ยินดีต้อนรับ

รายชื่อเจ้าหน้าที่

[งานข้อมูลสารสนเทศโรงเรียน] [งานข้อมูลเขตพื้นที่]
นายอาวุทธ์ มีขันเพชร
ไทยรัฐวิทยา ๓๔ (บ้านกุดโง้ง)

โทรศัพท์ 043-211158


ภัททิรา รัตนวสุ
ไทยรัฐวิทยา ๓๔ (บ้านกุดโง้ง)

โทรศัพท์ 043-211158


noppanon saenkok
บ้านโคกกลาง

โทรศัพท์ 043-260169


Krittiya Phetnak
บ้านโคกกลาง

โทรศัพท์ 043-260169


สาคร วงษ์ชา
บ้านคำมืดวิทยา

โทรศัพท์


สาคร วงษ์ชา
บ้านคำมืดวิทยา

โทรศัพท์


เณติ วรีฤทธิ์
บ้านทุ่งใหญ่

โทรศัพท์ 043-260-161


โชติมา อาจศักดี
บ้านทุ่งใหญ่

โทรศัพท์ 043-260-161


นายยุทธศาสตร์ โยธาเสน
บ้านนาเลาะ

โทรศัพท์ 043-260252


นราภรณ์ ตูมโฮม
บ้านฝางวิทยา

โทรศัพท์ 043210083


ชัชฎาพร พิมทุมมา
บ้านป่าติ้ว

โทรศัพท์ 043-358086


ชัชฎาพร พิมทุมมา
บ้านป่าติ้ว

โทรศัพท์ 043-358086


นายนภดล สมท้าว
บ้านหนองแวงคูป่าชาติ

โทรศัพท์ 043-260531


siripop ศิริภพ
บ้านหนองแวงคูป่าชาติ

โทรศัพท์ 043-260531


Napadol Somthow
บ้านหนองแวงคูป่าชาติ

โทรศัพท์ 043-260531


นางสาวปริษา บุญหล้า
บ้านหนองแวงเป่ง

โทรศัพท์ 043-260432


ปริษา บุญหล้า
บ้านหนองแวงเป่ง

โทรศัพท์ 043-260432


มยุรี ถาบุตร
ชุมชนน้ำอ้อม

โทรศัพท์ 043-212629


จิตยาพร มณีภักดี
ชุมชนน้ำอ้อม

โทรศัพท์ 043-212629


วชิราพรรณ สุทธิประภา
บ้านผักหนาม

โทรศัพท์ 043251353


นายเอนกศักดิ์ เลิงภูบัง
บ้านผักหนาม

โทรศัพท์ 043251353


วัชรินทร์ อองเจียรี
บ้านผักหนาม

โทรศัพท์ 043251353


มานิตย์ โสภากุล
บ้านวังโพน

โทรศัพท์ 0910655106


สุข งอนภูเขียว
บ้านวังโพน

โทรศัพท์ 0910655106


นายวชิราวุฒิ ภูพานเพชร
บ้านวังโพน

โทรศัพท์ 0910655106


นายถาวร ศรีพรรณ
บ้านเวียงแก้ว

โทรศัพท์ 012615040


สุวีณา ปุตะโคตร
บ้านเวียงแก้ว

โทรศัพท์ 012615040


นายไพรัตน์ ไชยคำ
บ้านเวียงแก้ว

โทรศัพท์ 012615040


สุรัตน์ดา อนุธรรม
ชุมชนหนองกุงใหญ่

โทรศัพท์ 043-923500


รุ่งนภา บุญแก้ว
บ้านหนองซา

โทรศัพท์ 043-358082


จิรารัตน์ รัตนไพโรจน์
บ้านหนองซา

โทรศัพท์ 043-358082


สุเทพจินดา สีแก้วรัตนะ
บ้านหนองโอง

โทรศัพท์ 082-1210677


สุพรรณี ไวยกรรณ์
บ้านหนองโอง

โทรศัพท์ 082-1210677


สุเทพจินดา สีแก้วรัตนะ
บ้านหนองโอง

โทรศัพท์ 082-1210677


ประชิต แก้วชัย
ชุมชนกระนวน

โทรศัพท์ 043-251354


sawet suphasawasdisakul
ชุมชนกระนวน

โทรศัพท์ 043-251354


ศุภวัฒน์ อินทรกำแหง
ดูนสาด

โทรศัพท์


ศุภวัฒน์ อินทรกำแหง
ชุมชนดูนสาด

โทรศัพท์


นายธีรพล ศรีภูธร
บ้านนามูล

โทรศัพท์


ทองเพชร ชนะศึก
บ้านนามูล

โทรศัพท์


นางสุกัญญา บึงบาง
บ้านคำไฮผักแว่น

โทรศัพท์ 0432539445


นางยุภาวดี หวายฤทธิ์
บ้านบะแต้

โทรศัพท์ 043-260301


มัสลิน ปุลาสะเก
ศรีสมบูรณ์วิทยา

โทรศัพท์ 043-041007


มัสลิน ปุลาสะเก
ศรีสมบูรณ์วิทยา

โทรศัพท์ 043-041007


สุจิรัตน์ ดวงคำน้อย
บ้านหนองโก

โทรศัพท์ 043251351


นายคำไพ จำปาทอง
บ้านหนองโก

โทรศัพท์ 043251351


นายคำไพ จำปาทอง
บ้านหนองโก

โทรศัพท์ 043251351


นางดวงจันทร์ วงศ์ชารี
บ้านห้วยเชือก

โทรศัพท์ 043-252919


นางดวงจันทร์ วงศ์ชารี
บ้านห้วยเชือก

โทรศัพท์ 043-252919


นางดวงจันทร์ วงศ์ชารี
บ้านห้วยเชือก

โทรศัพท์ 043-252919


ไข่มุก ขันเงิน
ชุมชนบ้านห้วยโจดโคกสะอาด

โทรศัพท์


สุรเดช โสมาบุตร
ชุมชนบ้านห้วยโจดโคกสะอาด

โทรศัพท์


ฐิติรัตน์ บุญสม
บ้านนาฝาย

โทรศัพท์ 043-260248


วิระพงษ์ ศรีบุญเรือง
บ้านโนนสังป่ารัง

โทรศัพท์ 043-041011


นายปรเมศวร์ สมภาร
บ้านโนนสังป่ารัง

โทรศัพท์ 043-041011


ปรเมศวร์ สมภาร
บ้านโนนสังป่ารัง

โทรศัพท์ 043-041011


พัชราภรณ์ ทับมูลตุ่น
บ้านโสกเสี้ยวแสนสุข

โทรศัพท์ 043260590


รัตนาวดี อดทน
บ้านโสกเสี้ยวแสนสุข

โทรศัพท์ 043260590


พัชราภรณ์ ทับมูลตุ่น
บ้านโสกเสี้ยวแสนสุข

โทรศัพท์ 043260590


สุชาติ โพธิ์สาจันทร์
หนองโนวิทยาคาร

โทรศัพท์ 043923050


สุชาติ โพธิ์สาจันทร์
หนองโนวิทยาคาร

โทรศัพท์ 043923050


นายอำนวย สังแก้ว
ชุมชนบ้านหัวยโจดโคกสะอาดสาขาบ้านหนองแสงวิทยา

โทรศัพท์


อำนวย สังแก้ว
ชุมชนบ้านหัวยโจดโคกสะอาดสาขาบ้านหนองแสงวิทยา

โทรศัพท์


ratchanee theerasa
ศิลาโป่งคำ

โทรศัพท์ 043260509


รัชนี ถีระสา
ศิลาโป่งคำ

โทรศัพท์ 043260509


นายสาคร จันโท
บ้านโคกกลางวิทยา

โทรศัพท์ 043-260171


นายทองเต็ม ยาเกิ้น
บ้านคำครึ่ง

โทรศัพท์ 043-260153


นางสาวพัสนี ปัจฉา
บ้านท่าลาดคำตานา

โทรศัพท์ 043-260474


นางสาวมะลิวัลย์ ฝ่ายแสนยอ
บ้านท่าลาดคำตานา

โทรศัพท์ 043-260474


นายสง่า สุราช
บ้านโนนสมบูรณ์

โทรศัพท์ 043-260283


อาทิตย์ โคตรศรีวงศ์
บ้านน้ำสามวัง

โทรศัพท์ 043-212619


มนตรี สันประภา
บ้านห้วยยาง

โทรศัพท์


มนตรี สันประภา
บ้านห้วยยาง

โทรศัพท์


รุ่งนภา พิรุณ
บ้านหัวนาคำ

โทรศัพท์ 0843916248


นายประสาน ลพพันทอง
บ้านหัวนาคำ

โทรศัพท์ 0843916248


อนุชา ธาตุบุรมย์
อนุบาลเขาสวนกวาง

โทรศัพท์ 043-449009


นางบุญญาภัทร วงศ์ษา
อนุบาลเขาสวนกวาง

โทรศัพท์ 043-449009


นางสงกรานต์ ศรีโยธา
อนุบาลเขาสวนกวาง

โทรศัพท์ 043-449009


นายพิชญกาญจน์ เหลาลาภะ
บ้านคำม่วง

โทรศัพท์ 043041021


นายพิชญกาญจน์ เหลาลาภะ
บ้านคำม่วง

โทรศัพท์ 043041021


นางวลัยลักษณ์ อินนอก
บ้านดงเรืองประชาสรรพ์

โทรศัพท์ -


นายไพโรจน์ ปฏิเตนัง
บ้านดงเรืองประชาสรรพ์

โทรศัพท์ -


นางสิริพร มาศนพคุณรัตน์
บ้านทางพาดเขาสวนกวาง

โทรศัพท์


สิริพร มาศนพคุณรัตน์
บ้านทางพาดเขาสวนกวาง

โทรศัพท์


ปริญ ภูกาบเพชร
บ้านนาอ่างทอง

โทรศัพท์


นางสาววรรณนิสา สังคะพันธ์
บ้านนาอ่างทอง

โทรศัพท์


Wallapa Sattrachai
บ้านโนนสง่า

โทรศัพท์ 043-449560


ดวงจันทร์ ปลื้มจิตร
บ้านโนนสว่างหนองตะนา

โทรศัพท์ -


สุพจน์ ปลื้มจิตร
บ้านโนนทองห้วยบาก

โทรศัพท์ 043-210590


นางฤทัยรัตน์ จันทะลุน
ศรีเมืองแอม

โทรศัพท์ 043-260508


ฤทัยรัตน์ จันทะลุน
ศรีเมืองแอม

โทรศัพท์ 043-260508


จุฑามณี มะฮาด
บ้านขามป้อมดงเย็น

โทรศัพท์ 043358150


จุฑามณี มะฮาด
บ้านขามป้อมดงเย็น

โทรศัพท์ 043358150


นางสาวกรกนก จันทะดี
บ้านขามป้อมดงเย็น

โทรศัพท์ 043358150


พิมพ์พร ชาวแสน
บ้านนางิ้วนาโพธิ์

โทรศัพท์


ดวงใจ เคนเหมาะ
บ้านนางิ้วนาโพธิ์

โทรศัพท์


พรทิพย์ พิพิษ
บ้านนาง้อง

โทรศัพท์ -


พรทิพย์ พิพิษ
บ้านนาง้อง

โทรศัพท์ -


คำพันธ์ ด่านขุนทศ
บ้านโนนสวรรค์ประชารัฐรังสรรค์

โทรศัพท์


คำพันธ์ ด่านขุนทศ
บ้านโนนสวรรค์ประชารัฐรังสรรค์

โทรศัพท์


นายไพชยนต์ ชนะบุญ
บ้านแสงสว่าง

โทรศัพท์ 043-260365


รจรินทร์ อุลาแก้ว
บ้านคำแคนคำเจริญ

โทรศัพท์ 043-260154


พนมกรณ์ ศรีโยธา
บ้านคำแคนคำเจริญ

โทรศัพท์ 043-260154


นายสุนิจ นาหนองตูม
บ้านโคกสูงสะอาด

โทรศัพท์ 043-260187


ยงยุทธ สิงห์ขรเขต
บ้านดงบังคุรุราษฎร์บำรุง

โทรศัพท์ 043260587


Namfon Bunbai
ทุ่งบ่อวิทยา

โทรศัพท์ 043-212360


น้ำฝน บุญใบ
ทุ่งบ่อวิทยา

โทรศัพท์ 043-212360


นายอัฒพงษ์ สติโรจน์
บ้านหนองคู

โทรศัพท์ 0862229559


อัฒพงษ์ สติโรจน์
บ้านหนองคู

โทรศัพท์ 0862229559


นายอัฒพงษ์ สติโรจน์
บ้านหนองคู

โทรศัพท์ 0862229559


จุฑามณี มะฮาด มะฮาด
หนองแวงเรือประชาศึกษา

โทรศัพท์ 043041026


พัฒณ์ณิชา วงศาศิริพัฒน์
หนองแวงเรือประชาศึกษา

โทรศัพท์ 043041026


รติกร เนื่องภักดี
บ้านห้วยยางสะอาด

โทรศัพท์ 043-212751


รติกร เนื่องภักดี
บ้านห้วยยางสะอาด

โทรศัพท์ 043-212751


จุฑามาศ ค่าภู
ชุมชนโนนสมบูรณ์

โทรศัพท์ 043449942


thitiwut rintrwong
ชุมชนโนนสมบูรณ์

โทรศัพท์ 043449942


นางดวงใจ บุริภักดิ์
บ้านทุ่งโพธิ์ชัย

โทรศัพท์


นางนัยนา หินนอก
บ้านทุ่งโพธิ์ชัย

โทรศัพท์


หทัยชนก มาตย์แสง
บ้านโนนหัวช้าง

โทรศัพท์ 043-041030


ดลยา ภูมี
บ้านโนนหัวช้าง

โทรศัพท์ 043-041030


นายอานนท์ สุดาทิพย์
บ้านคำป่าก่อ

โทรศัพท์ 043-041029


นายมรกต แก้วสมบัติ
บ้านคำป่าก่อ

โทรศัพท์ 043-041029


นางสาวณัฏฐ์ชนากานต์ ศรีลือ
บ้านคำป่าก่อ

โทรศัพท์ 043-041029


นันทนา นามกันยา
บ้านโคกกลางนาล้อม

โทรศัพท์ 043-260534


วิรวรรณ์ คำพระแย
บ้านโคกกลางนาล้อม

โทรศัพท์ 043-260534


chilongkot pimdee
บ้านป่าเปือย

โทรศัพท์


suntorn somluesaen
บ้านป่าเปือย

โทรศัพท์


วารุณี ชินราม
บ้านหัวฝายประชานุกูล

โทรศัพท์ 043-260585


มณีรัตน์ บุญเอื้อ
บ้านคำนางปุ่ม

โทรศัพท์ 043-449562


นางมณีรัตน์ บุญเอื้อ
บ้านคำนางปุ่ม

โทรศัพท์ 043-449562


นางพิมพ์พิศา พิลามาตร์
บ้านคำสมบูรณ์

โทรศัพท์


นางเบญจภรณ์ เงินขาว
บ้านคำสมบูรณ์

โทรศัพท์


สุรีพร ศรีแก้ว
บ้านนาค้อ

โทรศัพท์ -


เพชรมณี บัวแย้ม
บ้านโนนน้ำผึ้ง

โทรศัพท์ 043260275


นางสาวเพชรมณี บัวแย้ม
บ้านโนนน้ำผึ้ง

โทรศัพท์ 043260275


นายศราวุฒิ อัคคะฮาด
บ้านป่าหวายนั่งราษฎร์บำรุง

โทรศัพท์ 043-041019


นายศราวุฒิ อัคคะฮาด
บ้านป่าหวายนั่งราษฎร์บำรุง

โทรศัพท์ 043-041019


นางสาววิลาวัลย์ แสนสีลา
สองห้องประชาบำรุง

โทรศัพท์ 0817693207


นางกนิฏฐา บาลดี
อุดมพัฒน์ฟินิคซฯอุปถัมภ์

โทรศัพท์ 043-433128


Sakesun Sihapark
บ้านคำแก่นคูณ

โทรศัพท์ 043-373319


Sakesun Sihapark
บ้านคำแก่นคูณ

โทรศัพท์ 043-373319


นางสาวณัฐปภัสร์ หิรัญธนนิตย์
บ้านโนนพยอม

โทรศัพท์ 043-041115


สาวิตรี ทองจันทร์
บ้านโนนพยอม

โทรศัพท์ 043-041115


นายเทพพนม บุระคำ
บ้านโนนพยอม

โทรศัพท์ 043-041115


ดวงฤดี พลโคกก่อง
บ้านโนนศรีสวัสดิ์

โทรศัพท์ 043-260281


ดวงฤดี พลโคกก่อง
บ้านโนนศรีสวัสดิ์

โทรศัพท์ 043-260281


ธีรภัทร ศรีอรัญ
บ้านบึงกลาง

โทรศัพท์ 043-260303


นายธีรภัทร ศรีอรัญ
บ้านบึงกลาง

โทรศัพท์ 043-260303


สุวรรณพงษ์ สีจุลลา
บ้านม่วงหวาน

โทรศัพท์ 043-260281


เสาวภา สุขพงษ์
บ้านม่วงหวาน

โทรศัพท์ 043-260281


นางสาวสุขขวรรณ์ ทิพย์สุบรรณ์
บ้านสระกุด

โทรศัพท์ 043-212398


พัฒนศรี จิตต์บุญธรรม
บ้านห้วยหินลาด

โทรศัพท์ 043-041118


พัฒนศรี จิตต์บุญธรรม
บ้านห้วยหินลาด

โทรศัพท์ 043-041118


อดุลย์ อดทน
บ้านกุดพังเครือ

โทรศัพท์ 043-230266


อนุพงษ์ น้อยเพ็ง
บ้านท่ากระเสริม

โทรศัพท์


บัวเรียน เหลาลาภะ
บ้านท่าโพธิ์ท่ามะเดื่อน้อย

โทรศัพท์ 043-459460


สุชาติ แม้นดินแดง
บ้านท่ามะเดื่อ

โทรศัพท์ 043-230260


นายบัณดิษฐ์ กองจันทา
บ้านท่ามะเดื่อ

โทรศัพท์ 043-230260


นายอุดมพร กันทะใจ
บ้านหนองแสง

โทรศัพท์ 043-260536


นางจุฑารัตน์ สมสุข
ชุมชนหนองกุงวิทยา

โทรศัพท์ 043-431027


กีรติ จ่าสิงห์
น้ำพอง

โทรศัพท์ 043431425


ภควรรณ นามบุตร
บ้านโคกสง่านางาม

โทรศัพท์ 0-4392-4077


วิภาดา ขามธาตุ
บ้านจำปาหัวบึง

โทรศัพท์ 043-260191


วิภาดา ขามธาตุ
บ้านจำปาหัวบึง

โทรศัพท์ 043-260191


Vipada khamtad
บ้านจำปาหัวบึง

โทรศัพท์ 043-260191


นายถาวร คำอ้อ
บ้านทรายมูล

โทรศัพท์ 043 260579


อรพิน เพ็งวิชัย
บ้านโสกแสง

โทรศัพท์ 043-260370


อรพิน เพ็งวิชัย
บ้านโสกแสง

โทรศัพท์ 043-260370


อานนท์ ยอดสง่า
บ้านหนองหว้าสุขใจ

โทรศัพท์ 043-924090


เพ็ญศรี ปัญญาแก้ว
บ้านหนองหว้าสุขใจ

โทรศัพท์ 043-924090


กฤษฎา จรัสแผ้ว
บ้านโคกใหญ่

โทรศัพท์ 043-041101


กฤษฎา จรัสแผ้ว
บ้านโคกใหญ่

โทรศัพท์ 043-041101


อนงค์ สวัสดิ์แวงควง
บ้านคำจั่น(ปาสานะเตนุสรณ์)

โทรศัพท์ 043-260575


ดวงฤดี ประสมศรี
บ้านคำจั่น(ปาสานะเตนุสรณ์)

โทรศัพท์ 043-260575


นางสาวพรประภา แก้วไส
คำบอนวิทยา

โทรศัพท์ 043-260104


นัยนา กวนวงค์
คำบอนวิทยา

โทรศัพท์ 043-260104


นายอดิศักดิ์ ภูนิละมัย
บ้านดงเย็น

โทรศัพท์ 043-260208


นางสุภา สายบัว
บ้านดงเย็น

โทรศัพท์ 043-260208


อมรรัตน์ พงษ์สุวรรณ
บ้านดงเย็น

โทรศัพท์ 043-260208


นางสาวจิราภรณ์ ศรีเมืองคุณ
บ้านนาฝายเหนือ

โทรศัพท์ 043-041103


นายมรกต แก้วสมบัติ
บ้านนาฝายเหนือ

โทรศัพท์ 043-041103


ยุวมาตย์ ทวิลา
บ้านนาฝายเหนือ

โทรศัพท์ 043-041103


Sattha Latum
บ้านโนนแดงโคกเล้า

โทรศัพท์ 0 43041104


ภูมินทร์ บุตรแวง
บ้านโนนแดงโคกเล้า

โทรศัพท์ 0 43041104


นางงามพร ศรีไชยโย
บ้านเพี้ยฟานโนนสวรรค์

โทรศัพท์ 043-924535


นางสาวสุภลักษ์ พลเรือง
บ้านเพี้ยฟานโนนสวรรค์

โทรศัพท์ 043-924535


นายเวชยันต์ อาศนะ
บ้านเพี้ยฟานโนนสวรรค์

โทรศัพท์ 043-924535


Thammanoon Pinitmontri
บ้านหนองกุงขี้ควง

โทรศัพท์ 043-260375


มัณฑนา ศรีตาแสน
บ้านหนองแวง

โทรศัพท์ 000000000


มัณฑนา ศรีตาแสน
บ้านหนองแวง

โทรศัพท์ 000000000


นายสมบูรณ์ แสนโฆเมฆ
บ้านหนองแวง

โทรศัพท์ 000000000


นายไพฑูรย์ บัวใหญ่รักษา
กู่สว่างสามัคคี

โทรศัพท์ 043-450968


จำนงค์ ไชยวัน
กู่สว่างสามัคคี

โทรศัพท์ 043-450968


เพชรรุ่ง วงษ์ธานี
ชุมชนบ้านบัวใหญ่

โทรศัพท์ 043-450885


ธวัช โพธิ์อ้น
ชุมชนบ้านบัวใหญ่

โทรศัพท์ 043-450885


นางยุรี สมพาน
บ้านคอกคีแสนตอ

โทรศัพท์ 043450964


นายวัชรพงษ์ ไกรแจ่ม
บ้านคำม่วมดงเย็น

โทรศัพท์ 043260159


หทัยชนก มาตย์แสง
บ้านคำม่วมดงเย็น

โทรศัพท์ 043260159


สุพรรณี ภูแสงศรี
บ้านคำม่วมดงเย็น

โทรศัพท์ 043260159


นายพลกฤษณ์ ศรีพุทธา
บ้านโนนหัวช้าง

โทรศัพท์ 084-3702906


พลกฤษณ์ ศรีพุทธา
บ้านโนนหัวช้าง

โทรศัพท์ 084-3702906


นางธราภรณ์ จิตรสม
พระธาตุขามแก่น

โทรศัพท์ 043-436213


สุภารักษ์ พระโคตร
บ้านโนนเชือก

โทรศัพท์ 043-283322


ทิพวัฒน์ ริยะ
บ้านโนนเชือก

โทรศัพท์ 043-283322


เรืองยศ เยี่ยมยอด
บ้านสองคอนศิริคุรุราษฎร์

โทรศัพท์ 043-436341


นายคารมณ์ ธรรมพัฒนกุล
บ้านสองคอนศิริคุรุราษฎร์

โทรศัพท์ 043-436341


รุ่งรัตน์ ร้อยพรมมา
บ้านสำโรง

โทรศัพท์ 043-260362


เพ็ญศรี ทรงอาจ
บ้านสำโรง

โทรศัพท์ 043-260362


นางสาวสุวภาพ์ ก้อนมณี
บ้านสำโรง

โทรศัพท์ 043-260362


วัชรา แยงคำ
บ้านเหล่าใหญ่ประชานุกูล

โทรศัพท์ 043-260494


นางละคร โควังชัย
บ้านเหล่าใหญ่ประชานุกูล

โทรศัพท์ 043-260494


นายอาวุทธ์ ขันนะลา
บ้านเหล่าใหญ่ประชานุกูล

โทรศัพท์ 043-260494


นางวิจิตร ทองโคกสี
บ้านหัวดง

โทรศัพท์ 043-436222


นายยศธนา กรองไตร
บ้านหัวดง

โทรศัพท์ 043-436222


นายวีระวัฒน์ นะที
บ้านกุดพังทุย

โทรศัพท์ 043-212528


สุเมธินทร์ อาษาสนา
บ้านกุดพังทุย

โทรศัพท์ 043-212528


กัลยาภัสร์ ศรีเมืองไหม
บ้านดงเรือง

โทรศัพท์


กัลยาภัสร์ ศรีเมืองไหม
บ้านดงเรือง

โทรศัพท์


กัลยาภัสร์ ศรีเมืองไหม
บ้านนาขาม

โทรศัพท์ 043260570


ณัฐรินีย์ ศิลาแยง
บ้านนาคู

โทรศัพท์ 043-260241


นริศรา สมบัติทอง
บ้านนาคู

โทรศัพท์ 043-260241


นายสุเมธินทร์ อาษาสนา
บ้านโสกม่วง

โทรศัพท์


ศริษา ลีโคตร
บ้านหินลาด

โทรศัพท์ 043-260483


ยุพาภรณ์ พลเยี่ยม
บ้านหินลาด

โทรศัพท์ 043-260483


พิศรานุช โคตรวัฒน์
บ้านหัวบึง

โทรศัพท์ 043-260568


อุษา จันทร
บ้านหัวบึง

โทรศัพท์ 043-260568


อภิญญา กาลมงคล
น้ำพองประชานุกูล

โทรศัพท์ 043-473305


ชัยยุทธ ชวนประกอบ
น้ำพองประชานุกูล

โทรศัพท์ 043-473305


ชัชฎาภรณ์ หลาบหนองแสง
บ้านกุดกว้าง

โทรศัพท์ 043-373450


สลิลโรจน์ ยินดีมาก
บ้านกุดกว้าง

โทรศัพท์ 043-373450


วิลาวัลย์ สียอด
บ้านกุดน้ำใส

โทรศัพท์ 043-260132


กฤษฎิ์ณิชา ชูน้ำคำ
บ้านด้วงหนองหญ้ารังกา

โทรศัพท์ 043-260577


นายปรัชญา อุ่นทะยา
บ้านด้วงหนองหญ้ารังกา

โทรศัพท์ 043-260577


กฤษฎิ์ณิชา ชูน้ำคำ
บ้านด้วงหนองหญ้ารังกา

โทรศัพท์ 043-260577


จันทิมา ยามโสภา
บ้านฟากพอง

โทรศัพท์ 043-373449


นางสาวศุภลักษณ์ ภิรมย์ราช
บ้านฟากพอง

โทรศัพท์ 043-373449


yaowapat tonwan
บ้านหนองบัวน้อยห้วยโจดโนนขามแป

โทรศัพท์ 043-433277


ระเบียบ ชนะโยธา
บ้านหนองบัวน้อยห้วยโจดโนนขามแป

โทรศัพท์ 043-433277


เพ็ญศรี นิตยา
บ้านหนองบัวน้อยห้วยโจดโนนขามแป

โทรศัพท์ 043-433277


เสกสรรค์ ศรีหาภาค
บ้านหนองอ้อน้อย

โทรศัพท์


sakesun sihapark
บ้านหนองอ้อน้อย

โทรศัพท์


นายสรรพพร แก้วแสนสินธุ์
บ้านห้วยไผ่หนองโน

โทรศัพท์ 043-431476


สรรพพร แก้วแสนสินธุ์
บ้านห้วยไผ่หนองโน

โทรศัพท์ 043-431476


นางญัชกมล อ่อนตาแสง อ่อนตาแสง
บ้านห้วยไผ่หนองโน

โทรศัพท์ 043-431476


นายธีระศักดิ์ สาขา
โคกสูงกุดน้ำใส

โทรศัพท์ 043-432926


นายธีระศักดิ์ สาขา
โคกสูงกุดน้ำใส

โทรศัพท์ 043-432926


จำนง ศรีดาวงษ์
บ้านคำมืด

โทรศัพท์


นายจำนง ศรีดาวงษ์
บ้านคำมืด

โทรศัพท์


pitsamai bailas
บ้านนาเรียง

โทรศัพท์ 043-260251


รณกร นนท์ยะโส
บ้านนาเรียง

โทรศัพท์ 043-260251


กุลกันยา กงยนต์
บ้านวังเกิ้ง

โทรศัพท์


กิตติ พลนามอินทร์
บ้านวังเกิ้ง

โทรศัพท์


ทวิช มังคะตา
บ้านวังชัย

โทรศัพท์ 043-432054


นายอภิลักษณ์ สารสิทธิ์
บ้านวังชัย

โทรศัพท์ 043-432054


แสงดาว เงินขาว
บ้านสร้างแซ่งวังถั่ว

โทรศัพท์ 043260353


นันทนา พัฒนิบูลย์
บ้านเสียวโคกกลาง

โทรศัพท์ 043-431108


นันทนา พัฒนิบูลย์
บ้านเสียวโคกกลาง

โทรศัพท์ 043-431108


นันทนา พัฒนิบูลย์
บ้านเสียวโคกกลาง

โทรศัพท์ 043-431108


นันทนา พัฒนิบูลย์
บ้านเสียวโคกกลาง

โทรศัพท์ 043-431108


เด่น ตาตะมิ
บ้านคำบง

โทรศัพท์ 043461264


นางบังอร บาตรโพธิ์
บ้านดงมัน

โทรศัพท์ 043-260207


ศรัญญา สีนุ้ย
บ้านนาศรีดงเค็ง

โทรศัพท์ 043-461479


นางศรัญญา สีนุ้ย
บ้านนาศรีดงเค็ง

โทรศัพท์ 043-461479


นางกังสดาล บุตรโพธิ์ศรี
บ้านสะอาดหนองเรือ

โทรศัพท์ 0858546449


kessarine sata
บ้านหนองหารจาง

โทรศัพท์ 043-260445


นายก่อศักดิ์ ลอกไธสง
บ้านหนองอ้อโคกสว่าง

โทรศัพท์ 043-212400


ก่อศักดิ์ ลอกไธสง
บ้านหนองอ้อโคกสว่าง

โทรศัพท์ 043-212400


นายก่อศักดิ์ ลอกไธสง
บ้านหนองอ้อโคกสว่าง

โทรศัพท์ 043-212400


นริศรา ชินบุตร
บ้านหนองอ้อโคกสว่าง

โทรศัพท์ 043-212400


นางสาวสุกัญญา ผดุงโภคสูริย์
บ้านห้วยเสือเต้น

โทรศัพท์


นางสาวฐิติมากานต์ ผดุงโภคสูริย์
บ้านห้วยเสือเต้น

โทรศัพท์


เทพนำชัย พลปรีชา
บ้านห้วยเสือเต้น

โทรศัพท์


เบญจมาภรณ์ ผาโคตร
อนุบาลอุบลรัตน์

โทรศัพท์ 043-446105


สมควร สิงห์น้อย
บ้านทรัพย์สมบูรณ์โนนอินทร์แปลง

โทรศัพท์ 0942839196


นาฐิติพร จันทร์หนองแวง
บ้านทุ่งโป่ง

โทรศัพท์


นางฐิติพร เดชโชติวณิชย์
บ้านทุ่งโป่ง

โทรศัพท์


เสาวนินต์ วรสินา
บ้านทุ่งโป่ง

โทรศัพท์


เสาวนินต์ วรสินา
บ้านทุ่งโป่ง

โทรศัพท์


ดาราวดี เจริญสุข
บ้านโนนจิก

โทรศัพท์ 043-446332


ละอองดาว แก้วจรุญ
บ้านโนนจิก

โทรศัพท์ 043-446332


อรดี คันธภูมิ
บ้านโนนสวรรค์เก่าข่า

โทรศัพท์ 043260284


นายสมเกียรติ มะโนวงศ์
บ้านโนนสวรรค์เก่าข่า

โทรศัพท์ 043260284


ประภาภรณ์ เชาว์สุทธิโชติ
บ้านพระบาทท่าเรือ

โทรศัพท์ 043-446104


อดิศัย ศรีเมืองบุญ
บ้านภูคำเบ้า

โทรศัพท์ 043-260637


นางสุธีรา โคตรบาล
โคกสูงใหญ่วิทยา

โทรศัพท์ 043-001335


นายวัชรินทร์ ประไวย์
บ้านคำบอนคุรุราษฎร์บำรุง

โทรศัพท์ 043-421313


ณัฎฐ์ฌญา ชัยวุฒิ
บ้านโคกสว่าง

โทรศัพท์ 043-421318


ณัฎฐ์ฌญา ชัยวุฒิ
บ้านโคกสว่าง

โทรศัพท์ 043-421318


อมรรัตนา หัตถะกิจ
บ้านหนองผือ

โทรศัพท์


รัชดาวรรณ ประเสริฐ
ห้วยยางวิทยาสรรพ์

โทรศัพท์ 043-421237


ธัญญารัตน์ ไมคามิ
บ้านกุดกระหนวน

โทรศัพท์ 043-260547


เปมิกา คำโย
นาคำพิทยาสรรพ์

โทรศัพท์ 043-212399


ประสิทธิ์พร ภูวงษ์
นาคำพิทยาสรรพ์

โทรศัพท์ 043-212399


ปฏิญญา คลังกลาง
หนองขามพิทยาคม

โทรศัพท์


kittichai pholtassa
หนองขามพิทยาคม

โทรศัพท์


ศุภวรรณ ประชาโรจน์
บ้านทรัพย์ภูพานคำปลายหลายหนองผักแว่น

โทรศัพท์ 043-260225


อัครเดช ศรีเมืองไหม
บ้านทรัพย์ภูพานคำปลายหลายหนองผักแว่น

โทรศัพท์ 043-260225


จิรภัทร ศรีเมืองไหม
บ้านทรัพย์ภูพานคำปลายหลายหนองผักแว่น

โทรศัพท์ 043-260225


บัณฑิต รัตนมนตรี
บ้านกุดเชียงมี

โทรศัพท์ 043260728


จิรวัฒน์ แสงสุรินทร์
บ้านกุดเชียงมี

โทรศัพท์ 043260728


นางแก้วมณี ชินเชษฐ์
บ้านกุดเชียงมี

โทรศัพท์ 043260728


สมบัติ ละเลิศ
บ้านขุนด่าน

โทรศัพท์ 0801782488


นางสาวชวนพิศ คำบึงกลาง
บ้านดง(บึงไทรวิทยาคาร)

โทรศัพท์ 0885628978


นางปุณยนุช ปัทถาพงษ์
บ้านดง(บึงไทรวิทยาคาร)

โทรศัพท์ 0885628978


กานต์ตวรรณ แสงสุรินทร์
บ้านบ่อ

โทรศัพท์


กานต์ตวรรณ แสงสุรินทร์
บ้านบ่อ

โทรศัพท์


somkuan chinbut
บ้านหนองแต้

โทรศัพท์ 043-260398


นางศิริวรรณ ภิรมย์ไกรภักดิ์
บ้านหนองแต้

โทรศัพท์ 043-260398


นางสาวกวิสรา บุญบำรุง
บ้านห้วยทรายศึกษา

โทรศัพท์ 043-372200


ปานรวี หงษ์ทอง
บ้านโคกกลางหนองไหลพิทยาสรรพ์

โทรศัพท์ 052-029302


panrawee hongthong
บ้านโคกกลางหนองไหลพิทยาสรรพ์

โทรศัพท์ 052-029302


นายมานพ โคตรโสภา
บ้านโนนศิลาราศรี

โทรศัพท์ 043260550


นายอัศนัย วารีศรี
บ้านโนนศิลาราศรี

โทรศัพท์ 043260550


ดวงสิตา เทพภักดี
บ้านศาลาดินห้วยเตย

โทรศัพท์ 043-260549


ดวงสิตา เทพภักดี
บ้านศาลาดินห้วยเตย

โทรศัพท์ 043-260549


ปัญญา สายทองดี
บ้านศรีสุขสำราญ

โทรศัพท์ 043-212769


ปัญญา สายทองดี
บ้านศรีสุขสำราญ

โทรศัพท์ 043-212769


สุรัตน์ โสภากุล
บ้านหนองแสงน้อย

โทรศัพท์ 043-206548


เจริญสุข สิมลา
บ้านกระนวนซำสูง

โทรศัพท์ 043-219109


สุรีวัลย์ ขรรค์แก้ว
บ้านกระนวนซำสูง

โทรศัพท์ 043-219109


บุญถิ่น สอรักษา
บ้านคำแมด

โทรศัพท์ 043-260406


เฉลิมศรี ม้องคำหมื่น
บ้านคำแมด

โทรศัพท์ 043-260406


เฉลิมศรี บุญมาก
บ้านคำแมด

โทรศัพท์ 043-260406


นายยศธนา กรองไตร
บ้านสว่าง

โทรศัพท์ 043-219221


ลัคนา คำดี
บ้านสว่าง

โทรศัพท์ 043-219221


นางทิพาพัน เสโส
บ้านหนองกุงดิ่ง

โทรศัพท์ 043260456


นางยุพาพร อาษาสนา
บ้านหนองกุงดิ่ง

โทรศัพท์ 043260456


นางทิพาพัน เสโส
บ้านหนองกุงดิ่ง

โทรศัพท์ 043260456


นายธนายุทธ แก้วใส
บ้านหลุบเลา

โทรศัพท์ 043-219179


นายธนายุทธ แก้วใส
บ้านหลุบเลา

โทรศัพท์ 043-219179


นายสมยศ ทาอามาตย์
บ้านห้วยเตย

โทรศัพท์


นายอำนวย สุทธิคุณ
คูคำพิทยาสรรพ์

โทรศัพท์ 043-300355


ส.ต.ท.พลทอง เพ็งวงษา
คูคำพิทยาสรรพ์

โทรศัพท์ 043-300355


นางสาวหวานเย็น แก้วใส
บ้านโคกใหม่นายม

โทรศัพท์ -


หวานเย็น แก้วใส
บ้านโคกใหม่นายม

โทรศัพท์ -


นางสาวหวานเย็น แก้วใส
บ้านโคกใหม่นายมสาขาบ้านดงซำ

โทรศัพท์ -


นางสาวอลิสา ญี่ญวน
บ้านโนน

โทรศัพท์ 043-450500


สง่า อุปัชฌาย์
บ้านโนน

โทรศัพท์ 043-450500


นายประหยัด ดวงไกรแฝง
บ้านบ่อใหญ่

โทรศัพท์ 043-041085


ยุทธพันธุ์ เชื้อโชติ
บ้านบ่อใหญ่

โทรศัพท์ 043-041085


ปริศนา วงค์ละคร
บ้านหม้อ

โทรศัพท์ 043260449


บุรารัตน์ สุริยงค์
บ้านหนองบัวคำมูล

โทรศัพท์ 0885499358


นายคำ เพ็งวิชัย
บ้านแห้ว

โทรศัพท์ 043-260495


นายคำ เพ็งวิชัย
บ้านแห้ว

โทรศัพท์ 043-260495


ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน