ยินดีต้อนรับ

รายชื่อเจ้าหน้าที่

[งานข้อมูลสารสนเทศโรงเรียน] [งานข้อมูลเขตพื้นที่]
สุรชัย แสนประสิทธิ์
ชุมชนบ้านกำเนิดเพชร

โทรศัพท์ 0817689478


มนธิรา สุวรรณสิงห์
บ้านก้างปลา

โทรศัพท์ 042813555


นายภราดา อัศวรัตนกุล
บ้านน้ำภู

โทรศัพท์ 042845119


นางสาวพัชราพร มุงคุณแสน
บ้านท่าข้าม

โทรศัพท์ 042861007


นายไพบูลย์ กงภูธร
บ้านหัวฝาย

โทรศัพท์ 042961036


ศิริ คณะศิริวงค์
อนุบาลเลย

โทรศัพท์ 042813554


นางรุ่งทิวา วงษ์ลืออำนาจ
อนุบาลเลย

โทรศัพท์ 042813554


บ้านติดต่อ เมืองเลย
บ้านติดต่อ

โทรศัพท์


สุบรรณ ธรรมกุล
บ้านแหล่งควาย

โทรศัพท์ 042815446


วรัญญา บุญทะจันทร์
บ้านแหล่งควาย

โทรศัพท์ 042815446


นายวรดิษฐ์ ดาวงษา
ชุมชนบ้านนาอ้อ

โทรศัพท์ 042071121


นางรติมณีฐ์ ชัชวาลย์
บ้านนาโคก

โทรศัพท์ 042071068


มลธิชา พงค์คำ
บ้านท่ามะนาว

โทรศัพท์ 042071153


เหลาทอง ศรีวิเศษ
บ้านปากหมาก

โทรศัพท์ 0854566370


นางสกุลทิพย์ เพชรดี
บ้านวังโป่งท่าวังแคน

โทรศัพท์ 042870234


บ้านนาม่วง เมืองเลย
บ้านนาม่วง

โทรศัพท์


นางนันทนา เกษทองมา
บ้านโพน

โทรศัพท์ 042834803


สุภาพร ทาสาลี
บ้านนาโป่ง

โทรศัพท์ 042804448


นางสาวดวงดาว ส้านสิงห์
บ้านขอนแก่นหนองบอน

โทรศัพท์ 042804399


นายพิสิษฐ์ จริยเอกวิทย์
บ้านติ้วน้อย

โทรศัพท์ 042039334


บ้านบง เมืองเลย
บ้านบง

โทรศัพท์


วิฑูรย์ สุระอุดร
บ้านห้วยโตก

โทรศัพท์ 042804447


นางสาวณัชชา ชำนาญเขียว
บ้านกกชุมแสง

โทรศัพท์ 0887409101


นางนิตยา ยืนสุข
บ้านป่าข้าวหลาม

โทรศัพท์ 042870197


นางสุกัญญา ใครอุบล
บ้านนาดินดำ

โทรศัพท์ 042072422


พัทธวรรณ หามณี
บ้านหนองหญ้าไซ

โทรศัพท์ 042870257


แสงรวี บู่ทองจันทร์
บ้านห้วยม่วง

โทรศัพท์ 0810473068


นายเกียรติศักดิ์ ชมมณี
บ้านหนองนาทราย

โทรศัพท์ 042870254


จูมบาล ดีบุรี
บ้านไร่ทาม

โทรศัพท์


กนกวรรณ เหง้าวิชัย
บ้านหนองผำ

โทรศัพท์ 042813564


จตุพร บำรุงสำราญ
บ้านหนองผำ

โทรศัพท์ 042813564


อดิศักดิ์ บุญศรีภูมิ
บ้านหนองผำ

โทรศัพท์ 042813564


ธงชัย เหง้าวิชัย
บ้านหนองผำ

โทรศัพท์ 042813564


เทพศักดิ์ ใครอุบล
บ้านหนองผำ

โทรศัพท์ 042813564


Piyarat Muangkose
บ้านเพียซำพุวิทยา

โทรศัพท์ 042072036


สุธาสินี โคตรชนะ
บ้านสูบ

โทรศัพท์ 042844016


บ้านนาน้ำมัน เมืองเลย
บ้านนาน้ำมัน

โทรศัพท์


พัชรินภรณ์ สมสงวน
บ้านวังแคน

โทรศัพท์ 0956491611


ญาณิศา อยู่งาน
บ้านหนองดอกบัว

โทรศัพท์ 0872157757


นายพงศ์ณภัทร บุญโสม
บ้านสะอาดลายเหนือ

โทรศัพท์ -


มาริสา คำซองเมือง
เมืองเลย

โทรศัพท์ 042811585


อนุศักดิ์ โสมพันธุ์
เมืองเลย

โทรศัพท์ 042811585


ทรงยุทธ กาญจนโกมล
มโนบุเรศรบำรุงการ

โทรศัพท์ 042870243


นางวิรัฐยา มีภูเวียง
บ้านกอไร่ใหญ่

โทรศัพท์ 08-1544-9649


นางณัฐพัชร์ ไชยศรีฮาดคุณ
บ้านห้วยลวงไซ

โทรศัพท์ 042870288


นางรัตติยา ทองคำ
บ้านห้วยสีเสียด

โทรศัพท์ 042870290


สุปราณี ป้องศิริ
บ้านโพนป่าแดง

โทรศัพท์ 042870214


ทีปกร โพธิ์จันทร์
บ้านกกทอง

โทรศัพท์ 042870359


อัชรา ศรีแสงรัตน์
บ้านเสี้ยว

โทรศัพท์ 0


อัชรา ศรีแสงรัตน์
บ้านเสี้ยว

โทรศัพท์ 0


ศิริรัตน์ ดาวงษา
บ้านห้วยกระทิง

โทรศัพท์ 042870260


วิมลนิตย์ ธรรมกุล ธรรมกุล
บ้านน้ำคิว

โทรศัพท์ 042870174


นายเชษฐพงษ์ ถิ่นวัลย์
บ้านภูสวรรค์

โทรศัพท์ 042870217


อำนาจ ยศมุงคุณ
บ้านสวนกล้วย

โทรศัพท์ 042870239


จันทรา บุตรเพ็ญ
บ้านกกดู่

โทรศัพท์ 042870402


นายนพดล ศรีสว่าง
บ้านกกดู่

โทรศัพท์ 042870402


ภักดี จันทศร
บ้านนาแขม

โทรศัพท์ -


มี จันทะมา
บ้านวังยาว

โทรศัพท์ 042817171


ลัดดาวัลย์ สำเริงกิจ
บ้านห้วยทราย

โทรศัพท์ 042870272


นพดล เครือปละ
บ้านห้วยหวาย

โทรศัพท์ 042870291


กัณตินันท์ สิมสวัสดิ์
บ้านโป่ง

โทรศัพท์ 042854240


นางวาสนา อาษาศรี
บ้านท่าเปิบ

โทรศัพท์ 042870152


สุธาสินี คำโอ
บ้านส้าน

โทรศัพท์ 042870244


ถาวร ไชยโสดา

โทรศัพท์ 042870209


นิศรา ไชยเพีย
บ้านห้วยเหล็ก

โทรศัพท์ 042870294


นางนิเวศ จันทร์สว่าง
บ้านตูบโกบ

โทรศัพท์ 042870148


นางอมรรัตน์ แสนพันธ์ศิริ
บ้านลาดค้อ

โทรศัพท์ 042870224


เกณิกา วิสิฐคุณกร
บ้านกำพี้

โทรศัพท์ 042870113


ศิวพร พันธ์มุก
อนุบาลเชียงคาน

โทรศัพท์ 042821044


กัมพล เรืองสมบัติ
บ้านเชียงคาน

โทรศัพท์ 042821055


ดวงพร โสวันนา
บ้านเชียงคาน

โทรศัพท์ 042821055


บ้านน้อย เชียงคาน
บ้านน้อย

โทรศัพท์


สมนึก อินทะลา
บ้านคกมาด

โทรศัพท์ 0857513443


นางสาวเตือนใจ สันหา
บ้านบุฮม

โทรศัพท์


นางวิภาัตน์ คามแสน
บ้านบุฮม

โทรศัพท์


นางสาวนนฑริกานต์ นันทะผา
บ้านคกเลา

โทรศัพท์ 0817684807


อดิศร สุขเสริม
บ้านคกเลา

โทรศัพท์ 0817684807


นางสาวนนฑริกานต์ นันทะผา

โทรศัพท์ 0817684807


ปรีติ พรมลารักษ์
ห้วยซวกคกเลาใต้

โทรศัพท์ 0810485639


สุริณี วัฒนศรีทานัง
บ้านอุมุง

โทรศัพท์ 042870306


นางสุพรรณี สอนอ่อน
บ้านผาแบ่น

โทรศัพท์ 042074715


วิยะดา ภูสีดิน
บ้านผาแบ่น

โทรศัพท์ 042074715


นายวงศกร สาลาสุตา
ชุมชนบ้านนาบอน

โทรศัพท์ 042855299


อโศก ใจทิพย์

โทรศัพท์ 0


อโศก ใจทิพย์
บ้านโพน

โทรศัพท์ 0


พนิดา จันทจร
บ้านใหม่

โทรศัพท์


น.ส.สุภาภรณ์ ปาทอง
บ้านแก่งมี้

โทรศัพท์ 0821081735


ดนุพล คำพา
บ้านนาซ่าว

โทรศัพท์ 042810232


บ้านใหม่ตาแสง เชียงคาน
บ้านใหม่ตาแสง

โทรศัพท์


ชวลิต เวชสวัสดิ์
ชุมชนบ้านโสกวิทยาคาร

โทรศัพท์ -


นายเริงศักดิ์ ปางชาติ
บ้านนาป่าหนาด

โทรศัพท์ 042070684


เฟื่องฟ้านิภาวดี มีสะอาด
บ้านตาดซ้อ

โทรศัพท์ 042870146


นายกมล วันหากิจ
บ้านท่าบม

โทรศัพท์ 0812609979


จุฑาสิณีย์ บุตรดีสุวรรณ
บ้านนาเบน

โทรศัพท์


ภาสกร ทุมสงคราม
ไทยรัฐวิทยา96(ชุมชนบ้านธาตุ)

โทรศัพท์ 042854227


กีรติ ฉายผาด
บ้านธาตุวิทยา

โทรศัพท์ -


บุณญรัศม์ แก้ววงษา
บ้านห้วยหินซาน้ำอ้อมพรหมมานุสรณ์

โทรศัพท์ 042039236


ภมร สีลารักษ์
บ้านห้วยหินซาน้ำอ้อมพรหมมานุสรณ์

โทรศัพท์ 042039236


สุรัสวดี สีลารักษ์
บ้านห้วยหินซาน้ำอ้อมพรหมมานุสรณ์

โทรศัพท์ 042039236


ผกากรอง แก้วพิลารมย์
บ้านห้วยพอด

โทรศัพท์ 0956636991


น.ส.สุพรรณิกา พรมฆ้อง
บ้านผาพอด

โทรศัพท์ 042870204


นายเอกฉันท์ วันนา
บ้านสงเปือย

โทรศัพท์


นราวัลย์ สถิตย์
บ้านผากลางดง

โทรศัพท์ 042870202


กัญจน์ณัฏฐ์ พิมพ์ปุ้ย

โทรศัพท์ 042870158


นางสาวจารุวรรณ พนะโพธิ์

โทรศัพท์ 042870158


สุจิตรา ฝั้นสีดา
บ้านน้ำพร

โทรศัพท์ 042039241


นายสะท้าน สาลาสุตา
บ้านกลาง

โทรศัพท์ 042817189


นายสมชาย พิมพ์สารี
บ้านท่าดีหมี

โทรศัพท์ 042870150


นางสาวปัญจพรรณ ทิยาปู
ภิรมย์ภักดีบ้านห้วยสีดา

โทรศัพท์


ปิ่นลดา ฮดมาลี
บ้านคกงิ้ว

โทรศัพท์ 042039239


กรีฑาพล ศรพรหม
บ้านนาสีสลากกินแบ่งสงเคราะห์ที่ 59

โทรศัพท์ 042070459


ศริญญา วงษ์ลา
บ้านหินตั้ง

โทรศัพท์ 042070877


นางศืริรัตน์ ชัชวาลย์
บ้านแสนสำราญ

โทรศัพท์ 042877218


นายปองพล แสนใจวุฒิ
บ้านหาดทรายขาวผามุม

โทรศัพท์ 042070825


นางสุทัศน์ ชัยเภรี
บ้านสาระแพ

โทรศัพท์ 042870245


นายศุภากร ผลมาตย์
บ้านหัวแก่ง

โทรศัพท์


นายส่งศักดิ์ จันดาศรี
บ้านท่าลี่

โทรศัพท์ 042889207


สมหมาย อาคะนัย
บ้านโคกใหญ่

โทรศัพท์ 042870136


นายชาติชาย แก้วยาศรี
บ้านร่องไผ่

โทรศัพท์ 042870219


นางสาววิภาวดี บัวโค
บ้านบวกอ่าง

โทรศัพท์ 042870190


จำลอง ราชโยธา
บ้านเมี่ยง

โทรศัพท์ 042889129


นายธิติวัฒน์ สุวรรณศรี
บ้านห้วยด้าย

โทรศัพท์ 042870266


สุเทพ ไม่เศร้า
บ้านยาง

โทรศัพท์


นางคายคำ สุระธรรม
บ้านวังขาม

โทรศัพท์ 042870228


บ้านชลประทาน ท่าลี่
บ้านชลประทาน

โทรศัพท์


นาวันเพ็ญ สาระพันธ์
บ้านห้วยไค้

โทรศัพท์ 042870264


นางสาวธิดารัตน์ หนูจู
บ้านน้ำกระโทม

โทรศัพท์ 042870173


นางสาวทัศธมณฑ์ กาวน
บ้านน้ำมี

โทรศัพท์ 042870181


นางจิรัชญา ชนะชัย
บ้านหนองบง

โทรศัพท์ -


นายอนันท์ สิมลา
ชุมชนบ้านอาฮี

โทรศัพท์ 042073053


บุญเพ็ง ตัญญาภักดิ์
บ้านหนองปกติ

โทรศัพท์ 0934920357


นางสมปอง บุญแข็ง
บ้านห้วยคัง

โทรศัพท์ 042870263


นายชัชวาล ตัญญาภักดิ์
บ้านแก่งม่วง

โทรศัพท์ 042870120


นายขวัญนรินทร์ มณีไวย์
บ้านห้วยเดื่อ

โทรศัพท์ 042870267


เวณิกา ใจอ้อม
ชุมชนบ้านปากห้วย

โทรศัพท์ 042073528


นางสาวพรศิริ ปู่สา
บ้านขอนแก่น

โทรศัพท์ 042870126


นางวัลลภา เคนดา
บ้านนากระเซ็ง

โทรศัพท์ 042870155


วิภาวัลย์ ศรีสาวงศ์
บ้านหนองผือ

โทรศัพท์ 042884060


นายประสิทธิ์ ธัญญารักษ์
บ้านหาดพระ

โทรศัพท์ 042870299


ชริตา พิลาออน
บ้านน้ำแคม

โทรศัพท์ 042870175


อานนท์ ชาวตวันตก
บ้านปากยาง

โทรศัพท์ -


ชุติมา จันภูถิ่น
ชุมชนบ้านปากชม

โทรศัพท์ 042881116


ปิยนัยน์ ยืนยงกิตติชัย
ชุมชนบ้านปากชม

โทรศัพท์ 042881116


เมตตา นาหิรัญ
บ้านนาค้อ

โทรศัพท์ 0818715975


นางไพวรรณีย์ สีดา
บ้านหาดเบี้ย

โทรศัพท์ 042870342


ปัน บุญบุตตะ
บ้านคกไผ่

โทรศัพท์


นางสาวธนาภรณ์ กุดวงศ์แก้ว
จักรพงษ์บ้านห้วยเทียน

โทรศัพท์


นางมาลัยทอง วงค์พะนาม
บ้านหาดคัมภีร์

โทรศัพท์ 042870345


บุญเยี่ยม รินลา
บ้านปากมั่งห้วยทับช้าง

โทรศัพท์ 042870346


ปราจินต์ ขันทะมี
บ้านนาโม้

โทรศัพท์ 042870168


นางสาวหนึ่งฤทัย พูลมนัส
บ้านคกเว้า

โทรศัพท์ 042870347


ณกรณ์ จันทะบุตร
บ้านห้วยขอบห้วยเหียม

โทรศัพท์ 042870262


ภัชรินทร์ สารีพิมพ์
ชุมชนบ้านเชียงกลม

โทรศัพท์ 042075139


จารุนันท์ ทรงพุฒิ
บ้านปางคอม

โทรศัพท์ 042870341


ณุกานดา ศิริ
บ้านโพนทอง

โทรศัพท์ 042870213


เกษศิรินทร์ วังคีรี
บ้านคอนสา

โทรศัพท์ 042-039275


กนกพล ธรรมรังษี
บ้านห้วยนา

โทรศัพท์ 042870340


ชญานิศ อินทรพานิชย์
บ้านแก่งปลาปก

โทรศัพท์ 042039273


นางสาวอรทัย แสงจันทร์
บ้านห้วยผักกูด

โทรศัพท์ 042870279


นางสาวพรรณราย อาจทอง
บ้านห้วยบ่อซืน

โทรศัพท์ 042075580


กิรติกา ศรพรหม
บ้านห้วยอาลัย

โทรศัพท์ 042039274


ทัศนวรรณ์ โยเฮือง
บ้านวังผา

โทรศัพท์ 042870343


นางจุฑารัตน์ อันทะผลา
บ้านเลิง

โทรศัพท์ 042870227


นายอนนท์ แก้วสมบัติ
บ้านชมน้อย

โทรศัพท์ 0934863511


นายกิตติกร พุทธมาตย์
บ้านชมน้อย

โทรศัพท์ 0934863511


ยุทธพล ศรีพล
ร่มเกล้าบ้านชมเจริญ

โทรศัพท์ -


นายชื่น แก้วมั่น
บ้านสงาว

โทรศัพท์ 042039282


นายบุญรัก สารีพิมพ์
บ้านปากเนียม

โทรศัพท์ 042870193


อุไรวรรณ แสนใจวุธ
บ้านปากปัด

โทรศัพท์ 042870344


อารีย์ นาคนางรอง
บ้านห้วยพิชัย

โทรศัพท์ -


อัจฉราภรณ์ บุญผ่องศรี

โทรศัพท์ 042039283


สุดารัตน์ พงศ์สัมพันธ์
ชุมชนบ้านนาด้วง

โทรศัพท์ 042887109


นายนิคม ศรีเหลา
บ้านนาดอกคำ

โทรศัพท์ 042870161


นางสาวหนึ่งฤทัย มณีศรี
บ้านนาดอกคำ

โทรศัพท์ 042870161


นางสาวเกตุมณี วรรณชัย
บ้านแก้วเมธี

โทรศัพท์ 042887568


บ้านราษฎร์ประดิษฐ์ นาด้วง
บ้านราษฎร์ประดิษฐ์

โทรศัพท์


นายวิทยา สุวรรณไกรษร
บ้านน้ำสวยห้วยปลาดุก

โทรศัพท์ 042870184


พันธุ์เทพ ใจคำ
ชุมชนบ้านท่าสะอาด

โทรศัพท์ 042887980


ปรียานุช ขันโท
ชุมชนบ้านท่าสะอาด

โทรศัพท์ 042887980


พีระศักดิ์ โสประดิษฐ์
บ้านท่าสวรรค์

โทรศัพท์ 042072673


นางสาวเพิ่มสุข ม่วงนนทศรี
บ้านน้ำสวยภักดี

โทรศัพท์ 0878150835


นางสะอาด บุตรเต
บ้านโพนสว่างวังเย็น

โทรศัพท์ 042870215


นายเจริญ สิงห์สุวรรณ
บ้านห้วยตาด

โทรศัพท์ 042870270


ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน