ยินดีต้อนรับ

รายชื่อเจ้าหน้าที่

[งานข้อมูลสารสนเทศโรงเรียน] [งานข้อมูลเขตพื้นที่]
สุกัญญา จินดา
บ้านกุดเพียขอมนาผายโนนสังข์

โทรศัพท์


พัชรินทร์ สินเธาว์
บ้านกุดเพียขอมเหนือ

โทรศัพท์ 043260134


นางทองมาตย์ โพธิรัตน์
บ้านนาดอกไม้ขามเบี้ยดอนข่า

โทรศัพท์ 260467


นางทองมาตย์ โพธิรัตน์
บ้านนาดอกไม้ขามเปี้ยดอนข่า

โทรศัพท์ 260467


ศุนิภา ประจันตะเสน
โนนพะยอมพิทยไพศาล

โทรศัพท์ 043641510


นางสาวพัฒนฉัตร นุพล
โนนพะยอมพิทยไพศาล

โทรศัพท์ 043641510


วิระ มีนา
บ้านหญ้าเครือเสาเล้าร่องดูก

โทรศัพท์ 043-260372


ปริสนา เมืองขวา
บ้านหนองเต่าราษฎร์บำรุง

โทรศัพท์ 212177


สำราญ ศรีเกิน
บ้านห้วยไร่

โทรศัพท์ 260535


sumran srigern
บ้านห้วยไร่

โทรศัพท์ 260535


อมรรัตน์ ดอนเส
ชุมชนโนนแสนสุข

โทรศัพท์ 286241


สุนทรียา เภาพานต์
ชุมชนบ้านชนบท

โทรศัพท์ 286244


สุนทรียา เภาพานต์
ชุมชนบ้านชนบท

โทรศัพท์ 286244


นายสุภี อุปลา
บ้านดอนดู่คุรุราษฎร์บำรุง

โทรศัพท์ 286254


พรพิมล ภิบาลจอมมี
บ้านดอนดู่คุรุราษฎร์บำรุง

โทรศัพท์ 286254


นายวิไล จันทะวงษ์
บ้านท่านางเลื่อนท่าข่อย

โทรศัพท์ 043260228


นางสุภาพ บุตรศรีสวย
บ้านท่านางเลื่อนท่าข่อย

โทรศัพท์ 043260228


แสงจันทร์ บุญพรหมมา
บ้านท่าม่วง

โทรศัพท์ 260229


กัลยา ขจรบุญ
บ้านวังเวินกุดหล่ม

โทรศัพท์ 260345


กัลยา ขจรบุญ
บ้านวังเวินกุดหล่ม

โทรศัพท์ 260345


กัลยา ขจรบุญ
บ้านวังเวินกุดหล่ม

โทรศัพท์ 260345


บุญเพ็ง เย็นเหลือ
บ้านห้วยอึ่ง

โทรศัพท์ -


สุรวิทย์ เย็นเหลือ
ร่มเย็นประชาสรรค์

โทรศัพท์ 0872439245


นายพิทักษ์ ไชยฤทธิ์
บ้านแท่น

โทรศัพท์ 043-260239


ลำพูน บุญสินทร
บ้านโนนแดงน้อย

โทรศัพท์ 0885654015


นางสาววนัสนันต์ หุนสุวงค์
มาบตากล้าร่มเย็น

โทรศัพท์ 043260504


นายธงชัย คาดสนิท
มาบตากล้าร่มเย็น

โทรศัพท์ 043260504


นางสาวภิชานิกา อำภา
สระแก้วโคกกลาง

โทรศัพท์ 260510


นางประจักษ์ เจ้าทรัพย์
บ้านหนองไฮหนองแวง

โทรศัพท์ 260448


นางพรทิวา สอนคำ
บ้านหนองไฮหนองแวง

โทรศัพท์ 260448


นางพรสวรรค์ ศรีลาศักดิ์
บ้านหัวนากลาง

โทรศัพท์ -


นายนคร สอนคำ
บ้านหันแฮด

โทรศัพท์ 0896095579


นางสมทรง สะเดา
บ้านโคกพระหนองยายเกลี้ยง

โทรศัพท์ 260176


บัวทอง ทองรักษ์
บ้านโนนข่า

โทรศัพท์ 043214204


สุนันท์ ศรีคุ้ม
บ้านวังแสง

โทรศัพท์ 043-041052


วิทยากร ประเสริฐศร
บ้านวังแสง

โทรศัพท์ 043-041052


นายสำราญ ฐานะวัน
บ้านหูลิงโนนศิลา

โทรศัพท์ 043260471


ขวัญปรียา โพธิรัตน์
บ้านห้วยไผ่โนนคำมี

โทรศัพท์ 043260459


อานนท์ บัวพรมมา
บ้านห้วยไผ่โนนคำมี

โทรศัพท์ 043260459


นางสาวเกศรินทร์ ตอแก้ว
บ้านห้วยยางประชาสรรค์

โทรศัพท์ 043-041054


สมพงษ์ ดั่นเจริญ
บ้านห้วยยางประชาสรรค์

โทรศัพท์ 043-041054


สุกัญญา ปรีชาเลิศ
บ้านโซ่งเหล่านาดี

โทรศัพท์ 043260238


สุกัญญา ปรีชาเลิศ
บ้านโซ่งเหล่านาดี

โทรศัพท์ 043260238


นายองอาจ โคมเปือย
บ้านทุ่มห้วย

โทรศัพท์ 260238


ชนม์นิภา หน่อสีดา
บ้านทุ่มห้วย

โทรศัพท์ 260238


นายมุขชาติ บัวดี
บ้านปอแดง

โทรศัพท์ 214213


นางสาวนุรฟาซีลา ดาตูมะดา
บ้านปอแดง

โทรศัพท์ 214213


โสภา วันนอก
บ้านห้วยแกดอนหันหนองหญ้าม้า

โทรศัพท์ 043-496597


ธนู ผาดไธสง
บ้านหนองสะแบงหนองโน

โทรศัพท์


ปริญญา บาไส
บ้านหัวฝายโนนสะอาดวิทยา

โทรศัพท์ 260447


จุฑามาศ ไชยรส
บ้านเหล่าเหนือ

โทรศัพท์


รัตนาพร พุทธจักร
ไตรคามประชาสรรค์

โทรศัพท์ 0823000671


นางกนกพัชร เพชรดี
ไตรคามประชาสรรค์

โทรศัพท์ 0823000671


นายสมหมาย วรรณกูล
ไตรมิตรประชาบำรุง

โทรศัพท์ 043-260435


sommai wannagool
ไตรมิตรประชาบำรุง

โทรศัพท์ 043-260435


Wilawan Omthuan
บ้านแคนเหนือ

โทรศัพท์ 043260168


นายสมจิตร ทิพย์พิลา
บ้านแคนเหนือ

โทรศัพท์ 043260168


นายภูดิศ จันทบูรณ์
โคกโกโคกกลาง

โทรศัพท์ 043260168


รุ่งโรจน์ โบราณมูล
บ้านดอนหมากพริกลิ้นฟ้า

โทรศัพท์ 0812626389


วรัญญา ภวภูตานนท์ ณ มหาสารคาม
บ้านดอนหมากพริกลิ้นฟ้า

โทรศัพท์ 0812626389


โสภา ทองปอ
เก่านาโนมีวิทยา

โทรศัพท์ 260102


นางสาวผกานันท์ พร้อมพรั่ง
เก่านาโนมีวิทยา

โทรศัพท์ 260102


chaowarit omthuan
บ้านหนองเจ้าเมือง

โทรศัพท์


นายเชาวฤทธิ์ อ้มเถื่อน
บ้านหนองเจ้าเมือง

โทรศัพท์


wilawan yokabat
หนองตอกเกี้ยหัวนาประชาสรรค์

โทรศัพท์ 260607


นางอภิรดี สุวรรณชัย
โรงเรียนบ้านหนองน้ำใส

โทรศัพท์ 260646


นางสาวธนาภรณ์ ภาวะโคตร
บ้านหนองน้ำใส

โทรศัพท์ 260646


ปรีชา พานุศรี
บ้านป่างิ้วหนองฮี

โทรศัพท์ 043210250


lamom chalermmeeprasert
บ้านป่างิ้วหนองฮี

โทรศัพท์ 043210250


นายพนม หอมทอง
บ้านผักหวานโนนสวาง

โทรศัพท์ 043041140


supaporn pornprapai
บ้านภูเหล็ก

โทรศัพท์ 043454200


สุภาพร พรประไพ
บ้านภูเหล็ก

โทรศัพท์ 043454200


เสกสรรค์ สิงห์บรบือ
บ้านภูเหล็ก

โทรศัพท์ 043454200


นางกอบกูล ธรรมศรี
บ้านศิลานาโพธิ์

โทรศัพท์ 275048


โสภิ เรียนพิษ
บ้านสร้างแป้นดอนนาแพง

โทรศัพท์ 210269


โสภิตะ เรียนพิษ
บ้านสร้างแป้นดอนนาแพง

โทรศัพท์ 210269


Tunyaporn Chaiyo
บ้านสร้างแป้นดอนนาแพง

โทรศัพท์ 210269


sontisak sookkaseat
บ้านโสกตลิ่งโสกจาน

โทรศัพท์ 0810541383


นางจงรัก รือหาร
บ้านหนองหญ้าปล้อง

โทรศัพท์ 260605


นางจงรัก รือหาร
บ้านหนองหญ้าปล้อง

โทรศัพท์ 260605


ทรงศักดิ์ เสนไสย
บ้านหินตั้งโคกก่อง

โทรศัพท์ 043260260


ทรงศักดิ์ เสนไสย
บ้านหินตั้งโคกก่อง

โทรศัพท์ 043260260


กุลนันทน์ ศรีสุข
บ้านหินตั้งโคกก่อง

โทรศัพท์ 043260260


ภัทรพงศ์ สถิตชล
บ้านหินตั้งโคกก่อง

โทรศัพท์ 043260260


อริศรา ตาไข
บ้านเกิ้ง

โทรศัพท์ 272891


ดุจเดือน ชัยพรมมา
บ้านเกิ้ง

โทรศัพท์ 272891


กระแส วิเศษนคร
จตุรมิตรบ้านไผ่

โทรศัพท์ 043274690


wirat rachapanya
บ้านไผ่ประถมศึกษา

โทรศัพท์ 043272844


วิรัช ราชปัญญา
บ้านไผ่ประถมศึกษา

โทรศัพท์ 043272844


นายภูวัตนันทน์ จันที
ชุมชนบ้านไผ่ยิ่งยงอุทิศ

โทรศัพท์ 273633


นายสมยศ สุวรรณชัย
ชุมชนบ้านไผ่ยิ่งยงอุทิศ

โทรศัพท์ 273633


วาริณี เดชศิริบูรณ์
บ้านไผ่แสงทองประชาสรรค์

โทรศัพท์ 273158


ทิพวรรณ สุทธิประภา
บ้านไผ่แสงทองประชาสรรค์

โทรศัพท์ 273158


ศราวุธ เอกปริญญา
บ้านไผ่แสงทองประชาสรรค์

โทรศัพท์ 273158


ดลนภัส เพียรแก้ว
บ้านไผ่แสงทองประชาสรรค์

โทรศัพท์ 273158


ศราวุธ เอกปริญญา
บ้านไผ่แสงทองประชาสรรค์

โทรศัพท์ 273158


มลิวรรณ์ ปัตตังธานี
บ้านหนองลุมพุก

โทรศัพท์ 274033


ยุวดี สัตนาโค
บ้านหนองลุมพุก

โทรศัพท์ 274033


ธัญพิมล ปักสังคะเนย์
ประเสริฐแก้วอุทิศ

โทรศัพท์ 273112


กมลวรรณ สมีดี
วัดจันทร์ประสิทธิ์

โทรศัพท์ 043-272171


ทัศนียา สายประกอบ
วัดจันทร์ประสิทธิ์

โทรศัพท์ 043-272171


นายพิเชษฐ์ ไสวดี
บ้านกุดเชือก

โทรศัพท์ 043260539


สมพงษ์ ดั่นเจริญ
บ้านกุดเชือก

โทรศัพท์ 043260539


กิตติพงศ์ สีเทา
บ้านกุดเชือก

โทรศัพท์ 043260539


weerasak matnok
บ้านขามป้อม

โทรศัพท์ 260145


พิศมัย นามรัตน์
บ้านป่าปอ

โทรศัพท์ 211406


ศรีแพร สันเพราะ
บ้านป่าปอ

โทรศัพท์ 211406


ศรีแพร สันเพราะ
บ้านป่าปอ

โทรศัพท์ 211406


Kittima Kaidam
บ้านป่าปอสาขาบ้านหนองข่าลิ้น

โทรศัพท์


นายโกเมนทร์ พลสำโรง
บ้านป่าปอสาขาบ้านหนองข่าลิ้น

โทรศัพท์


นายพงษ์ศักดิ์ เค้าแคน
บ้านลาน

โทรศัพท์ 043454400


วราภรณ์ ไชยชิน
บ้านสว่าง

โทรศัพท์ 041155


รัตณา สุพรรณ
บ้านเสือเฒ่า

โทรศัพท์


รัตณา สุพรรณ
บ้านเสือเฒ่า

โทรศัพท์


ดุจเดือน ชัยพรมมา
บ้านหนองดู่ดอนเปือย

โทรศัพท์ 043041145


วรรณิกา เสนไสย
บ้านหนองดู่ดอนเปือย

โทรศัพท์ 043041145


Bunjong Worakham
บ้านหนองตับเต่า

โทรศัพท์ 043041146


นางสรญา อินทร์ทะจันทร์
บ้านหินลาดนาโนหนองกุง

โทรศัพท์ 043260484


ศุภลักษณ์ ผือลองชัย
บ้านหนองดู่ดอนเปือยสาขาบ้านดอนเปือย

โทรศัพท์ 260392


ดุจเดือน ชัยพรมมา
บ้านหนองดู่ดอนเปือยสาขาบ้านดอนเปือย

โทรศัพท์ 260392


นางเรณุกา คำแพง
บ้านสร้างเอี่ยน

โทรศัพท์ 043041143


สมชาย โรจน์จันทร์
บ้านสร้างเอี่ยน

โทรศัพท์ 043041143


นายรังสรรค์ แสนโคตร
บ้านทางพาดหนองแวงโอง

โทรศัพท์ 043260227


ศุภกร คุ้มคง
บ้านทางพาดหนองแวงโอง

โทรศัพท์ 043260227


นางกรณิการ์ ขุ่มด้วง
บ้านทุ่งมน

โทรศัพท์ 0897111448


นางสาวพัชรา เจริญสุขอรุณ
เบญจมิตรวิทยาคม

โทรศัพท์ 043454005


ฉัตรมงคล กระพี้สัตย์
บ้านเป้าประชาบำรุง

โทรศัพท์ 043-454045


อุไรลักษณ์ จิตแสง
บ้านหนองผือกอบง

โทรศัพท์ 260416


จรัล อุปชิต
บ้านหนองรูแข้

โทรศัพท์ 260425


จรัล อุปชิต
บ้านหนองรูแข้

โทรศัพท์ 260425


จรรยา กองพูล
บ้านหนองแวงไร่

โทรศัพท์ 043473546


กฤติพงศ์ พนมศิลป์
บ้านหนองแวงไร่

โทรศัพท์ 043473546


วรรณา สุขแสน
บ้านเก่าน้อย

โทรศัพท์ 0847898254


ภิรมย์ สมไพร
บ้านเก่าน้อย

โทรศัพท์ 0847898254


อนุทัย สาพิโต
บ้านขามเรียน

โทรศัพท์ 043260606


โอวาท อดทน
บ้านชีกกค้อ

โทรศัพท์ 043260199


นายศรายุทธ พิลาดา
บ้านชีกกค้อ

โทรศัพท์ 043260199


มณฑณัฐ บราฮีมี
บ้านชีกกค้อ

โทรศัพท์ 043260199


นางสาวจุฑาทิพย์ วรรณกุล
บ้านดู่ใหญ่

โทรศัพท์


นางสาวประภัสสร ใจแน่น
บ้านดู่ใหญ่

โทรศัพท์


ส.ต.ต.จำนงค์ ชาลีคาร
บ้านเมืองเพีย

โทรศัพท์ 043286445


อนันต์ ภูชาดา
บ้านเมืองเพีย

โทรศัพท์ 043286445


อภิรดี โสเขียว
บ้านละว้า

โทรศัพท์


นายพนม ขอนจันทร์
บ้านละว้า

โทรศัพท์


นางสาวชรินทร์ทิพย์ มณีวงศ์
บ้านหนองนางขวัญ

โทรศัพท์


นิภาภรณ์ ภูสอดเงิน
บ้านหนองนางขวัญ

โทรศัพท์


นายสุรินทร์ เพ็งนอก
บ้านหนองร้านหญ้าโนนข่า

โทรศัพท์ 090-3374182


วีระศักดิ๋ คงหอม
บ้านหัวหนองนาวัวโนนงิ้ว

โทรศัพท์ 273491


สถิต น้องคนึง
บ้านหัวหนองนาวัวโนนงิ้ว

โทรศัพท์ 273491


นางเทวิน คำจันทร์
บ้านโกน้อย

โทรศัพท์ 0804107831


นภัทรพี ตระกูลพรพงศ์
บ้านวังผือขามป้อม

โทรศัพท์ 213093


นิตยา เจริญใจ
บ้านส้มป่อย

โทรศัพท์


นางสาวจิตรานุช สันเต
บ้านหนองนกเขียนนาเสถียร

โทรศัพท์ 260403


วรรณิศา วรราช
บ้านหนองนกเขียนนาเสถียร

โทรศัพท์ 260403


น.ส.ธันยพร อุสาย
บ้านหินฮาวลำวังชู

โทรศัพท์


ธัญญากร แก่นพรม
ชุมชนบ้านหัวขัว

โทรศัพท์ 043494018


นายเดชา ประตา
ไตรคามประชาพัฒนา

โทรศัพท์


นายกุศล ดรอิศวร
บ้านนาเสียวโคกสว่าง

โทรศัพท์ 043260610


นางสาวจุฑารัตน์ ยาเทพ
บ้านสระแก้วประชาสรรค์

โทรศัพท์ 043-260611


กฤษติยา นางาม
บ้านสระแก้วประชาสรรค์

โทรศัพท์ 043-260611


นางสาวน้ำทิพย์ ราชสมบัติ
บ้านวังหินเก่าค้อ

โทรศัพท์ 043-494331


เจษฎากร นิลชา
บ้านวังหินเก่าค้อ

โทรศัพท์ 043-494331


กนกวรรณ นาภู่
บ้านโนนสว่าง

โทรศัพท์ 260287


แพรวพรรณ ทองดี
บ้านวังม่วง

โทรศัพท์ 213096


นายรักพงศ์ นิสยันท์
บ้านวังม่วง

โทรศัพท์ 213096


สุรีรัตน์ พิศวงษ์
บ้านโสกนาค

โทรศัพท์ 0819642353


นายอำนวย พลรักษา
บ้านโสกนาค

โทรศัพท์ 0819642353


นางสาวกัญฐณา สุดโต
บ้านโสกนาค

โทรศัพท์ 0819642353


มนฤดี คิดเข่ม
บ้านห้วยโป่ง

โทรศัพท์ 098109181


นายสันติ สมคำศรี
บ้านห้วยแร่

โทรศัพท์ 043260463


วีระพล บัวคำภู
บ้านห้วยแร่

โทรศัพท์ 043260463


นงลักษณ์ ปิตานุวัฒน์
ชุมชนบ้านหันมัญจาคีรี

โทรศัพท์ 289197


ศิริวรรณ สงจันทร์
บ้านโจด

โทรศัพท์ 260194


ศิริวรรณ สงจันทร์
บ้านโจด

โทรศัพท์ 260194


พิสิษฐ์ ศรีจักรคำ
บ้านโจด

โทรศัพท์ 260194


นางพรนภา กมลปรีดี
บ้านวังแคน

โทรศัพท์ 043260344


นางสาวหทัยทิพย์ สิงห์หลง
บ้านหนองขามบ่อหิน

โทรศัพท์ 043-260382


sarunya authaikan
บ้านหนองขามบ่อหิน

โทรศัพท์ 043-260382


ธนพงษ์ คาดสนิท
บ้านหนองโนประชานุเคราะห์

โทรศัพท์ 0801831283


สมพร สุ่มศรีสุวรรณ
บ้านหนองม่วงหลุบคา

โทรศัพท์ 289369


KRISTRIN JUNLA
บ้านหนองม่วงหลุบคา

โทรศัพท์ 289369


วรรณภา มาตราแสง
บ้านขุมดิน

โทรศัพท์ 260149


พวงเล็ก ไชยโก
บ้านขุมดิน

โทรศัพท์ 260149


ศิริวรรณ สงจันทร์
บ้านขุมดิน

โทรศัพท์ 260149


อุบล จำปาวงษ์
บ้านเขวา

โทรศัพท์ 0994597398


ประณต มิ่งขวัญ
บ้านบัว

โทรศัพท์ 043289427


อภิชพัฒน์ มาสา
ห้วยยางมัญจาคีรี

โทรศัพท์ 260521


อุมาภรณ์ บุตรสาธรรม
หัวห้วยหัวฝาย

โทรศัพท์ 043260522


นายสุพจน์ ปานเนาว์
กุดขอนแก่นท่าเกษม

โทรศัพท์ 260101


ประกอบ ไชยชนะ
บ้านคำแคน

โทรศัพท์ 043-243434


นายมรชุน บุญแสน
บ้านคำแคน

โทรศัพท์ 043-243434


นายพสิษฐ์ สุริรักษ์
บ้านคำโซ่

โทรศัพท์ 043211894


โตมร จันทร์หล้า
บ้านคำโซ่

โทรศัพท์ 043211894


ดารุณี ดีเลิศ
บ้านคำน้อย

โทรศัพท์ 260155


กัลยา คำนนท์
บ้านคำน้อย

โทรศัพท์ 260155


ยุภาพร สิมมา
บ้านคำปากดาว

โทรศัพท์ 260157


นางสาวกัลยา คำนนท์
บ้านคำปากดาว

โทรศัพท์ 260157


ทองปัน สอนเอี่ยม
บ้านน้อยกลางคำแคนเหนือ

โทรศัพท์ 260240


นางสาวกัลยา คำนนท์
บ้านน้อยกลางคำแคนเหนือ

โทรศัพท์ 260240


ทองปัน สอนเอี่ยม
บ้านน้อยกลางคำแคนเหนือ

โทรศัพท์ 260240


สุดารัตน์ ตาปราบ
บ้านป่าดู่

โทรศัพท์ 043260311


ประวิทย์ ศรีสองชัย
บ้านห้วยแล้ง

โทรศัพท์ 043041254


วัลลพ นามูลเพ็ง
บ้านห้วยแล้ง

โทรศัพท์ 043041254


ณชพัฒน์ เสมาชัย
บ้านขามป้อมดอนยูง

โทรศัพท์ 043041260


นางสาวนัทธ์พรรษชนก ผาอินทร์
บ้านนาข่า

โทรศัพท์ 288836


นัทธ์พรรษชนก ผาอินทร์
บ้านนาข่า

โทรศัพท์ 288836


Taweechai Wattanasiritrakul
บ้านหนองขามวิทยา

โทรศัพท์ 043211892


ทวีชัย วัฒนาศิริตระกูล
บ้านหนองขามวิทยา

โทรศัพท์ 043211892


สมชาย โรจน์จันทร์
บ้านหนองต่อโคกหนองโจด

โทรศัพท์ 043260396


ชลธิชา ชัยชนะ
บ้านหนองบัวเย็น

โทรศัพท์ 0896005915


นายวุฒิศักดิ์ แก่นพรม
หนองบัวเย็น

โทรศัพท์ 0896005915


เปรื่องวิทย์ มีเงิน
เหล่าใหญ่วิทยา

โทรศัพท์ 260052


สุกัณยา โนนพะยอม
สวัสดี

โทรศัพท์ 043358081


นายพัฒนะ สีหานู
สวัสดี

โทรศัพท์ 043358081


สมพร แจ้งภูเขียว
บ้านโคกสูงพิทยาคาร

โทรศัพท์


นายสมพร แจ้งภูเขียว
บ้านโคกสูงพิทยาคาร

โทรศัพท์


เตือนใจ ดิษฐแก้ว
บ้านโคกสูงพิทยาคาร

โทรศัพท์


นายเอื้ออังกรูณ์ อินธิแสน
บ้านแจ้งทัพม้า

โทรศัพท์ 043260193


สุพิทยา นาทา
บ้านนางาม

โทรศัพท์ 043260243


นายคึกฤทธิ์ คงแหลม
บ้านนางาม

โทรศัพท์ 043260243


นางหนูเวียง แสนบุญศิริ
บัวเหลือง

โทรศัพท์ -


ประวัติ ศรีคิรินทร์
บัวเหลือง(สาขาบ้านหนองบัว)

โทรศัพท์ 043260125


นางอุบลรัตน์ อินธิแสน
บ้านเสาเล้าหินแตก

โทรศัพท์ 260364


วันชัย สีโพนเพ็ก
บ้านหนองสองห้อง

โทรศัพท์ 043210114


นางสาวกัญฐณา สุดโต
บ้านหนองสองห้อง

โทรศัพท์ 043210114


นพรัตน์ ชูรัก
บ้านหนองสองห้อง

โทรศัพท์ 043210114


มยุรี พรมโสภา
บ้านหนองสองห้อง

โทรศัพท์ 043210114


สมยศ บุญทัน
แก่นเท่าโสกน้ำขุ่น

โทรศัพท์ 043260244


จันทโรภาส บุญรอดรัมย์
แก่นเท่าโสกน้ำขุ่น

โทรศัพท์ 043260244


เกษมณี จันทะโชติ
บ้านท่าศาลาประชารังสรรค์

โทรศัพท์ 266232


จันทร์หอม ทองนำ
บ้านท่าศาลาประชารังสรรค์

โทรศัพท์ 266232


นายพนมศักดิ์ นาโพนงาม
บ้านท่าสวรรค์

โทรศัพท์ 260232


รณะนันทน์ ราชโคตร
บ้านท่าสวรรค์

โทรศัพท์ 260232


นายพนมศักดิ์ นาโพนงาม
บ้านท่าสวรรค์

โทรศัพท์ 260232


สุพรชัย กองนาง
บ้านโนนคูณรัฐประชาสรรค์

โทรศัพท์ 043260258


บุญเทียม เรืองสมบัติ
บ้านโนนเค็ง

โทรศัพท์ 043-041257


นายวรพันธ์ ชาวชุมนุม
บ้านโนนตุ่นศึกษา

โทรศัพท์ 043260269


นายสุรศักดิ์ นาทเหนือ
บ้านไส้ไก่

โทรศัพท์ 260371


เทียนชัย เบ้าจรรยา
บ้านหัวนา

โทรศัพท์ 043041259


จิตตรา จันสา
บ้านขามป้อมราษฎร์นุกูล

โทรศัพท์ 041270


จิตตรา จันสา
บ้านขามป้อมราษฎร์นุกูล

โทรศัพท์ 041270


พนิดา หิปะนัด
บ้านนาฮี

โทรศัพท์


พนิดา ตาแก้ว
บ้านนาฮี

โทรศัพท์


จิราพร กองสี
บ้านโนนคุต

โทรศัพท์


จิรพัฒน์ โนราช
โนนสวางวิทยาสรรค์

โทรศัพท์ 043260622


พนิดา ตาแก้ว
โนนสวางวิทยาสรรค์

โทรศัพท์ 043260622


สถิตย์ภรณ์ โนนสระ
โนนสวางวิทยาสรรค์(สาขาห้วยหินเกิ้ง)

โทรศัพท์ 260122


พนิดา ตาแก้ว
โนนสวางวิทยาสรรค์(สาขาห้วยหินเกิ้ง)

โทรศัพท์ 260122


สถิตย์ภรณ์ โนนสระ
โพนเพ็กพัฒนวิทยา

โทรศัพท์ 043260503


รัศมี สอนจันทร์
หนองหญ้าปล้องวิทยา

โทรศัพท์ 0828409745


พนิดา บุญมาไชย
หนองไฮแจ้งบูรณวิทยา

โทรศัพท์


เสาวนีย์ หล้าป้อง
บ้านห้วยฮวก

โทรศัพท์ -


นางสาวทิพรัตน์ สุดวิเศษ
บ้านกอกป่าผุวิทยา

โทรศัพท์ 381055


arnut arnut
บ้านกอกป่าผุวิทยา

โทรศัพท์ 381055


นางมณเฑียร ตู้หงษา
บ้านขามคุรุราษฎร์อุปถัมภ์

โทรศัพท์ 043260144


มานิต โคตรธนู
ไตรมิตรศึกษา

โทรศัพท์ 043289856


จุรีรัตน์ มอญขาม
โนนเขวาประชารักษ์

โทรศัพท์ 260117


นางนภาภรณ์ วรรณพงษ์
บ้านมูลตุ่น

โทรศัพท์ 043776218, 0834564407


นายนิรุติ กมลปรีดี
บ้านมูลตุ่น

โทรศัพท์ 043776218, 0834564407


ลันดา สามล
บ้านสวนหม่อน

โทรศัพท์ 043289244


นางพอใจ ปิ่นสุวรรณ
บ้านสวนหม่อน

โทรศัพท์ 043289244


นางสาวทิพรัตน์ สุดวิเศษ
บ้านเหล่ากกหุ่งสว่าง

โทรศัพท์ 260488


ธนัชชา รอบคอบ
บ้านเหล่ากกหุ่งสว่าง

โทรศัพท์ 260488


ศิริกัญญา แสงส่อง
บ้านเหล่ากกหุ่งสว่าง

โทรศัพท์ 260488


นางสาวอัจฉรา เกรียงไกร
บ้านแจ้ง

โทรศัพท์


ธารินทร์ คนคม
บ้านนาจานบ่อแก้ววิทยาคาร

โทรศัพท์ 043211890


ธารินทร์ คนคม
บ้านนาจานบ่อแก้ววิทยาคาร

โทรศัพท์ 043211890


จุรีรัตน์ ประทุมแบน
บ้านโนนสำนัก

โทรศัพท์ 260446


นายวิทยา แสนแป้
บ้านหนองแปน

โทรศัพท์ 043260294


วิทยา แสนแป้
บ้านหนองแปน

โทรศัพท์ 043260294


ศิริพร ป่าโพธิ์ชัน
บ้านหนองหัวช้างดอนพันชาด

โทรศัพท์ 260443


เสถียร สีสด
บ้านหนองหัวช้างดอนพันชาด

โทรศัพท์ 260443


นางจิตราภรณ์ แสนนาม
บ้านหนองไห

โทรศัพท์ 260446


นิกร ภูมิเขตร
ชุมชนบ้านโคก

โทรศัพท์ 043216225


สุรพล เคแสง
ชุมชนบ้านโคก

โทรศัพท์ 043216225


นางพรพิไล หาญเชิงชัย
ชุมชนบ้านโคก

โทรศัพท์ 043216225


กชกร คำนู
บ้านแก้งค้อ

โทรศัพท์ 260137


นางเพ็ญพักตร์ บัวผาย
บ้านนาแพงสงแดง

โทรศัพท์ 043260598


นายพิทักษ์ เชื้อเมือง
บ้านนาแพงสงแดง

โทรศัพท์ 043260598


นางาสวพัชรา สีขุลี
บ้านโนนงาม

โทรศัพท์ 260260


นายอดิศร ศรีชัยชนะ
บ้านโนนงาม

โทรศัพท์ 260260


กนกอร ศรีไชยมูล
บ้านโนนทองวิทยาคม

โทรศัพท์ 260271


ณัฏฐณิชา นาอุดม
บ้านโนนทองวิทยาคม

โทรศัพท์ 260271


นางสาวจำนรรจา บัวทอง
บ้านโนนทองวิทยาคม

โทรศัพท์ 260271


นายสุรัตน์ ผือลองชัย
บ้านโนนทองวิทยาคม

โทรศัพท์ 260271


นางสาววัชรา พวงผะกา
บ้านโนนสาวเอ้

โทรศัพท์ 043260293


นางวีระญา บ้านเหล่า
บ้านโนนสาวเอ้

โทรศัพท์ 043260293


ปรียาภรณ์ หล้ากันหา
บ้านโสกนาดี

โทรศัพท์ 043216117


ธีระศรีมงคล กันพล
บ้านโสกนาดี

โทรศัพท์ 043216117


พัชร์วิศาล ยนต์ชัย
ดอนหมู

โทรศัพท์ 0819542609 / 043641408


นายประหยัด สิงห์หลง
ดอนหมู

โทรศัพท์ 0819542609 / 043641408


นายสมนึก อินทร์สว่าง
บ้านโนนกระยอมกุดลอบ

โทรศัพท์ 043260255


สมนึก อินทร์สว่าง
บ้านโนนกระยอมกุดลอบ

โทรศัพท์ 043260255


นายทองเลื่อน สาเพชร
บ้านโพธิ์ไชย

โทรศัพท์ 216223


ทองเลื่อน สาเพชร
บ้านโพธิ์ไชย

โทรศัพท์ 216223


อาร์ม โพธิ์พัฒน์
บ้านมูลนาค

โทรศัพท์ 043260596


เศรษฐา โนนสระ
บ้านหนองหญ้ารังกา

โทรศัพท์ 260439


สวัสดิ์ ดอกพอง
บ้านหินตั้ง

โทรศัพท์ 212598


นายคเชน นามมัน
สามหมอโนนทัน

โทรศัพท์ 043260514


อุเทน วารินทร์
ซับแดงซำไผ่

โทรศัพท์ 260200


นายชานนท์ บุญมาไชย
ซับแดงซำไผ่

โทรศัพท์ 260200


uten warin
ซับแดงซำไผ่

โทรศัพท์ 260200


น.ส.มลิวรรณ์ จันปัญญา
บ้านซับบอนซับเจริญ

โทรศัพท์


อุทัย ชัยนาฮี
บ้านนาจานซับสมบูรณ์

โทรศัพท์ 043-260201


อุทัย ชัยนาฮี
บ้านนาจานซับสมบูรณ์

โทรศัพท์ 043-260201


นายบัญชา ยาโสภา
บ้านนาตับเต่า

โทรศัพท์ 260247


นายสายตา คงเทียมศรี
บ้านนาตับเต่า

โทรศัพท์ 260247


ปรียาภรณ์ หล้ากันหา
โนนคูณอัมพวัน

โทรศัพท์ 043260118


ปรียาภรณ์ หล้ากันหา
บ้านหนองทุ่มวิทยา

โทรศัพท์ 260401


มะลิวรรณ์ มูลผาลา
หนองหญ้าปล้องโนนสว่าง

โทรศัพท์ 043041034


ญัตติพงษ์ ชูสอน
หนองหญ้าปล้องโนนสว่าง

โทรศัพท์ 043041034


สมภาร ผงษา
อุดมคงคาคีรีเขต

โทรศัพท์ -


นายวิรพงษ์ ผาพิมพ์
อุดมคงคาคีรีเขต

โทรศัพท์ -


นายกัญจน์พิพัฒน์ วังอุปัดชา
บ้านโคกสำราญ

โทรศัพท์ 043218916


เนตรนภา หวานเหนือ
บ้านโคกสำราญ

โทรศัพท์ 043218916


ลักขณา กิจเทาว์
บ้านดงหนองเกี่ยว

โทรศัพท์ 212104


นายวิชาญ สังกะคำ
บ้านดงหนองเกี่ยว

โทรศัพท์ 212104


เยาวลักษณ์ ลีกระจ่าง
บ้านดอนปอแดง

โทรศัพท์ 0814718774


Rungtawan Jaidee
บ้านโนนพันชาติ

โทรศัพท์ 260277


นางสาวรัตนพร พลขีดขีน
บ้านป่าแดงแจ้งกระหนวน

โทรศัพท์ 260312


วัชระ คำมณีจันทร์
บ้านป่าม่วง

โทรศัพท์ 260529


นิตยา เสมเหลา
บ้านเล็บเงือก

โทรศัพท์ 043260699


นิตยา เสมเหลา
บ้านเล็บเงือก

โทรศัพท์ 043260699


นายชาญวิทย์ ชาญประไพร
บ้านเล็บเงือก

โทรศัพท์ 043260699


วัชระ คำมณีจันทร์
บ้านหนองมะเขือ

โทรศัพท์ 043-260422


วัชระ คำมณีจันทร์
บ้านหนองมะเขือ

โทรศัพท์ 043-260422


สราวุธ กุลสุวรรณ์
บ้านหนองหัวช้าง

โทรศัพท์ 043260442


นิรชรา ถาเหง่า
ชุมชนบ้านแฮด

โทรศัพท์ 043218213


สุภัทร์ พรมภักดี
ชุมชนบ้านแฮด

โทรศัพท์ 043218213


นายขันตี แสนทวีสุข
ขามป้อมประชานุกูล

โทรศัพท์ 260174


นางสาวจิราพร ศรีผาโคตร
บ้านห้วยม่วงคุรุราษฎร์รังสรรค์

โทรศัพท์ 260460


วรรณรัตน์ พานิชย์
หนองแซงวิทยาคม

โทรศัพท์


พรศรี ขอนสัก
หนองแซงวิทยาคม

โทรศัพท์


ประหยัด มะลาด
บ้านหนองเต่า

โทรศัพท์ 218200


วิจิตรา ระดารงค์
บ้านหนองเต่า

โทรศัพท์ 218200


นิรชรา ถาเหง่า
ประชาพัฒนาบ้านแฮด

โทรศัพท์ 043218209


ประภัสสร ใจแน่น
ประชาพัฒนาบ้านแฮด

โทรศัพท์ 043218209


พิกุล แสนพงษ์
บ้านขอนสักรัฐราษฎร์บำรุง

โทรศัพท์ 043-260142


พิกุล แสนพงษ์
บ้านขอนสักรัฐราษฎร์บำรุง

โทรศัพท์ 043-260142


วิระวรรณ สมบัติราช
บ้านโนนทัน

โทรศัพท์ -


ยุภาพร เนตร์โคตร
บ้านวังหว้า

โทรศัพท์ 260347


ยุภาพร เนตร์โคตร
บ้านวังหว้า

โทรศัพท์ 260347


สำราญ ดอนสำราญ
บ้านหนองกระหนวนหนองเม็ก

โทรศัพท์ -


สำราญ ดอนสำราญ
บ้านหนองกระหนวนหนองเม็ก

โทรศัพท์ -


สมพงษ์ ลาดลงเมือง
บ้านหนองขามสมบูรณ์

โทรศัพท์ 267123


ปรานี เรือนแก้ว
บ้านหนองผักตบ

โทรศัพท์ -


ปรานี เรือนแก้ว
บ้านหนองผักตบ

โทรศัพท์ -


นางสาววรรณา อุดมวงศ์ไพบูลย์
บ้านหนองไฮขามเปี้ย

โทรศัพท์ 080-7557786


นางปิยธิดา เขตคาม
บ้านหนองไฮขามเปี้ย

โทรศัพท์ 080-7557786


ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน