ยินดีต้อนรับ

รายชื่อเจ้าหน้าที่

[งานข้อมูลสารสนเทศโรงเรียน] [งานข้อมูลเขตพื้นที่]
รัชนีกร เครืออยู่
อนุบาลตาก

โทรศัพท์ 055-513600


นันทยา อุ๊ดจิ๋ว
อนุบาลตาก

โทรศัพท์ 055-513600


วรรณนภา สมปู่
ตากสินราชานุสรณ์

โทรศัพท์ 055514070


ภัทิรา ช่างนาวา
ตากสินราชานุสรณ์

โทรศัพท์ 055514070


Phakphoom onjiew
ตากสินราชานุสรณ์

โทรศัพท์ 055514070


เกศนี มีเงิน
ชุมชนบ้านไม้งาม

โทรศัพท์ 055-890232


นางสาวพิศมัย สิทธิวงษ์
บ้านวังม่วง

โทรศัพท์ 0864494116


ภัทรพล แตงบุญรอด
บ้านหนองกระโห้

โทรศัพท์ 055890721


สมพิศ แตงบุญรอด
บ้านลานห้วยเดื่อ

โทรศัพท์ 055-560127


สมพิศ แตงบุญรอด
บ้านตลุกป่าตาล

โทรศัพท์ 055-560124


Supaporn Taboonrueng
บ้านโป่งแดง

โทรศัพท์ 055-892048


ธัญทิพย์ จิราธิปภูริวัฒน์
บ้านโป่งแดง

โทรศัพท์ 055-892048


ภัคชัญญา คำแพว
บ้านหนองนกปีกกา

โทรศัพท์ 055-039228


นันท์นภัส คำแย้ม
บ้านหนองนกปีกกา

โทรศัพท์ 055-039228


รัตนากร อินทฉิม
บ้านหนองกระทุ่ม

โทรศัพท์ -


นางสาวจันทร์จีรา เตจ๊ะ
บ้านโพรงตะเข้

โทรศัพท์ -


เกตุศิริ ภักดิสัย
บ้านวังประจบ

โทรศัพท์ 055-891541


ปวีณา อินหมี
น้ำดิบพิทยาคม

โทรศัพท์ -


เบญจวรรณ์ จันฤทธิ์
น้ำดิบพิทยาคม

โทรศัพท์ -


ไพโรจน์ ฟักทองอยู่
หนองเสือพิทยาคม

โทรศัพท์ 055508817


ดวงดาว สมบูรณ์ชัย
หนองเสือพิทยาคม

โทรศัพท์ 055508817


วีระ ร้อยกรอง
บ้านสะแกเครือ

โทรศัพท์ 055-560133


วรรณา สุขใส
บ้านลานเต็ง

โทรศัพท์ 055-560131


นิสา เที่ยงอยู่
บ้านหนองร่ม

โทรศัพท์ 0-5550-8723


วชิราภรณ์ กัณฑาทู้
บ้านชะลาดระฆัง

โทรศัพท์ 055-560123


วชิราภรณ์ กัณฑาทู้
บ้านชะลาดระฆัง

โทรศัพท์ 055-560123


นางสาวจิตติมา คงเมือง
ทรัพย์สมบูรณ์พิทยาคม

โทรศัพท์ 089-8565897


jeeranan jansaythong
บ้านคลองสัก

โทรศัพท์ 055-540424


ทรงพล โทนสังข์อินทร์
อนุบาลบ้านบ่อไม้หว้า

โทรศัพท์ 055-892650


ชญานุช บวรวิชญะกุล
บ้านตลุกกลางทุ่ง

โทรศัพท์ 055-508710


ศิริกุล คงเฟื่อง
บ้านเนินมะลื่น

โทรศัพท์ 055-517242


กลอยใจ แจ่มวงษ์อินทร์
บ้านเนินมะลื่น

โทรศัพท์ 055-517242


ศิริกุล คงเฟื่อง
บ้านลานมะคร้อ

โทรศัพท์ 055-560122


นิตยา เอี่ยมทุเรียน
ชุมชนบ้านวังหิน

โทรศัพท์ 055-893602


รัตนพล สิทธิประเสริฐ
ชุมชนบ้านวังหิน

โทรศัพท์ 055-893602


ชรัญดา รุ่งเรือง
บ้านท่าไม้แดง

โทรศัพท์ 055-893658


ชรัญดา รุ่งเรือง
บ้านท่าไม้แดง

โทรศัพท์ 055-893658


วรินดา ตะเอพอ
บ้านเกาะอ้ายด้วน

โทรศัพท์ 055-039236


นุชนาถ ปานแสน
บ้านเกาะอ้ายด้วน

โทรศัพท์ 055-039236


พิมภา คำภิระแปง
บ้านน้ำด้วน

โทรศัพท์ 055-039237


นางสินีนาถ รสเครือ
บ้านน้ำด้วน

โทรศัพท์ 055-039237


สุธาสินี ซ้อนกลีบเมฆ
บ้านหนองบัวใต้

โทรศัพท์ 055-558479


ภัทราภรณ์ ตั้นสกุล
บ้านคลองห้วยทราย

โทรศัพท์ 055-506060


กีรติกร วงศ์รวีกีรติ
บ้านท่าเล่

โทรศัพท์ 055-560138


ปารณัท สุนันทา
บ้านมูเซอ

โทรศัพท์ -


สุกัญญา วันฟั่น
บ้านลานสาง

โทรศัพท์ 055-560129


นางสอางค์ เต้มีย์
บ้านหนองแขม

โทรศัพท์ 055-505084


สุภาพร น้อยสุวรรณ์
บ้านห้วยนึ่ง

โทรศัพท์ 055-513587


อนุชา ปาคา
บ้านห้วยเหลือง

โทรศัพท์ 055-577216


นายอภินัยน์ ส่าพอ
บ้านห้วยเหลือง

โทรศัพท์ 055-577216


พนารัตน์ ณรงค์มี
ชุมชนบ้านป่ามะม่วง

โทรศัพท์ 055-513578


นางสาวสุนันทา คงครอง
ชุมชนบ้านป่ามะม่วง

โทรศัพท์ 055-513578


พนารัตน์ ณรงค์มี
บ้านชะลาด

โทรศัพท์ -


ประวิทย์ ใจชื้น
เด่นวิทยา

โทรศัพท์ 055-880587


นายประวิทย์ ใจชื้น
เด่นวิทยา

โทรศัพท์ 055-880587


สมพิศ บุญธรรม
วัดปากห้วยไม้งาม

โทรศัพท์ 055-880561


นางนฤมล คำปิวทา
บ้านหนองบัวเหนือ

โทรศัพท์ 055-505612


ณัฏฐา จันทร์ชึฃุ่ม
บ้านหนองบัวเหนือ

โทรศัพท์ 055-505612


สุจรรยา ยศบุรุษ
ชุมชนวัดสันป่าลาน

โทรศัพท์ 055-591005


วรางคณา พิชญ์สังคม
ชุมชนวัดสันป่าลาน

โทรศัพท์ 055-591005


นินันญา มูลงาม
อนุบาลรอดบำรุง

โทรศัพท์ 055-591032


นินันญา มูลงาม
อนุบาลรอดบำรุง

โทรศัพท์ 055-591032


ชัยวุธ บึกนันตา
ประชาพัฒนา

โทรศัพท์ 055-548019


กำไร ตะนะ
ประชาพัฒนา

โทรศัพท์ 055-548019


กัญชลี ตันจันทร์
บ้านวังไม้ส้าน

โทรศัพท์ 055-898052


อภิสิทธิ์ ทางลิขิตกุล
บ้านวังไม้ส้าน

โทรศัพท์ 055-898052


นายวาทิต ทัศนนสุวรรณ
บ้านปากวัง

โทรศัพท์ 0873064798


นางนฤมล แก้วประสิทธิ์
บ้านปากวัง

โทรศัพท์ 0873064798


นายธนภัทร บุญอินทร์
เสริมปัญญา

โทรศัพท์ 055-587810


นายณัฐกิติ์ ทำมาตา
บ้านเกาะลาน

โทรศัพท์ 055-592039


นายธนภัทร บุญอินทร์
บ้านน้ำดิบ

โทรศัพท์ 055-560115


จารุวรรณ อะคะปัน
บ้านห้วยแม่บอน

โทรศัพท์ 055-587945


มาลี จันทราช
บ้านแม่สลิด

โทรศัพท์ 055-587186


มณฑิรา อุ่นเมือง
บ้านแม่สลิด

โทรศัพท์ 055-587186


ปรารถนา จันต่อ
บ้านแม่สลิด

โทรศัพท์ 055-587186


นางสาวสุภิศา จุฑาปัญญา
บ้านสันกลาง

โทรศัพท์ 055-587185


นภดล ปราจันทร์
บ้านยางโองนอก

โทรศัพท์ 055-587184


wanna waongkawin
บ้านยางโองนอก

โทรศัพท์ 055-587184


วาสนา ชูมือง
ยางโองน้ำวิทยาคม

โทรศัพท์ 055-587182


สุทธิกา ยศบุรุษ
ยางโองน้ำวิทยาคม

โทรศัพท์ 055-587182


denmaisung denmaisung
เด่นไม้ซุงวิทยาคม

โทรศัพท์ -


นริศรา บกแก้ว
เด่นไม้ซุงวิทยาคม

โทรศัพท์ -


สุกัญญา อาจแย้ม
บ้านหนองชะลาบ

โทรศัพท์ -


นางสาวสุกัญญา อาจแย้ม
วัดพระธาตุน้อย

โทรศัพท์ -


ศศิรฐา แข็งเขตกรณ์
สว่างวิทยา

โทรศัพท์ 055-898552


นางศศิรฐา แข็งเขตกรณ์
สว่างวิทยา

โทรศัพท์ 055-898552


สุทิศา จันตะวงศ์
บ้านตากประถมวิทยา

โทรศัพท์ 055591031


jamesss rattanun
บ้านตากประถมวิทยา

โทรศัพท์ 055591031


jamesssese rattanun
บ้านตากประถมวิทยา

โทรศัพท์ 055591031


ภัสรี ใจใส
ศรีวิทยา

โทรศัพท์ 055-898225


สุกัญญา นันใจยะ
ศรีวิทยา

โทรศัพท์ 055-898225


ธวัชชัย อ่อนนุ่ม
ชูวิชาราษฎร์

โทรศัพท์ 055-550197


ชนิตย์นารถ สุรีย์
ชุมชนบ้านแม่ยะ

โทรศัพท์ 055-550162


ชนิตย์นารถ สุรีย์
ชุมชนบ้านแม่ยะ

โทรศัพท์ 055-550162


ชนิตย์นารถ สุรีย์
บ้านแม่พะยวบ

โทรศัพท์ 055-550101


นัทธ์หทัย เสมบาง
บ้านแม่พะยวบ

โทรศัพท์ 055-550101


เสน่ห์ จันทร์อ้น
บ้านดงยาง

โทรศัพท์ 055555256


นางแสงจันทร์ ชัยเดช
บ้านทุ่งกระเชาะ

โทรศัพท์ 055-555255


ยุวรัตน์ แย้มแบน
บ้านฉลอม

โทรศัพท์ 055-899028


ยุวรัตน์ แย้มแบน
บ้านฉลอม

โทรศัพท์ 055-899028


อภิญญา คุ้มกล่ำ
บ้านห้วยพลู

โทรศัพท์ 055-560174


พรรณพร เพิ่มเพ็ง
บ้านใหม่

โทรศัพท์ 055-555259


พรรณพร เพิ่มเพ็ง
บ้านใหม่

โทรศัพท์ 055-555259


บุษบา คำมี
บ้านท้องฟ้า

โทรศัพท์ -


นายนรินทร์ฤทธิ์ เถินบุรินทร์
ขุนห้วยตากพัฒนาศึกษา

โทรศัพท์ 055-560113


นายบุญญาฤทธิ์ สาระวรรณ์
ขุนห้วยตากพัฒนาศึกษา

โทรศัพท์ 055-560113


นายพงค์สุเรียน เขื่อนแก้ว
เขื่อนภูมิพล

โทรศัพท์ 055881225


ศุภโชค อ่อนสมจิตร์
