ยินดีต้อนรับ

รายชื่อเจ้าหน้าที่

[งานข้อมูลสารสนเทศโรงเรียน] [งานข้อมูลเขตพื้นที่]
ณรงค์ บุญเกิด
บ้านสุวรรณภูมิ

โทรศัพท์ 55746632


นางพิศสมัย จิวเดช
บ้านสุวรรณภูมิ

โทรศัพท์ 55746632


ภูมินทร์ ปัญญาเสน
บ้านนาบ่อคำ

โทรศัพท์ 055763226


วัชระ ทับทองหลาง
นารีราษฎร์สามัคคี

โทรศัพท์ 055763185


ดลณภา มิ่งใย
บ้านชัยภูมิ

โทรศัพท์ 0557850093


นพรรณพ ศรีสวัสดิ์
แนะนำราษฎร์บำรุง

โทรศัพท์


สุพชัย วงศ์สกุลเกียรติ
ผินสหราษฎร์พัฒนา

โทรศัพท์ 055760090


นางกัญญาณัฐ โรจนวิเชียร
บ้านเขาวังเยี่ยม

โทรศัพท์ -


สุรพล ศรีตะลา
บ้านเขาวังเยี่ยม

โทรศัพท์ -


ประโยชน์ ผ่องใส
บ้านเขาวังเยี่ยม

โทรศัพท์ -


วิลาสินี จุฬพันธ์ทอง
บ้านเขาวังเยี่ยม

โทรศัพท์ -


นายโกวิท ศิริเมืองมูล
บ้านศรีไกรลาศ

โทรศัพท์ 055760068


เยาวลักษณ์ กัทชลี
บ้านปางขนุน

โทรศัพท์ 055760043


นายพีรชัย เกณเกตุกรณ์
บ้านหนองกรด

โทรศัพท์ 055746069


นายชาติชาย ปิ่นจุลัย
ประชาสันติภาพ(วงศ์สุดใจอุปถัมภ์)

โทรศัพท์ 55746058


อรุณรัตน์ มาลีน้อย
บ้านโพธิ์สวัสดิ์

โทรศัพท์ -


นางสาวกันต์กนิษฐ์ โพธิ์มาก
บ้านโนนสมอ

โทรศัพท์ 055708043


อภิชาติ ประสารศรี
บ้านบ่อตาโพธิ์

โทรศัพท์ 0812838626


สมปอง กมลวิบูลย์
บ้านตลุกงาม

โทรศัพท์ 055712887


นางสาวอัจจิมา แก้วบัวดี
บ้านคลองเรือ

โทรศัพท์ 055-760012


ศุภร ศุภราทิตย์
อนุบาลเมืองกำแพงเพชร(บ้านนครชุม)

โทรศัพท์ 055799250


ธรรมศาสตร์ ถาวรสุข
อนุบาลเมืองกำแพงเพชร(บ้านนครชุม)

โทรศัพท์ 055799250


Kru mam
วัดพระบรมธาตุ

โทรศัพท์ 055799251


นางทาริกา บุญกลิ่น
วัดพระบรมธาตุ

โทรศัพท์ 055799251


นางพันทิพา พรหมมินทร์
บ้านทุ่งเศรษฐี

โทรศัพท์ 055738711


PREEYAPORN YAYAPAO
สาธิต

โทรศัพท์ 055840682


ฐิติพร จินดาพงษ์
สาธิต

โทรศัพท์ 055840682


ปรัขญา แก่งศิริ
บ้านโนนม่วง

โทรศัพท์ 055799870


นางมาลัย อภิชัย
บ้านน้ำโท้ง

โทรศัพท์ 055746666


จิฬาพร ยศสาย
บ้านน้ำโท้ง

โทรศัพท์ 055746666


บุญลือ ลือไกล
บ้านน้ำโท้ง

โทรศัพท์ 055746666


เช่นชนก สิ้วอินทร์
วัดคูยาง

โทรศัพท์ 055711085


บุญสิตา พรหมอินทร์
วัดคูยาง

โทรศัพท์ 055711085


เพชร ชมภูรัตน์
อนุบาลกำแพงเพชร

โทรศัพท์ 055774143


รจนา แสนแก้ว
อนุบาลกำแพงเพชร

โทรศัพท์ 055774143


วัชราภรณ์ อัฐนาค
บ้านบ่อสามแสน

โทรศัพท์ 055-854750


ชูรัช สุขทรัพย์
บ้านบ่อสามแสน

โทรศัพท์ 055-854750


ปางทิพย์ วงษ์ถาวร
บ้านลำมะโกรก

โทรศัพท์ 055774273


พิชญาภา วงษ์สกุลพิน
บ้านลำมะโกรก

โทรศัพท์ 055774273


paphichaya suksap
บ้านหนองสะแก

โทรศัพท์ 055760139


สุทธิรักษ์ ลุ่มลึก
บ้านโขมงหัก

โทรศัพท์ 055773546


พัฒทรพงศ์ โพธิ์จันทร์
บ้านโขมงหัก

โทรศัพท์ 055773546


นายชูรัช สุขทรัพย์
บ้านวังโบสถ์

โทรศัพท์ 055773586


ภานุพงศ์ บรรพตธรรม
บ้านวังโบสถ์

โทรศัพท์ 055773586


นางสาวอัจฉรา ทองรวม
นิคมสร้างตนเอง 1 (ทุ่งโพธิ์ทะเล)

โทรศัพท์ 055736132


สุภาวิณี ลุสมบัติ
นิคมสร้างตนเอง 2 (บ่อทอง)

โทรศัพท์ 055736131


สุภาวิณี ลุสมบัติ
นิคมสร้างตนเอง 2 (บ่อทอง)

โทรศัพท์ 055736131


ภาณุวัฒน์ ส่วนบุญ
นิคมสร้างตนเอง 4 (บ้านใหม่ศรีอุบล)

โทรศัพท์ 055760003


อลงกรณ์ ป้อมใย
นิคมสร้างตนเอง 5 (สระเตย)

โทรศัพท์ 055740049


พรทิพา พันธุ์จันทร์ดี
บ้านหนองเต่าสามัคคี

โทรศัพท์ -


เดือนรุ่ง โพธิ็หอม
บ้านหนองเต่าสามัคคี

โทรศัพท์ -


สมเกียรติ ภูสมศรี
บ้านสระสิงห์โต

โทรศัพท์ 055715426


นางสนิท สมจิโน
ยางเลียงราษฎร์พัฒนา

โทรศัพท์ 055760045


กนกกาญจน์ ด้วงเนียม
ยางเลียงราษฎร์พัฒนา

โทรศัพท์ 055760045


นางบำรุง ไกรสอน
จำรูญชัยพฤกษ์ราษฎร์วิทยา

โทรศัพท์ 055760136


ภาณุพงศ์ อินทร์อ่อน
จำรูญชัยพฤกษ์ราษฎร์วิทยา

โทรศัพท์ 055760136


นายชาญ เพ็งภักดี
บ้านวังทอง

โทรศัพท์ 055760062


ภาณุพงศ์ อินทร์อ่อน
บ้านวังทอง

โทรศัพท์ 055760062


นายสมพงษ์ สุขอู๊ด
บ้านหนองหญ้ามุ้ง

โทรศัพท์ 055760097


สรัชฌา จุฬพันธ์ทอง
บ้านหนองรี

โทรศัพท์ 055780313


ภาณุพงศ์ อินทร์อ่อน
บ้านหนองรี

โทรศัพท์ 055780313


วรารัตน์ แย้มโกเมนทร์
นิยมราษฎร์วิทยา

โทรศัพท์ 055780538


ประกิจ คำวลี
นิยมราษฎร์วิทยา

โทรศัพท์ 055780538


วรารัตน์ แย้มโกเมนทร์
นิยมราษฎร์วิทยา

โทรศัพท์ 055780538


เสาวภาคย์ คำมูล
บ้านเขาน้ำเพชร

โทรศัพท์ 055780289


กนกกาญจน์ ด้วงเนียม
บ้านเขาน้ำเพชร

โทรศัพท์ 055780289


สมเจตน์ กาเทียม
บ้านเขาน้ำเพชร

โทรศัพท์ 055780289


ชูชีพ วัชรพัฒนกุล
บ้านปางเรือ(จุฬาสงเคราะห์)

โทรศัพท์ 055760045


รุ่งนภา คำโม
คลองใหญ่วิทยา

โทรศัพท์ 055780000


กลองทิพย์ เกตุแก้ว
คลองใหญ่วิทยา

โทรศัพท์ 055780000


รักชนก รอดเกตุ
บ้านไตรตรึงษ์

โทรศัพท์ 055796122


นายคเณศ พรมประไพ
บ้านคลองสีนวล

โทรศัพท์ 055760015


มาลี เพชรพิพัฒน์
บ้านธำมรงค์(รองประชาสงเคราะห์)

โทรศัพท์ 055740762


บุญเลิศ คำกล่อม
บ้านวังประดา

โทรศัพท์ 055740778


อิศรา บุญงาม
บ้านดงตาจันทร์

โทรศัพท์ 55760028


ชูศิลป์ แย้มโกเมน
บ้านดงตาจันทร์

โทรศัพท์ 55760028


นายสมศักดิ์ รอดสม
ชุมชนบ้านหนองปลิง(นาคอุปถัมภ์)

โทรศัพท์ 055841680


ประพัฒน์ อินทรสูต
บ้านน้ำดิบ(ศรีกำแพงอุปถัมภ์)

โทรศัพท์ 055760037


ปกรณ์ กระบวนศรี
บ้านคลองห้วยทราย

โทรศัพท์ 0848155269


นายชัยพร พูลเขียว
วัดกัลปพฤกษ์

โทรศัพท์ 055852187


นายปลำ คำบรรลือ
วัดกัลปพฤกษ์

โทรศัพท์ 055852187


สมพร กิ่งวาที
วัดอรัญญิกาวาสน์

โทรศัพท์ -


ณัฐพงษ์ เสือคำรณ
บ้านเกาะน้ำโจน

โทรศัพท์ 055715869


นายนฤดล เทศประสิทธิ์
บ้านลานหิน

โทรศัพท์ 055760135


jantana mankong
อ่างทองพัฒนา(สนง.สลากกินแบ่งสงเคราะห์)

โทรศัพท์ 055705631


นางพัชรินทร์ เอมแย้ม
บ้านทุ่งตาพุก

โทรศัพท์ -


นางอัมพร คงสิน
ประชารัฐพัฒนา

โทรศัพท์ 055705508


กัญญา บุญแตง
บ้านโนนโก

โทรศัพท์ 055740763


นายวัลลภ ญาณรังษี
สหวิทยาคม

โทรศัพท์ 055799869


นางสาวสมพร พิลาลี
บ้านทรงธรรม

โทรศัพท์ -


ตรีเพ็ชร มีศิลป์
บ้านทรงธรรม

โทรศัพท์ -


นางนงลักษณ์ ชูเฉลิม
วัดราษฎร์เจริญพร

โทรศัพท์ 055-850340


นายเสมียน สะมะถะธัญกร
วัดราษฎร์เจริญพร

โทรศัพท์ 055-850340


สุภาพ บัวคลี่
บ้านไทรย้อย

โทรศัพท์ 0898394453


ปรัชญา แก่งศิริ
บ้านทุ่งสวน

โทรศัพท์ 055707884


ณัฐมน จันทร์พรหม
ชุมชนบ้านคณฑี(ประสิทธิ์อุปถัมภ์)

โทรศัพท์ 055760131


น.ส.นันทนา สนิทมาก
ชุมชนบ้านคณฑี(ประสิทธิ์อุปถัมภ์)

โทรศัพท์ 055760131


นางสาวธาฬินี โยชนะ
ชุมชนบ้านคณฑี(ประสิทธิ์อุปถัมภ์)

โทรศัพท์ 055760131


นายสุวิน อ่อนฉ่ำ
บ้านท่าตะคร้อ

โทรศัพท์ 055729197


สุภาณี แสงแก้ว
บ้านเทพนคร

โทรศัพท์ 055729215


พชรพร อินทรสูต
ปราสาทอนุสรณ์

โทรศัพท์ 055867560


นายธัญญาฤทธิ์ แดงใจ
บ้านท่าเสลี่ยง

โทรศัพท์ 055867747


เรณู รื่นรวย
บ้านโพธิ์พัฒนา

โทรศัพท์


เกษ วิชาวงษ์
บ้านใหม่สามัคคี

โทรศัพท์


นางสาวปนัดดา ยอดทอง
บ้านหงษ์ทอง

โทรศัพท์ 055760098


กาญจนา อำนวย
บ้านเทียมเจริญ

โทรศัพท์ 055-760-179


นางอัมพร คงหาญ
บ้านเทียมเจริญ

โทรศัพท์ 055-760-179


นายนพดล อินทฉิม
บ้านดาดทองเจริญ

โทรศัพท์ 055780438


นางลัดดาวัลย์ กรุดฉ่ำ
บ้านหนองใหญ่

โทรศัพท์ 055760085


อัมพิกา พุทธสอน
บ้านคลองใหญ่ใต้

โทรศัพท์ -


นางศิริกัญญา โคตรภักดี
บ้านวังตะเคียน

โทรศัพท์ 055869109


ศิริกัญญา สวนหอม
บ้านวังน้ำขาว

โทรศัพท์ 055760129


นายทองหล่อ ทองสุข
บ้านวังน้ำขาว

โทรศัพท์ 055760129


ธีระชาติ ปะตังทะสา
บ้านหนองขาม

โทรศัพท์ 055760073


นางสาวเมษยา เพ็ชรคง
อนุบาลพรานกระต่าย

โทรศัพท์ 055761163


ณฐมน อุบลสว่างวงศ์
บ้านพรานกระต่าย

โทรศัพท์ 055761787


นายเวนิต อนุสรณ์ประดิษฐ์
ชุมชนบ้านเขาแก้ว

โทรศัพท์ 055761356


น้ำทิพย์ แสงสิริปรีชา
วัดโพธาราม

โทรศัพท์ 0882800573


พิมพ์ใจ เนื้อไม้
บ้านเขาสว่างอารมณ์

โทรศัพท์ 055761287


วีระ ถาวร
บ้านเขาสว่างอารมณ์

โทรศัพท์ 055761287


ชัยยศ กงบังเกิด
บ้านหนองตากล้า

โทรศัพท์ 055760077


นายรัชเวทย์ เกื้อกูล
บ้านใหม่เขานิยม

โทรศัพท์ 055715642


นางสาวนาฏอนงค์ จันทร์เขียว
บ้านวังชะโอน

โทรศัพท์ 055715425


นางสาวสำอางค์ คันทา
บ้านวังชะโอน

โทรศัพท์ 055715425


วิษณุ บุญเพ็ง
บ้านเก่า

โทรศัพท์ 055853069


จิรโชติ คุ้มเณร
บ้านวังไม้แดง

โทรศัพท์ 055852612


วีระชัย จันทะเสน
บ้านสมอโคน

โทรศัพท์ -


ปิยาภรณ์ อาสารบ
บ้านน้ำดิบมะพร้าว

โทรศัพท์ 055760038


นายพิพัฒน์ อภัยภักดี
บ้านลานสะเดา

โทรศัพท์ 055715427


นายดิเรก ฟักบัว
บ้านนานอก

โทรศัพท์ 055760035


ปิยะนุช แจ่มหม้อ
บ้านลานทอง

โทรศัพท์ 055760059


พงษ์พันธ์ ฉิมโหมด
บ้านลานกระทิง

โทรศัพท์ 055760057


อัมพร จันทร์งาม
บ้านคุยป่ายาง

โทรศัพท์ 055757225


นางสาวเกตชรินทร์ อิ่นคำ
บ้านเขาคีริส

โทรศัพท์ 055757188


วรลักษณ์ โพธิ์บัลลังค์
บ้านหนองโสน

โทรศัพท์ 055854070


นางสาวกรรณิการ์ โพธิ์รี
บ้านเมืองพาน

โทรศัพท์ 055757228


นายอุดม พลกล้า
บ้านบึงลูกนก

โทรศัพท์ 055757230


นายฉลอง เฉยบัว
บ้านบึงลูกนก

โทรศัพท์ 055757230


นางสาวปิยะมาศ เมฆสินธุ์
บ้านทุ่งรวงทอง

โทรศัพท์ -


pornpimon yimjaroen
บ้านทุ่งรวงทอง

โทรศัพท์ -


นายเทวินทร์ คีรีรมย์
บ้านหนองหัววัว

โทรศัพท์ 055760147


สุนทรี สุขศิลป์วิทยา
บ้านหนองหัววัว

โทรศัพท์ 055760147


นางสาววรรณกร ชูแผ้ว
บ้านคลองห้วยยั้ง

โทรศัพท์ 055749769


อริสรา นิลรัตน์
บ้านทุ่งน้ำตก

โทรศัพท์ 055760031


นายสมชาย ทุมอาริยะ
บ้านบางลาด

โทรศัพท์ 055749804


สมชาย ทุมอาริยะ
บ้านบางลาด

โทรศัพท์ 055749804


ชานนท์ สุขสอาด
บ้านลานไผ่

โทรศัพท์ 055760060


ทัยวัน ใจกองคำ
บ้านลานช้างท่าว

โทรศัพท์ 055760058


อาษา ชำนาญเดชสกุล
บ้านวังตะแบก

โทรศัพท์ 055759944


ทิพากร ถนอมศักดิ์
บ้านคุยประดู่

โทรศัพท์ 055757099


นายประมวล องอาจ
บ้านคุยประดู่

โทรศัพท์ 055757099


วรรณกร ชูแผ้ว
บ้านสุขขุม(อนุสรณ์พลยงค์)

โทรศัพท์ 055757242


นายบุญเลิศ เทพสกุล
บ้านห้วยน้ำใส

โทรศัพท์ 055757097


สมุทร ศรีไพร
บ้านวังมะค่า

โทรศัพท์ 0892258194


สมุทร ศรีไพร
บ้านวังมะค่า

โทรศัพท์ 0892258194


ภัทรภรณ์ ปักธงชัย
บ้านแคทอง

โทรศัพท์ 0879434685


พรรณทิพา หอมรื่น
บ้านนาป่าแดง

โทรศัพท์ 055757246


นางสาวศนิ บุบผาสุข
บ้านบึงพิไกร

โทรศัพท์ 055734226


นายประเสริฐ เงินทอง
บ้านคุยบ้านโอง

โทรศัพท์ 055757239


รัตนา แผ่ทอง
บ้านคุยแขวน

โทรศัพท์ 055757214


สมเกียรติ ศรีเกษม
หนองแขมประชาสรรค์

โทรศัพท์ 055749885


สุชัญญา บัวผัน
อนุบาลไทรงาม

โทรศัพท์ 055791116


วิโรจน์ ลำเจริญ
สิริแก้วเจริญ

โทรศัพท์ 055749240


นางสาวจันจิรา ทรัพย์เจ้าพญา
บ้านแก้วสุวรรณ

โทรศัพท์ 055754507


วาสนา สว่างเพียร
บ้านแก้วสุวรรณ

โทรศัพท์ 055754507


เฉลิมวุฒิ หอมระรื่น
บ้านหนองคล้า

โทรศัพท์ 055754490


สมรจน์ พิลาลี
บ้านโนนใหญ่

โทรศัพท์ 055701324


กรรณิการ์ จันทร์ต้น
บ้านเนินกรอย

โทรศัพท์ 055715428


นายธวัชชัย โตนาค
บ้านหนองทอง

โทรศัพท์ 0862019707


จำเนียร วรขะจี
บ้านหนองทอง

โทรศัพท์ 0862019707


นายสามารถ นึกรักษ์
บ้านใหม่สามัคคี

โทรศัพท์ 055715417


นายไพโรจน์ คนทน
บ้านใหม่สามัคคี

โทรศัพท์ 055715417


ศิวัชญา มัทยา
บ้านจิกคันช้อน

โทรศัพท์ 0898572684


อุมาพร เชิดนอก
บ้านหนองหัวควาย

โทรศัพท์ 055754475


อัญมณี ขันกสิกรรม
บ้านพานทอง

โทรศัพท์ 055740182


สุจิตรา โสดาจันทร์
บ้านโนนจั่น

โทรศัพท์ 055860372


สาโรจน์ จันทัน
บ้านโนนจั่น

โทรศัพท์ 055860372


นางสาวกฤตยา ทบหล้า
บ้านหนองไม้กอง

โทรศัพท์ 055754510


วราภรณ์ รอไธสง
อ่อนวิมลราษฎร์วิทยา

โทรศัพท์ 055859239


นายวันชัย แสงเสน
ยั่งยืนราษฎร์วิทยา

โทรศัพท์ 055776022


ทิวาห์ บุญรอด
บ้านหนองแม่แตง (ธรรมศาสตร์อาสา)

โทรศัพท์ 055754123-4


เบญจมาศ ผิวขาว
บ้านหนองแม่แตง (ธรรมศาสตร์อาสา)

โทรศัพท์ 055754123-4


นายพรหมมาตร์ ศรีแก้ว
บ้านตอรัง

โทรศัพท์ 055760096


สุดาลักษณ์ พรหมวิหาร
บ้านไผ่ตาสุ่ม

โทรศัพท์ 055749246


กชพรรณ บุญตาม
บ้านไผ่ตาสุ่ม

โทรศัพท์ 055749246


อัจฉราวรรณ จำปาวงษ์
หนองลวกราษฎร์บำรุง

โทรศัพท์ 055754520


สุขขุมภัณฐ์ ทองสุก
บ้านจิกลาด

โทรศัพท์ 055760021


นางสาววรรธนา ทองมี
บ้านทุ่งมหาชัย

โทรศัพท์ 055754259


นางทิวากร เกตทิม
บ้านวังโขน

โทรศัพท์ 055754354


นางเกศรา กมลเวชช์
บ้านแม่บัว

โทรศัพท์ 055701303


sukanlaya sabpathon
บ้านป่าถั่ว

โทรศัพท์ 055740642


นางนริศรา ลีลา
ห้วยใหญ่ยางงาม

โทรศัพท์ 055741763


พจมาน บุญพุ่ม
ห้วยใหญ่ยางงาม

โทรศัพท์ 055741763


นายอนันต์ สามงามยา
บ้านทุ่งมหาศาล

โทรศัพท์ -


เนตรนภา อยู่แก้ว
บ้านหัวยาง

โทรศัพท์ 055754269


นวลจันทร์ ชัยรินทร์
บ้านบ่อแก้ว

โทรศัพท์ 055860132


จินดาพร ทรงคุณ
อนุบาลลานกระบือ

โทรศัพท์ 055769080


นายชะเล อินเกตุ
อนุบาลลานกระบือ

โทรศัพท์ 055769080


จินดาพร ทรงคุณ
บ้านปลักไม้ดำ

โทรศัพท์ 055701274


อรรณพ พุ่มปาน
บ้านปลักไม้ดำ

โทรศัพท์ 055701274


กิตติคุณ อินทนนท์
บ้านหนองแขม

โทรศัพท์ 055749460


นายโกวิทย์ คำบุญ
นิคมสร้างตนเองบางระกำ 5

โทรศัพท์ 055769089


กรรณิการ์ ธิกาพันธ์วรรณา
นิคมสร้างตนเองบางระกำ 5

โทรศัพท์ 055769089


ปณดา แจ้งโถง
บ้านหนองละมั่งทอง

โทรศัพท์ -


นายชานนท์ แสงผ่อง
บ้านบึงทับแรต

โทรศัพท์ 0845952953


สุพร อิ่มอินทร์
บ้านบึงกระดาน

โทรศัพท์ -


นางสมถวิล จูด้วง
บ้านบึงกระดาน

โทรศัพท์ -


สุนันทา รัตนหิรัญวงศ์
บ้านช่องลม

โทรศัพท์ 055749062


วิไลวรรณ ประเสริฐผล
บ้านลานตาบัว

โทรศัพท์ 055760103


นางสาวนงเยาว์ เวียงผดุง
บ้านประชาสุขสันต์

โทรศัพท์ 055754280


ปิ่นรัตน์ คล้ายประเสริฐ
บ้านเกศกาสร

โทรศัพท์ 055749110


ปาริสา ขาวขำ
บ้านปรือพันไถ

โทรศัพท์ 055755234


กมล ชูรัตน์
บ้านหร่ายการ้อง

โทรศัพท์ 055760086


อลงกรณ์ แพงไธสงค์
วัฒนราษฎร์ศึกษา

โทรศัพท์ 055-579954


อลงกรณ์ แพงไธสงค์
วัฒนราษฎร์ศึกษา

โทรศัพท์ 055-579954


alongkorn phaengthisong
วัฒนราษฎร์ศึกษา

โทรศัพท์ 055-579954


ธาฬินี โยชนะ
บ้านหนองปากดง

โทรศัพท์ -


เกศิณี น่วมเจริญ
บ้านทรายทอง

โทรศัพท์ 055760101


ปรานอม นาวิก
บ้านหนองมะเกาะ

โทรศัพท์ -


นิตยา ขอนทอง
บ้านบึงมาลย์

โทรศัพท์ 055760100


นายวัชรพงษ์ อ้นเกษ
บ้านสุรเดชสามัคคี

โทรศัพท์ 055760099


นายชูเกียรติ มูลจรัส
บ้านสุรเดชสามัคคี

โทรศัพท์ 055760099


หฤทัย ภูผา
บ้านใหม่สามัคคี

โทรศัพท์ 055760123


นางสาวรัชนี หุ่นแก้ว
บ้านหนองหลวง

โทรศัพท์ 055857108


ณัฐกานต์ บุญคง
บ้านประดาเจ็ดรัง

โทรศัพท์ -


นายยุทธนา จันคง
บ้านอินทรานุสรณ์

โทรศัพท์ 055760102


ฤทัยรัตน์ ดอกบัว
บ้านคุยมะม่วง

โทรศัพท์ -


ณรงค์ เรืองวงษ์
ไทยรัฐวิทยา 16 (บ้านโนนพลวง)

โทรศัพท์ 055731167


วันเพ็ญ คำบุญ
บ้านอาชานุสรณ์

โทรศัพท์ 055731337


ทัศนีย์ แก้วกองทรัพย์
บ้านจันทิมา

โทรศัพท์ 055754916


ระวิดา เทียมเมฆ
บ้านโกสัมพี(วิเศษน้อมมิตรอนุกูล)

โทรศัพท์ 055760122


นายมนัส ผลไพบูลย์
บ้านโกสัมพี(วิเศษน้อมมิตรอนุกูล)

โทรศัพท์ 055760122


กรรณิกา ฟักแฟง
บ้านมะเดื่อชุมพร

โทรศัพท์ 055715430


นายสุรพันธ์ มะลิลา
อนุบาลโกสัมพีนคร(บ้านท่าคูณ)

โทรศัพท์ -


วราพร โสประดิษฐ์
อนุบาลโกสัมพีนคร(บ้านท่าคูณ)

โทรศัพท์ -


นายวรพล พละทรัพย์
บ้านไร่ลำปาง

โทรศัพท์ 055760055


นางศรีสุลักษณ์ พละทรัพย์
บ้านไทยทวี

โทรศัพท์ 055760034


นายอุดม กองแก้ว
บ้านดงซ่อม

โทรศัพท์ 055760026


เมธาวี คำรินทร์
บ้านหนองแดน

โทรศัพท์ 055760121


หยาดฝน เผียนอก
บ้านหนองแดน

โทรศัพท์ 055760121


นายมนตรี แสงท้าว
บ้านหนองวัวดำ

โทรศัพท์ 055715432


นางวรุณี แรมไธสง
บ้านโนนสมบูรณ์

โทรศัพท์ 055760040


นางสาวสมฤดี แก้วกระจ่าง
บ้านโนนสมบูรณ์

โทรศัพท์ 055760040


หยาดฝน เผียนอก
บ้านหนองแดน สาขาบ้านโละโคะ

โทรศัพท์ -


เกศริน พูลสมบัติ
บ้านเกาะรากเสียด

โทรศัพท์ -


มานพ พิริยะพันธุ์
บ้านวังชมภู

โทรศัพท์ -


สุริยา ชูชีพ
บ้านท่านา

โทรศัพท์ -


สุภาพร กิตติพันธ์
บ้านใหม่พัฒนา

โทรศัพท์ 055711377


น.ส.เกศริน สุวรรณเจริญ
บ้านคลองเมือง

โทรศัพท์ -


พรฟ้า ดุรงคเวโรจน์
บ้านลานดอกไม้

โทรศัพท์ 055745011


นางจำรัส คำบรรลือ
บ้านลานดอกไม้

โทรศัพท์ 055745011


Surat Songwattana
บ้านเกาะพิมูล

โทรศัพท์ 0854018021


นิตยา บุญพยอม
ยอดประชาสรรค์

โทรศัพท์ 055760091


ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
@Copyright2013 : DATA CMS v.05.56 By นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ สพป.หนองคาย เขต 2 : ITEC Nongkhai2