ยินดีต้อนรับ

รายชื่อเจ้าหน้าที่

[งานข้อมูลสารสนเทศโรงเรียน] [งานข้อมูลเขตพื้นที่]
สินธนา พัฒนากิจไพฑูรย์
บ้านปากแคว

โทรศัพท์ 0858587074


สินธนา พัฒนากิจไพฑูรย์
บ้านบางคลอง(สามัคคีประชาคาร)

โทรศัพท์ 0858587074


ชนนันท์ ขันธ์ทอง
บ้านบางคลอง(ราษฎร์อุทิศ)

โทรศัพท์ 08-3962-8587


นายชนนันท์ ขันธ์ทอง
บ้านบางคลอง(ราษฎร์อุทิศ)

โทรศัพท์ 0839628587


นายชนนันท์ ขันธ์ทอง
บ้านบางคลอง(ราษฎร์อุทิศ)

โทรศัพท์ 0839628587


ปาริชาต โกศล
อนุบาลสุโขทัย

โทรศัพท์ 0824823720


นายบุญธรรม เกตุสระ
อนุบาลสุโขทัย

โทรศัพท์ 086-2078601


รัชนี ใหลเจริญ
วัดคุ้งยางใหญ่

โทรศัพท์ 0897028831


pallop kongkamnerd
ศรีมหาโพธิ์(ประชาสรรค์)

โทรศัพท์ 0850505475


ธารารัตน์ ละอองเดช
บ้านคลองปลายนา

โทรศัพท์ 0852674768


สมศรี แป้นดี
บ้านคลองปลายนา(สาขาบ้านไผ่ขวาง)

โทรศัพท์ 0817407209


นายสุพจน์ กล้าวาจา
วัดวังแดง

โทรศัพท์ 0818863979


นายสุพจน์ กล้าวาจา
วัดวังแดง

โทรศัพท์ 0818863979


นายสุพจน์ กล้าวาจา
วัดวังแดง

โทรศัพท์ 0818863979


นายสุพจน์ กล้าวาจา
วัดวังแดง

โทรศัพท์ 0818863979


นางอัญชลี ตาลสอน
วัดวังแดง

โทรศัพท์ 0819533198


นายสุพจน์ กล้าวาจา
วัดวังแดง

โทรศัพท์ 0818863979


จำลอง ทาต่อย
บ้านเหมืองตามุก

โทรศัพท์ 0894375650


สมชาย ป้อมแก้ว
วัดฤทธิ์(คำหมื่นปทุมานุสสรณ์)

โทรศัพท์ 0862029619


นายสมชาย ป้อมแก้ว
วัดฤทธิ์(คำหมื่นปทุมานุสสรณ์)

โทรศัพท์ 055699370


นางสาววรรณวิภา เหลี่ยมไทย
วัดยางเอน

โทรศัพท์ 0892690076


นางเปรมลักษณ์ บุญมา
วัดยางเอน

โทรศัพท์ 0819729842


นายทองอินทร์ เมฆเลื่อม
บ้านสวนเหนือ(ประชาบำรุง 303)

โทรศัพท์ 0874725336


จีราณัฐ บวบดี
บ้านคลองด่าน

โทรศัพท์ 0810374773


นายประมวล ไคร้ยะ
วัดตาลเตี้ย

โทรศัพท์ 0862058257


กฤษฎาภา บุญอยู่
วัดจันทร์(ลอมราษฎร์บำรุง)

โทรศัพท์ 0824059392


นางสาวมณีกานต์ พัดกลม
วัดจันทร์(ลอมราษฎร์บำรุง)

โทรศัพท์ 0895685756


นายสุรวุฒิ แสวงรุจิธรรม
บ้านยางซ้าย(พรหมมาประชาสรรค์)

โทรศัพท์ 0881666656


นายสุรวุฒิ แสวงรุจิธรรม
บ้านยางซ้าย(พรหมมาประชาสรรค์)

