ยินดีต้อนรับ

รายชื่อเจ้าหน้าที่

[งานข้อมูลสารสนเทศโรงเรียน] [งานข้อมูลเขตพื้นที่]
เบญจมาศ ทองแตม
บ้านเหล่า(พิชัยศิริราษฎร์รังสรรค์)

โทรศัพท์ 054-541772


ณัฐพงศ์ เมฆอากาศ
บ้านเหล่า(พิชัยศิริราษฎร์รังสรรค์)

โทรศัพท์ 054-541772


ณัฐพงศ์ เมฆอากาศ
วัดสิทธิวิมล(สุวรรณราษฎร์ปัญญา)

โทรศัพท์ 054-643572


ณัฐพงศ์ เมฆอากาศ
วัดสิทธิวิมล(สุวรรณราษฎร์ปัญญา)

โทรศัพท์ 054-643572


พัชราภรณ์ วังกาวรรณ
บ้านน้ำฮอก(รัฐราษฎร์วิทยา)

โทรศัพท์ -


พรรณออน กาวีวน
บ้านน้ำฮอก(รัฐราษฎร์วิทยา)

โทรศัพท์ -


ณัฐพงศ์ เมฆอากาศ
บ้านน้ำฮอก(รัฐราษฎร์วิทยา)

โทรศัพท์ -


นิตยา เจดีย์ถา
บ้านกวาง(ลือราษฎร์วัฒนา)

โทรศัพท์ 054-643360


ณัฐพงศ์ เมฆอากาศ
บ้านกวาง(ลือราษฎร์วัฒนา)

โทรศัพท์ 054-643360


นายประจักษ์ ผูกจิต
วัดมงคลถาวร(มงคลวิทยาสรรค์)

โทรศัพท์ 054-643570


ณัฐพงศ์ เมฆอากาศ
วัดมงคลถาวร(มงคลวิทยาสรรค์)

โทรศัพท์ 054-643570


พิมลพรรณ กันเดช
สูงเม่นวิทยาคาร

โทรศัพท์ 054-541230


ศุภนุช ผาทอง
สูงเม่นวิทยาคาร

โทรศัพท์ 054-541230


จารุวรรณ ใจเจริญ
วัดสร่างโศก

โทรศัพท์ 054-547169


ศุภนุช ผาทอง
วัดสร่างโศก

โทรศัพท์ 054-547169


ณัฐจิตรา ปินใจ
วัดโชคเกษม(เกษมราษฎร์บำรุง)

โทรศัพท์ 054-547221


นางสาวสุธีรา ธุระทำ
บ้านปงท่าข้าม(ปงประชานุกูล)

โทรศัพท์ 054-547139


นางสาวณัฐจิตรา ปินใจ
บ้านปงท่าข้าม(ปงประชานุกูล)

โทรศัพท์ 054-547139


วัชรีภรณ์ อุปนันไชย
บ้านปงหัวหาด(หัวหาดราษฎร์บำรุง)

โทรศัพท์ 054-547149


ฐิติพร ฉลวย
บ้านดอนชัย(กันทราษฎร์วิทยาคาร)

โทรศัพท์ 054-631975


ธีรพงษ์ มณีกาศ
บ้านดอนชัย(กันทราษฎร์วิทยาคาร)

โทรศัพท์ 054-631975


หทัยรัตน์ ตระกูลภัทรพงศ์
ช่องลมจันทิมาประชาพิทักษ์

โทรศัพท์ 054-541314


ธีรพงษ์ มณีกาศ
ช่องลมจันทิมาประชาพิทักษ์

โทรศัพท์ 054-541314


พวงทอง ชมภูศรี
บ้านเวียงทอง(เวียงทองวิทยาคาร)

โทรศัพท์ 054-522177


พวงทอง ชมภูศรี
บ้านเวียงทอง(เวียงทองวิทยาคาร)

โทรศัพท์ 054-522177


สุวรรณี กิ่งพวง
บ้านเขื่อนสุนทร(รัฐประชาวิทยา)

โทรศัพท์ 054-650173


ยุพา เวียงคำ
บ้านเขื่อนสุนทร(รัฐประชาวิทยา)

โทรศัพท์ 054-650173


ณัฐพัชร์ อติวรรณวัฒน์
บ้านผาสุก(ราษฎร์บำรุง)

โทรศัพท์ 054-532993


อัจฉราภรณ์ อินจันทร์
บ้านผาสุก(ราษฎร์บำรุง)

โทรศัพท์ 054-532993


รุ่งนภา เสรีรักษ์
บ้านผาสุก(ราษฎร์บำรุง)

โทรศัพท์ 054-532993


มนทิพย์ สายเย็น
บ้านม่วง(ม่วงเกษมวิทยาคาร)

โทรศัพท์ 054-643489


มนทิพย์ สายเย็น
บ้านกาศ(วัฒนาประชานุกูล)

โทรศัพท์ 054-643314


มนทิพย์ สายเย็น
บ้านกาศ(วัฒนาประชานุกูล)

โทรศัพท์ 054-643314


ชัยรัตน์ อิ่นคำ
วัดตอนิมิตร(สิทธิราษฎร์รังสรรค์)

โทรศัพท์ 054-650757


มนทิพย์ สายเย็น
วัดตอนิมิตร(สิทธิราษฎร์รังสรรค์)

โทรศัพท์ 054-650757


นายณรงค์ ภิญโญ
ดอนมูลวิทยาคาร

โทรศัพท์ 054-541421


นายนัยวัฒน์ เสียงหวาน
บ้านดอนแท่น(ประชานุสรณ์)

โทรศัพท์


พัชราพร ดอกจันทร์
บ้านหัวดง

โทรศัพท์ 054-541791


นิตยา ผงพลอย
วัดพระหลวง(อภิชัยราษฎร์สงเคราะห์)

โทรศัพท์ 054-541265


ศุภนุช ผาทอง
วัดพระหลวง(อภิชัยราษฎร์สงเคราะห์)

โทรศัพท์ 054-541265


apiwit wattsen
วัดพระหลวง(อภิชัยราษฎร์สงเคราะห์)

โทรศัพท์ 054-541265


นางอุดมพร ไขรัศมี
บ้านค่างาม(อัตตราษฎร์บำรุง)

โทรศัพท์ 054-660234


นายประยุทธ กาศวิลาศ
บ้านสบสาย(จันทรพัฒน์ประชาสรรค์)

โทรศัพท์ 0 5466 0072


นายคนอง วงศ์ขันแก้ว
บ้านวังวน(ราษฎร์วิทยา)

โทรศัพท์ 0 5454 2358


นายโรมเพ็ชร เสาร์แดน
บ้านปงพร้าว(ประชารัฐวิทยา)

โทรศัพท์ 054-542831


นางสาวธราวัลย์ พริบไหว
บ้านแม่สายดอนทัน(คำแวงประชาอุทิศ)

โทรศัพท์ 054-542702


มนัส ทองอินทร์
บ้านร่องกาศ(ศรีวิทยาคาร)

โทรศัพท์ 0 5454 2750


ghhty fdfer
บ้านร่องกาศ(ศรีวิทยาคาร)

โทรศัพท์ 0 5454 2750


อัจฉราภรณ์ อินจันทร์
บ้านร่องกาศใต้(รัฐราษฎร์บูรณะ)

โทรศัพท์ 054-626785


มานิต ภาษิตวิไลธรรม
วัดศรีดอก(ประชาพัฒนา)

โทรศัพท์ 054-660678


ธีรพงษ์ มณีกาศ
วัดศรีดอก(ประชาพัฒนา)

โทรศัพท์ 054-660678


ปิยาพร ปินตา
วัดศรีดอก(ประชาพัฒนา)

โทรศัพท์ 054-660678


ปิยรมย์ วงค์มณี
บ้านทุ่งเจริญ(เครือราษฎร์สงเคราะห์)

โทรศัพท์ 054-631826


ธีรพงษ์ มณีกาศ
บ้านทุ่งเจริญ(เครือราษฎร์สงเคราะห์)

โทรศัพท์ 054-631826


ปราณี แพรสร้อย
บ้านร่องแค(ป่าผึ้งสามัคคี)

โทรศัพท์ 054-542529


กิติยาภรณ์ ไผ่ล้อม
บ้านร่องแค(ป่าผึ้งสามัคคี)

โทรศัพท์ 054-542529


ปราณี แพรสร้อย
บ้านร่องแค (ป่าผึ้งสามัคคี)

โทรศัพท์ 054-542529


วิภาพรรณ วงค์เวียน
บ้านร่องเสี้ยว(รัฐราษฎร์ผดุงวิทย์)

โทรศัพท์ 054-542110


ธนัฐนันท์ วุฒิยิ่งยง
บ้านร่องเสี้ยว (รัฐราษฎร์ผดุงวิทย์)

โทรศัพท์ 054-542110


จารุวรรณ ธะวิชัย
ดอนแก้ว(รัฐประชาสรรค์)

โทรศัพท์ 054-541890


ธนัฐนันท์ วุฒิยิ่งยง
ดอนแก้ว (รัฐประชาสรรค์)

โทรศัพท์ 054-541890


จงกลนี งามทรง
ชุมชนบ้านบวกโป่ง(พรหมราษฎร์อุปถัมภ์)

โทรศัพท์ 054-541499


ธนัฐนันท์ วุฒิยิ่งยง
ชุมชนบ้านบวกโป่ง (พรหมราษฎร์อุปถัมภ์)

โทรศัพท์ 054-541499


จินตนา บุญภิโย
ชุมชนบ้านบวกโป่ง(พรหมราษฎร์อุปถัมภ์)

โทรศัพท์ 054-541499


นางสาวอโณทัย ชัยลอม
อนุบาลจรูญลองรัตนาคาร

โทรศัพท์ 054-581658


สุพรรษา อินภิบาล
อนุบาลจรูญลองรัตนาคาร

โทรศัพท์ 054-581658


นายบัณฑิต ธิมูล
บ้านดอนมูล(สุวรรณสาราษฎร์บำรุง)

โทรศัพท์ 054-581617


นางสาวพิมพรรณ แดนโพธิ์
บ้านนาหลวง(สลากกินแบ่งสงเคราะห์)

โทรศัพท์ 054-581587


หทัยวาจน์ วันไชย
บ้านนาแก

โทรศัพท์ เรียนรวมนาหลวง


เพลินภัทร เพ็ญธันยาวัมน์
บ้านแม่ลาน(ราษฎร์อุทิศ)

โทรศัพท์


นรี ลาเลียง
รักเมืองไทย 2

โทรศัพท์ 054-550017


นายเฉลิมวุฒิ เกษม
บ้านแม่จองไฟ(รัฐราษฎร์พัฒนา)

โทรศัพท์ 054-550025


นายบดินทร์ กาทองทุ่ง
บ้านแม่จองไฟ(รัฐราษฎร์พัฒนา)

โทรศัพท์ 054-550025


ไพรวัลย์ วรสาร
บ้านปิน(ปินประชาราษฎร์)

โทรศัพท์ 054-581614


แคทลียา วัฒนสัจจานุกูล
บ้านทุ่งตากล้า(คุรุราษฎร์บำรุงวิทย์)

โทรศัพท์ 054-583987


นางมัทนา อุ่นกอง
บ้านบ่อ

โทรศัพท์ -


ชุติมา โสภาสกุล
บ้านผาคันวิทยา

โทรศัพท์


มัทนา วงศ์แสนศรี
บ้านผาคันวิทยา

โทรศัพท์


พลอยไพริน ขุนเงิน
อนุสรณ์รัฐประชา

โทรศัพท์


เบญจพร เอกจิตร
บ้านห้วยแม่ต้า(ราษฎร์รัฐพัฒนา)

โทรศัพท์ เรียนรวมแม่หลู้


เบญจพร เอกจิตร
บ้านแม่หลู้(รัฐราษฎร์รังสรรค์)

โทรศัพท์ 054-550006


สมพงษ์ โกละนันท์
บ้านแก่งหลวง(รถไฟราษฎร์บพิธ)

โทรศัพท์ 054-550023


นางสมพัฒ นันตา
บ้านนาตุ้ม(คุรุราษฎร์วิทยานุสรณ์)

โทรศัพท์ 054-545241


นางสาวรุ่งนภา อุดแบน
บ้านนาอุ่นน่อง(ประชารัฐวิทยาคาร)

โทรศัพท์ 054-545227


นายไพโรจน์ สุขธยารักษ์
บ้านนาอุ่นน่อง(ประชารัฐวิทยาคาร)

โทรศัพท์ 054-545227


นายไพโรจน์ สุขธยารักษ์
บ้านนาอุ่นน่อง(ประชารัฐวิทยาคาร)

โทรศัพท์ 054-545227


นายแผลงฤทธิ์ จิตรมาตร
บ้านหัวทุ่ง(สามัคคีวิทยาคาร)

โทรศัพท์ 054-581686


นายบัณฑิต ธิมูล
บ้านหัวทุ่ง(สามัคคีวิทยาคาร)

โทรศัพท์ 054-581686


อนุพงศ์ โมพันธุ์
บ้านแม่รัง (จัดสรรราษฎร์สงเคราะห์)

โทรศัพท์ 0857143185


อัชรี ปัญนะราศรี
บ้านค้างตะนะวิทยา

โทรศัพท์ 0860032272


เด็จจพงษ์ กาญจนพงษ์ชัย
บ้านเค็ม(รัฐประสาทราษฎร์บำรุง)

โทรศัพท์ 0892668211


ภัคนิภา ภรศิริอมรกูล
บ้านไผ่ล้อม(สำนักงานสลากกินแบ่งสงเคราะห์ 46

โทรศัพท์ 054-581615


กัญญารัตน์ วังทิพย์
บ้านศรีดอนไชย(ประชานุกูล)

โทรศัพท์ -


จุไรพรรณ วังใน
ปากจอกวิทยา

โทรศัพท์ -


ศิริพร วิระคำ
ปากจอกวิทยา

โทรศัพท์ -


นางสาวศริญญา ชราชิต
บ้านวังเลียง

โทรศัพท์ 054-550032


หยาดพิรุณ โกศัย
บ้านวังเลียง

โทรศัพท์ 054-550032


นางณัชชารีย์ ขอนดอก
บ้านอ้ายลิ่ม(ลิ่มราษฎร์สามัคคี)

โทรศัพท์ 054-550036


หยาดพิรุณ โกศัย
บ้านอ้ายลิ่ม(ลิ่มราษฎร์สามัคคี)

โทรศัพท์ 054-550036


หยาดพิรุณ โกศัย
บ้านผาจั๊บ(คุรุราษฎร์อนุกูล)

โทรศัพท์


ดรุวรรณ จันทร์ชูชื่น
ประชารัฐวิทยาคาร

โทรศัพท์ 054-550036


บดินทร์ กาทองทุ่ง
บ้านปากกาง(ประชาราษฎร์รังสฤษฎ์)

โทรศัพท์ 054-581613


นางวรรณี ใจยวน
บ้านปากกาง(ประชาราษฎร์รังสฤษฎ์)

โทรศัพท์ 054-581613


ณัฐวรรธน์ โชติกะชีวิน
บ้านปากกาง(ประชาราษฎร์รังสฤษฎ์)

โทรศัพท์ 054-581613


ณัฐวรรธน์ โชติกะชีวิน
บ้านท่าเดื่อ

โทรศัพท์


นางสาวขจิต อินทะเสน
บ้านท่าเดื่อ

โทรศัพท์


พนม แจ้งใจ
บ้านแม่ปาน(แม่ปานประชาสงเคราะห์)

โทรศัพท์ 054657038


กิจพัฒนพงษ์ ท้วมแก้ว
บ้านแม่ปาน(แม่ปานประชาสงเคราะห์)

โทรศัพท์ 054657038


ภูวนาท เทพจันทร์
บ้านเหล่า(รัฐราษฎร์บำรุง)

โทรศัพท์ 054-619423


ธีรพันธ์ หิรัตนพันธุ์
บ้านเหล่า(รัฐราษฎร์บำรุง)

โทรศัพท์ 054-619423


นางอุดมพร ถิ่นทิพย์
บ้านแหลง(คุรุประชาสามัคคี)

โทรศัพท์ 054656690


นายสง่า พุ่มพวง
บ้านม่อน(ปัญญาฉลาดราษฎร์นุกูล)

โทรศัพท์ 054-656580


กรวรรณ พันนพพงศ์
บ้านแป้น(รัฐราษฎร์วิทยา)

โทรศัพท์ 054-550024


คงฤทธิ์ นาสิทธิ์
บ้านน้ำริน(คุรุราษฎร์รังสรร)

โทรศัพท์ 054-656125


พิมพร การบรรจง
บ้านน้ำริน(คุรุราษฎร์รังสรรค์)

โทรศัพท์ 054-656125


สิงห์หา เวียงเงิน
บ้านผามอก(ประชานุเคราะห์)

โทรศัพท์ 054-656123


สุรพล แก้วติน
บ้านผามอก(ประชานุเคราะห์)

โทรศัพท์ 054-656123


พิมพร การบรรจง
บ้านผามอก(ประชานุเคราะห์)

โทรศัพท์ 054-656123


บุษบา พงศ์พุฒิ
บ้านปง(วัฒนาวิทยาคาร)

โทรศัพท์ 054-656113


วัชรินทร์พร บูรณะชาต
บ้านใหม่(สมบัติทวีประชาสรรค์)

โทรศัพท์ 054-589118


อภิญญา ไชยอ้าย
บ้านใหม่(สมบัติทวีประชาสรรค์)

โทรศัพท์ 054-589118


วัชรินทร์พร บูรณะชาต
บ้านนาใหม่

โทรศัพท์ 0 54069732


อนงค์ ปินตาวงศ์
บ้านนาใหม่

โทรศัพท์ 0 54069732


กชพร มะโนสอน
บ้านสลก

โทรศัพท์


สุวพร ขันคำนันต๊ะ
ชุมชนบ้านแม่หละป่าป๋วย

โทรศัพท์ 054-550038


พิสิษฐ์ เลิศชูเกียรติ
ชุมชนบ้านแม่หละป่าป๋วย

โทรศัพท์ 054-550038


พิสิษฐื เลิศชูเกียรติ
ชุมชนบ้านแม่หละป่าป๋วย

โทรศัพท์ 054-550038


ณัฐธยาน์ ทองกก
บ้านป่าสักปางไม้

โทรศัพท์ 054-658042


ศศิวิมล จำปาหอม
บ้านป่าสักปางไม้

โทรศัพท์ 054-658042


มลิวัลย์ อินทรุจิกุล
บ้านแม่กระต๋อม

โทรศัพท์ 054-550038


จิรทีปต์ สถานอุ่น
บ้านแม่กระต๋อม

โทรศัพท์ 054-550038


รัตติยา หงษ์แก้ว
บ้านแม่กระต๋อม

โทรศัพท์ 054-550038


ประเสริฐศักดิ์ เชิงแก้ว
บ้านแม่กระต๋อม

โทรศัพท์ 054-550038


มัสลิน เครือนวล
บ้านม่วงคำ

โทรศัพท์ 054-659017


ธิติธร สืบสมุทร
บ้านแม่ขมิง

โทรศัพท์ 054-550041


นางสาวคนึงนิตย์ เนืองนิตย์
บ้านแม่ขมวก

โทรศัพท์


พิสิษฐ์ เลิศชูเกียรติ
บ้านแพะทุ่งเจริญ

โทรศัพท์ 054-550040


นายเสน่ห์ รัตนชมภู
บ้านแพะทุ่งเจริญ

โทรศัพท์ 054-550040


ปัญญา แก้วมุกดา
บ้านสองแคว

โทรศัพท์ 089-5543648


ศศิวิมล จำปาหอม
บ้านสองแคว

โทรศัพท์ 089-5543648


กมลพรรณ ปราบหงษ์
ชุมชนบ้านแม่ป้าก

โทรศัพท์ 054-550028


กมลพรรณ ปราบหงษ์
ชุมชนบ้านแม่ป้าก

โทรศัพท์ 054-550028


นางสาววันเพ็ญ เทียมแสน
บ้านแม่จอก

โทรศัพท์


ธนาพร ไชยแก้ว
บ้านแม่บงใต้

โทรศัพท์ 054-069730


แสงเดือน สุภาผล
บ้านแม่บงเหนือ

โทรศัพท์ 054-619191


ณัฐพริษฐ์ กันยะมี
บ้านค้างใจ

โทรศัพท์ 054-619335


สุริยากร เจริญสุข
บ้านค้างใจ

โทรศัพท์ 054-619335


สริยากร เจริญสุข
บ้านแม่สิน

โทรศัพท์ 054-619336


เอกภพ จำรูญ
บ้านแม่สิน

โทรศัพท์ 054-619336


สุริยากร เจริญสุข
บ้านสบป้าก

โทรศัพท์ 054-509331


นายพจน์ ปิติจะ
โรงเรียนบ้านสบป้าก

โทรศัพท์ 054-509331


สุริยากร เจริญสุข
บ้านแช่ฟ้า

โทรศัพท์ 054-619298


นางสาวสุวิมล หนองช้าง
บ้านแช่ฟ้า

โทรศัพท์ 054-619298


ธัญญลักษณ์ สิงห์ขร
บ้านวังชิ้น

โทรศัพท์ 054-588309


นายปิยะวัฒน์ วงศ์ทนะ
บ้านวังเบอะ

โทรศัพท์ 054-588310


ปุริมปรัชญ์ มณีแดง
บ้านวังแฟน

โทรศัพท์ 054-550031


นางสาวเปรมหทัย ไชยวุฒิ
บ้านป่ายุบ

โทรศัพท์ เรียนรวมวังเบอะ


ธนัชญา สุยานะ
บ้านหาดรั่ว

โทรศัพท์ 054-550050


ทวี อินทร์ต๊ะวิชัย
บ้านหาดรั่ว

โทรศัพท์ 054-550050


นางสาวมีนวิกา อุดมพิทักษ์เดชา
บ้านแม่แปง

โทรศัพท์ 054069725


นายประหยัด แสนอินทร์
บ้านวังขอนป่าไผ่

โทรศัพท์ 0892635708


นางศิริพร นะทีสี
บ้านวังกวาง

โทรศัพท์ 0895552790


รัชนก อวรรณา
บ้านค้างปินใจ

โทรศัพท์ 054-619272


ณชนก แปงอินต๊ะ
บ้านค้างปินใจ

โทรศัพท์ 054-619272


นางสุกัญญา มะโนโฮ้ง
บ้านค้างคำปัน

โทรศัพท์ เรียนรวมวังขอนฯ


นางฉัตรตราพร สุทธิปัญโญ
บ้านขุนห้วย

โทรศัพท์ เรียนรวมวังกวาง


ชาญยุทธ อันปัญญา
บ้านแม่แฮด

โทรศัพท์ 0844934868


ภัทรพงษ์ ถิ่นทิพย์
บ้านแม่แฮด

โทรศัพท์ 0844934868


นางธนพร แมตสิบสอง
บ้านแม่ตื้ด

โทรศัพท์ 054-619253


พัฒนพงษ์ สุทธวงศ์
บ้านป่าคาป่าม่วง

โทรศัพท์ -


มนทิรา เปียงบุญทา
บ้านป่าคาป่าม่วง

โทรศัพท์ -


นายบุญธรรม เพิ่มขึ้น
บ้านปางไฮ

โทรศัพท์ 054-619198


นายภาณุรักษ์ วันมหาใจ
บ้านปางมะโอ

โทรศัพท์ 054-619999


นางสาวนรี ลาเลียง
บ้านปางมะโอ

โทรศัพท์ 054-619999


นายชานนท์ เมืองฤทธิ์
สวนป่าแม่สรอย

โทรศัพท์ เรียนรวมวังกวาง


นพรัตน์ ศักลอ
บ้านนาพูน

โทรศัพท์ 087-189-4650


ไกรเลิศ วงศ์สิงห์
บ้านนาปลากั้ง

โทรศัพท์ 0895561291


นพร ชาติสิงห์ทอง
บ้านนาปลากั้ง

โทรศัพท์ 0895561291


วรรณธิกา กองเพชร
บ้านวังลึก

โทรศัพท์ 054-069727


หทัยรัตน์ วิใจคำ
บ้านเปาปมดงยาง(มิตรภาพที่ 155)

โทรศัพท์ 054-550029


ณิชานันท์ ครั่งสี
บ้านเปาปมดงยาง(มิตรภาพที่ 155)

โทรศัพท์ 054-550029


หทัยรัตน์ วิใจคำ
บ้านเปาปมดงยาง(มิตรภาพที่ 155)

โทรศัพท์ 054-550029


นางสาวอรนลิน ไชยสลี
บ้านไร่หลวง

โทรศัพท์ 054-069726


ธนพล ม่วงทา
บ้านไร่หลวง

โทรศัพท์ 054-069726


บุษยา วิวุฒิ
บ้านแม่จั๊วะ(ประชาราษฎร์รังสรรค์)

โทรศัพท์ 054-613616


นางสุพรรษา พงศ์สัมพันธ์
บ้านแม่จั๊วะ(ประชาราษฎร์รังสรรค์)

โทรศัพท์ 054-613616


รัชนี แก้วกุลธง
บ้านดงสุระ(แก้วอินตาราษฎร์บำรุง)

โทรศัพท์ 054-640770


นางสุพรรษา พงศ์สัมพันธ์
บ้านดงสุระ(แก้วอินตาราษฎร์บำรุง)

โทรศัพท์ 054-640770


วรินทร์ดา วรินทร์
บ้านห้วยไร่

โทรศัพท์ 054-619038


อุไรวรรณ ปวงขจร
บ้านห้วยลากปืน

โทรศัพท์ 054-619030


อุไรวรรณ ปวงขจร
บ้านน้ำแรม

โทรศัพท์ 054-550003


พณัตศศิตา ยานะแก้ว
บ้านแม่พวก(ประชาสงเคราะห์)

โทรศัพท์


นางสุพรรษา พงศ์สัมพันธ์
บ้านแม่พวก(ประชาสงเคราะห์)

โทรศัพท์


นายประเสริฐศักดิ์ เชิงแก้ว
บ้านบ่อแก้ว

โทรศัพท์ 054-069700


นวรัตน์ จิตบุณยเกษม
บ้านป่าไผ่

โทรศัพท์ -


นงคราญ จิตรัตน์
บ้านป่าไผ่

โทรศัพท์ -


นายประเสริฐศักดิ์ เชิงแก้ว
บ้านป่าไผ่

โทรศัพท์ -


วราห์ ธมิกานนท์
บ้านปางเคาะ

โทรศัพท์ 054556780


ธัญญานุช เพลิดเพลิน
บ้านปางเคาะ

โทรศัพท์ 054556780


วันวิสาข์ เครื่องสนุก
บ้านไทรย้อย(ราษฎร์รังสรรค์)

โทรศัพท์ 054661068


ฐิติภัทรา เหล่ากาวี
บ้านไทรย้อย

โทรศัพท์ 054661068


อุทัยวรรณ บุญมาตร
บ้านปากปาน(สีมารัตน์วิทยานุสรณ์)

โทรศัพท์ 054-520248


ฐิติภัทรา เหล่ากาวี
บ้านปากปาน

โทรศัพท์ 054-520248


นางสาวสุรีย์รัตน์ เทพสืบ
บ้านห้วยกูด

โทรศัพท์ 054-613618


ฤทัย เยาวพันธ์
เด่นทัพชัย

โทรศัพท์ 054-613617


วัชรี ปาสาบุตร
เด่นไชยประชานุกูล

โทรศัพท์ 054-613084


วัชรี ปาสาบุตร
เด่นไชยประชานุกูล

โทรศัพท์ 054-613084


นางสุพัตรา กันยะมี
บ้านเด่นชุมพล

โทรศัพท์ 054-613117


นางสุพัตรา กันยะมี
บ้านเด่นชุมพล

โทรศัพท์ 054-613117


สาลิณี สั่งสอน
บ้านเด่นชุมพล

โทรศัพท์ 054-613117


สาลิณี สั่งสอน
ชุมชนบ้านปงป่าหวาย

โทรศัพท์ 054-640051


อัจฉริยาภรณ์ ขำฉา
ชุมชนบ้านปงป่าหวาย

โทรศัพท์ 054-640051


นายอนิรุธ กาศโอสถ
บ้านน้ำโค้ง

โทรศัพท์ 054-640771


ปริศนา เทพปิตุพงศ์
ชุมชนบ้านปากพวก

โทรศัพท์


สาลิณี สั่งสอน
บ้านแม่ยุ้น

โทรศัพท์ 054-550013


นายวีระชาติ โมทารัตน์
บ้านแม่ยุ้น

โทรศัพท์ 054-550013


วัชรี จิตตประมวลบุญ

โทรศัพท์ 054-661244


ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน