ยินดีต้อนรับ

รายชื่อเจ้าหน้าที่

[งานข้อมูลสารสนเทศโรงเรียน] [งานข้อมูลเขตพื้นที่]
ศิริรัตน์ ยารังษี
บ้านสักพัฒนา

โทรศัพท์ 053761450


สุริยัน ยารวง
บ้านสักพัฒนา

โทรศัพท์ 053761450


ศรีตนุ ชัยวร
บ้านแม่พุง

โทรศัพท์ 53710136


ยุพรัตน์ มาฟู
โรงช้างวิทยา

โทรศัพท์ 053761446


นางสาวศิริรัตน์ ยารังษี
บ้านโป่ง

โทรศัพท์ 053761500


ปิยวรรณ พันต๊ะ
บ้านโป่ง

โทรศัพท์ 053761500


ยุพรัตน์ มาฟู
บ้านใหม่ใต้

โทรศัพท์ 053761007


Supasan Borriboonhirunthana
บ้านป่าแงะ

โทรศัพท์ 053186405


มาลี อินต๊ะใสย์
บ้านป่าแงะ

โทรศัพท์ 053186405


Supasan Boriboonhirun Thana
บ้านป่าเส้า

โทรศัพท์ 53160129


Supasan Borriboonhirun-Thana
บ้านใหม่พัฒนา

โทรศัพท์ -


สาวิตรี แสนอินทร์
บ้านห้วยลึกผาลาดสามัคคี

โทรศัพท์


เพ็ญประภาพร ศรีคูณลา
ชุมชนบ้านสันมะค่า

โทรศัพท์ 053761084


ประเสริฐ ชินวะโร
ศรีโพธิ์เงินวิทยา

โทรศัพท์ 053607303


นายธีราวุธ น้อยนะวะกุล
ศรีโพธิ์เงินวิทยา

โทรศัพท์ 053607303


สุทธินันท์ คำมา
บ้านวังวิทยา

โทรศัพท์ 0945631522


สรัณย์พร ปวนสุรินทร์
บ้านวังวิทยา

โทรศัพท์ 0945631522


นางสาวอินทิราวดี ดวงจิตร
บ้านดงขนุน

โทรศัพท์


อินทิราวดี ดวงจิตร
บ้านสันมะแฟน

โทรศัพท์ 53666845


อินทิราวดี ดวงจิตร
ธารทองวิทยา(ป่ารวก)

โทรศัพท์ 53666844


ปาณิศา ก้อนละตา
ธารทองวิทยา(ป่ารวก)

โทรศัพท์ 53666844


พนิตา ตาชมภู
ร่องธารวิทยา

โทรศัพท์ 0-5318-6788


นายเมฆินทร์ อินต๊ะเสาร์
ร่องธารวิทยา

โทรศัพท์ 0-5318-6788


นางสาวพนิตา ตาชมภู
บ้านหนองตุ้ม

โทรศัพท์


ปุณณารมย์ สิงหพันธ์
บ้านหนองผักจิก

โทรศัพท์


ปุณณารมย์ สิงหพันธ์
บ้านโป่งแดง

โทรศัพท์ 053958086


นางสาวอุไรวรรณ ตาเรือน
บ้านโป่งแดง

โทรศัพท์ 053958086


ปุณณารมย์ สิงหพันธ์
บ้านห้วยทรายขาว

โทรศัพท์


อุไรวรรณ ตาเรือน
เจริญเมืองวิทยา

โทรศัพท์ 53721065


อุไรวรรณ ตาเรือน
เจริญเมืองวิทยา

โทรศัพท์ 53721065


นางสาวพนิตา ตาชมภู
บ้านเจริญเมือง

โทรศัพท์ 53738258


นางสาวสิริลักษณ์ เขียววรรณ
บ้านป่าตึง

โทรศัพท์ 53738264


นางสาวสิริลักษณ์ เขียววรรณ
บ้านป่าบง

โทรศัพท์ 53738252


วิเชียร คำตุ้ย
บ้านป่าต้าก

โทรศัพท์ 53770221


เมษา แซ่หล่อ
บ้านป่าต้าก

โทรศัพท์ 53770221


เมษา แซ่หล่อ
บ้านป่าต้าก

โทรศัพท์ 53770221


นางสาวอนงค์นาฏ บัวแดง
สันกลางวิทยา

โทรศัพท์ 0934383322


พุทธชาติ รินคำ
บ้านถ้ำ

โทรศัพท์ 0979745131


อภิชาติ เชิญชู
บ้านแม่คาวหลวง

โทรศัพท์ 53770223


พรรณี แก้วดี
พานพสกสวัสดิ์

โทรศัพท์ 53722139


จิรพัฒน์ พันธ์อุุโมงค์
พานพสกสวัสดิ์

โทรศัพท์ 53722139


วิไล วิชัยพรม
บ้านสันติวัน

โทรศัพท์ 053721070


นายธาดา ยาวังเสน
บ้านเหมืองง่า

โทรศัพท์ 053722950


Mr.preecha Nasuwan
บ้านเหมืองง่า

โทรศัพท์ 053722950


ณัฐฐิญา ดวงปินตา
อนุบาลพาน(ป่ากว๋าวมิตรภาพที่ ๖๘)

โทรศัพท์ 53721700


ณัฐฐิญา ดวงปินตา
อนุบาลพาน(ป่ากว๋าวมิตรภาพที่ ๖๘)

โทรศัพท์ 53721700


ธวัชชัย ราชคม
อนุบาลพาน(ป่ากว๋าวมิตรภาพที่ ๖๘)

โทรศัพท์ 53721700


วิไล วิชัยพรม
บ้านหนองบัว

โทรศัพท์ 053722657


วิไล วิชัยพรม
บ้านป่าส้าน

โทรศัพท์ 053658844


นางณัฐฐิญา ดวงปินตา
บ้านสันผักแค

โทรศัพท์ 53721483


นายนิคม ฟองจันทร์
บ้านม่วงคำ

โทรศัพท์ 53721777


นายมานพ เลี่ยมสุวรรณ
บ้านสันต้นผึ้ง

โทรศัพท์ 053604811


ณัฐฐิญา ดวงปินตา
บ้านฝั่งตื้น

โทรศัพท์ 0861907383


นายธวัชชัย สาระไชย
บ้านฝั่งตื้น

โทรศัพท์ 0861907383


นายสมัย อิ่มอก
บ้านฝั่งตื้น

โทรศัพท์ 0861907383


นางสาวสุทิน ทาวงศ์
ปูแกง(อินทราราษฎร์อุปถัมภ์)

โทรศัพท์ 53957306


ณัฏยา ไชยคำ
ปูแกง(อินทราราษฎร์อุปถัมภ์)

โทรศัพท์ 53957306


อรทัย ชัยนคร
บ้านป่าสัก

โทรศัพท์ 53604719


สุภาพ คำปุก
บ้านป่าสัก

โทรศัพท์ 53604719


นางอรุณี บุญเกิด
บ้านแม่เย็น

โทรศัพท์


นายอนุรักษ์ จำปานคร
บ้านดง

โทรศัพท์ 53604766


อรทัย ชัยนคร
บ้านสันต้นแหน

โทรศัพท์ 53604533


ณัฏยา ไชยคำ
บ้านสันต้นแหน

โทรศัพท์ 53604533


อภิสิทธิ์ ดำรงไทย
บ้านสันป่ง

โทรศัพท์


อภิสิทธิ์ ดำรงไทย
บ้านสันป่ง

โทรศัพท์


นางสาวปิยวรรณ พันต๊ะ
บ้านร่องคตสันปูเลย

โทรศัพท์ 053957059


นางสาวปิยวรรณ พันต๊ะ
ทานตะวันวิทยา(ห้วยบง-ดงเจริญ)

โทรศัพท์ 053762100


ณัชชา คำภีระ
ทานตะวันวิทยา(ห้วยบง-ดงเจริญ)

โทรศัพท์ 053762100


นางสาวปิยวรรณ พันต๊ะ
บ้านดงเวียง

โทรศัพท์ -


พรรณี สมใจ
ชุมชนบ้านทุ่งป่าแดด

โทรศัพท์ 053658703


พรรณี สมใจ
บ้านป่าหัดป่าแขม

โทรศัพท์ 53676612


พรรณี สมใจ
บ้านห้วยประสิทธิ์

โทรศัพท์


พรรณี สมใจ
บ้านศาลา

โทรศัพท์ 53676312


นางรัชนีย์ ศิริล้วน
บ้านปางเกาะทราย

โทรศัพท์ 052-029375


วราเมธ อุ่นใจ
ริมวัง ๑

โทรศัพท์ -


กิตติพศ เสนาบุตร
ริมวัง ๑

โทรศัพท์ -


กิตติพศ เสานาบุตร
ริมวัง ๒

โทรศัพท์ 091-0795852


ลาภิสรา อุ่นปิง
บ้านจำผักกูด

โทรศัพท์ 53605294


เลิศชาย นิเทศก์บัณฑิต
บ้านจำผักกูด

โทรศัพท์ 53605294


นายประเสริฐ คำน้อย
โป่งทะลายใหม่เจริญ

โทรศัพท์ 53671210


นางดวงฤดี อินทัตฐาน
บ้านแม่แก้วเด่นชัย

โทรศัพท์ 053671018


นายบุญยงค์ ใจลำปาง
บ้านแม่แก้วเด่นชัย

โทรศัพท์ 053671018


นาศรัญญา พัชรศักดาธร
บ้านแม่แก้วเหนือ

โทรศัพท์ 053671610


ทองเนตร หมื่นโฮ้ง
บ้านแม่แก้ว

โทรศัพท์ 053671636


นายทองเนตร หมื่นโฮ้ง
บ้านแม่แก้ว

โทรศัพท์ 053671636


นายชวลิต ปัญญาวิชา
บ้านแม่แก้ว

โทรศัพท์ 053671636


นางสุมาลี อินถาก้อน
บ้านแม่แก้วใต้

โทรศัพท์ 53671208


นางสุมาลี อินถาก้อน
บ้านแม่แก้วใต้

โทรศัพท์ 53671208


วขิรา มูลกลาง
บ้านแม่อ้อนอก

โทรศัพท์ 053605110


นายถวิล มาจันทร์
บ้านแม่อ้อ

โทรศัพท์ 53671372


นายชวลิต ปัญญาวิชา
บ้านปอเรียง

โทรศัพท์ 053671679


นฤมล กันจินะ
บ้านสิบสอง

โทรศัพท์ 53186089


นฤมล กันจินะ
บ้านจำคาวตอง

โทรศัพท์ 053605223


ศิริพร ไชวงค์
บ้านจำคาวตอง

โทรศัพท์ 053605223


สมัญญา ดวงตา
สันหนองควาย

โทรศัพท์ 053604579


นายรธาราธิป ยอดวงศ์
บ้านใหม่ท่าต้นเกี๋ยง

โทรศัพท์ 053677630


โชติอุมา โรจนมนัสพงศ์
ชุมชนสันมะเค็ด

โทรศัพท์ 53677181


สาวิตรี แสนอินทร์
บ้านสันต้นดู่

โทรศัพท์ 53677182


ลาภิสรา อุ่นปิง
บ้านกล้วย

โทรศัพท์ 53677180


จรุณ ไชยชมภู
บ้านป่าแดงงาม

โทรศัพท์ 053605103


นายจรุณ ไชยชมภู
บ้านป่าแดงงาม

โทรศัพท์ 053605103


สาวิตรี แสนอินทร์
บ้านป่าแดงงาม

โทรศัพท์ 053605103


สมัญญา ดวงตา
ป่าแดงวิทยา

โทรศัพท์ 053659020


ความลับ อิอิ
ป่าแดงวิทยา

โทรศัพท์ 053659020


นิภา บุญเลิศ
บ้านหนองฮ่างสันหลวง

โทรศัพท์ 53762245


ภาพธิดา ไทยมี
บ้านป่าคา

โทรศัพท์ 53721101


พัทธนันท์ ต่อสวย
เวียงห้าว

โทรศัพท์ 53605145


ศรราม ชุ่มมงคล
เวียงห้าว

โทรศัพท์ 53605145


สมัญญา ดวงตา
บ้านท่าดอกแก้ว

โทรศัพท์


อัญชลี เผ่าแจ้
อนุบาลแม่สรวย

โทรศัพท์ 053656290


อัญชลี เผ่าแจ้
บ้านสันกลาง (ราษฎร์พัฒนา)

โทรศัพท์ 053786008


นางสาวจตุรพร พรมปัญญา
บ้านโป่งปูเฟือง

โทรศัพท์ 53160139


นางสาวจตุรพร พรมปัญญา
บ้านหนองผำ

โทรศัพท์ 53160183


นางสาวจตุรพร พรมปัญญา
บ้านป่าบงท้าวแก่นจันทน์

โทรศัพท์ 53656428


ศักดา ประกอบกิจ
บ้านแม่พริก(เมืองยศพิทยานุกุล)

โทรศัพท์ 053656586


ทวีวัฒน์ ภิระบรรณ์
ชุมชนบ้านสันจำปา

โทรศัพท์ 53656399


นางศิริขวีญ สิทธิบุญมา
ชุมชนบ้านสันจำปา

โทรศัพท์ 53656399


นางณัทอร สิทธิบุญมา
ชุมชนบ้านสันจำปา

โทรศัพท์ 53656399


ศักดา ประกอบกิจ
บ้านปางอ้อย

โทรศัพท์ 0857091952


นายศักดา ประกอบกิจ
บ้านป่าเมี่ยงแม่พริก

โทรศัพท์ 0887626499


บุญยืน ทูปแป้น
บ้านป่าเมี่ยงแม่พริก

โทรศัพท์ 0887626499


นางสาวพิศมัย ชัยนคร
บ้านป่าแดด(เวทยาสมิทธิ์)

โทรศัพท์ 53656504


สมเพชร กาบคำ
บ้านป่าแดด(เวทยาสมิทธิ์)

โทรศัพท์ 53656504


ทอรุ้ง ตั๋นแก้ว
ชุมชนบ้านโป่ง

โทรศัพท์ 053708262


ไกรวิทย์ สั่งบง
ชุมชนบ้านโป่ง

โทรศัพท์ 053708262


อรทัย ชัยนคร
บ้านดอนสลี

โทรศัพท์ 052029338


อัมพิกา ยะมะโน
บ้านหัวฝาย

โทรศัพท์ 052029343


อนุสรณ์ สีลา
บ้านห้วยหญ้าไซ

โทรศัพท์ 052029342


เบญจวรรณ สุขพันธ์
บ้านห้วยหญ้าไซ

โทรศัพท์ 052029342


เบญจรรณ สุขพันธ์
บ้านแม่ตาช้าง

โทรศัพท์ 052-029339


บดินทร์ ศรีเงิน
บ้านแม่ตาช้าง

โทรศัพท์ 052-029339


ทอรุ้ง ตั๋นแก้ว
บ้านห้วยมะแกง

โทรศัพท์ 052029340


สุรีพร ไชยรินทร์
บ้านห้วยสะลักวิทยา

โทรศัพท์ 53160064


Pattanun Tosuay
บ้านห้วยสะลักวิทยา

โทรศัพท์ 53160064


นางณัฐรภา สุภาอินทร์
บ้านป่าตึงงาม

โทรศัพท์ 053950155


นายชยานนท์ มหาวุฒิ
บ้านร้องบง

โทรศัพท์ 052029333


ธนภูมิ อ่อนใจ
บ้านร้องบง

โทรศัพท์ 052029333


มยุรฉัตร ปัญญาวงค์
เจดีย์หลวงพิทยา

โทรศัพท์ 053950474


มยุรฉัตร ปัญญาวงค์
บ้านห้วยหมอเฒ่า

โทรศัพท์ 53950275


นายพิษณุกร แก้วนาค
บ้านสันก้างปลา

โทรศัพท์ 53950651


พิษณุกร แก้วนาค
บ้านสันก้างปลา

โทรศัพท์ 53950651


ศิริขวัญ สิทธิบุญมา
ศรีถ้อยสุนทรราษฎร์วิทยา

โทรศัพท์ 053602722


ศิริขวัญ สิทธิบุญมา
ศรีถ้อยสุนทรราษฎร์วิทยา

โทรศัพท์ 053602722


พรรณี พรหมทะนันท์
บ้านห้วยเฮี้ย

โทรศัพท์ 053605929


พรรณี พรหมทะนันท์
บ้านแม่ยางมิ้น

โทรศัพท์ 53160073


กรวรรณ แม่นหมาย
บ้านแม่ตาแมว

โทรศัพท์ -


โยธกา ลังกากาศ
เวียงผาวิทยา

โทรศัพท์ 096-5505570


อลงกรณ์ ไทยโอพาส
บ้านดินดำ

โทรศัพท์ 053-950043


นางสาวสุจินดา เบ้ารักษา
บ้านแม่ผักแหละ

โทรศัพท์ 53160061


สุจินดา เบ้ารักษา
บ้านป่าถ่อน(วิทยาสมิทธิ์)

โทรศัพท์ 53724148


ประภากร กล้าณรงค์
บ้านแม่ต๋ำ

โทรศัพท์ 053724156


ภัณฑิรา สุวรรณโสภา
ท่าก๊อพลับพลาพิทยา

โทรศัพท์ 53724145


ภัณฑิรา สุวรรณโสภา
บ้านปางหลวง

โทรศัพท์ 053160181


นางสาวประภากร กล้าณรงค์
บ้านปางหก

โทรศัพท์ 052029616,087-6580776


สุริยะ กวางประเสริฐ
ห้วยน้ำขุ่นวิทยา

โทรศัพท์ 053163390


ชาติชาย ไชยชมภู
บ้านวาวี

โทรศัพท์ 053760147


นายวีรยุทธ รัตนดิลก ณ ภูเก็ต
บ้านมังกาล่า

โทรศัพท์ 052029352


อรพินท์ แก้วฤาชา
บ้านมังกาล่า

โทรศัพท์ 052029352


นายสยมภู ขำทอง
โป่งกลางน้ำประชาสรรค์

โทรศัพท์ 052029350


ปรียนันท์ ทิพากร
บ้านเลาลี

โทรศัพท์ 053760215


chalrempon sachan
บ้านเลาลี

โทรศัพท์ 053760215


ศุภสิทธิ์ กวินรัตน์ชัย
บ้านปางกิ่ว(ศุภสิทธิ์มหาคุณ)

โทรศัพท์ 052029349


นฤมล มะยอง
บ้านปางกิ่ว(ศุภสิทธิ์มหาคุณ)

โทรศัพท์ 052029349


นางสาวอรพินท์ แก้วฤาชา
บ้านแม่โมงเย้า

โทรศัพท์ 052-029630


กฤษณะ อะโน
บ้านทุ่งพร้าว (เพ็คกี้ฮิทค็อก)

โทรศัพท์ 052-029-348


Thamonwan Puttima
บ้านทุ่งพร้าว (เพ็คกี้ฮิทค็อก)

โทรศัพท์ 052-029-348


นายณรงค์ฤทธิ์ บัวศรี
บ้านแสนเจริญ

โทรศัพท์ 0807907992,0904674916


สยาม ตาวงค์
บ้านดอยช้าง

โทรศัพท์ 053160844


นายณรงค์ฤทธิ์ บัวศรี
บ้านห้วยมะซาง

โทรศัพท์ 052-029356


Suparb Khampook
บ้านห้วยมะซาง

โทรศัพท์ 052-029356


นางสาวจตุรพร พรมปัญญา
บ้านขุนสรวย

โทรศัพท์ 053160185


นายโย ใจวงค์
บ้านขุนสรวย

โทรศัพท์ 053160185


นายวุฒิไกร มอพ่า
บ้านห้วยขี้เหล็ก

โทรศัพท์ 053160137


สุภาพร วาสีอนุรักษ์
บ้านห้วยไคร้

โทรศัพท์ 053918079


สภาวดี กาจะลากี
บ้านห้วยน้ำเย็น

โทรศัพท์ 053918302


นิตยพร ยุ้งทอง
บ้านห้วยกล้า

โทรศัพท์ 53160070


นายอุดร สุภิรับ
บ้านห้วยกล้า

โทรศัพท์ 53160070


สกุณา ภัทรพลสุขฤดี
บ้านผาแดงหลวง

โทรศัพท์ 053160186


นายวีรยุทธ รัตนดิลก ณ ภูเก็ต
ดอยเวียงวิทยา

โทรศัพท์ 53609440


นายวีรยุทธ รัตนดิลก ณ ภูเก้ต
ดอยเวียงวิทยา

โทรศัพท์ 53609440


ชลธิชา งานดี
ดอยเวียงวิทยา

โทรศัพท์ 53609440


นางสาวเตือนจิต ไฝเอ้ย
บ้านโป่งเหนือ

โทรศัพท์ 053602556


นางสาวเตือนจิต ไฝเอ้ย
บ้านโป่งเหนือ

โทรศัพท์ 053602556


สุรศักดิ์ สุรินทร์
ทุ่งห้าราษฏร์สามัคคีวิทยา

โทรศัพท์ 53605506


จีรพงศ์ แก้วแววน้อย
ทุ่งห้าราษฏร์สามัคคีวิทยา

โทรศัพท์ 53605506


นายธันวา ดวงนิตย์
บ้านสันสลี

โทรศัพท์ 53781792


สุรศักดิ์ สุรินทร์
บ้านเด่นศาลา

โทรศัพท์ 53649000


mattana insintu
อนุบาลเวียงป่าเป้า

โทรศัพท์ 053781458


นางสาวเนรัญชลา อินต๊ะนางแล
ชุมชนบ้านกู่(ป่าเป้าประชานุเคราะห์)

โทรศัพท์ 53648709


นางสาวเนรัญชลา อินต๊ะนางแล
ชุมชนบ้านกู่(ป่าเป้าประชานุเคราะห์)

โทรศัพท์ 53648709


อภิวัฒน์ กุนทะวรรณา
ชุมชนบ้านกู่(ป่าเป้าประชานุเคราะห์)

โทรศัพท์ 53648709


นางสาวเนรัญชลา อินต๊ะนางแล
บ้านหนองยาว

โทรศัพท์ 053649042


นางสาวเนรัญชลา อินต๊ะนางแล
โรงเรียนบ้านหนองยาว

โทรศัพท์ 053649042


ธันวา ดวงนิตย์
บ้านแม่ตะละ

โทรศัพท์ 0987986617


นายธันวา ดวงนิตย์
บ้านปางมะขามป้อม

โทรศัพท์


นายธีรพงศ์ ถุงแก้ว
ดอยเวียงผาพิทยา

โทรศัพท์ 053160096


นายจีรวิทย์ มณีวรรณ์
ดอยเวียงผาพิทยา

โทรศัพท์ 053160096


นางสาวเตือนจิต ไฝเอ้ย
บ้านโป่งนก

โทรศัพท์ 053781366


สุธาสินี ติยะกว้าง
บ้านโป่งนก

โทรศัพท์ 053781366


นายอภิวัฒน์ กุนทะวรรณา
บ้านสัน

โทรศัพท์ 0861152198


ศิริวรรณ ยศวิทยากุล
บ้านสัน

โทรศัพท์ 0861152198


นายอภิวัฒน์ กุนทะวรรณา
บ้านลังกา

โทรศัพท์ 053781222


นางสาวสุรีรัตน์ มั่งมูล
บ้านลังกา

โทรศัพท์ 053781222


สุรัรัตน์ มั่งมูล
บ้านโป่งเทวี

โทรศัพท์ 053782111


ชัยธวัช ไอ่บู
บ้านโป่งเทวี

โทรศัพท์ 053782111


ศิริวรรณ ยศวิทยากุล
บ้านป่าสัก

โทรศัพท์ 0531821971


ธีระวุฒิ บุญญาศรี
บ้านฮ่างต่ำ

โทรศัพท์ 053952355


Supaporn Prommati
บ้านฮ่างต่ำ

โทรศัพท์ 053952355


Supaporn Prommati
ป่างิ้ววิทยา

โทรศัพท์ 053952366


Supaporn Prommati
ป่างิ้ววิทยา

โทรศัพท์ 053952366


ชัยมงคล ใจยะทัศน์
บ้านหม้อ

โทรศัพท์ 53952456


นางสาวชมพูนุท ทาชมภู
บ้านแม่ปูนหลวง

โทรศัพท์ 52209394


นางสาวเนรัญชลา อินต๊ะนางแล
บ้านป่าตึง

โทรศัพท์ 052029386


อภิวัฒน์ กุนทะวรรณา
บ้านป่าตึง

โทรศัพท์ 052029386


นายวงศพัทธ์ กาละดี
บ้านห้วยหินลาดใน

โทรศัพท์ 053163605


wongsaaphat kaalaadee
บ้านห้วยหินลาดใน

โทรศัพท์ 053163605


ธนภูวนันต์ เมืองมูล
บ้านสันมะเค็ดสันขี้เหล็กหัวฝายพัฒนา

โทรศัพท์ 53952249


sathitkittisunthon phankarn
บ้านสันมะเค็ดสันขี้เหล็กหัวฝายพัฒนา

โทรศัพท์ 53952249


ธนภูวนันต์ เมืองมูล
บ้านทุ่งม่าน

โทรศัพท์ 053789354


วิกานดา สุขสำราญ
โรงเรียนบ้านทุ่งม่าน

โทรศัพท์ 053789354


นางสาวภัทร์สุดา ธรรมอินทร์
บ้านดงป่าส้านใหม่เจริญ

โทรศัพท์ 053704384


ภัทร์สุดา ธรรมอินทร์
เวียงกาหลงวิทยา

โทรศัพท์ 053704134


ไพรินทร์ จันตาเดช
เวียงกาหลงวิทยา

โทรศัพท์ 053704134


ชัยมงคล ใจยะทัศน์
บ้านป่าจั่น

โทรศัพท์ -


ชวลิต ปัญญาวิชา
บ้านป่าจั่น

โทรศัพท์ -


ภัทร์สุดา ธรรมอินทร์
บ้านป่าจั่น

โทรศัพท์ -


ภณิดา พรหมเรืองฤทธิ์
บ้านแม่เจดีย์

โทรศัพท์ 053679089


นางสาวภณิดา พรหมเรืองฤทธิ์
บ้านแม่เจดีย์

โทรศัพท์ 053679089


ภณิดา พรหมเรืองฤทธิ์
บ้านโฮ่ง

โทรศัพท์ 53679276


ภณิดา พรหมเรืองฤทธิ์
บ้านปางอ่ายห้วยชมภู

โทรศัพท์ 053679297


ณัฐชยานันท์ วังคำ
โป่งน้ำร้อนวิทยา

โทรศัพท์ 053679035


จตุพล อุปละ
โป่งน้ำร้อนวิทยา

โทรศัพท์ 053679035


สาลิณี ทองสว่าง
บ้านเมืองน้อย(นิมมานเหมินทานุสรณ์)

โทรศัพท์ 053-160157


นภาพร ยะเวียง
บ้านขุนลาว

โทรศัพท์ 052029388


สำอาง ปัญจะรักษ์
บ้านขุนลาว

โทรศัพท์ 052029388


สุรีพร ไชยรินทร์
บ้านห้วยโป่ง

โทรศัพท์ 0931355749


สาลิณี ทองสว่าง
บ้านห้วยม่วง

โทรศัพท์ 053160090


พัชราภรณ์ นิธิเจริญ
ไทยรัฐวิทยา ๓๒(บ้านสาขันหอม)

โทรศัพท์ 53789353


อนุพงษ์ อุปธรรม
อนุบาลแม่ขะจาน

โทรศัพท์ 53789464


วิภาณี ศิลป์ประดิษฐ์
บ้านป่าแงะ

โทรศัพท์ 053187091


king torres
บ้านป่าแงะ

โทรศัพท์ 053187091


วิภาณี ศิลป์ประดิษฐ์
บ้านป่าแงะ

โทรศัพท์ 053187091


วิภาณี ศิลป์ประดิษฐ์
บ้านทุ่งยาว

โทรศัพท์ 053163604


วลัยทิพย์ แสนซาว
ปางมะกาดวิทยา

โทรศัพท์ 52029387


ธนโชค ยาวุฒิ
ปางมะกาดวิทยา

โทรศัพท์ 52029387


จรุณ ไชยชมภู
บ้านดงมะดะ

โทรศัพท์ 53729418


ไกรชาติ อินต๊ะรัตน์
บ้านดงมะดะ

โทรศัพท์ 53729418


นางประทุมพร ประมวล
อนุบาลแม่ลาว

โทรศัพท์ 053666840


สัมพันธ์ อาโน
อนุบาลแม่ลาว

โทรศัพท์ 053666840


ดาริกา เสมาทอง
บ้านผาบ่อง(คุรุราษฎร์สามัคคี)

โทรศัพท์ 53729143


ดาริกา เสมาทอง
ห้วยส้านยาววิทยา

โทรศัพท์ 053918158


นางสาวปราณี ไชยสมบัติ
บ้านหนองเก้าห้อง

โทรศัพท์ 053184148


นายวสันต์ อุปไพร
อนุบาลจอมหมอกแก้ว

โทรศัพท์ 053666117


จันทร์เพ็ญ กิจชนะไพบูลย์
บ้านท่ามะโอ

โทรศัพท์ 053184200


เฉลิมชัย จอมหล้า
บ้านท่ามะโอ

โทรศัพท์ 053184200


วัชรี ยากองโค
โป่งแพร่วิทยา

โทรศัพท์ 53778333


จารุมาศ พรมสุวรรณ์
บ้านห้วยส้านพลับพลา

โทรศัพท์ 053184706


Montakarn Chuensakul
บ้านห้วยส้านพลับพลา

โทรศัพท์ 053184706


นางปิยะลักษณ์ ริมทอง
ชุมชนบ้านป่าก่อดำ

โทรศัพท์ 53666187


สุวิทย์ คำปาเชื้อ
ชุมชนบ้านป่าก่อดำ

โทรศัพท์ 53666187


เรณุภา กาบเเก้ว
ชุมชนบ้านป่าก่อดำ

โทรศัพท์ 53666187


นายถนอม ชัยลังกา
บ้านโป่งมอญ

โทรศัพท์ 53778186


รัชนีวรรณ ชัยลังกา
บ้านแม่ผง

โทรศัพท์ 053778269


ไข่มุก คำเงิน
บัวสลีวิทยา

โทรศัพท์ 053673785


สำเร็จ นันไชย
บ้านต้นยาง

โทรศัพท์ 53673375


อารมย์ มูลสวัสดิ์
บ้านต้นง้าว

โทรศัพท์ -


ชยานนท์ มหาวุฒิ
สพป.เชียงราย เขต 2

โทรศัพท์


ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน