ยินดีต้อนรับ

รายชื่อเจ้าหน้าที่

[งานข้อมูลสารสนเทศโรงเรียน] [งานข้อมูลเขตพื้นที่]
อัญชลี ไชยศึก
ศรีโกสุมวิทยามิตรภาพที่ 209

โทรศัพท์ 0812636032


ลาวัล รัตนะ
บ้านสังข์ทอง

โทรศัพท์ 0807522943


Manop Kalyason
บ้านดอนกลอยหนองยาง

โทรศัพท์ 0801953631


Manop Kalyason
บ้านดอนกลอยหนองยาง

โทรศัพท์ 0801953631


นางลำไย ดวงสุริยเนตร
บ้านโชคชัย

โทรศัพท์ 0872139061


นางมัณฑนา อุทโธ
บ้านศรีสุข

โทรศัพท์ 0872232696


ดารุณี กุลเพ็ชร
บ้านแห่เหนือ

โทรศัพท์ 0900280583


นางจรัสศรี จันทะรักษ์
บ้านท่าเดื่อ

โทรศัพท์ 0831245235


เลิศลักษณ์ ศรีแสง
บ้านท่าเดื่อ

โทรศัพท์ 0922859290


นายพิเชด มุลตะกร
บ้านแพงหนองเหนือ

โทรศัพท์ 0898439219


เยาวลักษณ์ ดวงราช
บ้านม่วงน้อย

โทรศัพท์ 0823168202


สิทธิพร เขียวในวัง
บ้านหนองโก

โทรศัพท์ 0895731061


ภิบาล สอนทะเดช
บ้านโนนเมืองสองคอน

โทรศัพท์ 0898630884


นางสาคร รังษา
บ้านเหล่าโพธิ์

โทรศัพท์ 0807651996


นางรัชนิดา พจนนุสนธิ์
บ้านหนองบอนหัวหนองเหล่ายาว

โทรศัพท์ 0895706117


นางอนงนาถ ปลายขอก
บ้านโนนสัง

โทรศัพท์ 0852815527


นางพรรณี โพธิปัดชา
บ้านหนองสระพังโนนสะอาด

โทรศัพท์ 0833555180


เพ็ญนภา ปาปะขำ
บ้านโนนราษีโคกล่าม

โทรศัพท์ 0892745066


นางอมร ดรโท
บ้านโนนราษีโคกล่าม

โทรศัพท์ 0817692473


พิลัดดา ภูผาใจ
บ้านวังโพน

โทรศัพท์ 0800061969


นางเสาวนีย์ ศรีคำแหง
บ้านเหล่าพ่อหา

โทรศัพท์ 0819657603


นายถนัด เสตเตมิย์
บ้านโคกกลาง

โทรศัพท์ 0872376222


นายถนัด เสตเตมิย์
บ้านโคกกลาง

โทรศัพท์ 0872376222


นายทองสุข ทับวิธร
บ้านโคกกลาง

โทรศัพท์ 0903474014


นายนิคม ตันชาลี
บ้านหนองเขื่อน

โทรศัพท์ 0847966262


นายสมชัย พาโนมัย
บ้านดอนจำปาดอนสวรรค์

โทรศัพท์ 0899422786


นายมนูญ สุพรรณฝ่าย
บ้านม่วงใหญ่ดอนน้อยวิทยา

โทรศัพท์ 0895762209


นายมนูญ สุพรรณฝ่าย
บ้านม่วงใหญ่ดอนน้อยวิทยา

โทรศัพท์ 0895762209


นิวัติ ศิริเกตุ
ชุมชนโพนงามโพนสวาง

โทรศัพท์ 0898438347


ยอดขวัญ ไวบรรเทา
บ้านวังยาววิทยายน

โทรศัพท์ 0817082258


นายสายยนต์ ดรอิศวร
บ้านหินแห่เสริมศิลป์

โทรศัพท์ 0862312347


สายยนต์ ดรอิศวร
หินแห่เสริมศิลป์

โทรศัพท์ 0879476156


วรรณิศา ดวงวันทอง
บ้านวังจาน

โทรศัพท์ 0833623229


วรรณิศา ดวงวันทอง
ดอนกลางนุกูลวิทย์

โทรศัพท์ 0833623229


เสนิด นาลาดทา
บ้านทิพโสต

โทรศัพท์ 0872216830


อมร ศิริอุเทน
บ้านวังกุง

โทรศัพท์ 0807437002


นายกิจภูมิ บุญอบ
หนองกุงศาลานำเที่ยงวิทยากร

โทรศัพท์ 0898191615


เรืองศักดิ์ ทับบุญ
หนองกุงศาลาน้ำเที่ยงวิทยากร

โทรศัพท์ 0872189377


ศศิธร สินธุบัว
หนองกุงศาลาน้ำเที่ยงวิทยากร

โทรศัพท์ 0857454429


วรรณพษา หอมสมบัติ
หนองกุงศาลาน้ำเที่ยงวิทยากร

โทรศัพท์ 0852619709


จิรภา คุณแสง
บ้านบะหลวงหนองแวง

โทรศัพท์ 0847878496


พรศิลป์ ผิวผ่อง
บ้านเขื่อน (เขื่อนศึกษาคาร)

โทรศัพท์ 0812578472


บานเย็น ศิริมูล
บ้านโนนเนาว์

โทรศัพท์ 0899437818


นายเสรี จตุเทน
บ้านโนนเมืองประชาสรรค์

โทรศัพท์ 0857417945


นางอภัยวรรณ จันคามิ
บ้านหนองบัวเรียน

โทรศัพท์ 0898427458


อรชา ศิริวิชัย
บ้านผักหนอก

โทรศัพท์ 0821063868


นางเพ็ญศรี บุระคำ
บ้านผักหนอก

โทรศัพท์ 0872325739


มยุรา โกฎหอม
บ้านโนนนกหอ

โทรศัพท์ 0857567126


ฺิBoonyam phaohuasa
บ้านแห่บริหารวิทย์

โทรศัพท์ 0819547930


ทศพล คามูลทา
บ้านแห่บริหารวิทย์

โทรศัพท์ 0819652761


นางสาวอรชา ศิริวิชัย
บ้านยางน้อย

โทรศัพท์ 0821063868


นายประยงค์ ศรีทรัพย์
บ้านยางน้อย

โทรศัพท์ 0834509091


Paiboon Buttakoat
บ้านดอนสันติ

โทรศัพท์ 0847877336


teera chinnasree
บ้านโพนทอง

โทรศัพท์ 0810494210


นายนิคม ชุมเชิงกาญจน์
บ้านโนนคัดเค้าคุยกอก

โทรศัพท์ 0898417756


กุลนาถ เอี่ยมสะอาด
อนุบาลสุรินทร์

โทรศัพท์ 094-2810925


นายประจักร์ สุราสา
บ้านป่าเป้า

โทรศัพท์ 0857557351


พิมสุภา สีหานาท
บ้านป่าเป้า

โทรศัพท์ 0846033966


ปัญจมา เนตรภักดี
บ้านป่าปอ

โทรศัพท์ 0862355173


ปัญจมา เนตรภักดี
บ้านห้วยม่วง

โทรศัพท์ 0862355173


Boworn chaiseeha
บ้านห้วยม่วง

โทรศัพท์ 0899289211


อำนาจ ศรีพันลำ
บ้านแก้งขิงแคง

โทรศัพท์ 0899409670


ratree panmeang
บ้านหนองกุงวันดีประชาสรรค์

โทรศัพท์ 0885490890


นายชาครีย์ สินธุบัว
บ้านหัวขัว

โทรศัพท์ 043761679


นุชจรีย์ ชื่นนิรันดร์
บ้านเขวาสะดืออิสาน

โทรศัพท์ 0895725886


ไกรเยี่ยม ศิริแก้วเลิศ
บ้านแท่นโนนหนองคู

โทรศัพท์ 0828374749


นายทวี ศรีนูเดช
บ้านยางสินไชย หนองหาด

โทรศัพท์ 0810473566


เรณู รัตนทิพย์
บ้านเหล่าหนองแคน

โทรศัพท์ 0874281476


เพ็ญศรี บุระคำ
โรงเรียนบ้านหญ้าขาว

โทรศัพท์ 0872325739


songsak boonyassa
บ้านหนองเหล็ก

โทรศัพท์ 0857537557


นางสาวรัายาธร สีสมัย
บ้านหนองเหล็ก

โทรศัพท์ 0871070103


SUPAPORN PHUMTHIN
บ้านหนองแวงสวนกล้วย

โทรศัพท์ 0872365797


นายชัยณรงค์ ไวบรรเทา
บ้านโนนสะอาดหนองหญ้าม้าโคกสี

โทรศัพท์ 0807680739


พงษ์ศักดิ์ พานเมือง
บ้านทันดู่เหนือ

โทรศัพท์ 0862267552


นางสาวรัายาธร สีสมัย
บ้านนาล้อมโคกสว่าง

โทรศัพท์ 0871070103


นางสาวรัสยาธร สีสมัย
บ้านหมากมายโพธิ์ทอง

โทรศัพท์ 0871070103


นายชัยณรงค์ สีสุวอ
บ้านโนนสูงวังขอนจิก

โทรศัพท์ 0879512100


รัชดาวรรณ คำปลิว
บ้านกอกหนองผือ

โทรศัพท์ 0894177174


นางสาวประกายดาว จันทรา
บ้านหนองปลาเข็ง

โทรศัพท์ 0849527999


ประดิษฐ์ จันทะไหล
บ้านหนองปลาเข็ง

โทรศัพท์ 0818726373


พชพร แก้วเมืองกลาง
บ้านหินแห่โนนเมืองน้อย

โทรศัพท์ 0836674762


นางนิอร รุจิรสิโรตม์
บ้านคุยแพง

โทรศัพท์ 0835459424


นายนิวัฒน์ แสนมานิตย์
บ้านคุยเชือก

โทรศัพท์ 0878608542


กฤษดา หรัญรัตน์
บ้านปลาเดิดปลาปัดสำโรง

โทรศัพท์ 0883225759


นางอุดร รัตนวงษา
บ้านสว่างยางท่าแจ้ง

โทรศัพท์ 0810556299


นางอุดร รัตนวงษา
บ้านสว่างยางท่าแจ้ง

โทรศัพท์ 0810556299


นายนิรัญ สุขสวัสดิ์
บ้านยางใหญ่

โทรศัพท์ 0866340056


อรชา ศิริวิชัย
บ้านยางใหญ่

โทรศัพท์ 0821063868


อรชา ศิริวิชัย
บ้านคุยโพธิ์

โทรศัพท์ 0821063868


เทอดภูมิ ราญมีชัย
บ้านแก่งโกสุมท่างาม

โทรศัพท์ 0831400604


พิมสุภา สีหานาท
บ้านเลิงบัว

โทรศัพท์ 0846033966


ละออ บุญยารักษ์
บ้านเลิงบัว

โทรศัพท์ 0846033966


pinyada sanghaow
บ้านเลิงใต้

โทรศัพท์ 0854631143


พิมสุภา สีหานาท
บ้านหนองหอย

โทรศัพท์ 0846033966


พิมสุภา สีหานาท
บ้านหนองหอย

โทรศัพท์ 0846033966


พิมสุภา สีหานาท
บ้านน้ำจ้อย

โทรศัพท์ 0846033966


พิมสุภา สีหานาท
บ้านน้ำจ้อย

โทรศัพท์ 0846033966


มยุรี เรืองศรีมั่น
บ้านเชียงยืน

โทรศัพท์ 0828584897


สุรัตน์ รักอ่อน
บ้านเชียงยืน

โทรศัพท์ 0898618460


นางอรวดี มุนติเก
บ้านสร้างแก้ว

โทรศัพท์ 0867163332


นางสาววิภาดา ดวงกาคร
บ้านโคกสูง

โทรศัพท์ 0898621347


เกศินี บุญมา
บ้านโนนงิ้ว

โทรศัพท์ 0878558492


สมปอง โพธิบัณฑิต
บ้านโนนงิ้ว

โทรศัพท์ 0862290949


นายแสง ภูผาลา
บ้านหนองคู (หนองคูวิทยาคาร)

โทรศัพท์ 0817292866


นายปรีดาพจน์ โสโท
ศิริราษฎร์หมากหญ้า

โทรศัพท์ 0810559099


watcharee nareechan
บ้านขีหนองจิก

โทรศัพท์ 0810472424


sophida Nuengmek
บ้านหนองซอน

โทรศัพท์ 0898632674


นายพันธุ์ระวี เนื่องโพธิ์
บ้านสีดาสระแก้ว

โทรศัพท์ 043752079


นายสาธิต รัตนฐานู
บ้านหนองไห

โทรศัพท์ 0842779665


นายสาธิต รัตนฐานู
บ้านหนองไห

โทรศัพท์ 0842779665


ประจักษ์ จันทะเขียง
บ้านโพน

โทรศัพท์ 0804109717


ประจักษ์ จันทะเขียง
บ้านโพน

โทรศัพท์ 0804109717


นายวิรัตน์ เดชอาญา
ไทยรัฐวิทยา 17 (บ้านมะโม)

โทรศัพท์ 0815741162


เวียงสัณห์ เวียงนนท์
บ้านแฝกโนนสำราญ

โทรศัพท์ 0813802113


ลดาวัลย์ ไชยรงศรี
บ้านค้อ

โทรศัพท์ 0856433856


ณัฐกร โยธาธรณ์
บ้านสะอาดดอนเงิน

โทรศัพท์ 0884766846


วีรวรรณ นิวาสวงษ์
บ้านผำ

โทรศัพท์ 0811844775


ปารียา ชนะการี
จินดาอารมณ์

โทรศัพท์ 0896195773


นริศ พรนิคม
บ้านขามเปี้ย

โทรศัพท์ 0842659922


ปรีชา ประยงค์หอม
บ้านเข็งมิตรภาพที่ 139

โทรศัพท์ 0892767274


นางรัญจวน ธรรมทินโน
บ้านกู่ทอง

โทรศัพท์ 0815459919


นุชจรี ภูจอมจิต
บ้านกู่ทอง

โทรศัพท์ 0899408608


นายสมกิจ เหล่าศรี
บ้านเมืองเพ็ง

โทรศัพท์ 0834582762


นางสาวกนกวรรณ ทันบาล
บ้านเมืองเพ็ง

โทรศัพท์ 0878581588


พรรณิภา รัตนทิพย์
บ้านโจดบัวบาน

โทรศัพท์ 0831416621


พิบูล ดวงคมทา
บ้านหนองมันปลา

โทรศัพท์ 0821113667


กนกวรรณ ทันบาล
บ้านหนองชาด

โทรศัพท์ 0878581588


อุมาพร ชิณแสน
บ้านจานโนนสูง

โทรศัพท์ 0861312833


จุฬาพัฒน์ พิมพ์ภู
บ้านหนองมะเม้า

โทรศัพท์ 0872392720


มาศพล ประทุมแพง
บ้านท่ากระเสริม

โทรศัพท์ 0896216269


สิริโสภา มหาอ้น
บ้านโคกข่า

โทรศัพท์ 0846868699


สมหมาย ชุมพล
บ้านหนองแวง

โทรศัพท์ 0817396078


สุรพจน์ จันทรเสนา
บ้านโนนศรีสวัสดิ์โนนสวรรค์

โทรศัพท์ 0844005557


ชลวรรษ จันทร์น้อย
บ้านเสือเฒ่าหนองเรือวิทยา

โทรศัพท์ 0857686749


บุญโฮม สอรักษา
บ้านแบก (แบกสมบูรณ์วิทย์)

โทรศัพท์ 0891893231


นายอานนท์ ไสยโสภณ
บ้านแบก (แบกสมบูรณ์วิทย์)

โทรศัพท์ 08722726524


ชัยวิชิต นามมุง
บ้านทัพม้าดอนหันแวงวิทยา

โทรศัพท์ 0817696728


นายปรีชา ภูสีฤทธิ์
บ้านทัพม้าดอนหันแวงวิทยา

โทรศัพท์ 0896182563


ระวิวัลย์ เหล่าศรี
บ้านเหล่าหนองบัวดอนโพธิ์

โทรศัพท์ 0855974612


อภิชาติ ศรีสารคาม
บ้านเหล่าหนองบัวดอนโพธิ์

โทรศัพท์ 084-7911610


นุชจรี ภูจอมจิต
บ้านหนองบุญชู

โทรศัพท์ 0899408608


นายศุภทัต ทุมรินทร์
บ้านหนองล่าม

โทรศัพท์ 0878564511


นายรุ่งนิรัญ พุทธิเสน
บ้านนาทอง

โทรศัพท์ 0847863774


นางกิ่งกาญจน์ ศรีพลแสน
บ้านหนองเดิ่น

โทรศัพท์ 0847436690


ดุสิต มาตรี
บ้านกุดรัง

โทรศัพท์ 0870864048


นายสุวิศิษฏิ์ ศรีกุลวงศ์
บ้านหนองแสง

โทรศัพท์ 0807621511


นางกาญจนา ศรีพระนาม
บ้านหนองแสง

โทรศัพท์ 0810546529


อรุณวดี บุญไชย
บ้านกุดเม็ก

โทรศัพท์ 0868518464


นางปารณีย์ ศรีจันทร์หล้า
บ้านสำโรงหัวนาโนนจันทร์หอม

โทรศัพท์ 0833624942


วิชัย ศรีโรจน์
บ้านหนองแคน

โทรศัพท์ 0895775358


ดารุณี คมกลาง
บ้านหัวช้าง

โทรศัพท์ 0896228968


นางสุขาวดี เดชกวินเลิศ
บ้านหนองคลองหัวขัว

โทรศัพท์ 0898427968


นางสาวเนตรนภา คำภาเกะ
บ้านเลิงแฝกบัวแก้ว

โทรศัพท์ 0801816585


นางสาวเนตรนภา คำภาเกะ
บ้านเลิงแฝกบัวแก้ว

โทรศัพท์ 0801816585


นายศรายุธ จันทร์สม
บ้านศรีอรุณ

โทรศัพท์ 0831486346


นายศรายุธ จันทร์สม
บ้านศรีอรุณ

โทรศัพท์ 0831486346


นายศรายุธ จันทร์สม
บ้านศรีอรุณ

โทรศัพท์ 0831486346


นายชูชาติ ศรีรัตนโยธิน
บ้านบ่อแกบ่อทอง

โทรศัพท์ 0892731339


chayanont moonpim
บ้านบ่อแกบ่อทอง

โทรศัพท์ 0868579654


สมรศรี เทียมสุวรรณเลิศ
บ้านห้วยแคนโนนสูง

โทรศัพท์ 0878593288


จณิสตา พันธ์แสง
บ้านห้วยแคนโนนสูง

โทรศัพท์ 0910054439


นงนุช ดวงสิมมา
บ้านหนองแวงสหคามวิทย์

โทรศัพท์ 0833562838


เวียงทอง โยธาทูล
บ้านโสกคลอง

โทรศัพท์ 0862302700


ศศิธร จันทเดช
บ้านโสกคลอง

โทรศัพท์ 0879442714


ศิริญา ทางนะที
บ้านหนองบอน

โทรศัพท์ 0895703043


นางมะลิวัลย์ ลอยคลัง
บ้านจอมทอง

โทรศัพท์ 0892771463


นายกิตติพงษ์ คำสา
บ้านโสกกาว

โทรศัพท์ 0896175532


นางศิริพร บุษบง
บ้านหนองแหน

โทรศัพท์ 0872164828


บุณฑริกา ตาละซอน
บ้านไพศาล (ลี้ลอยอุทิศ)

โทรศัพท์ 0-8159-2873-3


นายศรายุธ จันทร์สม
บ้านไพศาล (ลี้ลอยอุทิศ)

โทรศัพท์ 0831486346


นายศรายุธ จันทร์สม
บ้านไพศาล (ลี้ลอยอุทิศ)

โทรศัพท์ 0831486346


เอกราช สิงหาราโท
บ้านนาโพธิ์

โทรศัพท์ 0850172149


นายศรายุธ จันทร์สม
บ้านหนองโดน

โทรศัพท์ 043985244


นายวิชัย จันทร์สม
บ้านหนองโดน

โทรศัพท์ 0898432951


นายศรายุธ จันทร์สม
บ้านหนองโดน

โทรศัพท์ 0831486346


นายสิงหา งามศิลป์
บ้านโนนสมบูรณ์

โทรศัพท์ 0879450714


นางสาวสุนิสา เค้าแคน
บ้านหัวนาคำโนนสมบัติ

โทรศัพท์ 0854315542


นางสาวสุนิสา เค้าแคน
บ้านโนนสะอาด

โทรศัพท์ 0854315542


นางสาวสุนิสา เค้าแคน
บ้านโนนสะอาด

โทรศัพท์ 0854315542


ชัยยศ หล้าโฉม
อนุบาลชื่นชม

โทรศัพท์ 0896170624


นายชัยยงค์ พิณโพธิ์
ชุมชนบ้านกุดปลาดุก

โทรศัพท์ 0862315637


ศิริไพบูลย์ เหล่ารัตน์ศรี
บ้านโนนทัน

โทรศัพท์ 0898829011


ศักดา ลาวงศ์
ดอนสวรรค์หนองกุงใต้วิทยา

โทรศัพท์ 0817417618


นางสุรางค์รัตน์ ยมศรีเคน
บ้านโคกกลางน้ำจั้นจอมศรี

โทรศัพท์ 0854635985


นายปฐมพงศ์ ซุงหล้า
บ้านหนองนาไร่เดียว

โทรศัพท์ 0821248176


จิรารัตน์ ศรีด้วง
กระบากวิทยาคาร

โทรศัพท์ 0885132147


เพชรัตน์ สีหาทัพ
กระบากวิทยาคาร

โทรศัพท์ 0885132147


อรญา ภานุศรี
บ้านผักแว่น

โทรศัพท์ 0833532424


ศราวุธ วิเศษคึมบง
บ้านส้มกบ

โทรศัพท์ 090- 3483479


นางดวงจิตร แสนคำ
บ้านผือ

โทรศัพท์ 0878645944


ชัดสกร พิกุลทอง
บ้านผือ

โทรศัพท์ 0899469997


นายปริญญา นิวาสวงษ์
บ้านหนองกุง

โทรศัพท์ 0892758158


ประหยัด บุษดี
บ้านกุดจอก

โทรศัพท์ 0833587441


ประหยัด บุษดี
บ้านกุดจอก

โทรศัพท์ 0833587441

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
@Copyright 2013 : DATA CMS v.05.56 Developed ITEC Nongkhai2