ยินดีต้อนรับ

รายชื่อเจ้าหน้าที่

[งานข้อมูลสารสนเทศโรงเรียน] [งานข้อมูลเขตพื้นที่]
pichaya Saeyang

โทรศัพท์


Ganokrada Saeyang

โทรศัพท์


พิชญา แซ่ย่าง

โทรศัพท์


ชาตรี ศรีล้อม
บ้านร่องน้ำ

โทรศัพท์ 053-837115


ชาตรี ศรีล้อม
บ้านร่องน้ำ

โทรศัพท์ 053-837115


รัตนา คำหมื่นยอง
วัดท่าโป่ง

โทรศัพท์ 053835496


นายบุญช่วย อุดชา
วัดท่าโป่ง

โทรศัพท์ 053835496


แสงจันทร์ สุริยา
บ้านเปียง

โทรศัพท์ 053835060


จิราพร ชมภูมิ่ง
สันป่าตอง(สุวรรณราษฎร์วิทยาคาร)

โทรศัพท์ 053311705


ประจวบ บุญเกียรติเดชากุล
สันป่าตอง

โทรศัพท์ 053311999


นางสาวทรัพย์ศิริ สุใจคำ
วัดอุเม็ง

โทรศัพท์ 053311703


กุลณัฐ ลินคำ
วัดอุเม็ง

โทรศัพท์ 053311703


นางสุภาภรณ์ ตั้งธนวุฒิเวทย์
ชุมชนกิ่วแลหลวงประสิทธิ์วิทยา

โทรศัพท์ 053823583


ธนากร แสงอรุณ
วัดท้องฝาย

โทรศัพท์ 053481203


นางสาวบุบผา สุวรรณแก้ว
วัดบุปผาราม

โทรศัพท์ 053823600


เกรียงไกร สมการณ์
วัดพญาชมภู

โทรศัพท์ 053420752


นายเกรียงไกร สมการณ์
วัดพญาชมภู

โทรศัพท์ 053420752


นางราตรี แก้วมีศรี
วัดแม่สะลาบ

โทรศัพท์ 053420122


สิริลักษณ์ ลืนคำ
วัดกองทราย

โทรศัพท์ 053321982


พรสวรรค์ ชาวเวียง
บ้านปากเหมือง

โทรศัพท์ 053321583


ประสพพร อุปราสิทธิ์
วัดศรีดอนชัย

โทรศัพท์ 053429363


ด.ช.ณัฐวุฒิ สายวงค์
วัดเทพาราม

โทรศัพท์ 053423277


สรชัช ภิระเสาร์
วัดนันทาราม

โทรศัพท์ 053128065


จักรพันธ์ ชะนันป่า
เวียงเศรษฐีวิทยา

โทรศัพท์ 053420757


เดชา ทิพย์เดโช
วัดตำหนัก

โทรศัพท์ 053428077


g d
วัดสันดอนมูล

โทรศัพท์ 053019681


พวงทอง เทพา
วัดพระเจ้าเหลื้อม

โทรศัพท์ 053464215


เนตรนภา เปียงใจ
บ้านดง

โทรศัพท์ 053441979


กีรติพงษ์ จอมอารี
บ้านปง

โทรศัพท์ 053365312


รัตติกร นามลือ
บ้านท้าวบุญเรือง

โทรศัพท์ 053441980


นิรันดร์ ปันเขียว
บ้านใหม่ปางเติม

โทรศัพท์ 0871818276


นิรันดร์ ปันเขียว
บ้านใหม่ปางเติม

โทรศัพท์ 0871818276


วิไล เจริญสุข
บ้านกาด(เขมวังส์ฯ)

โทรศัพท์ 053489173


เอกชัย ใหม่หนู
บ้านกาด(เขมวังส์ฯ)

โทรศัพท์ 053489173


จิตร อิวาง
บ้านเหล่าป่าฝาง

โทรศัพท์ 053489568


วรรษมณ อินทวาส
วัดห้วยแก้ว

โทรศัพท์ 053029056


นายอนิรุทธิ์ จิตหาญ
วัดมะกับตองหลวง

โทรศัพท์ 053363107


บัญชา อินใจ
วัดมะกับตองหลวง

โทรศัพท์ 053363107


สฤษดิ์ กันทะมัง กันทะมัง
วัดสารภีวิทยาคาร

โทรศัพท์ -


paiya manorom
หลวงพัฒนาบ้านขุนวาง

โทรศัพท์


ส.อ.บุญสม ยานะธรรม
หลวงพัฒนาบ้านขุนวาง

โทรศัพท์


นางสาวชวณันทร์ ทธภรณ์
บ้านห้วยข้าวลีบ

โทรศัพท์ 053460047


นางอาทร วิชัยพรหม
บ้านหัวข่วง

โทรศัพท์ 053360182


วนิดา เดชาฤทธิ์
บ้านดอยหล่อ

โทรศัพท์ 053369054


กัลยา ธิสิงห์
วัดวังขามป้อม

โทรศัพท์ 053369059


ศิวดล เชื้อหมั้น
โรงเรียนสโมสรไลออนส์

โทรศัพท์


ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
Copyright2013 : DATA CMS v.05.56 พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ ITEC สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]