ยินดีต้อนรับ

รายชื่อเจ้าหน้าที่

[งานข้อมูลสารสนเทศโรงเรียน] [งานข้อมูลเขตพื้นที่]
นางณิชารีย์ นาคมณี
บ้านห้วยพลู

โทรศัพท์ 034-990041


ชัชวาล ศรีดีเอี่ยม
บ้านห้วยพลู

โทรศัพท์ 034-990041


suppawut buajalearn
วัดบางพระ

โทรศัพท์ 034-389133


วันวิสา จำปาแพง
วัดบางพระ

โทรศัพท์ 034-389133


ธนภัทร เป้าจัตุรัส
บ้านคลองบางกระจัน

โทรศัพท์ 034-265240


สุรีรัตน์ แก้วเขียว
วัดสำโรง

โทรศัพท์ 034-389615


นายเจริญ สีนาค
วัดลานตากฟ้า

โทรศัพท์ 0814388403


นางสุนทรี พันชน
วัดลานตากฟ้า

โทรศัพท์ 0814388403


จินตนา ปิ่นเวหา
วัดกลาง

โทรศัพท์ 034-239549


นางสาวประกายดาว คำป้อม
วัดงิ้วราย

โทรศัพท์ 034-299563 ยกเลิก /0923431808


นางนุสรา ขจรบุญ
วัดงิ้วราย

โทรศัพท์ 034-299563 ยกเลิก /0923431808


นางสาวอัจฉรา แผนกุล
วัดพุทธธรรมรังษี

โทรศัพท์ 034-987330


นายอุบล กิ่งนอก
วัดกกตาล

โทรศัพท์ 034-338810


นางสาวกรวี เชาวน์สกุล
วัดกกตาล

โทรศัพท์ 034-338810


สชิชา แซ่เล้า
วัดกลางครูเวียง

โทรศัพท์ 034-331858


มนัส รอดเหตุภัย
วัดกลางครูเวียง

โทรศัพท์ 034-331858


ชนัญชิดา อัตตะกีรติ
วัดสัมปทวน

โทรศัพท์ 034-332545


นายเมธา มลิทอง
วัดสัมปทวน

โทรศัพท์ 034-332545


ธีรศักดิ์ มหาสุข
วัดศีรษะทอง

โทรศัพท์ 034-332092


เรณู กระเป๋าทอง
วัดเสถียรรัตนาราม

โทรศัพท์ 0-3497-8115


สุทธิชาต์ สุขเข
วัดเสถียรรัตนาราม

โทรศัพท์ 0-3497-8115


สุกัญญา สมบัติ
วัดกลางบางแก้ว

โทรศัพท์ 034-332349


ศรีประภา ประดับธรรม
วัดกลางบางแก้ว

โทรศัพท์ 034-332349


วรรณา พลอยอ่อง
วัดตุ๊กตา

โทรศัพท์ 034-331106


นายณฐดนย์ เย็นใจมา
วัดประชานาถ

โทรศัพท์ 034-332989


ดวงกมล เหล็งบำรุง
วัดไทยาวาส

โทรศัพท์ 034-299221


Lapis Sinlapajaroen
วัดไทยาวาส

โทรศัพท์ 034-299221


สุจินันท์ บริสุทธิ์
โรงเรียนวัดท่าตำหนัก

โทรศัพท์ 034-331565


นางสุจินันท์ บริสุทธิ์
วัดท่าตำหนัก

โทรศัพท์ 034-331565


จิราพร ตันธนะชัย
วัดไทร

โทรศัพท์ 034-339454


นวกานต์ มณีศรี
วัดไทร

โทรศัพท์ 034-339454


ว่าที่ร้อยตรีหญิงศรีไพร พาลุกา
คลองทางหลวง

โทรศัพท์ 034-979063


นายอนันต์ สะสมทรัพย์
คลองทางหลวง

โทรศัพท์ 034-979063


ปทุมวดี เปล่งวิทยา
คลองทางหลวง

โทรศัพท์ 034-979063


นางสาวรุ่งนภา สงวนพานิช
วัดสว่างอารมณ์

โทรศัพท์ 034-324543


เพียงพร อาราเม
วัดโคกพระเจดีย์

โทรศัพท์ 034-206097


เพียงพร อาราเม
วัดโคกพระเจดีย์

โทรศัพท์ 034-206097


นายรัฐนันท์ กลิ่นพยอม
วัดโคกพระเจดีย์

โทรศัพท์ 034-206097


อัญชลี ศานติกรวาณิชย์
วัดบ่อตะกั่ว

โทรศัพท์ 094-5511231


สิริลักษณ์ แต่งรุ่ง
วัดน้อย

โทรศัพท์ 0873124811


นวลรัตน์ กุลจิตติรัตน์
วัดน้อย

โทรศัพท์ 0873124811


น.ส.จมาพร แก้วพันเดิม
วัดห้วยตะโก

โทรศัพท์ 034978370


นายสุริยา ภัสสรพิสุทธิกุล
วัดละมุด

โทรศัพท์ 034389473


นายไพฑูรย์ ชัยภูมิ ชัยภูมิ
บ้านลานแหลม

โทรศัพท์ 034-965613


นายสมพงษ์ ตะโกดี
บ้านลานแหลม

โทรศัพท์ 034-965613


นางสาวรติกร พุฒิประภา
บ้านลานแหลม

โทรศัพท์ 034-965613


นางแวว รัดรอดกิจ
วัดใหม่สุคนธาราม (ปิ่นรัตนราษฎร์)

โทรศัพท์ 034-265110


นางสาวพิธาน โสมกุล
บ้านห้วยกรด

โทรศัพท์ 034-109915


ยุวดี เกิดโพธิ์ชา
วัดโคกเขมา

โทรศัพท์ 034-900021


นางประภาพร เสนาะคำ
วัดโคกเขมา

โทรศัพท์ 034-900021


นางประภาพร เสนาะคำ
วัดโคกเขมา

โทรศัพท์ 034-900021


ประสงค์ ตั้งธนะวัฒน์
วัดโคกเขมา

โทรศัพท์ 034-900021


นางสาวดาวสวรรค์ พ่วงสมจิตต์
วัดทุ่งน้อย

โทรศัพท์ 034-208040


wanna boosamsai
วัดท้องไทร

โทรศัพท์ 034109917


จิราพร อยู่เป็นสุข
โรงเรียนวัดศรีมหาโพธิ์

โทรศัพท์ 034-389011


จิราพร อยู่เป็นสุข
โรงเรียนวัดศรีมหาโพธิ์

โทรศัพท์ 034-389011


นางสาววิภาดา แก้วคงคา
บ้านบางเลน

โทรศัพท์ 034-392013


วิไลรัตน์ กุนศรี
บ้านบางเลน

โทรศัพท์ 034-392013


มนัส คุณานุศาสน์
บ้านไผ่คอกวัว

โทรศัพท์ 034-963346


อัญชลี อยู่บริสุทธิ์
บ้านประตูน้ำพระพิมล

โทรศัพท์ 034-301521


นวลจันทร์ โพธิ์ชัย
วัดลานคา

โทรศัพท์ 034-993241-3


นันทนา พรมบุ
วัดลานคา

โทรศัพท์ 034-993241-3


นางนันทพร เอี่ยมสาหร่าย
บ้านไผ่ล้อม

โทรศัพท์ 034248252


นายวิรับ บัวบาาน
วัดไผ่หูช้าง

โทรศัพท์ 034-994046-7


จารุวรรณ คงวิเชียร
วัดไผ่หูช้าง

โทรศัพท์ 034-994046-7


ณพัฐกรณ์ เลิศชำนาญสวน
วัดบางไผ่นารถ

โทรศัพท์ 034-994314


อลิสรา จันทราช
วัดผาสุการาม

โทรศัพท์ 034-391050


ธนสร สนธิรักษ์
วัดผาสุการาม

โทรศัพท์ 034-391050


อุไร ตาลลักษณ์
วัดไผ่สามตำลึง

โทรศัพท์ 034-992524


นางสาวสุนิสา จึงมีผลบุญ
วัดบางหลวง

โทรศัพท์ 034-399071


สำลี จวงจันทร์
วัดบางหลวง

โทรศัพท์ 034-399071


สมพร เมธสุทธิ์
วัดบางน้อยใน

โทรศัพท์ 034-399123


Parichat Kaewmanee
วัดบางน้อยใน

โทรศัพท์ 034-399123


มลิวัลย์ จันทร์บาง
วัดราษฎร์สามัคคี

โทรศัพท์ 034248006


สายรุ้ง ศรีคำ
วัดราษฎร์สามัคคี

โทรศัพท์ 034248006


นางสาวทิพวรรณ ลุนสืบ
วัดลัฏฐิวนาราม

โทรศัพท์


นายอนุ เอี่ยมจันทร์พวง
บ้านลาดหลวง

โทรศัพท์


วันดี วิมูลชาติ
บ้านไผ่หลวง

โทรศัพท์ 034-109934


นางสาววันดี วิมูลชาติ
วัดศิลามูล

โทรศัพท์ 034-399069


Monruthai Jaiboon
วัดลำพญา(จำเนียรบำรุงวิทย์)

โทรศัพท์ 034967024


ศิวพร สุขตะโก
วัดสุขวัฒนาราม

โทรศัพท์ 034-310258


อาริษา พรมเนตร
วัดสุขวัฒนาราม

โทรศัพท์ 034-310258


มานพ ขาวขำ
วัดเวฬุวนาราม

โทรศัพท์ 034-900006


ประเสริฐ บุญสุข
วัดเวฬุวนาราม

โทรศัพท์ 034-900006


สงบ ปกป้อง
วัดบางภาษี

โทรศัพท์ 034-392012


สงบ ปกป้อง
วัดบางภาษี

โทรศัพท์ 034-392012


นางสุวรรณา จินวงษ์โป๊
วัดนราภิรมย์

โทรศัพท์ 034-900039


วิโรจน์ หงษ์ลอย
วัดนราภิรมย์

โทรศัพท์ 034-900039


น.ส.จุฬาลักษณ์ เพชรแอง
วัดนราภิรมย์

โทรศัพท์ 034-900039


จิตร ยุติธรรมคุณา
บ้านนราภิรมย์

โทรศัพท์ 034-967022


นางนิภา ทองไพบูรณ์
โรงเรียนวัดสว่างอารมณ์

โทรศัพท์ 034962370


มนตรี นรารีพ่วง
วัดสว่างอารมณ์

โทรศัพท์ 034962370


ภูธนะ วงษ์บุญตรี
ไทยรัฐวิทยา 4

โทรศัพท์ 034-276234


นางสาวพงศ์สุดา แก้วพารา
ไทยรัฐวิทยา ๔

โทรศัพท์ 034-276234


พนสณฑ์ ยรรยง
วัดบางปลา

โทรศัพท์ 034994717


ศศิกานต์ มะคำแป้น
วัดเกาะแรต

โทรศัพท์ 034-995448


นางศศิกานต์ มะคำแป้น
วัดเกาะแรต

โทรศัพท์ 034-995448


ประภัสสร บุญศรี
ตลาดเกาะแรต

โทรศัพท์ 034-995074


นางบุษยา แก้วอำไพ
ตลาดเกาะแรต

โทรศัพท์ 034-995074


กัญญาภัทร ตรีโชติ
วัดดอนยอ

โทรศัพท์ 034-371248


นางสายฝน ใจเร็ว
วัดดอนยอ

โทรศัพท์ 034-371248


มยุรา ไชยศรีษะ
วัดลาดสะแก

โทรศัพท์ 034-900017


วิทยา ศรีโกมล
วัดเกษมสุริยัมนาจ

โทรศัพท์ 034-392016


สาวิตรี โพธิ์ทองนาค
บ้านหนองปรง

โทรศัพท์ 034906906


นายประกอบ ลมูลมอญ
วัดรางกำหยาด

โทรศัพท์ 034-962100


พิชชาพร อุ่นศิริ
วัดรางกำหยาด

โทรศัพท์ 034-962100


นายพรศักดิ์ พัดฉวี
วัดรางกำหยาด

โทรศัพท์ 034-962100


อัจฉรา สุริยะฉาย
ตลาดรางกระทุ่ม

โทรศัพท์ 034-392097


เสาวลักษณ์ บาลลา
บ้านรางกระทุ่ม

โทรศัพท์ 034-900011


นายอิทธิพล ธานินทร์พงศ์
บ้านรางปลาหมอ

โทรศัพท์ 034-900012


นางสาวสายชล อินสว่าง
บ้านคลองพระมอพิสัย

โทรศัพท์ 034-900013


พรพรรณ ราษฎร์สภา

โทรศัพท์ 034-900013


นายกฤษณะ อินทโชติ
บ้านคลองพระมอพิสัย

โทรศัพท์ 034-900013


นายภูวเดช สว่างวงษ์
วัดบึงลาดสวาย

โทรศัพท์ 034-900010


นางป้อม ขาวจันทร์
บ้านคลองนกกระทุง

โทรศัพท์ 034-109919


พรพรรณ ราษฎร์สภา
บ้านคลองนกกระทุง

โทรศัพท์ 034-109919


นายปรณต คหะวงษ์
วัดพระมอพิสัย

โทรศัพท์ 034-900014


นางสาวรุ่งอรุณ เอมสมบูรณ์
วัดพระมอพิสัย

โทรศัพท์ 034-900014


ปัฌธรรมมา วะลับ
วัดพระมอพิสัย

โทรศัพท์ 034-900014


นางสาวนิตยา ลิ้มเล็ก
วัดโพธิ์

โทรศัพท์ 034-992042


สุทธภา เวชวิสุทธิคุณ
วัดไผ่จรเข้

โทรศัพท์ 0894141341


นภาพร หทัยปิติสุข
วัดไผ่จรเข้

โทรศัพท์ 0894141341


วิมล สวัสดี
วัดเกษตราราม

โทรศัพท์ 034-310375


นันทา มูลทองน้อย
บ้านหนองมะม่วง

โทรศัพท์ 034-900008


นันทา มูลทองน้อย
บ้านหนองมะม่วง

โทรศัพท์ 034-900008


มิตร อาจยุทธ์
วัดบัวหวั่น

โทรศัพท์ 0819425048


ไพริน กองศรี
วัดบอนใหญ่

โทรศัพท์ 034-993028


ศิริพร วิริยะวิชาชาญ
ตลาดเจริญสุข

โทรศัพท์ 034-109923


ปาริชาติ ไทรทอง
บ้านหนองปรงกาญจนา

โทรศัพท์ 034-900054


ปาริชาติ ไทรทอง
บ้านหนองปรงกาญจนา

โทรศัพท์ 034-900054


ภัคสรกัญญ์ พันธ์ตาวงศ์
วัดนิลเพชร

โทรศัพท์ 034-991528


กรพินธุ์ เตี้ยไทรแก้ว
วัดนิลเพชร

โทรศัพท์ 034-991528


อรรถวุฒิ ดีนอก
วัดบัวปากท่า

โทรศัพท์ 034-248177


อรรถวุฒิ ดีนอก
วัดบัวปากท่า

โทรศัพท์ 034-248177


ประรินทร์ ครองระวะ
วัดปรีดาราม

โทรศัพท์ 034-397068


วิรัช ภุมรินทร์
บ้านคลองจินดา

โทรศัพท์ 034-307079


นางสาวสุณีย์ เหลือลอยเลิศ
บ้านพาดหมอน(ศิริวรรณจินดา)

โทรศัพท์ 034-397103


สุพจน์ สอาดจิตต์
บ้านพาดหมอน

โทรศัพท์ 034-397103


อัจฉรา พืชสิงห์
วัดวังน้ำขาว

โทรศัพท์ 034-397321


ณิชนันทน์ วังอาจ
วัดวังน้ำขาว

โทรศัพท์ 034-397321


สุกานดา พิมพ์พันธ์
วัดวังน้ำขาว

โทรศัพท์ 034-397321


ประพจน์ เอี่ยมจินดา
วัดจินดาราม

โทรศัพท์ 034-981306


Akarapon Siranampu
วัดจินดาราม

โทรศัพท์ 034-981306


นางสาวประภาพรรณ สิมลิ้ม
หลวงพ่อแช่มอุปถัมภ์

โทรศัพท์ 034-388368


วิสาขะ แสงสว่าง
บ้านตากแดด

โทรศัพท์ 0818805208


นางสาววิสาขะ แสงสว่าง
วัดราษฏร์ศรัทธาราม

โทรศัพท์ 034-900046


อำพล หงวนบุญมาก
วัดราษฏร์ศรัทธาราม

โทรศัพท์ 034-900046


วิสาขะ แสงสว่าง
วัดราษฏร์ศรัทธาราม

โทรศัพท์ 034-900046


วิมลรัตน์ ยืนยงค์
วัดท่าพูด

โทรศัพท์ 034-318232


jaruwan poorahongs
วัดดอนหวาย(นครรัฐประสาท)

โทรศัพท์ 034-393659


นายวิฑูรย์ อริยะพงษ์
วัดดอนหวาย(นครรัฐประสาท)

โทรศัพท์ 034-393659


mai blood
วัดดอนหวาย(นครรัฐประสาท)

โทรศัพท์ 034-393659


พัชณี เกิดมณี
คลองบางกระทึก

โทรศัพท์ 034-900045


ณัฏฐา ทองราช
คลองบางกระทึก

โทรศัพท์ 034-900045


นายจิรวุฒิ อริยวัฒน์วงศ์
คลองบางกระทึก

โทรศัพท์ 034-900045


นายจิรวุฒิ อริยวัฒน์วงศ์
คลองบางกระทึก

โทรศัพท์ 034-900045


นายเจน เกิดโพชา
บ้านหอมเกร็ด

โทรศัพท์ 0625491635


นายจักฤษ ดอนงาม
บ้านหอมเกร็ด

โทรศัพท์ 0625491635


สมสมร กล้าผจญ
บ้านกระทุ่มล้ม

โทรศัพท์ 02-429-6189


สุกัลยา ไชยแสน
บ้านกระทุ่มล้ม

โทรศัพท์ 02-429-6189


นางสาวเกตุสุดา นะดี
บ้านเพลินวัฒนา

โทรศัพท์ 02-4312305


สุนิสา เพ่งพินิจ
บ้านเพลินวัฒนา

โทรศัพท์ 02-4312305


อารีรัตน์ ยิ้มเยี่ยมสุข
บ้านเพลินวัฒนา

โทรศัพท์ 02-4312305


นางสาวอารีรัตน์ ยิ้มเยี่ยมสุข
บ้านเพลินวัฒนา

โทรศัพท์ 02-4312305


โสรยา กล่ำเสือ
บ้านบางเตย

โทรศัพท์ 034-393200


วสวัตติ์ เสรีอัครวัชร์
บ้านบางเตย

โทรศัพท์ 034-393200


กัณต์ญาภา ว่องวิการณ์
บ้านหัวอ่าว

โทรศัพท์ 034-324790


กุลฑรี พิกุลแกม
บ้านหัวอ่าว

โทรศัพท์ 034-324790


กุลฑรี พิกุลแกม
บ้านหัวอ่าว

โทรศัพท์ 034-324790


ศักดิ์ชาย บุญทวี
บ้านบางม่วง

โทรศัพท์ 034-324400


จันทิพา เพ่งดี
บ้านบางม่วง

โทรศัพท์ 034-324400


นายศุภชัย หัวใจเพ็ชร์
วัดบางช้างเหนือ

โทรศัพท์ 034-323757


ก่อไผ่ ไอดิน
วัดบางช้างเหนือ

โทรศัพท์ 034-323757


สมบูรณ์ วิริยะ
วัดบางช้างใต้

โทรศัพท์ 034-321462


ปริณี จูดมาก
วัดบางช้างใต้

โทรศัพท์ 034-321462


สายฝน พฤกษาสิทธิ์
บ้านดอนทอง(อ่องพิทยาคาร)

โทรศัพท์ 034-980191


กนกวรินทร์ ขำเขียว
บ้านฉาง

โทรศัพท์ 034-397142


วัณย์ไสว บุญเรือง
บ้านคลองลัดอ้อมใหญ่

โทรศัพท์ 024207115


ปริศนา อินทร์รักษา
บ้านคลองลัดอ้อมใหญ่

โทรศัพท์ 024207115


นางสาวอาทิตยา ละครพล
บ้านบางประแดง

โทรศัพท์ 034979432


นายเพ็ชรชาย โชคประเสริฐ
บ้านบางประแดง

โทรศัพท์ 034979432


วรางค์ เวชประเสริฐ
วัดเชิงเลน(นครใจราษฎร์)

