ยินดีต้อนรับ

รายชื่อเจ้าหน้าที่

[งานข้อมูลสารสนเทศโรงเรียน] [งานข้อมูลเขตพื้นที่]
สินธนา พัฒนากิจไพฑูรย์
บ้านปากแคว

โทรศัพท์ 055-645920


สินธนา พัฒนากิจไพฑูรย์
บ้านบางคลอง(สามัคคีประชาคาร)

โทรศัพท์ 055 - 645368


ชนนันท์ ขันธ์ทอง
บ้านบางคลอง(ราษฎร์อุทิศ)

โทรศัพท์ 055 - 645326


นายชนนันท์ ขันธ์ทอง
บ้านบางคลอง(ราษฎร์อุทิศ)

โทรศัพท์ 055 - 645326


นายชนนันท์ ขันธ์ทอง
บ้านบางคลอง(ราษฎร์อุทิศ)

โทรศัพท์ 055 - 645326


วันเพ็ญ ดวงแก้ว
อนุบาลสุโขทัย

โทรศัพท์ 055612864


นายบุญธรรม เกตุสระ
อนุบาลสุโขทัย

โทรศัพท์ 055612864


นางพัชรี สุดจิตต์
วัดคุ้งยางใหญ่

โทรศัพท์ 055 - 699366


พัลลภ คงกำเหนิด
ศรีมหาโพธิ์(ประชาสรรค์)

โทรศัพท์ 055-944845


สมศรี แป้นดี
บ้านคลองปลายนา

โทรศัพท์


สมศรี แป้นดี
บ้านคลองปลายนา(สาขาบ้านไผ่ขวาง)

โทรศัพท์


นายสุพจน์ กล้าวาจา
วัดวังแดง

โทรศัพท์


นายสุพจน์ กล้าวาจา
วัดวังแดง

โทรศัพท์


นายสุพจน์ กล้าวาจา
วัดวังแดง

โทรศัพท์


นายสุพจน์ กล้าวาจา
วัดวังแดง

โทรศัพท์


นางอัญชลี ตาลสอน
วัดวังแดง

โทรศัพท์


นายสุพจน์ กล้าวาจา
วัดวังแดง

โทรศัพท์


จำลอง ทาต่อย
บ้านเหมืองตามุก

โทรศัพท์ 055-944848


สมชาย ป้อมแก้ว
วัดฤทธิ์(คำหมื่นปทุมานุสสรณ์)

โทรศัพท์ 055-699370


นายสมชาย ป้อมแก้ว
วัดฤทธิ์(คำหมื่นปทุมานุสสรณ์)

โทรศัพท์ 055-699370


นางสาวปิยวรรณ ตติยก้องเกียรติ์
วัดยางเอน

โทรศัพท์ 081-7865487


นางเปรมลักษณ์ บุญมา
วัดยางเอน

โทรศัพท์ 081-7865487


นายทองอินทร์ เมฆเลื่อม
บ้านสวนเหนือ(ประชาบำรุง 303)

โทรศัพท์ 098-7494723


จีราณัฐ บวบดี
บ้านคลองด่าน

โทรศัพท์


นายประมวล ไคร้ยะ
วัดตาลเตี้ย

โทรศัพท์ 055-699437


วัลลภา จันโททัย
วัดจันทร์(ลอมราษฎร์บำรุง)

โทรศัพท์ -


นางสาวมณีกานต์ พัดกลม
วัดจันทร์(ลอมราษฎร์บำรุง)

โทรศัพท์ -


นายอวยพร นวลคำ
บ้านยางซ้าย(พรหมมาประชาสรรค์)

โทรศัพท์ 055-019703


พรพิพัฒน์ เพชรจรูญ
วัดปากพระ

โทรศัพท์ 055-946052


นางฉวีวรรณ์ แห้วเหมือน
วัดปากพระ

โทรศัพท์ 055-946052


นางฉวีวรรณ์ แห้วเหมือน
วัดปากพระ

โทรศัพท์ 055-946052


พรพิพัฒน์ เพชรจรูญ
วัดปากพระ

โทรศัพท์ 055-946052


ณรงค์ อินทรโชติ
วัดลัดทรายมูล

โทรศัพท์ 055-944103


เบญจา จินดารัตน์
บ้านวังขวาก

โทรศัพท์ 055946118


เบญจา จินดารัตน์
บ้านวังขวาก

โทรศัพท์ 055946118


นายสุรชัย พันธุ์ชนะ
บ้านหนองพยอม

โทรศัพท์ 055-617214


นายสุรชัย พันธุ์ชนะ
บ้านหนองพยอม

โทรศัพท์ 055-617214


นายสุรชัย พันธุ์ชนะ
บ้านหนองพยอม

โทรศัพท์ 055-617214


นายมนตรี จันทขาว
บ้านจอมสังข์

โทรศัพท์ -


ปราโมทย์ จั่นจีน
บ้านสนามบิน(ประชาศึกษา)

โทรศัพท์ 055-611698


เสาวรัตน์ วัฒนพันธ์
บ้านกล้วย

โทรศัพท์ 055-612379


วีรศักดิ์ ทองธรรม
บ้านกล้วย

โทรศัพท์ 055-612379


นายนิพนธ์ เรืองนุกูล
บ้านขวาง(น้อมประชานุกูล)

โทรศัพท์ 055651887


nipon ruangnukul
บ้านขวาง(น้อมประชานุกูล)

โทรศัพท์ 055651887


นายนิพนธ์ เรืองนุกูล
บ้านขวาง(น้อมประชานุกูล)

โทรศัพท์ 055651887


นายนิพนธ์ เรืองนุกูล
บ้านขวาง(น้อมประชานุกูล)

โทรศัพท์ 055651887


นายนเรศ ขำมั่น
บ้านเพชรไฝ

โทรศัพท์ 055-612593


ยุทธภูมิ โพธิ์นอก
วัดคูหาสุวรรณ วันครู2504

โทรศัพท์ 055-611675


ยุทธภูมิ โพธิ์นอก
วัดคูหาสุวรรณ วันครู2504

โทรศัพท์ 055-611675


ปราณิศา หงษ์สนั่น
วัดคูหาสุวรรณ วันครู2504

โทรศัพท์ 055-611675


ถนอม ล้อมเศรษฐี
บ้านเมืองเก่า(ศรีอินทราทิตย์)

โทรศัพท์ 055-697369


นางสาววรัญญา นันชม
บ้านเมืองเก่า(ศรีอินทราทิตย์)

โทรศัพท์ 055-697369


นายบุญมา จันทร์แหยม
วัดเชตุพน

โทรศัพท์ -


นางปราณี อินทิพย์
วัดเชตุพน

โทรศัพท์ -


นายสมจิตร พุ่มพรม
บ้านมนต์คีรี

โทรศัพท์ 055-617431


นายสมจิตร พุ่มพรม
บ้านมนต์คีรี

โทรศัพท์ 055-617431


สิพิม เรืองจันทร์
บ้านปากคลอง

โทรศัพท์ 055-617816


นางสาวสิพิม เรืองจันทร์
บ้านปากคลอง

โทรศัพท์ 055-617816


ว่าที่ร.ต.หญิงวงเดือน ชมนาวัง
บ้านวังตะคร้อ(ธนาคารกรุงเทพฯ 5)

โทรศัพท์ -


ว่าที่ร.ต.หญิงวงเดือน ชมนาวัง
บ้านวังวน

โทรศัพท์ 055-690040


นางสมคิด สิทธิพงศธร
อนุบาลเมืองสุโขทัย

โทรศัพท์ 055-697371


วันเพ็ญ อยู่ทอง
บ้านวังทองแดง

โทรศัพท์


นริศรา คำพิทูลย์
บ้านวังทองแดง

โทรศัพท์


วันเพ็ญ อยู่ทอง
บ้านสำนัก

โทรศัพท์ -


นริศรา คำพิทูลย์
บ้านสำนัก

โทรศัพท์ -


เกียรติชัย สังข์จันทร์
บ้านไสยาศน์(ราษฎร์บูรณะ)

โทรศัพท์ 055-690041


อัษฎางค์ เพ็ชรพูล
บ้านไสยาศน์(ราษฎร์บูรณะ)

โทรศัพท์ 055-690041


นาวิน นุ่มพรม
วัดหนองตาโชติ

โทรศัพท์ 0864403731


นายรังสรรค์ เกิดศรี
วัดหนองตาโชติ

โทรศัพท์ 0864403731


อภิสิทธิ์ พุ่มมาก
บ้านราวรังงาม

โทรศัพท์ -


นายสมชาย เต็มเปี่ยม
บ้านกง(ราษฎร์อุทิศ)

โทรศัพท์ 0827745658


สมชาย เต็มเปี่ยม
วัดสงฆาราม

โทรศัพท์ 055690003


somkuan sangob
บ้านบางสนิม

โทรศัพท์


รัศมี โพธิ์จันทร์
บ้านหนองหญ้าปล้อง

โทรศัพท์


รัศมี โพธิ์จันทร์
บ้านหนองหญ้าปล้อง

โทรศัพท์


ภิรฌา พงษ์ปรีชา
บ้านหนองสามพญา

โทรศัพท์ 0947484260


ประนอม ผาสุข
บ้านประดู่เฒ่า

โทรศัพท์ 055-690002


นางสาวประนอม แสงเงิน
บ้านประดู่เฒ่า

โทรศัพท์ 055-690002


กฤษณะ วุ่นอ่อน
อนุบาลกงไกรลาศ(บ้ายกร่าง2465)

โทรศัพท์ 055-691254


นิเวศน์ ทองท้วม
อนุบาลกงไกรลาศ

โทรศัพท์ 055-691254


นเรศ แก้วทอง
วัดปรักรัก

โทรศัพท์ 055-657279


wanlop pengmoung
วัดกกแรต

โทรศัพท์ 055-615585


ศิริรัตน์ โสภณ
วัดกกแรต

โทรศัพท์ 055-615585


นายวัลลภ เพ็งม่วง
วัดกกแรต

โทรศัพท์ 055-615585


นางศิริ เม่งมั่งมี
บ้านคลองตะเข้

โทรศัพท์ 055-019301


นายประเสริฐ ยิ้มณรงค์
บ้านคลองตะเข้

โทรศัพท์ 055-019301


สมพงษ์ มาดหมาย
วัดคุ้งยาง

โทรศัพท์ 055-657284


รุจระวี พิพัฒนโรจน์
วัดคุ้งยาง

โทรศัพท์ 055-657284


ทิวาวรรณ คล้ายคลึง
บ้านโป่งแค

โทรศัพท์ 055-690005


Sira Noosorn
วัดโบสถ์

โทรศัพท์ 055-657280


walaiporn rattanawichianchot
บ้านใหม่สุขเกษม

โทรศัพท์ 055-635231


สุวัตรชัย หงษ์สนั่น
บ้านใหม่สุขเกษม

โทรศัพท์ 055-635231


จิระศักดิ์ สิงห์ทอง
บ้านใหม่โพธิ์ทอง

โทรศัพท์ -


นางสาวกัลยา บุตรสุวรรณ
บ้านข่อยสองนาง

โทรศัพท์ 055940135


`นางสุกัญญา ราษฎร์บุญมี
บ้านหนองมะเกลือ

โทรศัพท์ 055-690007


อรุณี สำรี
บ้านหนองมะเกลือ

โทรศัพท์ 055-690007


นางสาวนันทะวดี อยู่ศรี
บ้านหนองมะเกลือ

โทรศัพท์ 055-690007


นางสาวนวพร สำรี
วัดเสาหิน

โทรศัพท์ 0620236351


น้ำหวาน บุญปก
บ้านวังขวัญ

โทรศัพท์ 055-940636


สุภาณี โพธิ์แก้ว
บ้านวังขวัญ

โทรศัพท์ 055-940636


ปิยพจน์ อ้นปาน
บ้านหนองบัว

โทรศัพท์


อิศราวุฒ ส้มซ่า
บ้านหนองบัว

โทรศัพท์


สุระพล เจ็กอยู่
บ้านหนองบัว

โทรศัพท์


เหรียญชัย ชูชาติ
บ้านหนองเสาเถียร

โทรศัพท์ 055-690008


นางจารวี บวบมี
บ้านหนองกระทุ่ม

โทรศัพท์ 055-019304


นางสาวนพประภา ธรรมดา
บ้านดงเดือย

โทรศัพท์ 055-691026


รุ่งรัตน์ อยู่คง
บ้านดงเดือย

โทรศัพท์ 055-691026


สุจินดา รินทะไชย
บ้านโพธิ์หอม

โทรศัพท์ 055-691252


สุจินดา รินทะไชย
บ้านโพธิ์หอม

โทรศัพท์ 055-691252


จริยา เถื่อนเภา
วัดดงยาง

โทรศัพท์ 055-690010


นายวิลาศ ส่งให้
วัดดงยาง

โทรศัพท์ 055-690010


suneerat phengsin
บ้านยางแดน

โทรศัพท์ -


นายวิชัย ไกรกิจราษฎร์
บ้านดอนสำโรง

โทรศัพท์ 08-9562 9717


ประกิจ สีนวล
บ้านดอนสำโรง

โทรศัพท์ 08-9562 9717


sirirat prapom
วัดดอนสักมิตรภาพที่ 231

โทรศัพท์ 055-690108


Sirirat prapom
วัดดอนสักมิตรภาพที่ 231

โทรศัพท์ 055-690108


ศิริรัตน์ ประพรม
วัดดอนสักมิตรภาพที่ 231

โทรศัพท์ 055-690108


ศันสนีย์ เบ็ญจกุล
วัดทุ่ง

โทรศัพท์ 055-019311


ศันสนีย์ เบ็ญจกุล
วัดทุ่ง

โทรศัพท์ 055-019311


ratchanok intasao
วัดใหม่ไทยบำรุง

โทรศัพท์ 055-691414


นายณรงค์ แก้วคุ้ม
วัดใหม่ไทยบำรุง

โทรศัพท์ 055-691414


นางวารีรัตน์ โพยมรัตน์
วัดศรีเมือง

โทรศัพท์ 055-691253


ภควา น้อยนึ่ง
บ้านป่าสัก

โทรศัพท์ -


นางสาวศริยา ทับรอด
บ้านป่าสัก

โทรศัพท์ -


chamlong monam
บ้านป่ามะม่วง

โทรศัพท์ 055-657283


วันเพ็ญ แสงอบ
วัดเต่าทอง

โทรศัพท์ 055940198


ไปรยา รอดจีน
บ้านหนองตูม

โทรศัพท์ 055-655459


วิภารัตน์ ทองเชื้อ
บ้านหนองตูม

โทรศัพท์ 055-655459


นายวิชาญ เพิ่มพรม
บ้านเกาะนอก(ประชานุเคราะห์)

โทรศัพท์ 055-690105


มยุรี จันทขาว
บ้านหนองบัว(จิตพินิจประชาสรรค์)

โทรศัพท์ 055-655272


นายนัฐพล กลมกล่อม
วัดท่าฉนวน

โทรศัพท์ 055-655972


เปวิศา ไกรเกษ
วัดหางตลาด

โทรศัพท์ 0-5594-4351


บุญยัง เอี่ยมซิ้ว
บ้านน้ำเรื่อง

โทรศัพท์ 055-655271


ปราจีน แสงอรุณ
บ้านปากคลองเรือ(โพธิ์โตนด)

โทรศัพท์ 055-695020


สุคนธ์รัตน์ ขยา
บ้านปากคลองเรือ(โพธิ์โตนด)

โทรศัพท์ 055-695020


พงษ์ศักดิ์ แสงคำ
บ้านยางแหลม

โทรศัพท์ 055-627118


ปิติญา วัฒนปรานวงศ์
บ้านเนินประดู่

โทรศัพท์ 055-627122


Arvut Suttimas
บ้านเนินประดู่

โทรศัพท์ 055-627122


Arvut Suttimas
บ้านเนินประดู่

โทรศัพท์ 055-627122


Arvut Suttimas
บ้านเนินประดู่

โทรศัพท์ 055-627122


Arvut Suttimas
บ้านเนินประดู่

โทรศัพท์ 055-627122


วิรุตน์ เพ็ชรมี
ศรีคีรีมาศวิทยา

โทรศัพท์ 0


นายวิรุตน์ เพ็ชรมี
ศรีคีรีมาศวิทยา

โทรศัพท์ 0


นายณรงค์ พ่วงไผ่
บ้านน้ำลาด

โทรศัพท์ 0955764878


นางอรัญญา ขันอินทร์
อนุบาลคีรีมาศ(วัดบึง)

โทรศัพท์ 055-943573


สังวาลย์ ทองงาม
อนุบาลคีรีมาศ(วัดบึง)

โทรศัพท์ 055-943573


นายประสาน รุ่งรัตนไชย
บ้านเนินยาง

โทรศัพท์ 055620093


ดิเรก บัวป้อม
บ้านนากาหลง

โทรศัพท์ 055-690021


วันทนี เกิดเจริญ
บ้านป้อมประชานุกูล

โทรศัพท์ 055947041


มนัส ครุฑหนู
บ้านนาเชิงคีรี

โทรศัพท์


นางไพริน สอนทุ่ง
บ้านนาไผ่ล้อม

โทรศัพท์ 093-1309500


นายสละ แจงป้อม
บ้านขุนนาวัง

โทรศัพท์ 055-690015


นายเทียม จรวุฒิพันธ์
บ้านขุนนาวัง

โทรศัพท์ 055-690015


เจตนา เกิดเกตุ
บ้านโว้งบ่อ

โทรศัพท์ 055-019317


นางเกศรา ฤกษ์พิบูลย์
บ้านนาโพธิ์

โทรศัพท์ 089-8569251


เกศรา หงสนันทน์
บ้านนาโพธิ์

โทรศัพท์ 089-8569251


นางเพ็ญศรี พัดทุ่ง
บ้านนาสระลอย

โทรศัพท์ 055-019322


ชัชชัย สนองบุญ
บ้านหนองกระดิ่ง

โทรศัพท์ 055-695005


ชัชชัย สนองบุญ
บ้านหนองกระดิ่ง

โทรศัพท์ 055-695005


นายประเสริฐ เรืองนุกูล
บ้านลำคลองยาง

โทรศัพท์ 055-693500


ประเสริฐ เรืองนุกูล
บ้านลำคลองยาง

โทรศัพท์ 055-693500


นายธวัชชัย งามอุดมศิล
บ้านลำคลองยาง

โทรศัพท์ 055-693500


ajchara onpan
วัดหนองกก

โทรศัพท์ -


ajchara onpan
วัดหนองกก

โทรศัพท์ -


จารุนันท์ สิทธิโสภณ
บ้านเนินพยอม

โทรศัพท์


นายสัญญา เสือแก้ว
บ้านวังกร่าง

โทรศัพท์ 055-690014


ทัย บุญคง
บ้านยางเมือง

โทรศัพท์ 055-690014


นายทินกร ด้วงบาง
บ้านคลองน้ำเย็น

โทรศัพท์ 055-019314


ทินกร ด้วงบาง
บ้านคลองน้ำเย็น

โทรศัพท์ 055-019314


วัชรินทร์ สนองบุญ
บ้านสามพวง(สามัคคีพิทยา)

โทรศัพท์ 055-945641


สุภาพร หมวกสังข์
บ้านตะเข้ขานสามัคคีวิทยา

โทรศัพท์ 055-614197


สุภาพร หมวกสังข์
บ้านตะเข้ขานสามัคคีวิทยา

โทรศัพท์ 055-614197


ชลิตา โพธิ์รี
วัดมุจลินทาราม

โทรศัพท์ 055-947447


เจริญ ภู่เพ็ง
วัดมุจลินทาราม

โทรศัพท์ 055-947447


นางสาวศิริพร เอี่ยมอินทร์
สามัคคีวิทยา(สหกรณ์อุปถัมภ์)

โทรศัพท์ 055-617347


นายภูษิต ภูสีโสม
สามัคคีวิทยา(สหกรณ์อุปถัมภ์)

โทรศัพท์ 055-617347


สายบัว ฟักแตง
บ้านบึงหญ้า

โทรศัพท์ 055-690022


นางสุวรรณี ปิ่นโตนด
บ้านหนองยาง

โทรศัพท์ 055-690023


เรณู ดาบทิพย์
หนองบัวเขาดิน

โทรศัพท์ -


Ratchata Jaemthung
หนองบัวเขาดิน

โทรศัพท์ -


นางสาวเสาวลักษณ์ โอภาส
โรงเรียนบ้านใหม่เจริญผล

โทรศัพท์ 055-912605


วิรัช ยานุกูล
บ้านหนองตลับ

โทรศัพท์ 055-614027


รัชตะ แจ่มทุ่ง
บ้านหนองตลับ

โทรศัพท์ 055-614027


phraiwan senngam
บ้านเขาทองผางับ

โทรศัพท์ 055-690018


ไพรวัลย์ เสนงาม
บ้านเขาทองผางับ

โทรศัพท์ 055-690018


PHRAIWAN SENNGAM
บ้านเขาทองผางับ

โทรศัพท์ 055-690018


นาฎชนก ยี่เผติ๊บ
บ้านน้ำพุ

โทรศัพท์ 055-947234


ปรียาภรณ์ พึ่งอำพัน
บ้านลานเอื้อง

โทรศัพท์ 055-690019


เพ็ญภารัตน์ เคลือขอน
บ้านลานเอื้อง

โทรศัพท์ 055-690019


เนตรนภา กระแสร์
มหาตมาคานธีนุอนุสรณ์(น้ำตกสายรุ้ง)

โทรศัพท์ 055-019320


อรทัย บุญตั้ง
มหาตมาคานธีนุอนุสรณ์(น้ำตกสายรุ้ง)

โทรศัพท์ 055-019320


วราภรณ์ ไม้แดง
มหาตมาคานธีนุอนุสรณ์(น้ำตกสายรุ้ง)

โทรศัพท์ 055-019320


อรทัย บุญตั้ง
มหาตมคานธีนุอนุสรณ์(น้ำตกสายรุ้ง)

โทรศัพท์ 055-019320


ณฐกร ไกรกิจราษฎร์
มหาตมาคานธีอนุสรณ์(น้ำตกสายรุ้ง)

โทรศัพท์ 055-019320


นายเฉลิมพล ติดพรม
อนุบาลบ้านด่านลานหอย

โทรศัพท์ 055-689016


อมรรัตน์ จันนา
เชิงคีรี(สุวิชานวรวุฒิ)

โทรศัพท์ 055-689018


อาริษา กรรขำ
บ้านหนองเฒ่า

โทรศัพท์ 0956375057


wuttichai wonglakorn
บ้านหนองเฒ่า

โทรศัพท์ 0956375057


ชาญณรงค์ อรัญทิมา
บ้านวังโคนเปือย

โทรศัพท์ 055-019340


ชาญณรงค์ อรัญทิมา
บ้านวังโคนเปือย

โทรศัพท์ 055-019340


สุรสิทธิ์ ใจแสน
บ้านหนองจัง

โทรศัพท์ 055-689019


ธีวสุ วงค์สุริยะ
บ้านวังน้ำขาว

โทรศัพท์ 055-614066


สกุณา รอดเกตุ
บ้านวังน้ำขาว

โทรศัพท์ 055-614066


เกศริน ภูทวี
บ้านห้วยไคร้

โทรศัพท์ 055-615437


วิชัย ปันต๊ะวงค์
บ้านห้วยไคร้

โทรศัพท์ 055-615437


วิชัย ปันต๊ะวงค์
บ้านห้วยไคร้

โทรศัพท์ 055-615437


นายกฤษณะ เกตุบาง
บ้านห้วยไคร้

โทรศัพท์ 055-615437


นายวิชาญ ลือเฟื่อง
บ้านห้วยไคร้

โทรศัพท์ 055-615437


นางศรีนวล งอยภูธร
บ้านห้วยไคร้

โทรศัพท์ 055-615437


นายกฤษณะ เกตุบาง
บ้านห้วยไคร้

โทรศัพท์ 055-615437


นายสุพจน์ งอยภูธร
บ้านห้วยไคร้

โทรศัพท์ 055-615437


นางศรีนวล งอยภูธร
บ้านห้วยไคร้

โทรศัพท์ 055-615437


วิทยา ขำเกิด
บ้านด่าน

โทรศัพท์ 055-689017


นายวิทยา ขำเกิด
บ้านด่าน

โทรศัพท์ 055-689017


ชิระพล อิ่มเอิบ
บ้านวังแดด

โทรศัพท์ 055-634214


สุดารัตน์ ไชยพงศ์
บ้านลานทอง

โทรศัพท์ -


วศินี ประเจิดสกุล
บ้านลานทอง

โทรศัพท์ -


อุทิศ มีเต็ม
บ้านวังตะคร้อ

โทรศัพท์ 055-010231


นางศิริกาญจน์ บุญชู
บ้านวังไทร

โทรศัพท์ 055019341


ปิยมาศ สงธนู
บ้านหนองจิกตีนเนิน

โทรศัพท์ 055-690034


kantana kavivas
บ้านปากคลองร่วม

โทรศัพท์ -


สมพร บนขุนทด
บ้านปากคลองร่วม

โทรศัพท์ -


ภูมิพงศ์ โพธิทา
บ้านหนองไม้กอง

โทรศัพท์ 055-613777


คมวิช แก้วนุช
บ้านหนองไม้กอง

โทรศัพท์ 055-613777


นางสาวชนิตา หงษ์ประภาส
บ้านหนองไม้กอง

โทรศัพท์ 055-613777


นายเยี้ยม เทียมเพ็ง
บ้านหนองตม

โทรศัพท์ -


จิรารัตน์ มีสุข
หนองหญ้าปล้อง(กม.78)

โทรศัพท์ 055-690035


ปิ่นศิลป์ชัย นุ้ยเงิน
บ้านวังลึก

โทรศัพท์ 055-614067


ชลลดา วงษ์น้อย
บ้านวังลึก

โทรศัพท์ 055-614067


นายบรรจง ละอองเดช
บ้านวังลึก

โทรศัพท์ 055-614067


ศิริรัตน์ โพธิ์เรือง
บ้านตลิ่งชัน

โทรศัพท์ 055-944564


จิรายุทธ แก้วเนย
บ้านตลิ่งชัน

โทรศัพท์ 055-944564


โกวิทย์ ศรีพยอม
บ้านตลิ่งชัน

โทรศัพท์ 055-944564


ฐิตินันท์ บุญตั้ง
บ้านวังหาด

โทรศัพท์ 055690004


สาทิส เปียระบุตร
บ้านคลองไผ่งาม

โทรศัพท์ 055-910240


พรทิพย์ ไกรกิจราษฎร์
บ้านวังหิน

โทรศัพท์ 055-614016


w w
บ้านวังหิน

โทรศัพท์ 055-614016


มนภัทร คงยอด
บ้านลานกระบือ

โทรศัพท์ 055-616851


วีระพงษ์ ส่งเสริม
บ้านลานกระบือ

โทรศัพท์ 055-616851


อมาวสุ วิลาวัลย์
บ้านลานกระบือ

โทรศัพท์ 055-616851


ชุติมันต์ ดีใจงาม
บ้านหนองสองตอน

โทรศัพท์ 055-601001


ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
Copyright2013 : DATA CMS v.05.56 พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ ITEC สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]