ยินดีต้อนรับ

รายชื่อเจ้าหน้าที่

[งานข้อมูลสารสนเทศโรงเรียน] [งานข้อมูลเขตพื้นที่]
จริยา ลุนสะแกวงษ์
บ้านท่าลี่ศรีสุขวิทยา

โทรศัพท์ 0883002529


จริยา ลุนสะแกวงษ์
บ้านท่าลี่ศรีสุขวิทยา

โทรศัพท์ 088-3002529


วีระ ประวิสารัตน์
บ้านท่าแร่

โทรศัพท์ 0847994399


amorn ritmaha
บ้านเหล่าหมากจันทน์

โทรศัพท์ 0833442909


อรุญ นูทอง
บ้านาเพ็ญ

โทรศัพท์ 0862260603


กาญจนา โสภาลุน
บ้านกุดยาง

โทรศัพท์ 0872257915


สุภารา ศรีหาโคตร
บ้านกุดยาง

โทรศัพท์ 0857415014


ยุพินพรรณ ขันอาษา
บ้านสวรรค์ราษฎร์

โทรศัพท์ 0818587153


ณัฏฐา ประสงค์ศิลป์
บ้านสวรรค์ราษฎร์

โทรศัพท์ 0828495589


กรุณา ทองใบใหญ่
บ้านสีออสว่างราษฎร์สามัคคี

โทรศัพท์ 0862530437


วัฒนพงศ์ พฤกษาสิทธิ์
บ้านโนนเขวา

โทรศัพท์ 0892441566


วรรณวิมล คำวัฒน์
บ้านหนองกวาง

โทรศัพท์ 0897150086


นางสาววานิตย์ ภูมิบุตร
บ้านหนองแดง

โทรศัพท์ 0878667049


Sabay Srigongpan
บ้านหนองแดง

โทรศัพท์ 0821124123


นายพายุ ชัยคำภา
บ้านห้วยบงดงมะไฟ

โทรศัพท์ 0812608848


นาตยา จันโทพลัง
บ้านท่าสัง

โทรศัพท์ 0815462007


คนึงนิจ จรูญวรรณ
บ้านโนนมะข่า

โทรศัพท์ 0899426886


นางจินตนา พฤกษชาติ
บ้านปอ

โทรศัพท์ 0833404395


รัชนีกร กุมพล
บ้านปะโค

โทรศัพท์ 0817088203


เสมือน ตะนัยศรี
บ้านบุ่งหมากลาน

โทรศัพท์ 0878637162


เสมือน ตะนัยศรี
บ้านบุ่งหมากลาน

โทรศัพท์ 0878637162


สุชีวา พัฒนะสาร
บ้านหัวขัวเหมือดแอ่

โทรศัพท์ 0812606024


ไพทูรย์ นามีผล
บ้านหนองหญ้ารังกาห้วยขุมปูน

โทรศัพท์ 0895737176


จารุทัศน์ สัตถาผล
บ้านดงน้อย

โทรศัพท์ 0867500300


จารุทัศน์ สัตถาผล
บ้านดงน้อย

โทรศัพท์ 0867500300


สุภาภรณ์ อินทร์อุดม
บ้านเกิ้งน้อย

โทรศัพท์ 0847433023


ทนงศักดิ์ เหล่าอรรคะ
บ้านโนนจำปา

โทรศัพท์ 0880549190


นายทนงศักดิ์ เหล่าอรรคะ
บ้านโนนจำปา

โทรศัพท์ 0880549190


ถาปราณี ปลัดพรม
บ้านสงเปลือยดงสามสิบ

โทรศัพท์ 0878547422


จำเนียร เหง้าพรหมมินทร์
บ้านเสอเพลอโนนสวรรค์

โทรศัพท์ 0807475665


วนิดา จันทรวิจิตร
บ้านทองอินทร์สวนมอญ

โทรศัพท์ 0857489945


น.ส. ศรัณย์พร แพ้ชัยภูมิ
บ้านทองอินทร์สวนมอญ

โทรศัพท์ 0807572461


สุมาลี จินดา
บ้านเหล่ากล้วยโนนสมพร

โทรศัพท์ 0807532626


วีรวิทย์ เชื้อพนมธนกุล
บ้านเหล่ากล้วยโนนสมพร

โทรศัพท์ 0892757024


ภัทราวุธ ทองใบใหญ่
บ้านโคกศรีสำราญวังหน้าผา

โทรศัพท์ 0847881559


ศิริชัย จรูญวรรณ
บ้านหนองแวงโนนขี้เหล็ก

โทรศัพท์ 0819651617


สุภาพร พูลทอง
บ้านนาดีสร้างบง

โทรศัพท์ 042144151


วีระศักดิ์ โพนไสว
บ้านสี่แจ

โทรศัพท์ 081-954-6557


อังคณา บัณฑิตกุล
บ้านดงเรือง

โทรศัพท์ 0817295999


นางสาวกชพรรณ จันทรเสนา
บ้านเชียงแหว

โทรศัพท์ 0862323756


นางกนกกาญจน์ จันทเมธิ
บ้านเซียบ

โทรศัพท์ 0854516996


มลเทียน มุ่งงาม
บ้านหมากบ้าเลาโคกกลาง

โทรศัพท์ 0887354166


วิรัช สงกา
บ้านหมากบ้าเลาโคกกลาง

โทรศัพท์ 0818718901


นายนิตินัย พีระวัธน์กุล
บ้านสวนหม่อน

โทรศัพท์ 0883134279


ภาณี เหล่าก้อนคำ
บ้านเดียม

โทรศัพท์ 0807689669


กนกวรรณ สิมพา
บ้านนกขะบา

โทรศัพท์ 0891867544


นายสมยศ นันทสุธา
บ้านเหล่าแชแลหนองแวง

โทรศัพท์ 0833452919


อรสา ภูครองหิน
บ้านเมืองพรึก

โทรศัพท์ 0801816416


พิสมัย โคตรสุโน
บ้านเหล่ากกโพธิ์กกเค็ง

โทรศัพท์ 0813801901


อนันต์ บุบผามาลา
บ้านเหล่าหมากบ้าเชียงสม

โทรศัพท์ 0810480990


สุพัตรา แสงนาค
บ้านยางหล่อโนนน้ำย้อย

โทรศัพท์ 0846043060


นางสายทอง เพียเฮียง
บ้านดอนเงิน

โทรศัพท์ 0872255029


ภัณฑิรา ธรรมสินธูื
บ้านท่าหนองเทา

โทรศัพท์ 0812626492


ภัณฑิรา ธรรมสินธุ์
บ้านท่าหนองเทา

โทรศัพท์ 0812626492


นางกมลชก นิติธรรม
บ้านท่าหนองเทา

โทรศัพท์ 0883343463


อมร สนิมค้ำ
บ้านท่าม่วงเวียงคํา

โทรศัพท์ 0821126194


เผด็จ อันทศรี
บ้านสวนมอนคำ

โทรศัพท์ 0812608395


ดวงพร โสบุญ
บ้านสวนมอนคำ

โทรศัพท์ 0862413224


ศิริพร โพธิลุขา
บ้านโนนเห็นวังชัย

โทรศัพท์ 0813690148


มะลิวัลย์ ดอกคำ
บ้านคำไผ่

โทรศัพท์ 0823100405


สิริพิชญ์ อุทาทิน
บ้านคำไผ่

โทรศัพท์ 0812600542


อักษรไทย แสงอุ่นอุรัย
บ้านหินเหลิ่ง

