ยินดีต้อนรับ

รายชื่อเจ้าหน้าที่

[งานข้อมูลสารสนเทศโรงเรียน] [งานข้อมูลเขตพื้นที่]
ณรงค์ บุญเกิด
บ้านสุวรรณภูมิ

โทรศัพท์ 55746632


นางพิศสมัย จิวเดช
บ้านสุวรรณภูมิ

โทรศัพท์ 55746632


นางวจีรัตน์ กลับดี
หนองบัวราษฎร์บำรุง

โทรศัพท์ 0899581279


จินดาพร ทรงคุณ
บ้านนาบ่อคำ

โทรศัพท์ 0910246279


วัชระ ทับทองหลาง
นารีราษฎร์สามัคคี

โทรศัพท์ 055763185


นางสาวศรีแพร อ้นเกษ
บ้านชัยภูมิ

โทรศัพท์ 0557850093


นพรรณพ ศรีสวัสดิ์
แนะนำราษฎร์บำรุง

โทรศัพท์


สุพชัย วงศ์สกุลเกียรติ
ผินสหราษฎร์พัฒนา

โทรศัพท์ 055760090


นางกัญญาณัฐ โรจนวิเชียร
บ้านเขาวังเยี่ยม

โทรศัพท์ -


ประโยชน์ ผ่องใส
บ้านเขาวังเยี่ยม

โทรศัพท์ -


สุรพล ศรีตะลา
บ้านเขาวังเยี่ยม

โทรศัพท์ -


ประโยชน์ ผ่องใส
บ้านเขาวังเยี่ยม

โทรศัพท์ -


วิลาสินี จุฬพันธ์ทอง
บ้านเขาวังเยี่ยม

โทรศัพท์ -


นายโกวิท ศิริเมืองมูล
บ้านศรีไกรลาศ

โทรศัพท์ 055760068


เยาวลักษณ์ กัทชลี
บ้านปางขนุน

โทรศัพท์ 055760043


นายพีรชัย เกณเกตุกรณ์
บ้านหนองกรด

โทรศัพท์ -


นิรุตต์ พวงเงิน
บ้านโพธิ์สวัสดิ์

โทรศัพท์ -


เกศรา กมลเวชช์
บ้านโนนสมอ

โทรศัพท์ 055708043


อภิชาติ ประสารศรี
บ้านบ่อตาโพธิ์

โทรศัพท์ 0956265898


สมปอง กมลวิบูลย์
บ้านตลุกงาม

โทรศัพท์ 055712887


นางสาวอัจฉราพรรณ สิทธิราช
โรงเรียนบ้านคลองเรือ

โทรศัพท์ 055-029561


ศุภร ศุภราทิตย์
อนุบาลเมืองกำแพงเพชร(บ้านนครชุม)

โทรศัพท์ 055799250


Kru mam
วัดพระบรมธาตุ

โทรศัพท์ 055799251


นางทาริกา บุญกลิ่น
วัดพระบรมธาตุ

โทรศัพท์ 055799251


นางปัทมา สรรพานิช
บ้านทุ่งเศรษฐี

โทรศัพท์ 055738711


PREEYAPORN YAYAPAO
สาธิต

โทรศัพท์ 055840682


ฐิติพร จินดาพงษ์
สาธิต

โทรศัพท์ 055840682


กัญญ์ณพิชญ์ พรหมศิริ
บ้านโนนม่วง

โทรศัพท์ 055799870


นางมาลัย อภิชัย
บ้านน้ำโท้ง

โทรศัพท์ 055746666


จิฬาพร ยศสาย
บ้านน้ำโท้ง

โทรศัพท์ 055746666


บุญลือ ลือไกล
บ้านน้ำโท้ง

โทรศัพท์ 055746666


ชะอ้อน บดีรัฐ
วัดคูยาง

โทรศัพท์ 055711085


เพชร ชมภูรัตน์
อนุบาลกำแพงเพชร

โทรศัพท์ 055774143


รจนา แสนแก้ว
อนุบาลกำแพงเพชร

โทรศัพท์ 055774143


สุณี เพ็งพล
อนุบาลกำแพงเพชร

โทรศัพท์ 055774143


ปางทิพย์ วงษ์ถาวร
บ้านลำมะโกรก

โทรศัพท์ 055774273


จินดารัตน์ ถาวร
บ้านลำมะโกรก

โทรศัพท์ 055774273


paphichaya suksap
บ้านหนองสะแก

โทรศัพท์ 055760139


นางสาวเกษริน เกษนาค
บ้านโขมงหัก

โทรศัพท์ 055773546


นายพชร พิลึก
บ้านวังโบสถ์

โทรศัพท์ 055773586


อัจฉรา ทองรวม
นิคมสร้างตนเอง 1 (ทุ่งโพธิ์ทะเล)

โทรศัพท์ 055736132


ยุพิน บุญทอง
นิคมสร้างตนเอง 2 (บ่อทอง)

โทรศัพท์ 055736131


ยุพิน บุญทอง
นิคมสร้างตนเอง 2 (บ่อทอง)

โทรศัพท์ 055736131


นางสาววิไลพร สุขขา
นิคมสร้างตนเอง 3 (แปดอ้อม)

โทรศัพท์ 055760002


สุเมธี ดีเลิศ
นิคมสร้างตนเอง 4 (บ้านใหม่ศรีอุบล)

โทรศัพท์ 055029575


สุเมธี ดีเลิศ
นิคมสร้างตนเอง 4 (บ้านใหม่ศรีอุบล)

โทรศัพท์ 055029575


อลงกรณ์ ป้อมใย
นิคมสร้างตนเอง 5 (สระเตย)

โทรศัพท์ 055740049


น.ส.อัจฉราพรรณ สิทธิราช
บ้านหนองเต่าสามัคคี

โทรศัพท์ 055026564


เดือนรุ่ง โพธิ็หอม
บ้านหนองเต่าสามัคคี

โทรศัพท์ 055026564


สมเกียรติ ภูสมศรี
บ้านสระสิงห์โต

โทรศัพท์ 055029563


นายวันชนะ ปรางค์ศรีทอง
บ้านสระสิงห์โต

โทรศัพท์ 055029563


นางสนิท สมจิโน
ยางเลียงราษฎร์พัฒนา

โทรศัพท์ -


กนกกาญจน์ ด้วงเนียม
ยางเลียงราษฎร์พัฒนา

โทรศัพท์ -


อนันตญา ทองธรรมชาติ
จำรูญชัยพฤกษ์ราษฎร์วิทยา

โทรศัพท์ 0618508041


ศิรินภา วรคง
บ้านมอสมบัติ

โทรศัพท์ 055-745626


ชาญวิทย์ สินธุบุญ
บ้านมอสมบัติ

โทรศัพท์ 055-745626


นิศานาถ ทัพวงษ์
บ้านวังทอง

โทรศัพท์ 055760062


สุธรรมมา วงศ์ธนบัตร
บ้านวังทอง

โทรศัพท์ 055760062


นายสมพงษ์ สุขอู๊ด
บ้านหนองหญ้ามุ้ง

โทรศัพท์ 055760097


รัฐพงษ์ ยะถา
บ้านหนองหญ้ามุ้ง

โทรศัพท์ 055760097


สรัชฌา จุฬพันธ์ทอง
บ้านหนองรี

โทรศัพท์ 055780313


ภาณุพงศ์ อินทร์อ่อน
บ้านหนองรี

โทรศัพท์ 055780313


วรารัตน์ แย้มโกเมนทร์
นิยมราษฎร์วิทยา

โทรศัพท์ 055780538


ประกิจ คำวลี
นิยมราษฎร์วิทยา

โทรศัพท์ 055780538


โสภาวรรณ รอดหิรัญ
นิยมราษฎร์วิทยา

โทรศัพท์ 055780538


เสาวภาคย์ คำมูล
บ้านเขาน้ำเพชร

โทรศัพท์ 055780289


กนกกาญจน์ ด้วงเนียม
บ้านเขาน้ำเพชร

โทรศัพท์ 055780289


สมเจตน์ กาเทียม
บ้านเขาน้ำเพชร

โทรศัพท์ 055780289


ชูชีพ วัชรพัฒนกุล
บ้านปางเรือ(จุฬาสงเคราะห์)

โทรศัพท์ 055029554


สุมาลิน ทองศรี
คลองใหญ่วิทยา

โทรศัพท์ 055029577


นายอรรถสิทธิ์ ประเสริฐสิทธิ์
คลองใหญ่วิทยา

โทรศัพท์ 055029577


รักชนก รอดเกตุ
บ้านไตรตรึงษ์

โทรศัพท์ 055796122


นางสุนันท์ ฤทธิ์เทพ
บ้านคลองสีนวล

โทรศัพท์ -


สุนันท์ ฤทธิ์เทพ
บ้านคลองสีนวล

โทรศัพท์ -


นายดิลก คร่ำเครือ
บ้านธำมรงค์(รองประชาสงเคราะห์)

โทรศัพท์ 055867082


ยงค์ เภาโพธิ์
บ้านวังประดา

โทรศัพท์ 055740778


ศิริวัลย์ สอนแก้ว
บ้านวังประดา

โทรศัพท์ 055740778


ศิริวัลย์ สอนแก้ว
บ้านวังประดา

โทรศัพท์ 055740778


อิศรา บุญงาม
บ้านดงตาจันทร์

โทรศัพท์ 055029556


ชูศิลป์ แย้มโกเมน
บ้านดงตาจันทร์

โทรศัพท์ 055029556


นางพรทิพา พันธุ์จันทร์ดี
ชุมชนบ้านหนองปลิง(นาคอุปถัมภ์)

โทรศัพท์ 055841680


ประพัฒน์ อินทรสูต
บ้านน้ำดิบ(ศรีกำแพงอุปถัมภ์)

โทรศัพท์ 055760037


ปกรณ์ กระบวนศรี
บ้านคลองห้วยทราย

โทรศัพท์ 0848155269


รุ่งฟ้า เจนทัศนเอกจิต
บ้านเกาะสะบ้า

โทรศัพท์ -


นายชัยพร พูลเขียว
วัดกัลปพฤกษ์

โทรศัพท์ 055852187


นายปลำ คำบรรลือ
วัดกัลปพฤกษ์

โทรศัพท์ 055852187


สมพร กิ่งวาที
วัดอรัญญิกาวาสน์

โทรศัพท์ -


สมพร กิ่งวาที
วัดอรัญญิกาวาสน์

โทรศัพท์ -


สุภาวดี มงคลไทร
บ้านเกาะน้ำโจน

โทรศัพท์ 055715869


นายนฤดล เทศประสิทธิ์
บ้านลานหิน

โทรศัพท์ 055760135


นางสาวพิจิตรา ทองสน
บ้านลานหิน

โทรศัพท์ 055760135


jantana mankong
อ่างทองพัฒนา(สนง.สลากกินแบ่งสงเคราะห์)

โทรศัพท์ 055705631


สมพร ตันเจริญ
บ้านท่าเสากระโดง

โทรศัพท์ 055850705


นายสุเทพ แดงชาติ
บ้านท่าเสากระโดง

โทรศัพท์ 055850705


นางสาวอารียื วงษ์มณี
บ้านทุ่งตาพุก

โทรศัพท์ -


aree wongmanee
บ้านทุ่งตาพุก

โทรศัพท์ -


อารีย์ วงษ์มณี
บ้านทุ่งตาพุก

โทรศัพท์ -


วัชรินทร์ ชินรัมย์
บ้านทุ่งตาพุก

โทรศัพท์ -


นางอัมพร คงสิน
ประชารัฐพัฒนา

โทรศัพท์ 055705508


กัญญา บุญแตง
บ้านโนนโก

โทรศัพท์ 055740763


นายวัลลภ ญาณรังษี
สหวิทยาคม

โทรศัพท์ 055851065


ศุณัฐชา เกตุเกล้า
บ้านทรงธรรม

โทรศัพท์ -


นางนงลักษณ์ ชูเฉลิม
วัดราษฎร์เจริญพร

โทรศัพท์


สุวรรณา จันทร์สุวรรณ์
บ้านไทรย้อย

โทรศัพท์ 0818864093


ไพโรจน์ สุภาพ
บ้านทุ่งสวน

โทรศัพท์ 055707884


ณัฐมน จันทร์พรหม
ชุมชนบ้านคณฑี(ประสิทธิ์อุปถัมภ์)

โทรศัพท์ 055760131


น.ส.นันทนา สนิทมาก
ชุมชนบ้านคณฑี(ประสิทธิ์อุปถัมภ์)

โทรศัพท์ 055760131


นางสาวธาฬินี โยชนะ
ชุมชนบ้านคณฑี(ประสิทธิ์อุปถัมภ์)

โทรศัพท์ 055760131


นายสุวิน อ่อนฉ่ำ
บ้านท่าตะคร้อ

โทรศัพท์ 055729197


สุกานดา หลิ่มรักษา
บ้านเทพนคร

โทรศัพท์ 055729215


นางสาวเนาวรัตน์ จันทร์รอด
บ้านไร่

โทรศัพท์ 055773547


พชรพร อินทรสูต
ปราสาทอนุสรณ์

โทรศัพท์ 055867560


พชรพร อินทรสูต
ปราสาทอนุสรณ์

โทรศัพท์ 055867560


นายธัญญาฤทธิ์ แดงใจ
บ้านท่าเสลี่ยง

โทรศัพท์ 055867747


sirirak homruen
บ้านท่าเสลี่ยง

โทรศัพท์ 055867747


ณัฐกานต์ สุวรรณประทีป
บ้านโพธิ์พัฒนา

โทรศัพท์ 081-8867106


เกษ วิชาวงษ์
บ้านใหม่สามัคคี

โทรศัพท์


นางสาวปนัดดา ยอดทอง
บ้านหงษ์ทอง

โทรศัพท์ 055760098


สุณิสา ศรีทองกลาง
บ้านเทียมเจริญ

โทรศัพท์ 0845051998


นางอัมพร คงหาญ
บ้านเทียมเจริญ

โทรศัพท์ 0845051998


นางสาวพรนภัส จิราพงษ์
บ้านดาดทองเจริญ

โทรศัพท์ 055780438


นางลัดดาวัลย์ กรุดฉ่ำ
บ้านหนองใหญ่

โทรศัพท์ 055760085


พรทิพย์ ติ๊บลำเอี้ยง
บ้านคลองใหญ่ใต้

โทรศัพท์ -


นางสาวพรทิพย์ ติ๊บลำเอี้ยง
บ้านคลองใหญ่ใต้

โทรศัพท์ -


นางศิริกัญญา โคตรภักดี
บ้านวังตะเคียน

โทรศัพท์ 055869109


นางศิริกัญญา โคตรภักดี
บ้านวังตะเคียน

โทรศัพท์ 055869109


นายทองหล่อ ทองสุข
บ้านวังน้ำขาว

โทรศัพท์ 055760129


ศิวารัตน์ ปะตังทะสา
บ้านหนองขาม

โทรศัพท์ 055029588


นางสาวสุนันทา พลาพล
อนุบาลพรานกระต่าย

โทรศัพท์ 055761163


ศมนยพรรษ อุบลสว่างวงศ์
บ้านพรานกระต่าย

โทรศัพท์ 055761787


จตุรงค์ สาระชาติ
ชุมชนบ้านเขาแก้ว

โทรศัพท์ 055761186


นางจินดา ฟักแก้ว
ชุมชนบ้านเขาแก้ว

โทรศัพท์ 055761186


ปรืศนา บาระเมศ
ชุมชนบ้านเขาแก้ว

โทรศัพท์ 055761186


น้ำทิพย์ แสงสิริปรีชา
วัดโพธาราม

โทรศัพท์ 0882800573


วนิดา สีเพชร
วัดโพธาราม

โทรศัพท์ 0882800573


พิมพ์ใจ เนื้อไม้
บ้านเขาสว่างอารมณ์

โทรศัพท์ 055857199- 0818845448


ไชยรัตน์ เนื้อไม้
บ้านเขาสว่างอารมณ์

โทรศัพท์ 055857199- 0818845448


สำริด ชูศิลป์ ชูศิลป์
บ้านหนองตากล้า

โทรศัพท์ 055760077


นายรัชเวทย์ เกื้อกูล
บ้านใหม่เขานิยม

โทรศัพท์ 055715642


นางสาวพิมพกานต์ เพชรวงษ์
บ้านท่าไม้

โทรศัพท์ 055852603


นางสาวนาฏอนงค์ จันทร์เขียว
บ้านวังชะโอน

โทรศัพท์ 055853065


นางสาวสำอางค์ คันทา
บ้านวังชะโอน

โทรศัพท์ 055853065


สุภาวดี ระถาพล
บ้านเก่า

โทรศัพท์ 055853079


หนึ่งฤทัย ใจเปี้ย
บ้านเก่า

โทรศัพท์ 055853079


นางพิศมัย ช่างคำ
บ้านวังไม้แดง

โทรศัพท์ 055852612


เบญจวรรณ วรรณบุตร
บ้านสมอโคน

โทรศัพท์ -


สุพัตรา นุ่มศรีวัง
บ้านน้ำดิบมะพร้าว

โทรศัพท์ 055760038


นางสาวกุสุมา ภูมิเมือง
บ้านลานสะเดา

โทรศัพท์ 055852660


นายธนิต นารถบุญ
บ้านนานอก

โทรศัพท์ 055760035


นางสาวทยิดา ตั้งกิจวิบูรณ์
บ้านลานทอง

โทรศัพท์ 055029542


พงษ์พันธ์ ฉิมโหมด
บ้านลานกระทิง

โทรศัพท์ 055760057


กนกชล ผ่องใส
บ้านคุยป่ารัง

โทรศัพท์ 055760019


อนันต์ แนบเนียน
บ้านหนองทราย

โทรศัพท์ 055760079


ธนิต นารถบุญ
บ้านหนองทราย

โทรศัพท์ 055760079


อัมพร จันทร์งาม
บ้านคุยป่ายาง

โทรศัพท์ 055757225


นางสาวเกตชรินทร์ อิ่นคำ
บ้านเขาคีริส

โทรศัพท์ 055757188


ธนัชชา รวยอบกลิ่น
บ้านเขาคีริส

โทรศัพท์ 055757188


วรลักษณ์ โพธิ์บัลลังค์
บ้านหนองโสน

โทรศัพท์ 055854070


นางสาวกรรณิการ์ โพธิ์รี
บ้านเมืองพาน

โทรศัพท์ 055757228


นายอุดม พลกล้า
บ้านบึงลูกนก

โทรศัพท์ 055741543


นายฉลอง เฉยบัว
บ้านบึงลูกนก

โทรศัพท์ 055741543


นางรำพรรณ หมอกเมฆ
บ้านทุ่งรวงทอง

โทรศัพท์ -


จีรัตน์ พิทยรังสรรค์
บ้านทุ่งรวงทอง

โทรศัพท์ -


นางสาววิภาวี ยิ้มเยาะ
บ้านหนองหัววัว

โทรศัพท์ 055760147


สุนทรี สุขศิลป์วิทยา
บ้านหนองหัววัว

โทรศัพท์ 055760147


นางสาวภัทรภรณ์ ปักธงชัย
บ้านคลองห้วยยั้ง

โทรศัพท์ -


ณิชมน กิราวัลย์
บ้านทุ่งน้ำตก

โทรศัพท์ 055760031


นายคฑาหัตถ์ พลอาจ
บ้านบางลาด

โทรศัพท์


สมชาย ทุมอาริยะ
บ้านบางลาด

โทรศัพท์


ชานนท์ สุขสอาด
บ้านลานไผ่

โทรศัพท์ 055760060


นายเสรี ก้อนพันธ์
บ้านลานไผ่

โทรศัพท์ 055760060


ทัยวัน ใจกองคำ
บ้านลานช้างท่าว

โทรศัพท์ 055760058


อรนันต์ กลิ่นสวรรค์
บ้านวังตะแบก

โทรศัพท์ 055759944


ปริมประภา สุริยะมณี
บ้านคุยประดู่

โทรศัพท์ 055757099


นายประมวล องอาจ
บ้านคุยประดู่

โทรศัพท์ 055757099


ภัทรภรณ์ ปักธงชัย
บ้านสุขขุม(อนุสรณ์พลยงค์)

โทรศัพท์ 055029551


นายบุญเลิศ เทพสกุล
บ้านห้วยน้ำใส

โทรศัพท์ 055757097


นิศารัตน์ จัทร์เกลี้ยง
บ้านวังมะค่า

โทรศัพท์ 0892258194


ปรียา สระบัวบาล
บ้านวังมะค่า

โทรศัพท์ 0892258194


ภัทรภรณ์ ปักธงชัย
บ้านแคทอง

โทรศัพท์


พลวัตร หนองหลวง
บ้านนาป่าแดง

โทรศัพท์ 055757246


ณฐมน ธีรพงศ์สกล
บ้านบึงพิไกร

โทรศัพท์ 055734226


นายประเสริฐ เงินทอง
บ้านคุยบ้านโอง

โทรศัพท์ 0864467406


บุญเทียร แจ่มทุ่ง
บ้านคุยแขวน

โทรศัพท์


รัตนา แผ่ทอง
บ้านคุยแขวน

โทรศัพท์


อดุล พุ่มภัทรพงศ์
บ้านไร่ดง

โทรศัพท์ 0932715414


วลัญช์สิตางศุ์ ศรีเกษม
หนองแขมประชาสรรค์

โทรศัพท์ 055749885


สมเกียรติ ศรีเกษม
หนองแขมประชาสรรค์

โทรศัพท์ 055749885


กรปภา จันทร์ศรี
บ้านวังเฉลียง

โทรศัพท์ 0869035799


ปาริสา ขาวขำ
อนุบาลไทรงาม

โทรศัพท์ 055791116


นายประกอบ สาระไกร
บ้านเนินสำราญราษฎร์พัฒนา

โทรศัพท์


วิโรจน์ ลำเจริญ
สิริแก้วเจริญ

โทรศัพท์ 055760144


กัลยา แคนลาด
สิริแก้วเจริญ

โทรศัพท์ 055760144


นางสาวจันจิรา ทรัพย์เจ้าพญา
บ้านแก้วสุวรรณ

โทรศัพท์ 055754218


วาสนา สว่างเพียร
บ้านแก้วสุวรรณ

โทรศัพท์ 055754218


ทัศนีย์ หมู่ตำ
บ้านหนองคล้า

โทรศัพท์ 055775112


สมรจน์ พิลาลี
บ้านโนนใหญ่

โทรศัพท์ 055701324


นายอายุวัฒน์ ทองนวม
บ้านโนนใหญ่

โทรศัพท์ 055701324


สุชัญญา บัวผัน
บ้านเนินกรอย

โทรศัพท์ 055855615


นายธวัชชัย โตนาค
บ้านหนองทอง

โทรศัพท์ 0862019707


จำเนียร วรขะจี
บ้านหนองทอง

โทรศัพท์ 0862019707


นายสามารถ นึกรักษ์
บ้านใหม่สามัคคี

โทรศัพท์ 055715417


นายไพโรจน์ คนทน
บ้านใหม่สามัคคี

โทรศัพท์ 055715417


ศิวัชญา มัทยา
บ้านจิกคันช้อน

โทรศัพท์ 0898572684


อุมาพร เชิดนอก
บ้านหนองหัวควาย

โทรศัพท์ 055754475


สุมณฑา ศรีสมบุญ
บ้านพานทอง

โทรศัพท์


สุจิตรา เชื้อกุลนันท์
บ้านโนนจั่น

โทรศัพท์ 055860372


สาโรจน์ จันทัน
บ้านโนนจั่น

โทรศัพท์ 055860372


นายบุญเรือง เรืองวงษ์
บ้านหนองไม้กอง

โทรศัพท์ 055859239


วราภรณ์ รอไธสง
อ่อนวิมลราษฎร์วิทยา

โทรศัพท์ 055859239


พุทธรักษา เย็นฉ่ำ
อ่อนวิมลราษฎร์วิทยา

โทรศัพท์ 055859239


จารุวรรณ ดามาพงษ์
ยั่งยืนราษฎร์วิทยา

โทรศัพท์ 055776022


กรกนก เตชะชัย
บ้านหนองแม่แตง (ธรรมศาสตร์อาสา)

โทรศัพท์ 055859090


นางสาวชลธิชา แสงเสน
บ้านตอรัง

โทรศัพท์ 055020158


นางกัญญา บุญหลัง
บ้านไผ่ตาสุ่ม

โทรศัพท์ 055741989


อัจฉราวรรณ จำปาวงษ์
หนองลวกราษฎร์บำรุง

โทรศัพท์ 055859618


นางสาวเสาวภา ภู่จีน
หนองลวกราษฎร์บำรุง

โทรศัพท์ 055859618


นางอุทุมพร ปัตถา
หนองลวกราษฎร์บำรุง

โทรศัพท์ 055859618


บัณฑิต เจียระบรรพ
บ้านจิกลาด

โทรศัพท์ 055760021


นางสาววรรธนา ทองมี
บ้านทุ่งมหาชัย

โทรศัพท์ 055754259


นางทิวากร เกตทิม
บ้านวังโขน

โทรศัพท์ 055741535


นางสาวมลฑาทิพย์ เบ้าใหญ่
บ้านแม่บัว

โทรศัพท์ 055701303


Nucaba Joomas
บ้านป่าถั่ว

โทรศัพท์ 055740642


นายอนุชา คำภาบุตร
ห้วยใหญ่ยางงาม

โทรศัพท์ 0898642268


พจมาน บุญพุ่ม
ห้วยใหญ่ยางงาม

โทรศัพท์ 0898642268


นายอนันต์ สามงามยา
บ้านทุ่งมหาศาล

โทรศัพท์ -


เสาวภาคย์ คำมูล
บ้านทุ่งมหาศาล

โทรศัพท์ -


เนตรนภา อยู่แก้ว
บ้านหัวยาง

โทรศัพท์


นวลจันทร์ ชัยรินทร์
บ้านบ่อแก้ว

โทรศัพท์ 055860132


จินดาพร ทรงคุณ
อนุบาลลานกระบือ

โทรศัพท์ 055769080


นายชะเล อินเกตุ
อนุบาลลานกระบือ

โทรศัพท์ 055769080


นิจวรีย์ อินทรีย์
อนุบาลลานกระบือ

โทรศัพท์ 055769080


จินดาพร ทรงคุณ
บ้านปลักไม้ดำ

โทรศัพท์ 055701274


อรรณพ พุ่มปาน
บ้านปลักไม้ดำ

โทรศัพท์ 055701274


นางสาวจิรพรรณ ราชบุรี
บ้านหนองแขม

โทรศัพท์ 055749460


นายโกวิทย์ คำบุญ
นิคมสร้างตนเองบางระกำ 5

โทรศัพท์ 08-8162-7438


กรรณิการ์ ธิกาพันธ์วรรณา
นิคมสร้างตนเองบางระกำ 5

โทรศัพท์ 08-8162-7438


รินดา สังข์โท
บ้านหนองละมั่งทอง

โทรศัพท์ -


เพชรนภา ด่อนแผ้ว
บ้านเด่นพระ

โทรศัพท์ 055749016


พัชรี หอมรื่น
บ้านบึงทับแรต

โทรศัพท์ -


สุพร อิ่มอินทร์
บ้านบึงกระดาน

โทรศัพท์ -


นางสมถวิล จูด้วง
บ้านบึงกระดาน

โทรศัพท์ -


วิภาวี เนียมสวรรค์
บ้านช่องลม

โทรศัพท์ 0896436274


รุ่งนภา สุปัตติ
บ้านลานตาบัว

โทรศัพท์ 055760103


วิภาดารัตน์ จุลกลับ
บ้านลานตาบัว

โทรศัพท์ 055760103


นางสาวนงเยาว์ เวียงผดุง
บ้านประชาสุขสันต์

โทรศัพท์ 055856340


นายทัพพสาร มั่นชาวนา
บ้านเกศกาสร

โทรศัพท์ 055856084


ภานุพงศ์ สิงห์คราม
บ้านปรือพันไถ

โทรศัพท์ 055755234


กมล ชูรัตน์
บ้านหร่ายการ้อง

โทรศัพท์ -


อลงกรณ์ แพงไธสงค์
วัฒนราษฎร์ศึกษา

โทรศัพท์ 055-759954


alongkorn phaengthisong
วัฒนราษฎร์ศึกษา

โทรศัพท์ 055-759954


นราวิชญ์ ผ่านสถิน
บ้านหนองปากดง

โทรศัพท์ -


เกศิณี น่วมเจริญ
บ้านทรายทอง

โทรศัพท์ 055029596


วงศ์สถิตย์ พริกสี
บ้านหนองมะเกาะ

โทรศัพท์ -


ประนพ โยชนะ
บ้านหนองมะเกาะ

โทรศัพท์ -


นิตยา ขอนทอง
บ้านบึงมาลย์

โทรศัพท์ 055760100


นิตยา ขอนทอง
บ้านบึงมาลย์

โทรศัพท์ 055760100


นางสาวนารีรัตน์ ทองรักษ์
บ้านบึงมาลย์

โทรศัพท์ 055760100


นายวัชรพงษ์ อ้นเกษ
บ้านสุรเดชสามัคคี

โทรศัพท์ 055-029598


นายชูเกียรติ มูลจรัส
บ้านสุรเดชสามัคคี

โทรศัพท์ 055-029598


สุดารัตน์ แจงทอง
บ้านใหม่สามัคคี

โทรศัพท์ 055760123


นายนำพล ธินวล
บ้านหนองหลวง

โทรศัพท์ 055857108


รัชญาพร วัตตเสรี
บ้านประดาเจ็ดรัง

โทรศัพท์ -


กฤษณา ทิมแสน
บ้านอินทรานุสรณ์

โทรศัพท์ 055760102


ฤทัยรัตน์ ดอกบัว
บ้านคุยมะม่วง

โทรศัพท์ -


ณรงค์ เรืองวงษ์
ไทยรัฐวิทยา 16 (บ้านโนนพลวง)

โทรศัพท์ 055731167


วันเพ็ญ คำบุญ
บ้านอาชานุสรณ์

โทรศัพท์ 055731337


นางสาวสุวรรณา แจงบัว
บ้านอาชานุสรณ์

โทรศัพท์ 055731337


นางเบญจมาศ ชินพะวอ
บ้านหนองจิก

โทรศัพท์ 055769597


ณัฐพงศ์ ทวีรัตน์
บ้านจันทิมา

โทรศัพท์


ระวิดา เทียมเมฆ
บ้านโกสัมพี(วิเศษน้อมมิตรอนุกูล)

โทรศัพท์ 055029801


นายมนัส ผลไพบูลย์
บ้านโกสัมพี(วิเศษน้อมมิตรอนุกูล)

โทรศัพท์ 055029801


กรรณิกา ฟักแฟง
บ้านมะเดื่อชุมพร

โทรศัพท์ 055715430


นายสุรพันธ์ มะลิลา
อนุบาลโกสัมพีนคร(บ้านท่าคูณ)

โทรศัพท์ -


วราพร โสประดิษฐ์
อนุบาลโกสัมพีนคร(บ้านท่าคูณ)

โทรศัพท์ -


สรรติ ชัยฤทธิ์
อนุบาลโกสัมพีนคร(บ้านท่าคูณ)

โทรศัพท์ -


นายวรพล พละทรัพย์
บ้านไร่ลำปาง

โทรศัพท์ 055029805


นางศรีสุลักษณ์ พละทรัพย์
บ้านไทยทวี

โทรศัพท์ 055760034


นายปรัชญา แก่งศิริ
บ้านดงซ่อม

โทรศัพท์ 055760026


ปรัชญา แก่งศิริ
บ้านดงซ่อม

โทรศัพท์ 055760026


อาทิตย์ อภิวัฒน์ปุญญบาล
บ้านดงซ่อม

โทรศัพท์ 055760026


นางสาวสายฝน แจ้งถิ่นป่า
บ้านหนองแดน

โทรศัพท์ 055029806


เมธาวี คำรินทร์
บ้านหนองแดน

โทรศัพท์ 055029806


นางจิราพร พรมจันทร์
บ้านหนองแดน

โทรศัพท์ 055029806


นายมนตรี แสงท้าว
บ้านหนองวัวดำ

โทรศัพท์ 055715432


นางวรุณี แรมไธสง
บ้านโนนสมบูรณ์

โทรศัพท์ 055029804


นางสาวสมฤดี แก้วกระจ่าง
บ้านโนนสมบูรณ์

โทรศัพท์ 055029804


อนุวัตน์ ต่องสุนทร
บ้านหนองแดน สาขาโละโคะ

โทรศัพท์ -


อนุวัตน์ ต่องสุนทร
บ้านหนองแดน สาขาบ้านโละโคะ

โทรศัพท์ -


เกศริน พูลสมบัติ
บ้านเกาะรากเสียด

โทรศัพท์ -


นางสาวกรพิน วัฒนศิริ
บ้านเกาะรากเสียด

โทรศัพท์ -


นางทิพวรรณ เพื่อวงษ์
บ้านวังชมภู

โทรศัพท์ 0862046740


สุภาพร กิตติพันธ์
บ้านใหม่พัฒนา

โทรศัพท์ 055760088


น.ส.เกศริน สุวรรณเจริญ
บ้านคลองเมือง

โทรศัพท์ -


ชลธิภา วัชรภัทร
บ้านคลองเมือง

โทรศัพท์ -


วราภา ปานทองคำ
บ้านคลองเมือง

โทรศัพท์ -


พรฟ้า ดุรงคเวโรจน์
บ้านลานดอกไม้

โทรศัพท์ 055745011


นางจำรัส คำบรรลือ
บ้านลานดอกไม้

โทรศัพท์ 055745011


พัชรี ทองคำ
บ้านลานดอกไม้

โทรศัพท์ 055745011


Surat Songwattana
บ้านเกาะพิมูล

โทรศัพท์ 0831645385


กิตติศักดิ์ ผลไพบูลย์
ยอดประชาสรรค์

โทรศัพท์ 055760091


จินตนา ภมรคล
สพป.กำแพงเพชร เขต 1

โทรศัพท์


จินตนา ภมรคล
สพป.กำแพงเพชร เขต 1

โทรศัพท์


ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน