ยินดีต้อนรับ

รายชื่อเจ้าหน้าที่

[งานข้อมูลสารสนเทศโรงเรียน] [งานข้อมูลเขตพื้นที่]
นางณิชารีย์ นาคมณี
บ้านห้วยพลู

โทรศัพท์ 034-990041


ชัชวาล ศรีดีเอี่ยม
บ้านห้วยพลู

โทรศัพท์ 034-990041


suppawut buajalearn
วัดบางพระ

โทรศัพท์ 034-389133


วันวิสา จำปาแพง
วัดบางพระ

โทรศัพท์ 034-389133


นายอริยะ แสงทวี
บ้านคลองบางกระจัน

โทรศัพท์ 034-265240


นายประภาส จันทโคตร
วัดสำโรง

โทรศัพท์ 034-389615


นางสาวณัฐภัชศร มูนีกุล
วัดสำโรง

โทรศัพท์ 034-389615


นายเจริญ สีนาค
วัดลานตากฟ้า

โทรศัพท์ 0814388403


นางสุนทรี พันชน
วัดลานตากฟ้า

โทรศัพท์ 0814388403


จินตนา ปิ่นเวหา
วัดกลาง

โทรศัพท์ 034-239549


นางสาวประกายดาว คำป้อม
วัดงิ้วราย

โทรศัพท์ 034-299563 ยกเลิก /0923431808


นางนุสรา ขจรบุญ
วัดงิ้วราย

โทรศัพท์ 034-299563 ยกเลิก /0923431808


นางสาวอัจฉรา แผนกุล
วัดพุทธธรรมรังษี

โทรศัพท์ 034-987330


สุทธิพรรณ เนตรประไพ
วัดกกตาล

โทรศัพท์ 034-338810


นายอุบล กิ่งนอก
วัดกกตาล

โทรศัพท์ 034-338810


คมกฤช คุ้มตะโก
วัดกกตาล

โทรศัพท์ 034-338810


มนัส รอดเหตุภัย
วัดกลางครูเวียง

โทรศัพท์ 034-331858


มนัส รอดเหตุภัย
วัดกลางครูเวียง

โทรศัพท์ 034-331858


ชนัญชิดา อัตตะกีรติ
วัดสัมปทวน

โทรศัพท์ 034-332545


นายเมธา มลิทอง
วัดสัมปทวน

โทรศัพท์ 034-332545


ธีรศักดิ์ มหาสุข
วัดศีรษะทอง

โทรศัพท์ 034-332092


เรณู กระเป๋าทอง
วัดเสถียรรัตนาราม

โทรศัพท์ 0-3497-8115


สุทธิชาต์ สุขเข
วัดเสถียรรัตนาราม

โทรศัพท์ 0-3497-8115


สุกัญญา สมบัติ
วัดกลางบางแก้ว

โทรศัพท์ 034-332349


ศรีประภา ประดับธรรม
วัดกลางบางแก้ว

โทรศัพท์ 034-332349


วรรณา พลอยอ่อง
วัดตุ๊กตา

โทรศัพท์ 034-331106


นายณฐดนย์ เย็นใจมา
วัดประชานาถ

โทรศัพท์ 034-332989


ดวงกมล เหล็งบำรุง
วัดไทยาวาส

โทรศัพท์ 034-299221


Lapis Sinlapajaroen
วัดไทยาวาส

โทรศัพท์ 034-299221


สุจินันท์ บริสุทธิ์
โรงเรียนวัดท่าตำหนัก

โทรศัพท์ 034-331565


นางสุจินันท์ บริสุทธิ์
วัดท่าตำหนัก

โทรศัพท์ 034-331565


rachanee kingnok
วัดไทร

โทรศัพท์ 034-339454


นวกานต์ มณีศรี
วัดไทร

โทรศัพท์ 034-339454


ว่าที่ร้อยตรีหญิงศรีไพร พาลุกา
คลองทางหลวง

โทรศัพท์ 034-979063


นายอนันต์ สะสมทรัพย์
คลองทางหลวง

โทรศัพท์ 034-979063


ปทุมวดี เปล่งวิทยา
คลองทางหลวง

โทรศัพท์ 034-979063


นางสาวรุ่งนภา สงวนพานิช
วัดสว่างอารมณ์

โทรศัพท์ 034-324543


เพียงพร อาราเม
วัดโคกพระเจดีย์

โทรศัพท์ 034-206097


เพียงพร อาราเม
วัดโคกพระเจดีย์

โทรศัพท์ 034-206097


อัญชลี ศานติกรวาณิชย์
วัดบ่อตะกั่ว

โทรศัพท์ 094-5511231


สิริลักษณ์ แต่งรุ่ง
วัดน้อย

โทรศัพท์ 0873124811


นวลรัตน์ กุลจิตติรัตน์
วัดน้อย

โทรศัพท์ 0873124811


นวลรัตน์ กุลจิตติรัตน์
วัดน้อย

โทรศัพท์ 0873124811


น.ส.กาญจนา จีนประชา
วัดห้วยตะโก

โทรศัพท์ 034978370


นายสุริยา ภัสสรพิสุทธิกุล
วัดละมุด

โทรศัพท์ 034389473


นายไพฑูรย์ ชัยภูมิ ชัยภูมิ
บ้านลานแหลม

โทรศัพท์ 034-965613


นายสมพงษ์ ตะโกดี
บ้านลานแหลม

โทรศัพท์ 034-965613


นายสมพงษ์ ตะโกดี
บ้านลานแหลม

โทรศัพท์ 034-965613


นางแวว รัดรอดกิจ
วัดใหม่สุคนธาราม (ปิ่นรัตนราษฎร์)

โทรศัพท์ 034-265110


แวว รัดรอดกิจ
วัดใหม่สุคนธาราม (ปิ่นรัตนราษฎร์)

โทรศัพท์ 034-265110


นางสาวพิธาน โสมกุล
บ้านห้วยกรด

โทรศัพท์ 034-900023


พิธาน โสมกุล
บ้านห้วยกรด

โทรศัพท์ 034-900023


นายธนชัย อินทร์ดิษฐ์
วัดโคกเขมา

โทรศัพท์ 034-900021


นางประภาพร เสนาะคำ
วัดโคกเขมา

โทรศัพท์ 034-900021


ประสงค์ ตั้งธนะวัฒน์
วัดโคกเขมา

โทรศัพท์ 034-900021


นางสาวศจี เฟื่องบริบูรณ์
วัดทุ่งน้อย

โทรศัพท์ 034-109918


ศจี เฟื่องบริบูรณ์
วัดทุ่งน้อย

โทรศัพท์ 034-109918


wanna boosamsai
วัดท้องไทร

โทรศัพท์ 034109917


นางสาวจิราพร อยู่เป็นสุข
วัดศรีมหาโพธิ

โทรศัพท์ 034-389011


นางพัทธนันท์ ลี้ไพบูลย์
โรงเรียนวัดศรีมหาโพธิ์

โทรศัพท์ 034-389011


นางสาววิภาดา แก้วคงคา
บ้านบางเลน

โทรศัพท์ 034-392013


วิไลรัตน์ กุนศรี
บ้านบางเลน

โทรศัพท์ 034-392013


มนัส คุณานุศาสน์
บ้านไผ่คอกวัว

โทรศัพท์ 034-963346


อัญชลี อยู่บริสุทธิ์
บ้านประตูน้ำพระพิมล

โทรศัพท์ 034-301521


นวลจันทร์ โพธิ์ชัย
วัดลานคา

โทรศัพท์ 034-993241-3


นันทนา พรมบุ
วัดลานคา

โทรศัพท์ 034-993241-3


นางนันทพร เอี่ยมสาหร่าย
บ้านไผ่ล้อม

โทรศัพท์ 034248252


นายบัญญัติ อารยะจารุ
วัดไผ่หูช้าง

โทรศัพท์ 034-994046-7


ยุวดี ศรีไชยเลิศ
วัดไผ่หูช้าง

โทรศัพท์ 034-994046-7


นางรัตนากุล อมตวนิช
วัดบางไผ่นารถ

โทรศัพท์ 034-994314


นางสาวรมิดา แสงจันทร์
วัดผาสุการาม

โทรศัพท์ 034-391050


อลิสรา จันทราช
วัดผาสุการาม

โทรศัพท์ 034-391050


ธนสร สนธิรักษ์
วัดผาสุการาม

โทรศัพท์ 034-391050


อุไร ตาลลักษณ์
วัดไผ่สามตำลึง

โทรศัพท์ 034-992524


นางสาวสุนิสา จึงมีผลบุญ
วัดบางหลวง

โทรศัพท์ 034-399071


สมพร เมธสุทธิ์
วัดบางน้อยใน

โทรศัพท์ 034-399123


Parichat Kaewmanee
วัดบางน้อยใน

โทรศัพท์ 034-399123


สายรุ้ง ศรีคำ
วัดราษฎร์สามัคคี

โทรศัพท์ 034248006


นางสาวทิพวรรณ ลุนสืบ
วัดลัฏฐิวนาราม

โทรศัพท์


นายอนุ เอี่ยมจันทร์พวง
บ้านลาดหลวง

โทรศัพท์


วันดี วิมูลชาติ
บ้านไผ่หลวง

โทรศัพท์ 034-109934


นางสาววันดี วิมูลชาติ
วัดศิลามูล

โทรศัพท์ 034-399069


Monruthai Jaiboon
วัดลำพญา(จำเนียรบำรุงวิทย์)

โทรศัพท์ 034967024


เพ็ญศรี อยู่เจริญ
วัดสุขวัฒนาราม

โทรศัพท์ 034-276329


มานพ ขาวขำ
วัดเวฬุวนาราม

โทรศัพท์ 034-900006


ประเสริฐ บุญสุข
วัดเวฬุวนาราม

โทรศัพท์ 034-900006


สงบ ปกป้อง
วัดบางภาษี

โทรศัพท์ 034-392012


สงบ ปกป้อง
วัดบางภาษี

โทรศัพท์ 034-392012


นางสุวรรณา จินวงษ์โป๊
วัดนราภิรมย์

โทรศัพท์ 034-900039


วิโรจน์ หงษ์ลอย
วัดนราภิรมย์

โทรศัพท์ 034-900039


น.ส.จุฬาลักษณ์ เพชรแอง
วัดนราภิรมย์

โทรศัพท์ 034-900039


จิตร ยุติธรรมคุณา
บ้านนราภิรมย์

โทรศัพท์ 034-967022


นางนิภา ทองไพบูรณ์
วัดสว่างอารมณ์

โทรศัพท์ 034962370


ภูธนะ วงษ์บุญตรี
ไทยรัฐวิทยา 4

โทรศัพท์ 034-276234


นางสาวพงศ์สุดา แก้วพารา
ไทยรัฐวิทยา ๔

โทรศัพท์ 034-276234


พนสณฑ์ ยรรยง
วัดบางปลา

โทรศัพท์ 034994717


ศศิกานต์ มะคำแป้น
วัดเกาะแรต

โทรศัพท์ 034-995448


ประภัสสร บุญศรี
ตลาดเกาะแรต

โทรศัพท์ 034-995074


นางบุษยา แก้วอำไพ
ตลาดเกาะแรต

โทรศัพท์ 034-995074


นางสาวสายฝน บุมี
วัดดอนยอ

โทรศัพท์ 034-371248


นางสายฝน ใจเร็ว
วัดดอนยอ

โทรศัพท์ 034-371248


สายฝน อาสานอก
วัดลาดสะแก

โทรศัพท์ 034-900017


นฤมล รวยดี
วัดลาดสะแก

โทรศัพท์ 034-900017


วิทยา ศรีโกมล
วัดเกษมสุริยัมนาจ

โทรศัพท์ 034-392016


สาวิตรี โพธิ์ทองนาค
บ้านหนองปรง

โทรศัพท์ 034906906


สาวิตรี โพธิ์ทองนาค
บ้านหนองปรง

โทรศัพท์ 034906906


นายประกอบ ลมูลมอญ
วัดรางกำหยาด

โทรศัพท์ 034-962100


พิชชาพร อุ่นศิริ
วัดรางกำหยาด

โทรศัพท์ 034-962100


นายชัยวัฒน์ เพชรอินทร์
ตลาดรางกระทุ่ม

โทรศัพท์ 034-392097


อังคณา ยางน้อย
ตลาดรางกระทุ่ม

โทรศัพท์ 034-392097


เสาวลักษณ์ บาลลา
บ้านรางกระทุ่ม

โทรศัพท์ 034-900011


นายอิทธิพล ธานินทร์พงศ์
บ้านรางปลาหมอ

โทรศัพท์ 034-900012


นางสาวสายชล อินสว่าง
บ้านคลองพระมอพิสัย

โทรศัพท์ 034-900013


นายกฤษณะ อินทโชติ
บ้านคลองพระมอพิสัย

โทรศัพท์ 034-900013


นายภูวเดช สว่างวงษ์
วัดบึงลาดสวาย

โทรศัพท์ 034-900010


นางป้อม ขาวจันทร์
บ้านคลองนกกระทุง

โทรศัพท์ 034-109919


นายปรณต คหะวงษ์
วัดพระมอพิสัย

โทรศัพท์ 034-900014


นางสาวรุ่งอรุณ เอมสมบูรณ์
วัดพระมอพิสัย

โทรศัพท์ 034-900014


นางสาวนิตยา ลิ้มเล็ก
วัดโพธิ์

โทรศัพท์ 034-992042


สุทธภา เวชวิสุทธิคุณ
วัดไผ่จรเข้

โทรศัพท์ 0894141341


นภาพร หทัยปิติสุข
วัดไผ่จรเข้

โทรศัพท์ 0894141341


วิมล สวัสดี
วัดเกษตราราม

โทรศัพท์ 034-109920


นันทา มูลทองน้อย
บ้านหนองมะม่วง

โทรศัพท์ 034-900008


นันทา มูลทองน้อย
บ้านหนองมะม่วง

โทรศัพท์ 034-900008


มิตร อาจยุทธ์
วัดบัวหวั่น

โทรศัพท์ 034-991040


ไพริน กองศรี
วัดบอนใหญ่

โทรศัพท์ 034-993028


ศิริพร วิริยะวิชาชาญ
ตลาดเจริญสุข

โทรศัพท์ 034-109923


ผุสดี สามไพบูลย์
บ้านหนองปรงกาญจนา

โทรศัพท์ 034-900054


ปาริชาติ ไทรทอง
บ้านหนองปรงกาญจนา

โทรศัพท์ 034-900054


สมชาย แสงวารินทร์
วัดนิลเพชร

โทรศัพท์ 034-991528


สมชาย แสงวารินทร์
วัดนิลเพชร

โทรศัพท์ 034-991528


อรรถวุฒิ ดีนอก
วัดบัวปากท่า

โทรศัพท์ 034-248177


เพ็ญศิริ กอแสนสุข
วัดปรีดาราม

โทรศัพท์ 034-397068


อารี บุญณสะ
บ้านคลองจินดา

โทรศัพท์ 034-307079


วิรัช ภุมรินทร์
บ้านคลองจินดา

โทรศัพท์ 034-307079


นางสาวสุณีย์ เหลือลอยเลิศ
บ้านพาดหมอน(ศิริวรรณจินดา)

โทรศัพท์ 034-397103


สุพจน์ สอาดจิตต์
บ้านพาดหมอน

โทรศัพท์ 034-397103


ณิชนันทน์ วังอาจ
วัดวังน้ำขาว

โทรศัพท์ 034-397321


ประพจน์ เอี่ยมจินดา
วัดจินดาราม

โทรศัพท์ 034-981306


Akarapon Siranampu
วัดจินดาราม

โทรศัพท์ 034-981306


นางสาวประภาพรรณ สิมลิ้ม
หลวงพ่อแช่มอุปถัมภ์

โทรศัพท์ 034-388368


วิสาขะ แสงสว่าง
บ้านตากแดด

โทรศัพท์ 0818805208


นางสาววิสาขะ แสงสว่าง
วัดราษฏร์ศรัทธาราม

โทรศัพท์ 034-900046


อำพล หงวนบุญมาก
วัดราษฏร์ศรัทธาราม

โทรศัพท์ 034-900046


วิสาขะ แสงสว่าง
วัดราษฏร์ศรัทธาราม

โทรศัพท์ 034-900046


วิมลรัตน์ ยืนยงค์
วัดท่าพูด

โทรศัพท์ 034-318232


อานนท์ สิริสันต์วชิระ
วัดท่าพูด

โทรศัพท์ 034-318232


ไพเราะ แก่นพรหม
วัดท่าพูด

โทรศัพท์ 034-318232


นางสาววิมลรัตน์ ยืนยงค์
วัดท่าพูด

โทรศัพท์ 034-318232


วิมลรัตน์ ยืนยงค์
วัดท่าพูด

โทรศัพท์ 034-318232


นายวิฑูรย์ อริยะพงษ์
วัดดอนหวาย(นครรัฐประสาท)

โทรศัพท์ 034-393659


mai blood
วัดดอนหวาย(นครรัฐประสาท)

โทรศัพท์ 034-393659


พัชณี เกิดมณี
คลองบางกระทึก

โทรศัพท์ 034-900045


นายจิรวุฒิ อริยวัฒน์วงศ์
คลองบางกระทึก

โทรศัพท์ 034-900045


นายจิรวุฒิ อริยวัฒน์วงศ์
คลองบางกระทึก

โทรศัพท์ 034-900045


นายเจน เกิดโพชา
บ้านหอมเกร็ด

โทรศัพท์ 0625491635


นายจักฤษ ดอนงาม
บ้านหอมเกร็ด

โทรศัพท์ 0625491635


สมสมร กล้าผจญ
บ้านกระทุ่มล้ม

โทรศัพท์ 02-429-6189


สุกัลยา ไชยแสน
บ้านกระทุ่มล้ม

โทรศัพท์ 02-429-6189


สุนิสา เพ่งพินิจ
บ้านเพลินวัฒนา

โทรศัพท์ 02-4312305


นางสาวอารีรัตน์ ยิ้มเยี่ยมสุข
บ้านเพลินวัฒนา

โทรศัพท์ 02-4312305


นราธิป เอกสินธุ์
บ้านบางเตย

โทรศัพท์ 034-393200


วสวัตติ์ เสรีอัครวัชร์
บ้านบางเตย

โทรศัพท์ 034-393200


กุลฑรี พิกุลแกม
บ้านหัวอ่าว

โทรศัพท์ 034-324790


ศักดิ์ชาย บุญทวี
บ้านบางม่วง

โทรศัพท์ 034-324400


นายศุภชัย หัวใจเพ็ชร์
วัดบางช้างเหนือ

โทรศัพท์ 034-323757


สมบูรณ์ วิริยะ
วัดบางช้างใต้

โทรศัพท์ 034-321462


รจิต ลลิตลักษมานนท์
วัดบางช้างใต้

โทรศัพท์ 034-321462


นางสาวสายฝน มิระสิงห์
บ้านดอนทอง

โทรศัพท์ 034-980191


กนกวรินทร์ ขำเขียว
บ้านฉาง

โทรศัพท์ 034-397142


วัณย์ไสว บุญเรือง
บ้านคลองลัดอ้อมใหญ่

โทรศัพท์ 024207115


นางสาวอาทิตยา ละครพล
บ้านบางประแดง

โทรศัพท์ 034979432


นายเพ็ชรชาย โชคประเสริฐ
บ้านบางประแดง

โทรศัพท์ 034979432


วรางค์ เวชประเสริฐ
วัดเชิงเลน(นครใจราษฎร์)

โทรศัพท์ 0-3497-9473


nipawan tongwiset
วัดท่าข้าม

โทรศัพท์ 034-292278


พิมไข่มุก นวสุธารัตน์
วัดท่าข้าม

โทรศัพท์ 034-292278


ปรเมศ เพียรความสุข
บ้านดงเกตุ

โทรศัพท์ 034-385312


จีราภรณ์ คงวงศ์วาน
บ้านดงเกตุ

โทรศัพท์ 034-385312


ปวีณา ฉัตรพัชรภิญโญ
วัดสรรเพชญ(ทวีวิทยาคม )

โทรศัพท์ 034-311091


นางสาวณัฐชานันท์ ปรางทอง
วัดสรรเพชญ (ทวีวิทยาคม )

โทรศัพท์ 034-311091


อนันต์ รัศมี
วัดเดชานุสรณ์

โทรศัพท์ 034-321970


นางนิตยนันท์ ยิ่งยงยุทธ
วัดเดชานุสรณ์

โทรศัพท์ 034-321970


pittaya peerawutipan
บ้านท่าตลาด

โทรศัพท์ 034-321722


นางสาวสุวิมล วิมูลชาติ
บ้านท่าตลาด

โทรศัพท์ 034-321722


นางรัตนา สิงห์เจริญ
วัดหอมเกร็ด

โทรศัพท์ 034-321772


นายไพฑูรย์ ชัยภูมิ
วัดหอมเกร็ด

โทรศัพท์ 034-321772


สันทัด สุวิมล
วัดทรงคนอง

โทรศัพท์ 034-318016


ธรรมศักดิ์ สายบุ่งคล้า
วัดไร่ขิง

โทรศัพท์ 034-321224


ปณันยา จำรูญ
วัดไร่ขิง(สุนทรอุทิศ)

โทรศัพท์ 034-321224


นางศิริอร ชัยภูมิ
วัดไร่ขิง(สุนทรอุทิศ)

โทรศัพท์ 034-321224


นายรวิภาส โคมากุล
บ้านคลองใหม่

โทรศัพท์ 034-326554


รวิภาส โคมากุล
บ้านคลองใหม่

โทรศัพท์ 034-326554


สมชาย สุภาพงษ์
วัดสุวรรณาราม

โทรศัพท์ 034-900047


ปรียา สานสุข
วัดสุวรรณาราม

โทรศัพท์ 034-900047


ลาภิศ ศิลปเจริญ
บ้านคลองมหาสวัสดิ์

โทรศัพท์ 034-900003


อนันต์ รัศมี
บ้านคลองมหาสวัสดิ์

โทรศัพท์ 034-900003


นางสาวชนาภา จีนคร้าม
วัดสาลวัน

โทรศัพท์ 034-102118


อัครภัทร กานต์วิริโยกุล
วัดสาลวัน

โทรศัพท์ 034-102118


ลิขิต สุวรรณหงษ์
วัดสาลวัน

โทรศัพท์ 034-102118


กชพร ศรลัมภ์
บ้านคลองโยง

โทรศัพท์ 034-900048


นายไพบูลย์ วงษ์ปาน
บุณยศรีสวัสดิ์

โทรศัพท์ 034-297201


ชินกฤต วัฒนกูล
บ้านคลองสว่างอารมณ์

โทรศัพท์ 034-987324


อรรณพ ดลวิทยากุล
บ้านคลองสว่างอารมณ์

โทรศัพท์ 034-987324


นางจำเริญ สีมารัตน์
วัดมะเกลือ

โทรศัพท์ 034-966487


วัลภา ดาวเรือง
พระตำหนักสวนกุหลาบ มหามงคล

โทรศัพท์ 034-297666


นุชนาฎ คุ้มขาติ
พระตำหนักสวนกุหลาบ มหามงคล

โทรศัพท์ 034-297666


พรกนก ราษฎร์นิยม
พระตำหนักสวนกุหลาบ มหามงคล

โทรศัพท์ 034-297666


ประภาส ทองชิง
พระตำหนักสวนกุหลาบ มหามงคล

โทรศัพท์ 034-297666


ธันยาภรณ์ จินดารัตน์
พระตำหนักสวนกุหลาบ มหามงคล

โทรศัพท์ 034-297666


ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
Copyright2013 : DATA CMS v.05.56 พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ ITEC สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]