ยินดีต้อนรับ

รายชื่อเจ้าหน้าที่

[งานข้อมูลสารสนเทศโรงเรียน] [งานข้อมูลเขตพื้นที่]
อัญชลี ไชยศึก
ศรีโกสุมวิทยามิตรภาพที่ 209

โทรศัพท์ 0-4376-2289


ณพรัช สมมุติรัมย์
ศรีโกสุมวิทยามิตรภาพที่ 209

โทรศัพท์ 0-4376-2289


ลาวัล รัตนะ
บ้านสังข์ทอง

โทรศัพท์ 0-4376-1451


Manop Kalyason
บ้านดอนกลอยหนองยาง

โทรศัพท์ 0-4376-1802


Manop Kalyason
บ้านดอนกลอยหนองยาง

โทรศัพท์ 0-4376-1802


นายหมั่น ศิริโสดา
บ้านโชคชัย

โทรศัพท์ 0-4374-5392


ชุลีพร พรรคมาตย์
บ้านโชคชัย

โทรศัพท์ 0-4374-5392


นางมัณฑนา อุทโธ
บ้านศรีสุข

โทรศัพท์ 0-4375-0033


สงวน ศรีสอน
บ้านศรีสุข

โทรศัพท์ 0-4375-0033


ดารุณี กุลเพ็ชร
บ้านแห่เหนือ

โทรศัพท์ 0-4375-0030


กุหลาบ ช่วยศรี
บ้านแห่เหนือ

โทรศัพท์ 0-4375-0030


นางจรัสศรี จันทะรักษ์
บ้านท่าเดื่อ

โทรศัพท์


เลิศลักษณ์ ศรีแสง
บ้านท่าเดื่อ

โทรศัพท์


นายพิเชด มุลตะกร
บ้านแพงหนองเหนือ

โทรศัพท์ 043776118


ศิริกาญจน์ โพนสงคราม
บ้านแพงหนองเหนือ

โทรศัพท์ 043776118


เยาวลักษณ์ ดวงราช
บ้านม่วงน้อย

โทรศัพท์ 0-43776218, 0801771077


กลิ่นแก้ว รำเพยพล
บ้านม่วงน้อย

โทรศัพท์ 0-43776218, 0801771077


สิทธิพร เขียวในวัง
บ้านหนองโก

โทรศัพท์ 0-4375-0098


ภิบาล สอนทะเดช
บ้านโนนเมืองสองคอน

โทรศัพท์ 0-4375-6149


นางสาคร รังษา
บ้านเหล่าโพธิ์

โทรศัพท์ 0898439219


นางรัชนิดา พจนนุสนธิ์
บ้านหนองบอนหัวหนองเหล่ายาว

โทรศัพท์ 0-4377-6138


นางอนงนาถ ปลายขอก
บ้านโนนสัง

โทรศัพท์ 089-9425915


นางพรรณี โพธิปัดชา
บ้านหนองสระพังโนนสะอาด

โทรศัพท์ 0-4375-0110


เพ็ญนภา ปาปะขำ
บ้านโนนราษีโคกล่าม

โทรศัพท์ 0-4375-0095


นางอมร ดรโท
บ้านโนนราษีโคกล่าม

โทรศัพท์ 0-4375-0095


นางเสาวนีย์ ศรีคำแหง
บ้านเหล่าพ่อหา

โทรศัพท์ 0-4375-6061


นายถนัด เสตเตมิย์
บ้านโคกกลาง

โทรศัพท์ 0-4375-0094


นายถนัด เสตเตมิย์
บ้านโคกกลาง

โทรศัพท์ 0-4375-0094


นายทองสุข ทับวิธร
บ้านโคกกลาง

โทรศัพท์ 0-4375-0094


นายนิคม ตันชาลี
บ้านหนองเขื่อน

โทรศัพท์ 0-4375-6057


นายสมชัย พาโนมัย
บ้านดอนจำปาดอนสวรรค์

โทรศัพท์ 098-1035-932


นายมนูญ สุพรรณฝ่าย
บ้านม่วงใหญ่ดอนน้อยวิทยา

โทรศัพท์ 0895762209


นายมนูญ สุพรรณฝ่าย
บ้านม่วงใหญ่ดอนน้อยวิทยา

โทรศัพท์ 0895762209


ปิยะ ฮาตระวัง
ชุมชนโพนงามโพนสวาง

โทรศัพท์ 0-4399-6057


นางดอกซ้อน มาบุญธรรม
ชุมชนโพนงามโพนสวาง

โทรศัพท์ 0-4399-6057


ยอดขวัญ ไวบรรเทา
บ้านวังยาววิทยายน

โทรศัพท์ 0-4399-7051


นายสายยนต์ ดรอิศวร
หินแห่เสริมศิลป์

โทรศัพท์ 0-4375-0026


สายยนต์ ดรอิศวร
หินแห่เสริมศิลป์

โทรศัพท์ 0-4375-0026


วรรณิศา ดวงวันทอง
บ้านวังจาน

โทรศัพท์ 0-4375-0113


วรรณิศา ดวงวันทอง
ดอนกลางนุกูลวิทย์

โทรศัพท์ 0-4399-7519


เสนิด นาลาดทา
บ้านทิพโสต

โทรศัพท์ 0-4375-0112


อมร ศิริอุเทน
บ้านวังกุง

โทรศัพท์ 043750111


นายกิจภูมิ บุญอบ
หนองกุงศาลานำเที่ยงวิทยากร

โทรศัพท์ 0-4370-6104


เรืองศักดิ์ ทับบุญ
หนองกุงศาลาน้ำเที่ยงวิทยากร

โทรศัพท์ 0-4370-6104


ศศิธร สินธุบัว
หนองกุงศาลาน้ำเที่ยงวิทยากร

โทรศัพท์ 0-4370-6104


วรรณพษา หอมสมบัติ
หนองกุงศาลาน้ำเที่ยงวิทยากร

โทรศัพท์ 0-4370-6104


จิรภา คุณแสง
บ้านบะหลวงหนองแวง

โทรศัพท์ 0-4399-7115


พรศิลป์ ผิวผ่อง
บ้านเขื่อน (เขื่อนศึกษาคาร)

โทรศัพท์ 0-43994606


บานเย็น ศิริมูล
บ้านโนนเนาว์

โทรศัพท์ 0-4376-4066


นายเสรี จตุเทน
บ้านโนนเมืองประชาสรรค์

โทรศัพท์ 0-9354-3301


นางอภัยวรรณ จันคามิ
บ้านหนองบัวเรียน

โทรศัพท์ 0-4375-0186


นางสาวสุมามาลย์ สายจันทร์
บ้านหนองบัวเรียน

โทรศัพท์ 0-4375-0186


อรชา ศิริวิชัย
บ้านผักหนอก

โทรศัพท์ 0-4399-4685


นางเพ็ญศรี บุระคำ
บ้านผักหนอก

โทรศัพท์ 0-4399-4685


มยุรา โกฎหอม
บ้านโนนนกหอ

โทรศัพท์ 081391310


พรศิลป์ ผิวผ่อง
บ้านโนนนกหอ

โทรศัพท์ 081391310


ฺิBoonyam phaohuasa
บ้านแห่บริหารวิทย์

โทรศัพท์ 0-4376-1807


ทศพล คามูลทา
บ้านแห่บริหารวิทย์

โทรศัพท์ 0-4376-1807


นางสาวอรชา ศิริวิชัย
บ้านยางน้อย

โทรศัพท์ 0-43-998193


นายประยงค์ ศรีทรัพย์
บ้านยางน้อย

โทรศัพท์ 0-43-998193


Paiboon Buttakoat
บ้านดอนสันติ

โทรศัพท์ 0-43643538


สุพัฒตรา ถิ่นจันดา
บ้านดอนสันติ

โทรศัพท์ 0-43643538


teera chinnasree
บ้านโพนทอง

โทรศัพท์ 081-0604-966


ปัญจมา วงศ์เจริญ
บ้านโพนทอง

โทรศัพท์ 081-0604-966


นายนิคม ชุมเชิงกาญจน์
บ้านโนนคัดเค้าคุยกอก

โทรศัพท์ 089-8417756


กุลนาถ เอี่ยมสะอาด
อนุบาลสุรินทร์

โทรศัพท์ 089-8417756


นายประจักร์ สุราสา
บ้านป่าเป้า

โทรศัพท์ 0-4375-0024


อรชา ศิริวิชัย
บ้านป่าเป้า

โทรศัพท์ 0-4375-0024


ปัญจมา วงศ์เจริญ
บ้านป่าปอ

โทรศัพท์


ปัญจมา เนตรภักดี
บ้านห้วยม่วง

โทรศัพท์ 0-4375-0035


Boworn chaiseeha
บ้านห้วยม่วง

โทรศัพท์ 0-4375-0035


อำนาจ ศรีพันลำ
บ้านแก้งขิงแคง

โทรศัพท์ 0-43981416


ratree panmueng
บ้านหนองกุงวันดีประชาสรรค์

โทรศัพท์ 0-4376-9279


นางสาวสุภาวดี สิงห์มาตย์
บ้านหัวขัว

โทรศัพท์ 0-4375-0019


นุชจรีย์ ชื่นนิรันดร์
บ้านเขวาสะดืออิสาน

โทรศัพท์


chakree sinthubua
บ้านเขวาสะดืออิสาน

โทรศัพท์


นายชาครีย์ สินธุบัว
บ้านแท่นโนนหนองคู

โทรศัพท์ 0812611899


ไกรเยี่ยม ศิริแก้วเลิศ
บ้านแท่นโนนหนองคู

โทรศัพท์ 0812611899


นายทวี ศรีนูเดช
บ้านยางสินไชย หนองหาด

โทรศัพท์ -


เรณู รัตนทิพย์
บ้านเหล่าหนองแคน

โทรศัพท์ 0-43750025


สำเนียง สิทธิหาโคตร
บ้านเหล่าหนองแคน

โทรศัพท์ 0-43750025


เพ็ญศรี บุระคำ
โรงเรียนบ้านหญ้าขาว

โทรศัพท์ 0-4375-0027


บุญเลิศ จันทร์โท
บ้านหญ้าขาว

โทรศัพท์ 0-4375-0027


songsak boonyassa
บ้านหนองเหล็ก

โทรศัพท์ 0-43750024


นางสาวรัายาธร สีสมัย
บ้านหนองเหล็ก

โทรศัพท์ 0-43750024


orapin sritud
บ้านหนองแวงสวนกล้วย

โทรศัพท์ 0-43760023


นายชัยณรงค์ ไวบรรเทา
บ้านโนนสะอาดหนองหญ้าม้าโคกสี

โทรศัพท์


วรุณรัตน์ สะสม
บ้านทันดู่เหนือ

โทรศัพท์ 0-4372-4238


อมร สร้อยคำ
บ้านทันดู่เหนือ

โทรศัพท์ 0-4372-4238


นางสาวรัายาธร สีสมัย
บ้านนาล้อมโคกสว่าง

โทรศัพท์ 0-4375-0032


อุไรวัลย์ ศรีสุนนท์
บ้านหมากมายโพธิ์ทอง

โทรศัพท์


ณิชาภา รัตนพล
บ้านหมากมายโพธิ์ทอง

โทรศัพท์


นายชัยณรงค์ สีสุวอ
บ้านโนนสูงวังขอนจิก

โทรศัพท์ 0-43750032


อำนวย สีพั้วฮาม
บ้านโนนสูงวังขอนจิก

โทรศัพท์ 0-43750032


รัชดาวรรณ คำปลิว
บ้านกอกหนองผือ

โทรศัพท์ 0-4399-6613


นางสาวประกายดาว จันทรา
บ้านหนองปลาเข็ง

โทรศัพท์ 0-4375-0188


ประกายดาว จันทรา
บ้านหนองปลาเข็ง

โทรศัพท์ 0-4375-0188


พชพร แก้วเมืองกลาง
บ้านหินแห่โนนเมืองน้อย

โทรศัพท์ 0-4376-9773


นางนิอร รุจิรสิโรตม์
บ้านคุยแพง

โทรศัพท์ -


อภิชาติ ศรีสารคาม
บ้านคุยแพง

โทรศัพท์ -


นายนิวัฒน์ แสนมานิตย์
บ้านคุยเชือก

โทรศัพท์ 0-4375-0190


ศริตวรรธน์ เวียงนนท์
บ้านคุยเชือก

โทรศัพท์ 0-4375-0190


กฤษดา หรัญรัตน์
บ้านปลาเดิดปลาปัดสำโรง

โทรศัพท์ 0-4375-0022


นางอุดร รัตนวงษา
บ้านสว่างยางท่าแจ้ง

โทรศัพท์ 0-4375-0099


นางอุดร รัตนวงษา
บ้านสว่างยางท่าแจ้ง

โทรศัพท์ 0-4375-0099


นายนิรัญ สุขสวัสดิ์
บ้านยางใหญ่

โทรศัพท์ 0-4376-1794


อรชา ศิริวิชัย
บ้านยางใหญ่

โทรศัพท์ 0-4376-1794


พิมสุภา สีหานาท
บ้านคุยโพธิ์

โทรศัพท์ 0-4375-0034


เทอดภูมิ ราญมีชัย
บ้านแก่งโกสุมท่างาม

โทรศัพท์ 0-4376-1803


พิมสุภา สีหานาท
บ้านแก่งโกสุมท่างาม

โทรศัพท์ 0-4376-1803


ละออ บุญยารักษ์
บ้านเลิงบัว

โทรศัพท์ 0-4375-0025


พิมสุภา สีหานาท
บ้านเลิงบัว

โทรศัพท์ 0-4375-0025


pinyada sanghaow
บ้านเลิงใต้

โทรศัพท์ 0-4373-6131


เชษฐชัย บัวทอง
บ้านเลิงใต้

โทรศัพท์ 0-4373-6131


พิมสุภา สีหานาท
บ้านหนองหอย

โทรศัพท์ 0-4375-0187


เอกพร พูนขุนทด
บ้านหนองหอย

โทรศัพท์ 0-4375-0187


พิมสุภา สีหานาท
บ้านน้ำจ้อย

โทรศัพท์ -


เอกพร พูนขุนทด
บ้านน้ำจ้อย

โทรศัพท์ -


Thanacporn Lapon
บ้านน้ำจ้อย

โทรศัพท์ -


มยุรี เรืองศรีมั่น
บ้านเชียงยืน

โทรศัพท์ 0-4378-1291


สุรัตน์ รักอ่อน
บ้านเชียงยืน

โทรศัพท์ 0-4378-1291


พรรณพร นามโนรินทร์
บ้านเชียงยืน

โทรศัพท์ 0-4378-1291


นางอรวดี มุนติเก
บ้านสร้างแก้ว

โทรศัพท์ 0-4378-1310


สุรเดช อินทะคม
บ้านสร้างแก้ว

โทรศัพท์ 0-4378-1310


นางสาววิภาดา ดวงกาคร
บ้านโคกสูง

โทรศัพท์ 0-4378-1092


ภัทราวดี ศรีสารคาม
บ้านโนนงิ้วหินแห่ศรีเชียงเหนือ

โทรศัพท์ 0-4375-0194


สมปอง โพธิบัณฑิต
บ้านโนนงิ้ว

โทรศัพท์ 0-4375-0194


นายแสง ภูผาลา
บ้านหนองคู (หนองคูวิทยาคาร)

โทรศัพท์ 0-4378-1400


Sang Poophala
บ้านหนองคู (หนองคูวิทยาคาร)

โทรศัพท์ 0-4378-1400


นายปรีดาพจน์ โสโท
ศิริราษฎร์หมากหญ้า

โทรศัพท์ 043-781425


watcharee nareechan
บ้านขีหนองจิก

โทรศัพท์ 0-4375-0193


sophida Nuengmek
บ้านหนองซอน

โทรศัพท์ 0-4375-2004


นายอารีย์ กองทุ่งมน
บ้านสีดาสระแก้ว

โทรศัพท์ 043752079


นายสาธิต รัตนฐานู
บ้านหนองไห

โทรศัพท์ 0-4375-2079


นายปริญญา นิวาสวงษ์
บ้านหนองไห

โทรศัพท์ 0-4375-2079


ประจักษ์ จันทะเขียง
บ้านโพน

โทรศัพท์ 0-4375-2078


ประจักษ์ จันทะเขียง
บ้านโพน

โทรศัพท์ 0-4375-2078


นายวิรัตน์ เดชอาญา
ไทยรัฐวิทยา 17 (บ้านมะโม)

โทรศัพท์ 043-752076


พิไลศรี อิศรางกูร
บ้านแฝกโนนสำราญ

โทรศัพท์ 0819546500


ลดาวัลย์ ไชยรงศรี
บ้านค้อ

โทรศัพท์ 0-4370-6152


ประหยัด ดวงมาลา
บ้านสะอาดดอนเงิน

โทรศัพท์ 0868626968


ประหยัด ดวงมาลา
บ้านสะอาดดอนเงิน

โทรศัพท์ 0868626968


วีรวรรณ นิวาสวงษ์
บ้านผำ

โทรศัพท์ 0-4375-0196


จำลอง อุปนันท์
บ้านผำ

โทรศัพท์ 0-4375-0196


ภณวรกฤษ ไชยสอน
จินดาอารมณ์

โทรศัพท์ -


นริศ พรนิคม
บ้านขามเปี้ย

โทรศัพท์ 0-4398-8034


ปรีชา ประยงค์หอม
บ้านเข็งมิตรภาพที่ 139

โทรศัพท์ 043988189


นางรัญจวน ธรรมทินโน
บ้านกู่ทอง

โทรศัพท์ 0-4375-0192


พรรณิภา รัตนทิพย์
บ้านกู่ทอง

โทรศัพท์ 0-4375-0192


นายสมกิจ เหล่าศรี
บ้านเมืองเพ็ง

โทรศัพท์ 043750146


นางสาวกนกวรรณ ทันบาล
บ้านเมืองเพ็ง

โทรศัพท์ 043750146


พรรณิภา รัตนทิพย์
บ้านโจดบัวบาน

โทรศัพท์ 0818724311


จักรรินทร์ จุลสม
บ้านหนองมันปลา

โทรศัพท์ 0-4375-0147


ประจัญชัย เศษโม้
บ้านหนองชาด

โทรศัพท์ 085-468-2450


นางกนกวรรณ แสงนาค
บ้านหนองชาด

โทรศัพท์ 085-468-2450


อุมาพร ชิณแสน
บ้านจานโนนสูง

โทรศัพท์ 0812604533


จุฬาพัฒน์ พิมพ์ภู
บ้านหนองมะเม้า

โทรศัพท์ 0-4376-6778


วิษณุ สารปรัง
บ้านหนองมะเม้า

โทรศัพท์ 0-4376-6778


มาศพล ประทุมแพง
บ้านท่ากระเสริม

โทรศัพท์ 0-4375-0040


สุภารัตน์ บุษดี
บ้านท่ากระเสริม

โทรศัพท์ 0-4375-0040


ฉวีวรรณ จอมทอง
บ้านโคกข่า

โทรศัพท์ 0-4375-0039


สิริโสภา มหาอ้น
บ้านโคกข่า

โทรศัพท์ 0-4375-0039


สมหมาย ชุมพล
บ้านหนองแวง

โทรศัพท์


puttong kamonlert
บ้านหนองแวง

โทรศัพท์


สุรพจน์ จันทรเสนา
บ้านโนนศรีสวัสดิ์โนนสวรรค์

โทรศัพท์ 0-4398-7077


ชลวรรษ จันทร์น้อย
บ้านเสือเฒ่าหนองเรือวิทยา

โทรศัพท์ 0-4398-8106


บุญโฮม สอรักษา
บ้านแบก (แบกสมบูรณ์วิทย์)

โทรศัพท์ 0-4398-6063


นายอานนท์ ไสยโสภณ
บ้านแบก (แบกสมบูรณ์วิทย์)

โทรศัพท์ 0-4398-6063


ชัยวิชิต นามมุง
บ้านทัพม้าดอนหันแวงวิทยา

โทรศัพท์ 0-4398-6026


นายปรีชา ภูสีฤทธิ์
บ้านทัพม้าดอนหันแวงวิทยา

โทรศัพท์ 0-4398-6026


ระวิวัลย์ เหล่าศรี
บ้านเหล่าหนองบัวดอนโพธิ์

โทรศัพท์ 0-4398-8652


อภิชาติ ศรีสารคาม
บ้านเหล่าหนองบัวดอนโพธิ์

โทรศัพท์ 0-4398-8652


นุชจรี ภูจอมจิต
บ้านหนองบุญชู

โทรศัพท์ 0-4376-9782


นายศุภทัต ทุมรินทร์
บ้านหนองล่าม

โทรศัพท์ 0973019322


นายรุ่งนิรัญ พุทธิเสน
บ้านนาทอง

โทรศัพท์ 0-4375-0116


นายมาศพล ประทุมแพง
บ้านหนองเดิ่น

โทรศัพท์ 0-4375-0117


ดุสิต มาตรี
บ้านกุดรัง

โทรศัพท์ 043728258


นายสุวิศิษฏิ์ ศรีกุลวงศ์
บ้านหนองแสง

โทรศัพท์ 043985027


นางกาญจนา ศรีพระนาม
บ้านหนองแสง

โทรศัพท์ 043985027


อรุณวดี บุญไชย
บ้านกุดเม็ก

โทรศัพท์ 0868579654


นางปารณีย์ ศรีจันทร์หล้า
บ้านสำโรงหัวนาโนนจันทร์หอม

โทรศัพท์ 0-4373-1183


วิชัย ศรีโรจน์
บ้านหนองแคนโนนงามโชคชัย

โทรศัพท์ 089-5775358


นายวิชัย ศรีโรจน์
บ้านหนองแคนโนนงามโชคชัย

โทรศัพท์ 089-5775358


ดารุณี คมกลาง
บ้านหัวช้าง

โทรศัพท์ 0-4372-8188


นางสุขาวดี เดชกวินเลิศ
บ้านหนองคลองหัวขัว

โทรศัพท์ 083-340-1593


นางสุขาวดี เดชกวินเลิศ
บ้านหนองคลองหัวขัว

โทรศัพท์ 083-340-1593


นางสาวเนตรนภา คำภาเกะ
บ้านเลิงแฝกบัวแก้ว

โทรศัพท์ 0892760022


นางสาวเนตรนภา คำภาเกะ
บ้านเลิงแฝกบัวแก้ว

โทรศัพท์ 0892760022


อัจฉราภรณ์ ศรีหวัง
บ้านเลิงแฝกบัวแก้ว

โทรศัพท์ 0892760022


นายศรายุธ จันทร์สม
บ้านศรีอรุณ

โทรศัพท์ 0-4372-4448


นายศรายุธ จันทร์สม
บ้านศรีอรุณ

โทรศัพท์ 0-4372-4448


นายศรายุธ จันทร์สม
บ้านศรีอรุณ

โทรศัพท์ 0-4372-4448


นายชูชาติ ศรีรัตนโยธิน
บ้านบ่อแกบ่อทอง

โทรศัพท์ 0868579654


chayanont moonpim
บ้านบ่อแกบ่อทอง

โทรศัพท์ 0868579654


นายสัมฤทธิ์ ป่าเจือ
บ้านบ่อแกบ่อทอง

โทรศัพท์ 0868579654


สมรศรี เทียมสุวรรณเลิศ
บ้านห้วยแคนโนนสูง

โทรศัพท์ 043750246


จณิสตา พันธ์แสง
บ้านห้วยแคนโนนสูง

โทรศัพท์ 043750246


นงนุช ดวงสิมมา
บ้านหนองแวงสหคามวิทย์

โทรศัพท์ 0-4373-7452


เวียงทอง โยธาทูล
บ้านโสกคลอง

โทรศัพท์ 0-4373-7453


ศศิธร จันทเดช
บ้านโสกคลอง

โทรศัพท์ 0-4373-7453


ศศิธร จันทเดช
บ้านโสกคลอง

โทรศัพท์ 0-4373-7453


ฐิติณา สิมารักษ์
บ้านหนองบอน

โทรศัพท์ 0895703043


นางมะลิวัลย์ ลอยคลัง
บ้านจอมทอง

โทรศัพท์ 089-2771463


นายกิตติพงษ์ คำสา
บ้านโสกกาว

โทรศัพท์ 0-4375-0000


นางนภสร แผ่นผา
บ้านหนองแหน

โทรศัพท์ 0895760763


บุณฑริกา ตาละซอน
บ้านไพศาล (ลี้ลอยอุทิศ)

โทรศัพท์ 081-7089458


นายศรายุธ จันทร์สม
บ้านไพศาล (ลี้ลอยอุทิศ)

โทรศัพท์ 081-7089458


นายศรายุธ จันทร์สม
บ้านไพศาล (ลี้ลอยอุทิศ)

โทรศัพท์ 081-7089458


บุญช่วย ไชยะ
บ้านนาโพธิ์

โทรศัพท์ 0-4398-5223


นางอุทัย รุ่งร่มเย็น
บ้านหนองโดน

โทรศัพท์ 0-4398-5244


นายวิชัย จันทร์สม
บ้านหนองโดน

โทรศัพท์ 0-4398-5244


นายศรายุธ จันทร์สม
บ้านหนองโดน

โทรศัพท์ 0-4398-5244


นางแสงดาว อันทอง
บ้านโนนสมบูรณ์

โทรศัพท์ 043750241


นางสาวสุนิสา เค้าแคน
บ้านหัวนาคำโนนสมบัติ

โทรศัพท์


นายสุริยา ชาญไชย
บ้านหัวนาคำโนนสมบัติ

โทรศัพท์


นางสาวสุนิสา เค้าแคน
บ้านโนนสะอาด

โทรศัพท์ -


นายปรเมศร เนื่องมัจฉา
บ้านโนนสะอาด

โทรศัพท์ -


พิชิต วิชาทา
อนุบาลชื่นชม

โทรศัพท์ 0-4375-1207


นายชัยยงค์ พิณโพธิ์
ชุมชนบ้านกุดปลาดุก

โทรศัพท์ 0-4375-1180


ชัยยงค์ พิณโพธิ์
ชุมชนบ้านกุดปลาดุก

โทรศัพท์ 0-4375-1180


ธันญ์สุธี นาวัฒนเศรษฐ์
บ้านโนนทัน

โทรศัพท์ 0813801710


ศักดา ลาวงศ์
ดอนสวรรค์หนองกุงใต้วิทยา

โทรศัพท์ 081-741-7618


นางสาวอรญา ภานุศรี
บ้านโคกกลางน้ำจั้นจอมศรี

โทรศัพท์ 0-4375-0005


อรญา ภานุศรี
บ้านโคกกลางน้ำจั้นจอมศรี

โทรศัพท์ 0-4375-0005


นายปฐมพงศ์ ซุงหล้า
บ้านหนองนาไร่เดียว

โทรศัพท์ 0-4375-0002


จิรารัตน์ ศรีด้วง
กระบากวิทยาคาร

โทรศัพท์ 0-4398-6581-2


เพชรัตน์ สีหาทัพ
กระบากวิทยาคาร

โทรศัพท์ 0-4398-6581-2


อรญา ภานุศรี
บ้านผักแว่น

โทรศัพท์ 043750157


ศราวุธ วิเศษคึมบง
บ้านส้มกบ

โทรศัพท์ 0-4375-0103


สุภักษร ทัพภูธร
บ้านส้มกบ

โทรศัพท์ 0-4375-0103


นางดวงจิตร แสนคำ
บ้านผือ

โทรศัพท์ 0-43756005


ดวงจิตร แสนคำ
บ้านผือ

โทรศัพท์ 0-43756005


นางวิไลพร ชินสีห์
บ้านหนองกุง

โทรศัพท์ 0894182271


นายวีรส แก้วใส
บ้านกุดจอก

โทรศัพท์ 0833587441


วีรส แก้วใส
บ้านกุดจอก

โทรศัพท์ 0833587441


ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
@Copyright2013 : DATA CMS v.05.56 By นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ สพป.หนองคาย เขต 2 : ITEC Nongkhai2