โทรศัพท์ 0862253030


จันทนา ไทยใจดี
บ้านหินฮาวโนนงาม

โทรศัพท์ 0801846865


ธวัชชัย ไกรวาสังข์
บ้านหินฮาวโนนงาม

โทรศัพท์ 0844989962


ณัฐมล ธารดรรัตน์
บ้านนาแบก

โทรศัพท์ 0845291901


นายสยาม ทัพสมบัติ
บ้านห้วยเกิ้ง

โทรศัพท์ 0818717770


สุภาพร สิทธิขวา
บ้านโคกผักหวานโนนรังษี

โทรศัพท์ 0892745086


Pornpimol Kangkon
บ้านโคกผักหวานโนนรังษี

โทรศัพท์ 0901297335


บุษบา วงษ์ดี
บ้านโนนหนองม่วง

โทรศัพท์ 0879515415


ทัศนีย์ เกษจ้อย
บ้านกุดจิก

โทรศัพท์ 0815448254


สุธาสืนี ศรีวงศา
บ้านกุดจิก

โทรศัพท์ 0857604856


อาภรณ์ โสดากุล
บ้านหนองหว้า

โทรศัพท์ 0862269157


ชวน อุทะกัง
บ้านห้วยกองสี

โทรศัพท์ 0848873582


จิตรา แก้วชัย
บ้านโนนสิมมา

โทรศัพท์ 0892794031


ปรียานุช พรมอ๊อต
อนุบาลกุมภวาปี

โทรศัพท์ 0846019331


นายอำพล เลิศตารักษ์
อนุบาลกุมภวาปี

โทรศัพท์ 0862352634


มะลิวรรณ แก้วตรี
บ้านกงพาน

โทรศัพท์ 0874247318


สุบรรพ์ พวงทวี
ชุมชนวัดป่าทรงธรรม

โทรศัพท์ 0823119091


สุพรรณี อุตมะ
ชุมชนวัดป่าทรงธรรม

โทรศัพท์ 0812618373


ฉันทนา ทองไวย์
บ้านวาปี

โทรศัพท์ 042339664


ฉันทนา ทองไวย์
บ้านวาปี

โทรศัพท์ 0878589292


พิมพร ปฏิทานัง
บ้านผือ

โทรศัพท์ 0878620344


ประนอม ชนะพจน์
บ้านหนองศรีเจริญ-หนองผึ้ง

โทรศัพท์ 0878675095


ฉันทนา มูลตรี
บ้านคำเจริญ

โทรศัพท์ 0899435945


นางเบญจมาศ โพธิดอกไม้
บ้านดงแคน

โทรศัพท์ 0872170313


โสภณ ชะอุ่มฤทธิ์
บ้านพันดอน

โทรศัพท์ 0850068090


โสภณ ชะอุ่มฤทธิ์
บ้านพันดอน

โทรศัพท์ 0850068090


แสงจันทร์ ทองไวย์
บ้านพันดอน

โทรศัพท์ 0862181852


ภาวิณี คำชารี
บ้านดงเมือง(ดงเมืองวิทยา)

โทรศัพท์ 0812616124


สุนันทา ชัยสิริพงศกร
บ้านดงเมือง(ดงเมืองวิทยา)

โทรศัพท์ 0828414410


เกรียงศักดิ์ เจริญพงศ์
บ้านท่าเปลือย(บุญเกิื้ออุปถัมภ์)

โทรศัพท์ 0899442727


จตุพล นาคคง
บ้านท่าเปลือย(บุญเกิื้ออุปถัมภ์)

โทรศัพท์ 0897114316


สัญญา ปัญญาใส
บ้านตูม

โทรศัพท์ 0878548720


ประชา รักกระโทก
บ้านโพธิ์สง่า(มังกรสามเสนอนุสรณ์)

โทรศัพท์ 0856438625


พรรัตน์ อินทร์เอี่ยม
บ้านดอนแก้ว

โทรศัพท์ 0878673170


สุพัตรา พึ่งสว่าง
บ้านดอนสวรรค์

โทรศัพท์ 0856964250


สุพัตรา พึ่งสว่าง
บ้านดอนสวรรค์

โทรศัพท์ 0856964250


อรทัย แก้วพนา
บ้านหนองแวง

โทรศัพท์ 0801905409


ประมวน วรรณกุล
อนุบาลศรีธาตุ

โทรศัพท์ 042382468


นิตย์ติยา ศรีสุข
อนุบาลศรีธาตุ

โทรศัพท์ 0896228703


ปรียาภรณ์ ดอนจันทร์โคตร
บ้านโคกศรี

โทรศัพท์ 0818713251


อรอนงค์ ยามา
บ้านโคกศรี

โทรศัพท์ 0862416725


วาทินี ระดมงาม
บ้านกอก

โทรศัพท์ 0862304159


พรนิภัทร์ กลมลี
บ้านกอก

โทรศัพท์ 0868566972


อนงนาถ นามโส
บ้านห้วยวังปลา

โทรศัพท์ 0898400946


อดิศักดิ์ ซื่อจริง
ชุมชนจำปี

โทรศัพท์ 0879540961


พงศภัค ปัญญาใส
บ้านโนนสูง

โทรศัพท์ 0834139953


อรุณณี สายเสมา
บ้านโนนสูง

โทรศัพท์ 0867136944


พรอนันต์ ผ่านสำแดง
บ้านโคกน้อย

โทรศัพท์ 0807474848


ขุนแผน อินทร์เลี้ยง
บ้านโนนสงเปลือย

โทรศัพท์ 090-8543959


สุขี วรรณกุล
บ้านนายูง

โทรศัพท์ 0868528969


สุภาพ พรมมาวัน
บ้านนายูง

โทรศัพท์ 042140042


สุดารัตน์ ศรีอุดม
บ้านโคกหนองแวง

โทรศัพท์ 0917037170


pakorn butr-in
บ้านหนองกุง

โทรศัพท์ 0804124612


พัน ไชยดี
บ้านคำดอกไม้

โทรศัพท์ 0896211010


ปูชิตา จันทรทิพย์
บ้านหนองนกเขียน

โทรศัพท์ 0828376147


อุฬาภรณ์ แก้วบุดดา
บ้านหนองนกเขียน

โทรศัพท์ 0879447830


สุดารัตน์ คณะศึกษา
บ้านคำม่วง

โทรศัพท์ 0828528984


นางสาวนิตยาภรณ์ วรรณกุล
บ้านโคกก่อง

โทรศัพท์ 0899441316


สุพจน์ คำกอง
บ้านป่าไร่

โทรศัพท์ 0868645753


ชัยชนะ พรมคำมูล
บ้านหนองท่มคำเจริญ

โทรศัพท์ 0803176008


จีระวรรณ บุตรสาระ
บ้านกุดนาค้อ

โทรศัพท์ 0849551656


สิทธิกานต์ ศรีบุญเรือง
บ้านกุดนาค้อ

โทรศัพท์ 0862320749


พรรณมณี อุปัฌา
บ้านตาดราษฎร์สมบูรณ์

โทรศัพท์ 0810590025


ทองใบ พวงผกา
บ้านโปร่ง

โทรศัพท์ 0862239470


เพ็ญพร แก้วกาหลง
บ้านป่าหวาย

โทรศัพท์ 0890720748


ทัศนวดี วงศรีทา
บ้านห้วยผึ้ง

โทรศัพท์ 0833337006


อุดม ขาวกุญชร
บ้านห้วยผึ้ง

โทรศัพท์ 0880397986


อุไร พรมบุตร
บ้านสามขา

โทรศัพท์ 0817088472


วชิรา จันทคัต
บ้านสามขา

โทรศัพท์ 0846006583


นวลละออง พันธุระศรี
บ้านสมดี

โทรศัพท์ 0872217496


พัทธ์ฑีรา ศรีกงพาน
บ้านสมดี

โทรศัพท์ 0885373464


สมบัติ ภาโสภะ
บ้านคำปลากั้ง

โทรศัพท์ 084-7856990


รัชนิดา ประสมทรัพย์
คำเมยวิทยาคม

โทรศัพท์ 0898637020


ปรีชา สิทธิโชติ
คำเมยวิทยาคม

โทรศัพท์ 0857608700


ประสพโชค ม่วงทา
คำกุงประชานุกูล

โทรศัพท์ 0872770500


อุทุมพร แสนโยธา
บ้านโคกกลาง

โทรศัพท์ 0879497145


จิดาภา ขุนทา
บ้านคำบอน

โทรศัพท์ 0878536002


บุญลิ้ว บุริกา
คำค้อพิทยศึกษา

โทรศัพท์ 0862191857


ศราภรณ์ ฤทธิมาลย์
คำค้อพิทยศึกษา

โทรศัพท์ 0817695968


จรัสพิมพ์ รัตนะวงษา
สามัคคีวิทยาคาร

โทรศัพท์ 0817393484


มะลิวัน สมศรี
บ้านโนนอำนวย

โทรศัพท์ 0817083738


จารุวรรณ ธรรมโหร
บ้านดูนเลา

โทรศัพท์ 0817290874


สายยนต์ ภาโสภะ
บ้านโนนม่วง

โทรศัพท์ 089-5117818


วิไลพร บุญล้ำ
อนุบาลโนนสะอาด

โทรศัพท์ 0862421244


เกรียงศักดิ์ ป้องสพรรณ
บ้านโคกกลางหนองแวงใหญ่

โทรศัพท์ 0815454719


เกรียงศักดิ์ ป้องสุพรรณ
บ้านโคกกลางหนองแวงใหญ่

โทรศัพท์ 0815454719


เกรียงศักดิ์ ป้องสุพรรณ
บ้านโคกกลางหนองแวงใหญ่

โทรศัพท์ 0815454719


นายถนอม ผิวสว่าง
โรงเรียนบ้านหัวฝาย

โทรศัพท์ 0895852199


บุญถม วิชัยวงศ์
บ้านม่วงเฒ่า

โทรศัพท์ 042392150


นายสิทธิศักดิ์ ปัทนาถา
บ้านโสกรังโนนสว่าง

โทรศัพท์ 0933209595


สาวิตรี โคตรวงศ์
บ้านคำเต้าแก้วหินลาด

โทรศัพท์ 0843934375


วิมลรัตน์ ศรีหาธาตุ
บ้านคำเต้าแก้วหินลาด

โทรศัพท์ 0862373444


มานพ โคกแปะ
บ้านหนองแสงแสงแก้ว

โทรศัพท์ 0819653617


กนกพรรณ สุขเกษม
บ้านหนองแสงแสงแก้ว

โทรศัพท์ 0844099145


ประสงค์ รามวิเศษ
บ้านหนองแสงแสงแก้ว

โทรศัพท์ 0895694498


นายสมพงษ์ บุญจิตร์
บ้านตาดโตนไร่เดชา

โทรศัพท์ 0862202615


ศิรินรา บุดดานอก
บ้านโนนหยาดน้ำเกลี้ยง

โทรศัพท์ 0903458806


ยุทธศักดิ์ อัศยาพร
บ้านหนองจาน

โทรศัพท์ 0854689296


ธนยง ศรีแดงน้อย
ชุมชนบ้านบุ่งแก้ว

โทรศัพท์ 0898611660


เทพวงศ์ สิริบุตรวงศ์
บ้านโนนสำราญ

โทรศัพท์ 0818723275


เทพวงศ์ สิริบุตรวงศ์
บ้านโนนสำราญ

โทรศัพท์ 0818723275


อัครพล อ่อนสันสี
บ้านกุดขนวน

โทรศัพท์ 0872296624


ประภาพร ไมยะปัน
บ้านกุดขนวน

โทรศัพท์ 0850035135


นายไพศาล คำชารี
บ้านโคกล่าม

โทรศัพท์ 0878526730


nattapum bunsan
บ้านโคกล่าม

โทรศัพท์ 0819751070


ขวัญชัย อรรถวิภานนท์
บ้านกระเบื้องโนนทิง

โทรศัพท์ 0819754103


วิไลลักษณ์ ไชยรัตน์
บ้านหนองโก

โทรศัพท์ 0856857175


พวงพิศ ซาซุม
บ้านหนองโก

โทรศัพท์ 0833322611


วิไลลักษณ์ ไชยรัตน์
บ้านหนองโก

โทรศัพท์ 0856857175


โพธิ์ชิน นารี
บ้านบะยาว

โทรศัพท์ 0857502681


นายอนุชา ภูหัดสวน
บ้านโพธิ์ชัยดอกคำ

โทรศัพท์ 0818717290


นายประเสริฐ สายมนตรี
บ้านโพธิ์ชัยดอกคำ

โทรศัพท์ 0817394897


ประเสริฐ สายมนตรี
บ้านโพธิ์ชัยดอกคำ

โทรศัพท์ 0817394897


ประเสริฐ สายมนตรี
บ้านโพธิ์ชัยดอกคำ

โทรศัพท์ 0817394897


ชญาภา ทนุบำรุงศิลป์
บ้านโพธิ์ชัยดอกคำ

โทรศัพท์ 0817394897


ปภาภา โพธิ์สิม
บ้านโพธิ์ศรีสําราญ

โทรศัพท์ 0819653491


สนั่น อามาตย์สมบัติ
บ้านหนองกุง

โทรศัพท์ 0895701216


สมัย จ้ำกระโทก
บ้านหนองกุง

โทรศัพท์ 0856789882


yupawadee phosri
บ้านเสาเล้าผักชีศรีสวัสดิ์

โทรศัพท์ 0895699482


คมดาว พุทธโคตร
ห้วยแสงอรุณวิทยา

โทรศัพท์ 0885314123


ประสงค์ โทวันนัง
ห้วยแสงอรุณวิทยา

โทรศัพท์ 0856086388


สุทธี ชาวงษ์
บ้านนาเหล่า

โทรศัพท์ 0857538842


สมชัย มหิพันธุ์
บ้านนาเหล่า

โทรศัพท์ 0895750071


จารุภัทร โฆษณา
บ้านโนนทองคำเจริญ

โทรศัพท์ 0812607478


จารุภัทร โฆษณา
บ้านโนนทองคำเจริญ

โทรศัพท์ 0812607478


นายประยงค์ พรมรี
บ้านโนนจำปาระชาสรรค์

โทรศัพท์ 0833618560


นางนันทพร พรมสาเพชร
บ้านโนนจำปา

โทรศัพท์ 0810563226


สุชัญญา คงชัย
บ้านป่าไม้โนนสวรรค์

โทรศัพท์ 0801997331


ภัคพล ศรีเชียงสา
บ้านป่าไม้โนนสวรรค์

โทรศัพท์ 0801983167


เอกชัย จำนงค์นิจ
ชุมชนทมป่าข่า

โทรศัพท์ 0857490446


สุนตัน เนื่องมัจฉา
บ้านทมนางาม

โทรศัพท์ 042133246


นายวรวุธ ภูดวง
บ้านทมนางาม

โทรศัพท์ 0862361652


อุไร คำภาแก้ว
บ้านค้อน้อย

โทรศัพท์ 0898057863


นิยม นนตระอุดร
บ้านค้อน้อย

โทรศัพท์ 0819756504


กัญยา ชะชำ
บ้านหาดสถาพร

โทรศัพท์ 0883238744


วิลาสิณี นามมาลา
บ้านโคกสง่า

โทรศัพท์ 0833272205


นันทพร ลาวรรณ
บ้านม่วงดง

โทรศัพท์ 0884468254


ประนอม รามะโคตร
เลิงถ่อนโนนสมบูรณ์

โทรศัพท์ 0836605084


ผกาทิพย์ ผาจวง
บ้านหนองหญ้าไซ

โทรศัพท์ 0897124846


พัชรีพร สิทธิกมลกุล
บ้านหนองหญ้าไซ

โทรศัพท์ 0853917452


ประภา ผาอาจ
บ้านโคกสะอาด

โทรศัพท์ 0818735643


ศุภวรรณ ภูแช่มโชติ
บ้านคำโคกสูง

โทรศัพท์ 0900244010


จินดาวรรณ แสวงนาม
บ้านคำโคกสูง

โทรศัพท์ 0896208720


ปรีชา ขวัญบาง
หนองไผ่พรเจริญ

โทรศัพท์ 0818736819


กิตติชัย อิ่มชมชื่น
ดงง่ามนางาม

โทรศัพท์ 0812605221


อรอนงค์ จันทร์ศรจักร
บ้านท่าลาด

โทรศัพท์ 0856462682


สุทัศน์ ถีติปริวัตร์
*บ้านท่าลาด สาขาแหลมทอง

โทรศัพท์ 0857390419


อวิรุทธ์ วรรณโนมัย
อนุบาลวังสามหมอ

โทรศัพท์ 042387657


สนิท ศรีโรจน์
อนุบาลวังสามหมอ

โทรศัพท์ 0892777513


ชวฤทธิ์ โพธิ์นิล
หาญใจพิทยาคม

โทรศัพท์ 0813145513


ศิริวรรณ์ คำตา
บ้านไทยสมพร

โทรศัพท์ 0888374868


นางศิริวรรณ์ คำตา
บ้านไทยสมพร

โทรศัพท์ 0888374868


คงศิลป์ เครื่องประดับ
สหราษฎร์วิทยานุสรณ์

โทรศัพท์ 0913645448


อัญจนา ผลอุดม
บ้านหนองกุงทับม้า

โทรศัพท์ 0850016395


ดวงจันทร์ ไชยชิต
บ้านโนนสวาง

โทรศัพท์ 0899437879


สะอาด บุญหล้า
บ้านนาแก

โทรศัพท์ 0817998408


ธวัชชัย จันทะรัด
บะยาวพัฒนาศึกษา

โทรศัพท์ 0806048858


พงศธร จรูญวรรณ
บะยาวพัฒนาศึกษา

โทรศัพท์ 0857429823


รฐิยา โคตรบรรเทา
บ้านนาตาดนาโปร่ง

โทรศัพท์ 0822046219


รวิวรรณ เกษจ้อย
บ้านโคกเล้า

โทรศัพท์ 087-2137044


นายจตุพร ผาดวงดี
บ้านนานกชุมนาชุมพร

โทรศัพท์ 0833558854


นายจตุพร ผาดวงดี
บ้านนานกชุมนาชุมพร

โทรศัพท์ 0833558854


พูนผล จันโทสาร
บ้านโคกสว่างดงง่ามน้อย

โทรศัพท์ 0872324729


พรณภา วรรณพราหมณ์
บ้านคำยาง

โทรศัพท์ 0868607604


เบญจมาศ ไชยทองพันธ์
ผาสุกประชานุกูล

โทรศัพท์ 0828542936


ชมพูนุช โยธี
ผาสุกประชานุกูล

โทรศัพท์ 0836699919


วรพร แสงภักดิ์
บ้านดงกลาง

โทรศัพท์ 0860806585


สุธารี แสงกล้า
บ้านดงกลาง

โทรศัพท์ 0862290582


วิรุณณี ยาวาปี
บ้านคำน้อย

โทรศัพท์ 0887383192


นิรุตร์ นารัตน์โท
บ้านคำจวง

โทรศัพท์ 0862271318


สุพาดา ยนยุบล
ดานใหญ่พิทยาคาร

โทรศัพท์ 0872374069


อุทิศ เนาวราช
บ้านผาทอง

โทรศัพท์ 0900258574


มะลิวัลย์ วิบูลย์กุล
คำไฮพิทยาคม

โทรศัพท์ 0872209182


มลฤดี นาแถมพลอย
บ้านวังทอง

โทรศัพท์ 0872133387


วิทยารัตน์ โคตรน้อย
อนุบาลหนองแสง

โทรศัพท์ 0862232951


ประสิทธิ์ แสงเขียว
บ้านโคกสว่าง

โทรศัพท์ 0819795906


นฤมล จิตตะรัตน์
บ้านสามเหลี่ยม

โทรศัพท์ 0817496813


กนกวรรณ แก้วชารุณ
บ้านหนองประเสริฐ

โทรศัพท์ 0899424816


เฉลิม บุญลือ
บ้านหนองหว้า

โทรศัพท์ 0828470580


สุภาวดี งอสอน
บ้านโนนเชียงค้ำ

โทรศัพท์ 0868520031


ประวิทย์ จิตสวา
คำบอนประชาสรรค์

โทรศัพท์ 0874217195


สุริเกียรติ ดวงจันทร์
คำบอนประชาสรรค์

โทรศัพท์ 0878659033


เสาวคนธ์ ประมูลจักรโก
ทับกุงประชานุกูล

โทรศัพท์ 0801820707


อุมาภรณ์ ปวงสุข
ทับกุงประชานุกูล

โทรศัพท์ 0828459069


เรไร ขาวขันธ์
บ้านหนองแสง

โทรศัพท์ 0817681096


มนูพันธุ์ จำปาวงค์
บ้านแสงสว่าง

โทรศัพท์ 0898436736


จิรพันธ์ ภักดิ์จรุง
โรงเรียนบ้านแสงสว่าง

โทรศัพท์ 0810627522


ปิยะนุช บุญแซม
บ้านหนองบัว

โทรศัพท์ 0821061269


จิระศักดิ์ ภูศิริด
บ้านนาดีโคกกลาง

โทรศัพท์ 0871397485


พีระพงศ์ เทพรังสฤษฎิ์
บ้านนาฝาย

โทรศัพท์ 0828421790


ประภัสสร แคนมา
บ้านนาฝาย

โทรศัพท์ 0856442085


ชำนาญ ชำนิยันต์
บ้านทับไฮ

โทรศัพท์ 0899409519


สุระ ดวงริดี
บ้านท่าสี

โทรศัพท์ 0833297649


พรนิภา ทองล้วน
บ้านท่ายม

โทรศัพท์ 0833611992


พรนิภา ศุกรโยธิน
บ้านโคกศรีห้วยยาง

โทรศัพท์ 0815440305


จันทร์สุดา ลี้พงษ์กุล
บ้านอุ่มจาน

โทรศัพท์ 0885482311


นายสุพจน์ ปัดถาวะโร
บ้านโพนทอง

โทรศัพท์ 0852478896


นายอาทิตย์ พละกุล
บ้านเมืองปัง

โทรศัพท์ 0833410195


อรวรรณ ศรีอาษา
บ้านน้ำเที่ยงลานเตหนองเม็ก

โทรศัพท์ 0887462398


อนุกรณ์ ชาญนรา
อนุบาลประจักษ์ศิลปาคม

โทรศัพท์ 0844341788


นายทวีศักดิ์ หาญกล้า
บ้านนาม่วง

โทรศัพท์ 0819641563


ณัฐจาทิพย์ บุตรสมบัติ
บ้านโนนสา

โทรศัพท์ 0856450478


มุขดา มีรัตน์
บ้านโนนแสวง

โทรศัพท์ 0870693286


สุวิมล ศรีลุนช่าง
บ้านห้วยสามพาด(สหราษฎร์พัฒนา)

โทรศัพท์ 0856808703


วราภรณ์ สุระเสียง
บ้านห้วยสามพาด(สหราษฎร์พัฒนา)

โทรศัพท์ 0818728503


นางสุวิมล ศรีลุนช่าง
บ้านห้วยสามพาด(สหราษฎร์พัฒนา)

โทรศัพท์ 085-6808703


นายศราวุธ วงษ์เปรียว
บ้านสะอาดนามูล

โทรศัพท์ 0885333693


อรทัย จันทะเสน
บ้านโนนสมบูรณ์

โทรศัพท์ 0899372857


นางมยุรี บุญแก้ว
บ้านหนองแวงเหนือ

โทรศัพท์ 0878639716


สุรีรัตน์ วีรชาติยานุกูล
บ้านโคกสีวังแสง

โทรศัพท์ 0840340919


โสภณ ภูมิสุราษฎร์
บ้านโคกสีวังแสง

โทรศัพท์ 0847867791


สุปรีชา บูรณสรรค์
บ้านหนองลุมพุกหญ้าม้า

โทรศัพท์ 0850109123


นางสาวบุญเต็ม รักษาภายใน
บ้านเชียงกรม

โทรศัพท์ 0890369367


ประชา ผาพรม
บ้านเชียงกรม

โทรศัพท์ 0810591494


ศิรินภา ธรรมผาลา
บ้านโนนทรายฟอง

โทรศัพท์ 0811495618

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
@Copyright 2013 : DATA CMS v.05.56 Developed ITEC Nongkhai2