ยินดีต้อนรับ

รายชื่อเจ้าหน้าที่

[งานข้อมูลสารสนเทศโรงเรียน] [งานข้อมูลเขตพื้นที่]
ศิริมา นุ้ยไม
นิคมสร้างตนเอง

โทรศัพท์ 077355500


วัลย์ลัดดา สุขสวัสดิ์
บ้านควนยูง

โทรศัพท์ 077211221


บัณฑิต วรรณนิยม
บ้านควนยูง

โทรศัพท์ 077211221


จิรพัส ทองสีทอง
บ้านซอย 2

โทรศัพท์ 077355598


ชำนาญ หนูจีนเส้ง

โทรศัพท์ 077211434


Nipaporn Promkarn
บ้านบางใหญ่

โทรศัพท์ 077273926


นายอัฐพงศ์ ใจสม
บ้านท่าเพชร

โทรศัพท์ 077355599


นฤมล อนุกูล
บ้านโพหวาย

โทรศัพท์ 077273855


สุภา ยามาเจริญ
บ้านโพหวาย

โทรศัพท์ 077273855


อรษา บุญยะโพธิ์
บ้านสันติสุข

โทรศัพท์ 077922574


สุทัศน์ บุญสวัสดิ์
วัดท่าทอง

โทรศัพท์ 077282028


นางปุญชรัศมิ์ ชัยบุญ
วัดนทีคมเขต

โทรศัพท์ 077280258


ปุญชรัศมิ์ ชัยบุญ
วัดนทีคมเขต

โทรศัพท์ 077280258


เสาวภา สงสมอ
วัดโพธิ์นิมิต

โทรศัพท์ 077273501


นางเอกอนงค์ ทรัพย์ยืนนาน
อนุบาลสุราษฎร์ธานี

โทรศัพท์ 077272541


Sukanya Vichit
บ้านทอนหญ้าปล้อง

โทรศัพท์ 081-0815019


นางคนึงนิตย์ ชัยสวัสดิ์
บ้านบางชุมโถ

โทรศัพท์ 077282829


อัฐพงศ์ ใจสม
บ้านสุชน

โทรศัพท์ 077405468


จรียา เกลี้ยงมุณี
บ้านสุชน

โทรศัพท์ 077405468


ลีลารัศม์ จาตุรพล
วัดกลางใหม่

โทรศัพท์ 077273426


ว่าที่ ร.ต.หญิงมัลลกา ชุมทอง
วัดสมหวัง

โทรศัพท์ 077409021


นายอัฐพงศ์ ใจสม
ชุมชนวัดสุนทรนิวาส

โทรศัพท์ 077200210


นางมิ่งขวัญ ภูริวิทยาธีระ

โทรศัพท์ 077280434


จตุพร วาทีเส้ง
วัดชลธาร

โทรศัพท์ 077380137


จตุพร วาทีเส้ง
วัดชลธาร

โทรศัพท์ 077380137


นางสาวจตุพร วาทีเส้ง
วัดชลธาร

โทรศัพท์ 077380137


suchittra Bangroy
วัดบางใบไม้

โทรศัพท์ 077-292890


สมศักดิ์ รักษารัตน์
วัดบางใบไม้

โทรศัพท์ 077-292890


พิษณุศักดิ์ เอียดแก้ว
วัดบางใบไม้

โทรศัพท์ 077-292890


นัยนา จันทร์สุวรรณ
วัดประสิทธาราม

โทรศัพท์


นายวัฒนา ชันสวัสดิ์
วัดแหลมทอง

โทรศัพท์ 077222267


นงนุช เกื้อสม
วัดแหลมทอง

โทรศัพท์ 077222267


ปภาดา สุภาพรเหมินทร์
วัดโชติการาม

โทรศัพท์


นางเกศรา ทิมธรรม
วัดบางกล้วย

โทรศัพท์


ขนบ กลับยอด กลับยอด
วัดบุญบันเทิง

โทรศัพท์ 077292475


นายขนย กลับยอด
วัดบุญบันเทิง

โทรศัพท์ 077292475


ยุพดี มีแก้ว
ไทยรัฐวิทยา 88 (บ้านคลองควน)

