ยินดีต้อนรับ

รายชื่อเจ้าหน้าที่

[งานข้อมูลสารสนเทศโรงเรียน] [งานข้อมูลเขตพื้นที่]
จรัญญา คารมปราชญ์
อนุบาลโพทะเล

โทรศัพท์ 056-681162


กฤตพร พงษ์ประเสริฐ
อนุบาลโพทะเล “รัฐบำรุง”

โทรศัพท์ 056-681162


สาลี่ บุญประเสริฐ
วัดโพทะเล

โทรศัพท์ 0812801535


พิมพ์ณดา อาสว่าง
วัดบ้านตาล “ศิริรัฐราษฎร์วิทยาคาร”

โทรศัพท์ 056628738


นางละเอียด ผู้อยู่สุข
บ้านคลองตางาว

โทรศัพท์ 056-681505


นายทยุทธ์ สาลีจันทร์
บ้านหนองไผ่-มาบชุมแสง

โทรศัพท์ 0882727822


วรรณวิภา ห้อยกอน
บ้านหนองไผ่-มาบชุมแสง

โทรศัพท์ 0882727822


นางสาวโชติรส จิโนรส
บ้านท่าบัว

โทรศัพท์ 0805118028


นายณรงค์เดช คงสวัสดิ์
ชุมชนทะนงบ้านไร่

โทรศัพท์ 056667254


ทิฆัมพร นากกลัด
บ้านหนองตะแบก

โทรศัพท์ 0869392515


พจนา แก่งศิริ
บ้านหนองตะแบก

โทรศัพท์ 0869392515


สมบัติ ขุนทวี
วัดบ้านห้วยยาว

โทรศัพท์ 0810429009


สิรินภา กะลำพัก
วัดบ้านห้วยยาว

โทรศัพท์ 0810429009


กนกอร แสงขาน
ชุมชนวัดหนองคล้ายางพะเนียด

โทรศัพท์ 0872129313


จักราวุธ ทองขาว
วัดบ้านท้ายน้ำ

โทรศัพท์ 0817868775


ชัยชน หน่อมาก
บ้านหนองบัว

โทรศัพท์ 056-850017


ชัยชน หน่อมาก
บ้านหนองบัว

โทรศัพท์ 056-850017


นางวรรณี ดวงตาเวียง
บ้านน้ำผึ้ง

โทรศัพท์ 0882889050


อธิวัฒน์ อุษณรัสมี
บ้านเนินโพธิ์

โทรศัพท์ 089-6382853


ชัยวัฒน์ พันธ์คง
บ้านเนินโพธิ์

โทรศัพท์ 089-6382853


นางธิดาพร หนููทวน
บ้านปากน้ำ

โทรศัพท์ 0818867435


พิภพ ปานศรี
บ้านวังตายศ

โทรศัพท์ 056-638277


จตุพร มีสุวรรณ์
บ้านวังตายศ

โทรศัพท์ 056-638277


อุบล นาคสุข
ชุมชนบ้านทุ่งน้อย "พิพัฒน์โสภณวิทยา"

โทรศัพท์ 056903482


ฐิติกา สายทัด
วัดขวาง

โทรศัพท์ 056-610533


อภิวัชร์ พุ่มมาลา
วัดขวาง

โทรศัพท์ 056-610533


นางนันทวรรณ ชำนิเขตกิจ
วัดพร้าว

โทรศัพท์ 056-991116


นางลัดดาวัลย์ พันธ์วิเศษ
วัดพร้าว

โทรศัพท์ 056-991116


นางจิดาภา เฉยคงสินธ์
วัดหลวง

โทรศัพท์ 0857344203


นริศรา แป้นถนอม
วัดทับทิม

โทรศัพท์ 056-638690


อภิวัชร์ พุ่มมาลา
วัดทับทิม

โทรศัพท์ 056-638690


ปุณณวิช รอดอ่วม
ชุมชนบ้านบางคลาน(เงินอนุสรณ์)

โทรศัพท์ 056-669201


อรนุช สามสีทอง
ชุมชนบ้านบางคลาน(เงินอนุสรณ์)

โทรศัพท์ 056-669201


วรรณวิภา ห้อยกอน
วัดคงคาราม

โทรศัพท์ 056-669183


นางชัชรีย์ วุฒยากร
บ้านน้อย

โทรศัพท์ 056-659052


ศริวรรณ คุ้มเวช
บ้านน้อย

โทรศัพท์ 056-659052


นายสมบัติ ผลาผล
บ้านวังแดง

โทรศัพท์ 056-669215


นายสุวรรณ์ สารินนท์
บ้านเนินแค

โทรศัพท์ 0894373497


วินัย คำหมู่
วัดบ้านท่ามะไฟ

โทรศัพท์ 056903311


ณิชา ใจชาญ
วัดบ้านท่ามะไฟ

โทรศัพท์ 056903311


นางสาวพิชชาอร มินทยักษ์
วัดบ้านหนองดง

โทรศัพท์


อังคณา มีเย็น
วัดบ้านพังน้อย

โทรศัพท์ 056-638788


น.ส.พิชชาอร มินทยักษ์
บ้านบางพล้อ-ยางหลวง

โทรศัพท์ 056-850016


นางสาวสายรุ้ง จันทะศิลา
บ้านยี่มุ่ย

โทรศัพท์ 056-850015


จักรพันธ์ รังษีวงศ์
บ้านยี่มุ่ย

โทรศัพท์ 056-850015


ประกอบกุล จัตุรัส
วัดบ้านท่าขมิ้น

โทรศัพท์ 0895625511


สิรินภา กะลำพัก
บ้านทุ่งใหญ่

โทรศัพท์ 056-610375


สิริลักษณ์ จันทร์ฤทธิ์
วัดบ้านท่านั่ง

โทรศัพท์ 056850018


ดวงรัตน์ เพ็ชรช่วย
วัดบ้านท่านั่ง

โทรศัพท์ 056850018


ปราโมทย์ ยิ้มกล่ำ
วัดวังน้ำเต้า

โทรศัพท์


ไพลิน แก่นนาคำ
บางไผ่ราษฎร์สงเคราะห์

โทรศัพท์ 056-683186


รินนา ไชยชะนะ
วัดท่าหอย

โทรศัพท์


สมนึก ดิษฐอ่วม
พฤกษวนารามวิทยา

โทรศัพท์


นายกฤษฎากรณ์ โป๋ชัน
ศรีประสิทธิ์วิทยา

โทรศัพท์ 083-1672544


ภูชิต แก้วอ่วม
ศรีประสิทธิ์วิทยา

โทรศัพท์ 083-1672544


พจนา แก่งศิริ
วัดหอไกร

โทรศัพท์


กันยารัตน์ วัลลิภากร
บำรุงราษฎร์วิทยาคม

โทรศัพท์ 056-633082


สมพงษ์ พันวัง
บำรุงราษฎร์วิทยาคม

โทรศัพท์ 056-633082


อนัญญา ยอดเพ็ชร
บำรุงราษฎร์วิทยาคม

โทรศัพท์ 056-633082


อนัญญา ยอดเพ็ชร
บ้านวังทองราษฎร์สามัคคี

โทรศัพท์ 056-638608


นริศรา แสงจันทร์
ชุมชนวัดโพธิ์ทอง

โทรศัพท์ 056-631971


ประดิษฐ์ เอมจั่น
ชุมชนวัดโพธิ์ทอง

โทรศัพท์ 056-631971


ทศพร บุญนวน
อนุบาลบางมูลนาก

โทรศัพท์ 056-631076


ธนูศักดิ์ ยอดดำเนิน
อนุบาลบางมูลนาก ราษฎร์อุทิศ

โทรศัพท์ 056-631076


ประภาภรณ์ สมิเปรม
บางมูลนาก(ราษฎร์อุทิศ)

โทรศัพท์ 056-631215


รัตนา คุ้มทอง
บางมูลนาก(ราษฎร์อุทิศ)

โทรศัพท์ 056-631215


นางสาวอนัญญา ยอดเพ็ชร
วังสำโรงราษฎร์บำรุงวิทย์

โทรศัพท์ 056-638753


มนตรี เชตนุช
วัดหนองกอไผ่

โทรศัพท์


มนตรี เชตนุช
วัดหนองกอไผ่

โทรศัพท์


วรพจน์ คงคะชาติ
บ้านไดปลาดุกราษฎร์ศรัทธาทรงธรรม

โทรศัพท์ 056-638572


ธวัชชัย คำแผลง
บ้านไดปลาดุกราษฎร์ศรัทธาทรงธรรม

โทรศัพท์ 056-638572


นายดิเรก ฮวบนวม
วัดลำประดาใต้

โทรศัพท์ 056-638123


อนัญญา ยอดเพ็ชร
วัดลำประดาใต้

โทรศัพท์ 056-638123


เสวต มาศขาว
วัดลำประดากลาง

โทรศัพท์ 0871951675


นางธิตินันท์ เทศประสิทธิ์
วัดลำประดากลาง

โทรศัพท์ 0871951675


นายสมนึก รักคำมี
วัดลำประดาเหนือ

โทรศัพท์ 056-638228


นางคัชรินทร์ มะโนสา
วัดลำประดาเหนือ

โทรศัพท์ 056-638228


อนัญญา ยอดเพ็ชร
ชุมชนภูมิวิทยา

โทรศัพท์ 056-693350


วีระชัย หว่างพัฒน์
วัดห้วยเรียงใต้

โทรศัพท์


พรทิพย์ เอี่ยมอ่อน
วังกรดนุกูลศึกษา

โทรศัพท์ 056-693226


อารมณ์ ทรงบัวผัน
วัดห้วยเรียงกลาง

โทรศัพท์ 056-693312


นายศุภชัย สุวรรณพานิช
อนุบาลอำเภอบางมูลนาก(วัดห้วยเขน)

โทรศัพท์ 056-693227


นายสุรศักดิ์ พุกเปี่ยม
วัดวังตะกู

โทรศัพท์ 056-657013


จิรัฐิติกาล บุญอินทร์
วัดมะกอกงอ

โทรศัพท์ 056-638234


นีรนุช อินกองงาม
วัดวังสำโรง

โทรศัพท์ 056-687130


เรวัต ทองดี
วัดบึงน้ำกลัด

โทรศัพท์ 056-618410


นายธนภัทร์ กตศิลา
วัดบึงน้ำกลัด

โทรศัพท์ 056-618410


ธนภร สมนาศรี
บ้านบึงประดู่

โทรศัพท์


วิรัตน์ บุญทั่ง
วัดทับหมัน

โทรศัพท์ 056-687323


สมพร บุญทั่ง
วัดทับปรู

โทรศัพท์ 056-687329


นางนารถรวี มาเมือง
บ้านสามบึงบาตร

โทรศัพท์ 0822267864


นางสาววันดี ปรางทอง
บ้านสามบึงบาตร

โทรศัพท์ 0822267864


ธวัช สายพัฒนะ
บ้านหนองหวาย

โทรศัพท์ 0800468056


ธวัช สายพัฒนะ
บ้านหนองหวาย

โทรศัพท์ 0800468056


ธนินท์รัฐ พงศ์ธนกิตติ์
วัดวังหว้า

โทรศัพท์ 0819629050


นายฐาประพนต์ อานนท์โภคิณ
วัดท่าปอ

โทรศัพท์ 0639689514


ฐาประพนธ์ อานนโภคิณ
วัดท่าปอ

โทรศัพท์ 0639689514


ฐาประพนต์ อานนท์โภคิณ
วัดท่าปอ

โทรศัพท์ 0639689514


วันเพ็ญ กิ่งไพร
วัดยางคลี

โทรศัพท์


wanphen kingphai
วัดยางคลี

โทรศัพท์


wanpen kingprai
วัดยางคลี

โทรศัพท์


สุรีฉาย รักงาม
วัดวังไคร้

โทรศัพท์ 056-619744


นางสุยิน กุรินทร์
วัดคลองแขก

โทรศัพท์


นางวีณา เข็มลา
วัดคลองแขก

โทรศัพท์


สมคิด ศรีบุบผา
วัดคลองคูณ

โทรศัพท์ 0947548336


จิรภัทร์ เหมือนแก้ว
วัดคลองคูณ

โทรศัพท์ 0947548336


ฐิตกาญจน์ คำมี
บ้านห้วงสลิด

โทรศัพท์ 056-622990


นิศากร เนียมถนอม
วัดเทวประสาท

โทรศัพท์ 056-622611


รัตนา บุณโยประการ
วัดธงไทยยาราม(ปลั่งอุปถัมภ์)

โทรศัพท์ 056-902661


นางประเสริฐศรี สอนภักดี
วัดโพธิ์ลอย

โทรศัพท์


สุวรรณา แหลมทอง
วัดคลองทองหลาง

โทรศัพท์


วัฒนา กุลเจียง
วัดพรหมประสิทธิ์

โทรศัพท์ 056-662749


รัชนี คงสวัสดิ์
วัดคลองข่อย

โทรศัพท์ 056-906059


วุฒิชัย อ่อนยิ้ม
วัดคลองข่อย

โทรศัพท์ 056-906059


จงดี ปานรัตน์
วัดพฤกษะวันโชติการาม

โทรศัพท์ 056-622612


ธันยธรณ์ ทานศรี
วัดต้นชุมแสง

โทรศัพท์ 056-845804


วินัย ทรวดทรง
วัดต้นชุมแสง

โทรศัพท์ 056-845804


เบญจมาศ คำหอม
วัดหาดแตงโมจันทรประเสริฐ

โทรศัพท์ 056-622613


เบญจมาศ คำหอม
วัดหาดแตงโมจันทรประเสริฐ

โทรศัพท์ 056-622613


ชวลิต วัฒนกุลชัย
อนุบาลตะพานหิน(หนองพยอม)

โทรศัพท์ 056-622610


ชวลิต วัฒนกุลชัย
อนุบาลตะพานหิน(หนองพยอม)

โทรศัพท์ 056-622610


สุพัฒน์ตรา ปัญญายงค์
วัดป่าแดง

โทรศัพท์ 056-845091


ธรรมจักร เทศแท้
วัดหนองแก

โทรศัพท์ 0857280660


พัทธนันท์ เหลาประดิษฐ์
วัดไทรโรงโขน

โทรศัพท์


เบญจมาศ คำหอม
วัดไทรโรงโขน

โทรศัพท์


นายหยงหงิ่ม ปัญญายงค์
ชุมชนวังหลุมวิทยาคาร

โทรศัพท์ 056-845947


วชิระ โสภากาศ
ชุมชนวังหลุมวิทยาคาร

โทรศัพท์ 056-845947


อุษณีย์ สิงหนาท
วัดสัตตวนาราม

โทรศัพท์ 056-621513


นายธนกฤษณ์ อินกองงาม
วัดเขารวก

โทรศัพท์


สุธีระ โพธิ์พุก
บ้านเนินทราย

โทรศัพท์ 056-850020


lสุธีระ โพธิ์พุก
บ้านเนินทราย

โทรศัพท์ 056-850020


ศรีอุไร วัฒนกุลชัย
เขาพนมกาวหนองนกยาง

โทรศัพท์ -


ธนภร สมนาศรี
วัดหนองคล่อ

โทรศัพท์ 056-647266


ปราณี แสงรส
วัดใหม่สำราญ

โทรศัพท์


ปราณี แสงรส
วัดใหม่สำราญ

โทรศัพท์


นายสมยศ คำบัว
ดงตะขบราษฎร์สงเคราะห์

โทรศัพท์ 056-647174


MR.Narong Sopshit
ดงตะขบราษฎร์สงเคราะห์

โทรศัพท์ 056-647174


เข็มทิศ อรุณศรี
วัดศรีรัตนวราราม

โทรศัพท์ 056-641932


นายมนศักดิ์ เง่าลี
บุรพรัตน์วิทยาคาร

โทรศัพท์ 056-641368


นางสาว กฤษณา ปั้นประสิทธิ์
บุรพรัตน์วิทยาคาร

โทรศัพท์ 056-641368


นายกฤตเมธ รุ่งรัตน์
ชุมชนวัดสายดงยาง

โทรศัพท์ 056-642085


napawan jansree
อนุบาลทับคล้อ

โทรศัพท์ 056-641588


เนตรนภา นามผิว
วัดป่าเรไร

โทรศัพท์ 0932126357


ธิดารัตน์ บุตรพรม
วัดป่าเรไร

โทรศัพท์ 0932126357


วรรณา ศรีหิรัญ
วัดหนองน้ำเต้า

โทรศัพท์ 056-642185


ไพศาล เอี่ยมรอด
วัดชัยศรี

โทรศัพท์ 056-642192


สุชานันท์ ภู่เจริญ
วัดชัยศรี

โทรศัพท์ 056-642192


วัลยา ปทุมมาศ
วัดใดวน

โทรศัพท์ 056-614208


วัลยา ปทุมมาศ
วัดใดวน

โทรศัพท์ 056-614208


ผการัตน์ เสือเปรม
บ้านใหม่ราษฎร์ดำรง

โทรศัพท์ 089-180-4059


เด่นชัย ป้อมทอง
ไทยรัฐวิทยา 60(บ้านเขาตะพานนาก)

โทรศัพท์


ปิยะมาศ แซ่โค้ว
ไทยรัฐวิทยา 60(บ้านเขาตะพานนาก)

โทรศัพท์


ดาราภรณ์ คำแก่
ไทยรัฐวิทยา 60(บ้านเขาตะพานนาก)

โทรศัพท์


มะลิวัลย์ มาลี
วัดสัตตศิลาอาสน์

โทรศัพท์ 056-618294


ปนัดดา เกษมสุข
วัดสัตตศิลาอาสน์

โทรศัพท์ 056-618294


ศุภษร ตรีศูนย์
บ้านเขาโล้น

โทรศัพท์ 0616869559


นางวาสนา สุทธิ
บ้านคีรีเทพนิมิต

โทรศัพท์ 0933086222


นางวาสนา สุทธิ
บ้านคีรีเทพนิมิต

โทรศัพท์ 0933086222


นาย พูนศักดิ์ เบ็ญจา
บ้านคีรีเทพนิมิต

โทรศัพท์ 0933086222


บุญเชิด โสตะ
โรงเรียนวัดไดอีเผือก

โทรศัพท์ 0848176534


สมัย พรมชัย
บ้านคลองห้วยหลัว

โทรศัพท์


ชูเกียรติ์ จำนงค์การ
บ้านหนองจอก

โทรศัพท์ 0945481397


วัลลภ สุขดิษฐ์
บ้านเนินม่วง

โทรศัพท์ 0862008176


นายเดิมพันธ์ คงสอน
วัดลำประดา

โทรศัพท์ 056-610555


นางสาวนันทิยา พิมพาวะ
วัดลำประดา

โทรศัพท์ 056-610555


กรรณิการ์ สุขสุวรรณ
วัดเขาทราย

โทรศัพท์ 056-649114


กรรณิการ์ สุขสุวรรณ
วัดวังหินเพลิง

โทรศัพท์ 056-638158


นางเกศสุดา โสละวัฒน์
วัดวังแดง

โทรศัพท์ 081-9738833


กิตติภณ แก้วเหลี่ยม
วัดวังแดง

โทรศัพท์ 081-9738833


บรรดิษฐ์ ม่วงอ่อง
บ้านหนองจะปราบ

โทรศัพท์ 0839601313


บรรดิษฐ์ ม่วงอ่อง
บ้านหนองจะปราบ

โทรศัพท์ 0839601313


สุนันท์ พระวงศ์
บ้านเขานกยูง

โทรศัพท์ -


ปาริชาติ อินผึ้ง
บ้านเขาพระ

โทรศัพท์ 056-668203


นายประจักษ์ ฉิมพาลี
บ้านเขาพระ

โทรศัพท์ 056-668203


สุธาสินี ธานิศธนพัฒน์
วัดน้ำเคือง

โทรศัพท์


สุริวงค์ ผิวเพชร
ท้ายทุ่งราษฎร์วิทยาคาร

โทรศัพท์ 0834899346


คมคาย บุญอินทร์
วัดบางเบน

โทรศัพท์


สุธาสินี ธานิศธนพัฒน์
วัดบางเบน

โทรศัพท์


สุธาสินี ธานิศธนพัฒน์
วัดวังกระชัน

โทรศัพท์ -


สมบูรณ์ รอดดิษฐ์
สี่แยกเขาดิน

โทรศัพท์ 0864404724


พัชชรพร กุลบุตร
สี่แยกเขาดิน

โทรศัพท์ 0864404724


นายไสว เพิ่มพรม
วัดเขาส้าน

โทรศัพท์


ธัญวรัตม์ แสงแก้ว
วัดหนองง้าว

โทรศัพท์ 056-638262


นายปริญญา นะราชา
สำนักขุนเณร(หลวงพ่อเขียนอุทิศ)

โทรศัพท์ 056-657154


นางชุติมา จันทร์สูง
บ้านวังบงค์

โทรศัพท์ 056-638464


นางสาวอัจฉรา สมพงษ์
บ้านวังบงค์

โทรศัพท์ 056-638464


เยาวรัตน์ ช่างด้วง
วัดหนองสนวน

โทรศัพท์ 056-638989


ทองล้วน คำเส็ง
อนุบาลดงเจริญ (วังงิ้ว)

โทรศัพท์ -


ธนิดา ชื่นป้อม
อนุบาลดงเจริญ (วังงิ้ว)

โทรศัพท์ -


ศิริญาภรณ์ จันทร์เขียน
วัดวังเรือน

โทรศัพท์ 056904457


นายนิรุทธิ์ มีไทย
วัดวังเรือน

โทรศัพท์ 056904457


นายชาญชัย โสมิ่งมี
บ้านวังกะทะ

โทรศัพท์ 056-638-344


คำรณ อ่อนสำลี
บ้านวังกะทะ

โทรศัพท์ 056-638-344


ชัญญานุช พันเขียว
วังก้านเหลือง

โทรศัพท์


ชัญญานุช พันเขียว
วังก้านเหลือง

โทรศัพท์


ถิรวัฒน์ คุ้มทอง
วัดใหม่ดงเจริญ

โทรศัพท์ 08-1324-0545


สมหวัง เขียวสวาท
วัดใหม่ดงเจริญ

โทรศัพท์ 08-1324-0545


นายประสาท แก้วประสิทธิ์
วัดวังหินแรง

โทรศัพท์


เสนาะ ชื่นผล
วัดวังหินแรง

โทรศัพท์


นางสาวอัจฉรา สมพงษ์
วัดวังหินแรง และบ้านวังบงค์

โทรศัพท์


นริศรา แป้นถนอม
บ้านไดลึก

โทรศัพท์ 0899075526


วัลลภา ยนทะสาด
วัดใหม่วังหว้า

โทรศัพท์ 0959374622


วิไลวรรณ แก้วชะเนตร
วัดใหม่วังหว้า

โทรศัพท์ 0959374622


นายสำเริง คำแผลง
บ้านห้วยตาดำ

โทรศัพท์ 081-7851911


สุจิตรา โพธิ์ดี
ห้วยพุกวิทยา

โทรศัพท์ 056-905835


วาสนา สุขเกษม
บ้านไดรัง(ราษฎร์อุทิศ)

โทรศัพท์ 056-905644


สมศักดิ์ จ๋อยศรีทอง
บ้านไดรัง(ราษฎร์อุทิศ)

โทรศัพท์ 056-905644


ชัยศิษฏ์ สุ่มประดิษฐ
วัดหนองสองห้อง

โทรศัพท์ 081-7851911


กาญจนา บุญนำ
วัดหนองสองห้อง

โทรศัพท์ 081-7851911


สุพัตรา ทับทอง
วัดบ้านบึงนาราง

โทรศัพท์


สุพรรณี คัมภีระยศ
บ้านห้วงปลาไหล

โทรศัพท์ 056-619282


ถวิล อะมุลราช
บ้านหนองแขม

โทรศัพท์


ศิรัญญา บุญมี
บ้านหนองแขม

โทรศัพท์


นางวรรธนา ทับทอง
วัดบ้านบางลายเหนือ

โทรศัพท์


ธนะพันธุ์ อุ่นวรรณ
บ้านทุ่งพรหมทอง

โทรศัพท์ 0892717373


พระมหาแก่น พุ่มฟัก
บ้านทุ่งพรหมทอง

โทรศัพท์ 0892717373


นางมาริสา ทัดเที่ยง
วัดบ้านบางลายใต้

โทรศัพท์ -


ชัชฎาภรณ์ ฉ่ำเอี่ยม
วัดบ้านคลองข่อย

โทรศัพท์ 056-685000


วิภาวี น้อยดี
อนุบาลบึงนาราง (ห้วยแก้ว)

โทรศัพท์ 056902224


สุพรรณี คัมภีระยศ
อนุบาลบึงนาราง (ห้วยแก้ว)

โทรศัพท์ 056902224


จิราวรรณ ทองมาก
บ้านวังพร้าว

โทรศัพท์


พรทิพย์ มิ่งสมร
บ้านวังพร้าว

โทรศัพท์


พงศ์กิติ วงค์เตย์
บ้านบึงทับจั่น

โทรศัพท์ 0821650787


สุชาฏ กิ่งไพร
บ้านบึงทับจั่น

โทรศัพท์ 0821650787


นายนครินทร์ธร อ่อนนุ่ม
บ้านโป่งวัวแดง

โทรศัพท์ เบอร์ ผอ.098-7469761


ภาวิณี วัดเมือง
บ้านโป่งวัวแดง

โทรศัพท์ เบอร์ ผอ.098-7469761


นางสุชิลา สังข์ทอง
บ้านแหลมรัง

โทรศัพท์ 0817075604


เจษฎากริช บุญยก
บ้านแหลมรัง

โทรศัพท์ 0817075604


นางสุณีย์ พรหมสุข
บ้านศรีศรัทธามิตรภาพที่ 176

โทรศัพท์ 0864459952,0871950091


นางสาววนิดา พูลสงวน
บ้านทุ่งทอง

โทรศัพท์ 0806869091


ลัดดา โชติพรมราช
บ้านบึงลี

โทรศัพท์ -


วีระ เยื้องประเสริฐ
บ้านไร่

โทรศัพท์ -


ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
Copyright2013 : DATA CMS v.05.56 พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ ITEC สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]