ยินดีต้อนรับ

รายชื่อเจ้าหน้าที่

[งานข้อมูลสารสนเทศโรงเรียน] [งานข้อมูลเขตพื้นที่]
ศิริรัตน์ ยารังษี
บ้านสักพัฒนา

โทรศัพท์ 053761450


นางศรีตนุ ชัยวร
บ้านแม่พุง

โทรศัพท์ 53710136


ยุทธ ฟักแก้ว
โรงช้างวิทยา

โทรศัพท์ 053761446


สัญญา ทะกัน
บ้านโป่ง

โทรศัพท์ 053761500


นางรัดดาวรรณ กรมมา
บ้านป่าแงะ

โทรศัพท์ 053186405


สาวิตรี แสนอินทร์
บ้านห้วยลึกผาลาดสามัคคี

โทรศัพท์


ปนิดดา แจ้งไธสงค์
ชุมชนบ้านสันมะค่า

โทรศัพท์ 053761084


ยุพรัตน์ มาฟู
ศรีโพธิ์เงินวิทยา

โทรศัพท์ 053607303


นางสุทธินันท์ คำมา

โทรศัพท์ 0945631522


นางสาวอินทิราวดี ดวงจิตร
บ้านดงขนุน

โทรศัพท์


ปาณิศา ก้อนละตา
ธารทองวิทยา(ป่ารวก)

โทรศัพท์ 53666844


นางสาวพนิตา ตาชมภู
ร่องธารวิทยา

โทรศัพท์ 0-5318-6788


นางสาวพนิตา ตาชมภู
บ้านหนองตุ้ม

โทรศัพท์


ปุณณารมย์ สิงหพันธ์
บ้านหนองผักจิก

โทรศัพท์


สุทธิสันติ์ ลำพงษ์เหนือ
บ้านโป่งแดง

โทรศัพท์ 053958086


ปุณณารมย์ สิงหพันธ์
บ้านห้วยทรายขาว

โทรศัพท์


อุไรวรรณ ตาเรือน
เจริญเมืองวิทยา

โทรศัพท์ 053738356


นางสาวรัตนา มณเฑียร
บ้านเจริญเมือง

โทรศัพท์ 53738258


นางปวริสร กันจินะ
บ้านป่าตึง

โทรศัพท์ 53738264


นางสาวสิริลักษณ์ เขียววรรณ
บ้านป่าบง

โทรศัพท์ 53738252


นุจรินทร์ ทิพรักษ์
บ้านป่าต้าก

โทรศัพท์ 53770221


อนงค์นาฏ บัวแดง
สันกลางวิทยา

โทรศัพท์ 0934383322


พุทธชาติ รินคำ
บ้านถ้ำ

โทรศัพท์ 0979745131


อภิชาติ เชิญชู
บ้านแม่คาวหลวง

โทรศัพท์ 53770223


พรรณี แก้วดี

โทรศัพท์ 53722139


พัฒนา เจียมสกุล
บ้านสันติวัน

โทรศัพท์ 053721070


SUPASAN BORIBOONHIRUN THANA
บ้านเหมืองง่า

โทรศัพท์ 053722950


ณัฐฐิฐา ดวงปินตา

โทรศัพท์ 53721700


นัยนา อินจัน
บ้านหนองบัว

โทรศัพท์ 053722657


นางสาวพัทธนันท์ ต่อสวย
บ้านป่าส้าน

โทรศัพท์ 053658844


ณัฐฐิญา ดวงปินตา

โทรศัพท์ 53721483


อนิรุทธิ์ ตุ้ยระพิงค์
บ้านม่วงคำ

โทรศัพท์ 53721777


มานพ เลี่ยมสุวรรณ
บ้านสันต้นผึ้ง

โทรศัพท์ -


ศศิธร ทูลศิริ
บ้านฝั่งตื้น

โทรศัพท์ 0861907383


สุทิน ทาวงศ์
ปูแกง(อินทราราษฎร์อุปถัมภ์)

