์ 042430208


จินตนา กล้าหาญ
บ้านโสกก่ามนาตาไก้

โทรศัพท์ 042422328


Nonthachai Namkoat
บ้านโสกก่ามนาตาไก้

โทรศัพท์ 042422328


นายมานพ เหล่าชุมพล
บ้านดงสว่าง

โทรศัพท์ 042436815


Sarayuth Jirawattananant
บ้านบ่อพนา

โทรศัพท์


ทรัพย์หิรัญ จันทรักษ์
บ้านโนนสำราญ-ยางเรียน

โทรศัพท์ 042430121


นัชชา โสพุฒอ่อน
อนุบาลโซ่พิสัย

โทรศัพท์ 042485203


นายเชวงศักดิ์ สุสาระโพธิ์
บ้านหนองตะไก้โนนมันปลา

โทรศัพท์


แสงจันทร์ รัตนมงคล
บ้านไทรงามโนนภูดิน

โทรศัพท์ 0903345857


นางแสงจันทร์ รัตนมงคล
บ้านไทรงามโนนภูดิน

โทรศัพท์ 0903345857


นายดนัย สัตถาผล
บ้านห้วยทราย

โทรศัพท์ 0872046939


นายดนัย สัตถาผล
บ้านห้วยทราย

โทรศัพท์ 0872046939


อนุรักษ์ ศรีครซ้าย
บ้านท่าสวาทท่าลี่

โทรศัพท์ 042430124


นายนิยม สมงาม
บ้านโคกสะอาด

โทรศัพท์


สุวรรณ วังภูมิใหญ่
บ้านโคกสะอาด

โทรศัพท์


ยลรดา บุญประคม
บ้านคำแวง

โทรศัพท์


นายวรเทพ สอนสิทธิ์
บ้านคำแวง

โทรศัพท์


พรพรรณ กองไชยสงค์
บ้านคำแก้วโนนสามัคคี

โทรศัพท์ 042485194


วิลาวรรณ นาอินทร์
บ้านหนองโดดอนเสียด

โทรศัพท์ 042430122


นายไพฑูรย์ ข่าขันมะลี
บ้านโนนสะแบงหนองสวรรค์

โทรศัพท์


ธนาเทพ ติละกูล
บ้านนางวงสุ่มห้วยเนียม

โทรศัพท์ -


นายสายัณห์ พันธุ์ทอง
บ้านคำเตาะเลาะโนนเค็ง

โทรศัพท์ 042430122


โสวัฒน์ อุทัยลี
สังวาลย์วิทย์ 1

โทรศัพท์


นางสาววรัญญา สุดโลก
บ้านศรีนาวา

โทรศัพท์


นายบุญยง วาดวงศ์
บ้านศรีชมภู

โทรศัพท์


นายบุญมี อินทรีย์
บ้านนาขาม

โทรศัพท์ 042436808


นางทองพูน เทรักสี
บ้านโนนประเสริฐ

โทรศัพท์


นางวงษา เวียนนอก
บ้านหนองแวงประชาสรรค์

โทรศัพท์


หวานใจ เวียงยิ่ง
บ้านคำไผ่

โทรศัพท์


นางธิดารัตน์ โคตรพัฒน์
บ้านคำไผ่

โทรศัพท์


หวานใจ เวียงยิ่ง
บ้านคำไผ่

โทรศัพท์


นายวีระชัย อุทัยศรี
บ้านคำไผ่

โทรศัพท์


นางวิมล ศรีสอน
บ้านโคกกลาง

โทรศัพท์


พัฒนศักดิ์ ครองยุฒิ
บ้านโคกกระแช

โทรศัพท์


นายพิเชษฐ์ เทรักสี
บ้านแสงอรุณ

โทรศัพท์


พรสวาท ตรีรัตน์
บ้านเหล่าทองหลาง

โทรศัพท์ 042485909


อัญชนา สิงบริคัน
บ้านคลองทิพย์

โทรศัพท์


สุรักษ์ สีต่างคำ
บ้านคลองทิพย์

โทรศัพท์


พรรณพร คะนานทอง
บ้านห้วยลึก

โทรศัพท์


จุฑาทิพย์ มะลาหอม
บ้านซำบอน

โทรศัพท์


panisa painok
บ้านซำบอน

โทรศัพท์


นายเลิศณรงค์ นามวงศ์ชัย
บ้านโนนสวาง

โทรศัพท์ -


พนาส โนยง
บ้านโนนสวาง

โทรศัพท์ -


อนุชา โซ่เงิน
บ้านโนนสวาง

โทรศัพท์ -


นายเทพพร เดิมมา
บ้านหนองแวง

โทรศัพท์ 0819655138


เทพพร เดิมมา
บ้านหนองแวง

โทรศัพท์ 0819655138


สำราญ สมทิพย์
บ้านถ้ำเจริญ

โทรศัพท์ 0819544864


วัชราภรณ์ มาร์คูกซ์
บ้านหนองพันทา

โทรศัพท์


ไพบูลย์ เชื้อสาวะถี
บ้านโนนแก้วโพนทอง

โทรศัพท์ 042430130


นางกษมา ป้องกัน
บ้านป่าไร่โนนม่วง

โทรศัพท์


จันทร์อำพร เวียงสมุทร
บ้านป่าไร่โนนม่วง

โทรศัพท์


นายศิริศักดิ์ พันธวงษ์
ชุมชนบ้านตูม

โทรศัพท์


นายประพัฒน์ บุศดี
บ้านท่าคำรวม

โทรศัพท์


Wansiri Aiemwieng
บ้านท่าคำรวม

โทรศัพท์


วัลวิภา อะนันต์
บ้านสามหนอง

โทรศัพท์


ทิพย์เกษร สายทองคำ
บ้านนาเหว่อโนนอุดม[

โทรศัพท์


ทิพย์เกษร สายทองคำ
บ้านนาเหว่อโนนอุดม

โทรศัพท์


รัตนเดช การเกษม
อนุบาลวิศิษฐ์อำนวยศิลป์

โทรศัพท์ 042086404


ชัยโรจน์ เปรมปรัชญา
อนุบาลบึงกาฬวิศิษฐ์อำนวยศิลป์

โทรศัพท์ 042086404


นายประพันธ์ พันธ์คำเกิด
บ้านนาป่าน

โทรศัพท์


นางวริศรา ต่อโชติ
บ้านนาป่าน

โทรศัพท์


นางสุวัฒนา สีหะไตร
บ้านพันลำ

โทรศัพท์ 042024082


surachai phokhmu
บ้านบึงกาฬ

โทรศัพท์ 042491249


นงลักษณ์ โพธิ์คำ
บ้านบึงกาฬ

โทรศัพท์ 042491249


นงลักษณ์ โพธิ์คำ
บ้านบึงกาฬ

โทรศัพท์ 042491249


ประเสริฐ อินธิ
บ้านหนองนาแซง

โทรศัพท์ 042403174


นางจันทร์เพ็ญ คุณาวัฒน์
บ้านท่าไคร้

โทรศัพท์ 042430148


กิตติยา คนล้ำ
บ้านท่าโพธิ์

โทรศัพท์ 042430149


นางสาวศิริพร เสนามนตรี
บ้านแสนสำราญ

โทรศัพท์ 042491803


จุฬารัตน์ ทะราษฎร์
บ้านแสนสำราญ

โทรศัพท์ 042491803


นางสำเนียง โพธิสว่าง
บ้านเหล่าถาวร

โทรศัพท์ 0812608787


Attharit Setrit
บ้านโนนสว่าง

โทรศัพท์ 042024541


อรรถฤทธิ์ เศษฤทธิ์
บ้านโนนสว่าง

โทรศัพท์ 042024541


นายเอกพล พลเยี่ยม
บ้านโป่งเปือย

โทรศัพท์ 042422109


สมชาย กองแก้ว
บ้านโป่งเปือย

โทรศัพท์ 042422109


Noolek Tanasai
บ้านห้วยสามยอดเทวกุล

โทรศัพท์


ชาญวิทย์ โคตะพันธ์
บ้านห้วยเซือมเหนือ

โทรศัพท์ 042992001


จิราลักษณ์ ทองลาด
บ้านไคสี

โทรศัพท์ 042430247


วุฒิพงษ์ บุตรนนท์
บ้านไคสี

โทรศัพท์ 042430247


ประสพชัย ภวภูตานนท์ ณ มหาสารคาม
บ้านคำหมื่น

โทรศัพท์


สุภาพร อองตัน
แก่งอาฮง

โทรศัพท์ 042430144


รังสรรค์ ดวงบุบผา
หอคำพิทยาสรรค์

โทรศัพท์ 042-025023


นางนรินทร์พร เรี่ยวสกุลชาติ
บ้านสะง้อ

โทรศัพท์ 042480032


นางสาวจินตนา คำแพงเมือง
บ้านหนองเข็ง

โทรศัพท์ 042430152


นายเข้ม ศรีชนะ
บ้านโนนยาง

โทรศัพท์ -


เข้ม ศรีชนะ
บ้านโนนยาง

โทรศัพท์ -


หทัยศาสตร์ โพธิปรากฎ
บ้านโคกสะอาด

โทรศัพท์ 0898412342


หทัยศาสตร์ โพธิปรากฎ
บ้านโคกสะอาด

โทรศัพท์ 0898412342


บุญไทย พานะเวช
ธเนตรวิทยา

โทรศัพท์ 042430228


สิริวรรณ พุกหน้า
บ้านหนองหมู

โทรศัพท์ 0892742370


นางพัชณี ผลจิตร์
บ้านนาเจริญ

โทรศัพท์ 042-025281


วรัญญา เข็มแก้ว
บ้านคลองเค็ม

โทรศัพท์ 042430151


ศราวุธ โยธา
บ้านสรรเสริญ

โทรศัพท์ 0801878258


นางสาวนวพร สุวรรณชัยรบ
บ้านสุขสำราญ

โทรศัพท์ 042480041


นายชัชวาล อุทัยวัฒน์
บ้านดอนปอ

โทรศัพท์ 042430150


ประยูร เรียบร้อย
ชุมชนบ้านโนนสมบูรณ์

โทรศัพท์ 042492876


นายภานุวัฒน์ คำพืพากษ์
ชุมชนบ้านโนนสมบูรณ์

โทรศัพท์ 042492876


ลำดวน มูลอุดม
บ้านทองสาย

โทรศัพท์ -


นายเต็มเดช ต่อโชติ
บ้านทองสาย

โทรศัพท์ -


เดือนฉาย ดลไพร
บ้านกำแพงเพชร

โทรศัพท์ 0810736901


เดือนฉาย ดลไพร
บ้านกำแพงเพชร

โทรศัพท์ 0810736901


ชนิสรา พระสุรักษ์
บ้านโนนจำปา

โทรศัพท์ 042430226


นายวีระพันธ์ คำภูษา
บ้านนาสวรรค์

โทรศัพท์ 042023438


นางสาวศรีลักษณา ลีสีคำ
เลิดสิน

โทรศัพท์ 042491214


ไชยชาญ เจริญชนม์
บ้านหนองตอ

โทรศัพท์ 042430146


วัชระ ไมยะปัน
บ้านชุมภูทอง

โทรศัพท์


ธนัชญา แก่นดี
บ้านชุมภูทอง

โทรศัพท์


วัชระ ไมยะปัน
บ้านชุมภูทอง

โทรศัพท์


ว่าที่ร้อยตรีหญิงปริศนา ศรีคำ
บ้านนาเจริญวิทยา

โทรศัพท์


นายจักรี ภูมลี
บ้านดอนแก้ว

โทรศัพท์


นายณรงค์เดช แก้วคำ
บ้านโคกสวาง

โทรศัพท์ 042084109


เกริกเกียรติ สิงทองราช
บ้านโคกสวาง

โทรศัพท์ 042084109


กชวรรณ กะอาจ
บ้านโนนวังเยี่ยม

โทรศัพท์ 042430140


ธนิดา สัจจะสังข์
บ้านโคกก่องมิตรภาพที่ 86

โทรศัพท์


บัญชา วงศ์คำภา
บ้านโคกก่องมิตรภาพที่ 86

โทรศัพท์


นายมนัส พิมพ์กลม
บ้านโนนสา

โทรศัพท์ 042430140


อาคม นาส่งเสริม
บ้านนาคำ

โทรศัพท์ 042490030


นายสุชิน ยุทธหาญ
บ้านห้วยดอกไม้

โทรศัพท์ 042430141


ยศดนัย จงเกษกรณ์
บ้านท่าอินทร์แปลง

โทรศัพท์


กัญญพร พิมพบุตร
ประสานมิตรวิทยา

โทรศัพท์ 042490010


กัญญพร พิมพบุตร
ประสานมิตรวิทยา

โทรศัพท์ 042490010


nutthapol boonwern
บ้านคำภู

โทรศัพท์ 042430212


Phattaradit Bunthara
บ้านหนองยาว

โทรศัพท์


นายสุรพล บุญเวิน
บ้านนาต้อง

โทรศัพท์ 042430211


ประภัสสร แสงศิลา
บ้านห้วยเชือมใต้

โทรศัพท์ 042-023081


เพ็ญพโย พรรษา
บ้านไร่สุขสันต์

โทรศัพท์ 042430139


นางสาวกนกวรรณ ดอนกวนเจ้า
บ้านไร่สุขสันต์

โทรศัพท์ 042430139


ปิยาภรณ์ พลเสนา
อนุบาลพรเจริญ

โทรศัพท์ 042487038


มาลัย ทองนาม
อนุบาลพรเจริญ

โทรศัพท์ 042487038


วนิดา ทิพยอาสน์
ชุมชนบ้านโคกอุดม

โทรศัพท์ 042487073


วนิดา ทิพยอาสน์
ชุมชนบ้านโคกอุดม

โทรศัพท์ 042487073


นนท์ธวัช ถึงแสง
ชุมชนบ้านโคกอุดม

โทรศัพท์ 042487073


พนิดา ดอนม่วง
ชุมชนบ้านโคกอุดม

โทรศัพท์ 042487073


นางกนกพร นันทา
บ้านปรารถนาดี

โทรศัพท์ 042487527


อัศวิน บุตรดี
บ้านใหม่ศรีชมภู

โทรศัพท์ 042020056


ไพโรจน์ แก้วกันหา
บ้านโคกนิยม

โทรศัพท์ 042430222


นายชัยวัฒน์ แก้ววงษา
บ้านวังยาว

โทรศัพท์ 042020238


อมรศักดิ์ บัวโฮม
บ้านสร้างคำ

โทรศัพท์


นางสาววลัยลักษณ์ คนเพียร
บ้านดงเสียด

โทรศัพท์ 042479208


ชาญประดิษฐ์ งามฉวี
บ้านโนน

โทรศัพท์ 042487690


นายวรนันทน์ บรรจง
บ้านหนองผักแว่น

โทรศัพท์ 042487525


นายกมล ลุนอุบล
บ้านหนองบัวน้อย

โทรศัพท์ 0810582946


sarsin pimpanom
บ้านดอนหญ้านาง

โทรศัพท์ 042020427


อมรรัตน์ สิงห์โต
บ้านดอนหญ้านาง

โทรศัพท์ 042020427


ธนาวุฒิ ธงษาราษฎร์
บ้านโคกสว่าง

โทรศัพท์ 042430222


มะลิวรรณ บุญแก้ว
บ้านโคกสว่าง

โทรศัพท์ 042430222


สิทธิพงษ์ ฤทธิสิงห์
บ้านโคกหนองลาด

โทรศัพท์ 8017082048


ณรงค์เดช เรียวกลาง
บ้านนาคำนาใน

โทรศัพท์ 042430163


ยิ่งยศ ไวแสน
บ้านเหล่าใหญ่

โทรศัพท์ -


นางสาวจีรประภา ไชยเดช
บ้านหนองหัวช้าง

โทรศัพท์ 042020658


นางนิภาพรรณ จอมทอง
บ้านโนนสวรรค์

โทรศัพท์ 042479203


ขนิษฐา แก่นจำปา
บ้านนาซาว

โทรศัพท์ 042479199


จรูญลักษณ์ คำเรือน
บ้านท่าศรีชมชื่น

โทรศัพท์ 0892799354


ประสพสุข เถาวัลย์ราช
บ้านท่าศรีชมชื่น

โทรศัพท์ 0892799354


Chuchart Bungrat
สันติสุขเจริญราษฎร์

โทรศัพท์ 042430218


อมรรัตน์ จันทร์อ้วน
อนุบาลปากคาด

โทรศัพท์


nipon katoo
บ้านไร่โนนสำราญ

โทรศัพท์ 098-0359568


นายประกาศิต ไกยราช
บ้านไร่โนนสำราญ

โทรศัพท์ 098-0359568


ศศิธร พลชัยยา
บ้านโนนเสถียร

โทรศัพท์ 0819750668


ยอดพิชญ์ คุ้มบุญ
บ้านโนนเสถียร

โทรศัพท์ 0819750668


นุชนาฏ หมื่นเรือคำ
บ้านนาดง

โทรศัพท์ 042-404379


บัณฑิต แสนไชย
บ้านห้วยไม้ซอด

โทรศัพท์


อนิรุท ศรีสมบูรณ์
บ้านห้วยไม้ซอด

โทรศัพท์


ประยงค์ สำมะโย
บ้านห้วยก้านเหลือง

โทรศัพท์ 042-430158


สง่า เจริญศรี
บ้านต้าย

โทรศัพท์


ขวัญจิต อนุลีจันทร์
บ้านนากั้ง

โทรศัพท์


นางสาวขวัญจิต อนุลีจันทร์
บ้านนากั้ง

โทรศัพท์


ชัชวาล อุทัยวัฒน์
บ้านหนองบัว

โทรศัพท์


ทศพร กางศรี
บ้านพรสวรรค์

โทรศัพท์ 042-088389


นางสรัญญา วิภักดิ์
บ้านพรสวรรค์

โทรศัพท์ 042-088389


ณฤดี โพธิ์สา
ชุมชนบ้านหนองยองวิทยา

โทรศัพท์ 0956587648


จริดา พันธไชย
ชุมชนบ้านหนองยองวิทยา

โทรศัพท์ 0956587648


พิสมัย สรีลคร
สมาคมสื่อมวลชนกีฬาสมัครเล่นและดารา

โทรศัพท์ 0847897565


นางธัญญา เวียงอินทร์
สิริภัทรวิทยา

โทรศัพท์ 0


นางสิริกร ประทุมทอง
ชุมชนสมสนุก

โทรศัพท์ 042430162


เรณู ดีเมืองโขง
บ้านศรีสว่างพัฒนา

โทรศัพท์ -


จริยา สุขพันธุ์
บ้านศรีสว่างพัฒนา

โทรศัพท์ -


วิไลพรรณ อุทัยวัฒน์
บ้านโสกบง

โทรศัพท์


สายฝน สุวรรณศักดิ์
บ้านโสกบง

โทรศัพท์


พิเชษฐ์ เทรักสี
บ้านโสกบง

โทรศัพท์


อภิญญา ไกยราช
บ้านดาลบังบด

โทรศัพท์ 042-481140


สายใจ เริ่มรักรัมย์
บ้านดาลบังบด

โทรศัพท์ 042-481140


คณาวุฒิ กุตัน
บ้านบะยาวราษฎร์นุเคราะห์

โทรศัพท์


นายวิรัตน์ มิ่งขวัญ
บ้านบัวโคก

โทรศัพท์


จุฑาทิพย์ ธนู
บ้านดงชมภู

โทรศัพท์ 042436922


นายบุญถม บุตรมา
อนุบาลสาสนสิทธิ์อำนวย

โทรศัพท์ 042416184


นางสาวมนัสนันท์ บุตรสอน
บึงของหลงวิทยา

โทรศัพท์ 042416197


นายเผด็จ พรหมสุข
บ้านโสกโพธิ์โสกพอก

โทรศัพท์ 042422466


ประสาน พรหมเจริญ
บ้านนาขาม

โทรศัพท์


นางสาวรัชฎาภรณ์ โพธิ์สว่าง
บ้านคำสมบูรณ์บึงเจริญ

โทรศัพท์ 042430217


หยาดพิรุณ แพงโคตร
บ้านนาอ่าง

โทรศัพท์


นางมัชฌิมา เหลาเวียง
หนองสิมโนนสวรรค์

โทรศัพท์ 042416061


นายคำพันธ์ หมู่แก้ว
บ้านดงโทน

โทรศัพท์ 042430214


นางสาวพัชรีพร ยาลัย
บ้านดงบัง

โทรศัพท์ 042022049


ศักดิ์ชาย ปัญญาประชุม
บ้านดงบัง

โทรศัพท์ 042022049


นายสงคราม รัตนวรรณี
บ้านท่าสีไค

โทรศัพท์ 042430153


นางสาวปนัสยา วงค์คำจันทร์
บ้านท่าสีไค

โทรศัพท์ 042430153


มานพ พรหมเชียง
บ้านหนองฮูฝอยลม

โทรศัพท์ 042430154


นายมานพ พรหมเชียง
บ้านหนองฮูฝอยลม

โทรศัพท์ 042430154


chawe subin
บ้านท่าไร่ไทยเจริญ

โทรศัพท์


ศิวัธ สุภาพันธ์
บ้านท่าดอกคำ

โทรศัพท์ 0951694868


นายพัฒนา ประยูรสิทธิ
บ้านเหล่าหมากผาง

โทรศัพท์ 042430215


นายพัฒนา ประยูรสิทธิ
โนนสาสวรรค์

โทรศัพท์ 042430215


ไพวัลย์ ปุ้งคำข้าว
หนองแสงประชาสรรค์

โทรศัพท์ 042479842


ดำรงค์ วงษ์ตาแพง
บ้านชุมภูพรโสกก่าม

โทรศัพท์ 042497569


นายดำรงค์ วงษ์ตาแพง
บ้านชุมภูพรโสกก่าม

โทรศัพท์ 042497569


Jiraporn Tassamee
บ้านหนองจันทน์

โทรศัพท์ 042497003


นายกานตพงศ์ สุทธิประภา
อนุบาลศรีวิไล

โทรศัพท์ 042497096


ขวัญตา บัวทอง
บ้านนาสิงห์

โทรศัพท์ 042422332


นายกลไกร คำบัว
บ้านโคกสำราญพรสวรรค์

โทรศัพท์ 042497483


กลไกร คำบัว
บ้านโคกสำราญพรสวรรค์

โทรศัพท์ 042497483


พรชัย ธนะก่ำ
บ้านห้วยลึก

โทรศัพท์ 042497406


อดิศร ถวิลคำ
บ้านนาทราย

โทรศัพท์ 042497329


วีระศักดิ์ หาเคน
บ้านโนนม่วง

โทรศัพท์ 042479213


sanya phanpila
บ้านนาสะแบง

โทรศัพท์


พิเชษฐ์ ภูอ่าว
บ้านนาแสง

โทรศัพท์ 042422333


ศิรินภา นาคะอินทร์
บ้านนาคำแคน

โทรศัพท์ 042436875


นรินทร์ ท้าวแสง
กัลยาณิวัฒนา 2

โทรศัพท์ -


กมลรัตน์ บุญธะรา
บ้านคำไชยวาล

โทรศัพท์ 042430238


ณภัสสรณ์ พิมพ์นิวาส
บ้านคำไชยวาล

โทรศัพท์ 042430238


นางสาวเกษรินทร์ มูลศรีแก้ว
บ้านหนองบัวงาม

โทรศัพท์ 042477122


นฤมล อรกุล
บ้านหนองจิก

โทรศัพท์ -


สุภาพ เจริญชาติ
อนุบาลบุ่งคล้า

โทรศัพท์ 042499037


อนพงศ์ จอกแก้ง
อนุบาลบุ่งคล้า

โทรศัพท์ 042499037


นายนรินทร์ ชะนะพจน์
บ้านนาจาน

โทรศัพท์ 084-3913049


นายสุรัตน์ ถิรพันธุ์เมธี
บ้านดอนแพง

โทรศัพท์ 042499322


คชาภรณ์ โยวะ
บ้านห้วยเล็บมือ

โทรศัพท์ 042430156


สมศักดิ์ วันโย
บ้านหนองเดิ่นทุ่ง

โทรศัพท์ 042499079


นายสุขสันต์ โคตมี
บ้านหนองเดิ่นท่า

โทรศัพท์ 0880590966


นายสุริยเดช หังษาบุตร
บ้านขามเปี้ย

โทรศัพท์ 042499249


นายณรงค์เดช แก้วคำ
ไทยรัฐวิทยา 51

โทรศัพท์ 042027025


วิฒณา จิตรปรีดา
บ้านท่าส้มโฮง

โทรศัพท์ 042430155


นางสาวจิราภรณ์ ภังคาวัฎฎ์
บ้านหาดแฮ่

โทรศัพท์ 042430242


ยุทธพงษ์ วงสุนา
ประวิตร (หนองบ่อ)

โทรศัพท์ 042479844


ณรงค์ จำปามี
ประวิตร (หนองบ่อ)

โทรศัพท์ 042479844


ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
Copyright2013 : DATA CMS v.05.56 พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ ITEC สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]