โทรศัพท์ 0-3497-9473


สมชาย จีนเดีย
วัดท่าข้าม

โทรศัพท์ 034-292278


ปรเมศ เพียรความสุข
บ้านดงเกตุ

โทรศัพท์ 034-385312


จีราภรณ์ คงวงศ์วาน
บ้านดงเกตุ

โทรศัพท์ 034-385312


กมลวรรณ เพชรป้อม
บ้านดงเกตุ

โทรศัพท์ 034-385312


ปวีณา ฉัตรพัชรภิญโญ
วัดสรรเพชญ(ทวีวิทยาคม )

โทรศัพท์ 034-311091


นางสาวณัฐชานันท์ ปรางทอง
วัดสรรเพชญ (ทวีวิทยาคม )

โทรศัพท์ 034-311091


สามารถ ภูมิอาจ
วัดเดชานุสรณ์

โทรศัพท์ 034-321970


นางนิตยนันท์ ยิ่งยงยุทธ
วัดเดชานุสรณ์

โทรศัพท์ 034-321970


pittaya peerawutipan
บ้านท่าตลาด

โทรศัพท์ 034-321722


นางสาวสุวิมล วิมูลชาติ
บ้านท่าตลาด

โทรศัพท์ 034-321722


วันคีรี ธรรมวิภาคย์
วัดหอมเกร็ด

โทรศัพท์ 034-321772


นางรัตนา สิงห์เจริญ
วัดหอมเกร็ด

โทรศัพท์ 034-321772


นายไพฑูรย์ ชัยภูมิ
วัดหอมเกร็ด

โทรศัพท์ 034-321772


สันทัด สุวิมล
วัดทรงคนอง

โทรศัพท์ 034-318016


ธรรมศักดิ์ สายบุ่งคล้า
วัดไร่ขิง

โทรศัพท์ 034-321224


ปณันยา จำรูญ
วัดไร่ขิง(สุนทรอุทิศ)

โทรศัพท์ 034-321224


นางศิริอร ชัยภูมิ
วัดไร่ขิง(สุนทรอุทิศ)

โทรศัพท์ 034-321224


นายรวิภาส โคมากุล
บ้านคลองใหม่

โทรศัพท์ 034-326554


รวิภาส โคมากุล
บ้านคลองใหม่

โทรศัพท์ 034-326554


สมชาย สุภาพงษ์
วัดสุวรรณาราม

โทรศัพท์ 034-109937


ปรียา สานสุข
วัดสุวรรณาราม

โทรศัพท์ 034-109937


สมชาย สุภาพงษ์
วัดสุวรรณาราม

โทรศัพท์ 034-109937


ฐปนพันธ์ เปี่ยมศิริ
โรงเรียนบ้านคลองมหาสวัสดิ์

โทรศัพท์ 034-900003


นางสาวชนาภา จีนคร้าม
วัดสาลวัน

โทรศัพท์ 034-102118


อัครภัทร กานต์วิริโยกุล
วัดสาลวัน

โทรศัพท์ 034-102118


ลิขิต สุวรรณหงษ์
วัดสาลวัน

โทรศัพท์ 034-102118


วารี สวัสดิ์จุ้น
บ้านคลองโยง

โทรศัพท์ 034-900048


กชพร ศรลัมภ์
บ้านคลองโยง

โทรศัพท์ 034-900048


นายไพบูลย์ วงษ์ปาน
บุณยศรีสวัสดิ์

โทรศัพท์ 034-246146


ชินกฤต วัฒนกูล
บ้านคลองสว่างอารมณ์

โทรศัพท์ 034-987324


อรรณพ ดลวิทยากุล
บ้านคลองสว่างอารมณ์

โทรศัพท์ 034-987324


นางจำเริญ สีมารัตน์
วัดมะเกลือ

โทรศัพท์ 034-966487


ปัทวี ศรีลาชัย
พระตำหนักสวนกุหลาบ มหามงคล

โทรศัพท์ 034-297666


วัลภา ดาวเรือง
พระตำหนักสวนกุหลาบ มหามงคล

โทรศัพท์ 034-297666


ธันยาภรณ์ จินดารัตน์
พระตำหนักสวนกุหลาบ มหามงคล

โทรศัพท์ 034-297666


ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน