ยินดีต้อนรับ

รายชื่อเจ้าหน้าที่

[งานข้อมูลสารสนเทศโรงเรียน] [งานข้อมูลเขตพื้นที่]
น.ส.รติพร เทพวงศ์
ชุมชนบ้านข่วงเปาเหนือ

โทรศัพท์


น.ส.รติพร เทพวงศ์
ชุมชนบ้านข่วงเปาเหนือ

โทรศัพท์


นภัทร แสนพรหม
ชุมชนบ้านข่วงเปาเหนือ

โทรศัพท์


นายพิเชษฐ์ แสนยาสมุทร์
บ้านขุนยะ

โทรศัพท์ 052-081908


เกียรติสุดา วรส
บ้านขุนกลาง

โทรศัพท์ 053-268793


อภิญญา ฝั้นเฟือนหา
นิยมไพรผาหมอนอินทนนท์

โทรศัพท์ 053-460006


นายชูโชค แนบสนิทธรรม
นิยมไพรผาหมอนอินทนนท์

โทรศัพท์ 053-460006


พัชรี จันโม
บ้านเมืองอาง

โทรศัพท์ 053-319522


พิชญา ตันวิรัช
บ้านน้ำตกแม่กลาง

โทรศัพท์ 053-033591


อาทิตยา ทะวงค์
บ้านเมืองกลาง

โทรศัพท์ 053-460145


บุสกร หมื่นแก้ว
บ้านเมืองกลาง

โทรศัพท์ 053-460145


วันเพ็ญ จาระณะ
วัดพระบาท

โทรศัพท์ 053-460144


มัณฑนา สวัสดิ์ประดิษฐ์
บ้านปากทางท่าลี่

โทรศัพท์ 053-369627


ปฏิภาณ จินาวงค์
บ้านแม่ปอน

โทรศัพท์ 052-081909


นายพิเชียร แซ่วะ
บ้านขุนกลางสาขาแม่ยะน้อย

โทรศัพท์ 053-319520


วันเพ็ญ เบี้ยวบรรจง
ศรีจอมทอง

โทรศัพท์ 053-341263


สวิชญา นามวงศ์
บ้านห้วยส้มป่อย

โทรศัพท์ 0844885960


สิริกร เพิ่มบุญมา
บ้านห้วยส้มป่อย

โทรศัพท์ 0844885960


กรรณิการ์ แสนสัจจะ
บ้านสบเตี๊ยะ

โทรศัพท์ 0828882511


ศุภลักษณ์ รักษาดี
บ้านสบเตี๊ยะ

โทรศัพท์ 0828882511


กรรณิการ์ แสนสัจจะ
บ้านท่าหลุก

โทรศัพท์ 053341815


ประภาภรณ์ ทิพย์แก้ว
บ้านทุ่งหมากหนุ่ม

โทรศัพท์


ประภาภรณ์ ทิพย์แก้ว
บ้านห้วยน้ำดิบ

โทรศัพท์ 0819512177


กาญจนา นันธิสิงห์
บ้านขุนแตะ

โทรศัพท์ -


นางสาวอภิญญา เชียงชีระ
บ้านแปะ

โทรศัพท์ 053-319506


ปิยพงษ์ เชื้อเตจ๊ะ
บ้านห้วยทราย

โทรศัพท์ 053-461348


นายถนอมชาติ สุนันทธาตรี
บ้านข่วงเปาใต้

โทรศัพท์ 053-032168


นายพิสิฐศักดิ์ ดวงพรม
บ้านท่าข้าม

โทรศัพท์ 053-831502


ปรีชา ไชยวงค์
บ้านบนนา

โทรศัพท์ 052081904


นายพงศ์ธวัช อภิชาชัยวิรัตน์
บ้านขุนแปะ

โทรศัพท์ -


สันติ ดวงสนิท
บ้านสบแจ่มฝั่งซ้าย

โทรศัพท์ 0918536612


ปรารถนา วงษ์ชื่น
บ้านสบแจ่มฝั่งซ้าย

โทรศัพท์ 0918536612


วรีรัตน์ กันทะหลี
บ้านห้วยสะแพด

โทรศัพท์ 053-460140


ปนิดา จันทร์วงศ์
บ้านห้วยสะแพด

โทรศัพท์ 053-460140


พงศ์ธวัช อภิชาชัยวิรัตน์
บ้านขุนแปะ สาขาแม่จร

โทรศัพท์ 053-319502


เศวต ใจมูล
บ้านวังน้ำหยาด

โทรศัพท์ 053-460162


ณรัตน์พงค์ อินต๊ะปาน
บ้านแม่สอย

โทรศัพท์ 053032554


พิมพ์นภา อินจิโน
บ้านแม่สอย

โทรศัพท์ 053032554


ฐิติวรดา สมบัติใหม่
บ้านโรงวัว

โทรศัพท์ 052-081910


วิบูลย์ รุจิเลิศ
บ้านหนองคัน

โทรศัพท์ -


วาริษา จันทร์ศิริ
บ้านห้วยม่วงฝั่งซ้าย

โทรศัพท์ 0882594173


ไกรศรี วงค์ษา
บ้านห้วยม่วงฝั่งซ้าย

โทรศัพท์ 0882594173


วรวลัญช์ คำตุ้ย
บ้านสบแปะ

โทรศัพท์ 052081906


อภิชญา คำวัน
บ้านใหม่สารภี

โทรศัพท์ 053-267617


นภาพร สมศักดิ์
บ้านใหม่สารภี

โทรศัพท์ 053-267617


กรร์ณัฐฐ์ จีระวัฒโนบล
วัดพุทธนิมิตร

โทรศัพท์ 0892662540


สิรินาถ ไชยา
บ้านหาดนาค

โทรศัพท์


นายประสิทธิ์ พรหมพิจารณ์
ไทยรัฐวิทยา 79 (บ้านหนองอาบช้าง)

โทรศัพท์ 053-361009


นันทริน เขื่อนแก้ว
ไทยรัฐวิทยา 79 (บ้านหนองอาบช้าง)

โทรศัพท์ 053-361009


นางวันเพ็ญ ปาลีกุย
บ้านห้วยม่วง

โทรศัพท์ 052081916


รัชดาภรณ์ ไชยเดช
บ้านห้วยม่วง

โทรศัพท์ 052081916


ประหยัด รัตนคีรีกุล
ป่ากล้วยพัฒนา

โทรศัพท์


นายทรงพล มณทนม
บ้านสามสบ

โทรศัพท์ 052082837


น.ส.ปูรณ์ญาดา กาพย์ตุ้ม
บ้านผานัง

โทรศัพท์ 052-082836


ชญานิษฐ์ นันทวงศ์
ชุมชนตำบลท่าผา

โทรศัพท์ 053-268625


รุจิเรข กันทะใจ
บ้านกองแขก

โทรศัพท์


รุจิรา เยาวโสภา
บ้านอมเม็ง

โทรศัพท์ 052082829


ว่าที่ร.ต.ดุสิต นัคคีย์
ออป.13

โทรศัพท์ 052082830


นางสาวพิราวรรณ ปามาละ
บ้านโม่งหลวง

โทรศัพท์ 053-460033


นางสาวแสงเพียร ภิญญวงค์
บ้านโม่งหลวง

โทรศัพท์ 053-460033


นายอดิเรก สารขาว
บ้านอมขูด

โทรศัพท์ null


นายวิรัตน์ ธนะเพิ่ม
บ้านกองแขก สาขาบ้านแม่หลุ

โทรศัพท์ 053460309


นางอรพรรณ ถาวร
บ้านโม่งหลวง สาขาบ้านแม่อมลานใน

โทรศัพท์ 053460033


นางสาวพิชามญชุ์ กุออ
บ้านแม่ซา

โทรศัพท์ 053460160


รุ่งโรจน์ เทพสุธา
บ้านแม่ซา

โทรศัพท์ 053460160


เอกชัย สิงห์คำ
บ้านแม่หอย

โทรศัพท์ 053-460163


นายชัชพล แก้ววงค์วาน
โรงเรียนบ้านแม่มุ

โทรศัพท์ 0639105573


พรพิมล ใจบาล
บ้านแม่เอาะ

โทรศัพท์ 052082850


นางสาวอาทิตยา เกติ
บ้านแม่นาจร

โทรศัพท์ 053-035276


น.ส.นภาพร ชุมสงฆ์

โทรศัพท์ -


น.ส.อังคณา นะที
บ้านแม่วาก

โทรศัพท์ 0932250525


ยุรี พุทธปวน
บ้านแม่วาก

โทรศัพท์ 0932250525


นางสังวาลย์ มณียารัตน์
บ้านสบวาก

โทรศัพท์ 053-460157


พรพิรุณ วงศ์ใหญ่
บ้านสบวาก

โทรศัพท์ 053-460157


นายณัฐกานต์ ชัยวงค์
บ้านนากลาง

โทรศัพท์ 052082857


ธัญพิชชา เลิศศรี
บ้านนาฮ่อง

โทรศัพท์ 053-460044


รัตนภา สร้อยเกษม
บ้านนาฮ่อง

โทรศัพท์ 053-460044


จันทร์สุดา สมยศ
บ้านนากลาง สาขาห้วยผักกูด

โทรศัพท์ 052-082858


ฑิลาภัคร์ แสงกระจ่างกล้า
บ้านนากลาง สาขาห้วยผักกูด

โทรศัพท์ 052-082858


ราตรี ทับทิม
บ้านสองธาร

โทรศัพท์ 053-317661


พัชรี บุญทิพย์
บ้านปางหินฝน

โทรศัพท์ 0918214260


วิทยา กันทะหลี
บ้านพุย

โทรศัพท์ 052-082841


นางสาวรัญชณ์ลาภิณ รังสิยานนท์
บ้านแม่ตูม

โทรศัพท์ 053317469


นายชัยรัตน์ นะต๋าคำ

โทรศัพท์ -


นายธัญยรัตน์ พลเดช

โทรศัพท์ 053-460035


สาโรจน์ พุทธมายา
บ้านแม่แฮใต้

โทรศัพท์ -


ศุภฤกษ์ บำเพ็ชร
บ้านทุ่งแก

โทรศัพท์ -


นางสาวเจษฎาภรณ์ ปะปานา
บ้านแม่หงานหลวง

โทรศัพท์ 095-4498957


เจษฎาภรณ์ ปะปานา
บ้านแม่หงานหลวง

โทรศัพท์ 095-4498957


พรพรรณ อุ่นใจ
บ้านขุนแม่นาย

โทรศัพท์ 053-317478


นายวิทยา กันทะหลี

โทรศัพท์ 053317488


รัตติกาล สุติราช
บ้านแม่ศึก

โทรศัพท์ 053-460152


นิศาชล องอาจ
บ้านทัพ

โทรศัพท์ 053-485204


นายปิยพงษ์ ไม่มีเหตุ
ชุมชนบ้านพร้าวหนุ่ม

โทรศัพท์ 0871757872


ณัฏฐกานต์ ดำรงรักษ์ธัญญา
บ้านผาละปิ

โทรศัพท์ 053460179


เอกลักษณ์ ชนม์ประกาย
บ้านปางอุ๋ง

โทรศัพท์ 065-6388769


กิตติชัย รวมศักดิ์ทอง
บ้านปางอุ๋ง

โทรศัพท์ 065-6388769


วิเชียร ซื่อสันติกุล
บ้านปางอุ๋ง

โทรศัพท์ 065-6388769


นายเอกลักษณ์ ตาแก้ว
บ้านขุนแม่หยอด

โทรศัพท์ 052-082856


นางสาวขนิษฐา กันทาเดช
บ้านขุนแม่รวม

โทรศัพท์ 052-082831


นางสาวสุจิราภรณ์ อิทธิมะธะ
บ้านสบแม่รวม

โทรศัพท์ 053-460308


สุจิราภรณ์ อิทธิมะธะ
บ้านสบแม่รวม

โทรศัพท์ 053-460308


นายนิพนธ์ เนติบัณฑิตไพร
บ้านห้วยปูสาขาแม่ตะละใต้

โทรศัพท์ 053460039


นางหทัยชนก บุญรัง
บ้านห้วยผา

โทรศัพท์ 0857078809


กิติพันธ์ พรหมชนะ
บ้านปางอุ๋ง สาขาแม่สะต๊อบ

โทรศัพท์


ชัชพงศ์ ทองขัน
บ้านปางเกี๊ยะ

โทรศัพท์ 053-460042


ผ่องพรรณ แก้วคำ
บ้านทุ่งยาว

โทรศัพท์ 0818845752


พิชชาพร ธีรวิทยากูล
บ้านต่อเรือ

โทรศัพท์ 089-5557544


เอื้อมพร ยั่งยืน
ชุมชนบ้านช่างเคิ่ง

โทรศัพท์ 053-485105


ณภัทร วงค์ถามาตย์
ชุมชนบ้านช่างเคิ่ง

โทรศัพท์ 053-485105


นายนพรัตน์ บุญเกิด
บ้านแม่ปาน

โทรศัพท์ 053-460178


นพรัตน์ บุญเกิด

โทรศัพท์ 053-460178


นางสิรินทิพย์ ธนะเพิ่ม
อินทนนท์วิทยา

โทรศัพท์ 052082834


นงลักษณ์ วุฒิโอสถ
บ้านเนินวิทยา

โทรศัพท์ 053-485106


สุชิน บุญเมือง
สามัคคีสันม่วง

โทรศัพท์ -


กาญจนา ก๋องแก้ว
บ้านจันทร์

โทรศัพท์


นางสาวกุลธิดา สุภามงคล
บ้านแม่แดดน้อย

โทรศัพท์ 053-317489


นายอนุสิษฐ์ จันทะกูฏ
บ้านแม่แดดน้อย

โทรศัพท์ 053-317489


นภาพร สุขทา
บ้านห้วยปู

โทรศัพท์ 053-460039


นางสุภาพร สว่างไพรวัลย์
บ้านห้วยปู

โทรศัพท์ 053-460039


จาริยา ยะคำป้อ
บ้านแจ่มหลวง

โทรศัพท์ 053317402


ชูเกียรติ สกุลวัฒนะ
บ้านแม่แฮเหนือ

โทรศัพท์


สมพงษ์ เลาย่าง

โทรศัพท์


นายปรีชา พันธุ์แก้ว

โทรศัพท์ 0861864314


นายศรีวัน คำพ่าย
บ้านห้วยยา

โทรศัพท์ 052-082832


ธัญญาภัทร์ โชคสิริสมบูรณ์
บ้านแม่แดดน้อย สาขาบ้านดงสามหมื่น

โทรศัพท์ 052082845


ธัญญาภัทร์ โชคสิริสมบูรณ์
บ้านแม่แดดน้อย สาขาบ้านดงสามหมื่น

โทรศัพท์ 052082845


เอกนรินทร์ อุประ
บ้านแม่แฮเหนือ สาขาแม่แจ๊ะ

โทรศัพท์ 0932656232


นายสุมิตร พนาเจริญเดช
บ้านจันทร์ สาขาแจ่มน้อย

โทรศัพท์ 0808542692


รตรีศรัณย์ภัทร นวลผ่อง
ทุ่งแก สาขาบ้านแม่แอบ

โทรศัพท์


ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน