ยินดีต้อนรับ

รายชื่อเจ้าหน้าที่

[งานข้อมูลสารสนเทศโรงเรียน] [งานข้อมูลเขตพื้นที่]
จริยา ลุนสะแกวงษ์
บ้านท่าลี่ศรีสุขวิทยา

โทรศัพท์ 042-135286


จริยา ลุนสะแกวงษ์
บ้านท่าลี่ศรีสุขวิทยา

โทรศัพท์ 042-135286


วีระ ประวิสารัตน์
บ้านท่าแร่

โทรศัพท์ 042-220024


amorn ritmaha
บ้านเหล่าหมากจันทน์

โทรศัพท์ 042-236001


อรุญ นูทอง
บ้านาเพ็ญ

โทรศัพท์ 042-250308


กาญจนา โสภาลุน
บ้านกุดยาง

โทรศัพท์ 042-220025


สุภารา ศรีหาโคตร
บ้านกุดยาง

โทรศัพท์ 042-220025


ยุพินพรรณ ขันอาษา
บ้านสวรรค์ราษฎร์

โทรศัพท์ 042-250298


ณัฏฐา ประสงค์ศิลป์
บ้านสวรรค์ราษฎร์

โทรศัพท์ 042-250298


กรุณา ทองใบใหญ่
บ้านสีออสว่างราษฎร์สามัคคี

โทรศัพท์ 042-250312


วัฒนพงศ์ พฤกษาสิทธิ์
บ้านโนนเขวา

โทรศัพท์ 042-220035


วรรณวิมล คำวัฒน์
บ้านหนองกวาง

โทรศัพท์ 042-250313


นางสาววานิตย์ ภูมิบุตร
บ้านหนองแดง

โทรศัพท์ 042-220036


Sabay Srigongpan
บ้านหนองแดง

โทรศัพท์ 042-220036


นายพายุ ชัยคำภา
บ้านห้วยบงดงมะไฟ

โทรศัพท์ 042-220039


นาตยา จันโทพลัง
บ้านท่าสัง

โทรศัพท์ 042202040


คนึงนิจ จรูญวรรณ
บ้านโนนมะข่า

โทรศัพท์ 042-220041


นางจินตนา พฤกษชาติ
บ้านปอ

โทรศัพท์ 042-220017


รัชนีกร กุมพล
บ้านปะโค

โทรศัพท์ 042-200736


ธนโชติ นามนา
บ้านปะโค

โทรศัพท์ 042-200736


เสมือน ตะนัยศรี
บ้านบุ่งหมากลาน

โทรศัพท์ 042-398339


เสมือน ตะนัยศรี
บ้านบุ่งหมากลาน

โทรศัพท์ 042-398339


สุชีวา พัฒนะสาร
บ้านหัวขัวเหมือดแอ่

โทรศัพท์ 042-398340


ไพทูรย์ นามีผล
บ้านหนองหญ้ารังกาห้วยขุมปูน

โทรศัพท์ 042-220026


จารุทัศน์ สัตถาผล
บ้านดงน้อย

โทรศัพท์ 042250044


สุภาภรณ์ อินทร์อุดม
บ้านเกิ้งน้อย

โทรศัพท์ 042-220027


ทนงศักดิ์ เหล่าอรรคะ
บ้านโนนจำปา

โทรศัพท์ 042-200735


นายทนงศักดิ์ เหล่าอรรคะ
บ้านโนนจำปา

โทรศัพท์ 042-200735


ถาปราณี ปลัดพรม
บ้านสงเปลือยดงสามสิบ

โทรศัพท์ 042-330246


จำเนียร เหง้าพรหมมินทร์
บ้านเสอเพลอโนนสวรรค์

โทรศัพท์ 042-220037


วนิดา จันทรวิจิตร
บ้านทองอินทร์สวนมอญ

โทรศัพท์ 042-220038


น.ส. ศรัณย์พร แพ้ชัยภูมิ
บ้านทองอินทร์สวนมอญ

โทรศัพท์ 042-220038


สุมาลี จินดา
บ้านเหล่ากล้วยโนนสมพร

โทรศัพท์ 042-220320


วีรวิทย์ เชื้อพนมธนกุล
บ้านเหล่ากล้วยโนนสมพร

โทรศัพท์ 042-220320


ภัทราวุธ ทองใบใหญ่
บ้านโคกศรีสำราญวังหน้าผา

โทรศัพท์ 042-121067


ศิริชัย จรูญวรรณ
บ้านหนองแวงโนนขี้เหล็ก

โทรศัพท์ 042-250256


สุภาพร พูลทอง
บ้านนาดีสร้างบง

โทรศัพท์ 042144151


วีระศักดิ์ โพนไสว
บ้านสี่แจ

โทรศัพท์ 042-220030


อังคณา บัณฑิตกุล
บ้านดงเรือง

โทรศัพท์ 042-220028


นางสาวกชพรรณ จันทรเสนา
บ้านเชียงแหว

โทรศัพท์ 042-143054


นางกนกกาญจน์ จันทเมธิ
บ้านเซียบ

โทรศัพท์ 042-339169


มลเทียน มุ่งงาม
บ้านหมากบ้าเลาโคกกลาง

โทรศัพท์ 042-250210


วิรัช สงกา
บ้านหมากบ้าเลาโคกกลาง

โทรศัพท์ 042-250210


นายนิตินัย พีระวัธน์กุล
บ้านสวนหม่อน

โทรศัพท์ 042220020


ภาณี เหล่าก้อนคำ
บ้านเดียม

โทรศัพท์ 042-220019


กนกวรรณ สิมพา
บ้านนกขะบา

โทรศัพท์ 042-250346


นายสมยศ นันทสุธา
บ้านเหล่าแชแลหนองแวง

โทรศัพท์ 042-220021


อรสา ภูครองหิน
บ้านเมืองพรึก

โทรศัพท์ 042-220022


พิสมัย โคตรสุโน
บ้านเหล่ากกโพธิ์กกเค็ง

โทรศัพท์ 0828503158


อนันต์ บุบผามาลา
บ้านเหล่าหมากบ้าเชียงสม

โทรศัพท์ -


สุพัตรา แสงนาค
บ้านยางหล่อโนนน้ำย้อย

โทรศัพท์ 042-202151


นางสายทอง เพียเฮียง
บ้านดอนเงิน

โทรศัพท์ 042-202784


ภัณฑิรา ธรรมสินธูื
บ้านท่าหนองเทา

โทรศัพท์ 042-334012


ภัณฑิรา ธรรมสินธุ์
บ้านท่าหนองเทา

โทรศัพท์ 042-334012


นางกมลชก นิติธรรม
บ้านท่าหนองเทา

โทรศัพท์ 042-334012


อมร สนิมค้ำ
บ้านท่าม่วงเวียงคํา

โทรศัพท์ 042-250233


เผด็จ อันทศรี
บ้านสวนมอนคำ

โทรศัพท์ 042-250230


ดวงพร โสบุญ
บ้านสวนมอนคำ

โทรศัพท์ 042-250230


ศิริพร โพธิลุขา
บ้านโนนเห็นวังชัย

โทรศัพท์ 042-220034


มะลิวัลย์ ดอกคำ
บ้านคำไผ่

โทรศัพท์ 042-251941


สิริพิชญ์ อุทาทิน
บ้านคำไผ่

โทรศัพท์ 042-251941


อักษรไทย แสงอุ่นอุรัย
บ้านหินเหลิ่ง

โทรศัพท์ 042-250194


จันทนา ไทยใจดี
บ้านหินฮาวโนนงาม

โทรศัพท์ 042-220034


ธวัชชัย ไกรวาสังข์
บ้านหินฮาวโนนงาม

โทรศัพท์ 042-220034


ณัฐมล ธารดรรัตน์
บ้านนาแบก

โทรศัพท์ 042-202767


นายสยาม ทัพสมบัติ
บ้านห้วยเกิ้ง

โทรศัพท์ 042-398452


บุญเลี้ยง ยะวร
บ้านห้วยเกิ้ง วัฒนเสรีราษฎร์บำรุง

โทรศัพท์ 042-398452


ณัฐชัย นิลพันธ์
บ้านห้วยเกิ้ง วัฒนเสรีราษฎร์บำรุง

โทรศัพท์ 042-398452


สุภาพร สิทธิขวา
บ้านโคกผักหวานโนนรังษี

โทรศัพท์ 042-398448


Pornpimol Kangkon
บ้านโคกผักหวานโนนรังษี

โทรศัพท์ 042-398448


บุษบา วงษ์ดี
บ้านโนนหนองม่วง

โทรศัพท์ 042-220043


ทัศนีย์ เกษจ้อย
บ้านกุดจิก

โทรศัพท์ 042-398483


สุธาสืนี ศรีวงศา
บ้านกุดจิก

โทรศัพท์ 042-398483


อาภรณ์ โสดากุล
บ้านหนองหว้า

โทรศัพท์ 042-398113


ชวน อุทะกัง
บ้านห้วยกองสี

โทรศัพท์ 042-398444


จิตรา แก้วชัย
บ้านโนนสิมมา

โทรศัพท์ 042-220023


ปรียานุช พรมอ๊อต
อนุบาลกุมภวาปี

โทรศัพท์ 042-331126


นายอำพล เลิศตารักษ์
อนุบาลกุมภวาปี

โทรศัพท์ 042-331126


อุมาภรณ์ ปวงสุข
บ้านกงพาน

โทรศัพท์ 042-200741


สุบรรพ์ พวงทวี
ชุมชนวัดป่าทรงธรรม

โทรศัพท์ 042-200644


สุพรรณี อุตมะ
ชุมชนวัดป่าทรงธรรม

โทรศัพท์ 042-200644


ฉันทนา ทองไวย์
บ้านวาปี

โทรศัพท์ 042-331664


ฉันทนา ทองไวย์
บ้านวาปี

โทรศัพท์ 042-331664


พูลทรัพย์ เสนไสย์
บ้านผือ

โทรศัพท์ 042-220032


ประนอม ชนะพจน์
บ้านหนองศรีเจริญ-หนองผึ้ง

โทรศัพท์ 042-331180


ฉันทนา มูลตรี
บ้านคำเจริญ

โทรศัพท์ 042-220033


นางเบญจมาศ โพธิดอกไม้
บ้านดงแคน

โทรศัพท์ 042-200734


โสภณ ชะอุ่มฤทธิ์
บ้านพันดอน

โทรศัพท์ 042-200732


โสภณ ชะอุ่มฤทธิ์
บ้านพันดอน

โทรศัพท์ 042-200732


แสงจันทร์ ทองไวย์
บ้านพันดอน

โทรศัพท์ 042-200732


ภาวิณี คำชารี
บ้านดงเมือง(ดงเมืองวิทยา)

โทรศัพท์ 042-331369


สุนันทา ชัยสิริพงศกร
บ้านดงเมือง(ดงเมืองวิทยา)

โทรศัพท์ 042-331369


เกรียงศักดิ์ เจริญพงศ์
บ้านท่าเปลือย(บุญเกิื้ออุปถัมภ์)

โทรศัพท์ 042-331663


จตุพล นาคคง
บ้านท่าเปลือย(บุญเกิื้ออุปถัมภ์)

โทรศัพท์ 042-331663


สัญญา ปัญญาใส
บ้านตูม

โทรศัพท์ 042-200740


ประชา รักกระโทก
บ้านโพธิ์สง่า(มังกรสามเสนอนุสรณ์)

โทรศัพท์ 042-220018


โสภณ อินพิทักษ์
บ้านโพธิ์สง่า(มังกรสามเสนอนุสรณ์)

โทรศัพท์ 042-220018


พรรัตน์ อินทร์เอี่ยม
บ้านดอนแก้ว

โทรศัพท์ 042-202528


สุพัตรา พึ่งสว่าง
บ้านดอนสวรรค์

โทรศัพท์ 0856945864


สุพัตรา พึ่งสว่าง
บ้านดอนสวรรค์

โทรศัพท์ 0856945864


อรทัย แก้วพนา
บ้านหนองแวง

โทรศัพท์ 042-220044


ประมวน วรรณกุล
อนุบาลศรีธาตุ

โทรศัพท์ 042-382468


นิตย์ติยา ศรีสุข
อนุบาลศรีธาตุ

โทรศัพท์ 042-382468


ปรียาภรณ์ ดอนจันทร์โคตร
บ้านโคกศรี

โทรศัพท์ 042-382464


อรอนงค์ ยามา
บ้านโคกศรี

โทรศัพท์ 042-382464


วาทินี ระดมงาม
บ้านกอก

โทรศัพท์ 042-382242


พรนิภัทร์ กลมลี
บ้านกอก

โทรศัพท์ 042-382242


อนงนาถ นามโส
บ้านห้วยวังปลา

โทรศัพท์ 042-220314


taradon jantapan
บ้านห้วยวังปลา

โทรศัพท์ 042-220314


อดิศักดิ์ ซื่อจริง
ชุมชนจำปี

โทรศัพท์ 042-382144


พงศภัค ปัญญาใส
บ้านโนนสูง

โทรศัพท์ 042-382143


อรุณณี สายเสมา
บ้านโนนสูง

โทรศัพท์ 042-382143


พรอนันต์ ผ่านสำแดง
บ้านโคกน้อย

โทรศัพท์ 042-220255


แสง เหล่าพร
บ้านโคกน้อย

โทรศัพท์ 042-220255


ขุนแผน อินทร์เลี้ยง
บ้านโนนสงเปลือย

โทรศัพท์ 042-250292


สุขี วรรณกุล
บ้านนายูง

โทรศัพท์ 042-240026


สุภาพ พรมมาวัน
บ้านนายูง

โทรศัพท์ 042-240026


สุดารัตน์ ศรีอุดม
บ้านโคกหนองแวง

โทรศัพท์ 042-250291


pakorn butr-in
บ้านหนองกุงปาว

โทรศัพท์ 080-4124612


พัน ไชยดี
บ้านคำดอกไม้

โทรศัพท์ 042-250089


ปูชิตา จันทรทิพย์
บ้านหนองนกเขียน

โทรศัพท์ 042-250084


อุฬาภรณ์ แก้วบุดดา
บ้านหนองนกเขียน

โทรศัพท์ 042-250084


สุดารัตน์ คณะศึกษา
บ้านคำม่วง

โทรศัพท์ 042-220256


นางสาวนิตยาภรณ์ วรรณกุล
บ้านโคกก่อง

โทรศัพท์ 042-250272


สุพจน์ คำกอง
บ้านป่าไร่

โทรศัพท์ 042-250078


ชัยชนะ พรมคำมูล
บ้านหนองท่มคำเจริญ

โทรศัพท์ 042-250117


จีระวรรณ บุตรสาระ
บ้านกุดนาค้อ

โทรศัพท์ 042-251777


สิทธิกานต์ ศรีบุญเรือง
บ้านกุดนาค้อ

โทรศัพท์ 042-251777


พรรณมณี อุปัฌา
บ้านตาดราษฎร์สมบูรณ์

โทรศัพท์ 042-250322


ทองใบ พวงผกา
บ้านโปร่ง

โทรศัพท์ 042-142016


เพ็ญพร แก้วกาหลง
บ้านป่าหวาย

โทรศัพท์ 042-250320


ทัศนวดี วงศรีทา
บ้านห้วยผึ้ง

โทรศัพท์ 042-220255


อุดม ขาวกุญชร
บ้านห้วยผึ้ง

โทรศัพท์ 042-220255


อุไร พรมบุตร
บ้านสามขา

โทรศัพท์ 042-220253


วชิรา จันทคัต
บ้านสามขา

โทรศัพท์ 042-220253


นวลละออง พันธุระศรี
บ้านสมดี

โทรศัพท์ 042220254


นภัสนันท์ คำผา
บ้านสมดี

โทรศัพท์ 042220254


สมบัติ ภาโสภะ
บ้านคำปลากั้ง

โทรศัพท์ 042-250200


รัชนิดา ประสมทรัพย์
คำเมยวิทยาคม

โทรศัพท์ 042-220258


ปรีชา สิทธิโชติ
คำเมยวิทยาคม

โทรศัพท์ 042-220258


ประสพโชค ม่วงทา
คำกุงประชานุกูล

โทรศัพท์ 042-236122


อุทุมพร แสนโยธา
บ้านโคกกลาง

โทรศัพท์ 042-220259


จิดาภา ขุนทา
บ้านคำบอน

โทรศัพท์ 042-250282


บุญลิ้ว บุริกา
คำค้อพิทยศึกษา

โทรศัพท์ 042-250267


ศราภรณ์ ฤทธิมาลย์
คำค้อพิทยศึกษา

โทรศัพท์ 042-250267


จรัสพิมพ์ รัตนะวงษา
สามัคคีวิทยาคาร

โทรศัพท์ 042-236121


มะลิวัน สมศรี
บ้านโนนอำนวย

โทรศัพท์ 042-220257


ทวีภัทร ถิระวุฒิ
บ้านโนนอำนวย

โทรศัพท์ 042-220257


จารุวรรณ ธรรมโหร
บ้านดูนเลา

โทรศัพท์ 042-251683


สายยนต์ ภาโสภะ
บ้านโนนม่วง

โทรศัพท์ 042-220342


วิไลพร บุญล้ำ
อนุบาลโนนสะอาด

โทรศัพท์ 042-392685


เกรียงศักดิ์ ป้องสพรรณ
บ้านโคกกลางหนองแวงใหญ่

โทรศัพท์ 042-392419


เกรียงศักดิ์ ป้องสุพรรณ
บ้านโคกกลางหนองแวงใหญ่

โทรศัพท์ 042-392419


เกรียงศักดิ์ ป้องสุพรรณ
บ้านโคกกลางหนองแวงใหญ่

โทรศัพท์ 042-392419


นายถนอม ผิวสว่าง
โรงเรียนบ้านหัวฝาย

โทรศัพท์ 042133081


บุญถม วิชัยวงศ์
บ้านม่วงเฒ่า

โทรศัพท์ 042-220102


นายสิทธิศักดิ์ ปัทนาถา
บ้านโสกรังโนนสว่าง

โทรศัพท์ 042-392535


สาวิตรี โคตรวงศ์
บ้านคำเต้าแก้วหินลาด

โทรศัพท์ 042-220308


วิมลรัตน์ ศรีหาธาตุ
บ้านคำเต้าแก้วหินลาด

โทรศัพท์ 042-220308


มานพ โคกแปะ
บ้านหนองแสงแสงแก้ว

โทรศัพท์ 042-220099


กนกพรรณ สุขเกษม
บ้านหนองแสงแสงแก้ว

โทรศัพท์ 042-220099


ประสงค์ รามวิเศษ
บ้านหนองแสงแสงแก้ว

โทรศัพท์ 042-220099


นายสมพงษ์ บุญจิตร์
บ้านตาดโตนไร่เดชา

โทรศัพท์ 0935649158


ศิรินรา บุดดานอก
บ้านโนนหยาดน้ำเกลี้ยง

โทรศัพท์ 042-250039


ยุทธศักดิ์ อัศยาพร
บ้านหนองจาน

โทรศัพท์ 042-392683


ธนยง ศรีแดงน้อย
ชุมชนบ้านบุ่งแก้ว

โทรศัพท์ 042-135108


เทพวงศ์ สิริบุตรวงศ์
บ้านโนนสำราญ

โทรศัพท์ 042-250033


เทพวงศ์ สิริบุตรวงศ์
บ้านโนนสำราญ

โทรศัพท์ 042-250033


อัครพล อ่อนสันสี
บ้านกุดขนวน

โทรศัพท์ 042-250187


ประภาพร ไมยะปัน
บ้านกุดขนวน

โทรศัพท์ 042-250187


นายไพศาล คำชารี
บ้านโคกล่าม

โทรศัพท์ 042-220104


nattapum bunsan
บ้านโคกล่าม

โทรศัพท์ 042-220104


ขวัญชัย อรรถวิภานนท์
บ้านกระเบื้องโนนทิง

โทรศัพท์ 042-250177


สมลักษณ์ อรรถวิภานนท์
บ้านกระเบื้องโนนทิง

โทรศัพท์ 042-250177


วิไลลักษณ์ ไชยรัตน์
บ้านหนองโก

โทรศัพท์ 042-250916


พวงพิศ ซาซุม
บ้านหนองโก

โทรศัพท์ 042-250916


วิไลลักษณ์ ไชยรัตน์
บ้านหนองโก

โทรศัพท์ 042-250916


โพธิ์ชิน นารี
บ้านบะยาว

โทรศัพท์ 042220343


นายอนุชา ภูหัดสวน
บ้านโพธิ์ชัยดอกคำ

โทรศัพท์ 042-220105


นายประเสริฐ สายมนตรี
บ้านโพธิ์ชัยดอกคำ

โทรศัพท์ 042-220105


ประเสริฐ สายมนตรี
บ้านโพธิ์ชัยดอกคำ

โทรศัพท์ 042-220105


ประเสริฐ สายมนตรี
บ้านโพธิ์ชัยดอกคำ

โทรศัพท์ 042-220105


ชญาภา ทนุบำรุงศิลป์
บ้านโพธิ์ชัยดอกคำ

โทรศัพท์ 042-220105


ปภาภา โพธิ์สิม
บ้านโพธิ์ศรีสําราญ

โทรศัพท์ 042-250347


สนั่น อามาตย์สมบัติ
บ้านหนองกุง

โทรศัพท์ 042-250356


สมัย จ้ำกระโทก
บ้านหนองกุง

โทรศัพท์ 042-250356


yupawadee phosri
บ้านเสาเล้าผักชีศรีสวัสดิ์

โทรศัพท์ 0981832271


คมดาว พุทธโคตร
ห้วยแสงอรุณวิทยา

โทรศัพท์ 042-220106


ประสงค์ โทวันนัง
ห้วยแสงอรุณวิทยา

โทรศัพท์ 042-220106


วีรยุทธศักดิ์ มีนาพา
บ้านนาเหล่า

โทรศัพท์ 042-250338


วีรยุทธศักดิ์ มีนาพา
บ้านนาเหล่า

โทรศัพท์ 042-250338


จารุภัทร โฆษณา
บ้านโนนทองคำเจริญ

โทรศัพท์ 042-250355


จารุภัทร โฆษณา
บ้านโนนทองคำเจริญ

โทรศัพท์ 042-250355


นายประยงค์ พรมรี
บ้านโนนจำปาระชาสรรค์

โทรศัพท์ 042-220107


นางนันทพร พรมสาเพชร
บ้านโนนจำปา

โทรศัพท์ 042-220107


นางสาวดรุณี ชารัญจ่า
บ้านโนนจำปาประชาสรรค์

โทรศัพท์ 042-220107


สุชัญญา คงชัย
บ้านป่าไม้โนนสวรรค์

โทรศัพท์ 042-220108


ภัคพล ศรีเชียงสา
บ้านป่าไม้โนนสวรรค์

โทรศัพท์ 042-220108


เอกชัย จำนงค์นิจ
ชุมชนทมป่าข่า

โทรศัพท์ 042-250915


สุนตัน เนื่องมัจฉา
บ้านทมนางาม

โทรศัพท์ 042-133288


นายวรวุธ ภูดวง
บ้านทมนางาม

โทรศัพท์ 042-133288


อุไร คำภาแก้ว
บ้านค้อน้อย

โทรศัพท์ 042-220101


นิยม นนตระอุดร
บ้านค้อน้อย

โทรศัพท์ 042-220101


กัญยา ชะชำ
บ้านหาดสถาพร

โทรศัพท์ 042-220100


วิลาสิณี นามมาลา
บ้านโคกสง่า

โทรศัพท์ 042-220102


นันทพร ลาวรรณ
บ้านม่วงดง

โทรศัพท์ 042-220098


ประนอม รามะโคตร
เลิงถ่อนโนนสมบูรณ์

โทรศัพท์ 042-250294


ธิมาพร ศรีสง่า
เลิงถ่อนโนนสมบูรณ์

โทรศัพท์ 042-250294


ผกาทิพย์ ผาจวง
บ้านหนองหญ้าไซ

โทรศัพท์ 042-140272


พัชรีพร สิทธิกมลกุล
บ้านหนองหญ้าไซ

โทรศัพท์ 042-140272


ประภา ผาอาจ
บ้านโคกสะอาด

โทรศัพท์ 042-250094


ศุภวรรณ ภูแช่มโชติ
บ้านคำโคกสูง

โทรศัพท์ 042250288


จินดาวรรณ แสวงนาม
บ้านคำโคกสูง

โทรศัพท์ 042250288


ปรีชา ขวัญบาง
หนองไผ่พรเจริญ

โทรศัพท์ 042-220252


กิตติชัย อิ่มชมชื่น
ดงง่ามนางาม

โทรศัพท์ 042-220241


อรอนงค์ จันทร์ศรจักร
บ้านท่าลาด

โทรศัพท์ 042-250138


สุทัศน์ ถีติปริวัตร์
*บ้านท่าลาด สาขาแหลมทอง

โทรศัพท์ 042-220241


อวิรุทธ์ วรรณโนมัย
อนุบาลวังสามหมอ

โทรศัพท์ 042-387110


สนิท ศรีโรจน์
อนุบาลวังสามหมอ

โทรศัพท์ 042-387110


ชวฤทธิ์ โพธิ์นิล
หาญใจพิทยาคม

โทรศัพท์ 042-220251


ศิริวรรณ์ คำตา
บ้านไทยสมพร

โทรศัพท์ 042-220251


นางศิริวรรณ์ คำตา
บ้านไทยสมพร

โทรศัพท์ 042-220251


นางสาวอุทัยทิพย์ ศิริวารินทร์
บ้านไทยสมพร

โทรศัพท์ 042-220251


คงศิลป์ เครื่องประดับ
สหราษฎร์วิทยานุสรณ์

โทรศัพท์ 042-141216


อัญจนา ผลอุดม
บ้านหนองกุงทับม้า

โทรศัพท์ 042-141055


ดวงจันทร์ ไชยชิต
บ้านโนนสวาง

โทรศัพท์ 042-220250


สะอาด บุญหล้า
บ้านนาแก

โทรศัพท์ 042-220242


ธวัชชัย จันทะรัด
บะยาวพัฒนาศึกษา

โทรศัพท์ 0899447997


พงศธร จรูญวรรณ
บะยาวพัฒนาศึกษา

โทรศัพท์ 0899447997


รฐิยา โคตรบรรเทา
บ้านนาตาดนาโปร่ง

โทรศัพท์ 042-220243


วีระชัย ศรีหาพล
บ้านนาตาดนาโปร่ง

โทรศัพท์ 042-220243


รวิวรรณ เกษจ้อย
บ้านโคกเล้า

โทรศัพท์ 042-250202


นายจตุพร ผาดวงดี
บ้านนานกชุมนาชุมพร

โทรศัพท์ 042-250149


นายจตุพร ผาดวงดี
บ้านนานกชุมนาชุมพร

โทรศัพท์ 042-250149


พูนผล จันโทสาร
บ้านโคกสว่างดงง่ามน้อย

โทรศัพท์ 042-250354


พรณภา วรรณพราหมณ์
บ้านคำยาง

โทรศัพท์ 042-220248


เบญจมาศ ไชยทองพันธ์
ผาสุกประชานุกูล

โทรศัพท์ 042-250196


ชมพูนุช โยธี
ผาสุกประชานุกูล

โทรศัพท์ 042-250196


วรพร แสงภักดิ์
บ้านดงกลาง

โทรศัพท์ 042-220247


สุธารี แสงกล้า
บ้านดงกลาง

โทรศัพท์ 042-220247


นันธิดา สีดาวงศ์
บ้านคำน้อย

โทรศัพท์ 0810611300


ปฏิเวช พันสิทธิ์
บ้านคำน้อย

โทรศัพท์ 0810611300


นิรุตร์ นารัตน์โท
บ้านคำจวง

โทรศัพท์ 042-220244


สุพาดา ยนยุบล
ดานใหญ่พิทยาคาร

โทรศัพท์ 042-220245


อุทิศ เนาวราช
บ้านผาทอง

โทรศัพท์ 042-220246


มะลิวัลย์ วิบูลย์กุล
คำไฮพิทยาคม

โทรศัพท์ 042-250331


มลฤดี นาแถมพลอย
บ้านวังทอง

โทรศัพท์ 042-220249


วิทยารัตน์ โคตรน้อย
อนุบาลหนองแสง

โทรศัพท์ 042396301


ประสิทธิ์ แสงเขียว
บ้านโคกสว่าง

โทรศัพท์ 042-220277


นฤมล จิตตะรัตน์
บ้านสามเหลี่ยม

โทรศัพท์ 042-396157


กนกวรรณ แก้วชารุณ
บ้านหนองประเสริฐ

โทรศัพท์ 042-220276


เฉลิม บุญลือ
บ้านหนองหว้า

โทรศัพท์ 042-220274


สุภาวดี งอสอน
บ้านโนนเชียงค้ำ

โทรศัพท์ 042-220275


ประวิทย์ จิตสวา
คำบอนประชาสรรค์

โทรศัพท์ 042-339069


สุริเกียรติ ดวงจันทร์
คำบอนประชาสรรค์

โทรศัพท์ 042-339069


เสาวคนธ์ ประมูลจักรโก
ทับกุงประชานุกูล

โทรศัพท์ 042-397106


อุมาภรณ์ ปวงสุข
ทับกุงประชานุกูล

โทรศัพท์ 042-397106


เรไร ขาวขันธ์
บ้านหนองแสง

โทรศัพท์ 042-339127


มนูพันธุ์ จำปาวงค์
บ้านแสงสว่าง

โทรศัพท์ 042-396253


จิรพันธ์ ภักดิ์จรุง
โรงเรียนบ้านแสงสว่าง

โทรศัพท์ 042-396253


ปิยะนุช บุญแซม
บ้านหนองบัว

โทรศัพท์ 0898634286


จิระศักดิ์ ภูศิริด
บ้านนาดีโคกกลาง

โทรศัพท์ 042-250344


พีระพงศ์ เทพรังสฤษฎิ์
บ้านนาฝาย

โทรศัพท์ 042-250168


ประภัสสร แคนมา
บ้านนาฝาย

โทรศัพท์ 042-250168


ชำนาญ ชำนิยันต์
บ้านทับไฮ

โทรศัพท์ 042-250189


สุระ ดวงริดี
บ้านท่าสี

โทรศัพท์ 042-396127


พรนิภา ทองล้วน
บ้านท่ายม

โทรศัพท์ 042-134435


พรนิภา ศุกรโยธิน
บ้านโคกศรีห้วยยาง

โทรศัพท์ 042-250048


จันทร์สุดา ลี้พงษ์กุล
บ้านอุ่มจาน

โทรศัพท์ 042-220045


นายสุพจน์ ปัดถาวะโร
บ้านโพนทอง

โทรศัพท์ 042-250221


นายอาทิตย์ พละกุล
บ้านเมืองปัง

โทรศัพท์ 042-220010


อรวรรณ ศรีอาษา
บ้านน้ำเที่ยงลานเตหนองเม็ก

โทรศัพท์ 042-220009


อนุกรณ์ ชาญนรา
อนุบาลประจักษ์ศิลปาคม

โทรศัพท์ 042-335110


นายทวีศักดิ์ หาญกล้า
บ้านนาม่วง

โทรศัพท์ 042-220008


นายสมควร เสนาภักดี
บ้านนาม่วง

โทรศัพท์ 042-220008


นายทวีศักดิ์ หาญกล้า
บ้านนาม่วง

โทรศัพท์ 042-220008


ณัฐจาทิพย์ บุตรสมบัติ
บ้านโนนสา

โทรศัพท์ 042-250004


มุขดา พึ่มชัย
บ้านโนนแสวง

โทรศัพท์


สุวิมล ศรีลุนช่าง
บ้านห้วยสามพาด(สหราษฎร์พัฒนา)

โทรศัพท์ 042-250211


วราภรณ์ สุระเสียง
บ้านห้วยสามพาด(สหราษฎร์พัฒนา)

โทรศัพท์ 042-250211


นางสุวิมล ศรีลุนช่าง
บ้านห้วยสามพาด(สหราษฎร์พัฒนา)

โทรศัพท์ 042-250211


นายศราวุธ วงษ์เปรียว
บ้านสะอาดนามูล

โทรศัพท์ 042-144513


อรทัย จันทะเสน
บ้านโนนสมบูรณ์

โทรศัพท์ 042-250258


นางมยุรี บุญแก้ว
บ้านหนองแวงเหนือ

โทรศัพท์ 042-236232


สุรีรัตน์ วีรชาติยานุกูล
บ้านโคกสีวังแสง

โทรศัพท์ 042-250263


โสภณ ภูมิสุราษฎร์
บ้านโคกสีวังแสง

โทรศัพท์ 042-250263


สุปรีชา บูรณสรรค์
บ้านหนองลุมพุกหญ้าม้า

โทรศัพท์ 042335100


นางสาวบุญเต็ม รักษาภายใน
บ้านเชียงกรม

โทรศัพท์ 042-335060


ประชา ผาพรม
บ้านเชียงกรม

โทรศัพท์ 042-335060


ศิรินภา ธรรมผาลา
บ้านโนนทรายฟอง

โทรศัพท์ 042-220007

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
@Copyright2013 : DATA CMS v.05.56 Developed By Sumphan Phanphim : ITEC Nongkhai2