ยินดีต้อนรับ

รายชื่อเจ้าหน้าที่

[งานข้อมูลสารสนเทศโรงเรียน] [งานข้อมูลเขตพื้นที่]
สดายุ ธีรสวัสดิ์
ท่าศาลา

โทรศัพท์ 053-115641


วรรณทนี กองคำ
วัดดอนจั่น

โทรศัพท์ 053-248690


ภัทรานิษฐ์ กาใจ
วัดดอนจั่น

โทรศัพท์ 053-248690


นพดล อ้ายเสาร์
วัดหนองป่าครั่ง

โทรศัพท์ 053-244290


karunpon tarak
วัดหนองป่าครั่ง

โทรศัพท์ 053-244290


Uthaiwan Chaikun
ชุมชนบ้านบวกครกน้อย

โทรศัพท์ 053116812


วิโรจน์ สะอิ
ชุมชนบ้านบวกครกน้อย

โทรศัพท์ 053116812


korawan jantaraboot
วัดเสาหิน

โทรศัพท์ 053-140174


จริญญา ศรีวิกะ
วัดเมืองสาตร

โทรศัพท์ 053-278568


นายสุรพล มาลัย
วัดเมืองสาตร

โทรศัพท์ 053-278568


นายสุภพงศ์ สุวรรณมาศ
เชิงดอยสุเทพ

โทรศัพท์ 053-328376


สุรีรัตน์ กลนาวา
บ้านเชิงดอยสุเทพ

โทรศัพท์ 053-328376


วรพิชชา บุญชุม
โรงเรียนวัดสวนดอก

โทรศัพท์ 053278617


เกวลิน อินถา
วัดสวนดอก

โทรศัพท์ 053278617


นายภัทรพงศ์ เจียระนันท์
บ้านโป่งน้อย

โทรศัพท์ 053-329198


ปาริชาติ โกวิทยางกูร
บ้านแม่เหียะสามัคคี

โทรศัพท์ 053-274655


มนชยา ทิพย์วงค์
บ้านดอนปิน

โทรศัพท์ 053-277011


วิราศิณี กิติสัก
บ้านดอนปิน

โทรศัพท์ 053-277011


Kesinee Paleeta
ศิริมังคลาจารย์

โทรศัพท์ 053-273498


เจนจิรา ศรีจันทร์
บ้านห้วยทราย

โทรศัพท์ 053-281218


จิรโรจน์ มะเปลี่ยนสี
เจ้าพ่อหลวงอุปถัมภ์ 1

โทรศัพท์ 053-440501


ธน เทพปิตุพงศ์
สังวาลย์วิทยา

โทรศัพท์ 053295015


วุฒิชัย ตุ้ยดี
ศรีเนห์รู

โทรศัพท์ 096-6975959


กันตินันท์ โภคินอธิษฐ์
วัดช่างเคี่ยน

โทรศัพท์ 053-214224


อรอุมา สันโค
วัดช่างเคี่ยน

โทรศัพท์ 053-214224


วิริยา ใจเจริญ
วัดเจ็ดยอด

โทรศัพท์ 053216196


กุญทรัพย์ แสนมงคล
วัดข่วงสิงห์

โทรศัพท์ 053-211616


วรพันธ์ ใจหลัก
วัดป่าตัน

โทรศัพท์ 053-220770


นางธัญลักษณ์ สิริบรรสพ
อนุบาลบ้านท่อเมืองลัง

โทรศัพท์ 053-110192


เยาวรัตน์ เพ็ชร์รัตน์
วัดป่าข่อยใต้

โทรศัพท์ 053-379190


กรรณิการ์ เกลียวกลม
วัดร้องอ้อ

โทรศัพท์ 053-110529


รุ่งทิพย์ อัคนิยาน
วัดร้องอ้อ

โทรศัพท์ 053-110529


นางสาวอรุณณี ประกอบศรี
ชุมชนวัดท่าเดื่อ

โทรศัพท์ 053-115177


จตุพร ธนันไชย
วัดขะจาว

โทรศัพท์ 053-240288


นางเพ็ญทิวา อินทวงศ์
วัดขะจาว

โทรศัพท์ 053-240288


ดรุณี บุณยรัตพันธุ์
โรงเรียนบ้านท่าหลุกสันทราย

โทรศัพท์ 053-244255


รัสรินทร์ วชิราเรืองรัตน์
วัดป่าแดด

โทรศัพท์ 053447331


ไกรวัลย์ ปัญญาฤทธิ์
วัดวังสิงห์คำ

โทรศัพท์ 053368373


น้ำฝน สมบูรณ์ชัย
วัดวังสิงห์คำ

โทรศัพท์ 053368373


นายธวัฒชัย ใบโสด
อนุบาลเชียงใหม่

โทรศัพท์ 053278427


ธวัฒชัย ใบโสด
อนุบาลเชียงใหม่

โทรศัพท์ 053278427


นายชูชาติ นพประสิทธิ์
พุทธิโศภน

โทรศัพท์ 053-277609


สุพัตรา อินทราวงศ์
พุทธิโศภน

โทรศัพท์ 053-277609


สุภาวดี พรหมชนะ
พุทธิโศภน

โทรศัพท์ 053-277609


เสาวลักษณ์ เรืองศรี
พุทธิโศภน

โทรศัพท์ 053-277609


วัชชานนท์ มณีรัตน์
พุทธิโศภน

โทรศัพท์ 053-277609


นายธนัชชนม์ มาตระออ
คำเที่ยงอนุสสรณ์

โทรศัพท์ 053234189


ศุภธิดา สุทธาชัย
คำเที่ยงอนุสสรณ์

โทรศัพท์ 053234189


จรัล จันทิพย์
บ้านป่าขุย

โทรศัพท์ -


จรัล จันทิพย์
บ้านท่ารั้ว

โทรศัพท์


บุญเกิด โอมฤก
บ้านป่าเสร้า

โทรศัพท์ 053-887223


วรรณนพ คาบเพ็ชร
บ้านป่าเสร้า

โทรศัพท์ 053-887223


ทิพวรรณ คำโพธิ์
บ้านป่าเสร้า

โทรศัพท์ 053-887223


จุฑามาศ จันทร์ศร
บ้านบ่อหิน

โทรศัพท์ 053-484564


จุฑาทิพย์ ใจแปง
บ้านบ่อหิน

โทรศัพท์ 053-484564


สุชาดา นิธิวนันท์
บ้านปางน้ำถุ

โทรศัพท์ 052081962


รัตนาวลี ทรายมูล
บ้านแม่หวาน

โทรศัพท์ 052081963


นางอำไพ พิบูลย์
บ้านโป่งกุ่ม

โทรศัพท์ -


อำไพ พิบูลย์
บ้านโป่งกุ่ม

โทรศัพท์ -


พิมพ์ใจ ปัญญาทอง
เทพเสด็จวิทยา

โทรศัพท์ 052 – 081961


จิตติมา บูมาคำ
บ้านปางแดง

โทรศัพท์ 053-460275


ฉัตรพงศ์ บ่อแก้ว
บ้านปางแดง

โทรศัพท์ 053-460275


อรุณวรรณ ญานะ
บ้านป่าสักงาม

โทรศัพท์ 053-317949


ณัฐพงค์ เตจ๊ะนัง
ชลประทานผาแตก

โทรศัพท์ 053-495509


ณัฐพงค์ เตจ๊ะนัง
ชลประทานผาแตก

โทรศัพท์ 053-495509


ธนาคาร ศรีวิลัย
ชลประทานผาแตก

โทรศัพท์ 053-495509


วราพร คำปา
บ้านลวงเหนือ

โทรศัพท์ 053-495524


วราพร คำปา
บ้านลวงเหนือ

โทรศัพท์ 053-495524


พิจิตตรา พรหมเมตจิต
บ้านสันทราย

โทรศัพท์ 053-495235


ณัฐนรี สัมพันธสิทธิ์
บ้านแม่ดอกแดง

โทรศัพท์ 053-104823


สมยศ ลำเนาว์
บ้านเชิงดอย(ดอยสะเก็ดศึกษา)

โทรศัพท์ 053-495501


สมยศ ลำเนาว์
บ้านเชิงดอย(ดอยสะเก็ดศึกษา)

โทรศัพท์ 053-495501


ศิธานนท์ ชัยวรัตถ์สุนทร
บ้านร้องขี้เหล็ก

โทรศัพท์ 053-495199


natnicha chaiwan
บ้านร้องขี้เหล็ก

โทรศัพท์ 053-495199


เกศวิไล ไชยทอน
แม่คือวิทยา

โทรศัพท์ 053-043121


สุปราณี ไชยขันธ์
แม่คือวิทยา

โทรศัพท์ 053-043121


นางสุมาลี ศิริมงคล
แม่คือวิทยา

โทรศัพท์ 053-043121


ภัทรพล เลิศคำฟู
แม่คือวิทยา

โทรศัพท์ 053-043121


นายวีรยุทธ วงศ์สร้อย
บ้านสันต้นม่วงเหนือ

โทรศัพท์ 053-042717


นางจิราภรณ์ นันตากูล
บ้านป่าเหมือด

โทรศัพท์ 053-042718


โชติ ไพจิตรกุญชร
บ้านป่าเหมือด

โทรศัพท์ 053-042718


รัตนภัณฑ์ เลิศคำฟู
บ้านป่าไม้แดง

โทรศัพท์ 053-840710


กิตติคุณ จันทร์แดง
บ้านป่าไม้แดง

โทรศัพท์ 053-840710


นงลักษณ์ ไชยเลิศ
บ้านป่าป้อง

โทรศัพท์ 053-484773


นงลักษณ์ ไชยเลิศ
บ้านป่าป้อง

โทรศัพท์ 053-484773


นพดล แตะต้อย
บ้านป่าป้อง

โทรศัพท์ 053-484773


นางนิ่มนวล หมอเก่ง
บ้านป่างิ้ว

โทรศัพท์ 053-042315


นายนพดล แตะต้อย
บ้านแม่จ้อง

โทรศัพท์ 053-840363


พัณณิตา คงวุฒิ
บ้านตลาดขี้เหล็ก

โทรศัพท์ 053-460021


พูลศรี นิยมสินธุ์
บ้านป่าไผ่

โทรศัพท์


พูลศรี นิยมสินธุ์
แม่โป่งประชาสามัคคี

โทรศัพท์ 053-840269


ธีรภัทร ทองบุญ
แม่โป่งประชาสามัคคี

โทรศัพท์ 053-840269


ธีรภัทร ทองบุญ

โทรศัพท์ 053-840269


นายวิเชียร ริยะกาศ
บ้านแม่ฮ้อยเงิน

โทรศัพท์ 053-840699


ปริญญาพร ชัยชมภู
บ้านแม่ฮ้อยเงิน

โทรศัพท์ 053-840699


รัชชานนท์ เตอะอ้าย
บ้านแม่ฮ้อยเงิน

โทรศัพท์ 053-840699


ปริญญาพร ชัยชมภู
บ้านม่วงโตน

โทรศัพท์ 053-840537


ศิรินันท์ ชัยผล
บ้านหนองโค้ง

โทรศัพท์ 053-339812


ศิรินันท์ ชัยผล
บ้านหนองโค้ง

โทรศัพท์ 053-339812


พัชราภรณ์ ขุนแก้วพะเนา
บ้านบ่อสร้างนรากรประสาท

โทรศัพท์ 053-387269


นิภารัตน์ ผาบคำ
วัดสันมะฮกฟ้า

โทรศัพท์ 053-960870


กาญจน์ทิพย์ ยืนธรรม
วัดสันป่าค่า

โทรศัพท์ 053960510


สุภาลักษณ์ ภูมิมณี
บ้านมอญ

โทรศัพท์ 053013390


สุภาลักษณ์ ภูมิมณี
วัดสันกลางเหนือ

โทรศัพท์ 053013390


รุจิรา คำแสนใส
วัดสันกลางเหนือ

โทรศัพท์ 053013390


นายพัลลภ วิชญพันธ์
สันกำแพงคันธาอนุสรณ์

โทรศัพท์ 053331204


นายกัมพล อิ่นคำ
สันกำแพงคันธาอนุสรณ์

โทรศัพท์ 053331204


น.ส. ณัฐวรรณ ศรีธวัช ณ อยุธยา
สันกำแพงคันธาอนุสรณ์

โทรศัพท์ 053331204


mayuree patamarungson
บ้านสันกำแพง

โทรศัพท์ 053-331554


สุภาวดี วณัชวงศ์
วัดบ้านน้อย

โทรศัพท์ 053-331105


ปณิดา ดิศธรรม
บ้านดอนปีน

โทรศัพท์ 053332354


อภิรักษ์ พรหมชนะ
บ้านดอนปีน

โทรศัพท์ 053332354


ปณิดา ดิศธรรม
บ้านแช่ช้าง (เทพนานุกูล)

โทรศัพท์ 053-332354


อภิรักษ์ พรหมชนะ
บ้านแช่ช้าง (เทพนานุกูล)

โทรศัพท์ 053-332354


นางมาลา บูรณา
วัดสันโค้ง

โทรศัพท์ 053-332272


สวาท สำลี
วัดทรายมูล

โทรศัพท์ 053-395469


ธารีรัตน์ บุญเป็ง
วัดทรายมูลรัตนศึกษา

โทรศัพท์ 053-395469


รวี หล้าซาว
วัดร้องวัวแดงศรีจันทร์วิทยาคาร

โทรศัพท์ 053-331789


นางสกาวรัตน์ กันทะพิงค์
วัดร้องวัวแดงศรีจันทร์วิทยาคาร

โทรศัพท์ 053-331789


นิภาพร หยั่งถึง
วัดบ้านโห้ง

โทรศัพท์ 053-880521


สุพิชฌาย์ ปุรณะพรรค์
วัดแม่ผาแหน

โทรศัพท์ 053-880895


นายเสถียร ณ เชียงใหม่
บ้านปงป่าเอื้อง

โทรศัพท์ 053-965046


สาวิตรี ดูงาม
บ้านแม่ปูคา

โทรศัพท์ 053-965515


รัชนี คิดธรรม
บ้านแม่ปูคา

โทรศัพท์ 053-965515


อนุชา คันธรส
วัดล้านตอง

โทรศัพท์ 0817647349


ปรวิธน์ ูชมภูคำ
วัดล้านตอง

โทรศัพท์ 0817647349


นางทวีพร มาน้อย
บ้านบวกค้าง

โทรศัพท์ 053-446754


ชัช หมอยา
วัดป่าตาล

โทรศัพท์ 053-446663


ว่าที่ร้อยตรีรณภพ อภิวงค์งาม
บ้านกอสะเลียม

โทรศัพท์ 053-446449


รณภพ อภิวงค์งาม

โทรศัพท์ 053-446449


ว่าที่ร้อยตรีรณภพ อภิวงค์งาม
บ้านกอสะเลียม

โทรศัพท์ 053-446449


พลวัฒน์ สุวรรณรินทร์
หมู่บ้านสหกรณ์ 2

โทรศัพท์ 053-929076


สุพิน ไชยนา
โป่งน้ำร้อนวิทยา

โทรศัพท์


สุพิน ไชยนา
โป่งน้ำร้อนวิทยา

โทรศัพท์


นายสรรค์ธร ปาทา
วัดห้วยแก้ว

โทรศัพท์ 053036601


พีรวิชญ์ สุภาเฟย
วัดห้วยแก้ว

โทรศัพท์ 053036601


ธิดา เปลา
บ้านออนหลวย

โทรศัพท์ 053-859419


นางสุรพรรค์ กันทาเหมย
บ้านออนกลาง

โทรศัพท์ 053-859117


นางมัชฌิมาพร กาศโอสถ
วัดเปาสามขา

โทรศัพท์


นฤมล ฐานวิเศษ
วัดบ้านม่อน

โทรศัพท์


จิดาพันธุ์ ศรีเทศ
วัดห้วยทราย

โทรศัพท์ 052-081619


น้ำฝน เหลายา
วัดดอนขัย

โทรศัพท์ 0835738333


นายธวัชชัย มันทากาศ
แม่ตะไคร้

โทรศัพท์ 0895581055


ภูริเดช สุขนันท์
ทาเหนือวิทยา

โทรศัพท์ 053-460002


กัลยารัตน์ สุมานนท์
ชุมชนบ้านบวกครกน้อย สาขาวัดป่าเป้า

โทรศัพท์


ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน