ยินดีต้อนรับ

รายชื่อเจ้าหน้าที่

[งานข้อมูลสารสนเทศโรงเรียน] [งานข้อมูลเขตพื้นที่]
ปรีชา มหาวรรณ์
ชุมชนบ้านพรหมนิมิต

โทรศัพท์ 0-4304-1277


เสาวนีย์ นันสมบัติ
บ้านโคกแปะ

โทรศัพท์ 043260175


ศุภลักษณ์ขณา กิตติปัญญาศิริ
บ้านโคกสีวิทยาเสริม

โทรศัพท์ 043283117


นงลักษณ์ ศรีจันทร์หล้า
บ้านหนองบัวน้อย

โทรศัพท์ 043283141


นายไพรัตน์ บุตรอินทร์
บ้านหนองไหลหนองบัวทอง

โทรศัพท์ 043260447


นางยุภาพร มหาโพธิ์
บ้านดอนช้าง(ศรีสุขวิทยาคาร)

โทรศัพท์ 0898626112


นายบุญญฤทธิ์ จันทร์โสม
บ้านป่าสังข์หนองฮี

โทรศัพท์


นายประยูร สุดชา
บ้านป่าเหลื่อม

โทรศัพท์ 0862185039


นางอุไรภรณ์ วงษ์เบาะ
บ้านดอนแดงดอนน้อยวิทยา

โทรศัพท์ 043472100


นางชนิดา นุชศิลา
บ้านดอนหันวิทยาสาร

โทรศัพท์ 043472103


นางปิยวรรณ พิมพ์สิม
บ้านโนนเขวา

โทรศัพท์ 043260724


นางศศิธร ถานะ
บ้านโนนตุ่นประชาบำรุง

โทรศัพท์ 043260634


นางเสาวนีย์ ศรรักษ์
บ้านโนนตุ่นประชาบำรุง

โทรศัพท์ 043260634


นายนันทพล ศรีบุรี
บ้านสว่างมรรคา

โทรศัพท์ 043450032


นายสำรวย อำมาตหิน
บ้านหนองหญ้าแพรกท่าแร่

โทรศัพท์ 043450097


chaiyong sasuntorn
บ้านเหล่านกชุมวิทยาสรรค์

โทรศัพท์ 0896181238


สุมาภรณ์ แสนเหลา
ชุมชนบ้านท่าพระ

โทรศัพท์ 043 261045


นายวรเวท รัศมาวี
บ้านท่าพระเนาว์

โทรศัพท์ 043261245


นายอนุวัฒน์ ยศทสาร
บ้านสวนมอนไคร่นุ่นวังหิน

โทรศัพท์ 043261276


นางสาวรุ่งนภา สาเสน
บ้านหนองโข่ย(ประชารัฐบำรุง)

โทรศัพท์ 0846002199


นายสุคนธ์ รบไพรินทร์
บ้านหนองบัวดีหมี

โทรศัพท์ 043261323


นายสุรพงค์ เรืองบุญ
บ้านหนองแวงบวรวิทย์

โทรศัพท์ 043263009


นางพรณี อัตถาภูมิ
บ้านห้วยเตยพัฒนา

โทรศัพท์ 0956646181


มามาส ศิริวรวุฒิ
บ้านดอนดู่คุรุราษฎร์วิทยา

โทรศัพท์ 043370022


มามาส ศิริวรวุฒิ
บ้านบึงฉิม

โทรศัพท์ 043370146


เกรียงศักดิ์ หนูตอ
บ้านบึงเนียมบึงใคร่นุ่นท่าหิน

โทรศัพท์ 043370341


ศศิลิยา ไชยสีหา
บ้านเลิงเปือย

โทรศัพท์ 0854654411


นางจีรนันท์ โพธิ์จันทร์
บ้านสงเปือยฮ่องเดื่อ

โทรศัพท์ 0849569696


ศักดิ์ชัย มหินทรเทพ
บ้านกุดนางทุย

โทรศัพท์ 043260131


พัชนี เพียทา
บ้านแดงน้อย

โทรศัพท์ 043 472012


จามรี สุวรรณราช
บ้านแดงใหญ่(ราษฎร์คุรุวิทยาคาร)

โทรศัพท์ 043255448


รัฐสภา เมืองสนธิ์
บ้านป่าชาดคุรุประชาบำรุง

โทรศัพท์


สมาน แต้มพิมาย
บ้านม่วง

โทรศัพท์ 043382330


นายสุระ คงศิริ
บ้านหนองกอยสิทธิราษฎร์บำรุง

โทรศัพท์ 043255519


จุไรพร สาวิกันย์
บ้านหนองกุงคุรุประชาสรรค์

โทรศัพท์ 043041295


สุดสายใจ ชาญณรงค์
บ้านหนองหลุบ

โทรศัพท์ 043424007


จันทนา มหานาม
บ้านเหล่าเกวียนหัก

โทรศัพท์ 043260489


นายอภิมงคล ลองศรี
บ้านคำบอน

โทรศัพท์ 043 260156


นายนพรัชต์ วรวสุวัส
บ้านซำจานเนินทอง

โทรศัพท์ 043260560


นางเพ็ญศรี วงษ์ไชยา
บ้านนาเพียง

โทรศัพท์ 043-250260


นางสาวพัชรียา พิมพ์สิงห์
บ้านโนนท่อนวิทยา

โทรศัพท์ 043 379075


นางละออง แจ่มจันทร์
บ้านบึงแก

โทรศัพท์ 043 260304


นางวีณา เอี่ยมสะอาด
บ้านหนองค้ากลางฮุง

โทรศัพท์ 043260320


watcharin punsiri
บ้านหนองเบ็ญ

โทรศัพท์ 043 260561


ศิริลักษณ์ ชัยพร
บ้านโคกสีโคกเปี้ย

โทรศัพท์ 043452520, 0894172901,0933293545


จิตพิสุทธิ์ สันทา
บ้านค้อท่อนน้อย

โทรศัพท์ 0887339966


ศิรินาถ อินทศร
บ้านโนนเรือง

โทรศัพท์ 043260280


นางกรานต์จนาพร สอนถม
บ้านโนนลาน

โทรศัพท์ 0818721936 0865793417


จุฑาทิพย์ ชินฮาต
บ้านหินลาดวังตอ

โทรศัพท์ 043306225


นางสาวจุฑาทิพย์ ชินฮาต
บ้านหนองกุงน้อย

โทรศัพท์ 0836689418


อรทัย ดลเอี่ยม
บ้านหนองปอ

โทรศัพท์ 043452219


นางดวงเดือน สุทธิ
บ้านโคกสูงวิทยาคม

โทรศัพท์ 043 258 590


นายดอน ด่อนศรี
บ้านทองหลาง

โทรศัพท์ 0891521182


กรวิกา มูลพิมพ์
บ้านหว้าเหล่าโพนทองประชานุกูล

โทรศัพท์ 043371401


นางสาวสุดารัตน์ แก้วคำแสน
บ้านหนองคู

โทรศัพท์ 043371223


นางกิตติพร ภูตะโชติ
บ้านเหล่านาดี

โทรศัพท์ 043371226


ธิติพงษ์ หาญสุริย์
บ้านเหล่านางาม

โทรศัพท์ 0810608494


ศิริลักษณ์ เปรียบเหมือน
บ้านดอนบม

โทรศัพท์ 043916015


นางชุลีพร ฤทธิ์รักษา
บ้านโนนตุ่นสามัคคีศึกษา

โทรศัพท์ 043467481


นายชนินทร์ มาตย์ภูธร
บ้านผือ(สวัสดิ์ราษฎร์วิทยา)

โทรศัพท์ 043326611


พรพิสุทธิ์ มณีพิศุทธิ์
บ้านหนองแสงโคกน้อย

โทรศัพท์ 043915083


นายจีรภูมิ อามาตย์วงศ์
บ้านหนองไฮโพธิ์ชัย

โทรศัพท์ 0833530707


รติรัตน์ ชนะกาศรี
สนามบิน

โทรศัพท์ 043236506


เพชรศิริ เจิมศรี
บ้านกอก

โทรศัพท์ 043 260672


นางจรินทร น้อยผาง
บ้านโคกฟันโปง

โทรศัพท์ 043345328


ศักดา ศรีอรรคพรหม
บ้านคำไฮหัวทุ่งประชาบำรุง

โทรศัพท์ 043237762


นางสาวจิรายุ เกื้อทาน
บ้านเป็ด(ท่าบึงประชาสงเคราะห์)

โทรศัพท์ 043345229


นันทพร นนทะชิต
บ้านสะอาด

โทรศัพท์ 043258036


อุไรภรณ์ แพทย์กิจ
บ้านหนองขามประชาบำรุง

โทรศัพท์ 043324749


นางสาวจิรวัฒน์ นครศรี
อนุบาลขอนแก่น

โทรศัพท์ 043332334


นายทวิช ผาจันทร์
หนองไผ่มอดินแดง

โทรศัพท์ 043342986


สมานพร กิ่มเพชร
บ้านโคกท่า

โทรศัพท์ 043 283078


บุญรวม สีจันทร์ฮด
บ้านดอนธาตุท่าฉางท่าพระทราย

โทรศัพท์ 043041315


นางนิตยา อุ่นผาง
หนองตูมหนองงูเหลือม

โทรศัพท์ 043283105


นางเพ็ญศรี มะรังศรี
บ้านหนองเต่าบึงเรือใหญ่

โทรศัพท์ -


นางสาวประครอง ร้อยพรมมา
บ้านหนองหัววัว

โทรศัพท์ 085 6477447


นางรุ่งฤดี สนอุป
บ้านเหมือดแอ่คุรุราษฎร์อุทิศ

โทรศัพท์ 043260486


บุษรา ชาตะรักษ์
บ้านโกทา

โทรศัพท์ 043378510


อนุชา บุญใบ
บ้านดอนยาง

โทรศัพท์ 043041307


จารุณี สงวนรัตน์
บ้านเต่านอ

โทรศัพท์ 043378360


สวัสดิพงศ์ ทองบ้านทุ่ม
บ้านโนนม่วง

โทรศัพท์ 043465340


จิรรัตน์ หอมสมบัติ
บ้านศิลา

โทรศัพท์ 043257094


นันทวรรณ คำธานี
บ้านหนองกุงวิทยาคาร

โทรศัพท์ 043465477


นางวีรยา องค์มาลัย
บ้านหนองหิน

โทรศัพท์ 043257410


สุพัตรา อุดม
บ้านห้วยชัน

โทรศัพท์ 043453526


ดารา กำลังเดช
บ้านดงพอง

โทรศัพท์ 0819541503


จีรวัฒน์ จันทร์เรือง
บ้านโคกล่าม

โทรศัพท์ 043448484


วันวิสาข์ ทองติง
บ้านงิ้ว

โทรศัพท์ 043448231


นายประมวล ศรีอุดม
บ้านโนนกู่

โทรศัพท์ 043448435


ชนะศักดิ์ แสงศรีเรือง
บ้านโนนรังวิทยาคาร

โทรศัพท์ 043448382


มนัสนันท์ ศรศักดา
บ้านเพี้ยฟานโนนตุ่น

โทรศัพท์ 043260333


ณัฐชล เชื้อสาวะถี
บ้านเพี้ยฟานโนนตุ่น

โทรศัพท์ 043260333


สมเกียรติ ไกรราษฎ์
บ้านม่วงโป้

โทรศัพท์ 043448392


สรญา แมนเมือง
บ้านลาดนาเพียง

โทรศัพท์ 043260559


นพนันท์ เหมนิธิ
บ้านสาวะถี(สาวัตถีราษฎร์รังสฤษฏิ์)

โทรศัพท์ 043448385


ชบาไพร มอญขาม
บ้านหนองตาไก้หนองเม็ก

โทรศัพท์ 043448378


สนิท กิจโป้
บ้านหนองปิง

โทรศัพท์ 043041313


ประทุมทอง ภูพลผัน
บ้านหินขาว

โทรศัพท์ 043260480


ภัทลดา ทัดทาน
บ้านหินขาว

โทรศัพท์ 043260480


น.ส.ศกลกันต์ จำปาวะตะ
บ้านไก่นา

โทรศัพท์ 0840303600


นางธิติมา อรรคฮาต
บ้านโคกนางามปลาเซียม

โทรศัพท์ 043 379258


นายวรวุฒิ บุษราคัมภ์
บ้านตอกแป้น

โทรศัพท์ 0836689418


นางกฤติยา พรหมทา
บ้านโนนแต้

โทรศัพท์ 0836689418


นายสุบัน คำจันทร์
ไทยรัฐวิทยา84(บ้านสำราญเพี้ยฟาน)

โทรศัพท์ 043 393951


นางสาวนิรมล พรหมโท
ไทยรัฐวิทยา84(บ้านสำราญเพี้ยฟาน)

โทรศัพท์ 043 393951


นางสาวสุภาวินี หาญปีย์
บ้านคำหญ้าแดง

โทรศัพท์ 0862321211


นางสาวธนพร สนอุป
บ้านโนนค้อ

โทรศัพท์ 043260257


นายสำเนียง นารถสูง
โนนฆ้องวิทยาคาร

โทรศัพท์ 043041161


สมพร อุปนันท์
พงษ์ภิญโญ 2

โทรศัพท์ 043041162


กฤตนัย ชุมวุฒิศักดิ์
บ้านหินตั้งหนองอีเลิง

โทรศัพท์ 043260184


ปรมา คงอุ่น
หินฮาวคุรุประชาสรรค์

โทรศัพท์ 043260524


อรรถกร เชื่อคำ
ห้วยหว้าวิทยาคม

โทรศัพท์ 043451279


อัจฉราพร ลักษณะพรหม
ชุมชนบ้านหนองบัว

โทรศัพท์ 0868509012


สรเทพ แมนเมือง
บ้านนาฝายนาโพธิ์

โทรศัพท์ -


ศิรินภา โนนศรี
บ้านบะยาว

โทรศัพท์ 043260302


ภัชราพร มูลตรีภักดี
บ้านโสกม่วงดอนดู่

โทรศัพท์ 0868522759


นายอากาศ สิงหาคม
ชุมชนบ้านฝาง

โทรศัพท์ 043269080


ธิดารัตน์ ชาลีมาตย์
ชุมชนบ้านฝาง

โทรศัพท์ 043269080


พัทธมน วงษ์ธรรม
บ้านแก่นเท่า

โทรศัพท์ 0850106419


ทิพวรรณ แสงต้น
ดอนหันประชารัฐศึกษา

โทรศัพท์ 043260110


อรัญญา แก่นจันทร์
ไตรมิตรวิทยาคาร

โทรศัพท์ 043 041165


นางสาวชัญญกัญญา ทิพย์รักษ์
เขื่อนกระพี้ศึกษา

โทรศัพท์ 043300366


นางสุมาลี วงษ์ภูธร
บ้านค้อ

โทรศัพท์ 043472010


นายธนัดกิจ พิณรัตน์
หนองชาดพิทยาคม

โทรศัพท์ 043300367


อัจฉราวดี ทิพนัส
หนองชาดพิทยาคม

โทรศัพท์ 043300367


นางสาวมยุรี กางกันยา
หนองแวงคุรุราษฎร์รังสรรค์

โทรศัพท์ 043451635


นางวัชราภรณ์ ชัยศิริมาศ
บ้านกระเดื่อง

โทรศัพท์ 043260126


กรกต พัดเพ็ง
บ้านคำหัวช้างโนนตุ่นป่ามะนาว

โทรศัพท์ 043260164


นางสุจิตตรา วงษ์ธานี
บ้านหนองคลอง

โทรศัพท์ 043260565


นายมงคล ญาติสังกัด
บ้านโสกแต้

โทรศัพท์ 043421135


นายพงศธร พาเบ้า
บ้านหนองเซียงซุยโนนสะอาด

โทรศัพท์ 043460022


นายพูลทรัพย์ หารพะยอม
ชุมชนบ้านโต้นศรีพิมลวิทยา

โทรศัพท์ 043309560


น.ส.ศศิธร ยอดป้องเทศ
หนองโพธิ์ประชานุกูล

โทรศัพท์ 088-5496487


นางสาวปาณิสรา โม้ชา
บ้านหนองแวงหนองจิกโนนตุ่น

โทรศัพท์ 043 455537


เขมิกา ชัยศร
บ้านขามป้อมชานบึงโพธิ์ทอง(สำนักงานสลากกินแบ่งสงเคราะห์86)

โทรศัพท์ 043266374


นายศิริชัย บุญหล้า
บ้านขามป้อมชานบึงโพธิ์ทอง(สำนักงานสลากกินแบ่งสงเคราะห์86)

โทรศัพท์ 043266374


จารุณี สีบัวบุญ
บ้านโจดศรีวิชัย

โทรศัพท์ 043 212846


ฉลอง หินวิเศษ
บ้านชาด

โทรศัพท์ 043266373


สุมาลี ประสพสุขบุญ
บ้านบ่อแก

โทรศัพท์ 043 266332


นางละเอียด วงค์ชมภู
พระบุบ้านหันราษฎร์ประสาท

โทรศัพท์ 043455047


จารุณี คงศิริ
ชุมชนบ้านพระยืน

โทรศัพท์ 043266034


นางปราณีต อินทร์จันทร์
บ้านแก่นประดู่

โทรศัพท์ 043266628


นายฤาชัย สุทธิวงศ์
บ้านนาล้อม

โทรศัพท์ 043266372


นางสาวอรวรรณ ปาปะจีย์
บ้านโนนบ่อ

โทรศัพท์ 043266961


นางชุติกาญจน์ หางนาค
บ้านป่าส่าน

โทรศัพท์ 043 226627


นางเบญจา บุญวีรพันธุ์
บ้านป่าหม้อหนองคู

โทรศัพท์ 043266614


นายฉลวย แก้วเรือง
บ้านหินเหิบศิลาทิพย์

โทรศัพท์ 043210092


เตือนใจ อุดชาชน
พงษ์ภิญโญ 2 สาขาบ้านหนองสำโรง

โทรศัพท์ 043260540


ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน