ยินดีต้อนรับ

รายชื่อเจ้าหน้าที่

[งานข้อมูลสารสนเทศโรงเรียน] [งานข้อมูลเขตพื้นที่]
ชุมชนบ้านกำเนิดเพชร เมืองเลย
ชุมชนบ้านกำเนิดเพชร

โทรศัพท์ 0817689478


บ้านก้างปลา เมืองเลย
บ้านก้างปลา

โทรศัพท์ 042813555


บ้านนาบอน เมืองเลย
บ้านนาบอน

โทรศัพท์ 042870365


บ้านน้ำภู เมืองเลย
บ้านน้ำภู

โทรศัพท์ 042845119


บ้านท่าข้าม เมืองเลย
บ้านท่าข้าม

โทรศัพท์ 042861007


บ้านหัวฝาย เมืองเลย
บ้านหัวฝาย

โทรศัพท์ 042961036


Siri Khanasiriwong
อนุบาลเลย

โทรศัพท์ 042813554


ศิริ คณะศิริวงค์
อนุบาลเลย

โทรศัพท์ 042813554


บ้านติดต่อ เมืองเลย
บ้านติดต่อ

โทรศัพท์


บ้านแหล่งควาย เมืองเลย
บ้านแหล่งควาย

โทรศัพท์ 042815446


นายวรดิษฐ์ ดาวงษา
โรงเรียนชุมชนบ้านนาอ้อ

โทรศัพท์ 042071121


รติมณีฐ์ ชัชวาลย์
บ้านนาโคก

โทรศัพท์ 042071068


รติมณีฐ์ ชัชวาลย์
บ้านนาโคก

โทรศัพท์ 042071068


บ้านท่ามะนาว เมืองเลย
บ้านท่ามะนาว

โทรศัพท์ 042071153


บ้านปากหมาก เมืองเลย
บ้านปากหมาก

โทรศัพท์ 0854566370


บ้านท่าบุ่ง เมืองเลย
บ้านท่าบุ่ง

โทรศัพท์ 042870151


บ้านวังโป่งท่าวังแคน เมืองเลย
บ้านวังโป่งท่าวังแคน

โทรศัพท์ 042870234


บ้านนาม่วง เมืองเลย
บ้านนาม่วง

โทรศัพท์


บ้านโพน เมืองเลย
บ้านโพน

โทรศัพท์ 042834803


บ้านนาโป่ง เมืองเลย
บ้านนาโป่ง

โทรศัพท์ 042804448


บ้านขอนแก่นหนองบอน เมืองเลย
บ้านขอนแก่นหนองบอน

โทรศัพท์ 042804399


บ้านติ้วน้อย เมืองเลย
บ้านติ้วน้อย

โทรศัพท์ 042870364


บ้านบง เมืองเลย
บ้านบง

โทรศัพท์


บ้านห้วยโตก เมืองเลย
บ้านห้วยโตก

โทรศัพท์ 042804447


บ้านกกชุมแสง เมืองเลย
บ้านกกชุมแสง

โทรศัพท์ 042870105


นางนิตยา ยืนสุข
บ้านป่าข้าวหลาม

โทรศัพท์ 042870197


ลือเดช ป้องศิริ
บ้านนาดินดำ

โทรศัพท์ 042072422


บ้านหนองหญ้าไซ เมืองเลย
บ้านหนองหญ้าไซ

โทรศัพท์ 042870257


บ้านห้วยม่วง เมืองเลย
บ้านห้วยม่วง

โทรศัพท์ 0810473068


บ้านหนองนาทราย เมืองเลย
บ้านหนองนาทราย

โทรศัพท์ 042870254


บ้านทรัพย์มงคล เมืองเลย
บ้านทรัพย์มงคล

โทรศัพท์ 042870360


บ้านไร่ทาม เมืองเลย
บ้านไร่ทาม

โทรศัพท์


บ้านหนองผำ เมืองเลย
บ้านหนองผำ

โทรศัพท์ 042813564


บ้านเพียซำพุวิทยา เมืองเลย
บ้านเพียซำพุวิทยา

โทรศัพท์ 042072036


บ้านสูบ เมืองเลย
บ้านสูบ

โทรศัพท์ 042844016


บ้านนาน้ำมัน เมืองเลย
บ้านนาน้ำมัน

โทรศัพท์


บ้านวังแคน เมืองเลย
บ้านวังแคน

โทรศัพท์ 0956491611


บ้านหนองดอกบัว เมืองเลย
บ้านหนองดอกบัว

โทรศัพท์ 0872157757


นายพงศ์ณภัทร บุญโสม
บ้านสะอาดลายเหนือ

โทรศัพท์ -


นายพงศ์ณภัทร บุญโสม
บ้านสะอาดลายเหนือ

โทรศัพท์ -


เมืองเลย เมืองเลย
เมืองเลย

โทรศัพท์ 042811585


มโนบุเรศรบำรุงการ เมืองเลย
มโนบุเรศรบำรุงการ

โทรศัพท์ 042870243


บ้านกอไร่ใหญ่ เมืองเลย
บ้านกอไร่ใหญ่

โทรศัพท์ 08-1544-9649


บ้านห้วยลวงไซ เมืองเลย
บ้านห้วยลวงไซ

โทรศัพท์ 042870288


บ้านห้วยสีเสียด เมืองเลย
บ้านห้วยสีเสียด

โทรศัพท์ 042870290


บ้านโพนป่าแดง เมืองเลย
บ้านโพนป่าแดง

โทรศัพท์ 042870214


นายทีปกร โพธิ์จันทร์
โรงเรียนบ้านกกทอง

โทรศัพท์ 042870359


บ้านเสี้ยว เมืองเลย
บ้านเสี้ยว

โทรศัพท์ 0


บ้านห้วยกระทิง เมืองเลย
บ้านห้วยกระทิง

โทรศัพท์ 042870260


บ้านน้ำคิว เมืองเลย
บ้านน้ำคิว

โทรศัพท์ 042870174


บ้านภูสวรรค์ เมืองเลย
บ้านภูสวรรค์

โทรศัพท์ 042870217


บ้านสวนกล้วย เมืองเลย
บ้านสวนกล้วย

โทรศัพท์ 042870239


จันทรา บุตรเพ็ญ
บ้านกกดู่

โทรศัพท์ 042870402


บ้านนาแขม เมืองเลย
บ้านนาแขม

โทรศัพท์ -


บ้านวังยาว เมืองเลย
บ้านวังยาว

โทรศัพท์ 042817171


นางสาวลัดดาวัลย์ สำเริงกิจ
บ้านห้วยทราย

โทรศัพท์ 042870272


บ้านห้วยหวาย เมืองเลย
บ้านห้วยหวาย

โทรศัพท์ 042870291


บ้านโป่ง เมืองเลย
บ้านโป่ง

โทรศัพท์ 042854240


บ้านท่าเปิบ เมืองเลย
บ้านท่าเปิบ

โทรศัพท์ 042870152


บ้านโป่งป่าติ้ว เมืองเลย
บ้านโป่งป่าติ้ว

โทรศัพท์


บ้านส้าน เมืองเลย
บ้านส้าน

โทรศัพท์ 042870244


บ้านไผ่โทน เมืองเลย
บ้านไผ่โทน

โทรศัพท์ 042870209


บ้านห้วยเหล็ก เมืองเลย
บ้านห้วยเหล็ก

โทรศัพท์ 042870294


บ้านตูบโกบ เมืองเลย
บ้านตูบโกบ

โทรศัพท์ 042870148


บ้านลาดค้อ เมืองเลย
บ้านลาดค้อ

โทรศัพท์ 042870224


บ้านกำพี้ เมืองเลย
บ้านกำพี้

โทรศัพท์ 042870113


อนุบาลเชียงคาน"ปทุมมาสงเคราะห์" เชียงคาน
บ้านเชียงคาน

โทรศัพท์ 042821044


บุญโชค คำนามะ
บ้านเชียงคาน

โทรศัพท์ 042821055


นางขนิษฐา ยายืน
บ้านเชียงคาน

โทรศัพท์ 042821055


บ้านน้อย เชียงคาน
บ้านน้อย

โทรศัพท์


บ้านคกมาด เชียงคาน
บ้านคกมาด

โทรศัพท์ 0857513443


บ้านบุฮม เชียงคาน
บ้านบุฮม

โทรศัพท์


อดิศร สุขเสริม
บ้านคกเลา

โทรศัพท์ 0817684807


บ้านคกเลา เชียงคาน
บ้านคกเลา

โทรศัพท์ 0817684807


ห้วยซวกคกเลาใต้ เชียงคาน
ห้วยซวกคกเลาใต้

โทรศัพท์ 0810485639


บ้านอุมุง เชียงคาน
บ้านอุมุง

โทรศัพท์ 042870306


บ้านผาแบ่น เชียงคาน
บ้านผาแบ่น

โทรศัพท์ 042074715


บ้านโนนสว่าง เชียงคาน
บ้านโนนสว่าง

โทรศัพท์ 042870189


ชุมชนบ้านนาบอน เชียงคาน
ชุมชนบ้านนาบอน

โทรศัพท์ 042855299


บ้านโพน เชียงคาน
บ้านโพน

โทรศัพท์ 042855024


อโศก ใจทิพย์
บ้านโพน

โทรศัพท์ 042855024


พนิดา จันทจร
บ้านใหม่

โทรศัพท์


กีรติ ฉายผาด
บ้านแก่งมี้

โทรศัพท์


บ้านนาซ่าว เชียงคาน
บ้านนาซ่าว

โทรศัพท์ 042855132


บ้านใหม่ตาแสง เชียงคาน
บ้านใหม่ตาแสง

โทรศัพท์


อุดมศิลป์ วงษ์วชิรโชติ
ชุมชนบ้านโสกวิทยาคาร

โทรศัพท์ -


ชุมชนบ้านโสกวิทยาคาร เชียงคาน
ชุมชนบ้านโสกวิทยาคาร

โทรศัพท์ -


บ้านนาป่าหนาด เชียงคาน
บ้านนาป่าหนาด

โทรศัพท์ 042070684


นายแสงทอง ธนะสูตร
บ้านนาป่าหนาด

โทรศัพท์ 042070684


บ้านตาดซ้อ เชียงคาน
บ้านตาดซ้อ

โทรศัพท์ 042870146


นายสุนทร ราชโยธา
บ้านท่าบม

โทรศัพท์ 0812609979


บ้านท่าบม เชียงคาน
บ้านท่าบม

โทรศัพท์ 0812609979


บ้านนาเบน เชียงคาน
บ้านนาเบน

โทรศัพท์


บ้านวังอาบช้างมิตรภาพที่ 141 เชียงคาน
บ้านวังอาบช้าง

โทรศัพท์ 08 - 9942 - 3964


เริงศักดิ์ ปางชาติ
บ้านนาป่าหนาด

โทรศัพท์ 08 - 9942 - 3964


ไทยรัฐวิทยา96(ชุมชนบ้านธาตุ) เชียงคาน
ไทยรัฐวิทยา96(ชุมชนบ้านธาตุ)

โทรศัพท์ 042854227


บ้านธาตุวิทยา เชียงคาน
บ้านธาตุวิทยา

โทรศัพท์ 042854031


นางบุณญรัศม์ แก้ววงษา
บ้านห้วยหินซาน้ำอ้อมพรหมมานุสรณ์

โทรศัพท์ 042039236


บ้านห้วยพอด เชียงคาน
บ้านห้วยพอด

โทรศัพท์ 0956636991


นางหนูพลอย จันบุตรราช
บ้านผาพอด

โทรศัพท์ 042870204


บ้านสงเปือย เชียงคาน
บ้านสงเปือย

โทรศัพท์


นายคำพัน แดงมี
บ้านผากลางดง

โทรศัพท์ 042870202


เพียงหลวง 18 เชียงคาน
เพียงหลวง 18

โทรศัพท์ 042870158


บ้านน้ำพร เชียงคาน
บ้านน้ำพร

โทรศัพท์ 042870178


บ้านกลาง เชียงคาน
บ้านกลาง

โทรศัพท์ 042817189


บ้านท่าดีหมี เชียงคาน
บ้านท่าดีหมี

โทรศัพท์ 042870150


ภิรมย์ภักดีบ้านห้วยสีดา เชียงคาน
ภิรมย์ภักดีบ้านห้วยสีดา

โทรศัพท์


บ้านคกงิ้ว เชียงคาน
บ้านคกงิ้ว

โทรศัพท์ 042039239


กรีฑาพล ศรพรหม
บ้านนาสีสลากกินแบ่งสงเคราะห์ที่ 59

โทรศัพท์ 042070459


บ้านหินตั้ง เชียงคาน
บ้านหินตั้ง

โทรศัพท์ 042070877


บ้านแสนสำราญ เชียงคาน
บ้านแสนสำราญ

โทรศัพท์ 042877218


บ้านหาดทรายขาวผามุม เชียงคาน
บ้านหาดทรายขาวผามุม

โทรศัพท์ 042070825


สุทัศน์ ชัยเภรี
บ้านสาระแพ

โทรศัพท์ 042870245


บ้านหัวแก่ง เชียงคาน
บ้านหัวแก่ง

โทรศัพท์


บ้านท่าลี่ ท่าลี่
บ้านท่าลี่

โทรศัพท์ 042889052


บ้านโคกใหญ่ ท่าลี่
บ้านโคกใหญ่

โทรศัพท์ 042870136


ชาติชาย แก้วยาศรี
บ้านร่องไผ่

โทรศัพท์ 042870219


บ้านร่องไผ่ ท่าลี่
บ้านร่องไผ่

โทรศัพท์ 042870219


บ้านบวกอ่าง ท่าลี่
บ้านบวกอ่าง

โทรศัพท์ 042870190


บ้านเมี่ยง ท่าลี่
บ้านเมี่ยง

โทรศัพท์ 042889129


บ้านห้วยด้าย ท่าลี่
บ้านห้วยด้าย

โทรศัพท์ 042870266


บ้านยาง ท่าลี่
บ้านยาง

โทรศัพท์


บ้านวังขาม ท่าลี่
บ้านวังขาม

โทรศัพท์ 042870228


บ้านชลประทาน ท่าลี่
บ้านชลประทาน

โทรศัพท์


บ้านห้วยไค้ ท่าลี่
บ้านห้วยไค้

โทรศัพท์ 042870264


บ้านน้ำกระโทม ท่าลี่
บ้านน้ำกระโทม

โทรศัพท์ 042870173


ทัศธมณฑ์ กาวน
บ้านน้ำมี

โทรศัพท์ 042870181


บ้านหนองบง ท่าลี่
บ้านหนองบง

โทรศัพท์ -


นายสวรรค์ อ่อนบุญ
ชุมชนบ้านอาฮี

โทรศัพท์ 042073053


ชุมชนบ้านอาฮี ท่าลี่
ชุมชนบ้านอาฮี

โทรศัพท์ 042073053


บ้านน้ำพาน ท่าลี่
บ้านน้ำพาน

โทรศัพท์ 042870179


บ้านหนองปกติ ท่าลี่
บ้านหนองปกติ

โทรศัพท์ 0934920357


บ้านห้วยคัง ท่าลี่
บ้านห้วยคัง

โทรศัพท์ 042870263


บ้านวังเป่ง ท่าลี่
บ้านวังเป่ง

โทรศัพท์ 042870233


บ้านแก่งม่วง ท่าลี่
บ้านแก่งม่วง

โทรศัพท์ 042870120


บ้านห้วยเดื่อ ท่าลี่
บ้านห้วยเดื่อ

โทรศัพท์ 042870267


ชุมชนบ้านปากห้วย ท่าลี่
ชุมชนบ้านปากห้วย

โทรศัพท์ 042073528


บ้านขอนแก่น ท่าลี่
บ้านขอนแก่น

โทรศัพท์ 042870126


มาโนชญ์ เขียนสีอ่อน
บ้านนากระเซ็ง

โทรศัพท์ 042870155


บ้านนากระเซ็ง ท่าลี่
บ้านนากระเซ็ง

โทรศัพท์ 042870155


นายอภิชาติ บุญงาม
บ้านหนองผือ

โทรศัพท์ 042884060


บ้านหาดพระ ท่าลี่
บ้านหาดพระ

โทรศัพท์ 042870299


นางสาวจุฑาทิพย์ สุนทรรัตน์
บ้านน้ำแคม

โทรศัพท์ 042870175


บ้านปากยาง ท่าลี่
บ้านปากยาง

โทรศัพท์ 042870195


ชุมชนบ้านปากชม ปากชม
ชุมชนบ้านปากชม

โทรศัพท์ 042881116


บ้านนาค้อ ปากชม
บ้านนาค้อ

โทรศัพท์ 042881331


บ้านหาดเบี้ย ปากชม
บ้านหาดเบี้ย

โทรศัพท์ 042870342


บ้านคกไผ่ ปากชม
บ้านคกไผ่

โทรศัพท์


จักรพงษ์บ้านห้วยเทียน ปากชม
จักรพงษ์บ้านห้วยเทียน

โทรศัพท์


บ้านหาดคัมภีร์ ปากชม
บ้านหาดคัมภีร์

โทรศัพท์ 042870345


บ้านปากมั่งห้วยทับช้าง ปากชม
บ้านปากมั่งห้วยทับช้าง

โทรศัพท์ 042870346


นางปราจินต์ ขันทะมี
บ้านนาโม้

โทรศัพท์ 042870168


บ้านคกเว้า ปากชม
บ้านคกเว้า

โทรศัพท์ 042870347


บ้านห้วยขอบห้วยเหียม ปากชม
บ้านห้วยขอบห้วยเหียม

โทรศัพท์ 042870262


ชุมชนบ้านเชียงกลม ปากชม
ชุมชนบ้านเชียงกลม

โทรศัพท์ 042075139


บ้านปางคอม ปากชม
บ้านปางคอม

โทรศัพท์ 042870341


บ้านโพนทอง ปากชม
บ้านโพนทอง

โทรศัพท์ 042870213


นางเกษศิรินทร์ วังคีรี
โรงเรียนบ้านคอนสา

โทรศัพท์ 042-039275


บ้านห้วยนา ปากชม
บ้านห้วยนา

โทรศัพท์ 042870340


นางสาวชญานิศ อินทรพานิชย์
บ้านแก่งปลาปก

โทรศัพท์ 042039273


บ้านห้วยผักกูด ปากชม
บ้านห้วยผักกูด

โทรศัพท์ 042870279


บ้านห้วยบ่อซืน ปากชม
บ้านห้วยบ่อซืน

โทรศัพท์ 042075580


บ้านห้วยอาลัย ปากชม
บ้านห้วยอาลัย

โทรศัพท์ 042039274


บ้านวังผา ปากชม
บ้านวังผา

โทรศัพท์ 042870343


บ้านเลิง ปากชม
บ้านเลิง

โทรศัพท์ 042870227


บ้านชมน้อย ปากชม
บ้านชมน้อย

โทรศัพท์ 0934863511


ร่มเกล้าบ้านชมเจริญ ปากชม
ร่มเกล้าบ้านชมเจริญ

โทรศัพท์ -


นายชื่น แก้วมั่น
บ้านสงาว

โทรศัพท์ 042039282


บ้านปากเนียม ปากชม
บ้านปากเนียม

โทรศัพท์ 042870193


บ้านปากปัด ปากชม
บ้านปากปัด

โทรศัพท์ 042870344


บ้านห้วยพิชัย ปากชม
บ้านห้วยพิชัย

โทรศัพท์ -


บ้านห้วยหินขาว ปากชม
บ้านห้วยหินขาว

โทรศัพท์ 042039283


นายสนธยา พันชะโก
ชุมชนบ้านนาด้วง

โทรศัพท์ 042887109


บ้านนาดอกคำ นาด้วง
บ้านนาดอกคำ

โทรศัพท์ 042870161


บ้านแก้วเมธี นาด้วง
บ้านแก้วเมธี

โทรศัพท์ 042887568


บ้านราษฎร์ประดิษฐ์ นาด้วง
บ้านราษฎร์ประดิษฐ์

โทรศัพท์


นายเจษฎา บุตรดีไชย
บ้านน้ำสวยห้วยปลาดุก

โทรศัพท์ 042870184


ชุมชนท่าสะอาด นาด้วง
ชุมชนท่าสะอาด

โทรศัพท์ 042887980


พีระศักดิ์ โสประดิษฐ์
บ้านท่าสวรรค์

โทรศัพท์ 042072673


นางสาวเพิ่มสุข ม่วงนนทศรี
บ้านน้ำสวยภักดี

โทรศัพท์ 0878150835


นายปรีชา บุตรเต
บ้านโพนสว่างวังเย็น

โทรศัพท์ 042870215


บ้านห้วยตาด นาด้วง
บ้านห้วยตาด

โทรศัพท์ 042870270


ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
Copyright2013 : DATA CMS v.05.56 พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ ITEC สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]