ยินดีต้อนรับ

รายชื่อเจ้าหน้าที่

[งานข้อมูลสารสนเทศโรงเรียน] [งานข้อมูลเขตพื้นที่]
จริยา ลุนสะแกวงษ์
บ้านท่าลี่ศรีสุขวิทยา

โทรศัพท์ 042-135286


จริยา ลุนสะแกวงษ์
บ้านท่าลี่ศรีสุขวิทยา

โทรศัพท์ 042-135286


วีระ ประวิสารัตน์
บ้านท่าแร่

โทรศัพท์ 042-220024


amorn ritmaha
บ้านเหล่าหมากจันทน์

โทรศัพท์ 042-236001


อรุญ นูทอง
บ้านาเพ็ญ

โทรศัพท์ 042-250308


กาญจนา โสภาลุน
บ้านกุดยาง

โทรศัพท์ 042-220025


สุภารา ศรีหาโคตร
บ้านกุดยาง

โทรศัพท์ 042-220025


ยุพินพรรณ ขันอาษา
บ้านสวรรค์ราษฎร์

โทรศัพท์ 042-250298


ณัฏฐา ประสงค์ศิลป์
บ้านสวรรค์ราษฎร์

โทรศัพท์ 042-250298


กรุณา ทองใบใหญ่
บ้านสีออสว่างราษฎร์สามัคคี

โทรศัพท์ 042-250312


วัฒนพงศ์ พฤกษาสิทธิ์
บ้านโนนเขวา

โทรศัพท์ 042-220035


วรรณวิมล คำวัฒน์
บ้านหนองกวาง

โทรศัพท์ 042-250313


นางสาววานิตย์ ภูมิบุตร
บ้านหนองแดง

โทรศัพท์ 042-220036


Sabay Srigongpan
บ้านหนองแดง

โทรศัพท์ 042-220036


นายพายุ ชัยคำภา
บ้านห้วยบงดงมะไฟ

โทรศัพท์ 042-220039


นาตยา จันโทพลัง
บ้านท่าสัง

โทรศัพท์ 042202040


คนึงนิจ จรูญวรรณ
บ้านโนนมะข่า

โทรศัพท์ 042-220041


นางจินตนา พฤกษชาติ
บ้านปอ

โทรศัพท์ 042-220017


รัชนีกร กุมพล
บ้านปะโค

โทรศัพท์ 042-200736


เสมือน ตะนัยศรี
บ้านบุ่งหมากลาน

โทรศัพท์ 042-398339


เสมือน ตะนัยศรี
บ้านบุ่งหมากลาน

โทรศัพท์ 042-398339


สุชีวา พัฒนะสาร
บ้านหัวขัวเหมือดแอ่

โทรศัพท์ 042-398340


ไพทูรย์ นามีผล
บ้านหนองหญ้ารังกาห้วยขุมปูน

โทรศัพท์ 042-220026


จารุทัศน์ สัตถาผล
บ้านดงน้อย

โทรศัพท์ 042250044


สุภาภรณ์ อินทร์อุดม
บ้านเกิ้งน้อย

โทรศัพท์ 042-220027


ทนงศักดิ์ เหล่าอรรคะ
บ้านโนนจำปา

โทรศัพท์ 042-200735


นายทนงศักดิ์ เหล่าอรรคะ
บ้านโนนจำปา

โทรศัพท์ 042-200735


ถาปราณี ปลัดพรม
บ้านสงเปลือยดงสามสิบ

โทรศัพท์ 042-330246


จำเนียร เหง้าพรหมมินทร์
บ้านเสอเพลอโนนสวรรค์

โทรศัพท์ 042-220037


วนิดา จันทรวิจิตร
บ้านทองอินทร์สวนมอญ

โทรศัพท์ 042-220038


น.ส. ศรัณย์พร แพ้ชัยภูมิ
บ้านทองอินทร์สวนมอญ

โทรศัพท์ 042-220038


สุมาลี จินดา
บ้านเหล่ากล้วยโนนสมพร

โทรศัพท์ 042-220320


วีรวิทย์ เชื้อพนมธนกุล
บ้านเหล่ากล้วยโนนสมพร

โทรศัพท์ 042-220320


ภัทราวุธ ทองใบใหญ่
บ้านโคกศรีสำราญวังหน้าผา

โทรศัพท์ 042-121067


ศิริชัย จรูญวรรณ
บ้านหนองแวงโนนขี้เหล็ก

โทรศัพท์ 042-250256


สุภาพร พูลทอง
บ้านนาดีสร้างบง

โทรศัพท์ 042144151


วีระศักดิ์ โพนไสว
บ้านสี่แจ

โทรศัพท์ 042-220030


อังคณา บัณฑิตกุล
บ้านดงเรือง

โทรศัพท์ 042-220028


นางสาวกชพรรณ จันทรเสนา
บ้านเชียงแหว

โทรศัพท์ 042-143054


นางกนกกาญจน์ จันทเมธิ
บ้านเซียบ

โทรศัพท์ 042-339169


มลเทียน มุ่งงาม
บ้านหมากบ้าเลาโคกกลาง

โทรศัพท์ 042-250210


วิรัช สงกา
บ้านหมากบ้าเลาโคกกลาง

โทรศัพท์ 042-250210


นายนิตินัย พีระวัธน์กุล
บ้านสวนหม่อน

โทรศัพท์ 042220020


ภาณี เหล่าก้อนคำ
บ้านเดียม

โทรศัพท์ 042-220019


กนกวรรณ สิมพา
บ้านนกขะบา

โทรศัพท์ 042-250346


นายสมยศ นันทสุธา
บ้านเหล่าแชแลหนองแวง

โทรศัพท์ 042-220021


อรสา ภูครองหิน
บ้านเมืองพรึก

โทรศัพท์ 042-220022


พิสมัย โคตรสุโน
บ้านเหล่ากกโพธิ์กกเค็ง

โทรศัพท์ 0828503158


อนันต์ บุบผามาลา
บ้านเหล่าหมากบ้าเชียงสม

โทรศัพท์ -


สุพัตรา แสงนาค
บ้านยางหล่อโนนน้ำย้อย

โทรศัพท์ 042-202151


นางสายทอง เพียเฮียง
บ้านดอนเงิน

โทรศัพท์ 042-202784


ภัณฑิรา ธรรมสินธูื
บ้านท่าหนองเทา

โทรศัพท์ 042-334012


ภัณฑิรา ธรรมสินธุ์
บ้านท่าหนองเทา

โทรศัพท์ 042-334012


นางกมลชก นิติธรรม
บ้านท่าหนองเทา

โทรศัพท์ 042-334012


อมร สนิมค้ำ
บ้านท่าม่วงเวียงคํา

โทรศัพท์ 042-250233


เผด็จ อันทศรี
บ้านสวนมอนคำ

โทรศัพท์ 042-250230


ดวงพร โสบุญ
บ้านสวนมอนคำ

โทรศัพท์ 042-250230


ศิริพร โพธิลุขา
บ้านโนนเห็นวังชัย

โทรศัพท์ 042-220034


มะลิวัลย์ ดอกคำ
บ้านคำไผ่

โทรศัพท์ 042-251941


สิริพิชญ์ อุทาทิน
บ้านคำไผ่

โทรศัพท์ 042-251941


อักษรไทย แสงอุ่นอุรัย
บ้านหินเหลิ่ง

โทรศัพท์ 042-250194


จันทนา ไทยใจดี
บ้านหินฮาวโนนงาม

โทรศัพท์ 042-220034


ธวัชชัย ไกรวาสังข์
บ้านหินฮาวโนนงาม

โทรศัพท์ 042-220034


ณัฐมล ธารดรรัตน์
บ้านนาแบก

โทรศัพท์ 042-202767


นายสยาม ทัพสมบัติ
บ้านห้วยเกิ้ง

โทรศัพท์ 042-398452


บุญเลี้ยง ยะวร
บ้านห้วยเกิ้ง วัฒนเสรีราษฎร์บำรุง

โทรศัพท์ 042-398452


ณัฐชัย นิลพันธ์
บ้านห้วยเกิ้ง วัฒนเสรีราษฎร์บำรุง

โทรศัพท์ 042-398452


สุภาพร สิทธิขวา
บ้านโคกผักหวานโนนรังษี

โทรศัพท์ 042-398448


Pornpimol Kangkon
บ้านโคกผักหวานโนนรังษี

โทรศัพท์ 042-398448


บุษบา วงษ์ดี
บ้านโนนหนองม่วง

โทรศัพท์ 042-220043


ทัศนีย์ เกษจ้อย
บ้านกุดจิก

โทรศัพท์ 042-398483


สุธาสืนี ศรีวงศา
บ้านกุดจิก

โทรศัพท์ 042-398483


อาภรณ์ โสดากุล
บ้านหนองหว้า

โทรศัพท์ 042-398113


ชวน อุทะกัง
บ้านห้วยกองสี

โทรศัพท์ 042-398444


จิตรา แก้วชัย
บ้านโนนสิมมา

โทรศัพท์ 042-220023


ปรียานุช พรมอ๊อต
อนุบาลกุมภวาปี

โทรศัพท์ 042-331126


นายอำพล เลิศตารักษ์
อนุบาลกุมภวาปี

โทรศัพท์ 042-331126


อุมาภรณ์ ปวงสุข
บ้านกงพาน

โทรศัพท์ 042-200741


สุบรรพ์ พวงทวี
ชุมชนวัดป่าทรงธรรม

โทรศัพท์ 042-200644


สุพรรณี อุตมะ
ชุมชนวัดป่าทรงธรรม

โทรศัพท์ 042-200644


ฉันทนา ทองไวย์
บ้านวาปี

โทรศัพท์ 042-331664


ฉันทนา ทองไวย์
บ้านวาปี

โทรศัพท์ 042-331664


พูลทรัพย์ เสนไสย์
บ้านผือ

โทรศัพท์ 042-220032


ประนอม ชนะพจน์
บ้านหนองศรีเจริญ-หนองผึ้ง

โทรศัพท์ 042-331180


ฉันทนา มูลตรี
บ้านคำเจริญ

โทรศัพท์ 042-220033


นางเบญจมาศ โพธิดอกไม้
บ้านดงแคน

โทรศัพท์ 042-200734


โสภณ ชะอุ่มฤทธิ์
บ้านพันดอน

โทรศัพท์ 042-200732


โสภณ ชะอุ่มฤทธิ์
บ้านพันดอน

โทรศัพท์ 042-200732


แสงจันทร์ ทองไวย์
บ้านพันดอน

โทรศัพท์ 042-200732


ภาวิณี คำชารี
บ้านดงเมือง(ดงเมืองวิทยา)

โทรศัพท์ 042-331369


สุนันทา ชัยสิริพงศกร
บ้านดงเมือง(ดงเมืองวิทยา)

โทรศัพท์ 042-331369


เกรียงศักดิ์ เจริญพงศ์
บ้านท่าเปลือย(บุญเกิื้ออุปถัมภ์)

โทรศัพท์ 042-331663


จตุพล นาคคง
บ้านท่าเปลือย(บุญเกิื้ออุปถัมภ์)

โทรศัพท์ 042-331663


สัญญา ปัญญาใส
บ้านตูม

โทรศัพท์ 042-200740


ประชา รักกระโทก
บ้านโพธิ์สง่า(มังกรสามเสนอนุสรณ์)

โทรศัพท์ 042-220018


โสภณ อินพิทักษ์
บ้านโพธิ์สง่า(มังกรสามเสนอนุสรณ์)

โทรศัพท์ 042-220018


พรรัตน์ อินทร์เอี่ยม
บ้านดอนแก้ว

โทรศัพท์ 042-202528


สุพัตรา พึ่งสว่าง
บ้านดอนสวรรค์

โทรศัพท์ 0856945864


สุพัตรา พึ่งสว่าง
บ้านดอนสวรรค์

โทรศัพท์ 0856945864


อรทัย แก้วพนา
บ้านหนองแวง

โทรศัพท์ 042-220044


ประมวน วรรณกุล
อนุบาลศรีธาตุ

โทรศัพท์ 042-382468


นิตย์ติยา ศรีสุข
อนุบาลศรีธาตุ

โทรศัพท์ 042-382468