ยินดีต้อนรับ

รายชื่อเจ้าหน้าที่

[งานข้อมูลสารสนเทศโรงเรียน] [งานข้อมูลเขตพื้นที่]
สุภาภรณ์ พรหมอินทร์
บ้านท่าม่วง

โทรศัพท์ 529030


เสนีย์ ศรีมณี
ชุมชนบ้านบางโหนด

โทรศัพท์ 075528041


กฤตยชญ์ ใจห้าว
ชุมชนบ้านบางโหนด

โทรศัพท์ 075528041


นางกมลวรรณ เผือกเนียม
วัดเขา (วันครู2501)

โทรศัพท์ 529028


กมลวรรณ เผือกเนียม
วัดเขา (วันครู2501)

โทรศัพท์ 529028


อัญชนา สุรินทวงศ์
วัดเขา (วันครู2501)

โทรศัพท์ 529028


วัฒนา ณ ชำนาญ
วัดกระดังงา

โทรศัพท์ 528042


วัฒนา ณ ชำนาญ
วัดกระดังงา

โทรศัพท์ 528042


นางสาววีนา เขตนคร
บ้านเปร็ต

โทรศัพท์ 075-528202


สุนทร คงอินทร์
บ้านในเพลา

โทรศัพท์ 075300230


นายสุนทร คงอินทร์
บ้านในเพลา

โทรศัพท์ 075300230


นรงค์ศักดิ์ มณีวงค์
บ้านท่าน้อย

โทรศัพท์ 075758489


สาวิตรี ศรีวะบุตร
ชุมชนวัดบางคู

โทรศัพท์ 527531


สาวิตรี ศรีวะบุตร
ชุมชนวัดบางคู

โทรศัพท์ 527531


จุฑารัตน์ รักนาย
ชุมชนวัดบางคู

โทรศัพท์ 527531


นายนรงค์ศักดิ์ มณีวงค์
บ้านเขาวังทอง

โทรศัพท์ 476905


วันชัย หนักเกิด
วัดเจดีย์หลวง

โทรศัพท์ 075527533


วันชัย หนักเกิด
วัดเจดีย์หลวง

โทรศัพท์ 075527533


พราสันต์ การดี
บ้านเขาหัวช้าง

โทรศัพท์ 075450250


ศิริวัฒน์ พุดทอง
บ้านเขาหัวช้าง

โทรศัพท์ 075450250


นางสาวรัชดาวรรณ เพ็ชรพันธ์
บ้านเขาหัวช้าง

โทรศัพท์ 075450250


อินทิรา สิงโหพล
บ้านคลองเหลง

โทรศัพท์ 075845237


นางสาวรัชดาวรรณ เพ็ชรพันธ์
บ้านคลองเหลง

โทรศัพท์ 075845237


นางสาวรัชดาวรรณ เพ็ชรพันธ์
บ้านคลองเหลง

โทรศัพท์ 075845237


อินทิรา สิงโหพล
บ้านคลองเหลง

โทรศัพท์ 075845237


นางสาวอุมารินทร์ ทิพย์เดช
บ้านคลองเหลง

โทรศัพท์ 075845237


sirilak phromkiri
บ้านวัดใน

โทรศัพท์ 528040


นายพราสันต์ การดี
บ้านวัดใน

โทรศัพท์ 528040


วาสนา พรหมทอง
บ้านคลองวัง

โทรศัพท์ 450008


เชิดชัย ญานนิยม
บ้านคลองวัง

โทรศัพท์ 450008


เชิดชัย ญาณนิยม
บ้านคลองวัง

โทรศัพท์ 450008


ณรงค์วิทย์ กฤตชญานุกูล
บ้านแขวงเภา

โทรศัพท์ 075754039


ณรงค์วิทย์ กฤตชญานุกูล
วัดคีรีวง

โทรศัพท์ 075754040


ณรงค์วิทย์ กฤตชญานุกูล
บ้านท่าจันทน์

โทรศัพท์ 075754041


นางวิไลวรรณ ทิพย์มนตรี
บ้านควนทอง(ประชาอุทิศ)

โทรศัพท์ 075845238


นางวิไลวรรณ ทิพย์มนตรี
บ้านควนทอง(ประชาอุทิศ)

โทรศัพท์ 075845238


วัชรพงศ์ เชาวลิต
วัดจันพอ

โทรศัพท์ 348676


อาจินต์ ทองเชื้อ
วัดจันพอ

โทรศัพท์ 348676


วัชรพงศ์ เชาวลิต
วัดหญ้าปล้อง

โทรศัพท์ 075348674


อำไพ เลขขำ
วัดหญ้าปล้อง

โทรศัพท์ 075348674


อำภารัตน์ ผลาวรรณ์
วัดหญ้าปล้อง

โทรศัพท์ 075348674


อุทัย สุทธิพันธ์
วัดหญ้าปล้อง

โทรศัพท์ 075348674


ดรุณี หวันนุรัตน์
วัดยางทอง

โทรศัพท์ 405884


ดรุณี หวันนุรัตน์
วัดยางทอง

โทรศัพท์ 405884


สุพัตรา หล้าหลัน
บ้านฉาง

โทรศัพท์ 450146


จิราภรณ์ หัตถประดิษฐ์
วัดโมคลาน

โทรศัพท์ 075445402


จิราภรณ์ หัตถประดิษฐ์
วัดโมคลาน

โทรศัพท์ 075445402


นายสุธรรม บุญติด
วัดโมคลาน

โทรศัพท์ 075445402


สุธาวรรณ หัสนันท์
วัดสระประดิษฐ์

โทรศัพท์ 075445339


นุสรา มะหมัด
วัดสระประดิษฐ์

โทรศัพท์ 075445339


เยาวรัตน์ สุทธิพันธ์
บ้านสองแพรก มิตรภาพที่ 92

โทรศัพท์ 075522071


นงลักษณ์ พุ่มรักชาติ
บ้านสำนักม่วง

โทรศัพท์


นงลักษณ์ พุ่มรักชาติ
บ้านสำนักม่วง

โทรศัพท์


นายโชคดี ศรัทธากาล
วัดป่า(ท่าขึ้น)

โทรศัพท์ 350149


นายแจ้ว จันทร์สุวรรณ
วัดป่า(ท่าขึ้น)

โทรศัพท์ 350149


นางสิริรักษ์ มิตรกระจ่าง
วัดหมาย

โทรศัพท์ 521432


นิภาภรณ์ จิตนุพงค์
วัดหมาย

โทรศัพท์ 521432


ธวัชชัย ใจห้าว
วัดเทวดาราม

โทรศัพท์ 075521964


Tawatchai Jaihaw
วัดเทวดาราม

โทรศัพท์ 075521964


Tawatchai Jaihaw
วัดเทวดาราม

โทรศัพท์ 075521964


ปวีร มีทรัพย์
วัดยางงาม

โทรศัพท์ 075522448


นางมานิดา เริ่มฤกษ์
วัดยางงาม

โทรศัพท์ 075522448


ปวีร มีทรัพย์
วัดยางงาม

โทรศัพท์ 075522448


จารุวรรณ พรมวี
วัดทางขึ้น

โทรศัพท์ 348668


นิภาภรณ์ จิตนุพงค์
วัดพระเลียบ

โทรศัพท์ 075-450150


นางสาวภัทรวรรณ บุญพิศ
วัดประดู่หอม

โทรศัพท์


นายเฉลิม หนูหวาน
วัดพระอาสน์

โทรศัพท์ 075 770297


เฉลิม หนูหวาน
วัดพระอาสน์

โทรศัพท์ 075 770297


นางหัสนีย์ บำรุงชาติ
บ้านสะพานหัน

โทรศัพท์ -


นางหัสนีย์ บำรุงชาติ
บ้านสะพานหัน

โทรศัพท์ -


นางเยาวลักษณ์ สุทิน
บ้านชุมโลง

โทรศัพท์ 075-751724


juree kaewpraju
บ้านชุมโลง

โทรศัพท์ 075-751724


วรางคณา รอดภัย
บ้านอินทนิน

โทรศัพท์ 075-845312


ดารุณี บุญวิก
บ้านอินทนิน

โทรศัพท์ 075-845312


พัชรี มีวาสนา
บ้านอินทนิน

โทรศัพท์ 075-845312


ศรายุทธ มงคลศิลป์
บ้านหนับเภา

โทรศัพท์ 0755845311


ณัฐนรี เลาหวิวัฒน์
บ้านหนับเภา

โทรศัพท์ 0755845311


ธีรยุทธ เคหะพันธุ์สกุล
วัดนากุน

โทรศัพท์ 075-375399


ธีรยุทธ เคหะพันธ์ุสกุล
วัดนากุน

โทรศัพท์ 075-375399


นางอโนมา ขับกล่อมส่ง
ชุมชนวัดสระแก้ว

โทรศัพท์ -


เกษม อัศวโอภากุล
บ้านเราะ(อุทัยประชาสรรค์)

โทรศัพท์ 075375410


ประสิทธิ์ แซ่หลี
วัดน้ำตก

โทรศัพท์ 075-751725


ประสิทธิ์ แซ่หลี
วัดน้ำตก

โทรศัพท์ 075-751725


ธรรญธร ขุนทอง
วัดนางตรา

โทรศัพท์ 521373


นางธรรญธร ขุนทอง
วัดนางตรา

โทรศัพท์ 521373


นางจิราภรณ์ ถำวาปี
ปทุมานุกูล

โทรศัพท์ 521384


รัชฏ์ชัย ศรศรีวิชัย
ปทุมานุกูล

โทรศัพท์ 521384


jirapa suttipan
วัดชลธาราม

โทรศัพท์ 521508


ทิพยวรรณ ยานแก้ว
ราชประชานุเคราะห์ 8

โทรศัพท์ 075-369486


กาญจนา หวันมะแหม
ราชประชานุเคราะห์ 8

โทรศัพท์ 075-369486


กาญจนา หวันมะแหม
ราชประชานุเคราะห์ 8

โทรศัพท์ 075-369486


ทักษพร แก้วสุกใส
ราชประชานุเคราะห์ 8

โทรศัพท์ 075-369486


นางจันทร์จิรา ศิขิวัฒน์
ราชประชานุเคราะห์ 8

โทรศัพท์ 075-369486


ชธรพร ร่มแก้ว
บ้านสระบัว

โทรศัพท์ 521438


สุริยา หวังจิต
บ้านสระบัว

โทรศัพท์ 521438


นางมะลิวัล จันทร์แก้ว
บ้านในถุ้ง

โทรศัพท์ 075521403


สุดา นุกูล
บ้านในถุ้ง

โทรศัพท์ 075521403


นายนราพันธ์ กาญจนะประยูร
ท่าศาลา

โทรศัพท์ 075521117


ชนิสร คงแก้ว
ท่าศาลา

โทรศัพท์ 075521117


chuleewan inkaew
ท่าศาลา

โทรศัพท์ 075521117


อนุวัฒน์ ชัยรัตน์
บ้านท่าสูง

โทรศัพท์ 075522016


นางณัฐณิชา จันทร์มาศ
วัดโคกเหล็ก

โทรศัพท์ 770260


RONNAKIT MAIKAEW
วัดสวนหมาก

โทรศัพท์ 075750130


นางสาวภาวินี เกิดทอง
วัดสวนหมาก

โทรศัพท์ 075750130


อัครพนธ์ ทองคำ
วัดชัยธารามประดิษฐ์

โทรศัพท์ 075750045


ว่าที่ร.ต.เรวัช กันตังกุล
วัดชัยธารามประดิษฐ์

โทรศัพท์ 075750045


นายสมเกียรติ นิยมรัตน์
บ้านวังหิน

โทรศัพท์ 075450147


sanpetch Chawajit
บ้านประชาอารี

โทรศัพท์ 075450094


สรรเพชญ ชะวาจิตร
บ้านประชาอารี

โทรศัพท์ 075450094


Sanpetch Chawajit
บ้านประชาอารี

โทรศัพท์ 075450094


นางสาวภาวินี เกิดทอง
วัดป่า(โมคลาน)

โทรศัพท์ 075750104


อภิชาติ อารีกิจ
บ้านทุ่งเกราะ

โทรศัพท์ 075750101


ฉัตรวรรณ จินดาสิงห์
บ้านทุ่งเกราะ

โทรศัพท์ 075750101


นางสาวชูศรี กาญจนวงศ์
วัดสโมสร

โทรศัพท์


ชูศรี กาญจนวงศ์
วัดสโมสร

โทรศัพท์


มยุรี ใจห้าว
บ้านทุ่งชน

โทรศัพท์ 075750107


คำนวณ มิตรกระจ่าง
บ้านทุ่งชน

โทรศัพท์ 075750107


สัญยิด ยีส้า
ชุมชนใหม่

โทรศัพท์ 092-2749766


นางพัชรีย์ บุญญานุกูล
ชุมชนใหม่

โทรศัพท์ 092-2749766


พวงรัตน์ รักทอง
บ้านหนองหว้า

โทรศัพท์ 412375


นายอภิชัย หวันนุรัตน์
บ้านหนองหว้า

โทรศัพท์ 412375


จิราวรรณ เชาวลิต
บ้านปากเจา

โทรศัพท์ 075772049


พิษณุ ช่วยสกุล
บ้านปากเจา

โทรศัพท์ 075772049


Aekkhaluck Watcharakarn
วัดปลักปลา

โทรศัพท์ 075-772-019


ศักดิ์ชัย สวัสดิ์ชัย
วัดปลักปลา

โทรศัพท์ 075-772-019


ประดิษฐ์ สังขนุกิจ
วัดดอนใคร

โทรศัพท์ 075-845301


ธนิศา ดำศรี
วัดดอนใคร

โทรศัพท์ 075-845301


จารุรัตน์ บุญฤกษ์
วัดดอนใคร

โทรศัพท์ 075-845301


นายอมฤต หล้าหลั่น
บ้านบ่อกรูด

โทรศัพท์ 075450151


ประภาพรรณ ทองสุข
บ้านบ่อกรูด

โทรศัพท์ 075450151


chantharam school
วัดจันทาราม

โทรศัพท์ 075-772-005


นางปรีดา ชุมทอง
วัดเขาพนมไตรรัตน์

โทรศัพท์


ซัลมา ปริงทอง
บ้านพังปริง

โทรศัพท์ 375203


หทัยนุช สมัน
บ้านปากดวด

โทรศัพท์ 0935836407


นางสาวบุญเรียง เพ็ชรรัตน์
บ้านหน้าเขาวัด

โทรศัพท์ 075-450031


นางสาวบุญเรียง เพ็ชรรัตน์
บ้านหน้าเขาวัด

โทรศัพท์ 075-450031


นางสาวบุญเรียง เพ็ชรรัตน์
บ้านหน้าเขาวัด

โทรศัพท์ 075-450031


พัฒนา คงสุด
วัดประทุมทายการาม

โทรศัพท์ 075536133


นางสุนิสา เตาวะโต
วัดประทุมทายการาม

โทรศัพท์ 075536133


พัฒนา คงสุด
วัดประทุมทายการาม

โทรศัพท์ 075536133


เสาวณี สุขม่อย
วัดประทุมทายการาม

โทรศัพท์ 075536133


อรุณ ศรีรัตน์
วัดประทุมทายการาม

โทรศัพท์ 075536133


ลักขณาวัลย์ สุชาติพงษ์
วัดประทุมทายการาม

โทรศัพท์ 075536133


ดวงดาว ศรีรัตน์
วัดประทุมทายการาม

โทรศัพท์ 075536133


นางสาวพรรณทิพย์ บัวแย้ม
บ้านบางฉาง

โทรศัพท์ 075536463


Khanittha Phutthong
บ้านบางฉาง

โทรศัพท์ 075536463