โทรศัพท์ 53957306


พัชรา ใสคำฟู

โทรศัพท์ 53604719


นางอรุณี บุญเกิด
บ้านแม่เย็น

โทรศัพท์


อนุรักษ์ จำปานคร

โทรศัพท์ 53604766


พิขขา ดวงมณีพร

โทรศัพท์ 53604533


อภิสิทธิ์ ดำรงไทย
บ้านสันป่ง

โทรศัพท์


อภิสิทธิ์ ดำรงไทย
บ้านสันป่ง

โทรศัพท์


ปิยวรรณ พันต๊ะ
บ้านร่องคตสันปูเลย

โทรศัพท์ 053957059


วรกัญญา จันแก้ว
ทานตะวันวิทยา(ห้วยบง-ดงเจริญ)

โทรศัพท์ 053762100


นายเจษฎา นันทปาลียอง

โทรศัพท์ -


พรรณี สมใจ
บ้านห้วยประสิทธิ์

โทรศัพท์


รัชนีย์ ศิริล้วน
บ้านปางเกาะทราย

โทรศัพท์ 052-029375


วราเมธ อุ่นใจ
ริมวัง ๑

โทรศัพท์ -


มนัญญา อุปธิ
ริมวัง ๒

โทรศัพท์ 091-0795852


ปรานอม แสนโคตร

โทรศัพท์ 53605294


นายประเสริญ คำน้อย

โทรศัพท์ 53671210


กานต์นลิน จันทร์แก้ว
บ้านแม่แก้วเด่นชัย

โทรศัพท์ 053671018


ศรัญญา พัชรศักดาธร
บ้านแม่แก้วเหนือ

โทรศัพท์ 053671610


วสันต์ แซ่อ๊อง
บ้านแม่แก้ว

โทรศัพท์ 053671636


อนงค์วรรณ ใจลำปาง

โทรศัพท์ 53671208


วชิรา มูลกลาง
บ้านแม่อ้อนอก

โทรศัพท์ 053605110


พันธ์ทิพย์ อุ่นเรือน
บ้านแม่อ้อ

โทรศัพท์ 053671372


พนาวัลย์ ติยะพงษ์
บ้านปอเรียง

โทรศัพท์ 053671679


ศุภสันติ์ บริบูรณ์หิรัญธนา
บ้านสิบสอง

โทรศัพท์ 53186089


ชูชาติ ตาคำ
บ้านจำคาวตอง

โทรศัพท์ 053605223


สมัญญา ดวงตา
สันหนองควาย

โทรศัพท์ 053604579


นายรธาราธิป ยอดวงศ์
บ้านใหม่ท่าต้นเกี๋ยง

โทรศัพท์ 053677630


โชติอุมา โรจนมนัสพงศ์
ชุมชนสันมะเค็ด

โทรศัพท์ 53677181


แสงรุ้ง โพธิ์คำ
บ้านสันต้นดู่

โทรศัพท์ 53677182


ลาภิสรา อุ่นปิง
บ้านกล้วย

โทรศัพท์ 53677180


สาวิตรี แสนอินทร์
บ้านป่าแดงงาม

โทรศัพท์ 053605103


สมัญญา ดวงตา
ป่าแดงวิทยา

โทรศัพท์ 053659020


มณีวรรณ์ สุวรรณกุล
บ้านป่าคา

โทรศัพท์ 53721101


จันทนิภา รินเที่ยง
เวียงห้าววิทยา

โทรศัพท์ 53605145


สมัญญา ดวงตา
บ้านท่าดอกแก้ว

โทรศัพท์


อัญชลี เผ่าแจ้
อนุบาลแม่สรวย

โทรศัพท์ 053656290


กรองกานต์ ชูทิตย์
บ้านสันกลาง (ราษฎร์พัฒนา)

โทรศัพท์ 053786008


นางเบญจวรรณ บัวบาน
บ้านโป่งปูเฟือง

โทรศัพท์ 53160139


วศินา บุตรหล่อ
บ้านหนองผำ

โทรศัพท์ 53160183


นางสาวจตุรพร พรมปัญญา
บ้านป่าบงท้าวแก่นจันทน์

โทรศัพท์ 53656428


จำรัตน์ บุญธรรม
บ้านแม่พริก(เมืองยศพิทยานุกุล)

โทรศัพท์ 053656586


นางณัทอร สิทธิบุญมา
ชุมชนบ้านสันจำปา

โทรศัพท์ 53656399


รัตน์วรา สุขคำปา
บ้านปางอ้อย

โทรศัพท์


ศักดา ประกอบกิจ
บ้านป่าเมี่ยงแม่พริก

โทรศัพท์ 0887626499


นางสาวพิศมัย ชัยนคร
บ้านป่าแดด(เวทยาสมิทธิ์)

โทรศัพท์ 53656504


นายณรงค์ ยะมะโน
ชุมชนบ้านโป่ง

โทรศัพท์ 053708262


นายผดุงศักดิ์ แผ่นคำ
บ้านดอนสลี

โทรศัพท์ 052029338


อัมพิกา ยะมะโน
บ้านหัวฝาย

โทรศัพท์ 052029343


เคน มหาชนะวงศ์
บ้านห้วยหญ้าไซ

โทรศัพท์ 052029342


เบญจวรรณ สุขพันธ์
บ้านแม่ตาช้าง

โทรศัพท์ 052-029339


นายพิสัณห์ อินลี
บ้านห้วยมะแกง

โทรศัพท์ -


นางสาวกานต์นิภา มะโนชัย
บ้านห้วยสะลักวิทยา

โทรศัพท์ 53160064


พรวิมล เทพรักษา
บ้านป่าตึงงาม

โทรศัพท์ -


กรวรรณ แม่นหมาย
บ้านร้องบง

โทรศัพท์ 052029333


ธิดารัตน์ สุโพธิ์
เจดีย์หลวงพิทยา

โทรศัพท์ 053950474


มยุรฉัตร ปัญญาววค์
บ้านห้วยหมอเฒ่า

โทรศัพท์ 53950275


นภาพร มณีเป็ญ
บ้านสันก้างปลา

โทรศัพท์ 53950651


นางณัทอร สิทธิบุญมา
ศรีถ้อยสุนทรราษฎร์วิทยา

โทรศัพท์ 053602722


สมจิตร จิตอารีย์
บ้านห้วยเฮี้ย

โทรศัพท์ 053605929


นางสาวอริสา ปัญจมา
บ้านแม่ยางมิ้น

โทรศัพท์ 53160073


เจริญศักดิ์ ธาตุอินจันทร์
บ้านแม่ตาแมว

โทรศัพท์ -


ดณุพล จิตประสงค์
เวียงผาวิทยา

โทรศัพท์ 096-5505570


อลงกรณ์ ไทยโอพาส
บ้านดินดำ

โทรศัพท์ 053-950043


นางสาวสุจินดา เบ้ารักษา
บ้านแม่ผักแหละ

โทรศัพท์ 052-029337


ไพรสณฑ์ อุเทียม
บ้านป่าถ่อน(วิทยาสมิทธิ์)

โทรศัพท์ -


นางสาวประภากร กล้าณรงค์
บ้านแม่ต๋ำ

โทรศัพท์ 053724156


ภัณฑิรา สุวรรณโสภา
ท่าก๊อพลับพลาพิทยา

โทรศัพท์ 53724145


phattharasaya pingyot
บ้านปางหลวง

โทรศัพท์ 052029336


นางสาวธันญกานต์ ชมเชย
บ้านปางหก

โทรศัพท์ 052029616,087-6580776


สุริยะ กวางประเสริฐ
ห้วยน้ำขุ่นวิทยา

โทรศัพท์ 053163390


เปล่งศรี ลิ้มขจร
บ้านวาวี

โทรศัพท์ 053760147


จารุพรรณ ไชยบาล
บ้านมังกาล่า

โทรศัพท์ 052029352


นายรัฐกานท์ จางคพิเชียร
โป่งกลางน้ำประชาสรรค์

โทรศัพท์ 0843682112


กุลทิพย์ ฟองสนิท
บ้านเลาลี

โทรศัพท์ 053760215


เบญจมาศ ใจรัตน์
บ้านปางกิ่ว(ศุภสิทธิ์มหาคุณ)

โทรศัพท์ 052029349


รัชรินทร์ บุญยงค์
บ้านแม่โมงเย้า

โทรศัพท์ 052-029630


กฤษณะ อะโน
บ้านทุ่งพร้าว (เพ็คกี้ฮิทค็อก)

โทรศัพท์ 052-029-348


เอื้องคำ หาญแก้ว
บ้านแสนเจริญ

โทรศัพท์ 0807907992,0904674916


นายสยาม ตาวงค์
บ้านดอยช้าง

โทรศัพท์ 053160844


ณิชกานต์ จูเปาะ
บ้านห้วยมะซาง

โทรศัพท์ 052-029356


กัญญาณัฐ ศิริคำ
บ้านขุนสรวย

โทรศัพท์ -


นิตยา พรมศรี
บ้านห้วยขี้เหล็ก

โทรศัพท์ 053160137


พิมพ์ธิดา บุญตัน
บ้านห้วยไคร้

โทรศัพท์ 053918079


สุภาวดี กาจะลากี
บ้านห้วยน้ำเย็น

โทรศัพท์ 053727102


นางสาวชาวิณี สำลี
บ้านห้วยกล้า

โทรศัพท์ 53160070


ฤทธิ์ ตาลี
บ้านผาแดงหลวง

โทรศัพท์ 053160186


อรพินท์ แก้วฤาชา
ดอยเวียงวิทยา

โทรศัพท์ 53609440


นางสาวเตือนจิต ไฝเอ้ย
บ้านโป่งเหนือ

โทรศัพท์ 053602556


สุรศักดิ์ สุรินทร์
ทุ่งห้าราษฏร์สามัคคีวิทยา

โทรศัพท์ 53605506


นายธันวา ดวงนิตย์
บ้านสันสลี

โทรศัพท์ 53781792


อุดร สมฤทธิ์
บ้านเด่นศาลา

โทรศัพท์ 53649000


มัทนา อินสินธุ
อนุบาลเวียงป่าเป้า

โทรศัพท์ 053781458


กฤติกา คงชม
ชุมชนบ้านกู่(ป่าเป้าประชานุเคราะห์)

โทรศัพท์ 53648709


สุภัสสรา ชัยชนะ
บ้านหนองยาว

โทรศัพท์ 053649042


นางสาวรัชนี เผอเมี๊ยะ
บ้านแม่ตะละ

โทรศัพท์ 0987986617


นางสาวรวิวรรณ เชื้อเมืองพาน
บ้านปางมะขามป้อม

โทรศัพท์


เพ็ญนภา คำใส
ดอยเวียงผาพิทยา

โทรศัพท์ 053160096


ว่าที่ร้อยตรีหญิงนิ่มนุช ผ่องใส
บ้านโป่งนก

โทรศัพท์ 053781366


ศิริวรรณ ยศวิทยากุล
บ้านสัน

โทรศัพท์ 0861152198


สุรีรัตน์ ทาอุปรงค์
บ้านลังกา

โทรศัพท์ 053781222


ชยกร กิจรักษ์
บ้านโป่งเทวี

โทรศัพท์ 053782111


สุภาภรณ์ กัณทะชัยวรรณ
บ้านป่าสัก

โทรศัพท์ 0531821971


สุภาพร พรหมธิ
บ้านฮ่างต่ำ

โทรศัพท์


นฤภร ใจยะทัศน์
ป่างิ้ววิทยา

โทรศัพท์ -


วรุตม์ พรมรังกา
บ้านแม่ปูนหลวง

โทรศัพท์ 52209394


นางสาวเนรัญชลา อินต๊ะนางแล
บ้านป่าตึง

โทรศัพท์ 052029386


นางพณารัตน์ สุตันคำ
โรงเรียนบ้านห้วยหินลาดใน

โทรศัพท์ 053163605


นายธนภูวนันต์ เมืองมูล
บ้านสันมะเค็ดสันขี้เหล็กหัวฝายพัฒนา

โทรศัพท์ 53952249


ศิวิมล ท้าวคำลือ
โรงเรียนบ้านทุ่งม่าน

โทรศัพท์ 053789354


นายสมคิด เชื้อดวงขาว
บ้านดงป่าส้านใหม่เจริญ

โทรศัพท์ 053704384


จันทร์รินทร์ ใจยะเสน
เวียงกาหลงวิทยา

โทรศัพท์ 053704134


ภัทร์สุดา ธรรมอินทร์
บ้านป่าจั่น

โทรศัพท์ -


ภณิดา พรหมเรืองฤทธิ์
บ้านโฮ่ง

โทรศัพท์ 053679276


อาทิตย์ ทาอุปรงค์
บ้านปางอ่ายห้วยชมภู

โทรศัพท์ 053679297


นางสาวขนิษฐา ธิวงศ์
โป่งน้ำร้อนวิทยา

โทรศัพท์ 053679035


พิมพ์วรรณ เตจ๊ะเสาร์
บ้านเมืองน้อย(นิมมานเหมินทานุสรณ์)

โทรศัพท์ 053-160157


นางวชิราภรณ์ เชาว์วิเศษโกมล
บ้านขุนลาว

โทรศัพท์ -


ณัฐชยานันท์ วังคำ
บ้านห้วยโป่ง

โทรศัพท์ 0931355749


สาลิณี ศรียานะ
บ้านห้วยม่วง

โทรศัพท์ 053160090


นางธิณัฐรัตน์ สิงห์แก้ว
ไทยรัฐวิทยา ๓๒(บ้านสาขันหอม)

โทรศัพท์ 53789353


นายอนุพงษ์ อุปธรรม
อนุบาลแม่ขะจาน

โทรศัพท์ 53789464


นางสาววิสุดา วีระศิลป์
บ้านป่าแงะ

โทรศัพท์ 053187091


สราวุฒิ ศรียานะ
บ้านทุ่งยาว

โทรศัพท์ 0910717989


ภัทรา ยาอินตา
ปางมะกาดวิทยา

โทรศัพท์


นายจรุณ ไชยชมภู

โทรศัพท์ 53729418


นางศิริลักษณ์ กาศมณี

โทรศัพท์ 053666840


สุพัตรา เขื่อนคำ
บ้านผาบ่อง(คุรุราษฎร์สามัคคี)

โทรศัพท์ 53729143


พิรานันท์ กันทา
ห้วยส้านยาววิทยา

โทรศัพท์ 053918158


นางนิตยาพร ปัญญาอุดม
บ้านหนองเก้าห้อง

โทรศัพท์ 053184148


นายวสันต์ อุปไพร
อนุบาลจอมหมอกแก้ว

โทรศัพท์ 053666117


ศุภธิดา ศรีทะนันชัย
บ้านท่ามะโอ

โทรศัพท์ 053184200


เมธี นันต๊ะรัตน์
โป่งแพร่วิทยา

โทรศัพท์ 53778333


นางวิชิตา หัตถกอง

โทรศัพท์ 053184706


นางสาววาสนา นันต๊ะยศ

โทรศัพท์ 53666187


นายอุทัย ปัญญาทิพย์

โทรศัพท์ 53778186


นางรัชนีวรรณ ชัยลังกา
บ้านแม่ผง

โทรศัพท์ 053778269


นางสุภาพร คำแก่น
บัวสลีวิทยา

โทรศัพท์ 053673785


สำเร็จ นันไชย
บ้านต้นยาง

โทรศัพท์ 53673375


รจิตแก้ว คำแก่น
บ้านต้นง้าว

โทรศัพท์ -


ปวริสร กันจินะ
บ้านป่าตึง

โทรศัพท์


ชยานนท์ มหาวุฒิ
บ้านร้องบง

โทรศัพท์


นางรัชนีย์ ศิริล้วน
บ้านปางเกาะทราย

โทรศัพท์


มนัญญา อุปธิ
สพป.เชียงราย เขต 2

โทรศัพท์


นางสาวสิริลักษณ์ เขียววรรณ
บ้านป่าบง

โทรศัพท์


ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน