ยินดีต้อนรับ

รายชื่อเจ้าหน้าที่

[งานข้อมูลสารสนเทศโรงเรียน] [งานข้อมูลเขตพื้นที่]
ณรงค์ บุญเกิด
บ้านสุวรรณภูมิ

โทรศัพท์ 0836258876


นางพิศสมัย จิวเดช
บ้านสุวรรณภูมิ

โทรศัพท์ 0871940556


ภูมินทร์ ปัญญาเสน
บ้านนาบ่อคำ

โทรศัพท์ 0848149609


วัชระ ทับทองหลาง
นารีราษฎร์สามัคคี

โทรศัพท์ 0862152416


ดลณภา มิ่งใย
บ้านชัยภูมิ

โทรศัพท์ 0899071133


นพรรณพ ศรีสวัสดิ์
แนะนำราษฎร์บำรุง

โทรศัพท์ 0844913637


สุพชัย วงศ์สกุลเกียรติ
ผินสหราษฎร์พัฒนา

โทรศัพท์ 0899030006


นางกัญญาณัฐ โรจนวิเชียร
บ้านเขาวังเยี่ยม

โทรศัพท์ 0810409119


สุรพล ศรีตะลา
บ้านเขาวังเยี่ยม

โทรศัพท์ 0862135735


นายโกวิท ศิริเมืองมูล
บ้านศรีไกรลาศ

โทรศัพท์ 0895634916


เยาวลักษณ์ กัทชลี
บ้านปางขนุน

โทรศัพท์ 0895628295


นายพีรชัย เกณเกตุกรณ์
บ้านหนองกรด

โทรศัพท์ 0873097814


นายชาติชาย ปิ่นจุลัย
ประชาสันติภาพ(วงศ์สุดใจอุปถัมภ์)

โทรศัพท์ 0862173945


อรุณรัตน์ มาลีน้อย
บ้านโพธิ์สวัสดิ์

โทรศัพท์ 0935878810


นางสาวกันต์กนิษฐ์ โพธิ์มาก
บ้านโนนสมอ

โทรศัพท์ 0813945113


อภิชาติ ประสารศรี
บ้านบ่อตาโพธิ์

โทรศัพท์ 0812838626


สมปอง กมลวิบูลย์
บ้านตลุกงาม

โทรศัพท์ 0871975172


นางสาวอัจจิมา แก้วบัวดี
บ้านคลองเรือ

โทรศัพท์ 055-762210 089-7057234


ศุภร ศุภราทิตย์
อนุบาลเมืองกำแพงเพชร(บ้านนครชุม)

โทรศัพท์ 055799250


ธรรมศาสตร์ ถาวรสุข
อนุบาลเมืองกำแพงเพชร(บ้านนครชุม)

โทรศัพท์ 0873199920


Kru mam
วัดพระบรมธาตุ

โทรศัพท์ 0906852441


นางพันทิพา พรหมมินทร์
บ้านทุ่งเศรษฐี

โทรศัพท์ 055738711


PREEYAPORN YAYAPAO
สาธิต

โทรศัพท์ 0862008944


ฐิติพร จินดาพงษ์
สาธิต

โทรศัพท์ 055840682


ปรัขญา แก่งศิริ
บ้านโนนม่วง

โทรศัพท์ 0819996072


นางมาลัย อภิชัย
บ้านน้ำโท้ง

โทรศัพท์ 055746666


จิฬาพร ยศสาย
บ้านน้ำโท้ง

โทรศัพท์ 055746666


บุญลือ ลือไกล
บ้านน้ำโท้ง

โทรศัพท์ 055736203


เช่นชนก สิ้วอินทร์
วัดคูยาง

โทรศัพท์ 089-9616721


เพชร ชมภูรัตน์
อนุบาลกำแพงเพชร

โทรศัพท์ 0870067095


รจนา แสนแก้ว
อนุบาลกำแพงเพชร

โทรศัพท์ 055774143


นางบุญเขมมา ประสานสิน
บ้านบ่อสามแสน

โทรศัพท์ 0816056501


ปางทิพย์ วงษ์ถาวร
บ้านลำมะโกรก

โทรศัพท์ 0818865672


พิชญาภา วงษ์สกุลพิน
บ้านลำมะโกรก

โทรศัพท์ 0895685394


paphichaya suksap
บ้านหนองสะแก

โทรศัพท์ 0899603693


สุทธิรักษ์ ลุ่มลึก
บ้านโขมงหัก

โทรศัพท์ 0857331159


พัฒทรพงศ์ โพธิ์จันทร์
บ้านโขมงหัก

โทรศัพท์ 0862082117


นายชูรัช สุขทรัพย์
บ้านวังโบสถ์

โทรศัพท์ 0853478866


ภานุพงศ์ บรรพตธรรม
บ้านวังโบสถ์

โทรศัพท์ 0920311092


นางสาวอัจฉรา ทองรวม
นิคมสร้างตนเอง 1 (ทุ่งโพธิ์ทะเล)

โทรศัพท์ 0918398337


สุภาวิณี ลุสมบัติ
นิคมสร้างตนเอง 2 (บ่อทอง)

โทรศัพท์ 0895678281


สุภาวิณี ลุสมบัติ
นิคมสร้างตนเอง 2 (บ่อทอง)

โทรศัพท์ 0895678281


อลงกรณ์ ป้อมใย
นิคมสร้างตนเอง 5 (สระเตย)

โทรศัพท์ 0871993443


พรทิพา พันธุ์จันทร์ดี
บ้านหนองเต่าสามัคคี

โทรศัพท์ 0882933401


สมเกียรติ ภูสมศรี
บ้านสระสิงห์โต

โทรศัพท์ 0872546950


นางสนิท สมจิโน
ยางเลียงราษฎร์พัฒนา

โทรศัพท์ 0873164621


กนกกาญจน์ ด้วงเนียม
ยางเลียงราษฎร์พัฒนา

โทรศัพท์ 0858776428


นางบำรุง ไกรสอน
จำรูญชัยพฤกษ์ราษฎร์วิทยา

โทรศัพท์ 0895646332


ภาณุพงศ์ อินทร์อ่อน
จำรูญชัยพฤกษ์ราษฎร์วิทยา

โทรศัพท์ 0878444266


นางรุ่งราวัลย์ พุ่มริ้ว
บ้านวังทอง

โทรศัพท์ 0846046517


นายชาญ เพ็งภักดี
บ้านวังทอง

โทรศัพท์ 0818730041


ภาณุพงศ์ อินทร์อ่อน
บ้านวังทอง

โทรศัพท์ 0878444266


นายสมพงษ์ สุขอู๊ด
บ้านหนองหญ้ามุ้ง

โทรศัพท์ 0836274490


สรัชฌา จุฬพันธ์ทอง
บ้านหนองรี

โทรศัพท์ 0875740183


สรัชฌา จุฬพันธ์ทอง
บ้านหนองรี

โทรศัพท์ 0875740183


ภาณุพงศ์ อินทร์อ่อน
บ้านหนองรี

โทรศัพท์ 0878444266


วรารัตน์ แย้มโกเมนทร์
นิยมราษฎร์วิทยา

โทรศัพท์ 0862068842


ประกิจ คำวลี
นิยมราษฎร์วิทยา

โทรศัพท์ 0881450742


เสาวภาคย์ คำมูล
บ้านเขาน้ำเพชร

โทรศัพท์ 0857577084


กนกกาญจน์ ด้วงเนียม
บ้านเขาน้ำเพชร

โทรศัพท์ 0858776428


สมเจตน์ กาเทียม
บ้านเขาน้ำเพชร

โทรศัพท์ 0858776428


ชูชีพ วัชรพัฒนกุล
บ้านปางเรือ(จุฬาสงเคราะห์)

โทรศัพท์ 0875689069


รุ่งนภา คำโม
คลองใหญ่วิทยา

โทรศัพท์ 0801176462


กลองทิพย์ เกตุแก้ว
คลองใหญ่วิทยา

โทรศัพท์ 0898568417


รักชนก รอดเกตุ
บ้านไตรตรึงษ์

โทรศัพท์ 055796122


นายคเณศ พรมประไพ
บ้านคลองสีนวล

โทรศัพท์ 08-1886-4093


นายคเณศ พรมประไพ
บ้านคลองสีนวล

โทรศัพท์ 08-1886-4093


มาลี เพชรพิพัฒน์
บ้านธำมรงค์(รองประชาสงเคราะห์)

โทรศัพท์ 0814759870


บุญเลิศ คำกล่อม
บ้านวังประดา

โทรศัพท์ 0818864640


อิศรา บุญงาม
บ้านดงตาจันทร์

โทรศัพท์ 0824037331


ชูศิลป์ แย้มโกเมน
บ้านดงตาจันทร์

โทรศัพท์ 0871976469


นายสมศักดิ์ รอดสม
ชุมชนบ้านหนองปลิง(นาคอุปถัมภ์)

โทรศัพท์ 0897042667


ประพัฒน์ อินทรสูต
บ้านน้ำดิบ(ศรีกำแพงอุปถัมภ์)

โทรศัพท์ 0882256721


ปกรณ์ กระบวนศรี
บ้านคลองห้วยทราย

โทรศัพท์ 0819537637


นายชัยพร พูลเขียว
วัดกัลปพฤกษ์

โทรศัพท์ 0817859394


สมพร กิ่งวาที
วัดอรัญญิกาวาสน์

โทรศัพท์ 0810408163


สมพร กิ่งวาที
วัดอรัญญิกาวาสน์

โทรศัพท์ 0810408163


ณัฐพงษ์ เสือคำรณ
บ้านเกาะน้ำโจน

โทรศัพท์ 0880997580


นายนฤดล เทศประสิทธิ์
บ้านลานหิน

โทรศัพท์ 0815323890


นายนฤดล เทศประสิทธิ์
บ้านลานหิน

โทรศัพท์ 0815323890


jantana mankong
อ่างทองพัฒนา(สนง.สลากกินแบ่งสงเคราะห์)

โทรศัพท์ 055-705631


นางพัชรินทร์ เอมแย้ม
บ้านทุ่งตาพุก

โทรศัพท์ 0897048009


นางอัมพร คงสิน
ประชารัฐพัฒนา

โทรศัพท์ 0810402939


กัญญา บุญแตง
บ้านโนนโก

โทรศัพท์ 0872058273


นายวัลลภ ญาณรังษี
สหวิทยาคม

โทรศัพท์ 0913952567


นางสาวสมพร พิลาลี
บ้านทรงธรรม

โทรศัพท์ 0896387064


ตรีเพ็ชร มีศิลป์
บ้านทรงธรรม

โทรศัพท์ 0890056488


นางนงลักษณ์ ชูเฉลิม
วัดราษฎร์เจริญพร

โทรศัพท์ 0812814706


นายเสมียน สะมะถะธัญกร
วัดราษฎร์เจริญพร

โทรศัพท์ 0963045844


สุภาพ บัวคลี่
บ้านไทรย้อย

โทรศัพท์ 089-8394453


สุภาพ บัวคลี่
บ้านไทรย้อย

โทรศัพท์ 0898394453


ปรัชญา แก่งศิริ
บ้านทุ่งสวน

โทรศัพท์ 0819996072


ณัฐมน จันทร์พรหม
ชุมชนบ้านคณฑี(ประสิทธิ์อุปถัมภ์)

โทรศัพท์ 0817073417


น.ส.นันทนา สนิทมาก
ชุมชนบ้านคณฑี(ประสิทธิ์อุปถัมภ์)

โทรศัพท์ 0862068929


นางสาวธาฬินี โยชนะ
ชุมชนบ้านคณฑี(ประสิทธิ์อุปถัมภ์)

โทรศัพท์ 0834127871


นายสุวิน อ่อนฉ่ำ
บ้านท่าตะคร้อ

โทรศัพท์ 0862002634


สุภาณี แสงแก้ว
บ้านเทพนคร

โทรศัพท์ 0867889906


พชรพร อินทรสูต
ปราสาทอนุสรณ์

โทรศัพท์ 0818874078


นายธัญญาฤทธิ์ แดงใจ
บ้านท่าเสลี่ยง

โทรศัพท์ 0839628222


เรณู รื่นรวย
บ้านโพธิ์พัฒนา

โทรศัพท์ 0913837528


เกษ วิชาวงษ์
บ้านใหม่สามัคคี

โทรศัพท์ 0871971964


ปนัดดา ยอดทอง
บ้านหงษ์ทอง

โทรศัพท์ 0895650894


นางสาวปนัดดา ยอดทอง
บ้านหงษ์ทอง

โทรศัพท์ 0895650894


กาญจนา อำนวย
บ้านเทียมเจริญ

โทรศัพท์ 084-8223188


นางอัมพร คงหาญ
บ้านเทียมเจริญ

โทรศัพท์ 0872087614


นายนพดล อินทฉิม
บ้านดาดทองเจริญ

โทรศัพท์ 086-2012249


นางลัดดาวัลย์ กรุดฉ่ำ
บ้านหนองใหญ่

โทรศัพท์ 087-2086696


อัมพิกา พุทธสอน
บ้านคลองใหญ่ใต้

โทรศัพท์ 0871022314


อัมพิกา พุทธสอน
บ้านคลองใหญ่ใต้

โทรศัพท์ 0871022314


นางศิริกัญญา โคตรภักดี
บ้านวังตะเคียน

โทรศัพท์ 0818876950


ศิริกัญญา สวนหอม
บ้านวังน้ำขาว

โทรศัพท์ 0805073048


ธีระชาติ ปะตังทะสา
บ้านหนองขาม

โทรศัพท์ 0890577534


นางสาวเมษยา เพ็ชรคง
อนุบาลพรานกระต่าย

โทรศัพท์ 0824035913


ณฐมน อุบลสว่างวงศ์
บ้านพรานกระต่าย

โทรศัพท์ 091-1466406,088-2939023


นายเวนิต อนุสรณ์ประดิษฐ์
ชุมชนบ้านเขาแก้ว

โทรศัพท์ 0895627686


น้ำทิพย์ แสงสิริปรีชา
วัดโพธาราม

โทรศัพท์ 0882800573


พิมพ์ใจ เนื้อไม้
บ้านเขาสว่างอารมณ์

โทรศัพท์ 0818869674


วีระ ถาวร
บ้านเขาสว่างอารมณ์

โทรศัพท์ 0899611829


ชัยยศ กงบังเกิด
บ้านหนองตากล้า

โทรศัพท์ 0871970189


นายชัยยศ กงบังเกิด
บ้านหนองตากล้า

โทรศัพท์ 0871970189


นายรัชเวทย์ เกื้อกูล
บ้านใหม่เขานิยม

โทรศัพท์ 0917352411


นางสาวนาฏอนงค์ จันทร์เขียว
บ้านวังชะโอน

โทรศัพท์ 0898591401


วิษณุ บุญเพ็ง
บ้านเก่า

โทรศัพท์ 0898391746


จิรโชติ คุ้มเณร
บ้านวังไม้แดง

โทรศัพท์ 0805110482


วีระชัย จันทะเสน
บ้านสมอโคน

โทรศัพท์ 0896403687


ปิยาภรณ์ อาสารบ
บ้านน้ำดิบมะพร้าว

โทรศัพท์ 0846203403


นายพิพัฒน์ อภัยภักดี
บ้านลานสะเดา

โทรศัพท์ 0862128967


นายดิเรก ฟักบัว
บ้านนานอก

โทรศัพท์ 0898394636


ปิยะนุช แจ่มหม้อ
บ้านลานทอง

โทรศัพท์ 055760059


พงษ์พันธ์ ฉิมโหมด
บ้านลานกระทิง

โทรศัพท์ 055760057


นายธนัชชา รวยอบกลิ่น
บ้านคุยป่ารัง

โทรศัพท์ 0899066522


อัมพร จันทร์งาม
บ้านคุยป่ายาง

โทรศัพท์ 0894375349


นางสาวเกตชรินทร์ อิ่นคำ
บ้านเขาคีริส

โทรศัพท์ 0875664685


วรลักษณ์ โพธิ์บัลลังค์
บ้านหนองโสน

โทรศัพท์ 0811712996


นางสาวกรรณิการ์ โพธิ์รี
บ้านเมืองพาน

โทรศัพท์ 0801886409


นางสาวกรรณิการ์ โพธิ์รี
บ้านเมืองพาน

โทรศัพท์ 0801886409


นายอุดม พลกล้า
บ้านบึงลูกนก

โทรศัพท์ 0898571085


นายฉลอง เฉยบัว
บ้านบึงลูกนก

โทรศัพท์ 0827722897


นางสาวปิยะมาศ เมฆสินธุ์
บ้านทุ่งรวงทอง

โทรศัพท์ 0833311985


pornpimon yimjaroen
บ้านทุ่งรวงทอง

โทรศัพท์ 0805047111


นายเทวินทร์ คีรีรมย์
บ้านหนองหัววัว

โทรศัพท์ 081-7075938


สุนทรี สุขศิลป์วิทยา
บ้านหนองหัววัว

โทรศัพท์ 0872056553


สุนทรี สุขศิลป์วิทยา
บ้านหนองหัววัว

โทรศัพท์ 0872056553


นางสาววรรณกร ชูแผ้ว
บ้านคลองห้วยยั้ง

โทรศัพท์ 0869953920


นายคฑาหัตถ์ พลอาจ
บ้านบางลาด

โทรศัพท์ 087-1996655


สมชาย ทุมอาริยะ
บ้านบางลาด

โทรศัพท์ 0899571561


ชานนท์ สุขสอาด
บ้านลานไผ่

โทรศัพท์ 0894379244


ทัยวัน ใจกองคำ
บ้านลานช้างท่าว

โทรศัพท์ 055760058


อาษา ชำนาญเดชสกุล
บ้านวังตะแบก

โทรศัพท์ 0869354920


ทิพากร ถนอมศักดิ์
บ้านคุยประดู่

โทรศัพท์ 0888173788


นายประมวล องอาจ
บ้านคุยประดู่

โทรศัพท์ 0810448579


วรรณกร ชูแผ้ว
บ้านสุขขุม(อนุสรณ์พลยงค์)

โทรศัพท์ 0869953920


นายบุญเลิศ เทพสกุล
บ้านห้วยน้ำใส

โทรศัพท์ 0892697336


สมุทร ศรีไพร
บ้านวังมะค่า

โทรศัพท์ 0892258194


วรรณกร ชูแผ้ว
บ้านแคทอง

โทรศัพท์ 0869953920


พรรณทิพา หอมรื่น
บ้านนาป่าแดง

โทรศัพท์ 0872020278


นางสาวศนิ บุบผาสุข
บ้านบึงพิไกร

โทรศัพท์ 0875844832


นายประเสริฐ เงินทอง
บ้านคุยบ้านโอง

โทรศัพท์ 0878442709


นายประเสริฐ เงินทอง
บ้านคุยบ้านโอง

โทรศัพท์ 0878442709


นายประเสริฐ เงินทอง
บ้านคุยบ้านโอง

โทรศัพท์ 0878442709ะ


นายประเสริฐ เงินทอง
บ้านคุยบ้านโอง

โทรศัพท์ 0878442709


นายประเสริฐ เงินทอง
บ้านคุยบ้านโอง

โทรศัพท์ 0878442709


นายประเสริฐ เงินทอง
บ้านคุยบ้านโอง

โทรศัพท์ 0878442709


รัตนา แผ่ทอง
บ้านคุยแขวน

โทรศัพท์ 0871947869


รัตนา แผ่ทอง
บ้านคุยแขวน

โทรศัพท์ 0871947869


นายสมเกียรติ ศรีเกษม
หนองแขมประชาสรรค์

โทรศัพท์ 0873193423


สมเกียรติ ศรีเกษม
หนองแขมประชาสรรค์

โทรศัพท์ 0873193423


สุชัญญา บัวผัน
อนุบาลไทรงาม

โทรศัพท์ 087-8422505


วิโรจน์ ลำเจริญ
สิริแก้วเจริญ

โทรศัพท์ 0839595138


นางสาวจันจิรา ทรัพย์เจ้าพญา
บ้านแก้วสุวรรณ

โทรศัพท์ 0891725180


วาสนา สว่างเพียร
บ้านแก้วสุวรรณ

โทรศัพท์ 0831654336


วาสนา สว่างเพียร
บ้านแก้วสุวรรณ

โทรศัพท์ 0831654336


เฉลิมวุฒิ หอมระรื่น
บ้านหนองคล้า

โทรศัพท์ 0812812189


เฉลิมวุฒิ หอมระรื่น
บ้านหนองคล้า

โทรศัพท์ 0812812189


เฉลิมวุฒิ หอมระรื่น
บ้านหนองคล้า

โทรศัพท์ 0812812189


สมรจน์ พิลาลี
บ้านโนนใหญ่

โทรศัพท์ 0808386669


กรรณิการ์ จันทร์ต้น
บ้านเนินกรอย

โทรศัพท์ 088-4265902


นายธวัชชัย โตนาค
บ้านหนองทอง

โทรศัพท์ 0848196311


จำเนียร วรขะจี
บ้านหนองทอง

โทรศัพท์ 0862019707


นายสามารถ นึกรักษ์
บ้านใหม่สามัคคี

โทรศัพท์ 0862177440


นายไพโรจน์ คนทน
บ้านใหม่สามัคคี

โทรศัพท์ 0846219782


อัจฉรา จิตสนธิ
บ้านจิกคันช้อน

โทรศัพท์ 0878241289


อัญมณี ขันกสิกรรม
บ้านพานทอง

โทรศัพท์ 0836250516


สุจิตรา โสดาจันทร์
บ้านโนนจั่น

โทรศัพท์ 055860372


สาโรจน์ จันทัน
บ้านโนนจั่น

โทรศัพท์ 0831653846


นางสาวกฤตยา ทบหล้า
บ้านหนองไม้กอง

โทรศัพท์ 0862063459


นางสาวกฤตยา ทบหล้า
บ้านหนองไม้กอง

โทรศัพท์ 0862063459


วราภรณ์ รอไธสง
อ่อนวิมลราษฎร์วิทยา

โทรศัพท์ 0836289960


นายวันชัย แสงเสน
ยั่งยืนราษฎร์วิทยา

โทรศัพท์ 0819628542


ทิวาห์ บุญรอด
บ้านหนองแม่แตง (ธรรมศาสตร์อาสา)

โทรศัพท์ 0869362404


เบญจมาศ ผิวขาว
บ้านหนองแม่แตง (ธรรมศาสตร์อาสา)

โทรศัพท์ 0852030799


นายพรหมมาตร์ ศรีแก้ว
บ้านตอรัง

โทรศัพท์ 0828826980


นายพรหมมาตร์ ศรีแก้ว
บ้านตอรัง

โทรศัพท์ 0828826980


นายพรหมมาตร์ ศรีแก้ว
บ้านตอรัง

โทรศัพท์ 0828826980


สุดาลักษณ์ พรหมวิหาร
บ้านไผ่ตาสุ่ม

โทรศัพท์ 0894369741


กชพรรณ บุญตาม
บ้านไผ่ตาสุ่ม

โทรศัพท์ 0912960998


กชพรรณ บุญตาม
บ้านไผ่ตาสุ่ม

โทรศัพท์ 0912960998


อัจฉราวรรณ จำปาวงษ์
หนองลวกราษฎร์บำรุง

โทรศัพท์ 081-7182440


สุขขุมภัณฐ์ ทองสุก
บ้านจิกลาด

โทรศัพท์ 0828784947


นางสาววรรธนา ทองมี
บ้านทุ่งมหาชัย

โทรศัพท์ 0892729442


นางทิวากร เกตทิม
บ้านวังโขน

โทรศัพท์ 081-0409585


นางเกศรา กมลเวชช์
บ้านแม่บัว

โทรศัพท์ 0831634148


sukanlaya sabpathon
บ้านป่าถั่ว

โทรศัพท์ 055758574


นางนริศรา ลีลา
ห้วยใหญ่ยางงาม

โทรศัพท์ 0854009354


นายอนันต์ สามงามยา
บ้านทุ่งมหาศาล

โทรศัพท์ 0817854088


เนตรนภา อยู่แก้ว
บ้านหัวยาง

โทรศัพท์ 0862125185


นวลจันทร์ ชัยรินทร์
บ้านบ่อแก้ว

โทรศัพท์ 0862080191


จินดาพร ทรงคุณ
อนุบาลลานกระบือ

โทรศัพท์ 0888627816


จินดาพร ทรงคุณ
บ้านปลักไม้ดำ

โทรศัพท์ 0888627816


อรรณพ พุ่มปาน
บ้านปลักไม้ดำ

โทรศัพท์ 0869320076


นายกิตติคุณ อินทนนท์
บ้านหนองแขม

โทรศัพท์ 0831671579


กิตติคุณ อินทนนท์
บ้านหนองแขม

โทรศัพท์ 0831671579


นายโกวิทย์ คำบุญ
นิคมสร้างตนเองบางระกำ 5

โทรศัพท์ 0817078556


กรรณิการ์ ธิกาพันธ์วรรณา
นิคมสร้างตนเองบางระกำ 5

โทรศัพท์ 0899077589


ปณดา แจ้งโถง
บ้านหนองละมั่งทอง

โทรศัพท์ 0819718677


นายชานนท์ แสงผ่อง
บ้านบึงทับแรต

โทรศัพท์ 0845936241


สุพร อิ่มอินทร์
บ้านบึงกระดาน

โทรศัพท์ 0892688335


นางสมถวิล จูด้วง
บ้านบึงกระดาน

โทรศัพท์ 0878448156


นางสมถวิล จูด้วง
บ้านบึงกระดาน

โทรศัพท์ 0878448156


สุนันทา รัตนหิรัญวงศ์
บ้านช่องลม

โทรศัพท์ 0872024188


วิไลวรรณ ประเสริฐผล
บ้านลานตาบัว

โทรศัพท์ 0877314839


นางสาวนงเยาว์ เวียงผดุง
บ้านประชาสุขสันต์

โทรศัพท์ 0898567147


ปิ่นรัตน์ คล้ายประเสริฐ
บ้านเกศกาสร

โทรศัพท์ 0813793839


ปาริสา ขาวขำ
บ้านปรือพันไถ

โทรศัพท์ 0872051895


กมล ชูรัตน์
บ้านหร่ายการ้อง

โทรศัพท์ 0895080360


ธาฬินี โยชนะ
บ้านหนองปากดง

โทรศัพท์ 0834127871


เกศิณี น่วมเจริญ
บ้านทรายทอง

โทรศัพท์ 0877319350


ปรานอม นาวิก
บ้านหนองมะเกาะ

โทรศัพท์ 0810377134


นิตยา ขอนทอง
บ้านบึงมาลย์

โทรศัพท์ 055760100


นายวัชรพงษ์ อ้นเกษ
บ้านสุรเดชสามัคคี

โทรศัพท์ 0816749560


นายชูเกียรติ มูลจรัส
บ้านสุรเดชสามัคคี

โทรศัพท์ 0875713578


หฤทัย ภูผา
บ้านใหม่สามัคคี

โทรศัพท์ 055760123


นางสาวรัชนี หุ่นแก้ว
บ้านหนองหลวง

โทรศัพท์ 055857108


ณัฐกานต์ บุญคง
บ้านประดาเจ็ดรัง

โทรศัพท์ 0875203911


นายยุทธนา จันคง
บ้านอินทรานุสรณ์

โทรศัพท์ 055-706102


ฤทัยรัตน์ ดอกบัว
บ้านคุยมะม่วง

โทรศัพท์ 0812514683


ฤทัยรัตน์ ดอกบัว
บ้านคุยมะม่วง

โทรศัพท์ 0812514683


ณรงค์ เรืองวงษ์
ไทยรัฐวิทยา 16 (บ้านโนนพลวง)

โทรศัพท์ 084-6218245


นายณรงค์ เรืองวงษ์
ไทยรัฐวิทยา 16 (บ้านโนนพลวง)

โทรศัพท์ 0846218245


ณรงค์ เรืองวงษ์
ไทยรัฐวิทยา 16 (บ้านโนนพลวง)

โทรศัพท์ 0846218245


วันเพ็ญ คำบุญ
บ้านอาชานุสรณ์

โทรศัพท์ 0819539214


วันเพ็ญ คำบุญ
บ้านอาชานุสรณ์

โทรศัพท์ 0913804537


วันเพ็ญ คำบุญ
บ้านอาชานุสรณ์

โทรศัพท์ 0913804537


วันเพ็ญ คำบุญ
บ้านอาชานุสรณ์

โทรศัพท์ 0913804537


ทัศนีย์ แก้วกองทรัพย์
บ้านจันทิมา

โทรศัพท์ 0862019114


ระวิดา เทียมเมฆ
บ้านโกสัมพี(วิเศษน้อมมิตรอนุกูล)

โทรศัพท์ 0857291865


ระวิดา เทียมเมฆ
บ้านโกสัมพี(วิเศษน้อมมิตรอนุกูล)

โทรศัพท์ 0857291865


กรรณิกา ฟักแฟง
บ้านมะเดื่อชุมพร

โทรศัพท์ 0815323555


นายสุรพันธ์ มะลิลา
อนุบาลโกสัมพีนคร(บ้านท่าคูณ)

โทรศัพท์ 0812833413


วราพร โสประดิษฐ์
อนุบาลโกสัมพีนคร(บ้านท่าคูณ)

โทรศัพท์ 0815321623


นายวรพล พละทรัพย์
บ้านไร่ลำปาง

โทรศัพท์ 0900589271


นางศรีสุลักษณ์ พละทรัพย์
บ้านไทยทวี

โทรศัพท์ 0806851231


นายอุดม กองแก้ว
บ้านดงซ่อม

โทรศัพท์ 0813792192


เมธาวี คำรินทร์
บ้านหนองแดน

โทรศัพท์ 080-5091440


นายมนตรี แสงท้าว
บ้านหนองวัวดำ

โทรศัพท์ 082-1712869


นางวรุณี แรมไธสง
บ้านโนนสมบูรณ์

โทรศัพท์ 0817866218


หยาดฝน เผียนอก
บ้านหนองแดน สาขาบ้านโละโคะ

โทรศัพท์ 0862459718


หยาดฝน เผียนอก
บ้านหนองแดน สาขาบ้านโละโคะ

โทรศัพท์ 0862459718


เกศริน พูลสมบัติ
บ้านเกาะรากเสียด

โทรศัพท์ 0845981829


มานพ พิริยะพันธุ์
บ้านวังชมภู

โทรศัพท์ 0892699855


สุริยา ชูชีพ
บ้านท่านา

โทรศัพท์ 091-0298110


สุภาพร กิตติพันธ์
บ้านใหม่พัฒนา

โทรศัพท์ 0857264533


น.ส.เกศริน สุวรรณเจริญ
บ้านคลองเมือง

โทรศัพท์ 0813955809


พรฟ้า ดุรงคเวโรจน์
บ้านลานดอกไม้

โทรศัพท์ 0898585613


Surat Songwattana
บ้านเกาะพิมูล

โทรศัพท์ 0854018021


นางนิตยา บุญพยอม
ยอดประชาสรรค์

โทรศัพท์ 0817857722


นิตยา บุญพยอม
ยอดประชาสรรค์

โทรศัพท์ 0817857722

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
@Copyright 2013 : DATA CMS v.05.56 Developed ITEC Nongkhai2