น.ส.ฐิติพร ธนกุลพ่วงเจริญ
วัดจอมทอง

โทรศัพท์ 075535097


ศิริวรรณ เชี่ยวชาญ
วัดเขาพนมไตย

โทรศัพท์


นายอำนวย เมืองด้วง
บ้านช่องเขาหมาก

โทรศัพท์ 075753778


นางสาวสุกัลยา ล่องลอย
บ้านช่องเขาหมาก

โทรศัพท์ 075753778


นางสาวสุกัลยา ล่องลอย
บ้านน้ำร้อน

โทรศัพท์ 075845451


นางสาวสุกัลยา ล่องลอย
บ้านน้ำร้อน

โทรศัพท์ 075845451


สุภาพ บัวแก้ว
วัดขรัวช่วย

โทรศัพท์ 075367217


เพ็ญศรี ทองคง
วัดขรัวช่วย

โทรศัพท์ 075367217


ธีรภัทร์ ยินดี
วัดขรัวช่วย

โทรศัพท์ 075367217


บุญฤทธิ์ ศรีรักษ์
วัดปากด่าน

โทรศัพท์ 0-7580-0670


นางนิลาวรรณ จันชีวินทย์
วัดคงคาวดี

โทรศัพท์ 367526


บุศราภรณ์ พิชัยฤกษ์
วัดสวนศิขรบรรพต

โทรศัพท์ 349215


นายจรูญ ศรีเทพ
วัดสุธรรมาราม

โทรศัพท์ 349387


ณรงฤทธิ์ เพชรนุ้ย
วัดสุธรรมาราม

โทรศัพท์ 349387


นายจรูญ ศรีเทพ
วัดสุธรรมาราม

โทรศัพท์ 349387


จิราพร แสนภักดี
วัดสโมสรสันนิบาต

โทรศัพท์ 367507


เสาวนีย์ น นคร
วัดสโมสรสันนิบาต

โทรศัพท์ 367507


Tippawan jaihaow
วัดธารน้ำฉา

โทรศัพท์ 0904904162


ทิพวรรณ ใจห้าว
วัดธารน้ำฉา

โทรศัพท์ 0904904162


นางวิยะดา นิลคง
ชุมชนวัดเทพราช

โทรศัพท์


นางสาวนิมล ชัยฤกษ์
วัดชนสังขรณพิจิตร

โทรศัพท์ 075354141


จารุวรรณ พิมเสน
วัดชนสังขรณพิจิตร

โทรศัพท์ 075354141


warangkana khawkeaw
วัดศิลาชลเขต

โทรศัพท์ 075-772228


วรางคณา ขาวเขียว
วัดศิลาชลเขต

โทรศัพท์ 075-772228


จารุณี บัวแก้ว
บ้านเขายวนเฒ่า

โทรศัพท์


ปาณิสรา หงษ์ทอง
บ้านเขายวนเฒ่า

โทรศัพท์


นายสุริยัญ ปลอดแก้ว
บ้านเขาทราย

โทรศัพท์


วิภารัตน์ ฮั่นวิวัฒน์
บ้านไสพลู

โทรศัพท์ 0872819923


นายอนันตชัย ดิษยมนตรี
บ้านไสเหรียง

โทรศัพท์ 075 450120


นายอนันตชัย ดิษยมนตรี
บ้านไสเหรียง

โทรศัพท์ 075 450120


นางนันทพร ญาติมาก
บ้านเผียน

โทรศัพท์ 075845447


ปาณิสรา หงษ์ทอง
บ้านเผียน

โทรศัพท์ 075845447


นันทนี แซ่ลิ่ม
ชุมชนวัดปัณณาราม

โทรศัพท์ 075771589


นางรัตนาภรณ์ ภักดีใหม่
ชุมชนวัดปัณณาราม

โทรศัพท์ 075771589


สุภาพร สุวรรณโณ
วัดชนาราม

โทรศัพท์ 075845444


Subhaphorn Suwanno
บ้านต้นจันทน์

โทรศัพท์ 075845445


Subhaphorn Suwanno
บ้านต้นจันทน์

โทรศัพท์ 075845445


สิตานันท์ จันทร์แก้ว
บ้านปลายทอน

โทรศัพท์ 075771549


อรพิน จิตต์อารีย์
บ้านปลายทอน

โทรศัพท์ 075771549


Subhaphorn Suwanno
วัดถ้ำเทียนถวาย

โทรศัพท์ 075771689


นางวาสนา จันทร์หอม
วัดคงคาเลียบ

โทรศัพท์ 075-450116


ผาวรรณ ประไพ
บ้านทุ่งครั้ง

โทรศัพท์ 476726


นิทัศน์พร สุขชื่น
วัดสุชน

โทรศัพท์ 536219


นางชุตินันท์ โชติรัตน์
วัดสุชน

โทรศัพท์ 536219


นิทัศน์พร สุขชื่น
บ้านสุวรรณเขต

โทรศัพท์ 075771050


นางสาวสุนา แซ่อ๋อง
บ้านสุวรรณเขต

โทรศัพท์ 075771050


บุษราภรณ์ เทวฤทธิ์
บ้านห้วยทรายทอง

โทรศัพท์ 535046


ฐิติพร ธนกุลพ่วงเจริญ
บ้านห้วยทรายทอง

โทรศัพท์ 535046


นายธีระยุทธ เต็มแก้ว
บ้านเขาตาสัก

โทรศัพท์ 450095


นายธีระยุทธ เต็มแก้ว
บ้านเขาตาสัก

โทรศัพท์ 450095


นายสุวิท พรหมมมา
บ้านคลองตีนเป็ด

โทรศัพท์ 376140


นายสุวิท พรหมมา
บ้านคลองตีนเป็ด

โทรศัพท์ 376140


นายสุวิท พรหมมา
บ้านคลองตีนเป็ด

โทรศัพท์ 376140


กาญจนา อนันตะพัฒน์
บ้านเขาฝ้าย

โทรศัพท์ 075470194


จรูญ ศรีใหม่
บ้านเขาฝ้าย

โทรศัพท์ 075470194


นางขวัญดาว จูเจ้ย
บ้านทุ่งหัวนา

โทรศัพท์ 075845450


ขวัญดาว จูเจ้ย
บ้านทุ่งหัวนา

โทรศัพท์ 075845450


ณัฐธยาน์ พงค์ยี่ล่า
บ้านปราบราษฏร์อุทิศ

โทรศัพท์ 476810


วนิดา อินปิน
บ้านปราบราษฏร์อุทิศ

โทรศัพท์ 476810


นายโสภณ มีเสน
วัดเขาน้อย

โทรศัพท์ 075753540


จรรยาภรณ์ รัตนโกสิน
วัดกลาง

โทรศัพท์ 0-7584-5441


julaluk promin
วัดกลาง

โทรศัพท์ 0-7584-5441


จรรยาภรณ์ รัตนโกสิน
วัดกลาง

โทรศัพท์ 0-7584-5441


สำรวม บุษบา
บ้านทุ่งขันหมาก

โทรศัพท์ 753534


วิระศักดิ์ สุชสง
บ้านทุ่งขันหมาก

โทรศัพท์ 753534


วิระศักดิ์ สุชสง
บ้านทุ่งขันหมาก

โทรศัพท์ 753534


นายกิตติพงศ์ คิดดี
บ้านน้ำฉา

โทรศัพท์ 0848459973


นายณรงฤทธิ์ เพชรนุ้ย
บ้านน้ำฉา

โทรศัพท์ 0848459973


สารภี วรรณมาศ
บ้านน้ำขาว

โทรศัพท์ 367286


นางจันทร ไชยพงศ์
บ้านเขาใหญ่

โทรศัพท์ 075753536


รัชนี ภูมิสถิตย์
ชุมชนวัดทอนหงส์

โทรศัพท์ 394270