เขื่อนภูมิพล

โทรศัพท์ 055881225


นางสิริกัญญา ธรรมชาติ
อนุบาลบ้านท่าปุย

โทรศัพท์ 055-599089


นายอาคม เพ็ชรโต
อนุบาลบ้านท่าปุย

โทรศัพท์ 055-599089


นางสาวไอยวียา สวัสดิพัทธ์
บ้านสันป่าป๋วย

โทรศัพท์ 055-039263


นางสาวไอยวียา สวัสดิพัทธ์
บ้านสันป่าป๋วย

โทรศัพท์ 055-039263


ชัญญานุช กรุณาหล่าย
บ้านโสมง

โทรศัพท์ 055-039614


ไพลิน ชมภู
บ้านอูมวาบ

โทรศัพท์ 055-039-265


ปรียานุช หน่อไม้หวาน
บ้านอูมวาบ

โทรศัพท์ 055-039-265


รัชต จันทร์เจนจบ
หินลาดนาไฮวิทยาคม

โทรศัพท์ 055-577203


วนันยา แก้วกันทะ
หินลาดนาไฮวิทยาคม

โทรศัพท์ 055-577203


นายนิรุช ขอสุข
บ้านวังไคร้มิตรภาพที่ 102

โทรศัพท์ 055-800143


นางอาภาพร จันเผือก
บ้านวังไคร้มิตรภาพที่ 102

โทรศัพท์ 055-800143


นางสาวดวงใจ วงษ์ต๊ะ
วังหวายวิทยาคม

โทรศัพท์ 055-599130


นางสาวชบาไพร ขำนาพึง
บ้านปากทางเขื่อนภูมิพล

โทรศัพท์ 055-800066


นางสาวศวิตา ทุนพิรัตน์
หมู่บ้านตัวอย่าง

โทรศัพท์ 055-560163


นางสาวศวิตา ทุนพิรัตน์
หมู่บ้านตัวอย่าง

โทรศัพท์ 055-560163


นางสาวมนิดา กาวิชัยคำ
บ้านนาตาโพ

โทรศัพท์ -


จิตตินันท์ วันชมภู
บ้านวังโพ

โทรศัพท์ 055-508992


ตระการเกียรติ ม่วงเทียน
บ้านวังโพ

โทรศัพท์ 055-508992


ปราณี แก้วมา
บ้านดงลาน

โทรศัพท์ 055-039266


ปราณี แก้วมา
บ้านดงลาน

โทรศัพท์ 055-039266


นางไกรวรรณ จันทร์ยิ้ม
บ้านหนองเชียงคา

โทรศัพท์ 055-597188


ชารินทรา พันธวงค์
บ้านหนองเชียงคา

โทรศัพท์ 055-597188


ศิริพร คำนวนสิน
ชุมชนบ้านแม่ระวานสองแคว

โทรศัพท์ 055-811154


นายิกา ดวงเหมือง
บ้านท่าไผ่

โทรศัพท์ 055-881677


ทิพย์หทัย ทดเพชร
บ้านคลองไม้แดง

โทรศัพท์ 055-560130


จำเริญ จันทบุรี
บ้านคลองไม้แดง

โทรศัพท์ 055-560130


บุญกลิ่น กาวิลเครือ
บ้านใหม่สามัคคี

โทรศัพท์ 055-881543


วาสนา อยู่สวัสดิ์
ชุมชนชลประทานรังสรรค์

โทรศัพท์ 055-800683


จาตุรนต์ ศรีจินดา
ชุมชนชลประทานรังสรรค์

โทรศัพท์ 055-800683


นางสาวรัตนา แก้วจันทร์เพชร
บ้านสามเงา

โทรศัพท์ 055-800604


ณัฐวัฒน์ สมมะโน
บ้านป่ายางใต้

โทรศัพท์ 055-881096


ณัฐวัฒน์ สมมะโน
บ้านป่ายางใต้

โทรศัพท์ 055-881096


พิมพาพร เนียมรอด
บ้านป่ายางตะวันตก

โทรศัพท์ 055899339


คณิศ เนียลเซ็น
บ้านป่ายางตะวันตก

โทรศัพท์ 055899339


จิระโรจน์ จอกทอง
วัดสามเงา

โทรศัพท์ -


คณิศ เนียลเซ็น
วัดสามเงา

โทรศัพท์ -


ศุภชัย สุขมณี
บ้านท่าปุยตก

โทรศัพท์ 055-599320


Kanit Nielsen Nielsen
บ้านท่าปุยตก

โทรศัพท์ 055-599320


นางอวภาส์ ลายอด
บ้านสบยม(น้อมมิตรอนุกูล)

โทรศัพท์


รุ่งนภา มุสิกปาน
บ้านสบยม(น้อมมิตรอนุกูล)

โทรศัพท์


นางสาวทิพย์อาภา เทียนบุตร
อนุบาลวังเจ้า

โทรศัพท์ 055-556065


พรศรีวงศ์ ทองหลง
อนุบาลวังเจ้า

โทรศัพท์ 055-556065


ธีระพงษ์ คลังศรี
เด่นวัวราษฎร์รังสรรค์

โทรศัพท์ 055-500131


ธีระพงษ์ คลังศรี
เด่นวัวราษฎร์รังสรรค์

โทรศัพท์ 055-500131


นายเอกภักดิ์ ยินดีผล
ดงซ่อมพิทยาคม

โทรศัพท์ 055-030239


นางสาวมัสลิน เขียวลำยอง
โรงเรียนดงซ่อมพิทยาคม

โทรศัพท์ 055-030239


นางสาวญาณธิชา ปัญญาเสน
บ้านใหม่เสรีธรรม

โทรศัพท์ 055-039259


นางสาวอัมพร ไพศาลธารา
บ้านหนองปลาไหล

โทรศัพท์ 055-560100


อัมพร ไพศาลธารา
บ้านหนองปลาไหล

โทรศัพท์ 055-560100


นายทวีเดช คำนิล
ผาผึ้งวิทยาคม

โทรศัพท์ 055-577230,055--39256


เกศรินทร์ ยิ้มเกตุ
บ้านท่าตะคร้อ

โทรศัพท์ -


ณตพนธ์ มุสิกปาน
บ้านท่าตะคร้อ

โทรศัพท์ -


ประกายทอง ธรรมชื่น
บ้านประดาง(บุญธรรมจำปาอุปถัมภ์)

โทรศัพท์ -


รุ่งนภา มุสิกปาน
บ้านประดาง(บุญธรรมจำปาอุปถัมภ์)

โทรศัพท์ -


วาทิต ทัศนสุวรรณ
บ้านทุ่งกง

โทรศัพท์ 055-560169


ปาริชาติ ภิรมย์ทอง
บ้านตะเคียนด้วน

โทรศัพท์ -


นางปาริชาต ภิรม์ทอง
บ้านตะเคียนด้วน

โทรศัพท์ -


ปณตพร มั่นเมือง
บ้านวังตำลึง

โทรศัพท์ 055-517137


นุชจรินทร์ เพ่งพิศ
บ้านนาโบสถ์(น้อมมิตรอนุกูล)

โทรศัพท์ 055895085


รสสุคนธ์ สืบรอด
บ้านนาโบสถ์(น้อมมิตรอนุกูล)

โทรศัพท์ 055895085


ศิริพร อ่อนแก้ว
ตชด.ค่ายพระเจ้าตากสงเคราะห์ 2

โทรศัพท์ 055-039260


นรินทร์ อินเขียว
ตชด.ค่ายพระเจ้าตากสงเคราะห์ 2

โทรศัพท์ 055-039260


จริยาภรณ์ คำพันธ์
บ้านวังน้ำเย็น

โทรศัพท์ -


นางสาวพิชามญชุ์ หอยสังข์
บ้านศรีคีรีรักษ์

โทรศัพท์ 055039258


ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
Copyright2013 : DATA CMS v.05.56 พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ ITEC สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]