ยินดีต้อนรับ

รายชื่อเจ้าหน้าที่

[งานข้อมูลสารสนเทศโรงเรียน] [งานข้อมูลเขตพื้นที่]
pichaya Saeyang

โทรศัพท์


Ganokrada Saeyang

โทรศัพท์


พิชญา แซ่ย่าง

โทรศัพท์


ชาตรี ศรีล้อม
บ้านร่องน้ำ

โทรศัพท์ 053-837115


นายบุญช่วย อุดชา
วัดท่าโป่ง

โทรศัพท์ 053835496


จิราพร ชมภูมิ่ง
สันป่าตอง(สุวรรณราษฎร์วิทยาคาร)

โทรศัพท์ 053311705


ประจวบ บุญเกียรติเดชากุล
สันป่าตอง

โทรศัพท์ 053311999


กุลณัฐ ลินคำ
วัดอุเม็ง

โทรศัพท์ 053311703


ธนากร แสงอรุณ
วัดท้องฝาย

โทรศัพท์ 053481203


นายเกรียงไกร สมการณ์
วัดพญาชมภู

โทรศัพท์ 053420752


สิริลักษณ์ ลืนคำ
วัดกองทราย

โทรศัพท์ 053321982


พรสวรรค์ ชาวเวียง
บ้านปากเหมือง

โทรศัพท์ 053321583


ด.ช.ณัฐวุฒิ สายวงค์
วัดเทพาราม

โทรศัพท์ 053423277


จักรพันธ์ ชะนันป่า
เวียงเศรษฐีวิทยา

โทรศัพท์ 053420757


g d
วัดสันดอนมูล

โทรศัพท์ 053019681


พวงทอง เทพา
วัดพระเจ้าเหลื้อม

โทรศัพท์ 053464215


กีรติพงษ์ จอมอารี
บ้านปง

โทรศัพท์ 053365312


รัตติกร นามลือ
บ้านท้าวบุญเรือง

โทรศัพท์ 053441980


วรรษมณ อินทวาส
วัดห้วยแก้ว

โทรศัพท์ 053029056


นายอนิรุทธิ์ จิตหาญ
วัดมะกับตองหลวง

โทรศัพท์ 053363107


สฤษดิ์ กันทะมัง กันทะมัง
วัดสารภีวิทยาคาร

โทรศัพท์ -


วนิดา เดชาฤทธิ์
บ้านดอยหล่อ

โทรศัพท์ 053369054


ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
Copyright2013 : DATA CMS v.05.56 พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ ITEC สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]