ยินดีต้อนรับ

รายชื่อเจ้าหน้าที่

[งานข้อมูลสารสนเทศโรงเรียน] [งานข้อมูลเขตพื้นที่]
พันศักดิ์ จุฑานิล
อนุบาลโพนทอง

โทรศัพท์


พันศักดิ์ จุฑานิล
อนุบาลโพนทอง

โทรศัพท์


พันศักดิ์ จุฑานิล
อนุบาลโพนทอง

โทรศัพท์


สุพรรณภา จันทร์วัง
บ้านหนองนกเป็ด

โทรศัพท์


นางบานเย็น พละวงศ์
กุดสระวิทยานุกูล

โทรศัพท์ 043572127


พัชรา นามษร
พนาลัยวิทยาเสริม

โทรศัพท์ 043571589


นายยงยุทธ แวงวรรณ
พนาลัยวิทยาเสริม

โทรศัพท์ 043571589


สำราญ สุดหนองบัว
บ้านหนองแสงทุ่ง

โทรศัพท์ -


นายบุญชนะ บรอสุทธิ์
บ้านหนองแสงทุ่ง

โทรศัพท์ -


จงกล บุญคำ
บ้านหนองแสงท่าดอนม่วย

โทรศัพท์


สุพรรณภา จันทร์วัง
บ้านหนองแสงท่า

โทรศัพท์


นายศรัณย์ ยุบลชิต
ไทยรัฐวิทยา 36(บ้านบะตากา)

โทรศัพท์ 043500200


พิชิต พลเยี่ยม
ไทยรัฐวิทยา ๓๖ (บ้านบะตากา)

โทรศัพท์ 043500200


นางสาวจิราวรรณ พลเยี่ยม
ไทยรัฐวิทยา 36(บ้านบะตากา)

โทรศัพท์ 043500200


นคร ดอนสมจิตร
บ้านโนนแก้ว

โทรศัพท์


บุญจันทร์ ภูมิภาค
โนนเพชรพัฒนา

โทรศัพท์ 043571834


[บุญจันทร์ ภูมิภาค
โนนเพชรพัฒนา

โทรศัพท์ 043571834


นิรมล บุญประจักษ์
บ้านโนนไชยศรี

โทรศัพท์ 043571832


บุญญรัตน์ แยงไธสง
บ้านโคกสมบูรณ์

โทรศัพท์ -


weera asawapoom
โรงเรียนน้ำคำสมศรี

โทรศัพท์ 043500195


นางวัชรา อัศวภูมิ
บ้านหนองขี้ม้า

โทรศัพท์ 043500196


สมศักดิ์ อัศวภูมิ
บ้านงิ้วหว่านศึกษาคาร

โทรศัพท์ -


ยุวดี ประทุม
บ้านงิ้วหว่านศึกษาคาร

โทรศัพท์ -


นายชุมพล ยะลาไสย
บ้านงิ้วหว่านศึกษาคาร

โทรศัพท์ -


ณัฐปภัสร์ สวัสดิ์นะที
บ้านดอนหวาย

โทรศัพท์ 0897197815


ณัฐปภัสร์ สวัสดิ์นะที
บ้านดอนหวาย

โทรศัพท์ 0897197815


นายประภา แสงปาก
บ้านสองห้องหนองดงหนองหิน

โทรศัพท์ o43611557


กรรณิกา พลเยี่ยม
บ้านโพธิ์ศรีหัวงัว

โทรศัพท์ 0862304251


นางสาววธิดา สท้านอาจ
บ้านโพธิ์ศรีหัวงัว

โทรศัพท์ 0862304251


นางสมคิด บุรวัฒน์
บ้านป้องสร้างบุ

โทรศัพท์


ลำพอง สุริโย
บ้านหนองโกโพธิ์เงินคำผักกูด

โทรศัพท์ 043611245


นางสาวเยาวภา ประหา
บ้านแฝก

โทรศัพท์ 043549443


นายอัมพร ภาระพันธ์
บ้านหนองตอ

โทรศัพท์


อัจฉราพรรณ เปตุมัก
บ้านหนองตอ

โทรศัพท์


Natthaphong Sitthi
บ้านหนองตอ

โทรศัพท์


รัชนี นาทสีทา
จุมจังนาคำชลประทานวิทยา

โทรศัพท์


อุทัย โคตพันธ์
บ้านโพนทอง

โทรศัพท์ 043572900


นางสาวนทีกาญจน์ หมุนอุดม
บ้านโพนทอง

โทรศัพท์ 043572900


เบ็ญจลักษณ์ โพธิคำ
บ้านนาทม

โทรศัพท์


นางสาวนทีกาญจน์ หมุนอุดม
บ้านนาทม

โทรศัพท์


นายสถาพร ภูบาลเช้า
บ้านหนองไฮ

โทรศัพท์ -


สาคร คชพันธุ์
บ้านนาอุ่ม

โทรศัพท์


พรพรรณ พิศพานต์
บ้านนาอุ่ม

โทรศัพท์


นิรันดร์ สาหับ
บ้านบะเค(ราษฎร์ผดุงวิทยาคาร)

โทรศัพท์


วรรณา จันทรโคตร
บ้านบะเค(ราษฎร์ผดุงวิทยาคาร)

โทรศัพท์


ประจวบ นาก้อนทอง
บ้านหนองม่วง

โทรศัพท์ 0872130519


นายประจวบ นาก้อนทอง
บ้านหนองม่วงสาขาบะยาวมลชัยศรี

โทรศัพท์ 043500064


นายส่งเพียร วรรณวุธ
บ้านหนองใหญ่ทับครัว

โทรศัพท์


นางปรารถนา นาเมืองรักษ์
บ้านหนองใหญ่ทับครัว

โทรศัพท์


นางสาวจิราวรรณ พลเยี่ยม
บ้านโนนโพธิ์

โทรศัพท์ -


นายถนอม ชินทะวัน
บ้านหนองแวงแห่

โทรศัพท์


ศิริพร แวงเลิศ
บ้านหนองแวงแห่

โทรศัพท์


วิทูล ทิพประมวล
บ้านหนองแวงแห่

โทรศัพท์


น.ส.ชุลีพร ชมศรีวรรณ
บ้านกุดแห่

โทรศัพท์ 084-7986302


จิราวรรณพ พลเยี่ยม
บ้านกุดแห่

โทรศัพท์ 084-7986302


ปิยะฉัตร ชาญตะกั่ว
โคกล่ามวิทยาคาร

โทรศัพท์


วัชราภรณ์ ไชยดำ
โคกล่ามวิทยาคาร

โทรศัพท์


เสรี เกษสกุล
บ้านดงดิบ

โทรศัพท์


พัชรินทร์ นิคมเขตต์
บ้านโนนลาด

โทรศัพท์ 043500201


ส่งเพียร วรรณวุธ
บ้านโนนลาด

โทรศัพท์ 043500201


นายส่งเพียร วรรณวุธ
บ้านโนนลาด

โทรศัพท์ 043500201


ศิริรัตน์ จรไธสง
ชุมชนบ้านสว่าง

โทรศัพท์


ศิริรัตน์ จรไธสง
ชุมชนบ้านสว่าง

โทรศัพท์


นายสุธวัช อุทัยอมฤตวารี
บ้านท่าสำราญ

โทรศัพท์ 0810435440


วัชรพล พาเสน่ห์
บ้านท่าสำราญ

โทรศัพท์ 0810435440


นางสายใจ แสนณรงค์
บ้านวังม่วย

โทรศัพท์ 043660104


ละไมมาด กมลมาตย์
บ้านกุดก่วงท่าแสงจันทร์

โทรศัพท์ 0435172833


Dararat Yenwattana
บ้านกุดก่วงท่าแสงจันทร์

โทรศัพท์ 0435172833


อนุกูล มามั่งคั่ง
บ้านเหล่าน้อย

โทรศัพท์ 043500198


ฉลาด วงศใหญ่
คำพระโคกก่งวิทยา

โทรศัพท์


นางสาวณภาภัช ศรีจวง
คำพระโคกก่งวิทยา

โทรศัพท์


นุชสรา รัตนวงศ์
คำพระโคกก่งวิทยา

โทรศัพท์


อุทัย โยชน์เมืองไพร
บ้านคำอุปราช

โทรศัพท์


นายพีรวัฒน์ อุดอาด
บ้านคำอุปราช

โทรศัพท์


สุนทรา วิเชียรศรี
บ้านวังยาว

โทรศัพท์ 043-660167


นายพุทธา จันทร์ศรี
บ้านโคกกกม่วง

โทรศัพท์ 043611869


นางสาวสุธิดา แสงไสย
บ้านโคกกกม่วง

โทรศัพท์ 043611869


เรืองศรี ธิมาชัย
บ้านโคกกกม่วง

โทรศัพท์ 043611869


วิทยา ศรีกาล
บ้านพรหมจรรย์

โทรศัพท์ 043-500091


วิทยา ศรีกาล
บ้านพรหมจรรย์

โทรศัพท์ 043-500091


นายธีระวัฒน์ เจาะจง
บ้านดงกลาง

โทรศัพท์


นิติวัฒน์ เสตเตมิย์
บ้านพรมสวรรค์

โทรศัพท์


จ่าอากาศตรีพงศ์พลินทีปต์ บุญเศียร
บ้านพรมสวรรค์

โทรศัพท์


นายอานุภาพ แสนสุภา
บ้านนาสีใส

โทรศัพท์


นางสาวอำภา ไชยทะ
บ้านหนองหิ่งหาย

โทรศัพท์ 043-500243


ไพโรจน์ สัมพันธ์
บ้านหนองหิ่งหาย

โทรศัพท์ 043-500243


นายไพโรจน์ สัมพันธ์
บ้านนาศรีนวล

โทรศัพท์ 043500136


สุรพล คำพรมมา
สีดาประชาสรรค์

โทรศัพท์


เฉลิมชัย มุลคร
สีดาประชาสรรค์

โทรศัพท์


เย็นจิตร รัตนาแพง
นาแพงวิทยาคาร

โทรศัพท์


ชัญญานุช กลางพิลา
นาแพงวิทยาคาร

โทรศัพท์


ธนัญญา สมดวน
บึงอุดมบึงคำ

โทรศัพท์


เสงี่ยม บุตอัง
สะอาดเจริญใหม่สามัคคี

โทรศัพท์ -


เสงี่ยม บุตอัง
สะอาดเจริญใหม่สามัคคี

โทรศัพท์ -


ทิพวรรณ นาก้อนทอง
บ้านอุ่มเม่า

โทรศัพท์ 043611418


ทิพวรรณ นาก้อนทอง
บ้านอุ่มเม่า

โทรศัพท์ 043611418


สมภพ ส่างมาตย์
บ้านอุ่มเม่า

โทรศัพท์ 043611418


นายสกล ไชยธงรัตน์
บ้านดอนชาด

โทรศัพท์ 0933279781


นางสาวชญานิศ พลเยี่ยม
ถนนชัยสามัคคี

โทรศัพท์


นายวิโจน์ หิตายะ
ถนนชัยสามัคคี

โทรศัพท์


ลาวรรณ จิตรจักร
บ้านคำนาดี

โทรศัพท์ 043611779


นิคม ทิพมาลา
บ้านหนองขอนแก่น

โทรศัพท์ 043-500314


นายสมบัติ เผื่อแผ่
บ้านหนองขอนแก่น

โทรศัพท์ 043-500314


นายสมบัติ เผื่อแผ่
บ้านหนองขอนแก่น

โทรศัพท์ 043-500314


พรพรรณ พิศพานต์
บ้านหนองขอนแก่น

โทรศัพท์ 043-500314


สุพรรณี พลเยี่ยม
บ้านปากช่อง

โทรศัพท์


สุพรรณี พลเยี่ยม
บ้านปากช่อง

โทรศัพท์


พลภักร์ สมภักดี
บัวดงมันวิทยา

โทรศัพท์ 094 - 4024 - 704


นางหนูเย็น สุรินทร์เลิศ
บ้านราษฎร์ดำเนิน

โทรศัพท์


นางกชกร พาลเหนือ
บ้านราษฎร์ดำเนิน

โทรศัพท์


นางกชกร พาลเหนือ
บ้านราษฎร์ดำเนิน

โทรศัพท์


นิภาพรรน กลางพรม
ชุมแสงลาดค้อหนองเขื่อน

โทรศัพท์


นิภาพรรน กลางพรม
ชุมแสงลาดค้อหนองเขื่อน

โทรศัพท์


กรวินท์ เยาวขันธ์
บ้านหนองขอนแก่นสาขาบ้านสี่แยก

โทรศัพท์ 043500090


พรพรรณ พิศพานต์
บ้านหนองขอนแก่นสาขาบ้านสี่แยก

โทรศัพท์ 043500090


ญาณิชศา เขตเจริญ
อนุบาลเมืองเสลภูมิ

โทรศัพท์


ญาณิชศา น้อมระวี
อนุบาลเมืองเสลภูมิ

โทรศัพท์


วนิช ศรีวงษา
บ้านดงประเสริฐ

โทรศัพท์ 043533273


นางสาวชญานิศ พลเยี่ยม
บ้านดงประเสริฐ

โทรศัพท์ 043533273


นางแววตา น่าบัณฑิต
บ้านแห่ประชานุกูล

โทรศัพท์ 043550154


นายอนิรุทธิ์ กลางบุรัมย์
เสลภูมิสามัคคี

โทรศัพท์ 043533399


สมเกียรติ อุ่นสมัย
บ้านท่าไคร้

โทรศัพท์ 043657642


นายวรวิทย์ วงศ์ทอง
ขวัญเมือง

โทรศัพท์ 043-550504


นางสาวชญานิศ พลเยี่ยม
ขวัญเมือง

โทรศัพท์ 043-550504


ไวยกูล วรฉัตร
บ้านขว้างวิทยากร

โทรศัพท์ 043500282


นายพิทักษ์ พรมนิล
ชุมชนบ้านขวาว

โทรศัพท์ 043665661


นางสุวิมล แก้วหล่อ
ชุมชนบ้านขวาว

โทรศัพท์ 043665661


วิมลรัตน์ อาษาศึก
บ้านโนนยาง

โทรศัพท์ 043500283


ชัยวัฒนา โพธิจักร
บ้านโนนยาง

โทรศัพท์ 043500283


นายชัยวัฒนา โพธิจักร
บ้านสะทอนโนนแพงประชาสรรค์

โทรศัพท์


นายคำผล จันทรบุตร
บ้านสะทอนโนนแพงประชาสรรค์

โทรศัพท์


ประดับศรี สุขขา
บ้านหันหน่องสามัคคี

โทรศัพท์


นางสุวิมล แก้วหล่อ
บ้านหันหน่องสามัคคี

โทรศัพท์


นายบุญจันทร์ ภูเชิด
บ้านทรายมูล

โทรศัพท์ 043500120


นายชัยวัฒนา โพธิจักร
บ้านทรายมูล

โทรศัพท์ 043500120


จารุณี วัยเจริญ
ผักกาดหญ้าโรตารี่อุทิศ

โทรศัพท์


เสาวรจนี สังฆะกาโร
ผักกาดหญ้าโรตารี่อุทิศ

โทรศัพท์


เสาวรจนี สังฆะกาโร
ผักกาดหญ้าโรตารี่อุทิศ

โทรศัพท์


นายยงยุทธ์ วารินทร์
ไชยวานนาเลิงคุ้งสะอาด

โทรศัพท์ 043500145


สีสวาท สารพล
บ้านกุดแข้โนนโพธิ์วิทยา

โทรศัพท์ 043500121


surachat prawannao
บ้านกุดแข้โนนโพธิ์วิทยา

โทรศัพท์ 043500121


นางสาวมยุรี พฤกษชาติ
บ้านน้ำเที่ยงนาเรียง

โทรศัพท์ 043500123


สมปอง บุริวัฒน์
บ้านน้ำเที่ยงนาเรียง

โทรศัพท์ 043500123


เพ็ญศรี ประทาพันธ์
บ้านสำโรงหนองจอก

โทรศัพท์ 043500112


สมปอง บุริวัฒน์
บ้านสำโรงหนองจอก

โทรศัพท์ 043500112


บัญชา นามสง่า
บ้านพันขาง

โทรศัพท์


นายประยูร อนันทวรรณ
บ้านโพธิ์ชัน

โทรศัพท์ 043575507


สุพรรณี โพธิล่าม
บ้านกุดเรือ

โทรศัพท์ 043611986


นางสุพรรณี โพธิล่าม
บ้านกุดเรือ

โทรศัพท์ 043611986


นางสาวจินตนา ราชณุวงศ์
บ้านโพธิ์ตาก

โทรศัพท์ 043500121


นางสาวนุชนารถ มณีเรือง
บ้านโพธิ์ตาก

โทรศัพท์ 043500121


ปรเมนทร์ พันธุมาตย์
เมืองไพรวิทยาคาร

โทรศัพท์ 043611723


เด่นศักดิ์ อิงอาจ
บ้านหัวคู

โทรศัพท์ 043500226


นางสาวขันติกาญจน์ ภักดีวุฒิ
บ้านหัวคู

โทรศัพท์ 043500226


ภควัฒน์ เพียรชนะ
บ้านบ่อแกนาเลา

โทรศัพท์ 043611399


นายศรายุทธ พุทธลา
บ้านดอนน้อยท่าแห่ตาลม

โทรศัพท์


สุวัจชัย โคตสุวรรณ
บ้านดอนน้อยท่าแห่ตาลม

โทรศัพท์


นางปณิฐิดา ตุลากันย์
บ้านโนนคำน้ำจั้นใหญ่

โทรศัพท์


นายโกมุต โพธิสิงห์
บ้านโนนสว่าง

โทรศัพท์ 043500226


นายวีระชัย บุรีรักษ์
บ้านโนนสว่าง

โทรศัพท์ 043500226


นายธนา สุทธิประภา
บ้านน้ำจั้นน้อย

โทรศัพท์ -


นางศิริขวัญ เสถียรเขต
บ้านโนนสวรรค์

โทรศัพท์ 0813923943


วิไล นาเมืองรักษ์
ชุมชนนาทมโคกก่อง

โทรศัพท์ 043549706


วิไล นาเมืองรักษ์
ชุมชนนาทมโคกก่อง

โทรศัพท์ 043549706


นางสาวชรินรัตน์ ภาชนะ
ชุมชนนาทมโคกก่อง

โทรศัพท์ 043549706


วีระ ไสยรัตน์
บ้านหวาย(หวายวิทยานุกูล)

โทรศัพท์ 043551456


วีระ ไสยรัตน์
บ้านหวาย(หวายวิทยานุกูล)

โทรศัพท์ 043551456


นายสวัสดิ์ มูลสระคู
บ้านหนองตุ

โทรศัพท์ 0839663032


สวัสดิ์ มูลสระคู
บ้านหนองตุ

โทรศัพท์ 0839663032


พิทักษ์ วงสุโท
โรงเรียนบ้านหนองตุ

โทรศัพท์ 0839663032


นางส่องศรี ภาโนมัย
บ้านมะหรี่(ศิริวิทยาคาร)

โทรศัพท์


เมธี นามทอง
บ้านหนองกุง

โทรศัพท์ 043549755


นางวิภาภรณ์ จันทร์โชติ
บ้านบาโคหนองแคน

โทรศัพท์ 043500335


นายสมหมาย อุ่นเจริญ
บ้านบาโคหนองแคน

โทรศัพท์ 043500335


จิตรลดา ตะโคดม
บ้านนาโพธิ์

โทรศัพท์ 043611151


นางจิตรลดา ตะโคดม
บ้านนาโพธิ์

โทรศัพท์ 043611151


นายสมพร จันทร์แพง
บ้านนาโพธิ์

โทรศัพท์ 043611151


อภัย สิงคกุล
บ้านหนองไผ่หนองหว้า

โทรศัพท์


นายสมพร จันทร์แพง
บ้านหนองไผ่หนองหว้า

โทรศัพท์


พูนสุข แก้วเขียว
บ้านหนองฟ้า

โทรศัพท์ 043611279


สมประพันธ์ พิลัย
บ้านสีเสียด

โทรศัพท์ 043548131


พชรกร จันทำ
บ้านสีเสียด

โทรศัพท์ 043548131


น.ส.นภาพร เย็นละออง
บ้านสะอาดนาดี

โทรศัพท์


กฤษราพงษ์ ไชยสิงห์
บ้านสะอาดนาดี

โทรศัพท์


น.ส.นภาพร เย็นละออง
บ้านนาแพง

โทรศัพท์


kokiat kaewnakhoon
บ้านนาแพง

โทรศัพท์


นายวัฒนา ธิมาชัย
บ้านหนองผักแว่น

โทรศัพท์ 043500128


tippaya butphom
บ้านหนองผักแว่น

โทรศัพท์ 043500128


สมหมาย ทองภู
บ้านหนองผักแว่น

โทรศัพท์ 043500128


ธีรพัฒน์ ชัยกิจ
บ้านบากหนองเทา

โทรศัพท์ 043500120


พุทธชาติ ปากวิเศษ
บ้านบากหนองเทา

โทรศัพท์ 043500120


ฉัตรกาญจน์ ใจเที่ยง
บ้านหนองขามบ่อแก้ววิทยา

โทรศัพท์ 043611714


นางสาวเพียงใจ ทองมี
บ้านคอกควาย(ประชาอำนวย)

โทรศัพท์


ประภาพรรณ ศรีสุธรรม
วังหลวง

โทรศัพท์ 043 – 548028


นางเสาวคนธ์ พิมพ์วงษ์
บ้านท่าเยี่ยม

โทรศัพท์ 0-4350-0227


นางสาวกลิ่นผกา โพธิจักร
บ้านท่าเยี่ยม

โทรศัพท์ 0-4350-0227


นายฤาชัย ศิริเวช
บ้านโพธิ์งาม

โทรศัพท์ -


นายวิรัตน์ ธรรมคง
บ้านป่าขีหนองขุ่น

โทรศัพท์ 043550484


นายวิรัตน์ ธรรมคง
บ้านป่าขีหนองขุ่น

โทรศัพท์ 043550484


นายชัชชัย เพียรชนะ
บ้านนาเมือง

โทรศัพท์


วราพร หรสิทธิ์
บ้านทรายขาวหนองแป้นประชาสรรค์

โทรศัพท์ 043550618


นางสาวชญานิศ พลเยี่ยม
บ้านทรายขาวหนองแป้นประชาสรรค์

โทรศัพท์ 043550618


ขนิษฐา ศรีปาน
บ้านโจด

โทรศัพท์ -


วารี กั้วเจริญ
บ้านโจด

โทรศัพท์ -


นางวารี กั้วเจริญ
บ้านโจด

โทรศัพท์ -


สังคม เที่ยงผดุง
บ้านหนองหงษ์หนองงู

โทรศัพท์ 043548337


สมศักดิ์ สารเสวก
บ้านหนองหงษ์หนองงู

โทรศัพท์ 043548337


พิทักษ์ กออำไพร
บ้านหนองหว้านาคำพัฒนา

โทรศัพท์ 043550747


ธีรพงษ์ ตรีกุล
บ้านยาง

โทรศัพท์ 043500317


ธีรพงษ์ ตรีกุล
บ้านลาด

โทรศัพท์


นายชนะชัย เรืองโรจน์
บ้านนาแซง

โทรศัพท์ 043548137


นายชนะชัย เรืองโรจน์
บ้านนาแซง

โทรศัพท์ 043548137


ณฐพร มูลอำคา
หนองหลวงประชาบำรุง

โทรศัพท์


นางวัชราภรณ์ เรืองโรจน์
บ้านไค่นุ่นหนองบัวบานวิทยา

โทรศัพท์ 043500124


ถวัลย์ ไค่นุ่นสิงห์
บ้านไค่นุ่นหนองบัวบานวิทยา

โทรศัพท์ 043500124


เยาวเรศ วรโภชน์
บ้านบุ่งเบ้าห้วยเจริญ

โทรศัพท์ 087-2249205


พชรกร จันทำ
บ้านบุ่งเบ้าห้วยเจริญ

โทรศัพท์ 087-2249205


ทองพูล ศรีหานนท์
บ้านหนองสำราญหนองเรือ

โทรศัพท์ 043500128


ศุภลักษณ์ จ้อยนุแสง
บ้านนากระตึบ

โทรศัพท์ 0813206897


นางศุภลักษณ์ จ้อยนุแสง
บ้านนากระตึบ

โทรศัพท์ 0813206897


สมทบ ไชยฮะนิจ
บ้านท่าม่วง

โทรศัพท์ 043665018


นายสมทบ ไชยฮะนิจ
บ้านท่าม่วง

โทรศัพท์ 043665018


นฤมล สหัสนา
บ้านหนองสิม

โทรศัพท์ 0872234969


ศรีศักดิ์ ภูมิพันธุ์
บ้านเหล่าแขมดงกลาง

โทรศัพท์ 043556154


นายสุวิทย์ วโรรส
บ้านดงหวาย

โทรศัพท์ 0819132274 0816704099


นางนงเยาว์ ประเสริฐสังข์
บ้านท่าสี

โทรศัพท์ 043500119


นางนงเยาว์ ประเสริฐสังข์
บ้านท่าสี

โทรศัพท์ 043500119


วิสันต์ ภูเนตร์
บ้านโคกกุงดอนกอก

โทรศัพท์ 0872234383


ทิพสุดา ภูมิพันธุ์
บ้านหนองเม็ก

โทรศัพท์ 0856320939


นางทิพสุดา ภูมิพันธุ์
บ้านหนองเม็ก

โทรศัพท์ 0856320939


ธารารัตน์ สดมพฤกษ์
บ้านดงแจ้งโนนสูง

โทรศัพท์ 0934720893


พชรกร จันทำ
บ้านดงแจ้งโนนสูง

โทรศัพท์ 0934720893


พชรกร จันทำ
บ้านดงแจ้งโนนสูง

โทรศัพท์ 0934720893


นางมลิวัลย์ พร้อมสุข
บ้านหนองจอก

โทรศัพท์ 0832876707


สุรเชษฐ์ วจีภูมิ
บ้านวังเข

โทรศัพท์ 043500229


นายประยูร ตะโคดม
โรงเรียนบ้านท่าลาดหนองผักตบ

โทรศัพท์ 043611804


ชาตินิยม ไชยศร
บ้านโสกเตย

โทรศัพท์ 0833493866


พชรกร จันทำ
บ้านโสกเตย

โทรศัพท์ 0833493866


ภัทราวดี มามั่งคั่ง
บ้านนาวี

โทรศัพท์ -


นายอุทิศ ขันติทอง
เมืองหนองพอก

โทรศัพท์ 043579252


phoomchinnapak tanta
เมืองหนองพอก

โทรศัพท์ 043579252


อำพันธ์ โยธาจันทร์
ศรีสวัสดิ์

โทรศัพท์ 43500231


นางสาวสุกัญญา ยันตะบุตร
ศรีสวัสดิ์

โทรศัพท์ 43500231


นายอำพันธ์ โยธาจันทร์
ศรีสวัสดิ์

โทรศัพท์ 43500231


SOMKID MANEEKAN
หนองโนราษฎร์บำรุง

โทรศัพท์ -


นางชมภู พ้นทุกข์
หนองโนราษฎร์บำรุง

โทรศัพท์ -


ปัทมาส มูลมานัส
บ้านโคกนาคำ

โทรศัพท์ 0885524115


นายปรีชา หารภูมิ
หนองพอกพัฒนาประชานุสรณ์

โทรศัพท์ 043579232


นายต่อศักดิ์ นันทะสิทธิ์
หนองพอกพัฒนาประชานุสรณ์

โทรศัพท์ 043579232


นางอารมณ์ นาก้อนทอง
หนองพอกพัฒนาประชานุสรณ์

โทรศัพท์ 043579232


นายประทาย วิรุณพันธ์
ท่าสีดาวิทยา

โทรศัพท์ 043611099


ชาญยุทธ ศรีสุลัย
ทรายทองเฉลิมวิทย์

โทรศัพท์


นางสาวรัชนีกร ไขยดำ
บ้านคูเมืองสามัคคีวิทยา

โทรศัพท์ 043500146


นายเลอปกร ผุดผ่อง
บ้านคูเมืองสามัคคีวิทยา

โทรศัพท์ 043500146


นายเลอปกร ผุดผ่อง
บ้านคูเมืองสามัคคีวิทยา

โทรศัพท์ 043500146


นางมาริดา บุญลาด
หนองแวงบึงงาม

โทรศัพท์ 0819643712


patchara pengpa
หนองแวงบึงงาม

โทรศัพท์ 0819643712


นางนุชนาฎ มังตา
เหล่าขุมมันท่าสะอาด

โทรศัพท์ 043645494


Teerasak Kawsrinom
บ้านหนองแข้ดง

โทรศัพท์


ขนิษฐา กลางประพันธ์
บ้านหนองแข้ดง

โทรศัพท์


Teerasak Kawsrinom
บ้านหนองแข้ดง

โทรศัพท์


นางเนตรนภาพร คณมาศ
ป่าไม้อุทิศ 11

โทรศัพท์


นายสมร ศรีดารา
บ้านกุดขุ่น

โทรศัพท์ 043504284


Teerasak Kawsrinom
บ้านกุดขุ่น

โทรศัพท์ 043504284


นางพีรพรรณ พนมศร
ชุมชนบ้านโคกกลางมิตรภาพที่ 84

โทรศัพท์


เรืองศิลป์ ต้นสวรรค์
สามพานประชาสรรค์

โทรศัพท์


รุ่งเรือง พันพละ
โคกสว่างหาญไพรวัลย์

โทรศัพท์


นายสายัณห์ ศรีมงคล
บ้านแก้งศรีสว่าง

โทรศัพท์ 0813217357


จิรนันท์ แวงวรรณ์
บ้านแก้งศรีสว่าง

โทรศัพท์ 0813217357


เทพศิรินทร์ โนนคำ
ชุมชนบ้านโคกกลางสาขาห้วยค้อ-คำเม็ก

โทรศัพท์


นายสงวน ชาววัง
ชุมชนบ้านโคกกลางสาขาห้วยค้อ-คำเม็ก

โทรศัพท์


นางปัญญา ศรีวะสุทธิ์
บ้านปลาโด

โทรศัพท์


อารยา โพธิ์มาตย์
บ้านปลาโด

โทรศัพท์


น.ส.แคทลียา สุ่มมาตย์
บ้านปลาโด

โทรศัพท์


แคทลียา สุ่มมาตย์
ชุมชนหนองแสงโนนสว่าง

โทรศัพท์ -


นางสาวแคทลียา สุ่มมาตย์
ชุมชนหนองแสงโนนสว่าง

โทรศัพท์ -


คำแปลง บุ่งอุทุม
หนองคำวิทยา

โทรศัพท์ 043504253


นิติรัฐ แพงภา
บ้านหนองคำ

โทรศัพท์ 043504253


ชาญชัย ไพหนูสี
หนองไฮภูเขาทอง

โทรศัพท์ -


jintana potijak
บ้านโนนปลาเข็ง

โทรศัพท์


แคทลียา สุ่มมาตย์
บ้านโนนปลาเข็ง

โทรศัพท์


แคทลียา สุ่มมาตย์
บ้านโนนปลาเข็ง

โทรศัพท์


สิทธิพล นนท์วงษา
บ้านเหล่าโพนงาม

โทรศัพท์ 043-500321


ณภัทร สุริทะรา
บ้านหนองขุ่นวิทยาคาร

โทรศัพท์ 043645432


นายยิหลัน แสนสุข
บ้านหนองขุ่นวิทยาคาร

โทรศัพท์ 043645432


ธภัทร์ พัดทะอำพันธ์ุุ
บ้านกกตาลดงบังวิทยา

โทรศัพท์ 00000000


อนงค์ ศรีสินธ์
บ้านกกตาลดงบังวิทยา

โทรศัพท์ 00000000


วีระพล ประทุมชาติ
บ้านโพนงามหนองน้ำกิน

โทรศัพท์ 043500278


สฤษดิ์ กิจเบญจะ
บ้านคำโพนสูง

โทรศัพท์ -


วราชิน ศิริแว่น
บ้านคำโพนสูง

โทรศัพท์ -


ทองนาค โพธิจักร
ไตรมิตรวิทยา

โทรศัพท์


นางสาวสุกัญญา ยันตะบุตร
ไตรมิตรวิทยา

โทรศัพท์


วิลาวัลย์ นวนเจริญ
ไตรมิตรวิทยา

โทรศัพท์


นายจำรัส วรรณพฤกษ์
วังใหญ่หนองผักแว่น

โทรศัพท์ 0862590588


นายสำราญ ช่ออารี
วังใหญ่หนองผักแว่น

โทรศัพท์ 0862590588


นายวิชาญ ศรีทองแดง
บ้านกุดเต่าวิทยา

โทรศัพท์


สุรยุทธ เหมนวล
บ้านกุดเต่าวิทยา

โทรศัพท์


นายอุทัย จันทร์วัง
บ้านบะยาวบุ่งโง้งสามัคคี

โทรศัพท์


เสถียร ตะวงษา
บ้านหนองบก

โทรศัพท์ 043549466


เสถียร ตะวงษา
บ้านหนองบก

โทรศัพท์ 043549466


รมิดา อารีเอื้อ
เมืองโพธิ์ชัย

โทรศัพท์ 043567043


Anong Sresin
เมืองโพธิ์ชัย

โทรศัพท์ 043567043


สุภาภรณ์ จัตุรโพธิ์
โคกกุงหนองหงษ์หนองไฮ

โทรศัพท์ 043500189


ธนพล ศรีพรหม
โคกกุงหนองหงษ์หนองไฮ

โทรศัพท์ 043500189


อนุสรา สายโรจน์
โคกกุงหนองหงษ์หนองไฮ

โทรศัพท์ 043500189


นายวิชัย สีแพงมล
บ้านจัมปา

โทรศัพท์ 043500266


ฉัตรเกษร ไถวศิลป์
บ้านหนองบัว

โทรศัพท์


อารยา วรรณศรี
บ้านหนองแวงใหญ่

โทรศัพท์ 0910615632


Prajuk Lamjumjang
บ้านโพธิ์ศรี

โทรศัพท์


นางสาวบุญวรรณ สังคะทิพย์
บ้านโพธิ์ศรี

โทรศัพท์


นางสาวบุญวรรณ สังคะทิพย์
บ้านโพธิ์ศรี

โทรศัพท์


ฉัตรแก้ว โพนฉลาด
บ้านหนองนกทา

โทรศัพท์ 0817996420


บุญวรรณ สังคะทิพย์
บ้านหนองนกทา(สาขาบ้านหนองขุมเงิน)

โทรศัพท์ 043548553


นายทวิชชัย รุจิเวชวงษ์
บ้านคำพอุง(ประชาราษฎร์บำรุง)

โทรศัพท์ 0862358827


นายณัฐชัย แวงวรรณ์
บ้านคำพอุง(ประชาราษฎร์บำรุง)

โทรศัพท์ 0862358827


ธนทัย ประภาศรี
บ้านคำพอุง(ประชาราษฎร์บำรุง)

โทรศัพท์ 0862358827


จักรพันธ์ คูนาดี
บ้านภูเขาทอง

โทรศัพท์ 043500267


นางสาวละมุล แวงวรรณ
บ้านโนนใหญ่

โทรศัพท์ 043500077


สำราญ มะณีโสม
บ้านโนนใหญ่

โทรศัพท์ 043500077


ปภัชญา สังชาตรี
อัคคะวิทยา

โทรศัพท์ 043662524


รุจิรา ผ่านสำแดง
บ้านนาเลา

โทรศัพท์ 0885719713


นางละมัย อิ่มเจริญ
บ้านนาเลา

โทรศัพท์ 0885719713


ประดิษฐ์ มูลจันทร์
บ้านโพนเฒ่า

โทรศัพท์


พัฒตา เศษฤทธิ์
บ้านน้ำเกลี้ยง

โทรศัพท์


พัฒตา เศษฤทธิ์
บ้านน้ำเกลี้ยง

โทรศัพท์


สมปอง สมสะอาด
บ้านน้ำเกลี้ยง

โทรศัพท์


จิราพร มะอาจเลิศ
บ้านโคกใหญ่

โทรศัพท์ 0878403093


จิราพร มะอาจเลิศ
บ้านโคกใหญ่

โทรศัพท์ 0878403093


วิชานนท์ ชุมวัชรวิทย์
บ้านนางาม

โทรศัพท์ -


wichanon chumwatcharawit
บ้านนางาม

โทรศัพท์ -


ละมัย อิ่มเจริญ
บ้านนาเลาสาขาบ้านอวยศรี

โทรศัพท์ 0934486851


สมปอง สมสะอาด
บ้านสะอาด(สะอาดวิทยาคาร)

โทรศัพท์ 043662092


tankun64 internet
บ้านสะอาด(สะอาดวิทยาคาร)

โทรศัพท์ 043662092


นายบัวทอง โทโสลี
บ้านดอนควาย

โทรศัพท์


ชุมพล ยะลาไสย
บ้านดอนควาย

โทรศัพท์


สุรัส คำภักดี
บ้านท่าเสียว

โทรศัพท์ 043500255


นายพรชัย พวงพิลา
บ้านปากบุ่งคุยจั่นมหาศาลจิตตรังสรรค์

โทรศัพท์ 0956619664


นายพรชัย พวงพิลา
บ้านปากบุ่งคุยจั่นมหาศาลจิตตรังสรรค์

โทรศัพท์ 0956619664


น.ส.ดาราณี ภมูิประเสริฐ
บ้านปากบุ่งคุยจั่นมหาศาลจิตตรังสรรค์

โทรศัพท์ 0956619664


ยรรยงค์ สารสังข์
บ้านหนองตาไก้

โทรศัพท์


กิติชัย ภูตาเพิด
บ้านหนองตาไก้

โทรศัพท์


พีชญา พิมโคตร
บ้านหนองแสงสว่างวิทย์

โทรศัพท์ 043500080


พีชญา พิมโคตร
บ้านหนองแสงสว่างวิทย์

โทรศัพท์ 043500080


ชุมพล คำมะยอม
บ้านหนองอิโล

โทรศัพท์ 043-500080


อนุสรา สายโรจน์
บ้านหนองอิโล

โทรศัพท์ 043-500080


มานิตย์ ไกรตรี
ชุมชนเชียงใหม่พัฒนา

โทรศัพท์


Chuan Prachanunt
ชุมชนเชียงใหม่พัฒนา

โทรศัพท์


ทัศนีย์ สร้อยกระโทก
ชุมชนเชียงใหม่พัฒนา

โทรศัพท์


นายอดุลย์พร ดีกุดเรือ
บ้านดอนโองท่าวารีวิทยาสรรค์

โทรศัพท์ 0862243959


นายสังคม เพ็ชรโรจน์
บ้านดอนโองท่าวารีวิทยาสรรค์

โทรศัพท์ 0862243959


จิรนันท์ แวงวรรณ์
บ้านดอนโองท่าวารีวิทยาสรรค์

โทรศัพท์ 0862243959


นายก่อเกียรติ กะอาจ
บ้านดอนเรือ

โทรศัพท์ 043500078


จิรนันท์ แวงวรรณ์
บ้านดอนเรือ

โทรศัพท์ 043500078


สมพร ประเสริฐสังข์
บ้านดงยาง

โทรศัพท์ 0804215532


สมชาย ตรีชมวารี
บ้านดงยาง

โทรศัพท์ 0804215532


จิรนันท์ แวงวรรณ์
บ้านดงยาง

โทรศัพท์ 0804215532


ประครอง ภูมิยิ่ง
บ้านหนองอึ่งโปโล

โทรศัพท์ 043500192


น.ส.ดาราณี ภมูิประเสริฐ
บ้านหนองอึ่งโปโล

โทรศัพท์ 043500192


เพ็ญอำไพ พินิจพล
ชุมชนบัวคำ

โทรศัพท์ 0895741153


กิติชัย ภูตาเพิด
ชุมชนบัวคำ

โทรศัพท์ 0895741153


Penumpai Pnnitpol
ชุมชนบัวคำ

โทรศัพท์ 0895741153


เทพรักษ์ พรมเกตุ
บ้านโคกหนองบัว

โทรศัพท์ 0898437490


นายรัศมี ศึกขยาด
อนุบาลเมืองเมยวดี

โทรศัพท์ 043577240


หนูพร บุตรพรหม
อนุบาลเมืองเมยวดี

โทรศัพท์ 043577240


สาคร พิมพ์ทา
ชุมชนบ้านชมสะอาด

โทรศัพท์ 043577239


ปิยะนุช พันพละ
ชุมชนบ้านชมสะอาด

โทรศัพท์ 043577239


นางอุบลรัตน์ ชรารัตน์
ชุมชนบ้านบุ่งเลิศ

โทรศัพท์


นายหนูไกร อสุระพงศ์
ชุมชนบ้านบุ่งเลิศ

โทรศัพท์


นายสกล ไชยแสง
บ้านโป่งประชาพัฒน์

โทรศัพท์


สุรินทร์ ศรีหาตา
บ้านโป่งประชาพัฒน์

โทรศัพท์


นายระพี สิมมา
คำนางตุ้มโนนสวรรค์

โทรศัพท์


นางสาวกรรณิกา คันสินธ์
คำนางตุ้มโนนสวรรค์

โทรศัพท์


นายวิระยูร คำอุดม
บ้านหนองสองห้อง

โทรศัพท์ 089-6222793


หนูพร บุตรพรหม
บ้านหนองสองห้อง

โทรศัพท์ 089-6222793


นายวีระ เพ็ชรแสน
ชุมพรนาเจริญ

โทรศัพท์ 0833371122


นายวีระ เพ็ชรแสน
ชุมพรนาเจริญ

โทรศัพท์ 0833371122


สุรการณ์ ผ่องสนาม
บ้านโคกสี

โทรศัพท์ 0807479527


ศิริพร ศรีขาวส
บ้านห้วยทราย

โทรศัพท์


เดือนเพ็ญ ศรีแดงงาม
บ้านห้วยทราย

โทรศัพท์


ประพันธ์ ประเสริฐสังข์
บ้านหนองเดิ่น

โทรศัพท์ 043645378


นายธีระวิทย์ เสมอโภค
บ้านหนองโน

โทรศัพท์ 043-500202


ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
@Copyright2013 : DATA CMS v.05.56 By นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ สพป.หนองคาย เขต 2 : ITEC Nongkhai2