ยินดีต้อนรับ

รายชื่อเจ้าหน้าที่

[งานข้อมูลสารสนเทศโรงเรียน] [งานข้อมูลเขตพื้นที่]
พันศักดิ์ จุฑานิล
อนุบาลโพนทอง

โทรศัพท์ 0844006069


พันศักดิ์ จุฑานิล
อนุบาลโพนทอง

โทรศัพท์ 0844006069


พันศักดิ์ จุฑานิล
อนุบาลโพนทอง

โทรศัพท์ 0844006069


สุพรรณภา จันทร์วัง
บ้านหนองนกเป็ด

โทรศัพท์ 0817101874


นางบานเย็น พละวงศ์
บ้านกุดสระ

โทรศัพท์ 0844284160


พัชรา นามษร
พนาลัยวิทยาเสริม

โทรศัพท์ 0878546783


นายยงยุทธ แวงวรรณ
พนาลัยวิทยาเสริม

โทรศัพท์ 0883036535


พรวีนัส สุ่มมาตย์
พนาลัยวิทยาเสริม

โทรศัพท์ 0872345662


พรวีนัส สุ่มมาตย์
พนาลัยวิทยาเสริม

โทรศัพท์ 0872345662


สุพรรณภา จันทร์วัง
บ้านหนองแสงทุ่ง

โทรศัพท์ 0817101874


สำราญ สุดหนองบัว
บ้านหนองแสงทุ่ง

โทรศัพท์ 0890579568


จงกล บุญคำ
บ้านหนองแสงท่า

โทรศัพท์ 0800099419


สุพรรณภา จันทร์วัง
บ้านหนองแสงท่า

โทรศัพท์ 0817101874


นายศรัณย์ ยุบลชิต
ไทยรัฐวิทยา 36(บ้านบะตากา)

โทรศัพท์ 0862187356


พิชิต พลเยี่ยม
ไทยรัฐวิทยา ๓๖ (บ้านบะตากา)

โทรศัพท์ 0813922667


นางสาวจิราวรรณ พลเยี่ยม
ไทยรัฐวิทยา 36(บ้านบะตากา)

โทรศัพท์ 084883697


นคร ดอนสมจิตร
บ้านโนนแก้ว

โทรศัพท์ 0892130454


บุญจันทร์ ภูมิภาค
โนนเพชรพัฒนา

โทรศัพท์ 0862421249


[บุญจันทร์ ภูมิภาค
โนนเพชรพัฒนา

โทรศัพท์ 0862421249


นิรมล บุญประจักษ์
บ้านโนนไชยศรี

โทรศัพท์ 0846859104


บุญญรัตน์ แยงไธสง
บ้านโคกสมบูรณ์

โทรศัพท์ 0868643755


weera asp
น้ำคำสมศรี

โทรศัพท์ 0843920660


นางวัชรา อัศวภูมิ
บ้านหนองขี้ม้า

โทรศัพท์ 0819754776


สมศักดิ์ อัศวภูมิ
บ้านงิ้วหว่านศึกษาคาร

โทรศัพท์ 0810568185


ณัฐปภัสร์ สวัสดิ์นะที
บ้านดอนหวาย

โทรศัพท์ 0897197815


นายประภา แสงปาก
บ้านสองห้องหนองดงหนองหิน

โทรศัพท์ 0898934951


prapa Sangphak
บ้านสองห้องหนองดงหนองหิน

โทรศัพท์ 0898934951


กรรณิกา พลเยี่ยม
บ้านโพธิ์ศรีหัวงัว

โทรศัพท์ 0878542484


นางสาววธิดา สท้านอาจ
บ้านโพธิ์ศรีหัวงัว

โทรศัพท์ 0887414491


นางสมคิด บุรวัฒน์
บ้านป้องสร้างบุ

โทรศัพท์ 0895704616


นางสมคิด บุรวัฒน์
บ้านป้องสร้างบุ

โทรศัพท์ 0895704616


นางสมคิด บุรวัฒน์
บ้านป้องสร้างบุ

โทรศัพท์ 0895704616


ลำพอง สุริโย
บ้านหนองโกโพธิ์เงินคำผักกูด

โทรศัพท์ 0898406537


นางสาวเยาวภา ประหา
บ้านแฝก

โทรศัพท์ 0819651226


นายอัมพร ภาระพันธ์
บ้านหนองตอ

โทรศัพท์ 0883352747


ณัฐพงษ์ สิทธิ
บ้านหนองตอ

โทรศัพท์ 0806051821


รัชนี นาทสีทา
จุมจังนาคำชลประทานวิทยา

โทรศัพท์ 0817081160


อุทัย โคตพันธ์
บ้านโพนทอง

โทรศัพท์ 0819544821


นางสาวนทีกาญจน์ หมุนอุดม
บ้านโพนทอง

โทรศัพท์ 0800088482


เบ็ญจลักษณ์ โพธิคำ
บ้านนาทม

โทรศัพท์ 0868637072


นางสาวนทีกาญจน์ หมุนอุดม
บ้านนาทม

โทรศัพท์ 0800088482


นายบุญเพ็ง พันสีมา
บ้านหนองไฮ

โทรศัพท์ 0819744403


สาคร คชพันธุ์
บ้านนาอุ่ม

โทรศัพท์ 0908387273


พรพรรณ พิศพานต์
บ้านนาอุ่ม

โทรศัพท์ 0898589726


นิรันดร์ สาหับ
บ้านบะเค(ราษฎร์ผดุงวิทยาคาร)

โทรศัพท์ 0899449323


พรพรรณ พิศพานต์
บ้านบะเค(ราษฎร์ผดุงวิทยาคาร)

โทรศัพท์ 0898589726


ประจวบ นาก้อนทอง
บ้านหนองม่วง

โทรศัพท์ 0872130519


นายประจวบ นาก้อนทอง
บ้านหนองม่วงสาขาบะยาวมลชัยศรี

โทรศัพท์ 0872130519


นางปรารถนา นาเมืองรักษ์
บ้านหนองใหญ่ทับครัว

โทรศัพท์ 0895704662


นายเสถียร สุดหนองบัว
บ้านโนนโพธิ์

โทรศัพท์ 0862418425


นายถนอม ชินทะวัน
บ้านหนองแวงแห่

โทรศัพท์ 0849569707


ศิริพร แวงเลิศ
บ้านหนองแวงแห่

โทรศัพท์ 0872134272


Mr.Chatchawan Rattanasounjik
บ้านกุดแห่

โทรศัพท์ 0895699355


ปิยะฉัตร ชาญตะกั่ว
โคกล่ามวิทยาคาร

โทรศัพท์ 0862378157


วัชราภรณ์ ไชยดำ
โคกล่ามวิทยาคาร

โทรศัพท์ 0836695796


เสรี เกษสกุล
บ้านดงดิบ

โทรศัพท์ 2842757002


พัชรินทร์ นิคมเขตต์
บ้านโนนลาด

โทรศัพท์ 0879465162


ส่งเพียร วรรณวุธ
บ้านโนนลาด

โทรศัพท์ 0880690601


ศิริรัตน์ จรไธสง
ชุมชนบ้านสว่าง

โทรศัพท์ 0833567919


นายสถาพร ภูบาลเช้า
บ้านท่าสำราญ

โทรศัพท์ 0810483898


วัชรพล พาเสน่ห์
บ้านท่าสำราญ

โทรศัพท์ 0879506180


นางสายใจ แสนณรงค์
บ้านวังม่วย

โทรศัพท์ 0892740270


ละไมมาด กมลมาตย์
บ้านกุดก่วงท่าแสงจันทร์

โทรศัพท์ 0899372329


กาญจนา ดอนลาดลี
บ้านเหล่าน้อย

โทรศัพท์ 0828480196


ฉลาด วงศใหญ่
คำพระโคกก่งวิทยา

โทรศัพท์ 0883175735


นางสาวณภาภัช ศรีจวง
คำพระโคกก่งวิทยา

โทรศัพท์ 0884994964


นุชสรา รัตนวงศ์
คำพระโคกก่งวิทยา

โทรศัพท์ 0957075948


อุทัย โยชน์เมืองไพร
บ้านคำอุปราช

โทรศัพท์ 0862345264


นายพีรวัฒน์ อุดอาด
บ้านคำอุปราช

โทรศัพท์ 0895699663


สุนทรา วิเชียรศรี
บ้านวังยาว

โทรศัพท์ 0847997227


นายพุทธา จันทร์ศรี
บ้านโคกกกม่วง

โทรศัพท์ 0872367604


นายพุทธา จันทร์ศรี
บ้านโคกกกม่วง

โทรศัพท์ 0872367604


เรืองศรี ธิมาชัย
บ้านโคกกกม่วง

โทรศัพท์ 084-7829697


วิทยา ศรีกาล
บ้านพรหมจรรย์

โทรศัพท์ 0862617419


วิทยา ศรีกาล
บ้านพรหมจรรย์

โทรศัพท์ 0862617419


ภาณุพงศ์ ชะราจันทร์
บ้านดงกลาง

โทรศัพท์ 0879834419


นิติวัฒน์ เสตเตมิย์
บ้านพรมสวรรค์

โทรศัพท์ 0870739007


จ่าอากาศตรีพงศ์พลินทีปต์ บุญเศียร
บ้านพรมสวรรค์

โทรศัพท์ 084-8966-699


นายอานุภาพ แสนสุภา
บ้านนาสีใส

โทรศัพท์ 0846832896


นายไชยา รัตนวงศ์
บ้านหนองหิ่งหาย

โทรศัพท์ 0822213191


นายไพโรจน์ สัมพันธ์
บ้านนาศรีนวล

โทรศัพท์ 0816613800


สุรพล คำพรมมา
สีดาประชาสรรค์

โทรศัพท์ 0913537590


เย็นจิตร รัตนาแพง
นาแพงวิทยาคาร

โทรศัพท์ 0872295047


ชัญญานุช กลางพิลา
นาแพงวิทยาคาร

โทรศัพท์ 0833614053


สาวิตรี สังเฉวก
บึงอุดมบึงคำ

โทรศัพท์ 0862316210


เสงี่ยม บุตอัง
สะอาดเจริญใหม่สามัคคี

โทรศัพท์ 0862279014


ทิพวรรณ นาก้อนทอง
บ้านอุ่มเม่า

โทรศัพท์ 0872170802


ทิพวรรณ นาก้อนทอง
บ้านอุ่มเม่า

โทรศัพท์ 0872170802


ทิพวรรณ นาก้อนทอง
บ้านอุ่มเม่า

โทรศัพท์ 0872170802


สมภพ ส่างมาตย์
บ้านอุ่มเม่า

โทรศัพท์ 0862405652


นายสกล ไชยธงรัตน์
บ้านดอนชาด

โทรศัพท์ 0883272389


ชุมพล ยะลาไสย
ถนนชัยสามัคคี

โทรศัพท์ 0862398464


ลาวรรณ จิตรจักร
บ้านคำนาดี

โทรศัพท์ 0817697627


นิคม ทิพมาลา
บ้านหนองขอนแก่น

โทรศัพท์ 0819757095


นายสมบัติ เผื่อแผ่
บ้านหนองขอนแก่น

โทรศัพท์ 043500314


นายสมบัติ เผื่อแผ่
บ้านหนองขอนแก่น

โทรศัพท์ 043500314


พรพรรณ พิศพานต์
บ้านหนองขอนแก่น

โทรศัพท์ 0898589726


สุพรรณี พลเยี่ยม
บ้านปากช่อง

โทรศัพท์ 0862190561


พลภักร์ สมภักดี
บ้านบัว

โทรศัพท์ 0811834208


นางหนูเย็น สุรินทร์เลิศ
บ้านราษฎร์ดำเนิน

โทรศัพท์ 086 2214124


นางกชกร พาลเหนือ
บ้านราษฎร์ดำเนิน

โทรศัพท์ 0892762039


นางกชกร พาลเหนือ
บ้านราษฎร์ดำเนิน

โทรศัพท์ 0892762039


นิภาพรรน กลางพรม
ชุมแสงลาดค้อหนองเขื่อน

โทรศัพท์ 0849548957


กรวินท์ เยาวขันธ์
บ้านหนองขอนแก่นสาขาบ้านสี่แยก

โทรศัพท์ 0810535206


พรพรรณ พิศพานต์
บ้านหนองขอนแก่นสาขาบ้านสี่แยก

โทรศัพท์ 0898589726


ญาณิชศา น้อมระวี
อนุบาลเมืองเสลภูมิ

โทรศัพท์ 0874522337


ญาณิชศา น้อมระวี
อนุบาลเมืองเสลภูมิ

โทรศัพท์ 0874522337


วนิช ศรีวงษา
บ้านดงประเสริฐ

โทรศัพท์ 0883295129


นางสาวชญานิศ พลเยี่ยม
บ้านดงประเสริฐ

โทรศัพท์ 0887450498


นางสาวชญานิศ พลเยี่ยม
บ้านดงประเสริฐ

โทรศัพท์ 0887450498


นางแววตา น่าบัณฑิต
บ้านแห่ประชานุกูล

โทรศัพท์ 0831487337


นายอนิรุทธิ์ กลางบุรัมย์
เสลภูมิสามัคคี

โทรศัพท์ 0854579525


สมเกียรติ อุ่นสมัย
บ้านท่าไคร้

โทรศัพท์ 0800122860


น.ส.วรรณิศา พันธะมา
ขวัญเมือง

โทรศัพท์ 082-3007899


นางสาวชญานิศ พลเยี่ยม
ขวัญเมือง

โทรศัพท์ 0887450498


ไวยกูล วรฉัตร
บ้านขว้างวิทยากร

โทรศัพท์ 0835636466


นายพิทักษ์ พรมนิล
ชุมชนบ้านขวาว

โทรศัพท์ 0846831326


น.ส.สุวิมล พันธะมา
ชุมชนบ้านขวาว

โทรศัพท์ 0868560607


วิมลรัตน์ อาษาศึก
บ้านโนนยาง

โทรศัพท์ 0844284353


ชัยวัฒนา โพธิจักร
บ้านโนนยาง

โทรศัพท์ 0876432464


นายชัยวัฒนา โพธิจักร
บ้านสะทอนโนนแพงประชาสรรค์

โทรศัพท์ 0868599574


สัมพันธ์ ทองบ่อ
บ้านสะทอนโนนแพงประชาสรรค์

โทรศัพท์ 0842702833


ชัยวัฒนา โพธิจักร
บ้านสะทอนโนนแพงประชาสรรค์

โทรศัพท์ -


ประดับศรี สุขขา
บ้านหันหน่องสามัคคี

โทรศัพท์ 0873574410


น.ส.สุวิมล พันธะมา
บ้านหันหน่องสามัคคี

โทรศัพท์ 0868560607


นายบุญจันทร์ ภูเชิด
บ้านทรายมูล

โทรศัพท์ 0817395901


นายชัยวัฒนา โพธิจักร
บ้านทรายมูล

โทรศัพท์ 0876432464


ชัยวัฒนา โพธิจักร
บ้านทรายมูล

โทรศัพท์ 0876432464


จาุรุณี วัยเจริญ
ผักกาดหญ้าโรตารี่อุทิศ

โทรศัพท์ 0899849713


เสาวรจนี สังฆะกาโร
ผักกาดหญ้าโรตารี่อุทิศ

โทรศัพท์ 0813695469


เสาวรจนี สังฆะกาโร
ผักกาดหญ้าโรตารี่อุทิศ

โทรศัพท์ 0813695469


นายยงยุทธ์ วารินทร์
ไชยวานนาเลิงคุ้งสะอาด

โทรศัพท์ 0862398681


สีสวาท สารพล
บ้านกุดแข้โนนโพธิ์วิทยา

โทรศัพท์ 0877795695


surachat prawannao
บ้านกุดแข้โนนโพธิ์วิทยา

โทรศัพท์ 0815467965


นางสาวมยุรี พฤกษชาติ
บ้านน้ำเที่ยงนาเรียง

โทรศัพท์ 0862570895


สมปอง บุริวัฒน์
บ้านน้ำเที่ยงนาเรียง

โทรศัพท์ 0890538494


จิราวรรณ พลเยี่ยม
บ้านสำโรงหนองจอก

โทรศัพท์ 0848836917


สมปอง บุริวัฒน์
บ้านสำโรงหนองจอก

โทรศัพท์ 0890538494


บัญชา นามสง่า
บ้านพันขาง

โทรศัพท์ 0879587501


นายสุวิทย์ มณีเรือง
บ้านโพธิ์ชัน

โทรศัพท์ 0819996901


สุพรรณี โพธิล่าม
บ้านกุดเรือ

โทรศัพท์ 0862225910


นางสาวจินตนา ราชณุวงศ์
บ้านโพธิ์ตาก

โทรศัพท์ 0890346339


นางสาวนุชนารถ มณีเรือง
บ้านโพธิ์ตาก

โทรศัพท์ 0880350967


ปรเมนทร์ พันธุมาตย์
เมืองไพรวิทยาคาร

โทรศัพท์ 0868605366


เด่นศักดิ์ อิงอาจ
บ้านหัวคู

โทรศัพท์ 0895748531


นางสาวขันติกาญจน์ ภักดีวุฒิ
บ้านหัวคู

โทรศัพท์ 0813514211


ภควัฒน์ เพียรชนะ
บ้านบ่อแกนาเลา

โทรศัพท์ 0850019518


นายศรายุทธ พุทธลา
บ้านดอนน้อยท่าแห่ตาลม

โทรศัพท์ 0874357118


นางปณิฐิดา ตุลากันย์
บ้านโนนคำน้ำจั้นใหญ่

โทรศัพท์ 0815748306


ดวงจันทร์ ปากวิเศษ
บ้านโนนสว่าง

โทรศัพท์ 0862251391


นายวีระชัย บุรีรักษ์
บ้านโนนสว่าง

โทรศัพท์ 0893750319


นายธนา สุทธิประภา
บ้านน้ำจั้นน้อย

โทรศัพท์ 0897147898


วิไล นาเมืองรักษ์
ชุมชนนาทมโคกก่อง

โทรศัพท์ 0862367521


วิไล นาเมืองรักษ์
ชุมชนนาทมโคกก่อง

โทรศัพท์ 0862367521


นางสาวชรินรัตน์ ภาชนะ
ชุมชนนาทมโคกก่อง

โทรศัพท์ 0857387501


วีระ ไสยรัตน์
บ้านหวาย(หวายวิทยานุกูล)

โทรศัพท์ 0850109327


วีระ ไสยรัตน์
บ้านหวาย(หวายวิทยานุกูล)

โทรศัพท์ 0850109327


วีระ ไสยรัตน์
บ้านหวาย(หวายวิทยานุกูล)

โทรศัพท์ 0850109327


นายสวัสดิ์ มูลสระคู
บ้านหนองตุ

โทรศัพท์ 0839663032


สวัสดิ์ มูลสระคู
บ้านหนองตุ

โทรศัพท์ 0839663032


พิทักษ์ วงสุโท
โรงเรียนบ้านหนองตุ

โทรศัพท์ 0894766578


นายวัชรากรณ์ วันชา
บ้านมะหรี่(ศิริวิทยาคาร)

โทรศัพท์ 0872249205


สุดาทิพย์ วันชา
บ้านหนองกุง

โทรศัพท์ 0849571432


นางวิภาภรณ์ จันทร์โชติ
บ้านบาโคหนองแคน

โทรศัพท์ 0879094679


นายสมพร จันทร์แพง
บ้านบาโคหนองแคน

โทรศัพท์ 0856443350


จิตรลดา ตะโคดม
บ้านนาโพธิ์

โทรศัพท์ 0862331174


นางจิตรลดา ตะโคดม
บ้านนาโพธิ์

โทรศัพท์ 0856443350


นายสมพร จันทร์แพง
บ้านนาโพธิ์

โทรศัพท์ 0856443350


นายสมพร จันทร์แพง
บ้านนาโพธิ์

โทรศัพท์ 0856443350


อภัย สิงคกุล
บ้านหนองไผ่หนองหว้า

โทรศัพท์ 0894190818


นายสมพร จันทร์แพง
บ้านหนองไผ่หนองหว้า

โทรศัพท์ 0856443350


พูนสุข แก้วเขียว
บ้านหนองฟ้า

โทรศัพท์ 0887428656


สมประพันธ์ พิลัย
บ้านสีเสียด

โทรศัพท์ 0877799242


พชรกร จันทำ
บ้านสีเสียด

โทรศัพท์ 0813917023


น.ส.นภาพร เย็นละออง
บ้านสะอาดนาดี

โทรศัพท์ 0911309106


น.ส.นภาพร เย็นละออง
บ้านนาแพง

โทรศัพท์ 0911309106


kokiat kaewnakhoon
บ้านนาแพง

โทรศัพท์ 0807470879


นายวัฒนา ธิมาชัย
บ้านหนองผักแว่น

โทรศัพท์ 0872557197


นายวัฒนา ธิมาชัย
บ้านหนองผักแว่น

โทรศัพท์ 0872557197


tippaya butphom
บ้านหนองผักแว่น

โทรศัพท์ 0875610389


สมหมาย ทองภู
บ้านหนองผักแว่น

โทรศัพท์ 043551038


ธีรพัฒน์ ชัยกิจ
บ้านบากหนองเทา

โทรศัพท์ 0804206533


ฉัตรกาญจน์ ใจเที่ยง
บ้านหนองขามบ่อแก้ววิทยา

โทรศัพท์ 0847929980


นางสาวเพียงใจ ทองมี
บ้านคอกควาย(ประชาอำนวย)

โทรศัพท์ 0880643005


มาลีรัตน์ พรมดี
วังหลวง

โทรศัพท์ 0885148082


นางเสาวคนธ์ พิมพ์วงษ์
บ้านท่าเยี่ยม

โทรศัพท์ 0898437927


นายฤาชัย ศิริเวช
บ้านโพธิ์งาม

โทรศัพท์ 0801863530


นายวิรัตน์ ธรรมคง
บ้านป่าขีหนองขุ่น

โทรศัพท์ 0878638078


น.ส.อรอนงค์ บุญปก
บ้านนาเมือง

โทรศัพท์ 0872246719


วราพร หรสิทธิ์
บ้านทรายขาวหนองแป้นประชาสรรค์

โทรศัพท์ 0800089209


นางสาวชญานิศ พลเยี่ยม
บ้านทรายขาวหนองแป้นประชาสรรค์

โทรศัพท์ 0887450498


จุฑามาศ ยะลาไสย์
บ้านโจด

โทรศัพท์ 08333335370


วารี กั้วเจริญ
บ้านโจด

โทรศัพท์ 0894217560


นางวารี กั้วเจริญ
บ้านโจด

โทรศัพท์ 0894217560


สังคม เที่ยงผดุง
บ้านหนองหงษ์หนองงู

โทรศัพท์ 0833404985


สมศักดิ์ สารเสวก
บ้านหนองหงษ์หนองงู

โทรศัพท์ 0849529102


ศุภมิตร สัตย์รักษา
บ้านหนองหว้านาคำพัฒนา

โทรศัพท์ 0810557445


ธีรพงษ์ ตรีกุล
บ้านยาง

โทรศัพท์ 0823160355


ธีรพงษ์ ตรีกุล
บ้านลาด

โทรศัพท์ 0823160355


นายชนะชัย เรืองโรจน์
บ้านนาแซง

โทรศัพท์ 089-9373473


นายชนะชัย เรืองโรจน์
บ้านนาแซง(นาแซงราษฎร์บำรุง)

โทรศัพท์ 0899373473


ณฐพร มูลอำคา
หนองหลวงประชาบำรุง

โทรศัพท์ 0872268208


นางวัชราภรณ์ เรืองโรจน์
บ้านไค่นุ่นหนองบัวบานวิทยา

โทรศัพท์ 0878521626


ถวัลย์ ไค่นุ่นสิงห์
บ้านไค่นุ่นหนองบัวบานวิทยา

โทรศัพท์ 0856077341


ทองคำ ไค่นุ่นสิงห์
บ้านบุ่งเบ้าห้วยเจริญ

โทรศัพท์ 0898407078


ทองพูล ศรีหานนท์
บ้านหนองสำราญหนองเรือ

โทรศัพท์ 0897156406


ศุภลักษณ์ จ้อยนุแสง
บ้านนากระตึบ

โทรศัพท์ 0813206897


สมทบ ไชยฮะนิจ
บ้านท่าม่วง

โทรศัพท์ 0877726750


ศรีศักดิ์ ภูมิพันธุ์
บ้านหนองสิม

โทรศัพท์ 0818724703


วิไลวรรณ ประดิษฐบุญ
บ้านเหล่าแขมดงกลาง

โทรศัพท์ 0846698082


ณัฐณิชา โรจน์คงธรรมา
บ้านเหล่าแขมดงกลาง

โทรศัพท์ 0804214815


ละอองดาว กรดแก้ว
บ้านเหล่าแขมดงกลาง

โทรศัพท์ 0828585291


นายสุวิทย์ วโรรส
บ้านดงหวาย

โทรศัพท์ 0819132274


นางนงเยาว์ ประเสริฐสังข์
บ้านท่าสี

โทรศัพท์ 0880585719


นางนงเยาว์ ประเสริฐสังข์
บ้านท่าสี

โทรศัพท์ 0880585709


พิชาวีร์ จันทรจำนง
บ้านโคกกุงดอนกอก

โทรศัพท์ 0872234383


ทิพสุดา ภูมิพันธุ์
บ้านหนองเม็ก

โทรศัพท์ 0804262333


ธารารัตน์ สดมพฤกษ์
บ้านดงแจ้งโนนสูง

โทรศัพท์ 0934720893


พชรกร จันทำ
บ้านดงแจ้งโนนสูง

โทรศัพท์ 0813917023


พชรกร จันทำ
บ้านดงแจ้งโนนสูง

โทรศัพท์ 0813917023


นางมลิวัลย์ พร้อมสุข
บ้านหนองจอก

โทรศัพท์ 0832876707


นางชัชฎาภรณ์ วรรณจรูญ
บ้านวังเข

โทรศัพท์ 0898615843


นายประยูร ตะโคดม
โรงเรียนบ้านท่าลาดหนองผักตบ

โทรศัพท์ 0850169121


ชาตินิยม ไชยศร
บ้านโสกเตย

โทรศัพท์ 0833493866


พชรกร จันทำ
บ้านโสกเตย

โทรศัพท์ 0813917023


ภัทราวดี มามั่งคั่ง
บ้านนาวี

โทรศัพท์ 0852970409


นางพิสมัย โคสุวรรณ
บ้านนาวี

โทรศัพท์ 0833265952


นายอุทิศ ขันติทอง
เมืองหนองพอก

โทรศัพท์ 0836738488


phoomchinnapak tanta
เมืองหนองพอก

โทรศัพท์ 0897093747


อำพันธ์ โยธาจันทร์
ศรีสวัสดิ์

โทรศัพท์ 0895773167


นางสาวสุกัญญา ยันตะบุตร
ศรีสวัสดิ์

โทรศัพท์ 0810510474


SOMKID MANEEKAN
หนองโนราษฎร์บำรุง

โทรศัพท์ 0872612310


SOMKID MANEEKAN
หนองโนราษฎร์บำรุง

โทรศัพท์ 0872612310


นางชมภู พ้นทุกข์
หนองโนราษฎร์บำรุง

โทรศัพท์ 0878524981


นางชมภู พ้นทุกข์
หนองโนราษฎร์บำรุง

โทรศัพท์ 0878524981


ปัทมาส มูลมานัส
บ้านโคกนาคำ

โทรศัพท์ 080-7670046


ปัทมาส มูลมานัส
บ้านโคกนาคำ

โทรศัพท์ 0807670046


นางชมภู พ้นทุกข์
บ้านโคกนาคำ

โทรศัพท์ 0878524981


นายปรีชา หารภูมิ
หนองพอกพัฒนาประชานุสรณ์

โทรศัพท์ 0847980565


นายต่อศักดิ์ นันทะสิทธิ์
หนองพอกพัฒนาประชานุสรณ์

โทรศัพท์ 0862345391


นางอารมณ์ นาก้อนทอง
หนองพอกพัฒนาประชานุสรณ์

โทรศัพท์ 0817603254


นายประทาย วิรุณพันธ์
ท่าสีดาวิทยา

โทรศัพท์ 0895734674


ชาญยุทธ ศรีสุลัย
ทรายทองเฉลิมวิทย์

โทรศัพท์ 0872313833


นายเลอปกร ผุดผ่อง
บ้านคูเมืองสามัคคีวิทยา

โทรศัพท์ 0860524516


นายเลอปกร ผุดผ่อง
บ้านคูเมืองสามัคคีวิทยา

โทรศัพท์ 0860524516


นายเลอปกร ผุดผ่อง
บ้านคูเมืองสามัคคีวิทยา

โทรศัพท์ 0860524516


นางมาริดา บุญลาด
หนองแวงบึงงาม

โทรศัพท์ 0815742345


patchara pengpa
หนองแวงบึงงาม

โทรศัพท์ 0885181909


นางนุชนาฎ มังตา
เหล่าขุมมันท่าสะอาด

โทรศัพท์ 0897106504


ขนิษฐา กลางประพันธ์
บ้านหนองแข้ดง

โทรศัพท์ 0848233058


Teerasak Kawsrinom
บ้านหนองแข้ดง

โทรศัพท์ 0854604280


นายชิติพัทธ์ บุญลาด
ป่าไม้อุทิศ 11

โทรศัพท์ 0804104951


นายสมร ศรีดารา
บ้านกุดขุ่น

โทรศัพท์ 0897149859


Teerasak Kawsrinom
บ้านกุดขุ่น

โทรศัพท์ 0854604280


นางพีรพรรณ พนมศร
ชุมชนบ้านโคกกลางมิตรภาพที่ 84

โทรศัพท์ 0804197366


เรืองศิลป์ ต้นสวรรค์
สามพานประชาสรรค์

โทรศัพท์ 0862189812


รุ่งเรือง พันพละ
โคกสว่างหาญไพรวัลย์

โทรศัพท์ 0917066550


นายสายัณห์ ศรีมงคล
บ้านแก้งศรีสว่าง

โทรศัพท์ 0812317357


เทพศิรินทร์ โนนคำ
ชุมชนบ้านโคกกลางสาขาห้วยค้อ-คำเม็ก

โทรศัพท์ 0896213303


นายสงวน ชาววัง
ชุมชนบ้านโคกกลางสาขาห้วยค้อ-คำเม็ก

โทรศัพท์ 0879515309


อารยา โพธิ์มาตย์
บ้านปลาโด

โทรศัพท์ 0895761887


น.ส.แคทลียา สุ่มมาตย์
บ้านปลาโด

โทรศัพท์ 0910610829


แคทลียา สุ่มมาตย์
ชุมชนหนองแสงโนนสว่าง

โทรศัพท์ 0910610829


นางสาวแคทลียา สุ่มมาตย์
ชุมชนหนองแสงโนนสว่าง

โทรศัพท์ 0910610829


คำแปลง บุ่งอุทุม
บ้านหนองคำ

โทรศัพท์ 0810609709


นิติรัฐ แพงภา
บ้านหนองคำ

โทรศัพท์ 0847894747


รัฐธรรมนูญ อาจหาญ
หนองไฮภูเขาทอง

โทรศัพท์ 0896275767


pornchit polyiam
บ้านโนนปลาเข็ง

โทรศัพท์ 0807274275


แคทลียา สุ่มมาตย์
บ้านโนนปลาเข็ง

โทรศัพท์ 0910610829


สิทธิพล นนท์วงษา
บ้านเหล่าโพนงาม

โทรศัพท์ 0817396387


ณภัทร สุริทะรา
บ้านหนองขุ่นวิทยาคาร

โทรศัพท์ 0806868229


ธภัทร์ พัดทะอำพันธ์ุุ
บ้านกกตาลดงบังวิทยา

โทรศัพท์ 0872368780


อนงค์ ศรีสินธ์
บ้านกกตาลดงบังวิทยา

โทรศัพท์ 0844347851


นายสุริยา สิงห์ชา
บ้านโพนงาม

โทรศัพท์ 0862274848


วีระพล ประทุมชาติ
บ้านโพนงาม

โทรศัพท์ 0884734768


สฤษดิ์ กิจเบญจะ
บ้านคำโพนสูง

โทรศัพท์ 0819640421


วราชิน ศิริแว่น
บ้านคำโพนสูง

โทรศัพท์ 0812606469


ทองนาค โพธิจักร
ไตรมิตรวิทยา

โทรศัพท์ 0833597619


นางสาวสุกัญญา ยันตะบุตร
ไตรมิตรวิทยา

โทรศัพท์ 0810510474


นายจำรัส วรรณพฤกษ์
วังใหญ่หนองผักแว่น

โทรศัพท์ 0862590588


นายสำราญ ช่ออารี
วังใหญ่หนองผักแว่น

โทรศัพท์ 0893760456


นายวิชาญ ศรีทองแดง
บ้านกุดเต่าวิทยา

โทรศัพท์ 0870205098


นายอุทัย จันทร์วัง
บ้านบะยาวบุ่งโง้งสามัคคี

โทรศัพท์ 0869735057


เสถียร ตะวงษา
บ้านหนองบก

โทรศัพท์ 0885334028


รมิดา อารีเอื้อ
เมืองโพธิ์ชัย

โทรศัพท์ 0831459430


สุภาภรณ์ จัตุรโพธิ์
โคกกุงหนองหงษ์หนองไฮ

โทรศัพท์ 0899400817


ธนพล ศรีพรหม
โคกกุงหนองหงษ์หนองไฮ

โทรศัพท์ 0867157837


อนุสรา สายโรจน์
โคกกุงหนองหงษ์หนองไฮ

โทรศัพท์ 0816701202


นายวิชัย สีแพงมล
บ้านจัมปา

โทรศัพท์ 0887403168


ฉัตรเกษร ไถวศิลป์
บ้านหนองบัว

โทรศัพท์ 0857507342


อารยา วรรณศรี
บ้านหนองแวงใหญ่

โทรศัพท์ 0857570561


Prajuk Lamjumjang
บ้านโพธิ์ศรี

โทรศัพท์ 0812629797


นางสาวบุญวรรณ สังคะทิพย์
บ้านโพธิ์ศรี

โทรศัพท์ 0801831069


นางสาวบุญวรรณ สังคะทิพย์
บ้านโพธิ์ศรี

โทรศัพท์ 0801831069


ฉัตรแก้ว โพนฉลาด
บ้านหนองนกทา

โทรศัพท์ 0817996420


บุญวรรณ สังคะทิพย์
บ้านหนองนกทา(สาขาบ้านหนองขุมเงิน)

โทรศัพท์ 0801831069


นายทวิชชัย รุจิเวชวงษ์
บ้านคำพอุง(ประชาราษฎร์บำรุง)

โทรศัพท์ 0857438367


นายณัฐชัย แวงวรรณ์
บ้านคำพอุง(ประชาราษฎร์บำรุง)

โทรศัพท์ 0880398205


ธนทัย ประภาศรี
บ้านคำพอุง(ประชาราษฎร์บำรุง)

โทรศัพท์ 0899428857


จักรพันธ์ คูนาดี
บ้านภูเขาทอง

โทรศัพท์ 0859126986


จักรพันธ์ คูนาดี
บ้านภูเขาทอง

โทรศัพท์ 0859126986


จักรพันธ์ คูนาดี
บ้านภูเขาทอง

โทรศัพท์ 0859126986


สุนทรีภรณ์ ฝุ่นมะนาว
บ้านโนนใหญ่

โทรศัพท์ 0872219186


นางสาวละมุล แวงวรรณ
บ้านโนนใหญ่

โทรศัพท์ 084-9567601


ปภัชญา สังชาตรี
อัคคะวิทยา

โทรศัพท์ 0828525292


วราวรรณ พลเยี่ยม
บ้านนาเลา

โทรศัพท์ 0830042208


รุจิรา ผ่านสำแดง
บ้านนาเลา

โทรศัพท์ 0934486851


นางรุจิรา ผ่านสำแดง
บ้านนาเลา

โทรศัพท์ 0934486851


ประดิษฐ์ มูลจันทร์
บ้านโพนเฒ่า

โทรศัพท์ 0849545445


สมปอง สมสะอาด
บ้านน้ำเกลี้ยง

โทรศัพท์ 0879512908


พัฒตา เศษฤทธิ์
บ้านน้ำเกลี้ยง

โทรศัพท์ 0878163375


สมปอง สมสะอาด
บ้านน้ำเกลี้ยง

โทรศัพท์ 0879512908


จิราพร มะอาจเลิศ
บ้านโคกใหญ่

โทรศัพท์ 0878403093


ทองใบ พันธุ์พงศ์
บ้านโคกใหญ่

โทรศัพท์ 0878403093


วิชานนท์ ชุมวัชรวิทย์
บ้านนางาม

โทรศัพท์ 0895823166


wichanon chumwatcharawit
บ้านนางาม

โทรศัพท์ 0895823166


เสมอแข ดุจพายัพ
บ้านนาเลาสาขาบ้านอวยศรี

โทรศัพท์ 0872470651


นางเสมอแข ดุจพายัพ
บ้านนาเลาสาขาบ้านอวยศรี

โทรศัพท์ 0872470651


นพวรรณ ชุมพล
บ้านสะอาด(สะอาดวิทยาคาร)

โทรศัพท์ 0898634099


นายบัวทอง โทโสลี
บ้านดอนควาย

โทรศัพท์ 0899379478


นายประมวล ทิพชัย
บ้านดอนควาย

โทรศัพท์ 0819643674


สุรัส คำภักดี
บ้านท่าเสียว

โทรศัพท์ 0885323209


นายเดชา มาบุญธรรม
บ้านปากบุ่งคุยจั่นมหาศาลจิตตรังสรรค์

โทรศัพท์ 0801507978


นายเดชา มาบุญธรรม
บ้านปากบุ่งคุยจั่นมหาศาลจิตตรังสรรค์

โทรศัพท์ 0801507978


น.ส.ดาราณี ภมูิประเสริฐ
บ้านปากบุ่งคุยจั่นมหาศาลจิตตรังสรรค์

โทรศัพท์ 0811030209


ยรรยงค์ สารสังข์
บ้านหนองตาไก้

โทรศัพท์ 0899434261


กิติชัย ภูตาเพิด
บ้านหนองตาไก้

โทรศัพท์ 085-2922135


พีชญา พิมโคตร
บ้านหนองแสงสว่างวิทย์

โทรศัพท์ 0916807076


ชุมพล คำมะยอม
บ้านหนองอิโล

โทรศัพท์ 08-68605380


อนุสรา สายโรจน์
บ้านหนองอิโล

โทรศัพท์ 0816701202


มานิตย์ ไกรตรี
ชุมชนเชียงใหม่พัฒนา

โทรศัพท์ 0879540892


Chuan Prachanunt
ชุมชนเชียงใหม่พัฒนา

โทรศัพท์ 043625078


ทัศนีย์ สร้อยกระโทก
ชุมชนเชียงใหม่พัฒนา

โทรศัพท์ 0854605229


ทัศนีย์ สร้อยกระโทก
ชุมชนเชียงใหม่พัฒนา

โทรศัพท์ 0854605229


นายอดุลย์พร ดีกุดเรือ
บ้านดอนโองท่าวารีวิทยาสรรค์

โทรศัพท์ 0862243959


นายสังคม เพ็ชรโรจน์
บ้านดอนโองท่าวารีวิทยาสรรค์

โทรศัพท์ 0819642815


จิรนันท์ แวงวรรณ์
บ้านดอนโองท่าวารีวิทยาสรรค์

โทรศัพท์ 0804215532


นายก่อเกียรติ กะอาจ
บ้านดอนเรือ

โทรศัพท์ 0856800164


จิรนันท์ แวงวรรณ์
บ้านดอนเรือ

โทรศัพท์ 0804215532


สมพร ประเสริฐสังข์
บ้านดงยาง

โทรศัพท์ 0833346911


สมชาย ตรีชมวารี
บ้านดงยาง

โทรศัพท์ 0898404904


จิรนันท์ แวงวรรณ์
บ้านดงยาง

โทรศัพท์ 0804215532


ประครอง ภูมิยิ่ง
บ้านหนองอึ่งโปโล

โทรศัพท์ 0898631014


น.ส.ดาราณี ภมูิประเสริฐ
บ้านหนองอึ่งโปโล

โทรศัพท์ 0811030209


เพ็ญอำไพ พินิจพล
ชุมชนบัวคำ

โทรศัพท์ 0895741153


กิติชัย ภูตาเพิด
ชุมชนบัวคำ

โทรศัพท์ 0852922135


Penumpai Pnnitpol
ชุมชนบัวคำ

โทรศัพท์ 0895741153


เทพรักษ์ พรมเกตุ
บ้านโคกหนองบัว

โทรศัพท์ 0898437490


นายรัศมี ศึกขยาด
อนุบาลเมืองเมยวดี

โทรศัพท์ 0898616801


หนูพร บุตรพรหม
อนุบาลเมืองเมยวดี

โทรศัพท์ 0898214285


สาคร พิมพ์ทา
ชุมชนบ้านชมสะอาด

โทรศัพท์ 0878595948


เพ็ญทิพย์ อรัญโสด
ชุมชนบ้านชมสะอาด

โทรศัพท์ 0833281980


มาศพรรณ เล็กน้อยวงค์
ชุมชนบ้านบุ่งเลิศ

โทรศัพท์ 0985725666


นายสกล ไชยแสง
บ้านโป่งประชาพัฒน์

โทรศัพท์ 0823047561


สกล ไชยแสง
บ้านโป่งประชาพัฒน์

โทรศัพท์ 0823047561


นายระพี สิมมา
คำนางตุ้มโนนสวรรค์

โทรศัพท์ 0898408065


นางสาวกรรณิกา คันสินธ์
คำนางตุ้มโนนสวรรค์

โทรศัพท์ 0810547703


นายวิระยูร คำอุดม
บ้านหนองสองห้อง

โทรศัพท์ 0896222793


หนูพร บุตรพรหม
บ้านหนองสองห้อง

โทรศัพท์ 0898214285


นายวีระ เพ็ชรแสน
ชุมพรนาเจริญ

โทรศัพท์ 0872554716


สุรการณ์ ผ่องสนาม
บ้านโคกสี

โทรศัพท์ 0807479527


ศิริพร ศรีขาวส
บ้านห้วยทราย

โทรศัพท์ 0862379424


เดือนเพ็ญ ศรีแดงงาม
บ้านห้วยทราย

โทรศัพท์ 086232665


ประพันธ์ ประเสริฐสังข์
บ้านหนองเดิ่น

โทรศัพท์ 0892243206


นายธีระวิทย์ เสมอโภค
บ้านหนองโน

โทรศัพท์ 0872430211

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
@Copyright 2013 : DATA CMS v.05.56 Developed ITEC Nongkhai2