โทรศัพท์ 0881666656


นางฉวีวรรณ์ แห้วเหมือน
วัดปากพระ

โทรศัพท์ 0862115575


นางฉวีวรรณ์ แห้วเหมือน
วัดปากพระ

โทรศัพท์ 0862115575


ณรงค์ อินทรโชติ
วัดลัดทรายมูล

โทรศัพท์ 0810427633


เบญจา จินดารัตน์
บ้านวังขวาก

โทรศัพท์ 0862139050


เบญจา จินดารัตน์
บ้านวังขวาก

โทรศัพท์ 0862139050


นายสุรชัย พันธุ์ชนะ
บ้านหนองพยอม

โทรศัพท์ 0873109553


นายสุรชัย พันธุ์ชนะ
บ้านหนองพยอม

โทรศัพท์ 0873109553


นายสุรชัย พันธุ์ชนะ
บ้านหนองพยอม

โทรศัพท์ 0873109553


นายมนตรี จันทขาว
บ้านจอมสังข์

โทรศัพท์ 0899609424


ปราโมทย์ จั่นจีน
บ้านสนามบิน(ประชาศึกษา)

โทรศัพท์ 0844441542


วีรศักดิ์ ทองธรรม
บ้านกล้วย

โทรศัพท์ 0813796311


นายวันชาติ อินมี
บ้านกล้วย

โทรศัพท์ 0810383385


นายวันชาติ อินมี
บ้านกล้วย

โทรศัพท์ 0810383385


นายนิพนธ์ เรืองนุกูล
บ้านขวาง(น้อมประชานุกูล)

โทรศัพท์ 0818872010


nipon ruangnukul
บ้านขวาง(น้อมประชานุกูล)

โทรศัพท์ 0818872010


นายนิพนธ์ เรืองนุกูล
บ้านขวาง(น้อมประชานุกูล)

โทรศัพท์ 0818872010


นายนิพนธ์ เรืองนุกูล
บ้านขวาง(น้อมประชานุกูล)

โทรศัพท์ 0818872010


นายนเรศ ขำมั่น
บ้านเพชรไฝ

โทรศัพท์ 055651851


ยุทธภูมิ โพธิ์นอก
วัดคูหาสุวรรณ วันครู2504

โทรศัพท์ 0864409300


นายทวีป ถึงมี
วัดคูหาสุวรรณ วันครู2504

โทรศัพท์ 0873117927


ยุทธภูมิ โพธิ์นอก
วัดคูหาสุวรรณ วันครู2504

โทรศัพท์ 0864409300


สุเมธ ไกรตะโม่
วัดคูหาสุวรรณ วันครู2504

โทรศัพท์ 0873199227


หม่อมหลวงภคเมธี สายสนั่น
บ้านเมืองเก่า(ศรีอินทราทิตย์)

โทรศัพท์ 0832148432


ถนอม ล้อมเศรษฐี
บ้านเมืองเก่า(ศรีอินทราทิตย์)

โทรศัพท์ 0881516477


นายบุญมา จันทร์แหยม
วัดเชตุพน

โทรศัพท์ 0856060466


นางสาวนิภาพร จารเมือง
วัดเชตุพน

โทรศัพท์ 0856060466


นายสมจิตร พุ่มพรม
บ้านมนต์คีรี

โทรศัพท์ 0806880303


นายสมจิตร พุ่มพรม
บ้านมนต์คีรี

โทรศัพท์ 0806880303


สิพิม เรืองจันทร์
บ้านปากคลอง

โทรศัพท์ 0885464114


นางสาวสิพิม เรืองจันทร์
บ้านปากคลอง

โทรศัพท์ 0885464114


น.ส.กาญจนา เฟื่องเงิน
บ้านวังตะคร้อ(ธนาคารกรุงเทพฯ 5)

โทรศัพท์ 0896440156


น.ส.กาญจนา เฟื่องเงิน
บ้านวังวน

โทรศัพท์ 0896440156


นางสมคิด สิทธิพงศธร
อนุบาลเมืองสุโขทัย

โทรศัพท์ 0918396213


วันเพ็ญ อยู่ทอง
บ้านวังทองแดง

โทรศัพท์ 0850326201


วันเพ็ญ อยู่ทอง
บ้านวังทองแดง

โทรศัพท์ 0850326201


วันเพ็ญ อยู่ทอง
บ้านสำนัก

โทรศัพท์ 0850326201


วันเพ็ญ อยู่ทอง
บ้านสำนัก

โทรศัพท์ 0850326201


อัษฎางค์ เพ็ชรพูล
บ้านไสยาศน์(ราษฎร์บูรณะ)

โทรศัพท์ 0882806346


นาวิน นุ่มพรม
วัดหนองตาโชติ

โทรศัพท์ 0813941595


นางระภี พาโคกทม
วัดหนองตาโชติ

โทรศัพท์ 0810410597


อภิสิทธิ์ พุ่มมาก
บ้านราวรังงาม

โทรศัพท์ 0910269642


นายสมชาย เต็มเปี่ยม
บ้านกง(ราษฎร์อุทิศ)

โทรศัพท์ 0817069480


แดนชัย เทียนดำ
วัดสงฆาราม

โทรศัพท์ 0810407933


somkuan sangob
บ้านบางสนิม

โทรศัพท์ 0872059220


รัศมี โพธิ์จันทร์
บ้านหนองหญ้าปล้อง

โทรศัพท์ 0896409717


รัศมี โพธิ์จันทร์
บ้านหนองหญ้าปล้อง

โทรศัพท์ 0896409717


ภิรฌา พงษ์ปรีชา
บ้านหนองสามพญา

โทรศัพท์ 0811816161


นายมนตรี อินทรพุก
บ้านหนองสามพญา

โทรศัพท์ 0864400116


นายมนตรี อินทรพุก
บ้านหนองสามพญา

โทรศัพท์ 0864400116


ประนอม แสงเงิน
บ้านประดู่เฒ่า

โทรศัพท์ 0895624708


นางสาวประนอม แสงเงิน
บ้านประดู่เฒ่า

โทรศัพท์ 0895624708


พิชญาภา เกษรบัว
อนุบาลกงไกรลาศ

โทรศัพท์ 0843810181


นิเวศน์ ทองท้วม
อนุบาลกงไกรลาศ

โทรศัพท์ 0848167262


นเรศ แก้วทอง
วัดปรักรัก

โทรศัพท์ 0892689289


wanlop pengmoung
วัดกกแรต

โทรศัพท์ 0894613748


ศิริรัตน์ โสภณ
วัดกกแรต

โทรศัพท์ 083-2126370


นายวัลลภ เพ็งม่วง
วัดกกแรต

โทรศัพท์ 0894613748


นางศิริ เม่งมั่งมี
บ้านคลองตะเข้

โทรศัพท์ 055690000


นางศิริ เม่งมั่งมี
บ้านคลองตะเข้

โทรศัพท์ 055690000


เดชา ธูปเทียน
วัดคุ้งยาง

โทรศัพท์ 0895672617


สมพงษ์ มาดหมาย
บ้านโป่งแค

โทรศัพท์ 0822446935


Sira Noosorn
วัดโบสถ์

โทรศัพท์ 087-7545661


walaiporn rattanawichianchot
บ้านใหม่สุขเกษม

โทรศัพท์ 0875013035


จิระศักดิ์ สิงห์ทอง
บ้านใหม่โพธิ์ทอง

โทรศัพท์ 0839565310


นายมณฑล พุุดจาด
บ้านข่อยสองนาง

โทรศัพท์ 0819724344


นางสุกัญญา ราษฎร์บุญมี
บ้านหนองมะเกลือ

โทรศัพท์ 0869262974


อรุณี สำรี
บ้านหนองมะเกลือ

โทรศัพท์ 055690007


นายละออ สอนโต
วัดเสาหิน

โทรศัพท์ 0816048925


นวพร สำรี
บ้านวังขวัญ

โทรศัพท์ 0869333475


น้ำหวาน บุญปก
บ้านวังขวัญ

โทรศัพท์ 0989605957


น้ำหวาน บุญปก
บ้านวังขวัญ

โทรศัพท์ 0899605957


น้ำหวาน บุญปก
บ้านวังขวัญ

โทรศัพท์ 0899605957


ปิยพจน์ อ้นปาน
บ้านหนองบัว

โทรศัพท์ 0882730670


อิศราวุฒ ส้มซ่า
บ้านหนองบัว

โทรศัพท์ 0896438657


อิศราวุฒ ส้มซ่า
บ้านหนองบัว

โทรศัพท์ 0913838827


เหรียญชัย ชูชาติ
บ้านหนองเสาเถียร

โทรศัพท์ 0864403834


นางจารวี บวบมี
บ้านหนองกระทุ่ม

โทรศัพท์ 0845282393


นายเกื้อกูล เครือวัลย์
บ้านดงเดือย

โทรศัพท์ 0806825828


รุ่งรัตน์ อยู่คง
บ้านดงเดือย

โทรศัพท์ 0862128849


สุจินดา รินทะไชย
บ้านโพธิ์หอม

โทรศัพท์ 0896616743


สุจินดา รินทะไชย
บ้านโพธิ์หอม

โทรศัพท์ 0896616743


มลฤดี พรมมิ
บ้านโพธิ์หอม

โทรศัพท์ 0810375234


เจรุวัน สุรินทรานนท์
วัดดงยาง

โทรศัพท์ 0852710593


suneerat phengsin
บ้านยางแดน

โทรศัพท์ 0845767005


นายวิเชียร อ่วมน้อย
บ้านดอนสำโรง

โทรศัพท์ 0872563137


นายวิชัย ไกรกิจราษฎร์
บ้านดอนสำโรง

โทรศัพท์ 0864492193


ประกิจ สีนวล
บ้านดอนสำโรง

โทรศัพท์ 0895629717


sirirat prapom
วัดดอนสักมิตรภาพที่ 231

โทรศัพท์ 0846209588


Sirirat prapom
วัดดอนสักมิตรภาพที่ 231

โทรศัพท์ 0646209588


ศิริรัตน์ ประพรม
วัดดอนสักมิตรภาพที่ 231

โทรศัพท์ 0846209588


ศันสนีย์ เบ็ญจกุล
วัดทุ่ง

โทรศัพท์ 089-7053846


ศันสนีย์ เบ็ญจกุล
วัดทุ่ง

โทรศัพท์ 0897053846


ratchanok intasao
วัดใหม่ไทยบำรุง

โทรศัพท์ 0816059627


นางวารีรัตน์ โพยมรัตน์
วัดศรีเมือง

โทรศัพท์ 0813959635


ดิเรก สีขาว
บ้านป่าสัก

โทรศัพท์ 0869302701


chamlong monam
บ้านป่ามะม่วง

โทรศัพท์ 0846880162


วันเพ็ญ แสงอบ
วัดเต่าทอง

โทรศัพท์ 0836206327


ไปรยา รอดจีน
บ้านหนองตูม

โทรศัพท์ 0845788326


นายวิชาญ เพิ่มพรม
บ้านเกาะนอก(ประชานุเคราะห์)

โทรศัพท์ 0872015611


วัลภา ด้วงบาง
บ้านหนองบัว(จิตพินิจประชาสรรค์)

โทรศัพท์ 0819533492


วัลภา ด้วงบาง
บ้านหนองบัว(จิตพินิจประชาสรรค์)

โทรศัพท์ 0819533492


โฉม ชูกะนันท์
บ้านหนองบัว(จิตพินิจประชาสรรค์)

โทรศัพท์ 0881548348


โฉม ชูกะนันท์
บ้านหนองบัว(จิตพินิจประชาสรรค์)

โทรศัพท์ 0881548348


วัลภา ด้วงบาง
บ้านหนองบัว(จิตพินิจประชาสรรค์)

โทรศัพท์ 0819533492


วัลภา ด้วงบาง
บ้านหนองบัว(จิตพินิจประชาสรรค์)

โทรศัพท์ 0819533492


วัลภา ด้วงบาง
บ้านหนองบัว(จิตพินิจประชาสรรค์)

โทรศัพท์ 0819533492


เอกฉันท์ ฉันทรัตน์
วัดท่าฉนวน

โทรศัพท์ 0839546656


นางิภาวรรณ เนียมแตง
วัดท่าฉนวน

โทรศัพท์ 0810387840


สมศักดิ์ กังวาล
วัดท่าฉนวน

โทรศัพท์ 0862016664


เปวิศา ไกรเกษ
วัดหางตลาด

โทรศัพท์ 0873194839


pranot chansomkhoi
บ้านน้ำเรื่อง

โทรศัพท์ 0817276482


ปราจีน แสงอรุณ
บ้านปากคลองเรือ(โพธิ์โตนด)

โทรศัพท์ 0873150738


พงษ์ศักดิ์ แสงคำ
บ้านยางแหลม

โทรศัพท์ 0817868810


ปิติญา วัฒนปรานวงศ์
บ้านเนินประดู่

โทรศัพท์ 055627122


Arvut Suttimas
บ้านเนินประดู่

โทรศัพท์ 055627122


Arvut Suttimas
บ้านเนินประดู่

โทรศัพท์ 0812813960


Arvut Suttimas
บ้านเนินประดู่

โทรศัพท์ o812813960


Arvut Suttimas
บ้านเนินประดู่

โทรศัพท์ 0812813960


วิรุตน์ เพ็ชรมี
ศรีคีรีมาศวิทยา

โทรศัพท์ 0850393455


นายณรงค์ พ่วงไผ่
บ้านน้ำลาด

โทรศัพท์ 0872024841


นางอรัญญา ขันอินทร์
อนุบาลคีรีมาศ(วัดบึง)

โทรศัพท์ 0817277669


สังวาลย์ ทองงาม
อนุบาลคีรีมาศ(วัดบึง)

โทรศัพท์ 0812819499


นางสาววัชลี แก้ววิเชียร
บ้านเนินยาง

โทรศัพท์ 0846193298


ดิเรก บัวป้อม
บ้านนากาหลง

โทรศัพท์ 0805155284


วันทนี เกิดเจริญ
บ้านป้อมประชานุกูล

โทรศัพท์ 055947041


มนัส ครุฑหนู
บ้านนาเชิงคีรี

โทรศัพท์ 0899599714


นายเกียรติศักดิ์ วจีศิริ
บ้านนาไผ่ล้อม

โทรศัพท์ 0841813273


นายสละ แจงป้อม
บ้านขุนนาวัง

โทรศัพท์ 0871976567


นายเทียม จรวุฒิพันธ์
บ้านขุนนาวัง

โทรศัพท์ 0897066243


เจตนา เกิดเกตุ
บ้านโว้งบ่อ

โทรศัพท์ 0909153164


นางเกศรา ฤกษ์พิบูลย์
บ้านนาโพธิ์

โทรศัพท์ 0862109937


นายบุญมี พัดทุ่ง
บ้านนาสระลอย

โทรศัพท์ 0814753564


ชัชชัย สนองบุญ
บ้านหนองกระดิ่ง

โทรศัพท์ 695005


นายประเสริฐ เรืองนุกูล
บ้านลำคลองยาง

โทรศัพท์ 0862086130


ประเสริฐ เรืองนุกูล
บ้านลำคลองยาง

โทรศัพท์ 0862086130


นายธวัชชัย งามอุดมศิล
บ้านลำคลองยาง

โทรศัพท์ 0895567250


ajchara onpan
วัดหนองกก

โทรศัพท์ 055690013


ajchara onpan
วัดหนองกก

โทรศัพท์ 055690013


จารุนันท์ สิทธิโสภณ
บ้านเนินพยอม

โทรศัพท์ 0897024218


นายพงศ์ธร บัวป้อม
บ้านวังกร่าง

โทรศัพท์ 0805050479


จีรนันท์ เปลี่ยนอำรุง
บ้านยางเมือง

โทรศัพท์ 0801157625


นายทินกร ด้วงบาง
บ้านคลองน้ำเย็น

โทรศัพท์ 0895646042


ทินกร ด้วงบาง
บ้านคลองน้ำเย็น

โทรศัพท์ 0895646042


วัชรินทร์ สนองบุญ
บ้านสามพวง(สามัคคีพิทยา)

โทรศัพท์ 0818881003


สุภาพร หมวกสังข์
บ้านตะเข้ขานสามัคคีวิทยา

โทรศัพท์ 0850523374


สุภาพร หมวกสังข์
บ้านตะเข้ขานสามัคคีวิทยา

โทรศัพท์ 0850523374


ชลิตา โพธิ์รี
วัดมุจลินทาราม

โทรศัพท์ 0818888412


เจริญ ภู่เพ็ง
วัดมุจลินทาราม

โทรศัพท์ 0878448814


นางสาวกาญจนา เพ็ชรมาก
สามัคคีวิทยา(สหกรณ์อุปถัมภ์)

โทรศัพท์ 0876059328


นายภูษิต ภูสีโสม
สามัคคีวิทยา(สหกรณ์อุปถัมภ์)

โทรศัพท์ 0881771662


ภัชราพร ประจงจีบ
บ้านบึงหญ้า

โทรศัพท์ 0843075563


สายบัว ฟักแตง
บ้านบึงหญ้า

โทรศัพท์ 0815349971


ทัสนันทน์ คล้ายเพ็ชร์
บ้านหนองยาง

โทรศัพท์ 0864403946


วัลลภา จันโททัย
หนองบัวเขาดิน

โทรศัพท์ 0848199414


รัชตะ แจ่มทุ่ง
บ้านใหม่เจริญผล

โทรศัพท์ 055912605


วิรัช ยานุกูล
บ้านหนองตลับ

โทรศัพท์ 055690036


รัชตะ แจ่มทุ่ง
บ้านหนองตลับ

โทรศัพท์ 0869034006


phraiwan senngam
บ้านเขาทองผางับ

โทรศัพท์ 0812809595


ไพรวัลย์ เสนงาม
บ้านเขาทองผางับ

โทรศัพท์ 0812809594


PHRAIWAN SENNGAM
บ้านเขาทองผางับ

โทรศัพท์ 0812809594


Sukanya Rucha
บ้านน้ำพุ

โทรศัพท์ 084-8659460


ตุลยาณี เรืองรอง
บ้านลานเอื้อง

โทรศัพท์ 0897910070


เนตรนภา กระแสร์
มหาตมาคานธีนุอนุสรณ์(น้ำตกสายรุ้ง)

โทรศัพท์ 0833724569


อุษณีย์ สินจันทร์
อนุบาลบ้านด่านลานหอย

โทรศัพท์ 0882783048


อมรรัตน์ จันนา
เชิงคีรี(สุวิชานวรวุฒิ)

โทรศัพท์ 0869021177


ธัญญรัตน์ กิ่งก้าน
บ้านหนองเฒ่า

โทรศัพท์ 0812645773


wuttichai wonglakorn
บ้านหนองเฒ่า

โทรศัพท์ 0810392326


ชาญณรงค์ อรัญทิมา
บ้านวังโคนเปือย

โทรศัพท์ 0875256983


กานดา ชูเนตร
บ้านหนองจัง

โทรศัพท์ 0852730076


ธีวสุ วงค์สุริยะ
บ้านวังน้ำขาว

โทรศัพท์ 0812800425


วิชัย ปันต๊ะวงค์
บ้านห้วยไคร้

โทรศัพท์ 0810430543


วิชัย ปันต๊ะวงค์
บ้านห้วยไคร้

โทรศัพท์ 0810430543


วิชัย ปันต๊ะวงค์
บ้านห้วยไคร้

โทรศัพท์ 0810430543


นายกฤษณะ เกตุบาง
บ้านห้วยไคร้

โทรศัพท์ 0848141253


นายวิชาญ ลือเฟื่อง
บ้านห้วยไคร้

โทรศัพท์ 0810383426


นางศรีนวล งอยภูธร
บ้านห้วยไคร้

โทรศัพท์ 0912942149


นายกฤษณะ เกตุบาง
บ้านห้วยไคร้

โทรศัพท์ 0848141253


นายสุพจน์ งอยภูธร
บ้านห้วยไคร้

โทรศัพท์ 0828804439


นางศรีนวล งอยภูธร
บ้านห้วยไคร้

โทรศัพท์ 0912942149


อุดม บุญผ่อง
บ้านด่าน

โทรศัพท์ 0819718855


ชิระพล อิ่มเอิบ
บ้านวังแดด

โทรศัพท์ 0827694852


วศินี ประเจิดสกุล
บ้านลานทอง

โทรศัพท์ 0812809925


วศินี ประเจิดสกุล
บ้านลานทอง

โทรศัพท์ 0812809925


อุทิศ มีเต็ม
บ้านวังตะคร้อ

โทรศัพท์ 0881462900


นางสาวชนิตา หงษ์ประภาส
บ้านวังตะคร้อ

โทรศัพท์ 0882253833


ฐานิตา อรุณวิง
บ้านวังไทร

โทรศัพท์ 0857333696


ภาณุพงศ์ ชูมา
บ้านหนองจิกตีนเนิน

โทรศัพท์ 0895687819


ภาณุพงศ์ ชูมา
บ้านหนองจิกตีนเนิน

โทรศัพท์ 055690034


kantana kavivas
บ้านปากคลองร่วม

โทรศัพท์ 0815333110


สมพร บนขุนทด
บ้านปากคลองร่วม

โทรศัพท์ 0839578989


ภูมิพงศ์ โพธิทา
บ้านหนองไม้กอง

โทรศัพท์ 0810389786


คมวิช แก้วนุช
บ้านหนองไม้กอง

โทรศัพท์ 0862020463


นางสาวสุมณฑา คงขาว
บ้านหนองตม

โทรศัพท์ 0878799146


จิรารัตน์ มีสุข
หนองหญ้าปล้อง

โทรศัพท์ 0882824453


คมวิช แก้วนุช
บ้านวังลึก

โทรศัพท์ 0801224901


ชลลดา วงษ์น้อย
บ้านวังลึก

โทรศัพท์ 0828779207


นายบรรจง ละอองเดช
บ้านวังลึก

โทรศัพท์ 0877930388


ศิริรัตน์ โพธิ์เรือง
บ้านตลิ่งชัน

โทรศัพท์ 055944564


จิรายุทธ แก้วเนย
บ้านตลิ่งชัน

โทรศัพท์ 0857366551


โกวิทย์ ศรีพยอม
บ้านตลิ่งชัน

โทรศัพท์ 0833355088


ฐิตินันท์ บุญตั้ง
บ้านวังหาด

โทรศัพท์ 0862172892


สาทิส เปียระบุตร
บ้านคลองไผ่งาม

โทรศัพท์ 0819722400


ธงชัย รัตนแย้ม
บ้านวังหิน

โทรศัพท์ 0806838819


มนภัทร คงยอด
บ้านลานกระบือ

โทรศัพท์ 0845388386


ชุติมันต์ ดีใจงาม
บ้านหนองสองตอน

โทรศัพท์ 0835784417

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
@Copyright 2013 : DATA CMS v.05.56 Developed ITEC Nongkhai2