ยินดีต้อนรับ

รายชื่อเจ้าหน้าที่

[งานข้อมูลสารสนเทศโรงเรียน] [งานข้อมูลเขตพื้นที่]
ไพลินทร์ ทองพลาย
คีรีรัฐนิคม

โทรศัพท์ 077391123


นางสุระเพ็ญ เชื้อเมืองพานกุล
บ้านตะเคียนทอง

โทรศัพท์


นางสาวนาพีซะ หลานหลงส้า
บ้านทรายแก้ว

โทรศัพท์ -


กลิ่นแก้ว สุขขวัญ
บ้านปากโตน

โทรศัพท์ 018937312


กลิ่นแก้ว สุขขวัญ
บ้านปากโตน

โทรศัพท์ 018937312


ฉวีวรรณ ทองจันทร์
บ้านปากทำเรียง

โทรศัพท์ 077380157


ลัดดา ภูมิพระแสง
บ้านย่านมะปราง

โทรศัพท์ -


ลัดดา ภูมิพระแสง
บ้านย่านมะปราง

โทรศัพท์ -


นางสาวอมรรัตน์ รอดเมือง
บ้านย่านมะปราง

โทรศัพท์ -


ธิดารัตน์ เจริญมี
วัดโกศาวาส

โทรศัพท์


นุชนาถ บุญชู
วัดอินทราวาส

โทรศัพท์ 0898732393


นางสาววราภรณ์ วัยยาวัตน์
บ้านโตนยาง

โทรศัพท์ 077380289


นางสาววราภรณ์ วัยยาวัตน์
บ้านโตนยาง

โทรศัพท์ 077380289


สุคันธา ชิตเพชร
บ้านท่าขนอน

โทรศัพท์ 077391122


นางไพจิตร ชัยชนะ
บ้านท่าไคร

โทรศัพท์ 077931078


นางไพจิตร ชัยชนะ
บ้านท่าไคร

โทรศัพท์ 077931078


หัทยา ขยัน
บ้านทำเนียบ

โทรศัพท์ 077393178


อมรรัตน์ รอดเมือง
บ้านบางพระ

โทรศัพท์ 077391198


อมรรัตน์ รอดเมือง
บ้านบางพระ

โทรศัพท์ 077391198


น.ส.บุณยวรรณ ฤทธิเดช
บ้านยาง

โทรศัพท์ 077391244


น.ส.บุณยวรรณ ฤทธิเดช
บ้านยาง

โทรศัพท์ 077391244


อมรรัตน์ รอดเมือง
บ้านวังพลาย

โทรศัพท์ 077-380159


อมรรัตน์ รอดเมือง
บ้านวังพลาย

โทรศัพท์ 077-380159


ดาราวรรณ วงศ์วินิตย์
บ้านเชี่ยวหมวง

โทรศัพท์ 077-481097


นางธนรรชญพร แสงบ้านยาง
บ้านเชี่ยวหมวง

โทรศัพท์ 077-481097


สุภาภรณ์ ปรางละออ
บ้านดอนสุวรรณ

โทรศัพท์ 077294947


มิญญ์ชนก ปรางละออ
บ้านดอนสุวรรณ

โทรศัพท์ 077294947


อภิรมย์ฤดี ชูโชติ
บ้านปากหาร

โทรศัพท์ 077481101


นางจินตนา โสมะเกิด
บ้านปากหาร

โทรศัพท์ 077481101


นายธีรกร พรหมชาติ
บ้านปากหาร

โทรศัพท์ 077481101


นางอรพินท์ แซ่หลี
บ้านย่านยาว

โทรศัพท์ 077380161


นางอรพินท์ แซ๋หลี
บ้านย่านยาว

โทรศัพท์ 077380161


นางชิตชนก ชุมทัพ
บ้านหินดาน

โทรศัพท์ 077380252


อภิรมย์ฤดี ชูโชติ
วัดน้ำหัก

โทรศัพท์ 0950748882


ชวลิต เกื้อด้วง
วัดน้ำหัก

โทรศัพท์ 0950748882


นางสาวอภิรมย์ฤดี ชูโชติ
วัดน้ำหัก

โทรศัพท์ 0950748882


ธีรกร พรหมชาติ
วัดน้ำหัก

โทรศัพท์ 0950748882


นางสาวณฤกมล ชูประเสริฐ
วัดนิลาราม

โทรศัพท์ 077481105


อภิรมย์ฤดี ชูโชติ
วัดนิลาราม

โทรศัพท์ 077481105


ว่าที่ร.ต.หญิง ณิชาภัทร ธิปัตย์
บ้านต้นมะพร้าวมิตรภาพที่ 91

โทรศัพท์ 077318636


Nichapat Thipat
บ้านต้นมะพร้าวมิตรภาพที่ 91

โทรศัพท์ 077318636


สุริวัสสา ไชยมงคล
บ้านบ่อน้ำผุด

โทรศัพท์ 077380264


เบญจวรรณ ขุนปักษี
บ้านน้ำราด

โทรศัพท์ 077380158


ธัญญารัตน์ โกติ
บ้านน้ำราด

โทรศัพท์ 077380158


นางสาวจุฑารัตน์ ทวี
บ้านบางขนุน

โทรศัพท์ 077380165


อรพิน ด้วงแก้ว
บ้านมะเลาะ

โทรศัพท์ 077393226


วันทนา เกาะกลาง
บ้านมะเลาะ

โทรศัพท์ 077393226


สายลักษณ์ วุ้นกิ้ม
บ้านมะเลาะ

โทรศัพท์ 077393226


อรพิน ด้วงแก้ว
มหาราชบ้านแสงอรุณ

โทรศัพท์ 077380160


นายนิพนธ์ ชัยชนะ
วัดถ้ำสิงขร

โทรศัพท์ 0817245100


นางสาวจำแลง ดำสนิท
วัดถ้ำสิงขร

โทรศัพท์ 0817245100


นางจันทรา ดิษฐราชา
บ้านทือ

โทรศัพท์ 0896500248


นางจันทรา ดิษฐราชา
บ้านทือ

โทรศัพท์ 0896500248


นางสาวจตุพร กันสุทธิ์
บ้านทือ

โทรศัพท์ 0896500248


นางจริยาภรณ์ นวลวิจิตร
บ้านทุ่งนางเภา

โทรศัพท์ 077380141


นางสาววรุบล ทองปิด
บ้านนา

โทรศัพท์ 077294262


ปิยะวรรณ เวชสุวรรณ
บ้านห้วยตาหมิง

โทรศัพท์ 077923604


watcharee kraitep
บ้านห้วยตาหมิง

โทรศัพท์ 077923604


นางสาวดนยา มีเสน
บ้านพรุยายชี

โทรศัพท์ 077923119


ดนยา มีเสน
บ้านพรุยายชี

โทรศัพท์ 077923119


นายศักดิ์ชริน อาจหาญ
วัดวิโรจนาราม

โทรศัพท์ 077380142


วันทนา อินทร์แก้ว
วัดสุทธาวาส

โทรศัพท์ 077454003


อะไอเสาะ ตึงเงาะ
วัดสุทธาวาส

โทรศัพท์ 077454003


ปัทมาภรณ์ ไหมแก้ว
บ้านคลองไม้แดง

โทรศัพท์ 077380240


นางสาวดนยา มีเสน
บ้านคลองไม้แดง

โทรศัพท์ 077380240


ปัทมาภรณ์ ไหมแก้ว
บ้านคลองไม้แดง

โทรศัพท์ 077380240


คุณากร วาณิชย์เจริญ
บ้านคลองไม้แดง

โทรศัพท์ 077380240


นางสาวศุทธินี มินทอง
บ้านลุ่มชุมแสง

โทรศัพท์ 077274313


นุชจรี กะการดี
บ้านลุ่มชุมแสง

โทรศัพท์ 077274313


ทัศนีย์ เหล่ายัง
บ้านสามสัก

โทรศัพท์ 077435506


ภัสตา เพิ่มพูล
บ้านสามสัก

โทรศัพท์ 077435506


ภัสตา เพิ่มพูล
บ้านสามสัก

โทรศัพท์ 077435506


จันทิมา หมวดสุข
บ้านห้วยไผ่

โทรศัพท์ 077274314


ปราโมช จุลเพชร
วัดเขาพนมแบก

โทรศัพท์ 077380146


สายสุณี ศิริรัตนวรางกูร
วัดเขาพนมแบก

โทรศัพท์ 077380146


นางสาวศุทธินี มินทอง
วัดเดิมเจ้า

โทรศัพท์


อาภรณ์ นุ่นโชติ
วัดพระบรมธาตุไชยา

โทรศัพท์ 077431444


อาภรณ์ นุ่นโชติ
วัดพระบรมธาตุไชยา

โทรศัพท์ 077431444


ไพฑูล มิ่งไชย
วัดพระบรมธาตุไชยา

โทรศัพท์ 077431444


จันทิรา มณีรัตน์
วัดเววน

โทรศัพท์ 077431538


จันทิมา หมวดสุข
วัดเววน

โทรศัพท์ 077431538


นางสาวเสาวณี พุ่มทอง
บ้านไทรงาม

โทรศัพท์ 077228761


นางสาวเสาวณี พุ่มทอง
บ้านไทรงาม

โทรศัพท์ 077228761


สุวิชญา ไชยศิลป
วัดจาย(สุทธบูรราษฎร์)

โทรศัพท์ 077431540


สุพรรษา อินทรอักษร
วัดจาย(สุทธบูรราษฎร์)

โทรศัพท์ 077431540


กมลลักษณ์ เกิดแก้ว
วัดชยาราม

โทรศัพท์ 077431122


กมลลักษณ์ เกิดแก้ว
วัดชยาราม

โทรศัพท์ 077431122


ภัสตา เพิ่มพูล
วัดธารน้ำไหล

โทรศัพท์ 077431540


มนต์ทิชา ชายเขียวบุญวงศ์
วัดรัตนาราม

โทรศัพท์ 077431537


กมลลักษณ์ เกิดแก้ว
สารภีอุทิศ

โทรศัพท์ 077431130


กมลลักษณ์ เกิดแก้ว
สารภีอุทิศ

โทรศัพท์ 077431130


นายสุทิน สุภวิบูลาสน์
บ้านตะกรบ

โทรศัพท์ 0856549499


นางสาวกาญจนา บุญเสือ
บ้านตะกรบ

โทรศัพท์ 0856549499


อิศรา ทองมา
บ้านตะกรบ

โทรศัพท์ 0856549499


นฤมล ไทยถัด
บ้านนาแค

โทรศัพท์ 077228954


ปัทมา รอดเพชร
บ้านหนองมน

โทรศัพท์ 077431536


นฤมล ไทยถัด
บ้านหนองมน

โทรศัพท์ 077431536


ลักษณา ร่าหมาน
บ้านห้วยพุน

โทรศัพท์ 077274315


นางสาวกาญจนา บุญเสือ
บ้านห้วยพุน

โทรศัพท์ 077274315


สุระเกียรติ ร่าหมาน
บ้านห้วยพุน

โทรศัพท์ 077274315


แสงเพ็ญ ทวีสุข
วัดไตรรัตนากร

โทรศัพท์ 077228762


นฤมล ไทยถัด
วัดไตรรัตนากร

โทรศัพท์ 077228762


นางสาวกาญจนา บุญเสือ
วัดวิชิตธาราราม

โทรศัพท์ 077380351


นายมงคล นาคขวัญ
วัดวิชิตธาราราม

โทรศัพท์ 077380351


กัลยา บุหงอ
บ้านเหนือน้ำ

โทรศัพท์ 088-4429792


นายยุทธพงศ์ หมันหลิน
วัดพุมเรียง

โทรศัพท์ 077431995


นายยุทธพงศ์ หมันหลิน
วัดพุมเรียง

โทรศัพท์ 077431995


นายยุทธพงศ์ หมันหลิน
วัดพุมเรียง

โทรศัพท์ 077431995


กัลยา บุหงอ
วัดโพธาราม(โพธิพิทยากร)

โทรศัพท์ 077454774


กมล สังข์ประคอง
วัดโพธาราม(โพธิพิทยากร)

โทรศัพท์ 077454774


รุงลักษณื เอี่ยฝขำ
บ้านคชาธาร

โทรศัพท์


รุงลักษณื เอี่ยมขำ
บ้านคชาธาร

โทรศัพท์


ฐะนียา สวัสดิ์วงศ์
บ้านควนรา

โทรศัพท์ 077389523


ศศิธร รัตนอรุณ
วัดจันทาราม

โทรศัพท์ 077389119


นายชัชรินทร์ สุขปาน
วัดจันทาราม

โทรศัพท์ 077389119


นางสาวสุรีย์ แก้วอำไพ
วัดน้ำพุ

โทรศัพท์ 077260497


นางนฤมล เยาว์มณี
วัดบางน้ำจืด

โทรศัพท์ 077389067


นายนาวี เวชเตง
วัดบ่อมะปริง

โทรศัพท์ 077260496


รุ่งลักษณ์ เอี่ยมขำ
วัดอินทาราม

โทรศัพท์


นพภศร ศรีรักษ์
วัดอินทาราม

โทรศัพท์


ฐะนียา สวัสดิ์วงศ์
บ้านคลองวัว

โทรศัพท์ 077-380174


อรอุมา เพชรบำรุง
บ้านคลองวัว

โทรศัพท์ 077-380174


ฐะนียา สวัสดิ์วงศ์
บ้านควนสุวรรณ

โทรศัพท์


นายสงัด ธรรมบำรุง
บ้านควนสุวรรณ

โทรศัพท์


นางสาวสุจารีย์ กลิ่นอมรสกุล
บ้านควนสุวรรณ

โทรศัพท์


ฤทัยรักษ์ โกละกะ
บ้านท่าแซะ

โทรศัพท์ 077331171


รุ่งลักษณ์ เอี่ยมขำ
วัดนันทาราม

โทรศัพท์


ปณิตา เกิดสมบัติ
วัดนันทาราม

โทรศัพท์


รุ่งลักษณ์ เอี่ยมขำ
วัดบางปอ

โทรศัพท์


สุพิชา เนตรวรนันท์
วัดพระพรหม

โทรศัพท์ 077389117


พัชรี สถาพรหม
วัดพระพรหม

โทรศัพท์ 077389117


ปิยพร ศรีเทพ
วัดพระพรหม

โทรศัพท์ 077389117


ณัฐวุฒิ พัฒนเพชร
วัดอัมพาราม

โทรศัพท์ 077268439


เพ็ญประภา ทิพย์เพชร
บ้านหน้าซึง

โทรศัพท์ 077318289


นางอรพรรณ ศรีมงคล
วัดท่า

โทรศัพท์ 077-461354


พรทิพย์ คงแก้ว
วัดบางคราม

โทรศัพท์ 0819581187


นางอรพรรณ ศรีมงคล
วัดประตูใหญ่

โทรศัพท์ 077461296


ปนัดดา มะหนิ
ตลาดหนองหวาย

โทรศัพท์ 077381251


นายเสริมศาสตร์ พรหมวิเศษ
บ้านดินก้อง

โทรศัพท์ 077274300


แนววนา จรจรัส
บ้านดินก้อง

โทรศัพท์ 077274300


ดวงฤดี จันทรัตน์
บ้านปากน้ำท่ากระจาย

โทรศัพท์ 077381510


ดวงฤดี จันทรัตน์
บ้านปากน้ำท่ากระจาย

โทรศัพท์ 077381510


นายอมรินทร์ บุญพิทักษ์
บ้านหนองปรือ

โทรศัพท์ 077380194


ดวงสมร วุฒิระวัฒน์
บ้านหนองปรือ

โทรศัพท์ 077380194


นางสาวปรียาสิณีเนตร สัญศรีเมือง
วัดขจรบำรุง

โทรศัพท์


นางสาวจุฬารัตน์ ชัยพิทักษ์
วัดขจรบำรุง

โทรศัพท์


ปนัดดา มะหนิ
วัดชัยธาราวาส

โทรศัพท์ 0813262579


สมบัติ เพ็ชร์รอด
วัดสุมังคลาราม

โทรศัพท์ 077262364


นายสมบัติ เพ็ชร์รอด
วัดสุมังคลาราม

โทรศัพท์ 077262364


วารุณีย์ ศรีนาค
วัดสุมังคลาราม

โทรศัพท์ 077262364


จินดา ช่วยฤกษ์
วัดอัมพาวาส

โทรศัพท์ 077380278


นางศิราณี รัตนถิรกุล
วัดอัมพาวาส

โทรศัพท์ 077380278


นางอรุณรัตน์ จันทร์ทองขาว
บ้านควนสูง

โทรศัพท์ 077380193


วิภาวรรณ ตั้งวิริยะตระกูล
บ้านควนสูง

โทรศัพท์ 077380193


สุภาวดี จิ๋วสุวรรณ
บ้านท่าไท

โทรศัพท์ 077-380190


นางสาวลัดดาวรรณ สัมพันธมิตร
บ้านท่าไท

โทรศัพท์ 077-380190


นางนุกูล ประยูรวงศ์
บ้านคันธุลี

โทรศัพท์ 077274303


เดชธิชัย นกเขา
บ้านคันธุลี

โทรศัพท์ 077274303


สุณีย์ ศิลปรัศมี
วัดสังขประดิษฐ์

โทรศัพท์ 077380192


นายสมผล จีนชูแก้ว
วัดสังขประดิษฐ์

โทรศัพท์ 077380192


ราชาวดี วงษ์เคี่ยม
บ้านขวัญพัฒน์

โทรศัพท์


ฐิติชญา สวัสดี
บ้านขวัญพัฒน์

โทรศัพท์


นางสาวนุชรีย์ จีระเจริญพงศ์
บ้านเกาะมุกด์

โทรศัพท์ 077924547


ชวนพิศ ทองเอี้ยว
บ้านดอนมะกอก

โทรศัพท์ 0822708419


สุทธิแดน พลวัติจรัสวัฒน์
บ้านดอนมะกอก

โทรศัพท์ 0822708419


อนุพงศ์ รัตนถิรกุล
บ้านศรีพนม

โทรศัพท์ 077380187


นางสาววรรณฤดี ไมทอง
บ้านอู่ตะเภา

โทรศัพท์ 077380180


จุฬาลักษณ์ โสภาผล
บ้านอู่ตะเภา

โทรศัพท์ 077380180


วรรณฤดี ไมทอง
บ้านอู่ตะเภา

โทรศัพท์ 077380180


พนิดา สันหลี
วัดกาฬสินธุ์

โทรศัพท์ 077380181


พนิดา สันหลี
วัดกาฬสินธุ์

โทรศัพท์ 077380181


นายสุริด วาทีตรง
บ้านคลองรอก

โทรศัพท์ 077380179


จุรีวรรณ เพชรรักษ์
บ้านคลองสงค์

โทรศัพท์ 077924076


จุฬาภรณ์ กลิ่นหอม
บ้านคลองสงค์

โทรศัพท์ 077924076


Akom senapol
บ้านคลองสงค์

โทรศัพท์ 077924076


อาคม เสนาพล
บ้านคลองสงค์

โทรศัพท์ 077924076


ปิยวรรณ ช่วยรักษา
วัดมหาถูปาราม

โทรศัพท์ 077274311


ปิยวรรณ ช่วยรักษา
ต.ช.ด.ราษฎร์พิทักษ์

โทรศัพท์ 077380188


ฐิติมา ชาติสุวรรณ
บ้านกลาง

โทรศัพท์ 077380186


วันดี ถิ่นสมอ
บ้านกลาง

โทรศัพท์ 077380186


วริษฐา เพ็ชร์รอด
บ้านคลองพา

โทรศัพท์ 077380189


จันทร์เพ็ญ จันทนุรัตน์
บ้านชายท่า

โทรศัพท์ 077380279


นางขจีรัตน์ แซ่ด่าน
บ้านทุ่งพลับ

โทรศัพท์ 077380183


นางสาวสุภลักน์ แซ่ด่าน
บ้านทุ่งเสียน

โทรศัพท์ 0818953952


ณัฐไพลิน กลิ่นโลกัย
บ้านทุ่งเสียน

โทรศัพท์ 0818953952


จิราภรณ์ แก้วบริสุทธิ์
บ้านมะม่วงงาม

โทรศัพท์ 077380191


นางจุไร ขาวเอี่ยม
บ้านหนองเหรียง

โทรศัพท์ 0836474401


นางสาวรังสิมา ทิพย์มนตรี
วัดศรีสุวรรณ

โทรศัพท์ 077381252


มาลัยรัตน์ คงศาลา
บ้านบางสาน

โทรศัพท์ 0935969560


สราวุธ จู้มณฑา
บ้านบางสาน

โทรศัพท์ 0935969560


นิภาพร พันธ์เจริญ
บ้านเบญจา

โทรศัพท์ 077380212


สุลีวัลย์ ทองอาญา
บ้านลูกเดือน

โทรศัพท์ 0898687642


นางพทุมรัตน์ บุญชูศรี
บ้านลูกเดือน

โทรศัพท์ 0898687642


จุรีวรรณ เพชรรักษ์
วัดธัญญาราม

โทรศัพท์ 077380204


ยุพิน เรืองไชย
วัดธัญญาราม

โทรศัพท์ 077380204


ยุพิน เรืองไชย
วัดธัญญาราม

โทรศัพท์ 077380204


นายวรรณชัย แกล้วกล้า
วัดพนม

โทรศัพท์ 077399380


นายสมพร แก้วมณี
วัดพนม

โทรศัพท์ 077399380


นายธีรศักดิ์ ทองมั่นคง
บ้านช่องม้าเหลียว

โทรศัพท์ 077399117


นางสาวหัสยา ศรีแมน
บ้านบางปรุ

โทรศัพท์ -


นางสาวสุรีย์พร เศิกศิริ
บ้านพังกาญจน์

โทรศัพท์ 077399124


เด็กหญิงนวรัตน์ สมบูรณ์จันทร์
บ้านพังกาญจน์

โทรศัพท์ 077399124


นางสาวศุภวรรณ พละเลิศ
บ้านหญ้าปล้อง

โทรศัพท์ 077299012


นางสาวศุภวรรณ พละเลิศ
บ้านหญ้าปล้อง

โทรศัพท์ 077299012


นางสาวนฤสรณ์ ส่งเสริม
บ้านใหญ่

โทรศัพท์ 077380206


จตุพร พืชผล
บ้านใหญ่

โทรศัพท์ 077380206


นางสาวภาวินันท์ ละม้าย
วัดถ้ำวราราม

โทรศัพท์


ภาวินันท์ ละม้าย
วัดถ้ำวราราม

โทรศัพท์


ขนบพร คงทรัพย์
วัดสองพี่น้อง

โทรศัพท์ 077-380203


สุภาณี รักมาศ
วัดสองพี่น้อง

โทรศัพท์ 077-380203


วัชราพร คงสง
บ้านเขานาใน

โทรศัพท์ 077302100


KANCHANA NUALKAEW
บ้านเขานาใน

โทรศัพท์ 077302100


สมพร ภัทรนรางกูร
บ้านจำปาทอง

โทรศัพท์ 077380205


นายทัศนัย ทั่งทอง
บ้านถ้ำผึ้ง

โทรศัพท์ 077399977


นางฐิติดาว สัญญา
บ้านถ้ำผึ้ง

โทรศัพท์ 077399977


นายไพฑูรย์ จันทร์ชุม
บ้านป่าตง

โทรศัพท์ 077380208


Khobkaew Thanomklom
ชุมชนวัดปากตรัง

โทรศัพท์ 077397258


นายวัชรพงษ์ อัชฌากร
บ้านคลองชะอุ่น

โทรศัพท์


เสาวนีย์ หนูเอียด
บ้านต้นยวน

โทรศัพท์ 077380209


เอกภพ อินทรสุภา
บ้านบางหิน

โทรศัพท์ 077398138


นางสมพร แสงแก้ว
บ้านแสนสุข

โทรศัพท์ 077398112


ศุภอักษร พินเศษ
บ้านแสนสุข

โทรศัพท์ 077398112


นายสามารถ เอียดพล
บ้านอรุโณทัย

โทรศัพท์ 077380213


สามารถ เอียดพล
บ้านอรุโณทัย

โทรศัพท์ 077380213


นาตยา พรหมกำเนิด
บ้านบนไร่

โทรศัพท์ 077401025


นาตยา พรหมกำเนิด
บ้านบนไร่

โทรศัพท์ 077401025


นายศักดา ทองท่าชี
บ้านบนไร่

โทรศัพท์ 077401025


นางสาวอัจฉรา อินทสุภา
บ้านห้วยทรายขาว

โทรศัพท์ 077318928


เวชรินทร์ เกษตริน
บ้านห้วยทรายขาว

โทรศัพท์ 077318928


นางวิภารัตน์ อินทร์สุวรรณ
บ้านปลายคลอง

โทรศัพท์ 077927423


นฤมล คุ้มตัว
บ้านแม่แขก

โทรศัพท์ 077401027


อมรรัตน์ จิตรามาศ
บ้านสหกรณ์

โทรศัพท์ 077-380217


วิภา จรูญรักษ์
บ้านสหกรณ์

โทรศัพท์ 077-380217


นาตยา พรหมกำเนิด
วัดประชาวงศาราม

โทรศัพท์ 077401028


นาตยา พรหมกำเนิด
วัดประชาวงศาราม

โทรศัพท์ 077401028


นฤมล คุ้มตัว
วัดราษฎร์บำรุง

โทรศัพท์ 077927494


นฤมล คุ้มตัว
บ้านราษฎร์ประดิษฐ์

โทรศัพท์ 0–7728-0944


จิราพร มีเทพ
บ้านราษฎร์ประสานจิต

โทรศัพท์ 077280290


กาญจนา นวลอินทร์
วัดเกษมบำรุง

โทรศัพท์ 077319961


จุฬารัตน์ ชัยพิทักษ์
วัดเกษมบำรุง

โทรศัพท์ 077319961


พัชรี สถาพรหม
วัดน้ำรอบ

โทรศัพท์ 077318762


ศิิริวราพร ศิริวัฒนะสกุล
วัดน้ำรอบ

โทรศัพท์ 077318762


นางรัตนา ทองนุ้ยพราหมณ์
วัดรัษฎาราม

โทรศัพท์ 077931260


รัตนา ทองนุ้ยพราหมณ์
วัดรัษฎาราม

โทรศัพท์ 077931260


นางรัตนา ทองนุ้ยพราหมณ์
วัดรัษฎาราม

โทรศัพท์ 077931260


อุไรวรรณ พูลสมบัติ
บ้านนาค้อ

โทรศัพท์ 077294262


ศลิษา นิยมเดชา
บ้านบ่อกรัง

โทรศัพท์ 077294191


ถนอมจิต ศิริมุสิกะ
บ้านหนองจอก

โทรศัพท์ 077318505


ถนอมจิต ศิริมุสิกะ
บ้านหนองจอก

โทรศัพท์ 077318505


นางสาวสุวิมล สุวรรณจิตต์
วัดตรณาราม

โทรศัพท์ 077311010


นางปุณยาภัทร เพชรดุก
วัดตรณาราม

โทรศัพท์ 077311010


นางปุณยาภัทร เพชรดุก
วัดตรณาราม

โทรศัพท์ 077311010


ปุณยาภัทร เพชรดุก
วัดตรณาราม

โทรศัพท์ 077311010


ปุณยาภัทร เพชรดุก
วัดตรณาราม

โทรศัพท์ 077311010


ปุณยาภัทร เพชรดุก
วัดตรณาราม

โทรศัพท์ 077311010


jirawan rodthai
วัดสันติคีรีรมย์

โทรศัพท์ 0772319627


นางกีรติ เหมือนมณี
บ้านคลองราง

โทรศัพท์ -


นายดำรงศักดิ์ อินทร์จันทร์
วัดเขาศรีวิชัย

โทรศัพท์ 077491240


นางกีรติ เหมือนมณี
วัดตรีธาราราม

โทรศัพท์ 077491242


อุทาภรณ์ อินทร์จันทร์
วัดบางพลา

โทรศัพท์ 077491241


ศิรินทร์ทิพย์ อ่อนแก้ว
เจริญเวชวิทยา

โทรศัพท์ 077311997


นพภศร ศรีรักษ์
เจริญเวชวิทยา

โทรศัพท์ 077311997


จันทนา ธรรมศิริไพบูลย์
เจริญเวชวิทยา

โทรศัพท์ 077311997


ชัยวุฒิ เจนจิตรศิลป์
วัดท่าตลิ่งชัน

โทรศัพท์ 077319750


นางบุญยา รอดเกตุ
บ้านท่าตะเภา

โทรศัพท์ 077318874


นางสาวอุดมลักษณ์ สวัสดิสิงห์
บ้านทุ่งโพธิ์

โทรศัพท์ 077315574


นางสาวอุดมลักษณ์ สวัสดิสิงห์
บ้านทุ่งโพธิ์

โทรศัพท์ 077315574


นางนิภาวรรณ เชิงดี
บ้านยางงาม

โทรศัพท์ 077253240


อัจฉรา ศรีสวัสดิ์
บ้านยางงาม

โทรศัพท์ 077253240


นายสุธรรม สังข์เรียง
วัดสระพัง

โทรศัพท์ 077253362


นายสุธรรม สังข์เรียง
วัดสระพัง

โทรศัพท์ 077253362


อารยา ภักดี
บ้านท่าม่วง

โทรศัพท์ 077443325


ฉวีวรรณ บัวศรี
บ้านบางประชาภิบาล

โทรศัพท์ 077318621


เยาวนาถ บุญลพ
บ้านศรีปทุมวัลย์

โทรศัพท์ 077301947


ฉวีวรรณ บัวศรี
บ้านศรีปทุมวัลย์

โทรศัพท์ 077301947


เยาวนาถ บุญลพ
บ้านศรีปทุมวัลย์

โทรศัพท์ 077301947


น.ส. ศิริวราพร ศิริวัฒนะสกุล
วัดจันทร์ประดิษฐาราม

โทรศัพท์ 077443039


ภิรมย์ วิทิพย์รอด
วัดบางมะเดื่อ

โทรศัพท์


ฉวีวรรณ บัวศรี
วัดบางมะเดื่อ

โทรศัพท์


ฐานิสสร์ พิทักษ์วงศ์
วัดห้วยกรวด

โทรศัพท์ 077274324


วรวรรธน์ พิทักษ์วงศ์
วัดห้วยกรวด

โทรศัพท์ 077274324


แสงเดือน ทองปรอน
วัดสามัคคีธรรมาราม

โทรศัพท์ 077318453


นางกีรติ เหมือนมณี
วัดหัวเตย

โทรศัพท์ 077441223


นางกีรติ เหมือนมณี
วัดหัวเตย

โทรศัพท์ 077441223


จันทร์เพ็ญ ภิรมย์ธนารักษ์
วัดแหลมไผ่

โทรศัพท์ 077268686


ชัยยันท์ ฤทธาภิรมย์
บ้านไทรงาม

โทรศัพท์ 077380215


วัชรินทร์ สร้อยจำปา
บ้านไทรงาม

โทรศัพท์ 077380215


สิริพร ปานเพชร
บ้านนาใหญ่

โทรศัพท์ 077357199


จันทร์จิรา อินทร์ชนะ
บ้านนาใหญ่

โทรศัพท์ 077357199


นางนิภาวรรณ เชิงดี
บ้านอ่างทอง

โทรศัพท์ 077318763


นางนิภาวรรณ เชิงดี
บ้านอ่างทอง

โทรศัพท์ 077318763


อุดมศักดิ์ พิทักษ์
วัดทุ่งเซียด

โทรศัพท์ 077301615


อุดมศักดิ์ พิทักษ์
วัดทุ่งเซียด

โทรศัพท์ 077301615


อมรรัตน์ จิตรามาศ
วัดนาคาวาส

โทรศัพท์ 077357238


อมรรัตน์ จิตรามาศ
วัดนาคาวาส

โทรศัพท์ 077357238


สิริพร ปานเพชร
วัดหนองไทร

โทรศัพท์ 077253363


สิริพร ปานเพชร
วัดหนองไทร

โทรศัพท์ 077253363


กิติญา มาเนียม
ตาขุน

โทรศัพท์ 077397038


มาริสา มาสาน
ตาขุน

โทรศัพท์ 077397038


จักรชัย ขนอม
บ้านช่องไม้งาม

โทรศัพท์ 077380197


นายจักรชัย ขนอม
บ้านช่องไม้งาม

โทรศัพท์ 077380197


สุวัจนา เพชรานันท์
บ้านตาขุน

โทรศัพท์ 077397261


จ.อ.สุนทร ทวีราษฎร์
บ้านเชี่ยวขวาน

โทรศัพท์ 077380195


กิติญา มาเนียม
บ้านวังขุม

โทรศัพท์


กิติญา มาเนียม
บ้านวังขุม

โทรศัพท์


ศศิธร กลีบเมฆ
วัดพรุศรี

โทรศัพท์ 077929024


สุภาวดี ทองแก้ว
บ้านเขาเทพพิทักษ์

โทรศัพท์ 077380199


สุภาวดี ทองแก้ว
บ้านเขาเทพพิทักษ์

โทรศัพท์ 077380199


จารีภรณ์ วิชัยดิษฐ์
บ้านพัฒนา

โทรศัพท์ 077346111


ประนอม สรรพา
บ้านพัฒนา

โทรศัพท์ 077346111


พัชรี บุญช่วย
บ้านพัฒนา 2

โทรศัพท์ 077346117


อกนิษฐ์ รามศรี
บ้านพัฒนา 2

โทรศัพท์ 077346117


นางนันทินี ลายสิงห์
วัดพะแสง

โทรศัพท์ 077319323


นันทินี ลายสิงห์
วัดพะแสง

โทรศัพท์ 077319323


รัตนา สุวรรณภักดี
บ้านเชี่ยวเฟือง

โทรศัพท์ 077292168


รัตนา สุวรรณภักดี
บ้านเชี่ยวเฟือง

โทรศัพท์ 077292168


สุพรเพ็ญ กระจ่างแจ้ง
บ้านเชี่ยวมะปราง

โทรศัพท์ 077380219


ธนภรณ์ จันทร์นวล
บ้านเชี่ยวมะปราง

โทรศัพท์ 077380219


นางสาวจุฑามาศ โสมกลิ้ง
บ้านท่านหญิงวิภา

โทรศัพท์ 077292622


พงษ์ศักดิ์ แก้วมีศรี
บ้านโพธิ์พนา

โทรศัพท์ 077-380218


นางสาวสุนิสา สวัสดี
บ้านวังผักแว่น

โทรศัพท์ 077380290


นางวารุณี คงปล้อง
วัดโพธิ์น้อย

โทรศัพท์


มุกดา จันทร์นฤเบศ บุญศรีนุ้ย
วัดโพธิ์น้อย

โทรศัพท์


ฑิฆัมพร เกตุเพชร
วัดโพธิ์น้อย

โทรศัพท์


สุกรี จันทร์เมืองไทย
วัดอรัญญาราม

โทรศัพท์ 077398198


นางสาวธิดารัตน์ เหล็กเนตร
สหกรณ์นิคม

โทรศัพท์ 077292034


นางสาวพรทิพย์ บุญขำ
บ้านท่าใหม่

โทรศัพท์ 077380182


ศุภานัน ประดิษฐ์อนุสรณ์
บ้านท่าใหม่

โทรศัพท์ 077380182


นางสาวเพ็ญประภา ทิพย์เพชร
บ้านเคี่ยมเพาะ

โทรศัพท์ 077380175


ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
@Copyright2013 : DATA CMS v.05.56 By นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ สพป.หนองคาย เขต 2 : ITEC Nongkhai2