ยินดีต้อนรับ

รายชื่อเจ้าหน้าที่

[งานข้อมูลสารสนเทศโรงเรียน] [งานข้อมูลเขตพื้นที่]
สินธนา พัฒนากิจไพฑูรย์
บ้านปากแคว

โทรศัพท์ 055-645920


สินธนา พัฒนากิจไพฑูรย์
บ้านบางคลอง(สามัคคีประชาคาร)

โทรศัพท์ 055 - 645368


ชนนันท์ ขันธ์ทอง
บ้านบางคลอง(ราษฎร์อุทิศ)

โทรศัพท์ 055 - 645326


นายชนนันท์ ขันธ์ทอง
บ้านบางคลอง(ราษฎร์อุทิศ)

โทรศัพท์ 055 - 645326


นายชนนันท์ ขันธ์ทอง
บ้านบางคลอง(ราษฎร์อุทิศ)

โทรศัพท์ 055 - 645326


วันเพ็ญ ดวงแก้ว
อนุบาลสุโขทัย

โทรศัพท์ 055612864


นายบุญธรรม เกตุสระ
อนุบาลสุโขทัย

โทรศัพท์ 055612864


รัชนี ใหลเจริญ
วัดคุ้งยางใหญ่

โทรศัพท์ 055 - 699366


pallop kongkamnerd
ศรีมหาโพธิ์(ประชาสรรค์)

โทรศัพท์ 055 - 944845


พัลลภ คงกำเหนิด
ศรีมหาโพธิ์(ประชาสรรค์)

โทรศัพท์ 055 - 944845


สินธนา พัฒนากิจไพฑูรย์
บ้านคลองปลายนา

โทรศัพท์ 055-632407


สมศรี แป้นดี
บ้านคลองปลายนา(สาขาบ้านไผ่ขวาง)

โทรศัพท์ 055-620408


นายสุพจน์ กล้าวาจา
วัดวังแดง

โทรศัพท์


นายสุพจน์ กล้าวาจา
วัดวังแดง

โทรศัพท์


นายสุพจน์ กล้าวาจา
วัดวังแดง

โทรศัพท์


นายสุพจน์ กล้าวาจา
วัดวังแดง

โทรศัพท์


นางอัญชลี ตาลสอน
วัดวังแดง

โทรศัพท์


นายสุพจน์ กล้าวาจา
วัดวังแดง

โทรศัพท์


จำลอง ทาต่อย
บ้านเหมืองตามุก

โทรศัพท์ 055-699206


สมชาย ป้อมแก้ว
วัดฤทธิ์(คำหมื่นปทุมานุสสรณ์)

โทรศัพท์ 055-699730


นายสมชาย ป้อมแก้ว
วัดฤทธิ์(คำหมื่นปทุมานุสสรณ์)

โทรศัพท์ 055-699730


นางสาววรรณวิภา เหลี่ยมไทย
วัดยางเอน

โทรศัพท์ 055-613578


นางเปรมลักษณ์ บุญมา
วัดยางเอน

โทรศัพท์ 055-613578


นายทองอินทร์ เมฆเลื่อม
บ้านสวนเหนือ(ประชาบำรุง 303)

โทรศัพท์ 055699317


จีราณัฐ บวบดี
บ้านคลองด่าน

โทรศัพท์


นายประมวล ไคร้ยะ
วัดตาลเตี้ย

โทรศัพท์ 055-699437


วัลลภา จันโททัย
วัดจันทร์(ลอมราษฎร์บำรุง)

โทรศัพท์ 055-910226


นางสาวมณีกานต์ พัดกลม
วัดจันทร์(ลอมราษฎร์บำรุง)

โทรศัพท์ 055-910226


นายอวยพร นวลคำ
บ้านยางซ้าย(พรหมมาประชาสรรค์)

โทรศัพท์ 055-944059


นายสุรวุฒิ แสวงรุจิธรรม
บ้านยางซ้าย(พรหมมาประชาสรรค์)

โทรศัพท์ 055-944059


นางฉวีวรรณ์ แห้วเหมือน
วัดปากพระ

โทรศัพท์ 055-946117


นางฉวีวรรณ์ แห้วเหมือน
วัดปากพระ

โทรศัพท์ 055-946117


พรพิพัฒน์ เพชรจรูญ
วัดปากพระ

โทรศัพท์ 055-946117


ณรงค์ อินทรโชติ
วัดลัดทรายมูล

โทรศัพท์ 055-944103


เบญจา จินดารัตน์
บ้านวังขวาก

โทรศัพท์ 055946118


เบญจา จินดารัตน์
บ้านวังขวาก

โทรศัพท์ 055946118


นายสุรชัย พันธุ์ชนะ
บ้านหนองพยอม

โทรศัพท์ 055-617214


นายสุรชัย พันธุ์ชนะ
บ้านหนองพยอม

โทรศัพท์ 055-617214


นายสุรชัย พันธุ์ชนะ
บ้านหนองพยอม

โทรศัพท์ 055-617214


นายมนตรี จันทขาว
บ้านจอมสังข์

โทรศัพท์


ปราโมทย์ จั่นจีน
บ้านสนามบิน(ประชาศึกษา)

โทรศัพท์ 055-611698


วีรศักดิ์ ทองธรรม
บ้านกล้วย

โทรศัพท์ 055-612379


นายวันชาติ อินมี
บ้านกล้วย

โทรศัพท์ 055-612379


นายวันชาติ อินมี
บ้านกล้วย

โทรศัพท์ 055-612379


นายนิพนธ์ เรืองนุกูล
บ้านขวาง(น้อมประชานุกูล)

โทรศัพท์ 055651887


nipon ruangnukul
บ้านขวาง(น้อมประชานุกูล)

โทรศัพท์ 055651887


นายนิพนธ์ เรืองนุกูล
บ้านขวาง(น้อมประชานุกูล)

โทรศัพท์ 055651887


นายนิพนธ์ เรืองนุกูล
บ้านขวาง(น้อมประชานุกูล)

โทรศัพท์ 055651887


นายนเรศ ขำมั่น
บ้านเพชรไฝ

โทรศัพท์ 055-612593


ยุทธภูมิ โพธิ์นอก
วัดคูหาสุวรรณ วันครู2504

โทรศัพท์ 055-611675


นายทวีป ถึงมี
วัดคูหาสุวรรณ วันครู2504

โทรศัพท์ 055-611675


ยุทธภูมิ โพธิ์นอก
วัดคูหาสุวรรณ วันครู2504

โทรศัพท์ 055-611675


สุเมธ ไกรตะโม่
วัดคูหาสุวรรณ วันครู2504

โทรศัพท์ 055-611675


หม่อมหลวงภคเมธี สายสนั่น
บ้านเมืองเก่า(ศรีอินทราทิตย์)

โทรศัพท์ 055-697369


ถนอม ล้อมเศรษฐี
บ้านเมืองเก่า(ศรีอินทราทิตย์)

โทรศัพท์ 055-697369


นายบุญมา จันทร์แหยม
วัดเชตุพน

โทรศัพท์ -


นางสาวนิภาพร จารเมือง
วัดเชตุพน

โทรศัพท์ -


นายสมจิตร พุ่มพรม
บ้านมนต์คีรี

โทรศัพท์ 055-617431


นายสมจิตร พุ่มพรม
บ้านมนต์คีรี

โทรศัพท์ 055-617431


สิพิม เรืองจันทร์
บ้านปากคลอง

โทรศัพท์ 055-617816


นางสาวสิพิม เรืองจันทร์
บ้านปากคลอง

โทรศัพท์ 055-617816


น.ส.กาญจนา เฟื่องเงิน
บ้านวังตะคร้อ(ธนาคารกรุงเทพฯ 5)

โทรศัพท์ -


น.ส.กาญจนา เฟื่องเงิน
บ้านวังวน

โทรศัพท์ 055-690040


นางสมคิด สิทธิพงศธร
อนุบาลเมืองสุโขทัย

โทรศัพท์ 055-697371


วันเพ็ญ อยู่ทอง
บ้านวังทองแดง

โทรศัพท์


วันเพ็ญ อยู่ทอง
บ้านวังทองแดง

โทรศัพท์


วันเพ็ญ อยู่ทอง
บ้านสำนัก

โทรศัพท์ -


วันเพ็ญ อยู่ทอง
บ้านสำนัก

โทรศัพท์ -


อัษฎางค์ เพ็ชรพูล
บ้านไสยาศน์(ราษฎร์บูรณะ)

โทรศัพท์ 055-690041


นาวิน นุ่มพรม
วัดหนองตาโชติ

โทรศัพท์ 0864403731


นางระภี พาโคกทม
วัดหนองตาโชติ

โทรศัพท์ 0864403731


อภิสิทธิ์ พุ่มมาก
บ้านราวรังงาม

โทรศัพท์ -


นายสมชาย เต็มเปี่ยม
บ้านกง(ราษฎร์อุทิศ)

โทรศัพท์ 055-691255


สมชาย เต็มเปี่ยม
วัดสงฆาราม

โทรศัพท์ 055690003


somkuan sangob
บ้านบางสนิม

โทรศัพท์


รัศมี โพธิ์จันทร์
บ้านหนองหญ้าปล้อง

โทรศัพท์ 055-617232


รัศมี โพธิ์จันทร์
บ้านหนองหญ้าปล้อง

โทรศัพท์ 055-617232


ภิรฌา พงษ์ปรีชา
บ้านหนองสามพญา

โทรศัพท์ 0947484260


นายมนตรี อินทรพุก
บ้านหนองสามพญา

โทรศัพท์ 0947484260


นายมนตรี อินทรพุก
บ้านหนองสามพญา

โทรศัพท์ 0947484260


ประนอม แสงเงิน
บ้านประดู่เฒ่า

โทรศัพท์ 055-690002


นางสาวประนอม แสงเงิน
บ้านประดู่เฒ่า

โทรศัพท์ 055-690002


พิชญาภา เกษรบัว
อนุบาลกงไกรลาศ

โทรศัพท์ 055-691254


นิเวศน์ ทองท้วม
อนุบาลกงไกรลาศ

โทรศัพท์ 055-691254


นเรศ แก้วทอง
วัดปรักรัก

โทรศัพท์ 055-657279


wanlop pengmoung
วัดกกแรต

โทรศัพท์ 055-635131


ศิริรัตน์ โสภณ
วัดกกแรต

โทรศัพท์ 055-635131


นายวัลลภ เพ็งม่วง
วัดกกแรต

โทรศัพท์ 055-635131


นางศิริ เม่งมั่งมี
บ้านคลองตะเข้

โทรศัพท์ 055-690000


นายประเสริฐ ยิ้มณรงค์
บ้านคลองตะเข้

โทรศัพท์ 055-690000


เดชา ธูปเทียน
วัดคุ้งยาง

โทรศัพท์ 055-657284


ทิวาวรรณ คล้ายคลึง
บ้านโป่งแค

โทรศัพท์ 055-690005


Sira Noosorn
วัดโบสถ์

โทรศัพท์ 055-657280


walaiporn rattanawichianchot
บ้านใหม่สุขเกษม

โทรศัพท์ 055-635231


จิระศักดิ์ สิงห์ทอง
บ้านใหม่โพธิ์ทอง

โทรศัพท์ -


นายมณฑล พุุดจาด
บ้านข่อยสองนาง

โทรศัพท์ 055940135


`นางสุกัญญา ราษฎร์บุญมี
บ้านหนองมะเกลือ

โทรศัพท์ 055-690007


อรุณี สำรี
บ้านหนองมะเกลือ

โทรศัพท์ 055-690007


นางสาวนวพร สำรี
วัดเสาหิน

โทรศัพท์ 08-9461-9485


น้ำหวาน บุญปก
บ้านวังขวัญ

โทรศัพท์ 055-940636


สุภาณี โพธิ์แก้ว
บ้านวังขวัญ

โทรศัพท์ 055-940636


ปิยพจน์ อ้นปาน
บ้านหนองบัว

โทรศัพท์


อิศราวุฒ ส้มซ่า
บ้านหนองบัว

โทรศัพท์


อิศราวุฒ ส้มซ่า
บ้านหนองบัว

โทรศัพท์


เหรียญชัย ชูชาติ
บ้านหนองเสาเถียร

โทรศัพท์ 055-690008


นางจารวี บวบมี
บ้านหนองกระทุ่ม

โทรศัพท์ 055-690006


นางสาวนพประภา ธรรมดา
บ้านดงเดือย

โทรศัพท์ 055-691026


รุ่งรัตน์ อยู่คง
บ้านดงเดือย

โทรศัพท์ 055-691026


สุจินดา รินทะไชย
บ้านโพธิ์หอม

โทรศัพท์ 055-691252


สุจินดา รินทะไชย
บ้านโพธิ์หอม

โทรศัพท์ 055-691252


มลฤดี พรมมิ
บ้านโพธิ์หอม

โทรศัพท์ 055-691252


เจรุวัน สุรินทรานนท์
วัดดงยาง

โทรศัพท์ 055-690010


suneerat phengsin
บ้านยางแดน

โทรศัพท์ -


นายวิเชียร อ่วมน้อย
บ้านดอนสำโรง

โทรศัพท์ 055-941078


นายวิชัย ไกรกิจราษฎร์
บ้านดอนสำโรง

โทรศัพท์ 055-941078


ประกิจ สีนวล
บ้านดอนสำโรง

โทรศัพท์ 055-941078


sirirat prapom
วัดดอนสักมิตรภาพที่ 231

โทรศัพท์ 055-690108


Sirirat prapom
วัดดอนสักมิตรภาพที่ 231

โทรศัพท์ 055-690108


ศิริรัตน์ ประพรม
วัดดอนสักมิตรภาพที่ 231

โทรศัพท์ 055-690108


ศันสนีย์ เบ็ญจกุล
วัดทุ่ง

โทรศัพท์ 055-691024


ศันสนีย์ เบ็ญจกุล
วัดทุ่ง

โทรศัพท์ 055-691024


ratchanok intasao
วัดใหม่ไทยบำรุง

โทรศัพท์ 055-691414


นางวารีรัตน์ โพยมรัตน์
วัดศรีเมือง

โทรศัพท์ 055-691253


ดิเรก สีขาว
บ้านป่าสัก

โทรศัพท์ -


นางสาวศริยา ทับรอด
บ้านป่าสัก

โทรศัพท์ -


chamlong monam
บ้านป่ามะม่วง

โทรศัพท์ 055-657283


วันเพ็ญ แสงอบ
วัดเต่าทอง

โทรศัพท์ 055940198


ไปรยา รอดจีน
บ้านหนองตูม

โทรศัพท์ 055-655459


นายวิชาญ เพิ่มพรม
บ้านเกาะนอก(ประชานุเคราะห์)

โทรศัพท์ 055-690105


วัลภา ด้วงบาง
บ้านหนองบัว(จิตพินิจประชาสรรค์)

โทรศัพท์ 055-655272


วัลภา ด้วงบาง
บ้านหนองบัว(จิตพินิจประชาสรรค์)

โทรศัพท์ 055-655272


โฉม ชูกะนันท์
บ้านหนองบัว(จิตพินิจประชาสรรค์)

โทรศัพท์ 055-655272


โฉม ชูกะนันท์
บ้านหนองบัว(จิตพินิจประชาสรรค์)

โทรศัพท์ 055-655272


วัลภา ด้วงบาง
บ้านหนองบัว(จิตพินิจประชาสรรค์)

โทรศัพท์ 055-655272


วัลภา ด้วงบาง
บ้านหนองบัว(จิตพินิจประชาสรรค์)

โทรศัพท์ 055-655272


วัลภา ด้วงบาง
บ้านหนองบัว(จิตพินิจประชาสรรค์)

โทรศัพท์ 055-655272


เอกฉันท์ ฉันทรัตน์
วัดท่าฉนวน

โทรศัพท์ 055-655972


นางิภาวรรณ เนียมแตง
วัดท่าฉนวน

โทรศัพท์ 055-655972


สมศักดิ์ กังวาล
วัดท่าฉนวน

โทรศัพท์ 055-655972


เปวิศา ไกรเกษ
วัดหางตลาด

โทรศัพท์ 0-5594-4351


pranot chansomkhoi
บ้านน้ำเรื่อง

โทรศัพท์ 055-655271


ปราจีน แสงอรุณ
บ้านปากคลองเรือ(โพธิ์โตนด)

โทรศัพท์ 055-695020


พงษ์ศักดิ์ แสงคำ
บ้านยางแหลม

โทรศัพท์ 055-627118


ปิติญา วัฒนปรานวงศ์
บ้านเนินประดู่

โทรศัพท์ 055-627122


Arvut Suttimas
บ้านเนินประดู่

โทรศัพท์ 055-627122


Arvut Suttimas
บ้านเนินประดู่

โทรศัพท์ 055-627122


Arvut Suttimas
บ้านเนินประดู่

โทรศัพท์ 055-627122


Arvut Suttimas
บ้านเนินประดู่

โทรศัพท์ 055-627122


วิรุตน์ เพ็ชรมี
ศรีคีรีมาศวิทยา

โทรศัพท์ 0


นายณรงค์ พ่วงไผ่
บ้านน้ำลาด

โทรศัพท์ 0881491567


นางอรัญญา ขันอินทร์
อนุบาลคีรีมาศ(วัดบึง)

โทรศัพท์ 055-943573


สังวาลย์ ทองงาม
อนุบาลคีรีมาศ(วัดบึง)

โทรศัพท์ 055-943573


นายประสาน รุ่งรัตนไชย
บ้านเนินยาง

โทรศัพท์ 055620093


ดิเรก บัวป้อม
บ้านนากาหลง

โทรศัพท์ 055-690021


วันทนี เกิดเจริญ
บ้านป้อมประชานุกูล

โทรศัพท์ 055947041


มนัส ครุฑหนู
บ้านนาเชิงคีรี

โทรศัพท์


นายเกียรติศักดิ์ วจีศิริ
บ้านนาไผ่ล้อม

โทรศัพท์ 055-617301


นายสละ แจงป้อม
บ้านขุนนาวัง

โทรศัพท์ 055-690015


นายเทียม จรวุฒิพันธ์
บ้านขุนนาวัง

โทรศัพท์ 055-690015


เจตนา เกิดเกตุ
บ้านโว้งบ่อ

โทรศัพท์ 055-690017


นางเกศรา ฤกษ์พิบูลย์
บ้านนาโพธิ์

โทรศัพท์ 055-690016


เกศรา ฤกษ์พิบูลย์
บ้านนาโพธิ์

โทรศัพท์ 055-690016


นายบุญมี พัดทุ่ง
บ้านนาสระลอย

โทรศัพท์ 055-690011


ชัชชัย สนองบุญ
บ้านหนองกระดิ่ง

โทรศัพท์ 055-695005


ชัชชัย สนองบุญ
บ้านหนองกระดิ่ง

โทรศัพท์ 055-695005


นายประเสริฐ เรืองนุกูล
บ้านลำคลองยาง

โทรศัพท์ 055-693500


ประเสริฐ เรืองนุกูล
บ้านลำคลองยาง

โทรศัพท์ 055-693500


นายธวัชชัย งามอุดมศิล
บ้านลำคลองยาง

โทรศัพท์ 055-693500


ajchara onpan
วัดหนองกก

โทรศัพท์ 055-690013


ajchara onpan
วัดหนองกก

โทรศัพท์ 055-690013


จารุนันท์ สิทธิโสภณ
บ้านเนินพยอม

โทรศัพท์


นายสัญญา เสือแก้ว
บ้านวังกร่าง

โทรศัพท์ 055-690014


พรหมเมศณ์ เปลี่ยนอำรุง
บ้านยางเมือง

โทรศัพท์ 055-690014


นายทินกร ด้วงบาง
บ้านคลองน้ำเย็น

โทรศัพท์ 055-690016


ทินกร ด้วงบาง
บ้านคลองน้ำเย็น

โทรศัพท์ 055-690016


วัชรินทร์ สนองบุญ
บ้านสามพวง(สามัคคีพิทยา)

โทรศัพท์ 055-695198


สุภาพร หมวกสังข์
บ้านตะเข้ขานสามัคคีวิทยา

โทรศัพท์ 055-614197


สุภาพร หมวกสังข์
บ้านตะเข้ขานสามัคคีวิทยา

โทรศัพท์ 055-614197


ชลิตา โพธิ์รี
วัดมุจลินทาราม

โทรศัพท์ 055-947447


เจริญ ภู่เพ็ง
วัดมุจลินทาราม

โทรศัพท์ 055-947447


นายสุรชาติ บุญกำเนิด
สามัคคีวิทยา(สหกรณ์อุปถัมภ์)

โทรศัพท์ 055-617347


นายภูษิต ภูสีโสม
สามัคคีวิทยา(สหกรณ์อุปถัมภ์)

โทรศัพท์ 055-617347


ภัชราพร ประจงจีบ
บ้านบึงหญ้า

โทรศัพท์ 055-690022


สายบัว ฟักแตง
บ้านบึงหญ้า

โทรศัพท์ 055-690022


นางสุวรรณี ปิ่นโตนด
บ้านหนองยาง

โทรศัพท์ 055-690023


ภัชราพร ประจงจีบ
หนองบัวเขาดิน

โทรศัพท์ 055-617328


รัชตะ แจ่มทุ่ง
โรงเรียนบ้านใหม่เจริญผล

โทรศัพท์ 055-912605


วิรัช ยานุกูล
บ้านหนองตลับ

โทรศัพท์ 055-614027


รัชตะ แจ่มทุ่ง
บ้านหนองตลับ

โทรศัพท์ 055-614027


phraiwan senngam
บ้านเขาทองผางับ

โทรศัพท์ 055-690018


ไพรวัลย์ เสนงาม
บ้านเขาทองผางับ

โทรศัพท์ 055-690018


PHRAIWAN SENNGAM
บ้านเขาทองผางับ

โทรศัพท์ 055-690018


Sukanya Rucha
บ้านน้ำพุ

โทรศัพท์ 055-947234


ตุลยาณี เรืองรอง
บ้านลานเอื้อง

โทรศัพท์ 055-690019


เพ็ญภารัตน์ เคลือขอน
บ้านลานเอื้อง

โทรศัพท์ 055-690019


เนตรนภา กระแสร์
มหาตมาคานธีนุอนุสรณ์(น้ำตกสายรุ้ง)

โทรศัพท์ 055-690020


วราภรณ์ ไม้แดง
มหาตมาคานธีนุอนุสรณ์(น้ำตกสายรุ้ง)

โทรศัพท์ 055-690020


ภาณุวัฒน์ วัฒนนารถ
มหาตมคานธีนุอนุสรณ์(น้ำตกสายรุ้ง)

โทรศัพท์ 055-690020


อุษณีย์ สินจันทร์
อนุบาลบ้านด่านลานหอย

โทรศัพท์ 055-689016


อมรรัตน์ จันนา
เชิงคีรี(สุวิชานวรวุฒิ)

โทรศัพท์ 055-699018


ธัญญรัตน์ กิ่งก้าน
บ้านหนองเฒ่า

โทรศัพท์


wuttichai wonglakorn
บ้านหนองเฒ่า

โทรศัพท์


ชาญณรงค์ อรัญทิมา
บ้านวังโคนเปือย

โทรศัพท์ 055-690031


ชาญณรงค์ อรัญทิมา
บ้านวังโคนเปือย

โทรศัพท์ 055-690031


กานดา ชูเนตร
บ้านหนองจัง

โทรศัพท์ 055-689019


ธีวสุ วงค์สุริยะ
บ้านวังน้ำขาว

โทรศัพท์ 055-614066


ธีวสุ วงค์สุริยะ
บ้านวังน้ำขาว

โทรศัพท์ 055-614066


วิลาวัณย์ นุ้ยเงิน
บ้านห้วยไคร้

โทรศัพท์ 055-615437


วิชัย ปันต๊ะวงค์
บ้านห้วยไคร้

โทรศัพท์ 055-615437


วิชัย ปันต๊ะวงค์
บ้านห้วยไคร้

โทรศัพท์ 055-615437


นายกฤษณะ เกตุบาง
บ้านห้วยไคร้

โทรศัพท์ 055-615437


นายวิชาญ ลือเฟื่อง
บ้านห้วยไคร้

โทรศัพท์ 055-615437


นางศรีนวล งอยภูธร
บ้านห้วยไคร้

โทรศัพท์ 055-615437


นายกฤษณะ เกตุบาง
บ้านห้วยไคร้

โทรศัพท์ 055-615437


นายสุพจน์ งอยภูธร
บ้านห้วยไคร้

โทรศัพท์ 055-615437


นางศรีนวล งอยภูธร
บ้านห้วยไคร้

โทรศัพท์ 055-615437


อุดม บุญผ่อง
บ้านด่าน

โทรศัพท์ 055-689017


นายวิทยา ขำเกิด
บ้านด่าน

โทรศัพท์ 055-689017


ชิระพล อิ่มเอิบ
บ้านวังแดด

โทรศัพท์ 055-634214


สุดารัตน์ ไชยพงศ์
บ้านลานทอง

โทรศัพท์ 055-690033


วศินี ประเจิดสกุล
บ้านลานทอง

โทรศัพท์ 055-690033


อุทิศ มีเต็ม
บ้านวังตะคร้อ

โทรศัพท์ 055-019657


นางสาวชนิตา หงษ์ประภาส
บ้านวังตะคร้อ

โทรศัพท์ 055-019657


ฐานิตา อรุณวิง
บ้านวังไทร

โทรศัพท์ 0898570881


ภาณุพงศ์ ชูมา
บ้านหนองจิกตีนเนิน

โทรศัพท์ 055-690034


ภาณุพงศ์ ชูมา
บ้านหนองจิกตีนเนิน

โทรศัพท์ 055-690034


kantana kavivas
บ้านปากคลองร่วม

โทรศัพท์ 055-690032


สมพร บนขุนทด
บ้านปากคลองร่วม

โทรศัพท์ 055-690032


ภูมิพงศ์ โพธิทา
บ้านหนองไม้กอง

โทรศัพท์ 055-613777


คมวิช แก้วนุช
บ้านหนองไม้กอง

โทรศัพท์ 055-613777


นายเยี้ยม เทียมเพ็ง
บ้านหนองตม

โทรศัพท์ -


จิรารัตน์ มีสุข
หนองหญ้าปล้อง

โทรศัพท์ 055-690035


ปิ่นศิลป์ชัย นุ้ยเงิน
บ้านวังลึก

โทรศัพท์ 055-614067


ชลลดา วงษ์น้อย
บ้านวังลึก

โทรศัพท์ 055-614067


นายบรรจง ละอองเดช
บ้านวังลึก

โทรศัพท์ 055-614067


ศิริรัตน์ โพธิ์เรือง
บ้านตลิ่งชัน

โทรศัพท์ 055-614064


จิรายุทธ แก้วเนย
บ้านตลิ่งชัน

โทรศัพท์ 055-614064


โกวิทย์ ศรีพยอม
บ้านตลิ่งชัน

โทรศัพท์ 055-614064


ฐิตินันท์ บุญตั้ง
บ้านวังหาด

โทรศัพท์ 055690004


สาทิส เปียระบุตร
บ้านคลองไผ่งาม

โทรศัพท์ 055-910240


ธงชัย รัตนแย้ม
บ้านวังหิน

โทรศัพท์ 055-614016


w w
บ้านวังหิน

โทรศัพท์ 055-614016


มนภัทร คงยอด
บ้านลานกระบือ

โทรศัพท์ 055-616851


วีระพงษ์ ส่งเสริม
บ้านลานกระบือ

โทรศัพท์ 055-616851


ชุติมันต์ ดีใจงาม
บ้านหนองสองตอน

โทรศัพท์ 055-601001


ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
@Copyright2013 : DATA CMS v.05.56 By นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ สพป.หนองคาย เขต 2 : ITEC Nongkhai2