ยินดีต้อนรับ

รายชื่อเจ้าหน้าที่

[งานข้อมูลสารสนเทศโรงเรียน] [งานข้อมูลเขตพื้นที่]
จริยา นามแสง
บ้านท่าลี่ศรีสุขวิทยา

โทรศัพท์ 042-135293


วีระ ประวิสารัตน์
บ้านท่าแร่

โทรศัพท์ 042-220024


amorn ritmaha
บ้านเหล่าหมากจันทน์

โทรศัพท์ -


อรุญ นูทอง
บ้านาเพ็ญ

โทรศัพท์ 0956625747


กาญจนา พรมอุ่น
บ้านกุดยาง

โทรศัพท์ 0872131278


สุภารา ศรีหาโคตร
บ้านกุดยาง

โทรศัพท์ 0872131278


ยุพินพรรณ ขันอาษา
บ้านสวรรค์ราษฎร์

โทรศัพท์ 0811949439


ณัฏฐา ประสงค์ศิลป์
บ้านสวรรค์ราษฎร์

โทรศัพท์ 0811949439


กรุณา ทองใบใหญ่
บ้านสีออสว่างราษฎร์สามัคคี

โทรศัพท์ 0807893258


วัฒนพงศ์ พฤกษาสิทธิ์
บ้านโนนเขวา

โทรศัพท์ 042-220035


วรรณวิมล คำวัฒน์
บ้านหนองกวาง

โทรศัพท์ 042-250313


นางสาววานิตย์ ภูมิบุตร
บ้านหนองแดง

โทรศัพท์ 042-220036


Sabay Srigongpan
บ้านหนองแดง

โทรศัพท์ 042-220036


นายพายุ ชัยคำภา
บ้านห้วยบงดงมะไฟ

โทรศัพท์ 042-220039


นาตยา จันโทพลัง
บ้านท่าสัง

โทรศัพท์ 0883019465


คนึงนิจ จรูญวรรณ
บ้านโนนมะข่า

โทรศัพท์ 042-220041


นางจินตนา พฤกษชาติ
บ้านปอ

โทรศัพท์ 0872302749


รัชนีกร กุมพล
บ้านปะโค

โทรศัพท์ 042-200736


ธนโชติ นามนา
บ้านปะโค

โทรศัพท์ 042-200736


เสมือน ตะนัยศรี
บ้านบุ่งหมากลาน

โทรศัพท์ 042-398339


เสมือน ตะนัยศรี
บ้านบุ่งหมากลาน

โทรศัพท์ 042-398339


สุชีวา พัฒนะสาร
บ้านหัวขัวเหมือดแอ่

โทรศัพท์ 042-398340


ไพทูรย์ นามีผล
บ้านหนองหญ้ารังกาห้วยขุมปูน

โทรศัพท์ 0899407443


จารุทัศน์ สัตถาผล
บ้านดงน้อย

โทรศัพท์ 0898615129


สุภาภรณ์ อินทร์อุดม
บ้านเกิ้งน้อย

โทรศัพท์ 042-220027


ชโณทัย สุกุมาลย์
บ้านเกิ้งน้อย

โทรศัพท์ 042-220027


พรพิมล ห่มสิงห์
บ้านโนนจำปา

โทรศัพท์ 08-6237-7935


ถาปราณี ปลัดพรม
บ้านสงเปลือยดงสามสิบ

โทรศัพท์ 042-330246


จำเนียร เหง้าพรหมมินทร์
บ้านเสอเพลอโนนสวรรค์

โทรศัพท์ 0807482359


วนิดา จันทรวิจิตร
บ้านทองอินทร์สวนมอญ

โทรศัพท์ 042-220038


น.ส. ศรัณย์พร แพ้ชัยภูมิ
บ้านทองอินทร์สวนมอญ

โทรศัพท์ 042-220038


สุมาลี เหล่าบ้านค้อ
บ้านเหล่ากล้วยโนนสมพร

โทรศัพท์ 042-220320


วีรวิทย์ เชื้อพนมธนกุล
บ้านเหล่ากล้วยโนนสมพร

โทรศัพท์ 042-220320


เศวตาภรณ์ มาศงามเมือง
บ้านโคกศรีสำราญวังหน้าผา

โทรศัพท์ 0819542385


ศิริชัย จรูญวรรณ
บ้านหนองแวงโนนขี้เหล็ก

โทรศัพท์ 081-9544884


สุภาพร พูลทอง
บ้านนาดีสร้างบง

โทรศัพท์ 0812617560


นายกรุง อิทธิพรม
บ้านนาดีสร้างบง

โทรศัพท์ 0812617560


วีระศักดิ์ โพนไสว
บ้านสี่แจ

โทรศัพท์ 042-220030


วิภาพร แก่นนาคำ
บ้านสี่แจ

โทรศัพท์ 042-220030


อังคณา บัณฑิตกุล
บ้านดงเรือง

โทรศัพท์ 042-220028


นางสาวกชพรรณ จันทรเสนา
บ้านเชียงแหว

โทรศัพท์ 042-143054


พัชรินทร์ ศิริสุวรรณ
บ้านเชียงแหว

โทรศัพท์ 042-143054


นางกนกกาญจน์ จันทเมธิ
บ้านเซียบ

โทรศัพท์ 0819540567


ธนัชชา มุ่งงาม
บ้านหมากบ้าเลาโคกกลาง

โทรศัพท์ 042-250210


วิรัช สงกา
บ้านหมากบ้าเลาโคกกลาง

โทรศัพท์ 042-250210


นายนิตินัย พีระวัธน์กุล
บ้านสวนหม่อน

โทรศัพท์ 0883346007


นางสาวภาณี เหล่าก้อนคำ
บ้านเดียม

โทรศัพท์ 042-220019


กนกวรรณ สิมพา
บ้านนกขะบา

โทรศัพท์ 042-250346


นายพรอนันต์ ผ่านสำแดง
บ้านเหล่าแชแลหนองแวง

โทรศัพท์ 042-220021


อรสา ภูครองหิน
บ้านเมืองพรึก

โทรศัพท์ 042-220022


พิสมัย โคตรสุโน
บ้านเหล่ากกโพธิ์กกเค็ง

โทรศัพท์ 0828503158


อนันต์ บุบผามาลา
บ้านเหล่าหมากบ้าเชียงสม

โทรศัพท์ -


สุพัตรา แสงนาค
บ้านยางหล่อโนนน้ำย้อย

โทรศัพท์ 0850033559


นางสายทอง เพียเฮียง
บ้านดอนเงิน

โทรศัพท์ 084-7928465


ภัณฑิรา ธรรมสินธูื
บ้านท่าหนองเทา

โทรศัพท์ 089-2741973


ภัณฑิรา ธรรมสินธุ์
บ้านท่าหนองเทา

โทรศัพท์ 089-2741973


นางกมลชก นิติธรรม
บ้านท่าหนองเทา

โทรศัพท์ 089-2741973


อมร สนิมค้ำ
บ้านท่าม่วงเวียงคํา

โทรศัพท์ 042-200046


นางจริยา รัตนา
บ้านท่าม่วงเวียงคํา

โทรศัพท์ 042-200046


เผด็จ อันทศรี
บ้านสวนมอนคำ

โทรศัพท์ 0812601875


สุวรรณี จันทรเสนา
บ้านสวนมอนคำ

โทรศัพท์ 0812601875


ศิริพร โพธิลุขา
บ้านโนนเห็นวังชัย

โทรศัพท์ 0812600897


มะลิวัลย์ ดอกคำ
บ้านคำไผ่

โทรศัพท์ 0853063358


สิริพิชญ์ อุทาทิน
บ้านคำไผ่

โทรศัพท์ 0853063358


อักษรไทย แสงอุ่นอุรัย
บ้านหินเหลิ่ง

โทรศัพท์ 0898628983


นุจริยา เพชรกันหา
บ้านหินเหลิ่ง

โทรศัพท์ 0898628983


ชัยวัฒน์ พันธุสันติ์
บ้านหินฮาวโนนงาม

โทรศัพท์ 0817684956


นายวิทยา อุปัฌา
บ้านหินฮาวโนนงาม

โทรศัพท์ 0817684956


ณัฐมล ธารดรรัตน์
บ้านนาแบก

โทรศัพท์ 042-202767


นายสยาม ทัพสมบัติ
บ้านห้วยเกิ้ง

โทรศัพท์ 042-398452


บุญเลี้ยง ยะวร
บ้านห้วยเกิ้ง วัฒนเสรีราษฎร์บำรุง

โทรศัพท์ 042-398452


ณัฐชัย นิลพันธ์
บ้านห้วยเกิ้ง วัฒนเสรีราษฎร์บำรุง

โทรศัพท์ 042-398452


สุภาพร สิทธิขวา
บ้านโคกผักหวานโนนรังษี

โทรศัพท์ 0872342460


Pornpimol Kangkon
บ้านโคกผักหวานโนนรังษี

โทรศัพท์ 0872342460


บุษบา วงษ์ดี
บ้านโนนหนองม่วง

โทรศัพท์ 042-220043


ทัศนีย์ เกษจ้อย
บ้านกุดจิก

โทรศัพท์ 042-398483


สุธาสืนี ศรีวงศา
บ้านกุดจิก

โทรศัพท์ 042-398483


อาภรณ์ โสดากุล
บ้านหนองหว้า

โทรศัพท์ 042-398113


ชวน อุทะกัง
บ้านห้วยกองสี

โทรศัพท์ 042-398444


จิตรา แก้วชัย
บ้านโนนสิมมา

โทรศัพท์ 042-220023


ปรียานุช พรมอ๊อต
อนุบาลกุมภวาปี

โทรศัพท์ 042-331126


นายอำพล เลิศตารักษ์
อนุบาลกุมภวาปี

โทรศัพท์ 042-331126


กาญจน์ บุญคำภา
บ้านกงพาน

โทรศัพท์ 0818721968


สุบรรพ์ พวงทวี
ชุมชนวัดป่าทรงธรรม

โทรศัพท์ 042-200644


สุพรรณี อุตมะ
ชุมชนวัดป่าทรงธรรม

โทรศัพท์ 042-200644


ฉันทนา ทองไวย์
บ้านวาปี

โทรศัพท์ 042-339664


ฉันทนา ทองไวย์
บ้านวาปี

โทรศัพท์ 042-339664


พูลทรัพย์ เสนไสย์
บ้านผือ

โทรศัพท์ 0817088543


ประนอม ชนะพจน์
บ้านหนองศรีเจริญ-หนองผึ้ง

โทรศัพท์ 042-331180


ฉันทนา มูลตรี
บ้านคำเจริญ

โทรศัพท์ 0850124756


นางเบญจมาศ โพธิดอกไม้
บ้านดงแคน

โทรศัพท์ 0844202072


โสภณ ชะอุ่มฤทธิ์
บ้านพันดอน

โทรศัพท์ 042-200732


โสภณ ชะอุ่มฤทธิ์
บ้านพันดอน

โทรศัพท์ 042-200732


แสงจันทร์ ทองไวย์
บ้านพันดอน

โทรศัพท์ 042-200732


ภาวิณี คำชารี
บ้านดงเมือง(ดงเมืองวิทยา)

โทรศัพท์ 042-331369


สุนันทา ชัยสิริพงศกร
บ้านดงเมือง(ดงเมืองวิทยา)

โทรศัพท์ 042-331369


เกรียงศักดิ์ เจริญพงศ์
บ้านท่าเปลือย(บุญเกิื้ออุปถัมภ์)

โทรศัพท์ 042-334681


จตุพล นาคคง
บ้านท่าเปลือย(บุญเกื้ออุปถัมภ์)

โทรศัพท์ 042-334681


สัญญา ปัญญาใส
บ้านตูม

โทรศัพท์ 0810518182


ประชา รักกระโทก
บ้านโพธิ์สง่า(มังกรสามเสนอนุสรณ์)

โทรศัพท์ 0828388723


โสภณ อินพิทักษ์
บ้านโพธิ์สง่า(มังกรสามเสนอนุสรณ์)

โทรศัพท์ 0828388723


พรรัตน์ อินทร์เอี่ยม
บ้านดอนแก้ว

โทรศัพท์ 0986259175


สุพัตรา พึ่งสว่าง
บ้านดอนสวรรค์

โทรศัพท์ 0856945864


สุพัตรา พึ่งสว่าง
บ้านดอนสวรรค์

โทรศัพท์ 0856945864


อรทัย แก้วพนา
บ้านหนองแวง

โทรศัพท์ 042-220044


นายทศพล มั่งมีศรี
อนุบาลศรีธาตุ

โทรศัพท์ 042-382468


ปรียาภรณ์ ดอนจันทร์โคตร
บ้านโคกศรี

โทรศัพท์ 042-382464


อรอนงค์ ยามา
บ้านโคกศรี

โทรศัพท์ 042-382464


ศรายุทธ จิรวัฒนานันต์
บ้านกอก

โทรศัพท์ 042-382242


พรนิภัทร์ กลมลี
บ้านกอก

โทรศัพท์ 042-382242


อนงนาถ นามโส
บ้านห้วยวังปลา

โทรศัพท์ 042-220314


taradon jantapan
บ้านห้วยวังปลา

โทรศัพท์ 042-220314


อดิศักดิ์ ซื่อจริง
ชุมชนจำปี

โทรศัพท์ 042-382144


พงศภัค ปัญญาใส
บ้านโนนสูง

โทรศัพท์ 042-220254


พงศภัค ปัญญาใส
บ้านโนนสูง

โทรศัพท์ 042-220254


ธนภรณ์ จิตสว่าง
บ้านโคกน้อย

โทรศัพท์ 042-220255


แสง เหล่าพร
บ้านโคกน้อย

โทรศัพท์ 042-220255


ขุนแผน อินทร์เลี้ยง
บ้านโนนสงเปลือย

โทรศัพท์ 042-250292


สุขี วรรณกุล
บ้านนายูง

โทรศัพท์ 042-240026


สุภาพ พรมมาวัน
บ้านนายูง

โทรศัพท์ 042-240026


สุดารัตน์ ศรีอุดม
บ้านโคกหนองแวง

โทรศัพท์ 042-250291


มานิตย์ พันวงศ์
บ้านโคกหนองแวง

โทรศัพท์ 042-250291


pakorn butr-in
บ้านหนองกุงปาว

โทรศัพท์ 099-0739391


พัน ไชยดี
บ้านคำดอกไม้

โทรศัพท์ 081-0483483


ปูชิตา จันทรทิพย์
บ้านหนองนกเขียน

โทรศัพท์ 042-250084


อุฬาภรณ์ แก้วบุดดา
บ้านหนองนกเขียน

โทรศัพท์ 042-250084


สุดารัตน์ คณะศึกษา
บ้านคำม่วง

โทรศัพท์ 042-220256


ธิติรัตน์ เภาสลัก
บ้านคำม่วง

โทรศัพท์ 042-220256


นางสาวนิตยาภรณ์ วรรณกุล
บ้านโคกก่อง

โทรศัพท์ 042-250272


นายอภิชาติ สนธิลา
บ้านโคกก่อง

โทรศัพท์ 042-250272


สุพจน์ คำกอง
บ้านป่าไร่

โทรศัพท์ 042-250078


ชัยชนะ พรมคำมูล
บ้านหนองท่มคำเจริญ

โทรศัพท์ 042-250117


จีระวรรณ บุตรสาระ
บ้านกุดนาค้อ

โทรศัพท์ 042-251777


สิทธิกานต์ ศรีบุญเรือง
บ้านกุดนาค้อ

โทรศัพท์ 042-251777


พรรณมณี อุปัฌา
บ้านตาดราษฎร์สมบูรณ์

โทรศัพท์ -


ทองใบ พวงผกา
บ้านโปร่ง

โทรศัพท์ 042-142016


เพ็ญพร แก้วกาหลง
บ้านป่าหวาย

โทรศัพท์ 042-250320


ทัศนวดี วงศรีทา
บ้านห้วยผึ้ง

โทรศัพท์ 042-220255


อุดม ขาวกุญชร
บ้านห้วยผึ้ง

โทรศัพท์ 042-220255


อุไร พรมบุตร
บ้านสามขา

โทรศัพท์ 042-220253


วชิรา จันทคัต
บ้านสามขา

โทรศัพท์ 042-220253


นวลละออง พันธุระศรี
บ้านสมดี

โทรศัพท์ 0872217496


ยุทธนา วิบูลย์กุล
บ้านสมดี

โทรศัพท์ 0872217496


สมบัติ ภาโสภะ
บ้านคำปลากั้ง

โทรศัพท์ 042-250200


รัชนิดา ประสมทรัพย์
คำเมยวิทยาคม

โทรศัพท์ 042-220258


ปรีชา สิทธิโชติ
คำเมยวิทยาคม

โทรศัพท์ 042-220258


ประสพโชค ม่วงทา
คำกุงประชานุกูล

โทรศัพท์ 042-236122


นายธวัฒน์ชัย ภูคะเณร
บ้านโคกกลาง

โทรศัพท์ 042-220259


เรวดี เกษโสภา
บ้านคำบอน

โทรศัพท์ 042-250282


เรวดี เกษโสภา
บ้านคำบอน

โทรศัพท์ 042-250282


บุญลิ้ว บุริกา
คำค้อพิทยศึกษา

โทรศัพท์ 0817695968


ศราภรณ์ ฤทธิมาลย์
คำค้อพิทยศึกษา

โทรศัพท์ 0817695968


จรัสพิมพ์ รัตนะวงษา
สามัคคีวิทยาคาร

โทรศัพท์ 042-236121


บุษบง ประพงษ์
บ้านโนนอำนวย

โทรศัพท์ 042-220257


ทวีภัทร ถิระวุฒิ
บ้านโนนอำนวย

โทรศัพท์ 042-220257


จารุวรรณ ธรรมโหร
บ้านดูนเลา

โทรศัพท์ 042-251683


อมร สิทธิโชติ
บ้านโนนม่วง

โทรศัพท์ 042-220342


วิไลพร บุญล้ำ
อนุบาลโนนสะอาด

โทรศัพท์ 042-392685


เกรียงศักดิ์ ป้องสพรรณ
บ้านโคกกลางหนองแวงใหญ่

โทรศัพท์ 042-392419


เกรียงศักดิ์ ป้องสุพรรณ
บ้านโคกกลางหนองแวงใหญ่

โทรศัพท์ 042-392419


เกรียงศักดิ์ ป้องสุพรรณ
บ้านโคกกลางหนองแวงใหญ่

โทรศัพท์ 042-392419


นายถนอม ผิวสว่าง
บ้านหัวฝาย

โทรศัพท์ 042133081


บุญถม วิชัยวงศ์
บ้านม่วงเฒ่า

โทรศัพท์ 042-220102


นายสิทธิศักดิ์ ปัทนาถา
บ้านโสกรังโนนสว่าง

โทรศัพท์ 0813803387


สาวิตรี โคตรวงศ์
บ้านคำเต้าแก้วหินลาด

โทรศัพท์ 042-220308


วิมลรัตน์ ศรีหาธาตุ
บ้านคำเต้าแก้วหินลาด

โทรศัพท์ 042-220308


มานพ โคกแปะ
บ้านหนองแสงแสงแก้ว

โทรศัพท์ 087-9881098


กนกพรรณ สุขเกษม
บ้านหนองแสงแสงแก้ว

โทรศัพท์ 087-9881098


นายสมพงษ์ บุญจิตร์
บ้านตาดโตนไร่เดชา

โทรศัพท์ 0935649158


ศิรินรา บุดดานอก
บ้านโนนหยาดน้ำเกลี้ยง

โทรศัพท์ 0813695410


ยุทธศักดิ์ อัศยาพร
บ้านหนองจาน

โทรศัพท์ 042-392683


ธนยง ศรีแดงน้อย
ชุมชนบ้านบุ่งแก้ว

โทรศัพท์ 042-135108


เทพวงศ์ สิริบุตรวงศ์
บ้านโนนสำราญ

โทรศัพท์ 042-250033


สุรพล มหิพันธุ์
บ้านโนนสำราญ

โทรศัพท์ 042-250033


อัครพล อ่อนสันสี
บ้านกุดขนวน

โทรศัพท์ 0817088404


จุรีพร ชื่นนิรันดร์
บ้านกุดขนวน

โทรศัพท์ 0817088404


นายไพศาล คำชารี
บ้านโคกล่าม

โทรศัพท์ 042-220104


nattapum bunsan
บ้านโคกล่าม

โทรศัพท์ 042-220104


ขวัญชัย อรรถวิภานนท์
บ้านกระเบื้องโนนทิง

โทรศัพท์ 042-250177


สมลักษณ์ อรรถวิภานนท์
บ้านกระเบื้องโนนทิง

โทรศัพท์ 042-250177


วิไลลักษณ์ เล็งไทสงค์
บ้านหนองโก

โทรศัพท์ 087 946 3636


พวงพิศ ซาซุม
บ้านหนองโก

โทรศัพท์ 087 946 3636


วิไลลักษณ์ ไชยรัตน์
บ้านหนองโก

โทรศัพท์ 087 946 3636


โพธิ์ชิน นารี
บ้านบะยาว

โทรศัพท์ 042180158


นายอนุชา ภูหัดสวน
บ้านโพธิ์ชัยดอกคำ

โทรศัพท์ 0800055918


นายประเสริฐ สายมนตรี
บ้านโพธิ์ชัยดอกคำ

โทรศัพท์ 0800055918


ชญาภา ทนุบำรุงศิลป์
บ้านโพธิ์ชัยดอกคำ

โทรศัพท์ 0800055918


ปภาภา โพธิ์สิม
บ้านโพธิ์ศรีสําราญ

โทรศัพท์ 042-250347


สนั่น อามาตย์สมบัติ
บ้านหนองกุง

โทรศัพท์ 042-250356


สมัย จ้ำกระโทก
บ้านหนองกุง

โทรศัพท์ 042-250356


yupawadee phosri
บ้านเสาเล้าผักชีศรีสวัสดิ์

โทรศัพท์ 0630499819


คมดาว พุทธโคตร
ห้วยแสงอรุณวิทยา

โทรศัพท์ 042-220106


ประสงค์ โทวันนัง
ห้วยแสงอรุณวิทยา

โทรศัพท์ 042-220106


วีรยุทธศักดิ์ มีนาพา
บ้านนาเหล่า

โทรศัพท์ 042-250338


วีรยุทธศักดิ์ มีนาพา
บ้านนาเหล่า

โทรศัพท์ 042-250338


จารุภัทร โฆษณา
บ้านโนนทองคำเจริญ

โทรศัพท์ 0819651016


จารุภัทร โฆษณา
บ้านโนนทองคำเจริญ

โทรศัพท์ 0819651016


นายประยงค์ พรมรี
บ้านโนนจำปาระชาสรรค์

โทรศัพท์ 042-220107


นางนันทพร พรมสาเพชร
บ้านโนนจำปา

โทรศัพท์ 042-220107


นางสาวดรุณี ชารัญจ่า
บ้านโนนจำปาประชาสรรค์

โทรศัพท์ 042-220107


สุชัญญา คงชัย
บ้านป่าไม้โนนสวรรค์

โทรศัพท์ 042-220108


ภัคพล ศรีเชียงสา
บ้านป่าไม้โนนสวรรค์

โทรศัพท์ 042-220108


เอกชัย จำนงค์นิจ
ชุมชนทมป่าข่า

โทรศัพท์ 082-8669641


นายวีรยุทธ์ ภูนาโพธิ์
ชุมชนทมป่าข่า

โทรศัพท์ 082-8669641


สุนตัน เนื่องมัจฉา
บ้านทมนางาม

โทรศัพท์ 042-133288


นายวรวุธ ภูดวง
บ้านทมนางาม

โทรศัพท์ 042-133288


อุไร คำภาแก้ว
บ้านค้อน้อย

โทรศัพท์ 0818738192


นิยม นนตระอุดร
บ้านค้อน้อย

โทรศัพท์ 0818738192


จุฑาทิพย์ ชะชำ
บ้านหาดสถาพร

โทรศัพท์ 042-220100


วิลาสิณี นามมาลา
บ้านโคกสง่า

โทรศัพท์ 042-220102


นันทพร ลาวรรณ
บ้านม่วงดง

โทรศัพท์ 042-220098


ภูมินทร์ ภูธนกรานต์
บ้านม่วงดง

โทรศัพท์ 042-220098


ประนอม รามะโคตร
เลิงถ่อนโนนสมบูรณ์

โทรศัพท์ 042-250294


ธิมาพร ศรีสง่า
เลิงถ่อนโนนสมบูรณ์

โทรศัพท์ 042-250294


ผกาทิพย์ ผาจวง
บ้านหนองหญ้าไซ

โทรศัพท์ 042-140213


พัชรีพร สิทธิกมลกุล
บ้านหนองหญ้าไซ

โทรศัพท์ 042-140213


ประภา ผาอาจ
บ้านโคกสะอาด

โทรศัพท์ 042-180535


ศุภวรรณ ภูแช่มโชติ
บ้านคำโคกสูง

โทรศัพท์ 042250288


จินดาวรรณ แสวงนาม
บ้านคำโคกสูง

โทรศัพท์ 042250288


ปรีชา ขวัญบาง
หนองไผ่พรเจริญ

โทรศัพท์ 042-220252


กิตติชัย อิ่มชมชื่น
ดงง่ามนางาม

โทรศัพท์ 042-220241


อรอนงค์ จันทร์ศรจักร
บ้านท่าลาด

โทรศัพท์ 042-250138


สุทัศน์ ถีติปริวัตร์
*บ้านท่าลาด สาขาแหลมทอง

โทรศัพท์ 0812509852


ดุสิต เหล่าพร
อนุบาลวังสามหมอ

โทรศัพท์ 042-387110


สนิท ศรีโรจน์
อนุบาลวังสามหมอ

โทรศัพท์ 042-387110


ชวฤทธิ์ โพธิ์นิล
หาญใจพิทยาคม

โทรศัพท์ 0878560404


ศิริวรรณ์ คำตา
บ้านไทยสมพร

โทรศัพท์ 042-220251


นางศิริวรรณ์ คำตา
บ้านไทยสมพร

โทรศัพท์ 042-220251


นางสาวอุทัยทิพย์ ศิริวารินทร์
บ้านไทยสมพร

โทรศัพท์ 042-220251


คงศิลป์ เครื่องประดับ
สหราษฎร์วิทยานุสรณ์

โทรศัพท์ 042-141216


ภราดร สีแดงฮวน
สหราษฎร์วิทยานุสรณ์

โทรศัพท์ 042-141216


อัญจนา ผลอุดม
บ้านหนองกุงทับม้า

โทรศัพท์ 042-141055


ดวงจันทร์ ไชยชิต
บ้านโนนสวาง

โทรศัพท์ 042-220250


สะอาด บุญหล้า
บ้านนาแก

โทรศัพท์ 0817998408


ธวัชชัย จันทะรัด
บะยาวพัฒนาศึกษา

โทรศัพท์ 0899447997


พงศธร จรูญวรรณ
บะยาวพัฒนาศึกษา

โทรศัพท์ 0899447997


รฐิยา โคตรบรรเทา
บ้านนาตาดนาโปร่ง

โทรศัพท์ 042-220243


วีระชัย ศรีหาพล
บ้านนาตาดนาโปร่ง

โทรศัพท์ 042-220243


รวิวรรณ เกษจ้อย
บ้านโคกเล้า

โทรศัพท์ 081-1182898


นางสาวปภัสสร ฤทธิ์มนตรี
บ้านนานกชุมนาชุมพร

โทรศัพท์ 042-220353


นายจตุพร ผาดวงดี
บ้านนานกชุมนาชุมพร

โทรศัพท์ 042-220353


จารุนันท์ ไชยราช
โคกสว่างดงง่ามน้อย

โทรศัพท์ 042-250354


พรณภา วรรณพราหมณ์
บ้านคำยาง

โทรศัพท์ 042-220248


เบญจมาศ ไชยทองพันธ์
ผาสุกประชานุกูล

โทรศัพท์ 042-250196


ชมพูนุช โยธี
ผาสุกประชานุกูล

โทรศัพท์ 042-250196


วรพร แสงภักดิ์
บ้านดงกลาง

โทรศัพท์ 042-180528


สุธารี แสงกล้า
บ้านดงกลาง

โทรศัพท์ 042-180528


กนกกร ขาวขันธ์
บ้านคำน้อย

โทรศัพท์ 0810611300


ปฏิเวช พันสิทธิ์
บ้านคำน้อย

โทรศัพท์ 0810611300


ปภาวรินทร์ ป้านภูมิ
บ้านคำจวง

โทรศัพท์ 042-220244


สุพาดา ยนยุบล
ดานใหญ่พิทยาคาร

โทรศัพท์ 042-220245


วิรยุทธ ชัยดินี
ดานใหญ่พิทยาคาร

โทรศัพท์ 042-220245


อุทิศ เนาวราช
บ้านผาทอง

โทรศัพท์ 042-220246


ดวงจันทร์ มาตรา
คำไฮพิทยาคม

โทรศัพท์ 042-250331


ปราโมทย์ ราชชมภู
บ้านวังทอง

โทรศัพท์ 042-220249


ปราโมทย์ ราชชมภู
บ้านวังทอง

โทรศัพท์ 042-220249


วิทยารัตน์ โคตรน้อย
อนุบาลหนองแสง

โทรศัพท์ 042396301


พัชรินทร์ สังสิมมา
อนุบาลหนองแสง

โทรศัพท์ 042396301


ประสิทธิ์ แสงเขียว
บ้านโคกสว่าง

โทรศัพท์ 098-2056629


นฤมล จิตตะรัตน์
บ้านสามเหลี่ยม

โทรศัพท์ 042-396157


กนกวรรณ แก้วชารุณ
บ้านหนองประเสริฐ

โทรศัพท์ 042-220276


เฉลิม บุญลือ
บ้านหนองหว้า

โทรศัพท์ 042-220274


แพงศรี ขุนพรม
บ้านโนนเชียงค้ำ

โทรศัพท์ 042-220275


ประวิทย์ จิตสวา
คำบอนประชาสรรค์

โทรศัพท์ 042-339069


สุริเกียรติ ดวงจันทร์
คำบอนประชาสรรค์

โทรศัพท์ 042-339069


เสาวคนธ์ ประมูลจักรโก
ทับกุงประชานุกูล

โทรศัพท์ 042-397106


อุมาภรณ์ ปวงสุข
ทับกุงประชานุกูล

โทรศัพท์ 042-397106


จารุวรรณ สุขวาปี
บ้านหนองแสง

โทรศัพท์ 0878634036


มนูพันธุ์ จำปาวงค์
บ้านแสงสว่าง

โทรศัพท์ 042-134253


จิรพันธ์ ภักดิ์จรุง
บ้านแสงสว่าง

โทรศัพท์ 042-134253


ปิยะนุช บุญแซม
บ้านหนองบัว

โทรศัพท์


บุบผา ชาวยศ
บ้านนาดีโคกกลาง

โทรศัพท์ 082-121-4157


พีระพงศ์ เทพรังสฤษฎิ์
บ้านนาฝาย

โทรศัพท์ 081-8733440


ประภัสสร ภักสรสิทธิ์
บ้านนาฝาย

โทรศัพท์ 081-8733440


ชำนาญ ชำนิยันต์
บ้านทับไฮ

โทรศัพท์ 0810537264


ดิเรก แดงพรวน
บ้านท่าสี

โทรศัพท์


พรนิภา ทองล้วน
บ้านท่ายม

โทรศัพท์ 081-9544866


วงเดือน หาญณรงค์
บ้านโคกศรีห้วยยาง

โทรศัพท์ 098-1425741


นางภัทรานิษธ์ โคตรบรรเทาว์
บ้านอุ่มจาน

โทรศัพท์ 081-7088491


นายสุพจน์ ปัดถาวะโร
บ้านโพนทอง

โทรศัพท์ 042-250221


จันทร์สุดา ลี้พงษ์กุล
บ้านเมืองปัง

โทรศัพท์ 042-220010


นายปิยะณัฐ ภักดีพันดอน
บ้านเมืองปัง

โทรศัพท์ 042-220010


อรวรรณ ศรีอาษา
บ้านน้ำเที่ยงลานเตหนองเม็ก

โทรศัพท์ 0833620010


อนุกรณ์ ชาญนรา
อนุบาลประจักษ์ศิลปาคม

โทรศัพท์ 042-335110


นายสมควร เสนาภักดี
บ้านนาม่วง

โทรศัพท์ 042-220008


ณัฐจาทิพย์ จวงทอง
บ้านโนนสา

โทรศัพท์ 0872214292


มุขดา พึ่มชัย
บ้านโนนแสวง

โทรศัพท์ 0817683175


นายพิเชาวน์ องค์อนุรักษ์
บ้านโนนแสวง

โทรศัพท์ 0817683175


สุวิมล ศรีลุนช่าง
บ้านห้วยสามพาด(สหราษฎร์พัฒนา)

โทรศัพท์ 0817393410


วราภรณ์ สุระเสียง
บ้านห้วยสามพาด(สหราษฎร์พัฒนา)

โทรศัพท์ 0817393410


นางสุวิมล ศรีลุนช่าง
บ้านห้วยสามพาด(สหราษฎร์พัฒนา)

โทรศัพท์ 0817393410


นางสาวณัฐธิดา ใจอ่อน
บ้านสะอาดนามูล

โทรศัพท์ 042-144513


อรทัย จันทะเสน
บ้านโนนสมบูรณ์

โทรศัพท์ 042-250258


สุพัตตรา อ้อมนอก
บ้านโนนสมบูรณ์

โทรศัพท์ 042-250258


นางมยุรี บุญแก้ว
บ้านหนองแวงเหนือ

โทรศัพท์ 042-236232


สุรีรัตน์ วีรชาติยานุกูล
บ้านโคกสีวังแสง

โทรศัพท์ 042-180240


โสภณ ภูมิสุราษฎร์
บ้านโคกสีวังแสง

โทรศัพท์ 042-180240


สุปรีชา บูรณสรรค์
บ้านหนองลุมพุกหญ้าม้า

โทรศัพท์ 042335100


นางสาวบุญเต็ม รักษาภายใน
บ้านเชียงกรม

โทรศัพท์ 042-335060


ประชา ผาพรม
บ้านเชียงกรม

โทรศัพท์ 042-335060


ศิรินภา ธรรมผาลา
บ้านโนนทรายฟอง

โทรศัพท์ 042-220007


ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
Copyright2013 : DATA CMS v.05.56 พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ ITEC สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]