ยินดีต้อนรับ

รายชื่อเจ้าหน้าที่

[งานข้อมูลสารสนเทศโรงเรียน] [งานข้อมูลเขตพื้นที่]
นายปรีชา มหาวรรณ์
ชุมชนบ้านพรหมนิมิต

โทรศัพท์ 0-4304-1277


ณัตยพร นารอง
บ้านโคกแปะ

โทรศัพท์ 043260175


ณัตยพร นารอง
บ้านโคกแปะ

โทรศัพท์ 043260175


ศุภลักษณ์ขณา กิตติปัญญาศิริ
บ้านโคกสีวิทยาเสริม

โทรศัพท์ 043283117


พีริยา จุฑะกนก
บ้านเลิง

โทรศัพท์ 043041280


นางสาวนงลักษณ์ ศรีจันทร์หล้า
บ้านหนองบัวน้อย

โทรศัพท์ 043283141


สันติ จ้ำแพงจันทร์
บ้านหนองไหลหนองบัวทอง

โทรศัพท์ 043260447


สันติ จ้ำแพงจันทร์
บ้านหนองไหลหนองบัวทอง

โทรศัพท์ 043260447


ยุภาพร มหาโพธิ์
บ้านดอนช้าง

โทรศัพท์ 0898626112


นายสังวรย์ พูลเพิ่ม
บ้านดอนหญ้านาง

โทรศัพท์ 043260215


sungvorn poolperm
บ้านดอนหญ้านาง

โทรศัพท์ 043260215


ธงชัย กัลยา
บ้านป่าสังข์หนองฮี

โทรศัพท์


นายประยูร สุดชา
บ้านป่าเหลื่อม

โทรศัพท์ 0862185039


อุไรภรณ์ วงษ์เบาะ
บ้านดอนแดงดอนน้อยวิทยา

โทรศัพท์ 043472100


ชนิดา นุชศิลา
บ้านดอนหันวิทยาสาร

โทรศัพท์ 043472103


นายพัฒนพงษ์ พันธโคตร
บ้านโนนเขวา

โทรศัพท์ 043260724


นางศศิธร ถานะ
บ้านโนนตุ่นประชาบำรุง

โทรศัพท์ 043260634


นายบุญสนอง นิสยันต์
บ้านสว่างมรรคา

โทรศัพท์ 043450032


สำรวย อำมาตหิน
บ้านหนองหญ้าแพรกท่าแร่

โทรศัพท์ 043450097


chaiyong sasuntorn
บ้านเหล่านกชุมวิทยาสรรค์

โทรศัพท์ 0896181238


สุมาภรณ์ แสนเหลา
ชุมชนบ้านท่าพระ

โทรศัพท์ 043 261045


วรเวท รัศมาวี
บ้านท่าพระเนาว์

โทรศัพท์ 043261245


vicharn singto
บ้านสวนมอนไคร่นุ่นวังหิน

โทรศัพท์ 043261276


somnug meesangkav
บ้านสวนมอนไคร่นุ่นวังหิน

โทรศัพท์ 043261276


กนกวรรณ มานิจสิน
บ้านสวนมอนไคร่นุ่นวังหิน

โทรศัพท์ 043261276


ภูวนาถ คงเกิด
บ้านสวนมอนไคร่นุ่นวังหิน

โทรศัพท์ 043261276


กนกวรรณ มานิจสิน
บ้านสวนมอนไคร่นุ่นวังหิน

โทรศัพท์ 043261276


รุ่งนภา สาเสน
บ้านหนองโข่ย(ประชารัฐบำรุง)

โทรศัพท์ 0846002199


นายสุคนธ์ รบไพรินทร์
บ้านหนองบัวดีหมี

โทรศัพท์ 043261323


นางสาวณัฐธยาน์ ดอนอ่อนเบ้า
บ้านหนองแวงบวรวิทย์

โทรศัพท์ 043263009


นางพรณี อัตถาภูมิ
บ้านห้วยเตยพัฒนา

โทรศัพท์ 0956646181


นางพรณี อัตถาภูมิ
บ้านห้วยเตยพัฒนา

โทรศัพท์ 0956646181


เกรียงศักดิ์ หนูตอ
บ้านดอนดู่คุรุราษฎร์วิทยา

โทรศัพท์ 043370022


สุวัฒนา สายุทธิ์
บ้านดอนดู่คุรุราษฎร์วิทยา

โทรศัพท์ 043370022


นายเกตุพงษ์ ภูวเกตานนท์
บ้านบึงฉิม

โทรศัพท์ 043370146


สากล สิทธิโคตร
บ้านบึงฉิม

โทรศัพท์ 043370146


ปราณี จ้ำแพงจันทร์
บ้านบึงเนียมบึงใคร่นุ่น

โทรศัพท์ 043370341


นางประไพวรรณ ราชซุยแสน
บ้านบึงเนียมบึงใคร่นุ่นท่าหิน

โทรศัพท์ 043370341


นายมานะ แก้ววิเชียร
บ้านบึงสวางค์คุยโพธิ์

โทรศัพท์ 043260306


มามาส ศิริวรวุฒิ
บ้านบึงสวางค์คุยโพธิ์

โทรศัพท์ 043260306


ภาวนา ผาติสุนทร
บ้านเลิงเปือย

โทรศัพท์ 0854654411


กลิ่นแก้ว ลิวไธสง
บ้านสงเปือยฮ่องเดื่อ

โทรศัพท์ 0849569696


นายพรชัย บุญยืน
บ้านสงเปือยฮ่องเดื่อ

โทรศัพท์ 0849569696


นางสาวมามาส ศิริวรวุฒิ
พงษ์ภิญโญ 1

โทรศัพท์ 0880316128


มามาส ศิริวรวุฒิ
พงษ์ภิญโญ 1

โทรศัพท์ 0880316128


ศักดิ์ชัย มหินทรเทพ
บ้านกุดนางทุย

โทรศัพท์ 043260131


นายศักดิ์ชัย มหินทรเทพ
บ้านกุดนางทุย

โทรศัพท์ 043260131


สถาพร แก้วภูมิแห่
บ้านแดงน้อย

โทรศัพท์ 043 472012


นางสถาพร แก้วภูมิแห่
บ้านแดงน้อย

โทรศัพท์ 043 472012


พัชรี นันท์ดี
บ้านแดงใหญ่

โทรศัพท์ 043255448


chaiwat yaowapunt
บ้านทุ่ม(ทุ่มประชานุเคราะห์)

โทรศัพท์ 043255007


นที มายูร
บ้านทุ่ม(ทุ่มประชานุเคราะห์)

โทรศัพท์ 043255007


รัฐสภา เมืองสนธิ์
บ้านป่าชาดคุรุประชาบำรุง

โทรศัพท์


นายสมาน แต้มพิมาย
บ้านม่วง

โทรศัพท์ 043382330


นายสุระ คงศิริ
บ้านหนองกอยสิทธิราษฎร์บำรุง

โทรศัพท์ 043255519


จุไรพร สาวิกันย์
บ้านหนองกุงคุรุประชาสรรค์

โทรศัพท์ 043041295


บัณฑูร พันธวาศิษฏ์
บ้านหนองหลุบ

โทรศัพท์ 043424007


Sudsaijai Channarong
บ้านหนองหลุบ

โทรศัพท์ 043424007


นางสาวจันทนา มหานาม
บ้านเหล่าเกวียนหัก

โทรศัพท์ 043260489


สมชาย เจียรวาปี
บ้านคำบอน

โทรศัพท์ 043 260156


นายปฐมพงษ์ ชาดาหงอก
บ้านซำจานเนินทอง

โทรศัพท์ 043260560


นงเยาว์ มานาดี
บ้านนาเพียง

โทรศัพท์ 043-250260


นางสาวพัชรียา พิมพ์สิงห์
บ้านโนนท่อนวิทยา

โทรศัพท์ 043 379075


อัจฉรา บุญลบ
บ้านบึงแก

โทรศัพท์ 043 260304


นางวีณา เอี่ยมสะอาด
บ้านหนองค้ากลางฮุง

โทรศัพท์ 043260320


นางภัทริกา สีหา
บ้านหนองเบ็ญ

โทรศัพท์ 043 260561


ศิริลักษณ์ ชัยพร
บ้านโคกสีโคกเปี้ย

โทรศัพท์ 043452520, 0894172901,0933293545


ฉวีวรรณ์ สายจำปา
บ้านค้อท่อนน้อย

โทรศัพท์ 0887339966


ศิรินาถ อินทศร
บ้านโนนเรือง

โทรศัพท์ 043260280


กรานต์จนาพร สอนถม
บ้านโนนลาน

โทรศัพท์ 0818721936 0865793417


ลลิตา นาคอก
บ้านโนนลาน

โทรศัพท์ 0818721936 0865793417


สมร โพธิราช
บ้านโนนลาน

โทรศัพท์ 0818721936 0865793417


พานทอง ถวิลการ
บ้านหินลาดวังตอ

โทรศัพท์ 043306225


นางอำพร แก้วกองนอก
บ้านหนองกุงน้อย

โทรศัพท์ 0836689418


วรวุฒิ บุษราคัมภ์
บ้านหนองกุงน้อย

โทรศัพท์ 0836689418


เกษร สุวรรณเรือง
บ้านหนองปอ

โทรศัพท์ 043452219


เกษร สุวรรณเรือง
บ้านหนองปอ

โทรศัพท์ 043452219


ดวงเดือน สุทธิ
บ้านโคกสูงวิทยาคม

โทรศัพท์ 043 258 590


นางปาณจิตตรา ศิรินิกร
บ้านทองหลาง

โทรศัพท์ 0891521182


กรวิกา มูลพิมพ์
บ้านหว้าเหล่าโพนทอง

โทรศัพท์ 043371401


ธิติพงษ์ หาญสุริย์
บ้านหนองคู

โทรศัพท์ 043371223


ธิติพงษ์ หาญสุริย์
บ้านเหล่านาดี

โทรศัพท์ 043371226


ฐิติรัชต์ ไสยกิจ
บ้านเหล่านางาม

โทรศัพท์ 0810608494


อรสา นามบิดา
บ้านเหล่านางาม

โทรศัพท์ 0810608494


อรสา นามบิดา
บ้านเหล่านางาม

โทรศัพท์ 0810608494


ศิริลักษณ์ เปรียบเหมือน
บ้านดอนบม

โทรศัพท์ 043916015


นุชจรินทร์ รื่นรมย์
บ้านดอนบม

โทรศัพท์ 043916015


นุชจรินทร์ รื่นรมย์
บ้านดอนบม

โทรศัพท์ 043916015


นายบุญญฤทธิ์ จันทร์โสม
บ้านโนนตุ่นสามัคคีศึกษา

โทรศัพท์ 043467481


บุญญฤทธิ์ จันทร์โสม
บ้านโนนตุ่นสามัคคีศึกษา

โทรศัพท์ 043467481


นายชนินทร์ มาตย์ภูธร
บ้านผือ(สวัสดิ์ราษฎร์วิทยา)

โทรศัพท์ 043326611


นายชูศักดิ์ เหลืองอุบล
พระคือหนองโพธิ์วิทยา

โทรศัพท์ 043915049


นายชูศักดิ์ เหลืองอุบล
พระคือหนองโพธิ์วิทยา

โทรศัพท์ 043915049


พรพิสุทธิ์ มณีพิศุทธิ์
บ้านหนองแสงโคกน้อย

โทรศัพท์ 043915083


555 6666
บ้านหนองแสงโคกน้อย

โทรศัพท์ 043915083


555 6666
บ้านหนองแสงโคกน้อย

โทรศัพท์ 043915083


นายจีรภูมิ อามาตย์วงศ์
บ้านหนองไฮโพธิ์ชัย

โทรศัพท์ 0833530707


รติรัตน์ ชนะกาศรี
สนามบิน

โทรศัพท์ 043236506


กัญภร ขุนเพ็ง
สนามบิน

โทรศัพท์ 043236506


Min Sowon
สนามบิน

โทรศัพท์ 043236506


นายจีรภูมิ อามาตย์วงศ์
อานันทนวิทยา

โทรศัพท์ -


นางขจร กองทุน
บ้านกุดกว้างประชาสรรค์

โทรศัพท์ 043261145


วรลักษณ์ จโนภาส
บ้านกอก

โทรศัพท์ 043 260672


jarintron noiphang
บ้านโคกฟันโปง

โทรศัพท์ 043345328


kobkul khamchan
บ้านคำไฮหัวทุ่งประชาบำรุง

โทรศัพท์ 043237762


ขนิษฐา พิมพ์ศรี
บ้านคำไฮหัวทุ่งประชาบำรุง

โทรศัพท์ 043237762


สุมาลี แสนสีลา
บ้านเป็ด

โทรศัพท์ 043345229


นันทพร นนทะชิต
บ้านสะอาด

โทรศัพท์ 043258036


อุไรภรณ์ แพทย์กิจ
บ้านหนองขามประชาบำรุง

โทรศัพท์ 043324749


จีรวรรณ อนุชน
อนุบาลขอนแก่น

โทรศัพท์ 043332334


วัชราภรณ์ เสริมดำรงศักดิ์
อนุบาลขอนแก่น

โทรศัพท์ 043332334


จิรวัฒน์ นครศรี
อนุบาลขอนแก่น

โทรศัพท์ 043332334


มัณฑนา พิทักษ์
อนุบาลขอนแก่น

โทรศัพท์ 043332334


สุรศักดิ์ กิตติสารกุล
อนุบาลขอนแก่น

โทรศัพท์ 043332334


ฐิติรัตน์ ศิริมหศักดิ์
อนุบาลขอนแก่น

โทรศัพท์ 043332334


นายทวิช ผาจันทร์
หนองไผ่มอดินแดง

โทรศัพท์ 043342986


ศักดิ์ชัย มหินทรเทพ
หนองไผ่มอดินแดง

โทรศัพท์ 043342986


ทวิช ผาจันทร์
หนองไผ่มอดินแดง

โทรศัพท์ 043342986


ทวิช ผาจันทร์
หนองไผ่มอดินแดง

โทรศัพท์ 043342986


ภิญโญ คงกุดขมิ้น
โรงเรียนบ้านโคกท่า

โทรศัพท์ 043 283078


ศุภลักษณ์ขณา กิตติปัญญาศิริ
บ้านดอนธาตุท่าฉางท่าพระทราย

โทรศัพท์ 043041315


นางนิตยา อุ่นผาง
หนองตูมหนองงูเหลือม

โทรศัพท์ 043283105


นิตยา อุ่นผาง
หนองตูมหนองงูเหลือม

โทรศัพท์ 043283105


นางเพ็ญศรี มะรังศรี
บ้านหนองเต่าบึงเรือใหญ่

โทรศัพท์ -


ประครอง ร้อยพรมมา
บ้านหนองหัววัว

โทรศัพท์ 085 6477447


นางรุ่งฤดี สนอุป
บ้านเหมือดแอ่คุรุราษฎร์อุทิศ

โทรศัพท์ 043260486


บุษรา ชาตะรักษ์
บ้านโกทา

โทรศัพท์ 043378510


นางนันทวรรณ คำธานี
บ้านโกทา

โทรศัพท์ 043378510


อนุชา บุญใบ
บ้านดอนยาง

โทรศัพท์ 043041307


นัฐวัฒน์ ดรพล
บ้านเต่านอ

โทรศัพท์ 043378360


จารุณี สงวนรัตน์
บ้านเต่านอ

โทรศัพท์ 043378360


สุพัตรา อุดม
บ้านโนนม่วง

โทรศัพท์ 043343591


จิรรัตน์ หอมสมบัติ
บ้านศิลา

โทรศัพท์ 043257094


ภานุวัฒน์ สิงห์หาญ
บ้านศิลา

โทรศัพท์ 043257094


นันทวรรณ คำธานี
บ้านหนองกุงวิทยาคาร

โทรศัพท์ 043465477


ธัญญาพร พรรณรัตน์
บ้านหนองกุงวิทยาคาร

โทรศัพท์ 043465477


วีรยา องค์มาลัย
บ้านหนองหิน

โทรศัพท์ 043257410


นางสำเนียง ศิริทองสุข
บ้านห้วยชัน

โทรศัพท์ 043453526


นางสาวกาญจนา โพธิ์ศรี
บ้านห้วยชัน

โทรศัพท์ 043453526


นายสมชาย ศรีละโคตร
บ้านดงพอง

โทรศัพท์ 0819541503


จีรวัฒน์ จันทร์เรือง
บ้านโคกล่าม

โทรศัพท์ 043448484


อรุณรัศมี ประดาพล
บ้านงิ้ว

โทรศัพท์ 043448231


วิทวัส โพธิลุขา
บ้านงิ้ว

โทรศัพท์ 043448231


เนาวรัตน์ ภิรมย์กิจ
บ้านโนนกู่

โทรศัพท์ 043448435


นายชนะศักดิ์ แสงศรีเรือง
บ้านโนนรังวิทยาคาร

โทรศัพท์ 043448382


ทวนทอง ซ้ายสุข
บ้านโนนรังวิทยาคาร

โทรศัพท์ 043448382


ณัฐชล เชื้อสาวะถี
บ้านเพี้ยฟานโนนตุ่น

โทรศัพท์ 043260333


นายสมเกียรติ ไกรราษฎร์
บ้านม่วงโป้

โทรศัพท์ 043448392


นายสมาน คำโพธิ์
บ้านลาดนาเพียง

โทรศัพท์ 043260559


นางสาวสรญา แมนเมือง
บ้านลาดนาเพียง

โทรศัพท์ 043260559


นายนพนันท์ เหมนิธิ
บ้านสาวะถี(สาวัตถีราษฎร์รังสฤษฏิ์)

โทรศัพท์ 043448385


นางบวร วงศ์ขุมเงิน
บ้านหนองตาไก้หนองเม็ก

โทรศัพท์ 043448378


สนิท กิจโป้
บ้านหนองปิง

โทรศัพท์ 043041313


สนิท กิจโป้
บ้านหนองปิง

โทรศัพท์ 043041313


ภัทลดา ทัดทาน
บ้านหินขาว

โทรศัพท์ 043260480


นางสาวศกลกันต์ จำปาวะตะ
บ้านไก่นา

โทรศัพท์ 0840303600


นายพิภพ ก้านก่ำ
บ้านไก่นา

โทรศัพท์ 0840303600


นางธิติมา อรรคฮาต
บ้านโคกนางามปลาเซียม

โทรศัพท์ 043 379258


นายวรวุฒิ บุษราคัมภ์
บ้านตอกแป้น

โทรศัพท์ 0836689418


นายวรวุฒิ บุษราคัมภ์
บ้านโนนแต้

โทรศัพท์ 0836689418


ชัยยา เมืองสนธิ์
บ้านน้ำเกี้ยงโนนสว่าง

โทรศัพท์ -


Aphimongkon Longsri
ไทยรัฐวิทยา84(บ้านสำราญเพี้ยฟาน)

โทรศัพท์ 043 393951


suban khamchan
ไทยรัฐวิทยา84(บ้านสำราญเพี้ยฟาน)

โทรศัพท์ 043 393951


ดุจดาว พันธวาศิษฏ์
บ้านโคกกว้าง

โทรศัพท์ 043 260173


วิเชียร จันสา
บ้านโคกกว้าง

โทรศัพท์ 043 260173


ถนอมจิต โคตระบุตร
โคกงามวิทยาคาร

โทรศัพท์ 043260163


ชบาไพร มอญขาม
โคกงามวิทยาคาร

โทรศัพท์ 043260163


นางชบาไพร มอญขาม
โคกงามวิทยาคาร

โทรศัพท์ 043260163


นางสาวสุภาวินี หาญปีย์
บ้านคำหญ้าแดง

โทรศัพท์ 0862321211


พัทธมน โสแสนน้อย
บ้านโนนค้อ

โทรศัพท์ 043260257


สำเนียง นารถสูง
โนนฆ้องวิทยาคาร

โทรศัพท์ 043041161


sompron uppanan
พงษ์ภิญโญ 2

โทรศัพท์ 043041162


นางสาวสมจิตร สมวงษา
บ้านหินตั้งหนองอีเลิง

โทรศัพท์ 043260184


นายธนัดกิจ พิณรัตน์
หินฮาวคุรุประชาสรรค์

โทรศัพท์ 043260524


อรดี บุตรทา
หินฮาวคุรุประชาสรรค์

โทรศัพท์ 043260524


อัจจชิญา สงวนศรีวิสุทธิ์
หินฮาวคุรุประชาสรรค์

โทรศัพท์ 043260524


เนตรทราย ชาบุญมี
หินฮาวคุรุประชาสรรค์

โทรศัพท์ 043260524


อรรถกร เชื่อคำ
ห้วยหว้าวิทยาคม

โทรศัพท์ 043451279


นายสมศักดิ์ หาปู่ทน
ห้วยหว้าวิทยาคม

โทรศัพท์ 043451279


นายสมศักดิ์ หาปู่ทน
ห้วยหว้าวิทยาคม

โทรศัพท์ 043451279


ภัชราพร มูลตรีภักดี
ชุมชนบ้านหนองบัว

โทรศัพท์ 0868509012


อภิสร สีหะวงษ์
ชุมชนบ้านหนองบัว

โทรศัพท์ 0868509012


สรเทพ แมนเมือง
บ้านนาฝายนาโพธิ์

โทรศัพท์ -


นางสาวศิรินภา โนนศรี
บ้านบะยาว

โทรศัพท์ 043260302


นางจรรยารักษ์ นามบุญลาภ
บ้านบะยาว

โทรศัพท์ 043260302


ภัชราพร มูลตรีภักดี
บ้านโสกม่วงดอนดู่

โทรศัพท์ 0868522759


ธิดารัตน์ ชาลีมาตย์
ชุมชนบ้านฝาง

โทรศัพท์ 043269080


พิชัย ยุทธศิลป์เสวี
ชุมชนบ้านฝาง

โทรศัพท์ 043269080


แพรพรรณ กันนุฬา
ชุมชนบ้านฝาง

โทรศัพท์ 043269080


นายอากาศ สิงหาคม
ชุมชนบ้านฝาง

โทรศัพท์ 043269080


นางโสภา จันทร์เทพย์
ชุมชนบ้านฝาง

โทรศัพท์ 043269080


พัทธมน โสแสนน้อย
บ้านแก่นเท่า

โทรศัพท์ 0850106419


นางสาวพัทธมน โสแสนน้อย
โคกใหญ่ประชารัฐวิทยา

โทรศัพท์ 043269353


จงกล อรจันทร์
ดอนหันประชารัฐศึกษา

โทรศัพท์ 043260110


tanatkit pinrat
ดอนหันประชารัฐศึกษา

โทรศัพท์ 043260110


กวิเชษฐ์ เฮ้าประมงค์
สระแก้วราษฎร์บำรุง

โทรศัพท์ 043041164


เกรียงศักดิ์ หนูตอ
สระแก้วราษฎร์บำรุง

โทรศัพท์ 043041164


อรัญญา แก่นจันทร์
ไตรมิตรวิทยาคาร

โทรศัพท์ 043 041165


นิสสรณ์ แสวงการ
เขื่อนกระพี้ศึกษา

โทรศัพท์ 043300366


นิสสรณ์ แสวงการ
เขื่อนกระพี้ศึกษา

โทรศัพท์ 043300366


พูนสิน กาพย์ไกรแก้ว
บ้านค้อ

โทรศัพท์ 043472010


นางสาวศิโรรัตน์ ช้อยกระโทก
บ้านแดงราษฎร์สามัคคี

โทรศัพท์ 043260220


อัจฉราวดี ทิพนัส
หนองชาดพิทยาคม

โทรศัพท์ 043300367


เกรียงศักดิ์ หนูตอ
หนองชาดพิทยาคม

โทรศัพท์ 043300367


มยุรี กางกันยา
หนองแวงคุรุราษฎร์รังสรรค์

โทรศัพท์ 043451635


วัชราภรณ์ ชัยศิริมาศ
บ้านกระเดื่อง

โทรศัพท์ 043260126


ภัทรพงศ์ แก้ววงษา
แก่นเท่าพัฒนศึกษา

โทรศัพท์


กรกต พัดเพ็ง
บ้านคำหัวช้างโนนตุ่นป่ามะนาว

โทรศัพท์ 043260164


ชวัลลักษณ์ ภิบาลจอมมี
หินกองวิทยา

โทรศัพท์ 087-4923054


นางสุจิตตรา วงษ์ธานี
บ้านหนองคลอง

โทรศัพท์ 043260565


นิคม ศิลปักษา
บ้านป่าหวาย

โทรศัพท์ -


Nontawat saisook
บ้านป่าหวาย

โทรศัพท์ -


พัชรา สำนักวงศ์
สว่างศิริพัฒนา

โทรศัพท์ 043260513


นงลักษณ์ ศรีจันทร์หล้า
สว่างศิริพัฒนา

โทรศัพท์ 043260513


นางสาวนงลักษณ์ ศรีจันทร์หล้า
บ้านโสกแต้

โทรศัพท์ 043421135


ชโลธร วลีเกียรติกุล
บ้านโสกแต้

โทรศัพท์ 043421135


นิธิภรณ์ ศรีละโคตร
บ้านหนองเซียงซุยโนนสะอาด

โทรศัพท์ 043460022


นายพงศธร พาเบ้า
บ้านหนองเซียงซุยโนนสะอาด

โทรศัพท์ 043460022


พูลทรัพย์ หารพะยอม
ชุมชนบ้านโต้นศรีพิมลวิทยา

โทรศัพท์ 043309560


สมยศ ใจกว้าง
บ้านโจดใหญ่

โทรศัพท์ 043260195


สำอางค์ ต้นโพธิ์
บ้านดงกลาง

โทรศัพท์ 043309564


วิภาภรณ์ นามโคตร
บ้านดงเก่า

โทรศัพท์ 043267169


วิภาภรณ์ นามโคตร
บ้านดงเก่า

โทรศัพท์ 043267169


อาภัสรา ทีดงเย็น
หนองโพธิ์ประชานุกูล

โทรศัพท์ 088-5496487


ปภัสรา ใจทาน
หนองโพธิ์ประชานุกูล

โทรศัพท์ 088-5496487


นายสุพรรณ จิตรชื่น
หนองโพธิ์ประชานุกูล

โทรศัพท์ 088-5496487


ปาณิสรา โม้ชา
บ้านหนองแวงหนองจิกโนนตุ่น

โทรศัพท์ 043 455537


นายธงชัย กัลยา
บ้านหนองหญ้าข้าวนก

โทรศัพท์ 043300589


เขมิกา พันธุ์อำมาตย์
บ้านขามป้อมสำนักงานสลากกินแบ่งสงเคราะห์86

โทรศัพท์ 043266374


เครือฟ้า มีสีบู
บ้านโจดศรีวิชัย

โทรศัพท์ 043 212846


ฉลอง หินวิเศษ
บ้านชาด

โทรศัพท์ 043266373


สุมาลี ประสุพสุขบุญ
บ้านบ่อแก

โทรศัพท์ 043 266332


นางละเอียด วงค์ชมภู
พระบุบ้านหันราษฎร์ประสาท

โทรศัพท์ 043455047


จารุณี คงศิริ
ชุมชนบ้านพระยืน

โทรศัพท์ 043266034


นางสาววโรชา ลีลาศ
บ้านแก่นประดู่

โทรศัพท์ 043266628


นางสาววโรชา ลีลาศ
บ้านแก่นประดู่

โทรศัพท์ 043266628


นางสาววโรชา ลีลาส
บ้านแก่นประดู่

โทรศัพท์ 043266628


นายฤาชัย สุทธิวงศ์
บ้านนาล้อม

โทรศัพท์ 043266372


นางสาววโรชา ลีลาส
บ้านนาล้อม

โทรศัพท์ 043266372


อรวรรณ ปาปะจีย์
บ้านโนนบ่อ

โทรศัพท์ 043266961


สัมฤทธิ์ ชัยบุรี
บ้านป่าส่าน

โทรศัพท์ 043 226627


นายสัมฤทธิ์ ชัยบุรี
บ้านป่าส่าน

โทรศัพท์ 043 226627


เบญจา บุญวีรพันธุ์
บ้านป่าหม้อหนองคู

โทรศัพท์ 043266614


นายฉลวย แก้วเรือง
บ้านหินเหิบศิลาทิพย์

โทรศัพท์ 043210092


ฉลวย แก้วเรือง
บ้านหินเหิบศิลาทิพย์

โทรศัพท์ 043210092


ชัยชนะ เชื่อคำ
พงษ์ภิญโญ 2 สาขาบ้านหนองสำโรง

โทรศัพท์ 043260540


ศิริวรรณ เสนาวงษ์
บ้านวังโพน

โทรศัพท์ 043260384


จริยพร เจริญศิริ
บ้านวังโพน

โทรศัพท์ 043260384


ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
Copyright2013 : DATA CMS v.05.56 พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ ITEC สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]