ยินดีต้อนรับ

รายชื่อเจ้าหน้าที่

[งานข้อมูลสารสนเทศโรงเรียน] [งานข้อมูลเขตพื้นที่]
ชาตรี ศรีล้อม
บ้านร่องน้ำ

โทรศัพท์ 053-837115


นายเจริญ พรหมแก้ว
วัดดงป่างิ้ว

โทรศัพท์ 053481015


นางผ่องใส ต๊ะมา
บ้านม่วงพี่น้อง

โทรศัพท์ 053834039


นายเกียรติศักดิ์ อดทน
วัดท่าโป่ง

โทรศัพท์ 053835496


สุทิน ปินทอง
กิ่วแลน้อยประสิทธิ์วิทยา

โทรศัพท์ 053355185


ธัญญารัตน์ กันทศรี
บ้านเปียง

โทรศัพท์ 053835060


sukrong sangsuwan
วัดกู่คำ

โทรศัพท์ 053311785


วาสนา หงษ์ใจสี
สันป่าตอง(สุวรรณราษฎร์วิทยาคาร)

โทรศัพท์ 053311705


นิติวัฒน์ อภิวงค์
สันป่าตอง(สุวรรณราษฎร์วิทยาคาร)

โทรศัพท์ 053311705


ประจวบ บุญเกียรติเดชากุล
สันป่าตอง

โทรศัพท์


นางสาวทรัพย์ศิริ สุใจคำ
วัดอุเม็ง

โทรศัพท์ 053311703


นางสาวทรัพย์ศิริ สุใจคำ
วัดอุเม็ง

โทรศัพท์ 053311703


กุลณัฐ ลินคำ
วัดอุเม็ง

โทรศัพท์ 053311703


สุภาภรณ์ ตั้งธนวุฒิเวทย์
ชุมชนกิ่วแลหลวงประสิทธิ์วิทยา

โทรศัพท์ 053823583


- -
วัดท้องฝาย

โทรศัพท์ 053481203


นางอธิษฐาน ประเสริฐยา
บ้านทุ่งเสี้ยว (นวรัฐ)

โทรศัพท์ 053481025


นางพรทิพย์ กันทาสม
วัดท่ากาน

โทรศัพท์ 053481016


แสงจันทร์ คำมาสาร
วัดสามหลัง

โทรศัพท์ 053481017


นางอธิษฐาน ประเสริฐยา
ต้นแหนหลวงประสิทธิ์วิทยา

โทรศัพท์ 053481208


นางอธิษฐาน ประเสริฐยา
วัดทุ่งหลุก

โทรศัพท์ 053481209


นางอธิษฐาน ประเสริฐยา
ดอนชัยวิทยาคาร

โทรศัพท์ 053481204


ศริญญา ศรีนันตา
วัดโรงวัว

โทรศัพท์ 053025646


นายบุญช่วย อุดชา
วัดน้ำบ่อหลวง

โทรศัพท์ 053835556


ชัยเดช เดชนาเกร็ด
บ้านห้วยส้ม

โทรศัพท์ 053836001


นางอธิษฐาน ประเสริฐยา
วัดสว่างอารมณ์

โทรศัพท์ 053829212


จันทร์ฉาย ทองอาภรณ์
บ้านหัวริน

โทรศัพท์ 053830532


นางมัฒนา ไชยยาลักษณ์
วัดช่างกระดาษ

โทรศัพท์ 053311786


ชาตรี ศรีล้อม
บ้านแม่กุ้งหลวง

โทรศัพท์ 053355067


ชาตรี ศรีล้อม
วัดรัตนาราม

โทรศัพท์ 053355382


นายธีรภาพ นามวงค์
วัดเวฬุวัน

โทรศัพท์ 053321521


ปัทมพร คุณสิทธิ์
วัดศรีโพธาราม

โทรศัพท์ 053321047


สุนันท์ ศรียศ
ชุมชนวัดปากกอง

โทรศัพท์ 053321813


นายเกรียงไกร สมการณ์
วัดพญาชมภู

โทรศัพท์ 053420752


เกรียงไกร สมการณ์
วัดพญาชมภู

โทรศัพท์ 053420752


นายเกรียงไกร สมการณ์
วัดพญาชมภู

โทรศัพท์ 053420752


ศรีพรรณ์ เกษรศรี
วัดท่าต้นกวาว

โทรศัพท์ 053963219


แสงจันทร์ ใจแก้ว
วัดท่าต้นกวาว

โทรศัพท์ 053963219


เฉลียว บุญชุ่ม
วัดแม่สะลาบ

โทรศัพท์ 053420122


เฉลียว บุญชุ่ม
วัดแม่สะลาบ

โทรศัพท์ 053420122


อนุสรณ์ ยาวุฑฒิ
วัดพระนอนหนองผึ้ง

โทรศัพท์ 053321013


สิริลักษณ์ ลืนคำ
วัดกองทราย

โทรศัพท์ 053321982


พิกุล ประสิทธิพันธ์
วัดกองทราย

โทรศัพท์ 053321982


พิกุล ประสิทธิพันธ์
วัดกองทราย

โทรศัพท์ 053321982


ภัทราวรรณ เขียววัน
วัดบวกครกเหนือ

โทรศัพท์ 053816571


พรสวรรค์ ชาวเวียง
บ้านปากเหมือง

โทรศัพท์ 053103669


นันทพร อุตมะ
บ้านปากเหมือง

โทรศัพท์ 053103669


บุศรา บุตรตาคำ
วัดศรีดอนชัย

โทรศัพท์ 053429363


ศุพิชฌาย์ญา ยะกาวิน
บ้านสันทราย

โทรศัพท์ 053966354


นางสุพิตร เหลาพรม
ชุมชนวัดศรีคำชมภู

โทรศัพท์ 053963045


ด.ช.ณัฐวุฒิ สายวงค์
วัดเทพาราม

โทรศัพท์ 053423277


ส่งศรี พุทธเกิด
วัดเทพาราม

โทรศัพท์ 053423277


นางสาวขนิษฐา อุตมะแก้ว
วัดนันทาราม

โทรศัพท์ 053128065


จักรพันธ์ ชะนันป่า
เวียงเศรษฐีวิทยา

โทรศัพท์ 053420757


ณัชพร หล้าใหม่
วัดตำหนัก

โทรศัพท์ 053428077


บานเย็น พงศธรพิพัฒน์
วัดสันดอนมูล

โทรศัพท์ 053019681


นางสุนทรี ศรีคำซาว
วัดพระเจ้าเหลื้อม

โทรศัพท์ 053464215


พวงทอง เทพา
วัดพระเจ้าเหลื้อม

โทรศัพท์ 053464215


Yanisa Watthanasuwannakul
วัดพระเจ้าเหลื้อม

โทรศัพท์ 053464215


อรุณประภา พรหมมินทร์
บ้านหนองตอง

โทรศัพท์ 053464209


นางนารี โนภิระ
บ้านทรายมูล

โทรศัพท์ 053441008


นฤพร พรมมินทร์
บ้านแสนตอ

โทรศัพท์ 053426603


เนตรนภา เปียงใจ
บ้านดง

โทรศัพท์ 053441979


สุวิทย์ จันทร์ตา
บ้านน้ำแพร่

โทรศัพท์ 053022327


วัชรี ช่วยค้ำชู
บ้านน้ำแพร่

โทรศัพท์ 053022327


อรุณรัตน์ ภักตรา
บ้านวังศรี

โทรศัพท์ 053368511


กาญจนา มหาวรรณ
วัดจอมทอง

โทรศัพท์ 053368515


นางสาวนฤมล ธนารมย์
วัดศรีสุพรรณ์

โทรศัพท์ 0861810499


นางใกล้รุ่ง เตปา
วัดศรีสว่าง

โทรศัพท์ 053023304


กฤตลักษณ์ โพธิ์เจริญ
วัดศรีล้อม

โทรศัพท์ 053311734


อุดม แก้วมา
บ้านปง

โทรศัพท์ 053365312


กรรณิการ์ วาณิชประดิษฐ์
วัดคีรีเขต

โทรศัพท์ 053365364


นายธีรพิชญ์ เตปา
วัดประชาเกษม

โทรศัพท์ 053365378


มัลลิกา สิงห์ครา
บ้านตองกาย

โทรศัพท์ 053336830


อินทร์แสง เขียวพันธ์
บ้านสันป่าสัก

โทรศัพท์ 053441818


มนัสชนม์ มูลเมือง
บ้านสันป่าสัก

โทรศัพท์ 053441818


กัญญาธิดา กัญญาณุวงค์
บ้านสันป่าสัก

โทรศัพท์ 053441818


ณัฐนนท์ สมจิตต์
บ้านสันป่าสัก

โทรศัพท์ 053441818


รัฐชัย ภูกองชนะ
บ้านสันป่าสัก

โทรศัพท์ 053441818


จิตรลดา วงษ์หาญ
บ้านไร่

โทรศัพท์ 053441984


รัตติกร นามลือ
บ้านท้าวบุญเรือง

โทรศัพท์ 053441980


นายสรวิศ ทัศนะวรพจน์
บ้านสันผักหวาน

โทรศัพท์ 053441758


นายสิรภพ มีณรงค์
บ้านสันผักหวาน

โทรศัพท์ 053441758


นางสาวอัจฉรา ร่มโพธิ์
วัดช่างคำ

โทรศัพท์ 053441978


กฤษณา วัฒนาจินดา
บ้านป่าตาล

โทรศัพท์ 053441759


กฤษณา วัฒนาจินดา
บ้านป่าตาล

โทรศัพท์ 053441759


พศุตม์ พงษ์พานิชย์
บ้านใหม่ปางเติม

โทรศัพท์ 0882946339


รังสรรค์ เรือนมูล
วัดศิริชัยนิมิตร

โทรศัพท์ 053489172


พรทิพา ตาอ้าย
บ้านกาด(เขมวังส์ฯ)

โทรศัพท์ 053489173


นายจิตร อิวาง
บ้านเหล่าป่าฝาง

โทรศัพท์ 053489568


นิติกุล มหาวรรณ
บ้านใหม่สวรรค์

โทรศัพท์ 053229336


หอมหวล ปันต๊ะทา
บ้านใหม่สวรรค์

โทรศัพท์ 053229336


นายวิชาญ คำราพิช
วัดทุ่งศาลา

โทรศัพท์ 053029125


วรรษมณ อินทวาส
วัดห้วยแก้ว

โทรศัพท์ 053029056


นายธีรพล ขันโท
บ้านพันตน

โทรศัพท์ 052082883


นายอนิรุทธิ์ จิตหาญ
วัดมะกับตองหลวง

โทรศัพท์ 053363107


นายสฤษดิ์ กันทะมัง
ไตรมิตรวิทยา

โทรศัพท์ 053363146


สฤษดิ์ กันทะมัง กันทะมัง
วัดสารภีวิทยาคาร

โทรศัพท์ -


สุกัญญา ซุ่นล้อ
บ้านทุ่งหลวง

โทรศัพท์ 052082886


นางสาวภาวนา กิตติธนาภิวัฒน์
บ้านหนองเต่า

โทรศัพท์


พรทิวา เมืองลือ
แม่วินสามัคคี

โทรศัพท์ 053939784


นิติธาดา หล้าสา
บ้านห้วยตอง

โทรศัพท์ 052082889


นายภูวดล ประเสริฐยา
หลวงพัฒนาบ้านขุนวาง

โทรศัพท์


กฤษสุคนธ์ คำตุ้ย
พัฒนาต้นน้ำที่ 5 ขุนวาง

โทรศัพท์


กฤษสุคนธ์ คำตุ้ย
พัฒนาต้นน้ำที่ 5 ขุนวาง

โทรศัพท์


Uthai Chitpraiman
แม่วินสามัคคี สาขาขุนป๋วย

โทรศัพท์ 0951790529


ชวณันทร์ ทธภรณ์
บ้านห้วยข้าวลีบ

โทรศัพท์ 053460047


นางสาวชวณันทร์ ทธภรณ์
บ้านห้วยข้าวลีบ

โทรศัพท์ 053460047


พัชรทัย ชัยวรรณ์
กรป.กลางอุปถัมภ์

โทรศัพท์ 053460000


นางสาวเกศรินทร์ ชุดเงิน
วัดหนองหลั้ว

โทรศัพท์ 053360171


นางกัลยรัชต์ รัตนกุล
วัดศรีดอนชัย

โทรศัพท์ 053360260


นางวริศรา ภิวงค์
บ้านห้วยน้ำขาว

โทรศัพท์ 053363129


ศศิธร แสนธรรม
บ้านใหม่หนองหอย

โทรศัพท์ -


พัชรินทร์ ปัญญาหาร
บ้านแม่ขาน

โทรศัพท์ 053360184


เกียรติชนินทร์ พัฒนบุญแสน
วัดสองแคว

โทรศัพท์ 053360227


อาทร วิชัยพรหม
บ้านหัวข่วง

โทรศัพท์ 053360182


นางพาริณี รวดเร็ว
บ้านสามหลัง

โทรศัพท์ 053360170


ณัฐวัฒน์ ศรีอ้าย
วัดดอนชื่น

โทรศัพท์ -


นัทธมน ตาจาย
บ้านเหล่าเป้า

โทรศัพท์ 053360179


นัทธมน ตาจาย
บ้านเหล่าเป้า

โทรศัพท์ 053360179


ณัฐวัฒน์ ศรีอ้าย
บ้านเจริญสามัคคี

โทรศัพท์ 053369106


วนิดา เดชาฤทธิ์
บ้านดอยหล่อ

โทรศัพท์ 053369054


สกาววรรณ ณ เชียงใหม่
บ้านดอยหล่อ

โทรศัพท์ 053369054


กัลยา ธิสิงห์
วัดวังขามป้อม

โทรศัพท์ 053369059


ประพันธ์ ไชยโสภา
บ้านดงป่าหวาย

โทรศัพท์ 053460273


นายศิวดล เชื้อหมั้น
สโมสรไลออนส์รัตนโกสินทร์

โทรศัพท์


ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
Copyright2013 : DATA CMS v.05.56 พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ ITEC สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]