ยินดีต้อนรับ

รายชื่อเจ้าหน้าที่

[งานข้อมูลสารสนเทศโรงเรียน] [งานข้อมูลเขตพื้นที่]
บุษญากร โคกสีกุล
ศรีโกสุมวิทยามิตรภาพที่ 209

โทรศัพท์ 095-179-3184


อัญชลี ไชยศึก

โทรศัพท์ 095-179-3184


ณพรัช สมมุติรัมย์
ศรีโกสุมวิทยามิตรภาพที่ 209

โทรศัพท์ 095-179-3184


นางสุชานันท์ ภูลับ
ศรีโกสุมวิทยามิตรภาพที่ 209

โทรศัพท์ 095-179-3184


ลาวัล รัตนะ
บ้านสังข์ทอง

โทรศัพท์ 0-4376-1451


Manop Kalyason

โทรศัพท์ 0-4376-1802


นางปาริชาติ ชูปฏิบัติ
บ้านโชคชัย

โทรศัพท์ 043750304


ชุลีพร พรรคมาตย์
บ้านโชคชัย

โทรศัพท์ 043750304


นางมัณฑนา อุทโธ
บ้านศรีสุข

โทรศัพท์ 0-4375-0033


สงวน ศรีสอน
บ้านศรีสุข

โทรศัพท์ 0-4375-0033


กุหลาบ ช่วยศรี
บ้านแห่เหนือ

โทรศัพท์ 0898633029


นางจรัสศรี จันทะรักษ์
บ้านท่าเดื่อ

โทรศัพท์ 0872605864


เลิศลักษณ์ ศรีแสง
บ้านท่าเดื่อ

โทรศัพท์ 0872605864


นางสาวศิริกาญจน์ โพนสงคราม
บ้านแพงหนองเหนือ

โทรศัพท์ 043776118


ศิริกาญจน์ โพนสงคราม
บ้านแพงหนองเหนือ

โทรศัพท์ 043776118


รุจิวัลย์ นามวงษา
บ้านม่วงน้อย

โทรศัพท์ 0-43776218, 0992097600


RUCHIWAN NAMWONGSA
บ้านม่วงน้อย

โทรศัพท์ 0-43776218, 0992097600


สิทธิพร เขียวในวัง
บ้านหนองโก

โทรศัพท์ 0-43029788


ภิบาล สอนทะเดช
บ้านโนนเมืองสองคอน

โทรศัพท์ 0-4375-6149


นางสาคร รังษา
บ้านเหล่าโพธิ์

โทรศัพท์ 0898439219


นางรัชนิดา พจนนุสนธิ์
บ้านหนองบอนหัวหนองเหล่ายาว

โทรศัพท์ 0-4377-6138


นางอนงนาถ ปลายขอก
บ้านโนนสัง

โทรศัพท์ 083-3670519


นางพรรณี โพธิปัดชา
บ้านหนองสระพังโนนสะอาด

โทรศัพท์ 0-4302-9782


เพ็ญนภา ปาปะขำ
บ้านโนนราษีโคกล่าม

โทรศัพท์ 0-4375-0095


นางอมร ดรโท
บ้านโนนราษีโคกล่าม

โทรศัพท์ 0-4375-0095


เพ็ญนภา ปาปะขำ
บ้านโนนราษีโคกล่าม

โทรศัพท์ 0-4375-0095


ภัทรียา บุญศรี
บ้านวังโพน

โทรศัพท์ -


นายสุภรัตน์ จันทะนนตรี
บ้านวังโพน

โทรศัพท์ -


นางสาวรัตนาวดี พงษะพัง
บ้านวังโพน

โทรศัพท์ -


นายสราวุฒิ กุมภิโร
บ้านเหล่าพ่อหา

โทรศัพท์ 0-4375-6061


นายถนัด เสตเตมิย์
บ้านโคกกลาง

โทรศัพท์ 0-4302-9778


นายถนัด เสตเตมิย์
บ้านโคกกลาง

โทรศัพท์ 0-4302-9778


นายทองสุข ทับวิธร
บ้านโคกกลาง

โทรศัพท์ 0-4302-9778


นายเอกภักดิ์ เข็มพิลา
บ้านหนองเขื่อน

โทรศัพท์ 0-4375-6057


พลอยนุชจีรา สามุติรัมย์
บ้านหนองเขื่อน

โทรศัพท์ 0-4375-6057


นางสาวธณัฐดา อันมาก
บ้านดอนจำปาดอนสวรรค์

โทรศัพท์ 094-2733-330


นางสาวศศิธร โพธิ์สม
บ้านม่วงใหญ่ดอนน้อยวิทยา

โทรศัพท์ 0883228322


นายมนูญ สุพรรณฝ่าย
บ้านม่วงใหญ่ดอนน้อยวิทยา

โทรศัพท์ 0883228322


Ronnachut Rittichai
บ้านม่วงใหญ่ดอนน้อยวิทยา

โทรศัพท์ 0883228322


ปิยะ ฮาตระวัง
ชุมชนโพนงามโพนสวาง

โทรศัพท์ 0-4399-6057


นายมนูญ สุพรรณฝ่าย
ชุมชนโพนงามโพนสวาง

โทรศัพท์ 0-4399-6057


มนูญ สุพรรณฝ่าย
ชุมชนโพนงามโพนสวาง

โทรศัพท์ 0-4399-6057


ยอดขวัญ ไวบรรเทา
บ้านวังยาววิทยายน

โทรศัพท์ 0-4399-7051


นายสายยนต์ ดรอิศวร
หินแห่เสริมศิลป์

โทรศัพท์ 0-4375-0026


สายยนต์ ดรอิศวร
หินแห่เสริมศิลป์

โทรศัพท์ 0-4375-0026


คณิติน กางร่มกลาง
บ้านวังจาน

โทรศัพท์ 0-4375-0113


นางสุวิมล สุวรรณโสภา
บ้านวังจาน

โทรศัพท์ 0-4375-0113


นายธีรวัฒน์ สุทธิปัญโญ
ดอนกลางนุกูลวิทย์

โทรศัพท์ 0-4399-7519


เสนิด นาลาดทา
บ้านทิพโสต

โทรศัพท์ 0-43-029785


หนึ่งฤทัย คุณแสง
บ้านวังกุง

โทรศัพท์ 043750111


ศุภางค์ ชัยมูล
หนองกุงศาลาน้ำเที่ยงวิทยากร

โทรศัพท์ 0-4370-6104


นายกิจภูมิ บุญอบ
หนองกุงศาลานำเที่ยงวิทยากร

โทรศัพท์ 0-4370-6104


เรืองศักดิ์ ทับบุญ
หนองกุงศาลาน้ำเที่ยงวิทยากร

โทรศัพท์ 0-4370-6104


ศศิธร สินธุบัว
หนองกุงศาลาน้ำเที่ยงวิทยากร

โทรศัพท์ 0-4370-6104


วรรณพษา หอมสมบัติ
หนองกุงศาลาน้ำเที่ยงวิทยากร

โทรศัพท์ 0-4370-6104


จิรภา คุณแสง
บ้านบะหลวงหนองแวง

โทรศัพท์ 0934135467


พรศิลป์ ผิวผ่อง
บ้านเขื่อน (เขื่อนศึกษาคาร)

โทรศัพท์ 0-43994606


นงรักษ์ แสงตันชัย
บ้านโนนเนาว์

โทรศัพท์ 0-4302-9784


นางอรวรรณ สุขศรี
บ้านโนนเมืองประชาสรรค์

โทรศัพท์ 0-9354-3301


นางอภัยวรรณ จันคามิ
บ้านหนองบัวเรียน

โทรศัพท์ 0868509620


นางสาวสุมามาลย์ สายจันทร์
บ้านหนองบัวเรียน

โทรศัพท์ 0868509620


อรชา ศิริวิชัย
บ้านผักหนอก

โทรศัพท์ 0-4399-4685


นางเพ็ญศรี บุระคำ
บ้านผักหนอก

โทรศัพท์ 0-4399-4685


มยุรา โกฎหอม
บ้านโนนนกหอ

โทรศัพท์ 081391310


พรศิลป์ ผิวผ่อง
บ้านโนนนกหอ

โทรศัพท์ 081391310


ศิณิช์ภัส สอนอินทร์

โทรศัพท์ 0-4376-1807


จุฑารัตน์ คชเสโร
บ้านแห่บริหารวิทย์

โทรศัพท์ 0-4376-1807


สุพัฒตรา ถิ่นจันดา
บ้านแห่บริหารวิทย์

โทรศัพท์ 0-4376-1807


นางสาวอรชา ศิริวิชัย
โรงเรียนบ้านยางน้อย

โทรศัพท์ 0-43-998193


นายประยงค์ ศรีทรัพย์
บ้านยางน้อย

โทรศัพท์ 0-43-998193


Paiboon Buttakoat
บ้านดอนสันติ

โทรศัพท์ 0-43643538


สุพัฒตรา ถิ่นจันดา
บ้านดอนสันติ

โทรศัพท์ 0-43643538


teera chinnasree
บ้านโพนทอง

โทรศัพท์ 081-0604-966


นายธีระ ชิณศรี
บ้านโพนทอง

โทรศัพท์ 081-0604-966


ปัญจมา วงศ์เจริญ
บ้านโพนทอง

โทรศัพท์ 081-0604-966


นายนิคม ชุมเชิงกาญจน์
บ้านโนนคัดเค้าคุยกอก

โทรศัพท์ 089-8417756


กุลนาถ เอี่ยมสะอาด
อนุบาลสุรินทร์

โทรศัพท์ 089-8417756


นายปรีชา ศรีคาม
บ้านโนนคัดเค้าคุยกอก

โทรศัพท์ 089-8417756


นายประจักร์ สุราสา
บ้านป่าเป้า

โทรศัพท์ 0-4375-0024


อรชา ศิริวิชัย
บ้านป่าเป้า

โทรศัพท์ 0-4375-0024


ปัญจมา วงศ์เจริญ
บ้านป่าปอ

โทรศัพท์ 0827359647


ปัญจมา เนตรภักดี
บ้านห้วยม่วง

โทรศัพท์ 0-4375-0035


Boworn chaiseeha
บ้านห้วยม่วง

โทรศัพท์ 0-4375-0035


นางวรรณนภา ฤทธิ์พรม
บ้านห้วยม่วง

โทรศัพท์ 0-4375-0035


อำนาจ ศรีพันลำ
บ้านแก้งขิงแคง

โทรศัพท์ 0-43981416


ภูริภัทร์ ธูปกระโทก
บ้านแก้งขิงแคง

โทรศัพท์ 0-43981416


Ratree Panmueng
บ้านหนองกุงวันดีประชาสรรค์

โทรศัพท์ 0-4376-9279


นางสาวสุภาวดี สิงห์มาตย์
บ้านหัวขัว

โทรศัพท์ 0-4375-0019


นายมนัส เมืองมัจฉา
บ้านเขวาสะดืออิสาน

โทรศัพท์


มนัส เมืองมัจฉา
บ้านเขวาสะดืออิสาน

โทรศัพท์


นายชำเริญ กันทาง
บ้านเขวาสะดืออิสาน

โทรศัพท์


chakree sinthubua
บ้านเขวาสะดืออิสาน

โทรศัพท์


นายชาครีย์ สินธุบัว
บ้านแท่นโนนหนองคู

โทรศัพท์ 0812611899


ไกรเยี่ยม ศิริแก้วเลิศ
บ้านแท่นโนนหนองคู

โทรศัพท์ 0812611899


นายทวี ศรีนูเดช
บ้านยางสินไชย หนองหาด

โทรศัพท์ -


เรณู รัตนทิพย์
บ้านเหล่าหนองแคน

โทรศัพท์ 0-43750025


สำเนียง สิทธิหาโคตร
บ้านเหล่าหนองแคน

โทรศัพท์ 0-43750025


เพ็ญศรี บุระคำ
โรงเรียนบ้านหญ้าขาว

โทรศัพท์ 0-4375-0027


บุญเลิศ จันทร์โท
บ้านหญ้าขาว

โทรศัพท์ 0-4375-0027


songsak boonyassa
บ้านหนองเหล็ก

โทรศัพท์ 0-43750024


นางสาวรัายาธร สีสมัย
บ้านหนองเหล็ก

โทรศัพท์ 0-43750024


aekkasit sittinet
บ้านหนองแวงสวนกล้วย

โทรศัพท์ 0-43760023


เกษมศรี นพเก้า
บ้านหนองแวงสวนกล้วย

โทรศัพท์ 0-43760023


นายเอกสิทธื์ สิทธิเนตร
โรงเรียนบ้านหนองแวงสวนกล้วย

โทรศัพท์ 0-43760023


นายสุรศักดิ์ แสนมานิตย์
บ้านโนนสะอาดหนองหญ้าม้าโคกสี

โทรศัพท์


มุจรินทร์ คุณานันท์
บ้านทันดู่เหนือ

โทรศัพท์ 0-4372-4238


วรุณรัตน์ สะสม
บ้านทันดู่เหนือ

โทรศัพท์ 0-4372-4238


อมร สร้อยคำ
บ้านทันดู่เหนือ

โทรศัพท์ 0-4372-4238


นางสาวรัายาธร สีสมัย
บ้านนาล้อมโคกสว่าง

โทรศัพท์ 0-4375-0032


อุไรวัลย์ ศรีสุนนท์
บ้านหมากมายโพธิ์ทอง

โทรศัพท์


อุไรวัลย์ ศรีสุนนท์
บ้านหมากมายโพธิ์ทอง

โทรศัพท์


ณิชาภา รัตนพล
บ้านหมากมายโพธิ์ทอง

โทรศัพท์


นายชัยณรงค์ สีสุวอ
บ้านโนนสูงวังขอนจิก

โทรศัพท์ 0-43750032


อำนวย สีพั้วฮาม
บ้านโนนสูงวังขอนจิก

โทรศัพท์ 0-43750032


ศศิมาภรณ์ เพ็ชรกอง
บ้านกอกหนองผือ

โทรศัพท์ 043020595


สิทธิพงษ์ ยอดบุญ
บ้านกอกหนองผือ

โทรศัพท์ 043020595


ผกามาศ สาคร
บ้านหนองปลาเข็ง

โทรศัพท์ 0-4375-0188


พชพร แก้วเมืองกลาง
บ้านหินแห่โนนเมืองน้อย

โทรศัพท์ 0945165991


กัญจน์ณภัค พิมพ์อ้น
บ้านหินแห่โนนเมืองน้อย

โทรศัพท์ 0945165991


อลัน พิมพ์อ้น
บ้านหินแห่โนนเมืองน้อย

โทรศัพท์ 0945165991


นางนิอร รุจิรสิโรตม์
บ้านคุยแพง

โทรศัพท์ -


นายนิวัฒน์ แสนมานิตย์
บ้านคุยเชือก

โทรศัพท์ 0-4375-0190


ศริตวรรธน์ เวียงนนท์
บ้านคุยเชือก

โทรศัพท์ 0-4375-0190


คมศักดิ์ คำมีแสง
บ้านปลาเดิดปลาปัดสำโรง

โทรศัพท์ 0-4375-0022


นางอุดร รัตนวงษา
บ้านสว่างยางท่าแจ้ง

โทรศัพท์ 0-4375-0099


นางอุดร รัตนวงษา
บ้านสว่างยางท่าแจ้ง

โทรศัพท์ 0-4375-0099


นายนิรัญ สุขสวัสดิ์
บ้านยางใหญ่

โทรศัพท์ 0-4376-1794


อรชา ศิริวิชัย

โทรศัพท์ 0-4376-1794


นรภัทร บัวคำโคตร
บ้านคุยโพธิ์

โทรศัพท์ 0-4375-0034


เทอดภูมิ ราญมีชัย
บ้านแก่งโกสุมท่างาม

โทรศัพท์ 0-4376-1803


สิริโสภา มหาอ้น
บ้านแก่งโกสุมท่างาม

โทรศัพท์ 0-4376-1803


ภาริศา แสนวัง
บ้านเลิงบัว

โทรศัพท์ 0-4375-0025


สิริโสภา มหาอ้น
บ้านเลิงบัว

โทรศัพท์ 0-4375-0025


pinyada sanghaow
บ้านเลิงใต้

โทรศัพท์ 0-4373-6131


เชษฐชัย บัวทอง
บ้านเลิงใต้

โทรศัพท์ 0-4373-6131


บูรณ์ถิ่น จันเสนา
บ้านหนองหอย

โทรศัพท์ 0-4375-0187


นายเอกพร พูนขุนทด
บ้านหนองหอย

โทรศัพท์ 0-4375-0187


พิมสุภา สีหานาท
บ้านน้ำจ้อย

โทรศัพท์


เอกพร พูนขุนทด
บ้านน้ำจ้อย

โทรศัพท์


Thanacporn Lapon
บ้านน้ำจ้อย

โทรศัพท์


นางสุภาวดี ศรีวงยาง
บ้านเชียงยืน

โทรศัพท์ 0-43781-848


สุภาวดี ศรีวงยาง
บ้านเชียงยืน

โทรศัพท์ 0-43781-848


มนตรี เงาแสง
บ้านเชียงยืน

โทรศัพท์ 0-43781-848


เพชรดา โพธิหล้า
บ้านเชียงยืน

โทรศัพท์ 0-43781-848


นางอรวดี มุนติเก
โรงเรียนบ้านสร้างแก้วหนองโป่ง

โทรศัพท์ 0-4378-1310


สุรเดช อินทะคม
บ้านสร้างแก้ว

โทรศัพท์ 0-4378-1310


นางวิภาดา สวัสดิ์ภูมิ
บ้านโคกสูง

โทรศัพท์ 0-4378-1092


นางวิภาดา สวัสดิ์ภูมิ
บ้านโคกสูง

โทรศัพท์ 0-4378-1092


ภัทราวดี ศรีสารคาม
บ้านโนนงิ้วหินแห่ศรีเชียงเหนือ

โทรศัพท์ 043029820


สมปอง โพธิบัณฑิต
บ้านโนนงิ้วหินแห่ศรีเชียงเหนือ

โทรศัพท์ 043029820


นายแสง ภูผาลา

โทรศัพท์ 0


Sang Poophala
บ้านหนองคู (หนองคูวิทยาคาร)

โทรศัพท์ 0


นายปรีดาพจน์ โสโท
ศิริราษฎร์หมากหญ้า

โทรศัพท์


สุเมธ สุทธิปัญโญ
ศิริราษฎร์หมากหญ้า

โทรศัพท์


ไพรวัลย์ เศษโม้
ศิริราษฎร์หมากหญ้า

โทรศัพท์


watcharee nareechan
บ้านขีหนองจิก

โทรศัพท์ 0-4375-0193


สุกัลยา ภักดีกุล
บ้านหนองซอน

โทรศัพท์ 0-4375-2004


sophida Nuengmek
บ้านหนองซอน

โทรศัพท์ 0-4375-2004


เกษม จันสามารถ
บ้านหนองซอน

โทรศัพท์ 0-4375-2004


นายอารีย์ กองทุ่งมน
บ้านสีดาสระแก้ว

โทรศัพท์ 043026829


นายสาธิต รัตนฐานู
บ้านหนองไห

โทรศัพท์ 0-4375-2079


นายปริญญา นิวาสวงษ์
บ้านหนองไห

โทรศัพท์ 0-4375-2079


ประจักษ์ จันทะเขียง
บ้านโพน

โทรศัพท์ 0900244105


อภิญญา รัตนฐานู
บ้านโพน

โทรศัพท์ 0900244105


นายนิพนธ์ ผาบจันทร์สิงห์
บ้านโพน

โทรศัพท์ 0900244105


นายวัชระ แสงชัย
ไทยรัฐวิทยา 17 (บ้านมะโม)

โทรศัพท์ 043-752076


นายพันธุ์ระวี เนื่องโพธิ์
ไทยรัฐวิทยา 17 (บ้านมะโม)

โทรศัพท์ 043-752076


พิไลศรี อิศรางกูร
บ้านแฝกโนนสำราญ

โทรศัพท์ 0819546500


ลดาวัลย์ ไชยรงศรี

โทรศัพท์ 043-029822


ประหยัด ดวงมาลา
บ้านสะอาดดอนเงิน

โทรศัพท์ 0879442928


ประหยัด ดวงมาลา
บ้านสะอาดดอนเงิน

โทรศัพท์ 0879442928


กตัญญุตา สีดาพล
บ้านผำ

โทรศัพท์ 0-4375-0196


วีรวรรณ นิวาสวงษ์
บ้านผำ

โทรศัพท์ 0-4375-0196


จำลอง อุปนันท์
บ้านผำ

โทรศัพท์ 0-4375-0196


มัลลิกา เลขกลาง
จินดาอารมณ์

โทรศัพท์ -


มัลลิกา เลขกลาง
จินดาอารมณ์

โทรศัพท์ -


นริศ พรนิคม
บ้านขามเปี้ย

โทรศัพท์ 0-4398-8034


ศักดิ์ศรี รันเรือง

โทรศัพท์ 0-4398-8034


นายประยงค์ ศรีทรัพย์
บ้านขามเปี้ย

โทรศัพท์ 0-4398-8034


ปรีชา ประยงค์หอม
บ้านเข็งมิตรภาพที่ 139

โทรศัพท์ 043988189


นางรัญจวน ธรรมทินโน
บ้านกู่ทอง

โทรศัพท์ 043-029817


นายสมกิจ เหล่าศรี
บ้านเมืองเพ็ง

โทรศัพท์ 043750146


นางสาวกนกวรรณ ทันบาล
บ้านเมืองเพ็ง

โทรศัพท์ 043750146


พรรณิภา รัตนทิพย์
บ้านโจดบัวบาน

โทรศัพท์ 0933235219


จักรรินทร์ จุลสม
บ้านหนองมันปลา

โทรศัพท์ 0-4375-0147


นางกนกวรรณ แสงนาค
บ้านหนองมันปลา

โทรศัพท์ 0-4375-0147


ประจัญชัย เศษโม้

โทรศัพท์ 093-334-3516


นางกนกวรรณ แสงนาค
บ้านหนองชาด

โทรศัพท์ 093-334-3516


จุฬาพัฒน์ จันทะหาร
บ้านจานโนนสูง

โทรศัพท์ 0951931041


อุมาพร ชิณแสน
บ้านจานโนนสูง

โทรศัพท์ 0951931041


วิษณุ สารปรัง
บ้านหนองมะเม้า

โทรศัพท์


มาศพล ประทุมแพง
บ้านท่ากระเสริม

โทรศัพท์


สุภารัตน์ บุษดี
บ้านท่ากระเสริม

โทรศัพท์


ฉวีวรรณ จอมทอง
บ้านโคกข่า

โทรศัพท์ 0-4375-0039


สิริโสภา มหาอ้น
บ้านโคกข่า

โทรศัพท์ 0-4375-0039


ทินกร พันธะไชย
บ้านหนองแวง

โทรศัพท์


puttong kamonlert
บ้านหนองแวง

โทรศัพท์


รุจิรดา สินนา
บ้านหนองแวง

โทรศัพท์


เสน่ห์ สุขวิชัย
บ้านโนนศรีสวัสดิ์โนนสวรรค์

โทรศัพท์ 0-4398-7077


ชลวรรษ จันทร์น้อย
บ้านเสือเฒ่าหนองเรือวิทยา

โทรศัพท์ 0-4398-8106


บุญโฮม สอรักษา
บ้านแบก (แบกสมบูรณ์วิทย์)

โทรศัพท์ 0-4398-6063


นายอานนท์ ไสยโสภณ

โทรศัพท์ 0-4398-6063


ชัยวิชิต นามมุง
บ้านทัพม้าดอนหันแวงวิทยา

โทรศัพท์ 0-4398-6026


นางศิริรัตน์ ภาระบาล
บ้านทัพม้าดอนหันแวงวิทยา

โทรศัพท์ 0-4398-6026


ระวิวัลย์ เหล่าศรี

โทรศัพท์ 0-4398-8652


นุชจรี ภูจอมจิต

โทรศัพท์ 0-4376-9782


นายศุภทัต ทุมรินทร์
บ้านหนองล่าม

โทรศัพท์ 0973019322


นางพัษณารินทร์ ทองบุตร

โทรศัพท์ 0-4375-0116


นายมาศพล ประทุมแพง

โทรศัพท์ 0-4375-0117


ดุสิต มาตรี
บ้านกุดรัง

โทรศัพท์ 043728258


นายสุวิศิษฏิ์ ศรีกุลวงศ์
บ้านหนองแสง

โทรศัพท์ 043985027


นางกาญจนา ศรีพระนาม
บ้านหนองแสง

โทรศัพท์ 043985027


ศุภฤกษ์ ดอนพะลัด
บ้านกุดเม็ก

โทรศัพท์ 0868579654


นางสาวชญาดา ไชยสีดา
บ้านสำโรงหัวนาโนนจันทร์หอม

โทรศัพท์ 0-4373-1183


นางสาวชญาดา ไชยสีดา
บ้านสำโรงหัวนาโนนจันทร์หอม

โทรศัพท์ 0-4373-1183


นางอรอุมา แสนมี
บ้านหนองแคนโนนงามโชคชัย

โทรศัพท์ 0885625226


นายวิชัย ศรีโรจน์
บ้านหนองแคนโนนงามโชคชัย

โทรศัพท์ 0885625226


ดารุณี คมกลาง
บ้านหัวช้าง

โทรศัพท์ 0-4372-8188


นางสุขาวดี เดชกวินเลิศ
บ้านหนองคลองหัวขัว

โทรศัพท์ 083-340-1593


พรนิภา ซาเกิม
บ้านเลิงแฝกบัวแก้ว

โทรศัพท์ 0892760022


อัจฉราภรณ์ ศรีหวัง

โทรศัพท์ 0892760022


นายศรายุธ จันทร์สม
บ้านศรีอรุณ

โทรศัพท์ 0-4372-4448


นายชูชาติ ศรีรัตนโยธิน
บ้านบ่อแกบ่อทอง

โทรศัพท์ 0928261404


chayanont moonpim
บ้านบ่อแกบ่อทอง

โทรศัพท์ 0928261404


นายสัมฤทธิ์ ป่าเจือ
บ้านบ่อแกบ่อทอง

โทรศัพท์ 0928261404


ชวลิต นุกูลการ
บ้านห้วยแคนโนนสูง

โทรศัพท์ 043029768


วรรณวิภา ภูน้ำใส
บ้านห้วยแคนโนนสูง

โทรศัพท์ 043029768


จณิสตา พันธ์แสง
บ้านห้วยแคนโนนสูง

โทรศัพท์ 043029768


นรีกาญจณ์ ซาแท่น
บ้านหนองแวงสหคามวิทย์

โทรศัพท์ 0-4373-7452


เวียงทอง โยธาทูล

โทรศัพท์ 0-4373-7453


ศิริพร ศรีบุตร

โทรศัพท์ 0-4373-7453


นางฐิติณา สิมารักษ์
บ้านหนองบอน

โทรศัพท์ 0895703043


พนิดา ชาเหลา
บ้านหนองบอน

โทรศัพท์ 0895703043


นางมะลิวัลย์ ลอยคลัง
บ้านจอมทอง

โทรศัพท์ 088-595-4618


นายกิตติพงษ์ คำสา
บ้านโสกกาว

โทรศัพท์ 0-4375-0000


วีระพล ศรีเชียงพิมพ์
บ้านโสกกาว

โทรศัพท์ 0-4375-0000


เพลินจิต อาจหาญ
บ้านโสกกาว

โทรศัพท์ 0-4375-0000


นางนภสร แผ่นผา
บ้านหนองแหน

โทรศัพท์ 0895760763


ศุภิสรา จันทร์ศรี
บ้านหนองแหน

โทรศัพท์ 0895760763


บุณฑริกา ตาละซอน
บ้านไพศาล (ลี้ลอยอุทิศ)

โทรศัพท์ 064-6968669


นายศรายุธ จันทร์สม
บ้านไพศาล (ลี้ลอยอุทิศ)

โทรศัพท์ 064-6968669


นายศรายุธ จันทร์สม
บ้านไพศาล (ลี้ลอยอุทิศ)

โทรศัพท์ 064-6968669


บุญช่วย ไชยะ
บ้านนาโพธิ์

โทรศัพท์ 0-4398-5223


ศุภิสรา จันทร์ศรี
บ้านนาโพธิ์

โทรศัพท์ 0-4398-5223


นางอุทัย รุ่งร่มเย็น
บ้านหนองโดน

โทรศัพท์ 0-4398-5244


นายวิชัย จันทร์สม
บ้านหนองโดน

โทรศัพท์ 0-4398-5244


นายศรายุธ จันทร์สม
บ้านหนองโดน

โทรศัพท์ 0-4398-5244


นางขวัญลักษณ์ อันทองวัจน์กร
บ้านโนนสมบูรณ์

โทรศัพท์ 0895716757


นางสาวสุนิสา เค้าแคน
บ้านหัวนาคำโนนสมบัติ

โทรศัพท์


นางสาวสุนิสา เค้าแคน

โทรศัพท์


นายสุริยาวุธ ชาญไชย
บ้านหัวนาคำโนนสมบัติ

โทรศัพท์


นางสาวสุนิสา เค้าแคน
บ้านโนนสะอาด

โทรศัพท์ -


ปรเมศร เนื่องมัจฉา
บ้านโนนสะอาด

โทรศัพท์ -


นายปรเมศร เนื่องมัจฉา
บ้านโนนสะอาด

โทรศัพท์ -


พิชิต วิชาทา
อนุบาลชื่นชม

โทรศัพท์ 0-4375-1207


นายชัยยงค์ พิณโพธิ์
ชุมชนบ้านกุดปลาดุก

โทรศัพท์ 0-4375-1180


สุภาพร สิทธิจันทร์
ชุมชนบ้านกุดปลาดุก

โทรศัพท์ 0-4375-1180


ธันญ์สุธี นาวัฒนเศรษฐ์
บ้านโนนทัน

โทรศัพท์ 0813801710


ศักดา ลาวงศ์
ดอนสวรรค์หนองกุงใต้วิทยา

โทรศัพท์ 081-741-7618


จารุฬี แสงอรุณ

โทรศัพท์ 0-4375-0005


นางสาวอรญา ภานุศรี
บ้านโคกกลางน้ำจั้นจอมศรี

โทรศัพท์ 0-4375-0005


อรญา ภานุศรี
บ้านโคกกลางน้ำจั้นจอมศรี

โทรศัพท์ 0-4375-0005


ปฐมพงศ์ ซุงหล้า
บ้านหนองนาไร่เดียว

โทรศัพท์ 0-4375-0002


นายปฐมพงศ์ ซุงหล้า
บ้านหนองนาไร่เดียว

โทรศัพท์ 0-4375-0002


ศิรินภา นิกรพรม
บ้านหนองนาไร่เดียว

โทรศัพท์ 0-4375-0002


เรวัตร อินมณเฑียร
กระบากวิทยาคาร

โทรศัพท์ 0-4398-6581-2


จิรารัตน์ ศรีด้วง
กระบากวิทยาคาร

โทรศัพท์ 0-4398-6581-2


เพชรัตน์ สีหาทัพ
กระบากวิทยาคาร

โทรศัพท์ 0-4398-6581-2


เพชรัตน์ สีหาทัพ
กระบากวิทยาคาร

โทรศัพท์ 0-4398-6581-2


เพชรัตน์ สีหาทัพ
กระบากวิทยาคาร

โทรศัพท์ 0-4398-6581-2


อรญา ภานุศรี

โทรศัพท์ 043750157


ชัยยศ หล้าโฉม
บ้านส้มกบ

โทรศัพท์ 0-4375-0103


ศราวุธ วิเศษคึมบง
บ้านส้มกบ

โทรศัพท์ 0-4375-0103


สุภักษร ทัพภูธร
บ้านส้มกบ

โทรศัพท์ 0-4375-0103


นางดวงจิตร แสนคำ
บ้านผือ

โทรศัพท์ 0-43756005


ดวงจิตร แสนคำ

โทรศัพท์ 0-43756005


นางวิไลพร ชินสีห์
บ้านหนองกุง

โทรศัพท์ 0894182271


นายวีรส แก้วใส
บ้านกุดจอก

โทรศัพท์ 0833587441


วีรส แก้วใส
บ้านกุดจอก

โทรศัพท์ 0833587441


นายฐพัชร์ โคตะ
บ้านกุดจอก

โทรศัพท์ 0833587441


ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน