ยินดีต้อนรับ

รายชื่อเจ้าหน้าที่

[งานข้อมูลสารสนเทศโรงเรียน] [งานข้อมูลเขตพื้นที่]
พรลภัส ธีรโรจน์ไพศาล
ไทยรัฐวิทยา 8(บ้านมะขามสูง)

โทรศัพท์ 055299065


ภัทรพงษ์ สุขเกิด
บ้านหัววังกร่าง

โทรศัพท์ 055-009-333


สุชาดา ปานอำพัน
บ้านหัววังกร่าง

โทรศัพท์ 055-009-333


ปณัชดา เครือเป็ง
บ้านแหลมซ่าน

โทรศัพท์


priwan srisattana
วัดไผ่ค่อม(แพรประชาอุปถัมภ์)

โทรศัพท์ 055299296


ศิริลักษณ์ รอดแป้น
วัดแสงดาว(เทพประชานุสรณ์)

โทรศัพท์ 055310149


ศิริลักษณ์ รอดแป้น
วัดแสงดาว(เทพประชานุสรณ์)

โทรศัพท์ 055310149


นางรัชดาภรณ์ อังคะพนมไพร
วัดสระโคล่

โทรศัพท์ 055341643


รัชดาภรณ์ อังคะพนมไพร
วัดสระโคล่

โทรศัพท์ 055341643


นฤภัค ปานอยู่
วัดมหาวนาราม

โทรศัพท์ 055-337066


ประมวล โตสวัสดิ์
วัดตาปะขาวหาย

โทรศัพท์ 055321163


สิทธิเดช อยู่คง
วัดตาปะขาวหาย

โทรศัพท์ 055321163


ณวัศ บันชาโต
วัดโพธิญาณ(อ.ท.ผ.อุปถัมภ์)

โทรศัพท์ 08-4596-6119


ยืน ยัง เซ ยืน ยัง เซ
วัดบ้านไร่

โทรศัพท์ 055000311


ศิริรัตน์ แย้มอ่อน
จ่าการบุญ

โทรศัพท์ 055244490


ณัฎฐพล บุตรโพธิ์
วัดจันทร์ตะวันตก มิตรภาพที่ 73

โทรศัพท์ 055259522


นางสาววราภรณ์ อภินันทโน
วัดจันทร์ตะวันตก มิตรภาพที่ 73

โทรศัพท์ 055259522


นันทิยา ประมาณ
วัดอรัญญิก

โทรศัพท์ 055304274


วีนัส จันทร์ใส
วัดอรัญญิก

โทรศัพท์ 055304274


ธาริณี นุ้ยเย็น
วัดยาง(มีมานะวิทยา)

โทรศัพท์ 055259598


วิชญารมณ์ ทิมจันทร์
บ้านพลายชุมพล

โทรศัพท์


สมบูรณ์ สอนบุญ
บ้านพลายชุมพล

โทรศัพท์


ดวงฤดี เหล่าวาณิชวัฒนา
วัดศรีวิสุทธาราม(วิไลราษฎร์อุปถัมภ์)

โทรศัพท์ 055302717


นางกนกวรรณ วงศ์จันทร์
วัดศรีวิสุทธาราม(วิไลราษฎร์อุปถัมภ์)

โทรศัพท์ 055302717


วรรญา วัฒนรุ่ง
อนุบาลพิษณุโลก

โทรศัพท์ 055322680


จริยา เยาวยอด
อนุบาลพิษณุโลก

โทรศัพท์ 055322680


พัชรินทร์ รัตนวงษ์
วัดจันทร์ตะวันออก

โทรศัพท์ 055246872


นางพัชรินทร์ รัตนวงษ์
วัดจันทร์ตะวันออก

โทรศัพท์ 055246872


ดวงกมล ธาราศรี
วัดกรมธรรม์

โทรศัพท์ -


สุนิสา อุ่ยตระกูล
วัดศรีวนาราม

โทรศัพท์ 055223878


นายเพชร มะลิพรม
วัดศรีวนาราม

โทรศัพท์ 055223878


นางนริศรา อินทรเลิศ
วัดสมอแข(พิณพลราษฎร์บำรุง)

โทรศัพท์ 0899572286


นายบรรเจิด ศิริปโชติ
วัดสมอแข(พิณพลราษฎร์บำรุง)

โทรศัพท์ 0899572286


อิศราพร สิงห์โตทอง
วัดเนินมะคึก

โทรศัพท์ 0869351616


อัศนัย ใจสมัคร
บ้านเขาฟ้า

โทรศัพท์


อัศนัย ใจสมัคร
บ้านสะอัก(ประชาอุปถัมภ์)

โทรศัพท์ 055-295236


ทนงศักดิ์ ปราสาททรัพย์
วัดปากห้วย

โทรศัพท์


อัศนัย ใจสมัคร
ชุมชนที่ 14 วัดดอนทอง

โทรศัพท์ 055-295210


สุรชัย ที่พึ่ง
บ้านหนองกวางลี้(ประสิทธิ์-ประช

โทรศัพท์ -


วิทูรย์ สารธิมา
บ้านร้องยุ้งข้าว

โทรศัพท์ 091-8394564


ณัฐณิกรณ์ พิลึก
บ้านร้องยุ้งข้าว

โทรศัพท์ 091-8394564


นันทาศิริ อิ่มหมี
บ้านน้ำดำ

โทรศัพท์


อัญชลี เพ็ชรอ่อน
บ้านหินลาด

โทรศัพท์


บรรพต กาดกอเสริม
บ้านป่า(บิลอาสาประชาสรรค์)

โทรศัพท์ 0-5529-5204


หฤทัย ไชยแสง
บ้านป่า(บิลอาสาประชาสรรค์)

โทรศัพท์ 0-5529-5204


สุนิสา กินูน
บ้านดงวิทยา

โทรศัพท์ 055009330


สิริภัค วงศ์สิริเศรษฐ์
บ้านบึงกระดาน(เมธาประชานุกูล)

โทรศัพท์ -


รัชดาพร คำมา
สะพานที่ 3

โทรศัพท์ 055-242825


รัชดาพร คำมา
สะพานที่ 3

โทรศัพท์ 055-242825


วรเทพ สุวรณกษาปณ์
วัดบึงพระ(เหรียญ จั่น อนุสรณ์)

โทรศัพท์ 055985054


นิภาพร เรืองมี
วัดบึงพระ(เหรียญ จั่น อนุสรณ์)

โทรศัพท์ 055985054


รินทร์ เมืองดี
วัดบึงพระ(เหรียญ จั่น อนุสรณ์)

โทรศัพท์ 055985054


อัจฉรา ชมชื่น
วัดใหม่ราษฎร์ศรัทธาราม

โทรศัพท์ 055287165


รุ่งทิพย์ นามนัย
ชุมชน 1 วัดสะกัดน้ำมัน

โทรศัพท์ 055322311


นางสาวรุ่งทิพย์ นามนัย
ชุมชน 1 วัดสะกัดน้ำมัน

โทรศัพท์ 055322311


นางสุรีย์พันธุ์ จันทร์สุริยา
วัดคุ้งวารี(อำพันอุปถัมภ์)

โทรศัพท์ 055226421


นางนัยนา สุวรรณวัจน์
บ้านคลองหนองเหล็ก

โทรศัพท์ 055260120


พนมจิต สิริพิทักษ์เดช
วัดยางเอน(ประชานุเคราะห์)

โทรศัพท์ 055226985


นายพิสุทธิ์สวัสดิ์ คงกรุด
วัดยางเอน(ประชานุเคราะห์)

โทรศัพท์ 055226985


มยุรี สีชมภู
วัดยางเอน(ประชานุเคราะห์)

โทรศัพท์ 055226985


Thippawan Sukjaithong
วัดยางเอน(ประชานุเคราะห์)

โทรศัพท์ 055226985


Thippawan Sukjaithong
วัดยางเอน(ประชานุเคราะห์)

โทรศัพท์ 055226985


กิตติมา พ่วงเฟื่อง
วัดจุฬามณี

โทรศัพท์ 055 - 984596


ศิริพร ปานบุญ
วัดสว่างอารมณ์

โทรศัพท์


นางสุรินทร์ จาดศรี
บ้านหนองหัวยาง

โทรศัพท์ 055-009327


ธนิตดา ส่งนุ่น
วัดศรีรัตนาราม(รัตนราษฎร์สงเคราะห์)

โทรศัพท์ 055-333032


จริยา หอมสะอาด
วัดบ้านใหม่

โทรศัพท์ 055386136


เฉลิม ป้อมบุญมี
วัดท่าโรงตะวันออก

โทรศัพท์


ลมัย ทองสัมฤทธิ์
วัดท่าโรงตะวันตก

โทรศัพท์ 055310153


สิญาธร นิธิภัทรโรจ
วัดอินทรีย์

โทรศัพท์


ลไมพร บุตรา
วัดเสาหิน

โทรศัพท์


ทัศนีย์ แก้วก๋า
วัดงิ้วงาม

โทรศัพท์


นายสุเทพ อนันต์ภัทรากุล
วัดงิ้วงาม

โทรศัพท์


นิสา นิลนนท์
วัดบางทราย(หลวงพิณพลราษฎร์ จู

โทรศัพท์ 055386123


ศิรินภา คำนวนพื้น
วัดไผ่หลงราษฎร์เจริญ

โทรศัพท์


ศิรินภา คำนวนพื้น
บ้านหนองหญ้า

โทรศัพท์


ศิรินภา คำนวนพื้น
วัดปากพิงตะวันออก

โทรศัพท์


หทัย แวงกุดเรือ
วัดปากพิงตะวันออก

โทรศัพท์


นางไพทิพย์ โกทัน
วัดปากพิงตะวันตก

โทรศัพท์ 055316610


ณัฐพร อ่อนลำ
โรงเรียนวัดปากพิงตะวันตก

โทรศัพท์ 055316610


เมธารัศมิ์ วิจิตรเมธานนท์
บ้านวังยาง

โทรศัพท์ 055310151


พวงศรี อุ่นอยู่
บ้านวังยาง

โทรศัพท์ 055310151


เพ็ชรีย์ ทองนาก
บ้านกร่าง(พระขาวชัยสิทธิ์)

โทรศัพท์ 055298678


วัลลพ นวลศรี
บ้านกร่าง(พระขาวชัยสิทธิ์)

โทรศัพท์ 055298678


ผ่องฉวี จิตศรัณยูกุล
ชุมชนที่ 11 วัดสุวรรณประดิษฐ์

โทรศัพท์ 055374329


ผ่องฉวี จิตศรัณยูกุล
ชุมชนที่ 11 วัดสุวรรณประดิษฐ์

โทรศัพท์ 055374329


นางวนธินี อินทะเกิด
วัดธรรมเกษตร(เกษตรานุเคราะห์)

โทรศัพท์ 055298336


พีระพล พูลทวี
วัดแหลมโพธิ์

โทรศัพท์


นางสาวณัฐมน มีสุข
นิคมบ้านกร่าง(สามัคคีสงเคราะห)

โทรศัพท์


วริศรา สงสำเภา
บ้านแม่ระหัน

โทรศัพท์


ประเสริฐ ประดิษฐ์
บ้านแม่ระหัน

โทรศัพท์


ภคปภา เย็นสุข
บ้านแม่ระหัน

โทรศัพท์


ถิรมาส ธเนศจินดารัตน์
วัดจอมทอง

โทรศัพท์ 055298463


วิภาวี เพ็งพุ่ม
วัดท่าตะเคียน

โทรศัพท์ 055335505


น.ส.วัลภา คำแก้ว
บ่อวิทยบางระกำ

โทรศัพท์ 055371837


Chayanun Nuntatanakarn
คลองวัดไร่

โทรศัพท์


นภาพร มุ้ยจั่น
บางระกำ

โทรศัพท์ 055-297236


สุภาพรรณ ชูกลิ่น
บ้านตะโม่ประชาสรรค์

โทรศัพท์ 055371439


ชิงชัย ศรีสอน
วัดโพธิ์ทองเจริญผล

โทรศัพท์ 055371679


ธิดารัตน์ สิงห์วี
บ้านท่านางงาม

โทรศัพท์ 055310250


นายมนัส อินทับ
วัดท่าโก

โทรศัพท์


นายมนัส อินทับ
วัดท่าโก

โทรศัพท์


รสณีญา จันทร์เพ็ง
วัดวังเป็ด

โทรศัพท์ 055982258


อาทิมา จันทร์แจ่มแจ้ง
วัดวังเป็ด

โทรศัพท์ 055982258


กุลนภา ฤทธิเกรียง
วัดกรับพวง

โทรศัพท์ 0


นางนเรนทร พยอมหวล
วัดวังอิทก

โทรศัพท์ 055310236


นภัสกร ดลรักษ์
วัดกลางสุริยวงศ์

โทรศัพท์ 055982443


กิจจา สถิตวงศ์วาน
บ้านหนองนากวางอั้น

โทรศัพท์


วารี จันทิมาพร
วัดแหลมเจดีย์

โทรศัพท์ 055310243


พงศ์พัทธ์ ต๊ะวัน
บ้านคุยยาง

โทรศัพท์


ณัฐมน จันทร
วัดยางแขวนอู่

โทรศัพท์


ธัญญลักษณ์ สนธิ์ศิริ
วัดยางแขวนอู่

โทรศัพท์


ธัญญลักษณ์ สนธิ์ศิริ
วัดยางแขวนอู่

โทรศัพท์


ปรัชชา ราชอ่อง ราชอ่อง
บ้านกรุงกรัก

โทรศัพท์ 055351354


กมล ปั่นกลาง
บ้านคลองเตย

โทรศัพท์ 055316620


ณัฐพงศ์ ชาบาง
วัดห้วงกระได

โทรศัพท์ 0-5531-0234


จจิมาภร สุธานิโลบล
วัดหนองอ้อ

โทรศัพท์ 055355000


สาวิตรี พรมชาติ
วัดแตน

โทรศัพท์


นิวัฒน์ คุ้มพร้อม
วัดแตน

โทรศัพท์


พจน์ระวี ยาวขันแก้ว
วัดหนองพะยอม

โทรศัพท์


นายรอบ สุคำหล้า
วัดหนองพะยอม

โทรศัพท์


เอกพัฒน์ พุ่มทอง
บ้านหนองแพงพวย

โทรศัพท์ 055310246


สุพรรณี มั่นมา
วัดคุยม่วง

โทรศัพท์ 055009267


นายราวิน ชาแดงวงค์
วัดคุยม่วง

โทรศัพท์ 055009267


สกชาติ วินิตกฤษฎา
วัดหนองขานาง

โทรศัพท์ -


สกชาติ วินิตกฤษฎา
วัดหนองขานาง

โทรศัพท์ -


จันทวรรณ ไตรสีห์
วัดคุยขวาง

โทรศัพท์ 055980254


วรากร ถมยา
วัดคุยขวาง

โทรศัพท์ 055980254


สำราญ สว่างเมือง
วัดพรหมเกษร

โทรศัพท์ 0819715071


กนกวรรณ ชมพู
วัดพรหมเกษร

โทรศัพท์ 0819715071


นายชาญณรงค์ รอดทิม
วัดบ้านดง

โทรศัพท์ 0921902311


ชาญณรงค์ รอดทิม
วัดบ้านดง

โทรศัพท์ 0921902311


จุฬา แก้วบูโฮม
บ้านเรียงกระดก

โทรศัพท์ -


จินตนา จิตชาตรี
บ้านตระแบกงาม

โทรศัพท์ 055310121


ธัญชนก อินหาดกรวด
บ้านตระแบกงาม

โทรศัพท์ 055310121


ณัฐพงศ์ ชาบาง
วัดวังแร่

โทรศัพท์ 055310258


จันทร์เพ็ญ ตรีโพธิ์
บ้านห้วยชัน

โทรศัพท์ 055310259


เยาวลักษณ์ เกิดช้ำ
บ้านห้วยชัน

โทรศัพท์ 055310259


อรุณ แสงลพ
บ้านบางแก้ว

โทรศัพท์ 055009277


ชโลบล ปุสเทพ
บ้านบางแก้ว

โทรศัพท์ 055009277


สายใจ ประชาสรรเจริญ
บ้านย่านใหญ่

โทรศัพท์ 055009278


สมยศ โตท่าโรง
วัดโป่งหม้อข้าว

โทรศัพท์ 055355014


พิเชษฐ์ ทองดอนแฝง
บ้านนาชักหวาย

โทรศัพท์ 055310249


ธเนตร ทองสนิท
บ้านนาชักหวาย

โทรศัพท์ 055310249


รัจนา จันทร
บ้านคุยมะตูม

โทรศัพท์


นางสาวกนกพร เหมทอง
บ้านบัวจันทร์

โทรศัพท์ 055316623


นายธราธร พิริยะสุทธิ์
บ้านบัวจันทร์

โทรศัพท์ 055316623


สาธิยา มั่นประสงค์
บ้านประดาประชาราษฎร์

โทรศัพท์ 055316627


ธานี มั่นประสงค์
บ้านประดาประชาราษฎร์

โทรศัพท์ 055316627


นายสมพงษ์ เหลืองทอง
รัฐราษฎร์สงเคราะห์

โทรศัพท์ 055982027


นายสมพงษ์ เหลืองทอง
รัฐราษฎร์สงเคราะห์

โทรศัพท์ 055982027


ณภัทร สมบูรณ์
นิคมบางระกำ 4(บางระกำชนูปถัมภ์)

โทรศัพท์ 0979181861


เอกนรินทร์ รุ่งอินทร์
บ้านใหม่เจริญธรรม

โทรศัพท์


srithon lamom
บ้านใหม่เจริญธรรม

โทรศัพท์


สุพรรณี มณฑาทิพย์
นิคมบางระกำ 2(ราษฎร์บำรุง)

โทรศัพท์ 055310256


นายวันชัย เผือกสกุล
นิคมบางระกำ 1(รุ้งวิไล)

โทรศัพท์


nimit kumjeen
วัดบึงกอก

โทรศัพท์ 054866694


นายสุธี ตันติอำนวย
วัดบึงกอก

โทรศัพท์ 054866694


วันวิสา ด้วงฟู
วัดปรือกระเทียม

โทรศัพท์ 055310235


นายอนุพงศ์ บัวอิ่มพันธ์
วัดหนองนาดงกวาง

โทรศัพท์ 0819535921


กนิฐตา เพ็งละมูล
บ้านหนองกรับ

โทรศัพท์


กนกพร เหมทอง
บ้านหนองกรับ

โทรศัพท์


จักรเพชร แสงคล้า
บ้านหนองตะเคียน

โทรศัพท์ 055310245


สุพินดา ตรีสงค์
บ้านหนองตะเคียน

โทรศัพท์ 055310245


พานิชย์ เบ้าชาลี
บ้านหนองกุลา

โทรศัพท์ 055981282


ชำนาญ บุตรคำโชติ
บ้านหนองกุลา

โทรศัพท์ 055981282


ศิวพร สิงห์คง
วัดบึงบอน

โทรศัพท์


วัชรินทร์ เนียมวรรณ์
วัดบึงบอน

โทรศัพท์


Oak Liverpool
บ้านหนองไผ่

โทรศัพท์ 055009301


เกศสุดา มาแจ้ง
บ้านท่าไม้งาม

โทรศัพท์ -


เรณู ทองคำมา
บ้านใหม่คลองเจริญ

โทรศัพท์


นางหัทยา นุกอง
บ้านใหม่คลองเจริญ

โทรศัพท์


นางสาวปัณณพร เดชขจร
นิคมบางระกำ 8(หนองปลวก)

โทรศัพท์ 055-310201


อรสา แสงจันทร์
นิคมบางระกำ 6(ท่ามะเกลือ)

โทรศัพท์ -


พนาวุฒิ ทองเชื้อ
นิคมบางระกำ 6(ท่ามะเกลือ)

โทรศัพท์ -


suwat luxsuchon
บ้านเสวยซุง

โทรศัพท์ 055-310199


suwat luxsuchon
บ้านเสวยซุง

โทรศัพท์ 055-310199


นายทองเปรย ภู่เชย
บ้านคลองน้ำเย็น

โทรศัพท์ 055009282


ธวัชชัย ทองบุญรอด
บ้านคลองน้ำเย็น

โทรศัพท์ 055009282


วัชชิรา วันเพ็ญ
บ้านปลักแรด

โทรศัพท์ 055365620


สริยา เริงเขตรกรณ์
บ้านหนองแขม

โทรศัพท์ 055-365422


ลำยงค์ มาดิษฐ์
วัดทุ่งชา

โทรศัพท์ 055-310237


นายชวลิต เกตุฟัก
วัดทุ่งชา

โทรศัพท์ 055-310237


นันท์นภัส กันภัย
วัดดงโคกขาม

โทรศัพท์ -


อำพล บัวดิษฐ์
วัดดอนอภัย

โทรศัพท์ 055009284


วิญญู กันภัย
บ้านพันเสา

โทรศัพท์ 055-365272


พรทิพย์ มีพยุง
ประดู่มะค่าประชาสรรค์

โทรศัพท์


มยุรี ขวบสันเทียะ
บ้านหล่ายขานาง

โทรศัพท์


พัชดา มีเพชร
บ้านหล่ายขานาง

โทรศัพท์


นิชาภา พัดกล่อม
วัดโพธิ์งาม

โทรศัพท์ 055310118


คชสุวรรณ แท่นทอง
วัดโพธิ์งาม

โทรศัพท์ 055310118


วัชรินทร คำนวนพื้น
บ้านดงยาง

โทรศัพท์ 055-310252


ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
Copyright2013 : DATA CMS v.05.56 พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ ITEC สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]