JUTAMAS THONGSUB
ชุมชนวัดทอนหงส์

โทรศัพท์ 394270


พิญญู สุทธิพันธ์
ชุมชนวัดทอนหงส์

โทรศัพท์ 394270


รัชนี ภูมิสถิตย์
ชุมชนวัดทอนหงส์

โทรศัพท์ 394270


PACHAYA THONGSUB
บ้านในเขียว 1

โทรศัพท์ 075-396162


วิเชียร พรหมรัตน์พรรณ์
บ้านในเขียว 1

โทรศัพท์ 075-396162


นางสาวรัชนี ภูมิสถิตย์
บ้านในเขียว 2

โทรศัพท์ 394378


นางเจริญ ทองทรัพย์
บ้านชุมขลิง

โทรศัพท์ 394010


PACHAYA THONGSUB
วัดใหม่

โทรศัพท์ 075450084


ratchanee suksiri
วัดใหม่

โทรศัพท์ 075450084


ศุภกาญจน์ เอกบุตร
บ้านวังลุง

โทรศัพท์ 394012


นายจิระศักดิ์ ฝั่งชลจิตต์
บ้านวังลุง

โทรศัพท์ 394012


นางสาวเกตุณภัส เฉลิมวรรณ
วัดพรหมโลก

โทรศัพท์ 075338388


นางสาวเกตุณภัส เฉลิมวรรณ
วัดพรหมโลก

โทรศัพท์ 075338388


นายเกียรติศักดิ์ มุสิกธรรม
วัดพรหมโลก

โทรศัพท์ 075338388


นายปรีชา แสงบรรจง
บ้านคลองแคว

โทรศัพท์ 0819682756


Aumpaporn Sapanthong
บ้านคลองแคว

โทรศัพท์ 0819682756


นายสังเวียน แก้วนพ
บ้านคลองแคว

โทรศัพท์ 0819682756


ยุภาภรณ์ พันธุพล
บ้านคลองแคว

โทรศัพท์ 0819682756


ผ่องศรี เกษร
วัดนากัน

โทรศัพท์ 349418


ลัดดาวรรณ คันธิก
วัดนากัน

โทรศัพท์ 349418


JUTAMAS THONSUB
วัดเขาปูน

โทรศัพท์ 396292


PACHAYA THONGSUB
วัดเขาปูน

โทรศัพท์ 396292


ณัฐกานต์ เพชรที่วัง
วัดท้าวโทะ

โทรศัพท์ 450156


ลิวรรณ สำเภาแก้ว
วัดท้าวโทะ

โทรศัพท์ 450156


ละไม ฝั่งชลจิตต์
วัดท้าวโทะ

โทรศัพท์ 450156


ณัฐกานต์ เพชรที่วัง
วัดโยธาธรรม

โทรศัพท์ 450157


วรรณิศา โมราบุญ
วัดโยธาธรรม

โทรศัพท์ 450157


นายมนตรี ขุนรัตน์
วัดเขาขุนพนม

โทรศัพท์ 075-338424


นราะิป รอดเหือม
วัดเขาขุนพนม

โทรศัพท์ 075-338424


Wannisa Boromsuk
วัดเขาขุนพนม

โทรศัพท์ 075-338424


จีรวัฒน์ เดชสุข
วัดเขาขุนพนม

โทรศัพท์ 075-338424


นางสาวลัดดาวรรรณ คันธิก
วัดโทเอก

โทรศัพท์ 075765262


ขวัญตา นวลแป้น
วัดโทเอก

โทรศัพท์ 075765262


นายตะวัน พันธุ์ชูศรี
วัดสากเหล็ก

โทรศัพท์ 0855770029


นางอาจินต์ ทองเชื้อ
วัดป่ากิ่ว

โทรศัพท์ -


เจียรพรรณ จุฬากาญจน์
ชุมชนวัดอินทคีรี

โทรศัพท์ -


เจียรพรรณ จุฬากาญจน์
ชุมชนวัดอินทคีรี

โทรศัพท์ -


นายสุพิน ขุนศรี
วัดหลวงครู

โทรศัพท์ 450158


ณัฐกานต์ เพชรที่วัง
วัดกำแพงถม

โทรศัพท์ 450155


ณัฐกานต์ เพชรที่วัง
วัดกำแพงถม

โทรศัพท์ 450155


ยินดี พรหมแก้ว
บ้านในตูล

โทรศัพท์ 082-8162395


นันทิยา อินมณเทียร
บ้านในตูล

โทรศัพท์ 082-8162395


นานสมรักษ์ บุญเจริญ
เคียงศิริ

โทรศัพท์ 0


นางสาวสิริพร ดอกบัว
เคียงศิริ

โทรศัพท์ 0


อมรรัตน์ ไหมดี
เคียงศิริ

โทรศัพท์ 0


โสภิดา ศรีวิสุทธิ์
วัดวังเลา

โทรศัพท์


โสภิดา ศรีวิสุทธิ์
วัดวังเลา

โทรศัพท์


นางจุฑามาส กั๋งเซ่ง
วัดนาเหรง

โทรศัพท์ 075307139


ธณภรณ จันทร์มี
โรงเรียนวัดเขาน้อย

โทรศัพท์ 450130


นายอาภรณ์ สุพรรณพงศ์
โรงเรียนวัดคงคา

โทรศัพท์ 075-751221


จุรีย์ เพชรช่วย
บ้านขุนทะเล

โทรศัพท์ -


บุญญา ทรัพย์โสม
บ้านปากลง

โทรศัพท์ 075752633


บุญญา ทรัพย์โสม
บ้านปากลง

โทรศัพท์ 075752633


บุญญา ทรัพย์โสม
บ้านปากลง

โทรศัพท์ 075752633


รณกฤต พงศ์รักธรรม
วัดเปียน

โทรศัพท์ 309005


ปิยฉัตร เชาวลิต
วัดเปียน

โทรศัพท์ 309005


นายจำเนียร สูนกามรัตน์
วัดเปียน

โทรศัพท์ 309005


นางสาวเรวดี มีบุญมาก
บ้านพิตำ

โทรศัพท์ 309211


นายจรูญ จันทร์เอียด
บ้านพิตำ

โทรศัพท์ 309211


เสาวณีย์ เพชรสงค์
บ้านนบ

โทรศัพท์ 075-845348


จันทิมา มีทรัพย์
บ้านนบ

โทรศัพท์ 075-845348


นายปวีร มีทรัพย์
วัดโรงเหล็ก

โทรศัพท์ 307185


สุกัญญา สุวรรณรัตน์
วัดโรงเหล็ก

โทรศัพท์ 307185


นายบัญชา บุญทอง
บ้านโรงเหล็ก

โทรศัพท์ 075307187


สกาวรัตน์ ศรีจงกล
บ้านโรงเหล็ก

โทรศัพท์ 075307187


บัญชา บุญทอง
บ้านโรงเหล็ก

โทรศัพท์ 075307187


นายธำรงค์ ลิ่มวรพันธ์
บ้านพังหรัน

โทรศัพท์ 075348390


โสภิดา ศรีวิสุทธิ์
บ้านพังหรัน

โทรศัพท์ 075348390


สุติญา สุบรรณ์
บ้านพังหรัน

โทรศัพท์ 075348390


ปวีร มีทรัพย์
บ้านพังหรัน

โทรศัพท์ 075348390


ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
Copyright2013 : DATA CMS v.05.56 พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ ITEC สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]