ยินดีต้อนรับ

รายชื่อเจ้าหน้าที่

[งานข้อมูลสารสนเทศโรงเรียน] [งานข้อมูลเขตพื้นที่]
สุวัธชัย สายแก้ว
คีรีรัฐนิคม

โทรศัพท์ 077391123


นางสาววิมลมาศ โลหุตางกูร
บ้านตะเคียนทอง

โทรศัพท์


ญานิศา นครจินดา
บ้านทรายแก้ว

โทรศัพท์ -


จิตรลดา หมกแดง
บ้านทรายแก้ว

โทรศัพท์ -


ญานิศา นครจินดา
บ้านปากโตน

โทรศัพท์ 018937312


กลิ่นแก้ว สุขขวัญ
บ้านปากโตน

โทรศัพท์ 018937312


สุระเพ็ญ เชื้อเมืองพานกุล
บ้านปากทำเรียง

โทรศัพท์ 077380157


ลัดดา ภูมิพระแสง
บ้านย่านมะปราง

โทรศัพท์ -


ลัดดา ภูมิพระแสง
บ้านย่านมะปราง

โทรศัพท์ -


นางสาวอมรรัตน์ รอดเมือง
บ้านย่านมะปราง

โทรศัพท์ -


ธิดารัตน์ เจริญมี
วัดโกศาวาส

โทรศัพท์


นางเบ็ญจวรรณ เพชรลอย
วัดโกศาวาส

โทรศัพท์


นางนุชนาถ บุญชู
วัดอินทราวาส

โทรศัพท์ 0898732393


นางสาววราภรณ์ วัยยาวัตน์
บ้านโตนยาง

โทรศัพท์ 077380289


นางสาววราภรณ์ วัยยาวัตน์
บ้านโตนยาง

โทรศัพท์ 077380289


เกศินี รัชชะ
บ้านท่าขนอน

โทรศัพท์ 077391122


กฤษณี ปานเพชร
บ้านท่าขนอน

โทรศัพท์ 077391122


นางไพจิตร ชัยชนะ
บ้านท่าไคร

โทรศัพท์ 077931078


นางไพจิตร ชัยชนะ
บ้านท่าไคร

โทรศัพท์ 077931078


Thunyarote Kokleam
บ้านทำเนียบ

โทรศัพท์ 077393178


อมรรัตน์ รอดเมือง
บ้านบางพระ

โทรศัพท์ 077391198


น.ส.บุณยวรรณ ฤทธิเดช
บ้านยาง

โทรศัพท์ 077391244


น.ส.บุณยวรรณ ฤทธิเดช
บ้านยาง

โทรศัพท์ 077391244


อมรรัตน์ รอดเมือง
บ้านวังพลาย

โทรศัพท์ 077-380159


อมรรัตน์ รอดเมือง
บ้านวังพลาย

โทรศัพท์ 077-380159


ดาราวรรณ วงศ์วินิตย์
บ้านเชี่ยวหมวง

โทรศัพท์ 077-481097


นางธนรรชญพร แสงบ้านยาง
บ้านเชี่ยวหมวง

โทรศัพท์ 077-481097


นิภาดา แสงแก้ว

โทรศัพท์ 077294947


อภิรมย์ฤดี ชูโชติ
บ้านปากหาร

โทรศัพท์ 077481101


นางจินตนา โสมะเกิด
บ้านปากหาร

โทรศัพท์ 077481101


นายธีรกร พรหมชาติ
บ้านปากหาร

โทรศัพท์ 077481101


นางอรพินท์ แซ่หลี
บ้านย่านยาว

โทรศัพท์ 077945278


นางชิตชนก ชุมทัพ
บ้านหินดาน

โทรศัพท์ 077380252


อภิรมย์ฤดี ชูโชติ
วัดน้ำหัก

โทรศัพท์ 0631909199


ชวลิต เกื้อด้วง
วัดน้ำหัก

โทรศัพท์ 0631909199


นางสาวอภิรมย์ฤดี ชูโชติ
วัดน้ำหัก

โทรศัพท์ 0631909199


ธีรกร พรหมชาติ
วัดน้ำหัก

โทรศัพท์ 0631909199


นางสาวณฤกมล ชูประเสริฐ
วัดนิลาราม

โทรศัพท์ 077481105


อภิรมย์ฤดี ชูโชติ
วัดนิลาราม

โทรศัพท์ 077481105


แนววนา จรจรัส
บ้านต้นมะพร้าวมิตรภาพที่ 91

โทรศัพท์ 077318636


Nichapat Thipat
บ้านต้นมะพร้าวมิตรภาพที่ 91

โทรศัพท์ 077318636


สุริวัสสา ไชยมงคล
บ้านบ่อน้ำผุด

โทรศัพท์ 077954270


เบญจวรรณ ขุนปักษี
บ้านน้ำราด

โทรศัพท์ 077380158


ธัญญารัตน์ โกติ
บ้านน้ำราด

โทรศัพท์ 077380158


นางสาวจุฑารัตน์ ทวี
บ้านบางขนุน

โทรศัพท์ 077380165


อรพิน ด้วงแก้ว
บ้านมะเลาะ

โทรศัพท์ 077931067


วันทนา เกาะกลาง
บ้านมะเลาะ

โทรศัพท์ 077931067


สายลักษณ์ วุ้นกิ้ม
บ้านมะเลาะ

โทรศัพท์ 077931067


สายลักษณ์ วุ้นกิ้ม
บ้านมะเลาะ

โทรศัพท์ 077931067


อรพิน ด้วงแก้ว
มหาราชบ้านแสงอรุณ

โทรศัพท์ 077380160


นางสาวสุดาวรรณ กาญจนประทุม
วัดถ้ำสิงขร

โทรศัพท์ 077-380245


นางจันทรา ดิษฐราชา
บ้านทือ

โทรศัพท์ 0896500248


นางสาวจตุพร กันสุทธิ์
บ้านทือ

โทรศัพท์ 0896500248


นางสาวศิริวราพร ศิริวัฒนะสกุล
บ้านทุ่งนางเภา

โทรศัพท์ 077380141


นางสาววรุบล ทองปิด
บ้านนา

โทรศัพท์ 077294262


ปิยะวรรณ เวชสุวรรณ
บ้านห้วยตาหมิง

โทรศัพท์ 077923604


ฐิติชญา สวัสดี
บ้านห้วยตาหมิง

โทรศัพท์ 077923604


watcharee kraitep
บ้านห้วยตาหมิง

โทรศัพท์ 077923604


นายสันติศักดิ์ ผุดเอียด
บ้านห้วยตาหมิง

โทรศัพท์ 077923604


นางสาวสุกานดา ช่วยมาก
บ้านพรุยายชี

โทรศัพท์ 077923119


ดนยา มีเสน
บ้านพรุยายชี

โทรศัพท์ 077923119


นายศักดิ์ชริน อาจหาญ
วัดวิโรจนาราม

โทรศัพท์ 077380142


นายศักดิ์ชริน อาจหาญ
วัดวิโรจนาราม

โทรศัพท์ 077380142


ฐานิตา นุชเครือ
วัดสุทธาวาส

โทรศัพท์ 077454003


อะไอเสาะ ตึงเงาะ
วัดสุทธาวาส

โทรศัพท์ 077454003


สุวรรณิดา พันโท
วัดสุทธาวาส

โทรศัพท์ 077454003


ปัทมาภรณ์ ไหมแก้ว
บ้านคลองไม้แดง

โทรศัพท์ 077380240


นายสมรัฐ อินทริยา
บ้านคลองไม้แดง

โทรศัพท์ 077380240


ปัทมาภรณ์ ไหมแก้ว
บ้านคลองไม้แดง

โทรศัพท์ 077380240


คุณากร วาณิชย์เจริญ
บ้านคลองไม้แดง

โทรศัพท์ 077380240


นางนิตยา จันทร์แดง
บ้านลุ่มชุมแสง

โทรศัพท์ 0626851514


นุชจรี กะการดี
บ้านลุ่มชุมแสง

โทรศัพท์ 0626851514


ทัศนีย์ เหล่ายัง
บ้านสามสัก

โทรศัพท์ 077435506


อานนท์ เสรีรุ่งเรือง
บ้านสามสัก

โทรศัพท์ 077435506


ภัสตา เพิ่มพูล
บ้านสามสัก

โทรศัพท์ 077435506


จันทิมา หมวดสุข
บ้านห้วยไผ่

โทรศัพท์ 077274314


กมลทิพย์ ศรีเมฆ
บ้านห้วยไผ่

โทรศัพท์ 077274314


สายสุณี ศิริรัตนวรางกูร
วัดเขาพนมแบก

โทรศัพท์ 077380146


จันทิมา หมวดสุข
วัดเขาพนมแบก

โทรศัพท์ 077380146


นายศุภฤกษ์ ีสีจง
วัดเขาพนมแบก

โทรศัพท์ 077380146


นางสาวญานิศา นครจินดา
วัดเดิมเจ้า

โทรศัพท์


ไพฑูล มิ่งไชย
วัดพระบรมธาตุไชยา

โทรศัพท์ 077431444


สุภาพร วันนิยม
วัดพระบรมธาตุไชยา

โทรศัพท์ 077431444


จันทิรา มณีรัตน์
วัดเววน

โทรศัพท์ 077431538


จันทิมา หมวดสุข
วัดเววน

โทรศัพท์ 077431538


นางสาวเสาวณี พุ่มทอง

โทรศัพท์ 077228761


นางสาวเสาวณี พุ่มทอง
บ้านไทรงาม

โทรศัพท์ 077228761


สุวิชญา ไชยศิลป
วัดจาย(สุทธบูรราษฎร์)

โทรศัพท์ 077431540


สุพรรษา อินทรอักษร
วัดจาย(สุทธบูรราษฎร์)

โทรศัพท์ 077431540


กมลลักษณ์ เกิดแก้ว
วัดชยาราม

โทรศัพท์ 077431122


กมลลักษณ์ เกิดแก้ว
วัดชยาราม

โทรศัพท์ 077431122


นางกมลลักษณ์ เกิดแก้ว

โทรศัพท์ 077431122


ภัสตา เพิ่มพูล
วัดธารน้ำไหล

โทรศัพท์ 077431540


มนต์ทิชา ชายเขียวบุญวงศ์
วัดรัตนาราม

โทรศัพท์ 077431537


กมลลักษณ์ เกิดแก้ว
สารภีอุทิศ

โทรศัพท์ 077431130


กมลลักษณ์ เกิดแก้ว
สารภีอุทิศ

โทรศัพท์ 077431130


นางกมลลักษณ์ เกิดแก้ว
สารภีอุทิศ

โทรศัพท์ 077431130


นายสุทิน สุภวิบูลาสน์
บ้านตะกรบ

โทรศัพท์ 0 7738 0143


นางสาวกาญจนา บุญเสือ
บ้านตะกรบ

โทรศัพท์ 0 7738 0143


อิศรา ทองมา
บ้านตะกรบ

โทรศัพท์ 0 7738 0143


นฤมล ไทยถัด
บ้านนาแค

โทรศัพท์ 077228954


ปัทมา รอดเพชร
บ้านหนองมน

โทรศัพท์ 077431536


ปัทมา รอดเพชร
บ้านหนองมน

โทรศัพท์ 077431536


ลักษณา ร่าหมาน
บ้านห้วยพุน

โทรศัพท์ 077274315


นางสาวกาญจนา บุญเสือ
บ้านห้วยพุน

โทรศัพท์ 077274315


สุระเกียรติ ร่าหมาน
บ้านห้วยพุน

โทรศัพท์ 077274315


แสงเพ็ญ ทวีสุข
วัดไตรรัตนากร

โทรศัพท์ -


นฤมล ไทยถัด
วัดไตรรัตนากร

โทรศัพท์ -


นฤมล ไทยถัด
0821291039

โทรศัพท์ -


นางสาวกาญจนา บุญเสือ
วัดวิชิตธาราราม

โทรศัพท์ 077380351


นายมงคล นาคขวัญ
วัดวิชิตธาราราม

โทรศัพท์ 077380351


กัลยา บุหงอ
บ้านเหนือน้ำ

โทรศัพท์ 088-4429792


นายยุทธพงศ์ หมันหลิน
วัดพุมเรียง

โทรศัพท์ 077431995


นายยุทธพงศ์ หมันหลิน
วัดพุมเรียง

โทรศัพท์ 077431995


นายยุทธพงศ์ หมันหลิน
วัดพุมเรียง

โทรศัพท์ 077431995


กัลยา บุหงอ
วัดโพธาราม(โพธิพิทยากร)

โทรศัพท์ 077454774


กมล สังข์ประคอง
วัดโพธาราม(โพธิพิทยากร)

โทรศัพท์ 077454774


จีรวรรณ สุวรรณสาม
บ้านคชาธาร

โทรศัพท์


นางจีรวรรณ สุวรรณสาม
บ้านคชาธาร

โทรศัพท์


ฐะนียา สวัสดิ์วงศ์
บ้านควนรา

โทรศัพท์ 077389523


ศศิธร รัตนอรุณ
วัดจันทาราม

โทรศัพท์ 077389119


นายชัชรินทร์ สุขปาน
วัดจันทาราม

โทรศัพท์ 077389119


นางสาวประยูร ชูระบำ
วัดน้ำพุ

โทรศัพท์ -


นางนฤมล เยาว์มณี
วัดบางน้ำจืด

โทรศัพท์ 077389067


นางสาวประยูร ชูระบำ
วัดบ่อมะปริง

โทรศัพท์ 077260496


รุ่งลักษณ์ เอี่ยมขำ
วัดอินทาราม

โทรศัพท์


นพภศร ศรีรักษ์
วัดอินทาราม

โทรศัพท์


ฐะนียา สวัสดิ์วงศ์
บ้านคลองวัว

โทรศัพท์ 077-380174


อรอุมา เพชรบำรุง
บ้านคลองวัว

โทรศัพท์ 077-380174


นางสาวสุจารีย์ กลิ่นอมรสกุล
บ้านควนสุวรรณ

โทรศัพท์ 0812727111


ฤทัยรักษ์ โกละกะ
บ้านท่าแซะ

โทรศัพท์ 077331171


รุ่งลักษณ์ เอี่ยมขำ
วัดนันทาราม

โทรศัพท์


ปณิตา เกิดสมบัติ
วัดนันทาราม

โทรศัพท์


รุ่งลักษณ์ เอี่ยมขำ
วัดบางปอ

โทรศัพท์


สุพิชา เนตรวรนันท์
วัดพระพรหม

โทรศัพท์ 077389117


ฐะนียา สวัสดิ์วงศ์
วัดพระพรหม(ช้อยราษฎร์อุปถัมภ์)

โทรศัพท์ 077389117


ปิยพร ศรีเทพ
วัดพระพรหม

โทรศัพท์ 077389117


ศุภกร ประเสริฐเตชาโต
วัดพระพรหม

โทรศัพท์ 077389117


ณัฐวุฒิ พัฒนเพชร
วัดอัมพาราม

โทรศัพท์ 077268439


สุธิวรรณ์ จันทร์เต็ม
บ้านหน้าซึง

โทรศัพท์ 077318289


นางสาวอรพรรณ ล่องสินธู
วัดท่า

โทรศัพท์ 077-461354


ศุภรัตน์ จิระโสภา
วัดบางคราม

โทรศัพท์ 0819581187


นางสาวอรพรรณ ล่องสินธู
วัดประตูใหญ่

โทรศัพท์ 077461296


วาสนา ไชยทองคง

โทรศัพท์ 077381251


กิตติวัฒน์ คงสนิท
ตลาดหนองหวาย

โทรศัพท์ 077381251


นายเสริมศาสตร์ พรหมวิเศษ
บ้านดินก้อง

โทรศัพท์ 077274300


แนววนา จรจรัส
บ้านดินก้อง

โทรศัพท์ 077274300


เพ็ญศิริ รัศมี
บ้านดินก้อง

โทรศัพท์ 077274300


ดวงฤดี จันทรัตน์
บ้านปากน้ำท่ากระจาย

โทรศัพท์ 077381510


ดวงฤดี จันทรัตน์
บ้านปากน้ำท่ากระจาย

โทรศัพท์ 077381510


นายอมรินทร์ บุญพิทักษ์
บ้านหนองปรือ

โทรศัพท์ 077954322


ดวงสมร วุฒิระวัฒน์
บ้านหนองปรือ

โทรศัพท์ 077954322


นางสาวปรียาสิณีเนตร สัญศรีเมือง
วัดขจรบำรุง

โทรศัพท์


นางสาวจุฬารัตน์ ชัยพิทักษ์
วัดขจรบำรุง

โทรศัพท์


ปนัดดา มะหนิ

โทรศัพท์ 0819680956


สมบัติ เพ็ชร์รอด
วัดสุมังคลาราม

โทรศัพท์ 077262364


นายสมบัติ เพ็ชร์รอด
วัดสุมังคลาราม

โทรศัพท์ 077262364


วารุณีย์ ศรีนาค
วัดสุมังคลาราม

โทรศัพท์ 077262364


จินดา ช่วยฤกษ์
วัดอัมพาวาส

โทรศัพท์ 077380278


วรรณี สำเภา
วัดอัมพาวาส

โทรศัพท์ 077380278


ศิราณี รัตนถิรกุล
วัดอัมพาวาส

โทรศัพท์ 077380278


ปราณี ละมันชาติ
บ้านควนสูง

โทรศัพท์ 077380193


นางอรุณรัตน์ จันทร์ทองขาว
บ้านควนสูง

โทรศัพท์ 077380193


วิภาวรรณ ตั้งวิริยะตระกูล
บ้านควนสูง

โทรศัพท์ 077380193


ปราณี ละมันชาติ
บ้านควนสูง

โทรศัพท์ 077380193


นางอุรา คลังวัง
บ้านควนสูง

โทรศัพท์ 077380193


สุภาวดี จิ๋วสุวรรณ
บ้านท่าไท

โทรศัพท์ 077-954317


นางสาวลัดดาวรรณ สัมพันธมิตร
บ้านท่าไท

โทรศัพท์ 077-954317


นายนวัต วัชรานุพงศ์
บ้านคันธุลี

โทรศัพท์ 077274303


เดชธิชัย นกเขา
บ้านคันธุลี

โทรศัพท์ 077274303


สุณีย์ ศิลปรัศมี
วัดสังขประดิษฐ์

โทรศัพท์ 077956320


นางสุณีย์ ศิลปรัศมี
วัดสังขประดิษฐ์

โทรศัพท์ 077956320


ราชาวดี วงษ์เคี่ยม
บ้านขวัญพัฒน์

โทรศัพท์ 0935746744


ฐิติชญา สวัสดี
บ้านขวัญพัฒน์

โทรศัพท์ 0935746744


นางสาวนุชรีย์ จีระเจริญพงศ์
บ้านเกาะมุกด์

โทรศัพท์ 077-924547


กุสุมา เอียดวาโร
บ้านดอนมะกอก

โทรศัพท์ 0925575243


สุทธิแดน พลวัติจรัสวัฒน์
บ้านดอนมะกอก

โทรศัพท์ 0925575243


อนุพงศ์ รัตนถิรกุล
บ้านศรีพนม

โทรศัพท์ 077380187


พนิดา สันหลี
บ้านศรีพนม

โทรศัพท์ 077380187


จุฬาลักษณ์ โสภาผล
บ้านอู่ตะเภา

โทรศัพท์ 077380180


พนิดา สันหลี
วัดกาฬสินธุ์

โทรศัพท์ 0892915158


พนิดา สันหลี
วัดกาฬสินธุ์

โทรศัพท์ 0892915158


นายสุริด วาทีตรง
บ้านคลองรอก

โทรศัพท์ 077380179


สมชาย มุขขัน
บ้านคลองรอก

โทรศัพท์ 077380179


จุรีวรรณ เพชรรักษ์
บ้านคลองสงค์

โทรศัพท์ 077924076


จุฬาภรณ์ กลิ่นหอม
บ้านคลองสงค์

โทรศัพท์ 077924076


Akom senapol
บ้านคลองสงค์

โทรศัพท์ 077924076


อาคม เสนาพล
บ้านคลองสงค์

โทรศัพท์ 077924076


ปิยวรรณ ช่วยรักษา
วัดมหาถูปาราม

โทรศัพท์ 077274311


ปิยวรรณ ช่วยรักษา
ต.ช.ด.ราษฎร์พิทักษ์

โทรศัพท์ 077380188


จินตนา ศิริวัฒนปราโมทย์
ตชด.ราษฎร์พิทักษ์

โทรศัพท์ 077380188


ฐิติมา ชาติสุวรรณ
บ้านกลาง

โทรศัพท์ 077380186


วันดี ถิ่นสมอ
บ้านกลาง

โทรศัพท์ 077380186


อารีย์ จีนกิ้ม
บ้านคลองพา

โทรศัพท์ 077954315


จันทร์เพ็ญ จันทนุรัตน์
บ้านชายท่า

โทรศัพท์ 077954316


นางสาวจิราภรณ์ แก้วบริสุทธิ์
บ้านทุ่งพลับ

โทรศัพท์


นางสุภาวดี สมภักดิ์
บ้านทุ่งพลับ

โทรศัพท์


นางสาวเสาวรส ปราบโจร
บ้านทุ่งเสียน

โทรศัพท์ 0818953952


ณัฐไพลิน กลิ่นโลกัย
บ้านทุ่งเสียน

โทรศัพท์ 0818953952


นายเอกวิทย์ อุดมเดช
บ้านมะม่วงงาม

โทรศัพท์ 077380191


นางสายสุณี ศิริรัตนวรางกูร
บ้านหนองเหรียง

โทรศัพท์ 0647120874


สายสุณี ศิริรัตนวรางกูร
บ้านหนองเหรียง

โทรศัพท์ 0647120874


นางสาววรรณรัตน์ ใจซื่อ
วัดศรีสุวรรณ

โทรศัพท์ 077381252


มาลัยรัตน์ คงศาลา
บ้านบางสาน

โทรศัพท์ 0935969560


มาลัยรัตน์ คงศาลา
บ้านบางสาน

โทรศัพท์ 0935969560


นิภาพร พันธ์เจริญ
บ้านเบญจา

โทรศัพท์ 0622491954


สุลีวัลย์ ทองอาญา
บ้านลูกเดือน

โทรศัพท์ 0987286076


นางพทุมรัตน์ บุญชูศรี
บ้านลูกเดือน

โทรศัพท์ 0987286076


จุรีวรรณ เพชรรักษ์
วัดธัญญาราม

โทรศัพท์ 077380204


จุรีวรรณ เพชรรักษ์
วัดธัญญาราม

โทรศัพท์ 077380204


นายวรรณชัย แกล้วกล้า
วัดพนม

โทรศัพท์ 077954352


นางศุภัคชญา สุทธิรักษ์
วัดพนม

โทรศัพท์ 077954352


นายธีรศักดิ์ ทองมั่นคง
ชุมชนบ้านช่องม้าเหลียว

โทรศัพท์ 077399117


ณัฐวุฒิ เดชมณี
ชุมชนบ้านช่องม้าเหลียว

โทรศัพท์ 077399117


กุลธิดา เหมรา
ชุมชนบ้านช่องม้าเหลียว

โทรศัพท์ 077399117


หัสยา ศรีแมน ศรีแมน
บ้านบางปรุ

โทรศัพท์ -


หัสยา ศรีแมน ศรีแมน
บ้านบางปรุ

โทรศัพท์ -


นางสาวปรียานุช เพชรคงทอง
บ้านพังกาญจน์

โทรศัพท์ 0854764899


เด็กหญิงนวรัตน์ สมบูรณ์จันทร์
บ้านพังกาญจน์

โทรศัพท์ 0854764899


นางสาวดวงตา วงศ์จินดา
บ้านหญ้าปล้อง

โทรศัพท์ 077-954-345


นางสาวดวงตา วงศ์จินดา
บ้านหญ้าปล้อง

โทรศัพท์ 077-954-345


นางสาวนฤสรณ์ ส่งเสริม
บ้านใหญ่

โทรศัพท์ 098-6809131


จตุพร พืชผล
บ้านใหญ่

โทรศัพท์ 098-6809131


นางสาวภาวินันท์ ละม้าย
วัดถ้ำวราราม

โทรศัพท์ 0899705245


ภาวินันท์ ละม้าย
วัดถ้ำวราราม

โทรศัพท์ 0899705245


ขนบพร คงทรัพย์
วัดสองพี่น้อง

โทรศัพท์ 077-380203


สุภาณี รักมาศ
วัดสองพี่น้อง

โทรศัพท์ 077-380203


ยุพาพันธ์ คุณวิจิตร
วัดสองพี่น้อง

โทรศัพท์ 077-380203


วัชราพร คงสง
บ้านเขานาใน

โทรศัพท์ 077302100


KANCHANA NUALKAEW
บ้านเขานาใน

โทรศัพท์ 077302100


สมพร ภัทรนรางกูร
บ้านจำปาทอง

โทรศัพท์ 077380205


นายทัศนัย ทั่งทอง
บ้านถ้ำผึ้ง

โทรศัพท์ 077399977


นางฐิติดาว สัญญา
บ้านถ้ำผึ้ง

โทรศัพท์ 077399977


นายไพฑูรย์ จันทร์ชุม
บ้านป่าตง

โทรศัพท์ 077380208


ปิยะพร สรลักษณ์ลิขิต
ชุมชนวัดปากตรัง

โทรศัพท์ 077397258


นายวัชรพงษ์ อัชฌากร
บ้านคลองชะอุ่น

โทรศัพท์


อภิรักษ์ ประศาสตร์ศิลป์
บ้านคลองชะอุ่น

โทรศัพท์


เสาวนีย์ หนูเอียด
บ้านต้นยวน

โทรศัพท์ 077380209


เอกภพ อินทรสุภา
บ้านบางหิน

โทรศัพท์ 077398138


นางสมพร แสงแก้ว
บ้านแสนสุข

โทรศัพท์ 077398112


ศุภอักษร พินเศษ
บ้านแสนสุข

โทรศัพท์ 077398112


นายสามารถ เอียดพล
บ้านอรุโณทัย

โทรศัพท์ 077380213


บุหงา เคารพธรรม
บ้านอรุโณทัย

โทรศัพท์ 077380213


นาตยา พรหมกำเนิด
บ้านบนไร่

โทรศัพท์ 077401026


นาตยา พรหมกำเนิด
บ้านบนไร่

โทรศัพท์ 077401026


นายศักดา ทองท่าชี
บ้านบนไร่

โทรศัพท์ 077401026


นางสาวอัจฉรา อินทสุภา
บ้านห้วยทรายขาว

โทรศัพท์ -


เวชรินทร์ เกษตริน
บ้านห้วยทรายขาว

โทรศัพท์ -


นางอรุณโรจน์ ยิ่งคำนึง
บ้านปลายคลอง

โทรศัพท์ 077927423


นฤมล คุ้มตัว
บ้านแม่แขก

โทรศัพท์ 077401216


มนทินาถ คำทิพย์
บ้านสหกรณ์

โทรศัพท์ 077-380217


มนทินาถ คำทิพย์
บ้านสหกรณ์

โทรศัพท์ 077-380217


อมรรัตน์ จิตรามาศ
บ้านสหกรณ์

โทรศัพท์ 077-380217


นาตยา พรหมกำเนิด
วัดประชาวงศาราม

โทรศัพท์ 077401195


นาตยา พรหมกำเนิด
วัดประชาวงศาราม

โทรศัพท์ 077401195


นฤมล คุ้มตัว
วัดราษฎร์บำรุง

โทรศัพท์ 077927494


นฤมล คุ้มตัว
บ้านราษฎร์ประดิษฐ์

โทรศัพท์


นายสุทธิพงษ์ หลิกแก้ว
บ้านราษฎร์ประสานจิต

โทรศัพท์ 077962330


กาญจนา นวลอินทร์
วัดเกษมบำรุง

โทรศัพท์ 077319961


จุฬารัตน์ ชัยพิทักษ์
วัดเกษมบำรุง

โทรศัพท์ 077319961


นันทนา ศรีนุ่น
วัดน้ำรอบ

โทรศัพท์ 087-4636189


นางวิไลวรรณ สวัสดิพงษ์
วัดรัษฎาราม

โทรศัพท์ 077931260


รัตนา ทองนุ้ยพราหมณ์
วัดรัษฎาราม

โทรศัพท์ 077931260


นางรัตนา ทองนุ้ยพราหมณ์
วัดรัษฎาราม

โทรศัพท์ 077931260


อุไรวรรณ พูลสมบัติ
บ้านนาค้อ

โทรศัพท์ 077294262


ศลิษา นิยมเดชา
บ้านบ่อกรัง

โทรศัพท์ 077294191


ถนอมจิต ศิริมุสิกะ
บ้านหนองจอก

โทรศัพท์ 077313882


ถนอมจิต ศิริมุสิกะ
บ้านหนองจอก

โทรศัพท์ 077313882


นางสาวสุวิมล สุวรรณจิตต์
วัดตรณาราม

โทรศัพท์ 077311010


นางปุณยาภัทร เพชรดุก
วัดตรณาราม

โทรศัพท์ 077311010


นางปุณยาภัทร เพชรดุก
วัดตรณาราม

โทรศัพท์ 077311010


ปุณยาภัทร เพชรดุก
วัดตรณาราม

โทรศัพท์ 077311010


ปุณยาภัทร เพชรดุก
วัดตรณาราม

โทรศัพท์ 077311010


ปุณยาภัทร เพชรดุก
วัดตรณาราม

โทรศัพท์ 077311010


jirawan rodthai
วัดสันติคีรีรมย์

โทรศัพท์ 077319627


นางสาวเสาวนีย์ แหยมกลัด
บ้านคลองราง

โทรศัพท์ -


นายดำรงศักดิ์ อินทร์จันทร์
วัดเขาศรีวิชัย

โทรศัพท์ 077491240


ดำรงศักดิ์ อินทร์จันทร์
วัดเขาศรีวิชัย

โทรศัพท์ 077491240


นางอุบล ขวัญแก้ว
วัดเขาศรีวิชัย

โทรศัพท์ 077491240


นายดำรงศักดิ์ อินทร์จันทร์
วัดเขาศรีวิชัย

โทรศัพท์ 077491240


นางพัชรี บุญช่วย
วัดตรีธาราราม

โทรศัพท์ 077491242


อุทาภรณ์ อินทร์จันทร์
วัดบางพลา

โทรศัพท์ 088809408


ศิรินทร์ทิพย์ อ่อนแก้ว
เจริญเวชวิทยา

โทรศัพท์ 077311997


จันทนา ธรรมศิริไพบูลย์
เจริญเวชวิทยา

โทรศัพท์ 077311997


ศิรินทร์ทิพย์ อ่อนแก้ว
วัดท่าตลิ่งชัน

โทรศัพท์ 077319750


ศิรินทร์ทิพย์ อ่อนแก้ว
วัดท่าตลิ่งชัน

โทรศัพท์ 077319750


ศิรินทร์ทิพย์ อ่อนแก้ว
วัดท่าตลิ่งชัน

โทรศัพท์ 077319750


นางบุญยา รอดเกตุ
บ้านท่าตะเภา

โทรศัพท์ 077318874


นางสาวอุดมลักษณ์ สวัสดิสิงห์
บ้านทุ่งโพธิ์

โทรศัพท์ 077315574


นางสาวอุดมลักษณ์ สวัสดิสิงห์
บ้านทุ่งโพธิ์

โทรศัพท์ 077315574


นางนิภาวรรณ เชิงดี
บ้านยางงาม

โทรศัพท์ 077253240


อัจฉรา ศรีสวัสดิ์
บ้านยางงาม

โทรศัพท์ 077253240


นายสุธรรม สังข์เรียง
วัดสระพัง

โทรศัพท์ 077253362


นายสุธรรม สังข์เรียง
วัดสระพัง

โทรศัพท์ 077253362


อารยา ภักดี
บ้านท่าม่วง

โทรศัพท์ 077443325


ฉวีวรรณ บัวศรี
บ้านบางประชาภิบาล

โทรศัพท์ 077318621


ปิยะนาถ ทองขาว
บ้านบางประชาภิบาล

โทรศัพท์ 077318621


เยาวนาถ บุญลพ
บ้านศรีปทุมวัลย์

โทรศัพท์ 077301947


ฉวีวรรณ บัวศรี
บ้านศรีปทุมวัลย์

โทรศัพท์ 077301947


เยาวนาถ บุญลพ
บ้านศรีปทุมวัลย์

โทรศัพท์ 077301947


สองศักดิ์ เพ็งบุย
บ้านศรีปทุมวัลย์

โทรศัพท์ 077301947


ศักดิ์สิทธิ์ พรหมากร
วัดจันทร์ประดิษฐาราม

โทรศัพท์ 077443039


นายศักดิ์สิทธิ์ พรหมากร
วัดจันทร์ประดิษฐาราม

โทรศัพท์ 077443039


ภิรมย์ วิทิพย์รอด
วัดบางมะเดื่อ

โทรศัพท์


ฉวีวรรณ บัวศรี
วัดบางมะเดื่อ

โทรศัพท์


ฐานิสสร์ พิทักษ์วงศ์
วัดห้วยกรวด

โทรศัพท์ 077274324


วรวรรธน์ พิทักษ์วงศ์
วัดห้วยกรวด

โทรศัพท์ 077274324


แสงเดือน ทองปรอน
วัดสามัคคีธรรมาราม

โทรศัพท์ 077310291


นางกีรติ เหมือนมณี
วัดหัวเตย

โทรศัพท์ 077441223


นางสาวเสาวนีย์ แหยมกลัด
วัดหัวเตย

โทรศัพท์ 077441223


จันทร์เพ็ญ ภิรมย์ธนารักษ์
วัดแหลมไผ่

โทรศัพท์ 077380697


ชัยยันท์ ฤทธาภิรมย์
บ้านไทรงาม

โทรศัพท์ 0878985266


พนม วงศ์ท่าเรือ
บ้านไทรงาม

โทรศัพท์ 0878985266


สิริพร ปานเพชร
บ้านนาใหญ่

โทรศัพท์ 077357199


นางสาวสิริพร ปานเพชร
บ้านนาใหญ่

โทรศัพท์ 077357199


จันทร์จิรา อินทร์ชนะ
บ้านนาใหญ่

โทรศัพท์ 077357199


นางสาวรัตนา สุวรรณภักดี

โทรศัพท์ 077318763


สุรสิทธิ์ ชูจันทร์
บ้านอ่างทอง

โทรศัพท์ 077318763


นางสาวรัตนา สุวรรณภักดี

โทรศัพท์ 077318763


สุรสิทธิ์ ชูจันทร์
บ้านอ่างทอง

โทรศัพท์ 077318763


อุดมศักดิ์ พิทักษ์
วัดทุ่งเซียด

โทรศัพท์ 077301615


อุดมศักดิ์ พิทักษ์
วัดทุ่งเซียด

โทรศัพท์ 077301615


อมรรัตน์ จิตรามาศ
วัดนาคาวาส

โทรศัพท์ 077357238


อมรรัตน์ จิตรามาศ
วัดนาคาวาส

โทรศัพท์ 077357238


สิริพร ปานเพชร
วัดหนองไทร

โทรศัพท์ 077253363


สิริพร ปานเพชร
วัดหนองไทร

โทรศัพท์ 077253363


โนร์อัสลัน อูมา
ตาขุน

โทรศัพท์ 077397038


มาริสา มาสาน
ตาขุน

โทรศัพท์ 077397038


จักรชัย ขนอม
บ้านช่องไม้งาม

โทรศัพท์ 077380197


นายจักรชัย ขนอม
บ้านช่องไม้งาม

โทรศัพท์ 077380197


สุวัจนา เพชรานันท์
บ้านตาขุน

โทรศัพท์ 077397261


เด่นนภา พิณเศรษฐ์
บ้านเชี่ยวขวาน

โทรศัพท์ 077380195


จุฑามาศ เสือดาว
บ้านวังขุม

โทรศัพท์ -


ศศิธร กลีบเมฆ
วัดพรุศรี

โทรศัพท์ 077929024


สุภาวดี ทองแก้ว
บ้านเขาเทพพิทักษ์

โทรศัพท์ 077380199


สุภาวดี ทองแก้ว
บ้านเขาเทพพิทักษ์

โทรศัพท์ 077380199


ปภัทรชฎา เสงี่ยมบริบูรณ์
บ้านเขาเทพพิทักษ์

โทรศัพท์ 077380199


จารีภรณ์ วิชัยดิษฐ์
บ้านพัฒนา

โทรศัพท์ 077346111


ณฤทธิ์ หนูสมแก้ว
บ้านพัฒนา

โทรศัพท์ 077346111


พัชรี บุญช่วย
บ้านพัฒนา 2

โทรศัพท์ 077346117


อกนิษฐ์ รามศรี
บ้านพัฒนา 2

โทรศัพท์ 077346117


นางนันทินี ลายสิงห์
วัดพะแสง

โทรศัพท์ 077319323


นันทินี ลายสิงห์
วัดพะแสง

โทรศัพท์ 077319323


จิตรลดา หมกแดง
บ้านเชี่ยวเฟือง

โทรศัพท์ 077292168


ปริมประภาพร แซ่เลี้ยว
บ้านเชี่ยวเฟือง

โทรศัพท์ 077292168


รัตนา สุวรรณภักดี
บ้านเชี่ยวเฟือง

โทรศัพท์ 077292168


เนตรนภาพร ฤกษ์อุไร
บ้านเชี่ยวเฟือง

โทรศัพท์ 077292168


สุพรเพ็ญ กระจ่างแจ้ง
บ้านเชี่ยวมะปราง

โทรศัพท์ 077954387


ธนภรณ์ จันทร์นวล
บ้านเชี่ยวมะปราง

โทรศัพท์ 077954387


นางสาวจุฑามาศ โสมกลิ้ง
บ้านท่านหญิงวิภา

โทรศัพท์ 077292622


มิลินท์ ก่อบุญ
บ้านท่านหญิงวิภา

โทรศัพท์ 077292622


นายชโลธร สังครุธ
บ้านโพธิ์พนา

โทรศัพท์ 077-380218


นางสาวสุนิสา สวัสดี
บ้านวังผักแว่น

โทรศัพท์ 077954389


นางวารุณี คงปล้อง
วัดโพธิ์น้อย

โทรศัพท์


มุกดา จันทร์นฤเบศ บุญศรีนุ้ย
วัดโพธิ์น้อย

โทรศัพท์


ฑิฆัมพร เกตุเพชร
วัดโพธิ์น้อย

โทรศัพท์


สุกรี จันทร์เมืองไทย
วัดอรัญญาราม

โทรศัพท์ 077398198


นางสาวธิดารัตน์ เหล็กเนตร
สหกรณ์นิคม

โทรศัพท์ 077292034


นางสาวพรทิพย์ บุญขำ
บ้านท่าใหม่

โทรศัพท์ 077380182


วรรณภา เครือยศ
บ้านท่าใหม่

โทรศัพท์ 077380182


นายเจะใฮเดช มุตรา
บ้านเคี่ยมเพาะ

โทรศัพท์ 077380175


ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน