ยินดีต้อนรับ

รายชื่อเจ้าหน้าที่

[งานข้อมูลสารสนเทศโรงเรียน] [งานข้อมูลเขตพื้นที่]
พันศักดิ์ จุฑานิล
อนุบาลโพนทอง

โทรศัพท์ 043571588


นายเสถียร ตะวงษา
อนุบาลโพนทอง

โทรศัพท์ 043571588


อนุวัติ ทิพมาลา
อนุบาลโพนทอง

โทรศัพท์ 043571588


จักรี โอ้อารี
บ้านหนองนกเป็ด

โทรศัพท์ 043571681


นางบานเย็น พละวงศ์
กุดสระวิทยานุกูล

โทรศัพท์ 043572127


พัชรา นามษร
พนาลัยวิทยาเสริม

โทรศัพท์ 043571589


นายยงยุทธ แวงวรรณ
พนาลัยวิทยาเสริม

โทรศัพท์ 043571589


จิราพร บรรณโคต
บ้านหนองแสงทุ่ง

โทรศัพท์ 0807500551


นายบุญชนะ บรอสุทธิ์
บ้านหนองแสงทุ่ง

โทรศัพท์ 0807500551


จงกล บุญคำ
บ้านหนองแสงท่าดอนม่วย

โทรศัพท์ 0897143800


นายศรัณย์ ยุบลชิต
ไทยรัฐวิทยา 36(บ้านบะตากา)

โทรศัพท์ 043500200


พิชิต พลเยี่ยม
ไทยรัฐวิทยา ๓๖ (บ้านบะตากา)

โทรศัพท์ 043500200


นางสาวจิราวรรณ พลเยี่ยม
ไทยรัฐวิทยา 36(บ้านบะตากา)

โทรศัพท์ 043500200


พิชิต พลเยี่ยม
ไทยรัฐวิทยา ๓๖ (บ้านบะตากา)

โทรศัพท์ 043500200


ธวัชชัย สิมศิริวัฒน์
บ้านโนนแก้ว

โทรศัพท์


บุญจันทร์ ภูมิภาค
โนนเพชรพัฒนา

โทรศัพท์ 043571834


[บุญจันทร์ ภูมิภาค
โนนเพชรพัฒนา

โทรศัพท์ 043571834


นิรมล บุญประจักษ์
บ้านโนนไชยศรี

โทรศัพท์ 043571832


บุญญรัตน์ แยงไธสง
บ้านโคกสมบูรณ์

โทรศัพท์ -


weera asawapoom
โรงเรียนน้ำคำสมศรี

โทรศัพท์ 043500195


นางวัชรา อัศวภูมิ
บ้านหนองขี้ม้า

โทรศัพท์ 043500196


สมศักดิ์ อัศวภูมิ
บ้านงิ้วหว่านศึกษาคาร

โทรศัพท์ 043500092


ยุวดี ประทุม
บ้านงิ้วหว่านศึกษาคาร

โทรศัพท์ 043500092


นายชุมพล ยะลาไสย
บ้านงิ้วหว่านศึกษาคาร

โทรศัพท์ 043500092


ณัฐปภัสร์ สวัสดิ์นะที
บ้านดอนหวาย

โทรศัพท์ 0897197815


ณัฐปภัสร์ สวัสดิ์นะที
บ้านดอนหวาย

โทรศัพท์ 0897197815


นายประภา แสงปาก
บ้านสองห้องหนองดงหนองหิน

โทรศัพท์ 043611557


Prapa Sangphak
บ้านสองห้องหนองดงหนองหิน

โทรศัพท์ 043611557


กรรณิกา พลเยี่ยม
บ้านโพธิ์ศรีหัวงัว

โทรศัพท์ 0862304251


นางสาววธิดา สท้านอาจ
บ้านโพธิ์ศรีหัวงัว

โทรศัพท์ 0862304251


นางสมคิด บุรวัฒน์
บ้านป้องสร้างบุ

โทรศัพท์


ลำพอง สุริโย
บ้านหนองโกโพธิ์เงินคำผักกูด

โทรศัพท์ 043611245


นางสาวเยาวภา ประหา
บ้านแฝก

โทรศัพท์ 043549443


นายอัมพร ภาระพันธ์
บ้านหนองตอ

โทรศัพท์


อัจฉราพรรณ ประทุมนอก
บ้านหนองตอ

โทรศัพท์


รัชนี นาทสีทา
จุมจังนาคำชลประทานวิทยา

โทรศัพท์


อุทัย โคตพันธ์
บ้านโพนทอง

โทรศัพท์ 043572900


นางสาวนทีกาญจน์ หมุนอุดม
บ้านโพนทอง

โทรศัพท์ 043572900


เบ็ญจลักษณ์ โพธิคำ
บ้านนาทม

โทรศัพท์


นางสาวนทีกาญจน์ หมุนอุดม
บ้านนาทม

โทรศัพท์


นายสถาพร ภูบาลเช้า
บ้านหนองไฮ

โทรศัพท์ -


สาคร คชพันธุ์
บ้านนาอุ่ม

โทรศัพท์ 043039327


หัสดิน สวายน้อย
บ้านนาอุ่ม

โทรศัพท์ 043039327


นิรันดร์ สาหับ
บ้านบะเค(ราษฎร์ผดุงวิทยาคาร)

โทรศัพท์ 043500281


วรรณา จันทรโคตร
บ้านบะเค(ราษฎร์ผดุงวิทยาคาร)

โทรศัพท์ 043500281


วรรณา จันทรโคตร
บ้านบะเค(ราษฎร์ผดุงวิทยาคาร)

โทรศัพท์ 043500281


ประจวบ นาก้อนทอง
บ้านหนองม่วง

โทรศัพท์ 0872130519


นายประจวบ นาก้อนทอง
บ้านหนองม่วงสาขาบะยาวมลชัยศรี

โทรศัพท์ 043500064


นางปรารถนา นาเมืองรักษ์
บ้านหนองใหญ่ทับครัว

โทรศัพท์


นางปรารถนา นาเมืองรักษ์
บ้านหนองใหญ่ทับครัว

โทรศัพท์


นางจิราวรรณ สร้อยกระโทก
บ้านโนนโพธิ์

โทรศัพท์ -


นายถนอม ชินทะวัน
บ้านหนองแวงแห่

โทรศัพท์ -


ศิริพร แวงเลิศ
บ้านหนองแวงแห่

โทรศัพท์ -


วิทูล ทิพประมวล
บ้านหนองแวงแห่

โทรศัพท์ -


นายบุญทรง ประดิษฐบุญ
บ้านหนองแวงแห่

โทรศัพท์ -


นางสาวละมุลเพชร ภูเลี่ยมคำ
บ้านกุดแห่

โทรศัพท์ 084-7986302


จิราวรรณพ พลเยี่ยม
บ้านกุดแห่

โทรศัพท์ 084-7986302


อรรถภณ จิตแสง
โคกล่ามวิทยาคาร

โทรศัพท์


วัชราภรณ์ ไชยดำ
โคกล่ามวิทยาคาร

โทรศัพท์


เสรี เกษสกุล
บ้านดงดิบ

โทรศัพท์


ปุณิกา นิคมเขตต์
บ้านโนนลาด

โทรศัพท์ 043500201


ส่งเพียร วรรณวุธ
บ้านโนนลาด

โทรศัพท์ 043500201


นายส่งเพียร วรรณวุธ
บ้านโนนลาด

โทรศัพท์ 043500201


ศิริรัตน์ จรไธสง
ชุมชนบ้านสว่าง

โทรศัพท์


ศิริรัตน์ จรไธสง
ชุมชนบ้านสว่าง

โทรศัพท์


นายสุธวัช อุทัยอมฤตวารี
บ้านท่าสำราญ

โทรศัพท์ 0810435440


วัชรพล พาเสน่ห์
บ้านท่าสำราญ

โทรศัพท์ 0810435440


สุธวัช อุทัยอมฤตวารี
บ้านท่าสำราญ

โทรศัพท์ 0810435440


นางสายใจ แสนณรงค์
บ้านวังม่วย

โทรศัพท์ 043660104


ละไมมาด กมลมาตย์
บ้านกุดก่วงท่าแสงจันทร์

โทรศัพท์ 0435172833


อุบลรัตน์ ปัญญาภา
บ้านกุดก่วงท่าแสงจันทร์

โทรศัพท์ 0435172833


อนุกูล มามั่งคั่ง
บ้านเหล่าน้อย

โทรศัพท์ 043500198


อรทัย จันท่าม่วง
คำพระโคกก่งวิทยา

โทรศัพท์ 0883175735


นายมานิตย์ ปากวิเศษ
คำพระโคกก่งวิทยา

โทรศัพท์ 0883175735


นางสาวศุภกานต์ ทินบุตร
บ้านคำอุปราช

โทรศัพท์ 043039333


สุนทรา วิเชียรศรี
บ้านวังยาว

โทรศัพท์ 043-660167


นางสาวสุธิดา แสงไสย
บ้านโคกกกม่วง

โทรศัพท์ 043611869


เรืองศรี ธิมาชัย
บ้านโคกกกม่วง

โทรศัพท์ 043611869


นางสาวพัชรมัย บุตรภักดี
บ้านโคกกกม่วง

โทรศัพท์ 043611869


วิทยา ศรีกาล
บ้านพรหมจรรย์

โทรศัพท์ 043-500091


วิทยา ศรีกาล
บ้านพรหมจรรย์

โทรศัพท์ 043-500091


นายธีระวัฒน์ เจาะจง
บ้านดงกลาง

โทรศัพท์


จ่าอากาศตรีพงศ์พลินทีปต์ บุญเศียร
บ้านพรมสวรรค์

โทรศัพท์


นางจิรายุส มะโนชัย
บ้านพรมสวรรค์

โทรศัพท์


นายอานุภาพ แสนสุภา
บ้านนาสีใส

โทรศัพท์


นางสาวอำภา ไชยทะ
บ้านหนองหิ่งหาย

โทรศัพท์ 043-500243


นลินพร โง่นแก้ว
บ้านหนองหิ่งหาย

โทรศัพท์ 043-500243


นายมานะ ศรีษะ
บ้านนาศรีนวล

โทรศัพท์ 043039324


สุรพล คำพรมมา
สีดากระพี้ประชาสรรค์

โทรศัพท์


เฉลิมชัย มุลคร
สีดาประชาสรรค์

โทรศัพท์


เย็นจิตร รัตนาแพง
นาแพงวิทยาคาร

โทรศัพท์


ชัญญานุช กลางพิลา
นาแพงวิทยาคาร

โทรศัพท์


ธนัญญา สมดวน
บึงอุดมบึงคำ

โทรศัพท์ 043039317


เสงี่ยม พลเยี่ยม
สะอาดเจริญใหม่สามัคคี

โทรศัพท์ -


ทิพวรรณ นาก้อนทอง
บ้านอุ่มเม่า

โทรศัพท์ 043611418


นางสาวธิดารัตน์ บุญตารา
บ้านอุ่มเม่า

โทรศัพท์ 043611418


สมภพ ส่างมาตย์
บ้านอุ่มเม่า

โทรศัพท์ 043611418


นายสมพาน หารชัย
บ้านดอนชาด

โทรศัพท์ 0933279781


นางสาวชญานิศ พลเยี่ยม
ถนนชัยสามัคคี

โทรศัพท์


นายวิโจน์ หิตายะ
ถนนชัยสามัคคี

โทรศัพท์


ธีระพงษ์ จิตรจักร
บ้านคำนาดี

โทรศัพท์ 043611779


นายสมบัติ เผื่อแผ่
บ้านหนองขอนแก่น

โทรศัพท์ 043-500314


สุพรรณี พลเยี่ยม
บ้านปากช่อง

โทรศัพท์


สุพรรณี พลเยี่ยม
บ้านปากช่อง

โทรศัพท์


พลภักร์ สมภักดี
บัวดงมันวิทยา

โทรศัพท์ 094 - 4024 - 704


นายนพพร อินศิริ
บ้านราษฎร์ดำเนิน

โทรศัพท์ 043500270


นางกชกร พาลเหนือ
บ้านราษฎร์ดำเนิน

โทรศัพท์ 043500270


นิภาพรรน กลางพรม
ชุมแสงลาดค้อหนองเขื่อน

โทรศัพท์ 0899471069


นางสาววาสนา คำแสนโคตร
ชุมแสงลาดค้อหนองเขื่อน

โทรศัพท์ 0899471069


กรวินท์ เยาวขันธ์
บ้านหนองขอนแก่นสาขาบ้านสี่แยก

โทรศัพท์ 043500090


จิลลาวัณย์ โคตรจันทร์
บ้านบัวสาขาบ้านดงมัน

โทรศัพท์


ญาณิชศา เขตเจริญ
อนุบาลเมืองเสลภูมิ

โทรศัพท์ 043551486


วนิช ศรีวงษา
บ้านดงประเสริฐ

โทรศัพท์ 043551578


นายวรวิทย์ วงศ์ทอง
บ้านดงประเสริฐ

โทรศัพท์ 043551578


นางแววตา น่าบัณฑิต
บ้านแห่ประชานุกูล

โทรศัพท์ 043550154


นายอนิรุทธิ์ กลางบุรัมย์
เสลภูมิสามัคคี

โทรศัพท์ 043-551228


อนิรุทธิ์ กลางบุรัมย์
บ้านท่าไคร้

โทรศัพท์ 043657642


รำไพร ชัยธงรัตน์
ขวัญเมือง

โทรศัพท์ 043-550504


นายวรวิทย์ วงศ์ทอง
ขวัญเมือง

โทรศัพท์ 043-550504


นางอ่อนศรี สรภูมิ
บ้านขว้างวิทยากร

โทรศัพท์ 043-039527


นางพิชญ์ณิศา เบ็ญชูสิทธิ์
บ้านขว้างวิทยากร

โทรศัพท์ 043-039527


นายพิทักษ์ พรมนิล
ชุมชนบ้านขวาว

โทรศัพท์ 043665661


นางสุวิมล แก้วหล่อ
ชุมชนบ้านขวาว

โทรศัพท์ 043665661


นายชัยวัฒนา โพธิจักร
บ้านโนนยาง

โทรศัพท์ 043500283


ชัยวัฒนา โพธิจักร
บ้านโนนยาง

โทรศัพท์ 043500283


นายชัยวัฒนา โพธิจักร
บ้านสะทอนโนนแพงประชาสรรค์

โทรศัพท์


นายคำผล จันทรบุตร
บ้านสะทอนโนนแพงประชาสรรค์

โทรศัพท์


ประดับศรี สุขขา
บ้านหันหน่องสามัคคี

โทรศัพท์


นางสุวิมล แก้วหล่อ
บ้านหันหน่องสามัคคี

โทรศัพท์


นายบุญจันทร์ ภูเชิด
บ้านทรายมูล

โทรศัพท์ 043500120


นายชัยวัฒนา โพธิจักร
บ้านทรายมูล

โทรศัพท์ 043500120


นายอำนาจ พลไชย
บ้านผักกาดหญ้าโรตารี่อุทิศ

โทรศัพท์


เสาวรจนี สังฆะกาโร
ผักกาดหญ้าโรตารี่อุทิศ

โทรศัพท์


ธีระวัฒน์ ศรแผลง
ผักกาดหญ้าโรตารี่อุทิศ

โทรศัพท์


นายวีรพงษ์ พฤกษชาติ
ไชยวานนาเลิงคุ้งสะอาด

โทรศัพท์ 043500145


สีสวาท สารพล
บ้านกุดแข้โนนโพธิ์วิทยา

โทรศัพท์ 043500121


นางสาวมยุรี พฤกษชาติ
บ้านน้ำเที่ยงนาเรียง

โทรศัพท์ 043500123


สมปอง บุริวัฒน์
บ้านน้ำเที่ยงนาเรียง

โทรศัพท์ 043500123


เพ็ญศรี ประทาพันธ์
บ้านสำโรงหนองจอก

โทรศัพท์ 043500112


รติกร สารพล
บ้านสำโรงหนองจอก

โทรศัพท์ 043500112


บัญชา นามสง่า
บ้านพันขาง

โทรศัพท์


นางนุชนารถ เจาะจง
บ้านโพธิ์ชัน

โทรศัพท์ 043575507


นางสุพรรณี โพธิล่าม
บ้านกุดเรือ

โทรศัพท์


นางสาวจินตนา ราชณุวงศ์
บ้านโพธิ์ตาก

โทรศัพท์ 043500121


นางสาวนุชนารถ มณีเรือง
บ้านโพธิ์ตาก

โทรศัพท์ 043500121


สุวิมล เสลกูล
เมืองไพรวิทยาคาร

โทรศัพท์ 043611723


ศุลีพร ภาคพรม
บ้านหัวคู

โทรศัพท์ 043500226


นางสาวขันติกาญจน์ ภักดีวุฒิ
บ้านหัวคู

โทรศัพท์ 043500226


ภควัฒน์ เพียรชนะ
บ้านบ่อแกนาเลา

โทรศัพท์ 043611399


นางสาวประวัลตรี ไชยดำ
บ้านดอนน้อยท่าแห่ตาลม

โทรศัพท์


ประวัลตรี ไชยดำ
บ้านดอนน้อยท่าแห่ตาลม

โทรศัพท์


นางปณิฐิดา ตุลากันย์
บ้านโนนคำน้ำจั้นใหญ่

โทรศัพท์


นายโกมุต โพธิสิงห์
บ้านโนนสว่าง

โทรศัพท์ 043500226


นายวีระชัย บุรีรักษ์
บ้านโนนสว่าง

โทรศัพท์ 043500226


นายธนา สุทธิประภา
บ้านน้ำจั้นน้อยบึงเกลืือ

โทรศัพท์ -


นางศิริขวัญ เสถียรเขต
บ้านโนนสวรรค์

โทรศัพท์ 0813923943


อำภา ไชยทะ
ชุมชนนาทมโคกก่อง

โทรศัพท์ 0818738235


วิไล นาเมืองรักษ์
ชุมชนนาทมโคกก่อง

โทรศัพท์ 0818738235


นางสาวชรินรัตน์ ภาชนะ
ชุมชนนาทมโคกก่อง

โทรศัพท์ 0818738235


วีระ ไสยรัตน์
บ้านหวาย(หวายวิทยานุกูล)

โทรศัพท์ 043551456


นายนิติกร วรรณชา
บ้านหวาย(หวายวิทยานุกูล)

โทรศัพท์ 043551456


นายสวัสดิ์ มูลสระคู
บ้านหนองตุ

โทรศัพท์ 0839663032


สวัสดิ์ มูลสระคู
บ้านหนองตุ

โทรศัพท์ 0839663032


พิทักษ์ วงสุโท
โรงเรียนบ้านหนองตุ

โทรศัพท์ 0839663032


นางส่องศรี ภาโนมัย
บ้านมะหรี่(ศิริวิทยาคาร)

โทรศัพท์ 0918031222


เมธี นามทอง
บ้านหนองกุง

โทรศัพท์ 043549755


นายสมหมาย อุ่นเจริญ
บ้านบาโคหนองแคน

โทรศัพท์ 043500335


วิภาภรณ์ จันทร์โชติ
บ้านบาโคหนองแคน

โทรศัพท์ 043500335


จิตรลดา ตะโคดม
บ้านนาโพธิ์

โทรศัพท์ 043611151


ณัฐกานต์ เถาว์ชาลี
บ้านนาโพธิ์

โทรศัพท์ 043611151


อภัย สิงคกุล
บ้านหนองไผ่หนองหว้า

โทรศัพท์


พูนสุข แก้วเขียว
บ้านหนองฟ้า

โทรศัพท์ 043611279


สมประพันธ์ พิลัย
บ้านสีเสียด

โทรศัพท์ 043548131


พชรกร จันทำ
บ้านสีเสียด

โทรศัพท์ 043548131


น.ส.นภาพร เย็นละออง
บ้านสะอาดนาดี

โทรศัพท์


น.ส.นภาพร เย็นละออง
บ้านนาแพง

โทรศัพท์


พิมพ์ณฎา เมธดลเดชา
บ้านนาแพง

โทรศัพท์


นายวัฒนา ธิมาชัย
บ้านหนองผักแว่น

โทรศัพท์ 043500128


นายศิริวุฒิ นามเพ็ง
บ้านหนองผักแว่น

โทรศัพท์ 043500128


tippaya butphom
บ้านหนองผักแว่น

โทรศัพท์ 043500128


ธีรพัฒน์ ชัยกิจ
บ้านบากหนองเทา

โทรศัพท์ 043500120


พุทธชาติ ปากวิเศษ
บ้านบากหนองเทา

โทรศัพท์ 043500120


ฉัตรกาญจน์ ใจเที่ยง
บ้านหนองขามบ่อแก้ววิทยา

โทรศัพท์ 043611714


นางสาวเพียงใจ ทองมี
บ้านคอกควายหนองแห้ววิทยา

โทรศัพท์


ประภาพรรณ ศรีสุธรรม
วังหลวง

โทรศัพท์ 043 – 548028


นางเสาวคนธ์ พิมพ์วงษ์
บ้านท่าเยี่ยม

โทรศัพท์ 0-4350-0227


นางสาวกลิ่นผกา โพธิจักร
บ้านท่าเยี่ยม

โทรศัพท์ 0-4350-0227


นายฤาชัย ศิริเวช
บ้านโพธิ์งาม

โทรศัพท์ -


ภาณุพงศ์ ชะราจันทร์
บ้านโพธิ์งาม

โทรศัพท์ -


นางพรทิพย์ รุ่งวิสัย
บ้านป่าขีหนองขุ่น

โทรศัพท์ 043550484


นายสุจินต์ ศิริวรรณ
บ้านป่าขีหนองขุ่น

โทรศัพท์ 043550484


นายชัชชัย เพียรชนะ
บ้านนาเมือง

โทรศัพท์


วราพร หรสิทธิ์
บ้านทรายขาวหนองแป้นประชาสรรค์

โทรศัพท์ 043550618


นางสาวชญานิศ พลเยี่ยม
บ้านทรายขาวหนองแป้นประชาสรรค์

โทรศัพท์ 043550618


นายจรูญ พลดงนอก
บ้านทรายขาวหนองแป้นประชาสรรค์

โทรศัพท์ 043550618


ขนิษฐา ศรีปาน
บ้านโจด

โทรศัพท์ -


วารี กั้วเจริญ
บ้านโจด

โทรศัพท์ -


นางวารี กั้วเจริญ
บ้านโจด

โทรศัพท์ -


สมศักดิ์ สารเสวก
บ้านหนองหงษ์หนองงู

โทรศัพท์ 043548337


ศิริพร นิลคุณ
บ้านหนองหว้านาคำพัฒนา

โทรศัพท์ 043550747


ดลฤทธิ์ ชัยโส
บ้านยาง

โทรศัพท์ 043500317


สุริยพัชร สันวิลาศ
บ้านลาด

โทรศัพท์


นายชนะชัย เรืองโรจน์
บ้านนาแซง

โทรศัพท์


นายรุ่งทิวา ประภาศรี
บ้านนาแซง

โทรศัพท์


ณฐพร มูลอำคา
หนองหลวงประชาบำรุง

โทรศัพท์


นางวัชราภรณ์ เรืองโรจน์
บ้านไค่นุ่นหนองบัวบานวิทยา

โทรศัพท์ 043500124


ถวัลย์ ไค่นุ่นสิงห์
บ้านไค่นุ่นหนองบัวบานวิทยา

โทรศัพท์ 043500124


เยาวเรศ ทองบุ
บ้านบุ่งเบ้าห้วยเจริญ

โทรศัพท์ 08 5750 1832


นางสาวเยาวเรศ ทองบุ
บ้านบุ่งเบ้าห้วยเจริญ

โทรศัพท์ 08 5750 1832


ทองพูล ศรีหานนท์
บ้านหนองสำราญหนองเรือ

โทรศัพท์ 043500128


ณฏฐวรรษ ม่วงมนตรี
บ้านนากระตึบ

โทรศัพท์ 0813206897


นางศุภลักษณ์ จ้อยนุแสง
บ้านนากระตึบ

โทรศัพท์ 0813206897


ธัญนันท์ ไชยฮะนิจ
บ้านท่าม่วง

โทรศัพท์ 043665018


นายสมทบ ไชยฮะนิจ
บ้านท่าม่วง

โทรศัพท์ 043665018


Narumon Sahasna
บ้านหนองสิม

โทรศัพท์ 0810482444


ศรีศักดิ์ ภูมิพันธุ์
บ้านเหล่าแขมดงกลาง

โทรศัพท์ 043556154


สราวุธ โยธายุทธ
บ้านเหล่าแขมดงกลาง

โทรศัพท์ 043556154


นายพีระพงษ์ ทิพประมวล
บ้านดงหวาย

โทรศัพท์ 0819132274 0816704099


นายอัมพร จันทรประทักษ์
บ้านท่าสี

โทรศัพท์ 043500119


พีรวุฒิ เวียนติง
บ้านโคกกุงดอนกอก

โทรศัพท์ 0895752700


ทิพสุดา ภูมิพันธุ์
บ้านหนองเม็ก

โทรศัพท์ 0856320939


พัชรมณฑ์ เหลานาคำ
บ้านหนองเม็ก

โทรศัพท์ 0856320939


นางทิพสุดา ภูมิพันธุ์
บ้านหนองเม็ก

โทรศัพท์ 0856320939


ธารารัตน์ สดมพฤกษ์
บ้านดงแจ้งโนนสูง

โทรศัพท์ 0934720893


พชรกร จันทำ
บ้านดงแจ้งโนนสูง

โทรศัพท์ 0934720893


พชรกร จันทำ
บ้านดงแจ้งโนนสูง

โทรศัพท์ 0934720893


นางมลิวัลย์ พร้อมสุข
หนองจอกวิทยา

โทรศัพท์ 0832876707


สุรเชษฐ์ วจีภูมิ
บ้านวังเข

โทรศัพท์ 043500229


นายปรเมศวร์ ประชุมศรี
โรงเรียนบ้านท่าลาดหนองผักตบ

โทรศัพท์ 043611804


ชาตินิยม ไชยศร
บ้านโสกเตย

โทรศัพท์ 0833493866


พชรกร จันทำ
บ้านโสกเตย

โทรศัพท์ 0833493866


ภัทราวดี มามั่งคั่ง
บ้านนาวีน้อยสามัคคีโนนหนามแท่ง

โทรศัพท์ -


นายภูมิชินภัค ทันตา
อนุบาลเมืองหนองพอก

โทรศัพท์ 043579085


อำพันธ์ โยธาจันทร์
ศรีสวัสดิ์

โทรศัพท์ 43500231


นายอำพันธ์ โยธาจันทร์
ศรีสวัสดิ์

โทรศัพท์ 43500231


SOMKID MANEEKAN
หนองโนราษฎร์บำรุง

โทรศัพท์ -


นางชมภู พ้นทุกข์
หนองโนราษฎร์บำรุง

โทรศัพท์ -


หนูพร บุตรพรหม
บ้านโคกนาคำ

โทรศัพท์ 0885524115


นายปรีชา หารภูมิ
หนองพอกพัฒนาประชานุสรณ์

โทรศัพท์ 043579232


นายต่อศักดิ์ นันทะสิทธิ์
หนองพอกพัฒนาประชานุสรณ์

โทรศัพท์ 043579232


นางอารมณ์ นาก้อนทอง
หนองพอกพัฒนาประชานุสรณ์

โทรศัพท์ 043579232


นายประทาย วิรุณพันธ์
ท่าสีดาวิทยา

โทรศัพท์ 043611099


ลัดดา วิรุณพันธ์
ท่าสีดาวิทยา

โทรศัพท์ 043611099


ชาญยุทธ ศรีสุลัย
ทรายทองเฉลิมวิทย์

โทรศัพท์


phala pukpol
ทรายทองเฉลิมวิทย์

โทรศัพท์


นางสาวรัชนีกร ไขยดำ
บ้านคูเมืองสามัคคีวิทยา

โทรศัพท์ 043 039 552


นายเลอปกร ผุดผ่อง
บ้านคูเมืองสามัคคีวิทยา

โทรศัพท์ 043 039 552


นายเลอปกร ผุดผ่อง
บ้านคูเมืองสามัคคีวิทยา

โทรศัพท์ 043 039 552


นางมาริดา บุญลาด
หนองแวงบึงงาม

โทรศัพท์ 0819643712


patchara pengpa
หนองแวงบึงงาม

โทรศัพท์ 0819643712


นางนุชนาฎ มังตา
เหล่าขุมมันท่าสะอาด

โทรศัพท์ 043645494


Teerasak Kawsrinom
บ้านหนองแข้ดง

โทรศัพท์ 043039553


ขนิษฐา กลางประพันธ์
บ้านหนองแข้ดง

โทรศัพท์ 043039553


Teerasak Kawsrinom
บ้านหนองแข้ดง

โทรศัพท์ 043039553


นางเนตรนภาพร คณมาศ
ป่าไม้อุทิศ 11

โทรศัพท์


นายสมร ศรีดารา
บ้านกุดขุ่น

โทรศัพท์ 043504284


Teerasak Kawsrinom
บ้านกุดขุ่น

โทรศัพท์ 043504284


นางพีรพรรณ พนมศร
ชุมชนบ้านโคกกลางมิตรภาพที่ 84

โทรศัพท์


จินดาพร เศิกศิริ
สามพานประชาสรรค์

โทรศัพท์


นายณัฐดนัย วริวรรณ
โคกสว่างหาญไพรวัลย์

โทรศัพท์


นายสายัณห์ ศรีมงคล
บ้านแก้งศรีสว่าง

โทรศัพท์ 0813217357


กาญจนา ทองไชย์
บ้านแก้งศรีสว่าง

โทรศัพท์ 0813217357


สมทรัพย์ หนูแสน
ชุมชนบ้านโคกกลางสาขาห้วยค้อ-คำเม็ก

โทรศัพท์


นายสงวน ชาววัง
ชุมชนบ้านโคกกลางสาขาห้วยค้อ-คำเม็ก

โทรศัพท์


นางปัญญา ศรีวะสุทธิ์
บ้านปลาโด

โทรศัพท์ 0895761887


อารยา โพธิ์มาตย์
บ้านปลาโด

โทรศัพท์ 0895761887


น.ส.แคทลียา สุ่มมาตย์
บ้านปลาโด

โทรศัพท์ 0895761887


แคทลียา สุ่มมาตย์
ชุมชนหนองแสงโนนสว่าง

โทรศัพท์ -


นางสาวแคทลียา สุ่มมาตย์
ชุมชนหนองแสงโนนสว่าง

โทรศัพท์ -


มัยตรี พิชัย
หนองคำวิทยา

โทรศัพท์ 043504253


นิติรัฐ แพงภา
บ้านหนองคำ

โทรศัพท์ 043504253


ชาญชัย ไพหนูสี
หนองไฮภูเขาทอง

โทรศัพท์ 043039558


jintana potijak
บ้านโนนปลาเข็ง

โทรศัพท์


แคทลียา สุ่มมาตย์
บ้านโนนปลาเข็ง

โทรศัพท์


แคทลียา สุ่มมาตย์
บ้านโนนปลาเข็ง

โทรศัพท์


ขวัญมนัส ปุยะบาล
บ้านเหล่าโพนงาม

โทรศัพท์ 043-500321


ณภัทร สุริทะรา
บ้านหนองขุ่นวิทยาคาร

โทรศัพท์ 043645432


นายยิหลัน แสนสุข
บ้านหนองขุ่นวิทยาคาร

โทรศัพท์ 043645432


ธภัทร์ พัดทะอำพันธ์ุุ
บ้านกกตาลดงบังวิทยา

โทรศัพท์ 00000000


อนงค์ ศรีสินธ์
บ้านกกตาลดงบังวิทยา

โทรศัพท์ 00000000


วีระพล ประทุมชาติ
บ้านโพนงามหนองน้ำกิน

โทรศัพท์ 043500278


สฤษดิ์ กิจเบญจะ
บ้านคำโพนสูง

โทรศัพท์ -


นายชิติพัทธ์ บุญลาด
บ้านคำโพนสูง

โทรศัพท์ -


ทองนาค โพธิจักร
ไตรมิตรวิทยา

โทรศัพท์


วิลาวัลย์ นวนเจริญ
ไตรมิตรวิทยา

โทรศัพท์


นายจำรัส วรรณพฤกษ์
วังใหญ่หนองผักแว่น

โทรศัพท์ 0918612589


นายสำราญ ช่ออารี
วังใหญ่หนองผักแว่น

โทรศัพท์ 0918612589


นายวิชาญ ศรีทองแดง
บ้านกุดเต่าวิทยา

โทรศัพท์


สุรยุทธ เหมนวล
บ้านกุดเต่าวิทยา

โทรศัพท์


นายอุทัย จันทร์วัง
บ้านบะยาวบุ่งโง้งสามัคคี

โทรศัพท์


ชณิดาภา ทนุวรรณ
บ้านหนองบก

โทรศัพท์ 043549466


เสถียร ตะวงษา
บ้านหนองบก

โทรศัพท์ 043549466


รมิดา อารีเอื้อ
เมืองโพธิ์ชัย

โทรศัพท์ 043567043


Anong Sresin
เมืองโพธิ์ชัย

โทรศัพท์ 043567043


สุภาภรณ์ จัตุรโพธิ์
โคกกุงหนองหงษ์หนองไฮ

โทรศัพท์ 043500189


ธนพล ศรีพรหม
โคกกุงหนองหงษ์หนองไฮ

โทรศัพท์ 043500189


นายปุณกัลย์ บุญเริ่ม
โคกกุงหนองหงษ์หนองไฮ

โทรศัพท์ 043500189


สุทัศน์ สวนรัตน์
บ้านจัมปาพระอุ้ย

โทรศัพท์ 043500266


ฉัตรเกษร ไถวศิลป์
บ้านหนองบัว

โทรศัพท์


วรรณภา คำโพนรัตน์
บ้านหนองแวงใหญ่

โทรศัพท์ 0936689193


ประจักร์ ล้ำจุมจัง
บ้านโพธิ์ศรี

โทรศัพท์ 043548953


นางสาวบุญวรรณ สังคะทิพย์
บ้านโพธิ์ศรี

โทรศัพท์ 043548953


ฉัตรแก้ว โพนฉลาด
บ้านหนองนกทา

โทรศัพท์ 0973367972


บุญวรรณ สังคะทิพย์
บ้านหนองนกทา(สาขาบ้านหนองขุมเงิน)

โทรศัพท์ 043548553


นายทวิชชัย รุจิเวชวงษ์
บ้านคำพอุง(ประชาราษฎร์บำรุง)

โทรศัพท์


นายณัฐชัย แวงวรรณ์
บ้านคำพอุง(ประชาราษฎร์บำรุง)

โทรศัพท์


ธนทัย ประภาศรี
บ้านคำพอุง(ประชาราษฎร์บำรุง)

โทรศัพท์


นางสาวเจษฎาภรณ์ ประดิษฐบุญ
บ้านภูเขาทอง

โทรศัพท์ 043500267


นางสำราญ มะณีโสม
บ้านโนนใหญ่

โทรศัพท์ 043039291


นางสาวละมุล แวงวรรณ
บ้านโนนใหญ่

โทรศัพท์ 043039291


ปภัชญา สังชาตรี
อัคคะวิทยา

โทรศัพท์ 043662524


รุ้งนคร แดนกาไสย
อัคคะวิทยา

โทรศัพท์ 043662524


รุจิรา ผ่านสำแดง
บ้านนาเลา

โทรศัพท์ 0885719713


นางวราวรรณ พลเยี่ยม
บ้านนาเลา

โทรศัพท์ 0885719713


ประดิษฐ์ มูลจันทร์
บ้านโพนเฒ่า

โทรศัพท์


ยุพาภรณ์ แดนกาไสย
บ้านน้ำเกลี้ยง

โทรศัพท์


พัฒตา เศษฤทธิ์
บ้านน้ำเกลี้ยง

โทรศัพท์


สมปอง สมสะอาด
บ้านน้ำเกลี้ยง

โทรศัพท์


จิราพร มะอาจเลิศ
บ้านโคกใหญ่

โทรศัพท์ 0878403093


จิราพร มะอาจเลิศ
บ้านโคกใหญ่

โทรศัพท์ 0878403093


เจษฎาภรณ์ ประดิษฐบุญ
บ้านนางาม

โทรศัพท์ -


wichanon chumwatcharawit
บ้านนางาม

โทรศัพท์ -


ละมัย อิ่มเจริญ
บ้านนาเลาสาขาบ้านอวยศรี

โทรศัพท์ 0934486851


นางวราวรรณ พลเยี่ยม
บ้านนาเลาสาขาบ้านอวยศรี

โทรศัพท์ 0934486851


tankun64 internet
บ้านสะอาด(สะอาดวิทยาคาร)

โทรศัพท์ 043662092


สมปอง สมสะอาด
บ้านสะอาด(สะอาดวิทยาคาร)

โทรศัพท์ 043662092


นายบัวทอง โทโสลี
บ้านดอนควาย

โทรศัพท์


ชุมพล ยะลาไสย
บ้านดอนควาย

โทรศัพท์


สุรัส คำภักดี
บ้านท่าเสียว

โทรศัพท์ 043500255


นางดาราพร แย้มโกสุมภ์
บ้านปากบุ่งคุยจั่นมหาศาลจิตตรังสรรค์

โทรศัพท์ 0895655284


น.ส.ดาราณี ภมูิประเสริฐ
บ้านปากบุ่งคุยจั่นมหาศาลจิตตรังสรรค์

โทรศัพท์ 0895655284


ยรรยงค์ สารสังข์
บ้านหนองตาไก้

โทรศัพท์


กิติชัย ภูตาเพิด
บ้านหนองตาไก้

โทรศัพท์


พีชญา พิมโคตร
บ้านหนองแสงสว่างวิทย์

โทรศัพท์ 043500080


พีชญาณ์ ทัศนามล
บ้านหนองแสงสว่างวิทย์

โทรศัพท์ 043500080


นางพงษ์ลัดดา พานิชการ
บ้านหนองอิโล

โทรศัพท์ 043-500080


มานิตย์ ไกรตรี
ชุมชนเชียงใหม่พัฒนา

โทรศัพท์ 043625016


Chuan Prachanunt
ชุมชนเชียงใหม่พัฒนา

โทรศัพท์ 043625016


ทัศนีย์ สร้อยกระโทก
ชุมชนเชียงใหม่พัฒนา

โทรศัพท์ 043625016


นายอดุลย์พร ดีกุดเรือ
บ้านดอนโองท่าวารีวิทยาสรรค์

โทรศัพท์ 0862243959


นายก่อเกียรติ กะอาจ
บ้านดอนเรือ

โทรศัพท์ 043500078


จิรนันท์ แวงวรรณ์
บ้านดอนเรือ

โทรศัพท์ 043500078


สมพร ประเสริฐสังข์
บ้านดงยาง

โทรศัพท์ 0804215532


สมชาย ตรีชมวารี
บ้านดงยาง

โทรศัพท์ 0804215532


จิรนันท์ แวงวรรณ์
บ้านดงยาง

โทรศัพท์ 0804215532


ประครอง ภูมิยิ่ง
บ้านหนองอึ่งโปโล

โทรศัพท์ 043039293


น.ส.ดาราณี ภมูิประเสริฐ
บ้านหนองอึ่งโปโล

โทรศัพท์ 043039293


เพ็ญอำไพ พินิจพล
ชุมชนบัวคำ

โทรศัพท์ 0895741153


กิติชัย ภูตาเพิด
ชุมชนบัวคำ

โทรศัพท์ 0895741153


Penumpai Pnnitpol
ชุมชนบัวคำ

โทรศัพท์ 0895741153


เทพรักษ์ พรมเกตุ
บ้านโคกหนองบัว

โทรศัพท์ 0898437490


นายรัศมี ศึกขยาด
อนุบาลเมืองเมยวดี

โทรศัพท์ 043577240


หนูพร บุตรพรหม
อนุบาลเมืองเมยวดี

โทรศัพท์ 043577240


สาคร พิมพ์ทา
ชุมชนบ้านชมสะอาด

โทรศัพท์ 043577239


ปิยะนุช พันพละ
ชุมชนบ้านชมสะอาด

โทรศัพท์ 043577239


นางอุบลรัตน์ ชรารัตน์
ชุมชนบ้านบุ่งเลิศ

โทรศัพท์ 043501737


นายหนูไกร อสุระพงศ์
ชุมชนบ้านบุ่งเลิศ

โทรศัพท์ 043501737


นายสกล ไชยแสง
บ้านโป่งประชาพัฒน์

โทรศัพท์


สุรินทร์ ศรีหาตา
บ้านโป่งประชาพัฒน์

โทรศัพท์


นายระพี สิมมา
คำนางตุ้มโนนสวรรค์

โทรศัพท์ 043500024


นางสาวกรรณิกา คันสินธ์
คำนางตุ้มโนนสวรรค์

โทรศัพท์ 043500024


นายวิระยูร คำอุดม
บ้านหนองสองห้อง

โทรศัพท์ 064-4172807


ลัดดา อัฒจักร์
บ้านหนองสองห้อง

โทรศัพท์ 064-4172807


นายวีระ เพ็ชรแสน
ชุมพรนาเจริญ

โทรศัพท์ 0833371122


นายวีระ เพ็ชรแสน
ชุมพรนาเจริญ

โทรศัพท์ 0833371122


นางชวนพิศ สิทธิสาร
ชุมพรนาเจริญ

โทรศัพท์ 0833371122


สิทธิพล นนท์วงษา
บ้านโคกสี

โทรศัพท์ 0807479527


ศิริพร ศรีขาวส
บ้านห้วยทราย

โทรศัพท์


เดือนเพ็ญ ศรีแดงงาม
บ้านห้วยทราย

โทรศัพท์


ประพันธ์ ประเสริฐสังข์
บ้านหนองเดิ่น

โทรศัพท์ 043645378


นางสาวปราณี พิลายนต์
บ้านหนองโน

โทรศัพท์ 043-500202


ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
Copyright2013 : DATA CMS v.05.56 พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ ITEC สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]