ยินดีต้อนรับ

รายชื่อเจ้าหน้าที่

[งานข้อมูลสารสนเทศโรงเรียน] [งานข้อมูลเขตพื้นที่]
pichaya Saeyang

โทรศัพท์


Ganokrada Saeyang

โทรศัพท์


พิชญา แซ่ย่าง

โทรศัพท์


ชาตรี ศรีล้อม
บ้านร่องน้ำ

โทรศัพท์ 053-837115


ชาตรี ศรีล้อม
บ้านร่องน้ำ

โทรศัพท์ 053-837115


นายสมพล ถนอมเสียง
วัดดงป่างิ้ว

โทรศัพท์ 053481015


นายประพันธ์ จิรจรัสตระกูล
บ้านม่วงพี่น้อง

โทรศัพท์ 053834039


รัตนา คำหมื่นยอง
วัดท่าโป่ง

โทรศัพท์ 053835496


นายบุญช่วย อุดชา
วัดท่าโป่ง

โทรศัพท์ 053835496


นางสุทิน ปินทอง
กิ่วแลน้อยประสิทธิ์วิทยา

โทรศัพท์ 053355185


แสงจันทร์ สุริยา
บ้านเปียง

โทรศัพท์ 053835060


น.ส.พรศรี อุ่นตุ้ม
วัดกู่คำ

โทรศัพท์ 053311785


วาสนา หงษ์ใจสี
สันป่าตอง(สุวรรณราษฎร์วิทยาคาร)

โทรศัพท์ 053311705


จิราพร ชมภูมิ่ง
สันป่าตอง(สุวรรณราษฎร์วิทยาคาร)

โทรศัพท์ 053311705


ประจวบ บุญเกียรติเดชากุล
สันป่าตอง

โทรศัพท์ 053311999


ประจวบ บุญเกียรติเดชากุล
สันป่าตอง

โทรศัพท์ 053311999


นางสาวทรัพย์ศิริ สุใจคำ
วัดอุเม็ง

โทรศัพท์ 053311703


กุลณัฐ ลินคำ
วัดอุเม็ง

โทรศัพท์ 053311703


นางสุภาภรณ์ ตั้งธนวุฒิเวทย์
ชุมชนกิ่วแลหลวงประสิทธิ์วิทยา

โทรศัพท์ 053823583


ธนากร แสงอรุณ
วัดท้องฝาย

โทรศัพท์ 053481203


ธนากร แสงอรุณ
วัดท้องฝาย

โทรศัพท์ 053481203


อนงค์ บุญเจริญ
บ้านทุ่งเสี้ยว (นวรัฐ)

โทรศัพท์ 053481025


พรทิพย์ กันทาสม
วัดท่ากาน

โทรศัพท์ 053481016


นางสุกัญญา เชื้อหมั้น
วัดสามหลัง

โทรศัพท์ 053481017


นายอุทัย เมฆสุทัศน์
ต้นแหนหลวงประสิทธิ์วิทยา

โทรศัพท์ 053481208


นายถนอม บุญตัน
วัดทุ่งหลุก

โทรศัพท์ 053481209


นางปัทมา อินเทพ
ดอนชัยวิทยาคาร

โทรศัพท์ 053481204


นายนิเทศก์ ธาตุอินทร์
วัดโรงวัว

โทรศัพท์ 053025646


ส.ต.ต.ชัชวาลย์ ปวนสุรินทร์
วัดหนองครอบ

โทรศัพท์ 053025654


นางสาวบุบผา สุวรรณแก้ว
วัดบุปผาราม

โทรศัพท์ 053823600


นายนิคม หน่อเต็ม
วัดน้ำบ่อหลวง

โทรศัพท์ 053835556


นายดำรงค์ สมบูรณ์
วัดน้ำบ่อหลวง

โทรศัพท์ 053835556


นายขูชาติ ทิพย์จันทร์
บ้านห้วยส้ม

โทรศัพท์ 053836001


พรทิพย์ เปี้ยกันทา
บ้านห้วยส้ม

โทรศัพท์ 053836001


นายพัชรินทร์ ปัญญาหาร
วัดสว่างอารมณ์

โทรศัพท์ 053829212


จันทร์ฉาย ทองอาภรณ์
บ้านหัวริน

โทรศัพท์ 053830532


สุวิชา เจริญเมือง
วัดช่างกระดาษ

โทรศัพท์ 053311786


Wuttiphun Laosang
โรงเรียนวัดช่างกระดาษ

โทรศัพท์ 053311786


คชรัตน์ ส่งเสริม
วัดช่างกระดาษ

โทรศัพท์ 053311786


ศิริลักษณ์ เรืองฤทธิ์
ป่าลานประสิทธิ์วิทยา

โทรศัพท์ 053311704


นเรศ ศรีวิชัย
บ้านแม่กุ้งหลวง

โทรศัพท์ 053355067


นเรศ ศรีวิชัย
วัดรัตนาราม

โทรศัพท์ 053355382


นางสาวจันทร์จิรา มีสนิท
วัดเวฬุวัน

โทรศัพท์ 053321521


นายธีรภาพ นามวงค์
วัดเวฬุวัน

โทรศัพท์ 053321521


นายธีรภาพ นามวงค์
วัดเวฬุวัน

โทรศัพท์ 053321521


สายสวาท โล่ห์ศิริปัญญา
วัดศรีโพธาราม

โทรศัพท์ 053321047


สุนันท์ ศรียศ
ชุมชนวัดปากกอง

โทรศัพท์ 053321813


เกรียงไกร สมการณ์
วัดพญาชมภู

โทรศัพท์ 053420752


นายเกรียงไกร สมการณ์
วัดพญาชมภู

โทรศัพท์ 053420752


แสงจันทร์ ใจแก้ว
วัดท่าต้นกวาว

โทรศัพท์ 053423002


นางราตรี แก้วมีศรี
วัดแม่สะลาบ

โทรศัพท์ 053420122


เฉลียว บุญชุ่ม
วัดแม่สะลาบ

โทรศัพท์ 053420122


อนุสรณ์ ยาวุฑฒิ
วัดพระนอนหนองผึ้ง

โทรศัพท์ 053321013


นิราพร พึ่งนิล
วัดพระนอนหนองผึ้ง

โทรศัพท์ 053321013


ประทุม คุณกะมุต
วัดกองทราย

โทรศัพท์ 053321982


สิริลักษณ์ ลืนคำ
วัดกองทราย

โทรศัพท์ 053321982


ภัทราวรรณ เขียววัน
วัดบวกครกเหนือ

โทรศัพท์ 053816571


กมลรัตน์ บริสุทธิ์ศรี
บ้านปากเหมือง

โทรศัพท์ 053321583


พรสวรรค์ ชาวเวียง
บ้านปากเหมือง

โทรศัพท์ 053321583


ประสพพร อุปราสิทธิ์
วัดศรีดอนชัย

โทรศัพท์ 053429363


นฺิธินาถ ทวีศักดิ์
วัดศรีดอนชัย

โทรศัพท์ 053429363


นายมุทา โกสุมภ์
บ้านสันทราย

โทรศัพท์ 053966354


นายเกรียงไกร ตาสา
ชุมชนวัดศรีคำชมภู

โทรศัพท์ 053963045


songsri phutthakoet
วัดเทพาราม

โทรศัพท์ 053423277


ด.ช.ณัฐวุฒิ สายวงค์
วัดเทพาราม

โทรศัพท์ 053423277


หรรษรักษ์ ปัญใจแก้ว
วัดนันทาราม

โทรศัพท์ 053128065


สรชัช ภิระเสาร์
วัดนันทาราม

โทรศัพท์ 053128065


นายสายันต์ บางปา
เวียงเศรษฐีวิทยา

โทรศัพท์ 053420757


จักรพันธ์ ชะนันป่า
เวียงเศรษฐีวิทยา

โทรศัพท์ 053420757


วิไลศักดิ์ กาพย์ไชย
วัดตำหนัก

โทรศัพท์ 053428077


เดชา ทิพย์เดโช
วัดตำหนัก

โทรศัพท์ 053428077


วิไลศักดิ์ กาพย์ไชย
วัดตำหนัก

โทรศัพท์ 053428077


g d
วัดสันดอนมูล

โทรศัพท์ 053019681


นายอินทร์ศร จอมแปง
วัดสันดอนมูล

โทรศัพท์ 053019681


อัมพวัน ไชยวงค์
วัดพระเจ้าเหลื้อม

โทรศัพท์ 053464215


พวงทอง เทพา
วัดพระเจ้าเหลื้อม

โทรศัพท์ 053464215


นายประวิช เขื่อนแก้ว
บ้านหนองตอง

โทรศัพท์ 053464209


วิมลรัตน์ กระแสสิงห์
บ้านทรายมูล

โทรศัพท์ 053441008


สมหมาย ไชยวันดี
บ้านทรายมูล

โทรศัพท์ 053441008


นิดา สุภัคธนะ
บ้านแสนตอ

โทรศัพท์ 053426603


นายวิภพ จันทรา
บ้านดง

โทรศัพท์ 053441979


เนตรนภา เปียงใจ
บ้านดง

โทรศัพท์ 053441979


วัชรี ช่วยค้ำชู
บ้านน้ำแพร่

โทรศัพท์ 053022327


อิศราภรณ์ ทิพย์วงค์
วัดขุนคง

โทรศัพท์ 053442524


อิสราภรณ์ ทิพย์วงค์
วัดขุนคง

โทรศัพท์ 053442524


พิมพรรณ์ เจริญสุข
บ้านท่าขุนคง

โทรศัพท์ 053368530


กระจ่าง แก้วสว่างนภา
บ้านท่าขุนคง

โทรศัพท์ 053368530


ศรุดา เมืองอินทร์
บ้านวังศรี

โทรศัพท์ 053368511


ราตรี สุภาวงค์
วัดจอมทอง

โทรศัพท์ 053368515


ดารุณี แก่นการ
วัดศรีสุพรรณ์

โทรศัพท์ 053483125


นางสาวจันธิมา มีงาน
วัดศรีสุพรรณ์

โทรศัพท์ 053483125


ภาวินี สุภารัตน์
บ้านสันทราย

โทรศัพท์ 053441807


อัญชัญ พิมุ
บ้านสันทราย

โทรศัพท์ 053441807


นางใกล้รุ่ง เตปา
วัดศรีสว่าง

โทรศัพท์ 053023304


ดร.สมนึก นาห้วยทราย
วัดศรีล้อม

โทรศัพท์ 053311734


กฤตลักษณ์ โพธิืเจริญ
วัดศรีล้อม

โทรศัพท์ 053311734


กีรติพงษ์ จอมอารี
บ้านปง

โทรศัพท์ 053365312


รำจวน จักษุแก้ว
บ้านปง

โทรศัพท์ 053365312


กรรณิการ์ วาณิชประดิษฐ์
วัดคีรีเขต

โทรศัพท์ 053365364


วรลักษณ์ คำทอง
วัดประชาเกษม

โทรศัพท์ 053365378


มัลลิกา สิงห์ครา
บ้านตองกาย

โทรศัพท์ 053336830


นายศุภชุย สายคำวงศ์
บ้านฟ่อน

โทรศัพท์ 053125121


นายอินทร์แสง เขียวพันธ์
บ้านสันป่าสัก

โทรศัพท์ 053441818


พิษณุ ดาราณรงค์
บ้านสันป่าสัก

โทรศัพท์ 053441818


นางจิตรลดา วงษ์หาญ
บ้านไร่

โทรศัพท์ 053441984


ประพันธ์ ธรรมธิ
บ้านท้าวบุญเรือง

โทรศัพท์ 053441980


รัตติกร นามลือ
บ้านท้าวบุญเรือง

โทรศัพท์ 053441980


สรวิศ ทัศนะวรพจน์
บ้านสันผักหวาน

โทรศัพท์ 053441758


สรวิศ ทัศนะวรพจน์
บ้านสันผักหวาน

โทรศัพท์ 053441758


นายชานนท์ นันไชย
วัดช่างคำ

โทรศัพท์ 053441978


กฤษณา วัฒนาจินดา
บ้านป่าตาล

โทรศัพท์ 053441759


นิรันดร์ ปันเขียว
บ้านใหม่ปางเติม

โทรศัพท์ 0871818276


นิรันดร์ ปันเขียว
บ้านใหม่ปางเติม

โทรศัพท์ 0871818276


มลิวัลย์ ปัญญา
วัดศิริชัยนิมิตร

โทรศัพท์ 053489172


วิไล เจริญสุข
บ้านกาด(เขมวังส์ฯ)

โทรศัพท์ 053489173


เอกชัย ใหม่หนู
บ้านกาด(เขมวังส์ฯ)

โทรศัพท์ 053489173


จิตร อิวาง
บ้านเหล่าป่าฝาง

โทรศัพท์ 053489568


นางหอมหวล ปันต๊ะทา
บ้านใหม่สวรรค์

โทรศัพท์ 053229336


หอมหวล ปันต๊ะทา
บ้านใหม่สวรรค์

โทรศัพท์ 053229336


คนึงนิตย์ คำจินะ
วัดทุ่งศาลา

โทรศัพท์ 053029125


วรรษมณ อินทวาส
วัดห้วยแก้ว

โทรศัพท์ 053029056


นายเอกลักษณ์ แสนใบ
บ้านพันตน

โทรศัพท์ 053363148


นางมนัญญา อมาตยกุล
บ้านพันตน

โทรศัพท์ 053363148


นายอนิรุทธิ์ จิตหาญ
วัดมะกับตองหลวง

โทรศัพท์ 053363107


บัญชา อินใจ
วัดมะกับตองหลวง

โทรศัพท์ 053363107


กันยา ปันเด็ง
ไตรมิตรวิทยา

โทรศัพท์ 053363146


กันยา ปันเด็ง
ไตรมิตรวิทยา

โทรศัพท์ 053363146


สฤษดิ์ กันทะมัง
วัดสารภีวิทยาคาร

โทรศัพท์ -


สฤษดิ์ กันทะมัง กันทะมัง
วัดสารภีวิทยาคาร

โทรศัพท์ -


นายอังคาร สมคะเณย์
บ้านทุ่งหลวง

โทรศัพท์ 053460296


สุกัญญา ซุ่นล้อ
บ้านทุ่งหลวง

โทรศัพท์ 053460296


ภัชชญา วงศ์เสือ
บ้านหนองเต่า

โทรศัพท์


ภัชชญา วงศ์เสือ
บ้านหนองเต่า

โทรศัพท์


อุทัย จิตไพรมั่น
แม่วินสามัคคี

โทรศัพท์ 053939784


พรทิวา เมืองลือ
แม่วินสามัคคี

โทรศัพท์ 053939784


นายสัมพันธ์ คีรีไพรภักดี
วัดวังผาปูน

โทรศัพท์ 053-027561


ผการัตน์ มูลยศ
วัดวังผาปูน

โทรศัพท์ 053-027561


นิติธาดา หล้าสา
บ้านห้วยตอง

โทรศัพท์ 053460048


paiya manorom
หลวงพัฒนาบ้านขุนวาง

โทรศัพท์


ส.อ.บุญสม ยานะธรรม
หลวงพัฒนาบ้านขุนวาง

โทรศัพท์


นางสาวสัชญา คำไชยเทพ
พัฒนาต้นน้ำที่ 5 ขุนวาง

โทรศัพท์


นายมนตรี ปันคำ
พัฒนาต้นน้ำที่ 5 ขุนวาง

โทรศัพท์


อุทัย จิตไพรมั่น
แม่วินสามัคคี สาขาขุนป๋วย

โทรศัพท์ 0951790529


นางสาวชวณันทร์ ทธภรณ์
บ้านห้วยข้าวลีบ

โทรศัพท์ 053460047


พัชรทัย ชัยวรรณ์
กรป.กลางอุปถัมภ์

โทรศัพท์ 053460000


นิคม ชมภูชัยเกิด
วัดหนองหลั้ว

โทรศัพท์ 053360171


ณัฐวัฒน์ ศรีอ้าย
วัดหนองหลั้ว

โทรศัพท์ 053360171


ณัฐวัฒน์ ศรีอ้าย
วัดศรีดอนชัย

โทรศัพท์ 053360260


น้ำฝน จินาราช
บ้านห้วยน้ำขาว

โทรศัพท์ 053363129


ณัฐวัฒน์ ศรีอ้าย
บ้านห้วยน้ำขาว

โทรศัพท์ 053363129


ศศิธร แสนธรรม
บ้านใหม่หนองหอย

โทรศัพท์ -


จตุรวิทย์ กรรณิกา
บ้านแม่ขาน

โทรศัพท์ 053360184


ปรีชา ณ ลำพูน
วัดสองแคว

โทรศัพท์ 053360227


เกียรติชนินทร์ พัฒนบุญแสน
วัดสองแคว

โทรศัพท์ 053360227


นางอาทร วิชัยพรหม
บ้านหัวข่วง

โทรศัพท์ 053360182


อาทร วิชัยพรหม
บ้านหัวข่วง

โทรศัพท์ 053360182


นางพาริณี รวดเร็ว
บ้านสามหลัง

โทรศัพท์ 053360170


วินิตา น้าประเสริฐ
บ้านสามหลัง

โทรศัพท์ 053360170


แสงดาว ใจสุข
วัดดอนชื่น

โทรศัพท์ -


ธิติมา ธาวงค์
บ้านเหล่าเป้า

โทรศัพท์ 053360179


ศรีพรรณ์ เกษรศรี
บ้านเจริญสามัคคี

โทรศัพท์ 053369106


เกษม ใจเถิง
บ้านเจริญสามัคคี

โทรศัพท์ 053369106


วราภรณ์ พรหมมินทร์
บ้านดอยหล่อ

โทรศัพท์ 053369054


วนิดา เดชาฤทธิ์
บ้านดอยหล่อ

โทรศัพท์ 053369054


ทิศณุพงษ์ ปันวงษา
วัดวังขามป้อม

โทรศัพท์ 053369059


กัลยา ธิสิงห์
วัดวังขามป้อม

โทรศัพท์ 053369059


เอื้องเวียงพิงค์ คำมูล
บ้านดงป่าหวาย

โทรศัพท์ 053460273


สรวงสุดา พะแก่
สโมสรไลออนส์รัตนโกสินทร์

โทรศัพท์


ศรีวิไล กันเรือง
สโมสรไลออนส์รัตนโกสินทร์

โทรศัพท์


ศิวดล เชื้อหมั้น
โรงเรียนสโมสรไลออนส์

โทรศัพท์


นิติธาดา หล้าสา
สพป.เชียงใหม่ เขต 4 โรงเรียนบ้านห้วยตอง

โทรศัพท์


ขวัญฤทัย ชัยพฤกษ์
สพป.เชียงใหม่ เขต 4

โทรศัพท์


ฐิตารัตน์ คัมภีระ
สพป.เชียงใหม่ เขต 4

โทรศัพท์


พิสันติ์ จันทร์เขียว
สพป.เชียงใหม่ เขต 4

โทรศัพท์


ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
Copyright2013 : DATA CMS v.05.56 พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ ITEC สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]