โทรศัพท์ 077274737


ขวัญชัย ชูช่อเกตุ
บ้านบ่อน้ำร้อน

โทรศัพท์ -


นางสาวจุฑารัตน์ แก้วแสง
บ้านบ่อน้ำร้อน

โทรศัพท์ -


จิราวรรณ หนูแปลก
บ้านแม่โมกข์

โทรศัพท์ 077274500


นายสมภพ ดํารงนิธิกุล
บ้านหนองเปล

โทรศัพท์ 090-9893656


สุทธิพงศ์ พัฒน์วั้น
วัดกาญจนาราม

โทรศัพท์ 077244421


อรอุมา อินทสอน
วัดกาญจนาราม

โทรศัพท์ 077244421


ศิริรัตน์ เสียงเพราะ
บ้านกำสนประชาสรรค์

โทรศัพท์ 0918205943


พัชราภรณ์ จีนหีต
บ้านกำสนราษฎร์อุทิศ

โทรศัพท์ 0862886241


นางสาวบุณฑริกา พรหมศิริ
บ้านคลองสระ

โทรศัพท์ 077408098


ณัฐสุดา ชโลธร
บ้านคีรีรอบ

โทรศัพท์ 077379500


kannika thongjan
บ้านม่วงลีบ

โทรศัพท์ 077-932244


กรรณิการ์ ทองจันทร์
บ้านม่วงลีบ

โทรศัพท์ 077-932244


ปาริชาต หวานดี
วัดเขานางเภา

โทรศัพท์ 077-452381


อภิวรรณ กิติยะวงษ์
วัดคงคาล้อม

โทรศัพท์ 077-408238


นางสาวอภิวรรณ จำปาศรี
วัดคงคาล้อม

โทรศัพท์ 077-408238


กรกฎ ชูทวด
วัดวังไทร

โทรศัพท์ 077-379960


นางสุพรรณี สุทธิเนียม
บ้านสะพานกฐิน

โทรศัพท์


อรัญญา คงเทพ
วัดเขาแก้ว

โทรศัพท์ 077-227667


korawee chimnuan
วัดนิกรประสาท

โทรศัพท์ 077-244085


นายพรทิพย์ เพชรเกื้อ
วัดวชิรประดิษฐ์

โทรศัพท์ 077244202


ชนิกานต์ พุทธารักษ์
วัดวชิรประดิษฐ์

โทรศัพท์ 077244202


ไกรศักดิ์ เลิศไกร
วัดวชิรประดิษฐ์

โทรศัพท์ 077244202


รัชนี ประสมกิจ
วัดแสงประดิษฐ์

โทรศัพท์ 077-379760


รัชนี ประสมกิจ
วัดแสงประดิษฐ์

โทรศัพท์ 077-379760


นายสุวิชา นุ้ยเส้ง
บ้านมะม่วงหวาน

โทรศัพท์ 077-452155


พรรณระวินท์ สุดสวาสดิ์
บ้านไสขาม

โทรศัพท์ 077-452245


นางสาวสิวินีย์ วายุเวช
บ้านไสขาม

โทรศัพท์ 077-452245


นางสาวมัญชุสา แดงรัตนตระกูล

โทรศัพท์ 077-452245


เจรวรรณ วงศ์สวัสดิ์
บ้านไสตอ

โทรศัพท์ 077-452059


เบญจวรรณ เนียมโสม
บ้านไสใน

โทรศัพท์ 089-8662993


กลยุทธ สุทธินุ่น
วัดปากคู

โทรศัพท์ 077-452263


ศุภรัตน์ เทพเลื่อน
วัดปากคู

โทรศัพท์ 077-452263


พรพิมล หิรัญเรือง
วัดพุฒ

โทรศัพท์ 077-379668


แสนรัก นักฟ้อน
บ้านคลองกรูด

โทรศัพท์ 077318186


praphan chotchuang
บ้านคลองกรูด

โทรศัพท์ 077318186


สมบุญ บุญแก้ว
บ้านทับท้อน

โทรศัพท์ 077-932759


รัตน์เกล้า จันทร
บ้านบ่อโฉลก

โทรศัพท์ 077-227765


แสนรัก นักฟ้อน
บ้านบ่อโฉลก

โทรศัพท์ 077-227765


ถาวร ดำแก้ว

โทรศัพท์ 077-227494


ไพเราะ ใจจ้อง
บ้านวังหวาย

โทรศัพท์ 0898747829


ปนัดดา พุฒแก้ว
บ้านวังหวาย

โทรศัพท์ 0898747829


จำนงค์ นวลขาว
บ้านวังหวาย

โทรศัพท์ 0898747829


รัตติยา ธีระเผ่าพันธ์
วัดท่าไทร(ดิตถานุเคราะห์)

โทรศัพท์ 077-227082


ศิราณี มีเชย
บ้านดอนสน

โทรศัพท์ 077380220


กิรณา อึ้งสกุล

โทรศัพท์ 077-380272


นิภาพร ทิพย์แก้ว
บ้านปากกะแดะ

โทรศัพท์ 077-379235


นายพัฒพงค์ เพ็ชรหอม
บ้านปากกะแดะ

โทรศัพท์ 077-379235


นายวริทธิ เพ็งมาก
วัดเขาพระนิ่ม

โทรศัพท์ 077-402215


นายศุภชัย เวชกุล
วัดเขาพระนิ่ม

โทรศัพท์ 077-402215


จินตนา ฮ่งภู่
วัดพ่วง

โทรศัพท์ 077-379234


นฏกร ภักดีบุรุษ
บ้านกงหนิง

โทรศัพท์ 077954258


วิภาวดี ชูทอง
บ้านคลองนามิตรภาพที่ 201

โทรศัพท์ 077380273


พรทิพย์ ตั่นเซ่ง
บ้านคลองนามิตรภาพที่ 201

โทรศัพท์ 077380273


นางเรวดี แจ้งอักษร
บ้านดอนหลวง

โทรศัพท์ 077-933455


ทิฐิกร บุญเชื้อ
บ้านดอนหลวง

โทรศัพท์ 077-933455


เพ็ญจา จันทร์ชุมแสง

โทรศัพท์ 077-402156


นางสาวบุญพา พรหมณะ
บ้านวังทองสามัคคี

โทรศัพท์ 077-380273


วนัสนันท์ แก้วโรย
บ้านศิลางาม

โทรศัพท์ 077-380147


นางสาวสุชลี สวัสดี
บ้านศิลางาม

โทรศัพท์ 077-380147


ศิราณี มีเชย
วัดดอนยาง

โทรศัพท์ 077-402197


ว่าที่ร้อยตรีหญิงวรรญารัตน์ แก้วหีต
วัดบ้านใน

โทรศัพท์ 077380826


เบญจวรรณ ยวนเกิด
วัดประสพ

โทรศัพท์ 077-402166


นุชจรี เป้าอินทร์
วัดประสพ

โทรศัพท์ 077-402166


นางกัลยกร มุขนาค
วัดอุทยาราม

โทรศัพท์ 077-380153


นเรศ พวงนุ้ย
วัดอุทยาราม

โทรศัพท์ 077-380153


นริศา อินทรักษ์
บ้านควนนิมิต

โทรศัพท์ 081-9561830


ประจักษ์ หนูหลิบ
บ้านควนราชา

โทรศัพท์ 077933050


นายทนงศักดิ์ ถุงทอง
บ้านควนราชา

โทรศัพท์ 077933050


นางสาวศิโรรัตน์ ทนุศักดิ์
บ้านหัวหมากบน

โทรศัพท์ 077452717


นายอภิรัฐ ปานแป้น
บ้านหัวหมากบน

โทรศัพท์ 077452717


นางสาวอุไรนา บุตตะ
บ้านหัวหมากล่าง

โทรศัพท์ 086-2803250


นางสาวเทียนใจ คงไพร
บ้านห้วยด่าน

โทรศัพท์ 077-452072


สุภาภรณ์ ศรีทิพย์
บ้านห้วยโศก

โทรศัพท์ 077-933346


พัชราวดี ปรีชา
วัดกงตาก

โทรศัพท์ 077-400267


นางสาวสายฝน ศรีแก้ว
ชุมชนบ้านใต้

โทรศัพท์ 077-377120


อมรรัตน์ ไชยวิจารณ์
บ้านท้องนายปาน

โทรศัพท์ 077445144


อมรรัตน์ ไชยวิจารณ์
บ้านท้องนายปาน

โทรศัพท์ 077445144


วรรณกร วณิชชาภิวงศ์
บ้านหาดริ้น

โทรศัพท์ 077-375045


กิติศักดิ์ หมอกแก้ว
วัดราษฎร์เจริญ

โทรศัพท์ 077-377121


สุกัญญา ขุนเจริญ
บ้านเกาะเต่า

โทรศัพท์ 077-456522


ศิริวรรณ วงค์หงษ์
บ้านเกาะเต่า

โทรศัพท์ 077-456522


นางพุทธชาด ทองหวาน
บ้านโฉลกหลำ

โทรศัพท์ 077-374123


คณิศร์ณิชา สมทรง
บ้านมะเดื่อหวาน

โทรศัพท์ 077-238355


สุวัช เพียรเกษตร
บ้านมะเดื่อหวาน

โทรศัพท์ 077-238355


นางสาวธนิดา ทวีตา
บ้านศรีธนู

โทรศัพท์ 077-349270


นายนพพล พิริยสถิต
วัดสมัยคงคา

โทรศัพท์ 077-238354


ลักขณา เพชรแป้น
บ้านเกาะพลวย

โทรศัพท์ 0966358503


นางสาวกุลฤดี จันทร์โชติ
บ้านดอนธูป

โทรศัพท์ 077-423239


แวซูไฮนี มะตีเยาะ
บ้านดอนธูป

โทรศัพท์ 077-423239


วิสาร บุญลี่
บ้านดอนธูป

โทรศัพท์ 077-423239


วลีรัตน์ สายแก้ว
บ้านอ่างทอง

โทรศัพท์ 077-421018


ปัทมพร สละศิษย์
บ้านอ่างทอง

โทรศัพท์ 077-421018


รุ่งกานต์ ทองปาน
วัดแจ้ง

โทรศัพท์ 077-423579


จรรยา ทองจันทร์
วัดแจ้ง

โทรศัพท์ 077-423579


ทวี ลัภกิตโร
วัดนาราเจริญสุข

โทรศัพท์ 077-415192


ปิริยานุช เสนานุช
วัดนาราเจริญสุข

โทรศัพท์ 077-415192


อนุสรณ์ จันทร์เพชร
วัดนาราเจริญสุข

โทรศัพท์ 077-415192


จิรกิตต์ การประกอบ
บ้านบ่อผุด

โทรศัพท์ 077-425465


อัจฉรา สมหวัง
บ้านบ่อผุด

โทรศัพท์ 077-425465


จิรศักดิ์ ทองเพชร
บ้านบางรักษ์

โทรศัพท์ 077-425466


ศศิกานต์ บุตรการ
บ้านปลายแหลม

โทรศัพท์ 077-425464


นางสาวศศิกานต์ บุตรการ
บ้านปลายแหลม

โทรศัพท์ 077-425464


เอกลักษณ์ ทองแช่ม
บ้านหาดงาม

โทรศัพท์ 077-422109


เอกลักษณ์ ทองแช่ม

โทรศัพท์ 077-422109


นางจิรภา สมพลเดช
บ้านแหลมหอย

โทรศัพท์ 077-447090


เพียงใจ อภินนพงษ์
วัดบุณฑริการาม

โทรศัพท์ 077-300256


เจ๊ะหม๊ะ เจ๊ะมะแซ
วัดภูเขาทอง

โทรศัพท์ 077-425463


นางสาวจันทร์ศิริ วงศ์สุวัฒน์
วัดภูเขาทอง

โทรศัพท์ 077-425463


นันทวิทย์ ชูเชื้อ
วัดภูเขาทอง

โทรศัพท์ 077-425463


พิมประภา หมื่นรัญญ์
วัดสว่างอารมณ์

โทรศัพท์ 077-960181


สมเจตน์ สุราราษฎร์
วัดสว่างอารมณ์

โทรศัพท์ 077-960181


จิรวดี ศรีใหม่
บ้านหน้าค่าย

โทรศัพท์ 077-424493


ปิยวัฒน์ จุลเหลา
บ้านหน้าค่าย

โทรศัพท์ 077-424493


ปฏิวัติ เหล่าพราหมณ์
วัดกลาง

โทรศัพท์ 077-424495


โสภิตา ปลอดภัย
วัดคีรีวงการาม

โทรศัพท์ 077-423236


ธีระ มุสิกพงศ์
วัดคีรีวงการาม

โทรศัพท์ 077-423236


ดำรงพล อินทจันทร์
วัดคีรีวงการาม

โทรศัพท์ 077-423236


จอน เรืองศรี
วัดคุณาราม

โทรศัพท์ 077-424496


ธาวิน บุญไพฑูร
วัดประเดิม

โทรศัพท์ 077-423915


ดวงฤดี ยืนนาน
วัดประเดิม

โทรศัพท์ 077-423915


ปิยพร บุญปา
วัดสันติวราราม

โทรศัพท์ 077-334047


สุวรรณา เรืองศรี

โทรศัพท์ 077-334047


ลิลดา เจริญสุข
บ้านเกาะนกเภา

โทรศัพท์ 0887516833


อังศิกุล ใจเย็น
ชุมชนบ้านนางกำ

โทรศัพท์ 077471021


เอกรัตน์ เซี่ยงฉิน
ชุมชนบ้านนางกำ

โทรศัพท์ 077471021


นายอนันต์ ลาดศิลป์
บ้านปากดอนสัก

โทรศัพท์ 077-300082


อุไรวรรณ หนูสุด
วัดเขาสุวรรณประดิษฐ์

โทรศัพท์ 077-371412


ลิลดา เจริญสุข
วัดท้องอ่าว

โทรศัพท์


จารีภรณ์ วิชัยดิษฐ์
ชุมชนวัดวิสุทธิชลาราม

โทรศัพท์ 077-372846


สุรชัย จิตรโสภาส
บ้านคลองคราม

โทรศัพท์ 077-482080


ณัฐกานต์ นาควงค์
บ้านดินแดงสามัคคี

โทรศัพท์ 077-259422


ว่าที่ร้อยตรีหญิงสุวรรณเพ็ญ ปิ่นบาง
บ้านใหม่สามัคคี

โทรศัพท์ 077-280579


นางสาวญาตา อรุณสวัสดิ์
วัดคีรีวง

โทรศัพท์ 077934232


จารุวรรณ จำนงค์รัตน์
วัดนอก

โทรศัพท์ -


วิไลพร จรเดช
องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ 9

โทรศัพท์ 077-259463


ญาณิกา เหล่าโกทา
บ้านศรีชัยคราม

โทรศัพท์ 077-934029


นางสาวปิตินันท์ ทองนอก
วัดชลคราม

โทรศัพท์ 077-347135


ฤทัยรัตน์ เเก้วจำรัส

โทรศัพท์ 077-372989


นางสาวอรอนง เพ็งสกุล
บ้านคอกช้าง

โทรศัพท์ 077-934464


นางสาวสิริลักษณ์ ยังดำ
บ้านดอนเสาธง

โทรศัพท์ 0810858522


นายประสิทธิ์ จันทร์ทอง
บ้านดอนเสาธง

โทรศัพท์ 0810858522


นางสาวเสาวภา สมจิตร
บ้านน้ำฉา

โทรศัพท์ 077-934461


นางถนอมศรี เดชศรี
บ้านห้วยเสียด

โทรศัพท์ 0993120708


นางสาวอัญชลี ภูมิไชยา

โทรศัพท์ 0993120708


นางฉะอ้อน วุฒิพงศ์

โทรศัพท์ -


ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน