ยินดีต้อนรับ

รายชื่อเจ้าหน้าที่

[งานข้อมูลสารสนเทศโรงเรียน] [งานข้อมูลเขตพื้นที่]
วงจันทร์ คำพาผง
คีรีรัฐนิคม

โทรศัพท์ 0835477198


นางสุระเพ็ญ เชื้อเมืองพานกุล
บ้านตะเคียนทอง

โทรศัพท์ 0898668408


นางสาวสุปาณิดา ศักดิ์ศรี
บ้านทรายแก้ว

โทรศัพท์ 0828181722


นางจินตนา รัตนพันธ์
บ้านทรายแก้ว

โทรศัพท์ 0860663674


อมรรัตน์ รอดเมือง
บ้านปากโตน

โทรศัพท์ 0844416643


ฉวีวรรณ ทองจันทร์
บ้านปากทำเรียง

โทรศัพท์ 0873875872


ลัดดา ภูมิพระแสง
บ้านย่านมะปราง

โทรศัพท์ 0848396175


ลัดดา ภูมิพระแสง
บ้านย่านมะปราง

โทรศัพท์ 0848396175


ธิดารัตน์ เจริญมี
วัดโกศาวาส

โทรศัพท์ 0835449454


นุชนาถ บุญชู
วัดอินทราวาส

โทรศัพท์ 0898732393


นางสาววราภรณ์ วัยยาวัตน์
บ้านโตนยาง

โทรศัพท์ 0895003744


นางสาววราภรณ์ วัยยาวัตน์
บ้านโตนยาง

โทรศัพท์ 0895003744


เกศินี รัชชะ
บ้านท่าขนอน

โทรศัพท์ 0841922746


นางไพจิตร ชัยชนะ
บ้านท่าไคร

โทรศัพท์ 0836399435


หัทยา ขยัน
บ้านทำเนียบ

โทรศัพท์ 0815691623


อมรรัตน์ รอดเมือง
บ้านบางพระ

โทรศัพท์ 0844416643


อมรรัตน์ รอดเมือง
บ้านบางพระ

โทรศัพท์ 0844416643


น.ส.บุณยวรรณ ฤทธิเดช
บ้านยาง

โทรศัพท์ 0810784338


น.ส.บุณยวรรณ ฤทธิเดช
บ้านยาง

โทรศัพท์ 0810784338


อมรรัตน์ รอดเมือง
บ้านวังพลาย

โทรศัพท์ 0844416643


อมรรัตน์ รอดเมือง
บ้านวังพลาย

โทรศัพท์ 0844416643


ธนรรชญพร แสงบ้านยาง
บ้านเชี่ยวหมวง

โทรศัพท์ 0812720586


นางธนรรชญพร แสงบ้านยาง
บ้านเชี่ยวหมวง

โทรศัพท์ 0857841304


สุภาภรณ์ ปรางละออ
บ้านดอนสุวรรณ

โทรศัพท์ 0813706527


อภิรมย์ฤดี ชูโชติ
บ้านปากหาร

โทรศัพท์ 077481101


นางอรพินท์ แซ่หลี
บ้านย่านยาว

โทรศัพท์ 077380161


นางอรพินท์ แซ๋หลี
บ้านย่านยาว

โทรศัพท์ 0810880891


นางชิตชนก ชุมทัพ
บ้านหินดาน

โทรศัพท์ 0894755280


อภิรมย์ฤดี ชูโชติ
วัดน้ำหัก

โทรศัพท์ 0848439916


ชวลิต เกื้อด้วง
วัดน้ำหัก

โทรศัพท์ 0836406564


นางสาวอภิรมย์ฤดี ชูโชติ
วัดน้ำหัก

โทรศัพท์ 0848439916


นางสาวสุภาวดี จันทร์ส่อง
วัดนิลาราม

โทรศัพท์ 0878859056


อภิรมย์ฤดี ชูโชติ
วัดนิลาราม

โทรศัพท์ 0848439916


ว่าที่ร.ต.หญิง ณิชาภัทร ธิปัตย์
บ้านต้นมะพร้าวมิตรภาพที่ 91

โทรศัพท์ 077318636


Nichapat Thipat
บ้านต้นมะพร้าวมิตรภาพที่ 91

โทรศัพท์ 0890469725


สุริวัสสา ไชยมงคล
บ้านบ่อน้ำผุด

โทรศัพท์ 0810796418


เบญจวรรณ ขุนปักษี
บ้านน้ำราด

โทรศัพท์ 0810893760


เจษฎา อนันตศรี
บ้านบางขนุน

โทรศัพท์ 0862711211


อรพิน ด้วงแก้ว
บ้านมะเลาะ

โทรศัพท์ 0878982589


อรพิน ด้วงแก้ว
มหาราชบ้านแสงอรุณ

โทรศัพท์ 0878982589


นายนิพนธ์ ชัยชนะ
วัดถ้ำสิงขร

โทรศัพท์ 081-8942370


นางจันทรา ดิษฐราชา
บ้านทือ

โทรศัพท์ 0896500248


นางจันทรา ดิษฐราชา
บ้านทือ

โทรศัพท์ 0896500248


นางจันทรา ดิษฐราชา
บ้านทือ

โทรศัพท์ 0896500248


นางจริยาภรณ์ นวลวิจิตร
บ้านทุ่งนางเภา

โทรศัพท์ 0818913949


นางสาววรุบล ทองปิด
บ้านนา

โทรศัพท์ 0848392351


watcharee kraitep
บ้านห้วยตาหมิง

โทรศัพท์ 0844423315


นางสาวดนยา มีเสน
บ้านพรุยายชี

โทรศัพท์ 0871369218


นางสาวอารีย์ หอยนกคง
วัดวิโรจนาราม

โทรศัพท์ 0862958836


วันทนา อินทร์แก้ว
วัดสุทธาวาส

โทรศัพท์ 0872715268


รัชดา ชัยรัตน์
บ้านคลองไม้แดง

โทรศัพท์ 077380240


นางสาวดนยา มีเสน
บ้านคลองไม้แดง

โทรศัพท์ 0871369218


นางสาวศุทธินี มินทอง
บ้านลุ่มชุมแสง

โทรศัพท์ 0901611664


ทัศนีย์ เหล่ายัง
บ้านสามสัก

โทรศัพท์ 0840528739


ภัสตา เพิ่มพูล
บ้านสามสัก

โทรศัพท์ 0810790992


จินตนา แก้วสะอาด
บ้านห้วยไผ่

โทรศัพท์ 0872834579


ปราโมช จุลเพชร
วัดเขาพนมแบก

โทรศัพท์ 0815371445


นางสาวศุทธินี มินทอง
วัดเดิมเจ้า

โทรศัพท์ 0901611664


อาภรณ์ นุ่นโชติ
วัดพระบรมธาตุไชยา

โทรศัพท์ 0869465089


อาภรณ์ นุ่นโชติ
วัดพระบรมธาตุไชยา

โทรศัพท์ 0869465089


ไพฑูล มิ่งไชย
วัดพระบรมธาตุไชยา

โทรศัพท์ 0805508109


จันทิรา มณีรัตน์
วัดเววน

โทรศัพท์ 0899720352


นางสาวเสาวณี พุ่มทอง
บ้านไทรงาม

โทรศัพท์ 084-4452950


นางสาวนิภา เครือหงส์
วัดจาย(สุทธบูรราษฎร์)

โทรศัพท์ 0817976012


กมลลักษณ์ เกิดแก้ว
วัดชยาราม

โทรศัพท์ 0814767522


กมลลักษณ์ เกิดแก้ว
วัดชยาราม

โทรศัพท์ 0814767522


ภัสตา เพิ่มพูล
วัดธารน้ำไหล

โทรศัพท์ 0810790992


ภัสตา เพิ่มพูล
วัดธารน้ำไหล

โทรศัพท์ 0810790992


มนต์ทิชา ชายเขียวบุญวงศ์
วัดรัตนาราม

โทรศัพท์ 0810908589


กมลลักษณ์ เกิดแก้ว
สารภีอุทิศ

โทรศัพท์ 0814767522


นายสุทิน สุภวิบูลาสน์
บ้านตะกรบ

โทรศัพท์ 0856549499


กาญจนา บุญเืสือ
บ้านตะกรบ

โทรศัพท์ 0836901628


นฤมล ไทยถัด
บ้านนาแค

โทรศัพท์ 0821291039


นฤมล ไทยถัด
บ้านหนองมน

โทรศัพท์ 0821291039


ลักษณา ร่าหมาน
บ้านห้วยพุน

โทรศัพท์ 0873918714


นางกาญจนา บุญเสือ
บ้านห้วยพุน

โทรศัพท์ 08-3690-1628


สุระเกียรติ ร่าหมาน
บ้านห้วยพุน

โทรศัพท์ 0872951485


นฤมล 0877988745
วัดไตรรัตนากร

โทรศัพท์ 0821291039


นฤมล ไทยถัด
วัดไตรรัตนากร

โทรศัพท์ 0821291039


กาญจนา บุญเสือ
วัดวิชิตธาราราม

โทรศัพท์ 0836901628


กัลยา บุหงอ
บ้านเหนือน้ำ

โทรศัพท์ 0835937844


นายยุทธพงศ์ หมันหลิน
วัดพุมเรียง

โทรศัพท์ 0897312211


กัลยา บุหงอ
วัดโพธาราม(โพธิพิทยากร)

โทรศัพท์ 0835937844


ฐะนียา สวัสดิ์วงศ์
บ้านคชาธาร

โทรศัพท์ 0889858085


รุงลักษณื เอี่ยมขำ
บ้านคชาธาร

โทรศัพท์ 0831808200


ฐะนียา สวัสดิ์วงศ์
บ้านควนรา

โทรศัพท์ 0883858085


ศศิธร รัตนอรุณ
วัดจันทาราม

โทรศัพท์ 0873849816


นางจุฑาทิพย์ เหมาะประมาณ
วัดน้ำพุ

โทรศัพท์ 081-0918773


นางนฤมล เยาว์มณี
วัดบางน้ำจืด

โทรศัพท์ 087-3828569


นายนาวี เวชเตง
วัดบ่อมะปริง

โทรศัพท์ 087-8903300


รุ่งลักษณ์ เอี่ยมขำ
วัดอินทาราม

โทรศัพท์ 0831808288


นพภศร ศรีรักษ์
วัดอินทาราม

โทรศัพท์ 0813962828


นางอรพรรณ ศรีมงคล
บ้านคลองวัว

โทรศัพท์ 0862217534


ฐะนียา สวัสดิ์วงศ์
บ้านควนสุวรรณ

โทรศัพท์ 0883858085


นายสงัด ธรรมบำรุง
บ้านควนสุวรรณ

โทรศัพท์ 0883800964


นายสงัด ธรรมบำรุง
บ้านควนสุวรรณ

โทรศัพท์ 0883800964


ฤทัยรักษ์ โกละกะ
บ้านท่าแซะ

โทรศัพท์ 0878960186


รุงลักษณ์ เอี่ยมขำ
วัดนันทาราม

โทรศัพท์ 0831808288


รุ่งลักษณ์ เอี่ยมขำ
วัดบางปอ

โทรศัพท์ 0831808288


นางสุพิชา เนตรวรนันท์
วัดพระพรหม

โทรศัพท์ 0866906516


สุพิชา เนตรวรนันท์
วัดพระพรหม

โทรศัพท์ 0866906516


รุ่งลักษณ์ เอี่ยมขำ
วัดพระพรหม

โทรศัพท์ 0831808288


รุ่งลักษณ์ เอี่ยมขำ
วัดพระพรหม

โทรศัพท์ 083-1808288


ณัฐวุฒิ พัฒนเพชร
วัดอัมพาราม

โทรศัพท์ 0910767138


เพ็ญประภา ทิพย์เพชร
บ้านหน้าซึง

โทรศัพท์ 0833905114


นางอรพรรณ ศรีมงคล
วัดท่า

โทรศัพท์ 0862217534


พรทิพย์ คงแก้ว
วัดบางคราม

โทรศัพท์ 0833965246


นางสาวปิยะวรรณ รื่นจิต
วัดประตูใหญ่

โทรศัพท์ 0869472013


ปนัดดา มะหนิ
ตลาดหนองหวาย

โทรศัพท์ 0894754770


นายเสริมศาสตร์ พรหมวิเศษ
บ้านดินก้อง

โทรศัพท์ 0876208987


ดวงฤดี จันทรัตน์
บ้านปากน้ำท่ากระจาย

โทรศัพท์ 0892907615


ดวงฤดี จันทรัตน์
บ้านปากน้ำท่ากระจาย

โทรศัพท์ 0892907615


นายอมรินทร์ บุญพิทักษ์
บ้านหนองปรือ

โทรศัพท์ 0872692973


นางสาวปรียาสิณีเนตร สัญศรีเมือง
วัดขจรบำรุง

โทรศัพท์ 0817872265


ปนัดดา มะหนิ
วัดชัยธาราวาส

โทรศัพท์ 0894754770


สมบัติ เพ็ชร์รอด
วัดสุมังคลาราม

โทรศัพท์ 0812716692


นายสมบัติ เพ็ชร์รอด
วัดสุมังคลาราม

โทรศัพท์ 0812716692


จินดา ช่วยฤกษ์
วัดอัมพาวาส

โทรศัพท์ 081-4777341


นางอรุณรัตน์ จันทร์ทองขาว
บ้านควนสูง

โทรศัพท์ 0899718628


วิภาวรรณ ตั้งวิริยะตระกูล
บ้านควนสูง

โทรศัพท์ 0899085325


สุภาวดี จิ๋วสุวรรณ
บ้านท่าไท

โทรศัพท์ 0884429792


นางนุกูล ประยูรวงศ์
บ้านคันธุลี

โทรศัพท์ 0858939683


เดชธิชัย นกเขา
บ้านคันธุลี

โทรศัพท์ 0904867144


สุณีย์ ศิลปรัศมี
วัดสังขประดิษฐ์

โทรศัพท์ 0862665871


นายสมผล จีนชูแก้ว
วัดสังขประดิษฐ์

โทรศัพท์ 077380192


ราชาวดี วงษ์เคี่ยม
บ้านขวัญพัฒน์

โทรศัพท์ 0862825687


นางสาวนุชรีย์ จีระเจริญพงศ์
บ้านเกาะมุกด์

โทรศัพท์ 0810870847


ชวนพิศ ทองเอี้ยว
บ้านดอนมะกอก

โทรศัพท์ 0878966114


อนุพงศ์ รัตนถิรกุล
บ้านศรีพนม

โทรศัพท์ 077380187


นางสาววรรณฤดี ไมทอง
บ้านอู่ตะเภา

โทรศัพท์ 0878826214


จุฬาลักษณ์ โสภาผล
บ้านอู่ตะเภา

โทรศัพท์ 0812705292


พนิดา สันหลี
วัดกาฬสินธุ์

โทรศัพท์ 0869504020


พนิดา สันหลี
วัดกาฬสินธุ์

โทรศัพท์ 0869504020


นายสุริด วาทีตรง
บ้านคลองรอก

โทรศัพท์ 0862838010


จุรีวรรณ เพชรรักษ์
บ้านคลองสงค์

โทรศัพท์ 0872764775


จุฬาภรณ์ กลิ่นหอม
บ้านคลองสงค์

โทรศัพท์ 077924076


Akom senapol
บ้านคลองสงค์

โทรศัพท์ 0872816988


อาคม เสนาพล
บ้านคลองสงค์

โทรศัพท์ 077924026


ปิยวรรณ ช่วยรักษา
วัดมหาถูปาราม

โทรศัพท์ 0854702740


ปิยวรรณ ช่วยรักษา
ต.ช.ด.ราษฎร์พิทักษ์

โทรศัพท์ 0854702740


ฐิติมา ชาติสุวรรณ
บ้านกลาง

โทรศัพท์ 0806918277


วริษฐา เพ็ชร์รอด
บ้านคลองพา

โทรศัพท์ 0818921015


ปริมประภาพร แซ่เลี้ยว
บ้านชายท่า

โทรศัพท์ 0862725534


นางขจีรัตน์ แซ่ด่าน
บ้านทุ่งพลับ

โทรศัพท์ 0899795173


นางสาวสุภลักน์ แซ่ด่าน
บ้านทุ่งเสียน

โทรศัพท์ 0891423783


จิราภรณ์ แก้วบริสุทธิ์
บ้านมะม่วงงาม

โทรศัพท์ 0823449780


นางจุไร ขาวเอี่ยม
บ้านหนองเหรียง

โทรศัพท์ 0836474401


นางนิศารัตน์ ทองคง
วัดศรีสุวรรณ

โทรศัพท์ 0848407090


สราวุธ จู้มณฑา
บ้านบางสาน

โทรศัพท์ 0822750839


วีรพันธ์ วงศ์รัตน์
บ้านเบญจา

โทรศัพท์ 0861081102


สุลีวัลย์ ทองอาญา
บ้านลูกเดือน

โทรศัพท์ 0856417417


ยุพิน เรืองไชย
วัดธัญญาราม

โทรศัพท์ 0872771194


ยุพิน เรืองไชย
วัดธัญญาราม

โทรศัพท์ 0872771194


ยุพิน เรืองไชย
วัดธัญญาราม

โทรศัพท์ 0872771194


นายวรรณชัย แกล้วกล้า
วัดพนม

โทรศัพท์ 0819792383


นายสมพร แก้วมณี
วัดพนม

โทรศัพท์ 0816079326


นายธีรศักดิ์ ทองมั่นคง
บ้านช่องม้าเหลียว

โทรศัพท์ 0818925856


นางสาวหัสยา ศรีแมน
บ้านบางปรุ

โทรศัพท์ 0878884986


นางสาวขวัญชนก สังข์เทพ
บ้านพังกาญจน์

โทรศัพท์ 0841855150


เด็กหญิงนวรัตน์ สมบูรณ์จันทร์
บ้านพังกาญจน์

โทรศัพท์ 0916490920


นางสาวศุภวรรณ พละเลิศ
บ้านหญ้าปล้อง

โทรศัพท์ 0847469494


นางสาวศุภวรรณ พละเลิศ
บ้านหญ้าปล้อง

โทรศัพท์ 0847469494


นางสาวภัทรากร เกตกรณ์
บ้านใหญ่

โทรศัพท์ 0856553437


จตุพร พืชผล
บ้านใหญ่

โทรศัพท์ 0898687642


นางสาวพัชรา พรหมจันทร์
วัดถ้ำวราราม

โทรศัพท์ 0810846790


ขนบพร คงทรัพย์
วัดสองพี่น้อง

โทรศัพท์ 084-4422042


วัชราพร คงสง
บ้านเขานาใน

โทรศัพท์ 0899710353


ภูมิพัฒน์ สุขอุ่น
บ้านจำปาทอง

โทรศัพท์ 0878952215


นายทัศนัย ทั่งทอง
บ้านถ้ำผึ้ง

โทรศัพท์ 0848516100


นายไพฑูรย์ จันทร์ชุม
บ้านป่าตง

โทรศัพท์ 0817476768


Khobkaew Thanomklom
วัดปากตรัง

โทรศัพท์ 0812721679


นางสาวสุนารี บัวบางกรูด
บ้านคลองชะอุ่น

โทรศัพท์ 0800384137


เสาวนีย์ หนูเอียด
บ้านต้นยวน

โทรศัพท์ 0818919354


อภิเดช จิตรมุ่ง
บ้านบางหิน

โทรศัพท์ 0866894050


ศุภอักษร พินเศษ
บ้านแสนสุข

โทรศัพท์ 082-2895313


นายสามารถ เอียดพล
บ้านอรุโณทัย

โทรศัพท์ 0846299029


สามารถ เอียดพล
บ้านอรุโณทัย

โทรศัพท์ 08462990296


นาตยา พรหมกำเนิด
บ้านบนไร่

โทรศัพท์ 077401026


นาตยา พรหมกำเนิด
บ้านบนไร่

โทรศัพท์ 0817879532


นางสาวอัจฉรา อินทสุภา
บ้านห้วยทรายขาว

โทรศัพท์ 0818957717


นางวิภารัตน์ อินทร์สุวรรณ
บ้านปลายคลอง

โทรศัพท์ 0818957717


นฤมล คุ้มตัว
บ้านแม่แขก

โทรศัพท์ 0844472217


อมรรัตน์ จิตรามาศ
บ้านสหกรณ์

โทรศัพท์ 087-4610998


นาตยา พรหมกำเนิด
วัดประชาวงศาราม

โทรศัพท์ 077401028


นฤมล คุ้มตัว
วัดราษฎร์บำรุง

โทรศัพท์ 0844472217


นฤมล คุ้มตัว
บ้านราษฎร์ประดิษฐ์

โทรศัพท์ 0844472217


จิราพร มีเทพ
บ้านราษฎร์ประสานจิต

โทรศัพท์ 077280290


ศิริพร บัวแก้ว
วัดเกษมบำรุง

โทรศัพท์ 0898715507


พัชรี สถาพรหม
วัดน้ำรอบ

โทรศัพท์ 0858944141


นางรัตนา ทองนุ้ยพราหมณ์
วัดรัษฎาราม

โทรศัพท์ 0843185426


รัตนา ทองนุ้ยพราหมณ์
วัดรัษฎาราม

โทรศัพท์ 077931260


นางรัตนา ทองนุ้ยพราหมณ์
วัดรัษฎาราม

โทรศัพท์ 077319967


อุไรวรรณ พูลสมบัติ
บ้านนาค้อ

โทรศัพท์ 0810774824


ศลิษา นิยมเดชา
บ้านบ่อกรัง

โทรศัพท์ 077294191


ถนอมจิต ศิริมุสิกะ
บ้านหนองจอก

โทรศัพท์ 0833907136


นางสาวสุวิมล สุวรรณจิตต์
วัดตรณาราม

โทรศัพท์ 0819567127


นางปุณยาภัทร เพชรดุก
วัดตรณาราม

โทรศัพท์ 0862819996


นางปุณยาภัทร เพชรดุก
วัดตรณาราม

โทรศัพท์


ปุณยาภัทร เพชรดุก
วัดตรณาราม

โทรศัพท์ 0862819996


ปุณยาภัทร เพชรดุก
วัดตรณาราม

โทรศัพท์ 0862819996


ปุณยาภัทร เพชรดุก
วัดตรณาราม

โทรศัพท์


jirawan rodthai
วัดสันติคีรีรมย์

โทรศัพท์ 0819796797


นางกีรติ เหมือนมณี
บ้านคลองราง

โทรศัพท์ 0824177912


นายดำรงศักดิ์ อินทร์จันทร์
วัดเขาศรีวิชัย

โทรศัพท์ 077491240


นางกีรติ เหมือนมณี
วัดตรีธาราราม

โทรศัพท์ 0824177912


อุทาภรณ์ อินทร์จันทร์
วัดบางพลา

โทรศัพท์ 0812712572


ศิรินทร์ทิพย์ อ่อนแก้ว
เจริญเวชวิทยา

โทรศัพท์ 0828263177


ชัยวุฒิ เจนจิตรศิลป์
วัดท่าตลิ่งชัน

โทรศัพท์ 0897240735


นางบุญยา รอดเกตุ
บ้านท่าตะเภา

โทรศัพท์ 0831800176


นางสาวอุดมลักษณ์ สวัสดิสิงห์
บ้านทุ่งโพธิ์

โทรศัพท์ 0824174454


นางนิภาวรรณ เชิงดี
บ้านยางงาม

โทรศัพท์ 0836475266


นายสุธรรม สังข์เรียง
วัดสระพัง

โทรศัพท์ 0817974840


นายสุธรรม สังข์เรียง
วัดสระพัง

โทรศัพท์ 0817974840


อารยา ภักดี
บ้านท่าม่วง

โทรศัพท์ 0810799351


อารยา ภักดี
บ้านบางประชาภิบาล

โทรศัพท์ 0810799351


เยาวนาถ บุญลพ
บ้านศรีปทุมวัลย์

โทรศัพท์ 0805248881


ฉวีวรรณ บัวศรี
บ้านศรีปทุมวัลย์

โทรศัพท์ 0879920647


ศักดิ์สิทธิ์ พรหมากร
วัดจันทร์ประดิษฐาราม

โทรศัพท์ 0862791683


ฉวีวรรณ บัวศรี
วัดจันทร์ประดิษฐาราม

โทรศัพท์ 0879920647


ศักดิ์สิทธิ์ พรหมากร
วัดจันทร์ประดิษฐาราม

โทรศัพท์ 0862791683


ภิรมย์ วิทิพย์รอด
วัดบางมะเดื่อ

โทรศัพท์ 0805364395


ฐานิสสร์ พิทักษ์วงศ์
วัดห้วยกรวด

โทรศัพท์ 0911586278


ฐานิสสร์ พิทักษ์วงศ์
วัดห้วยกรวด

โทรศัพท์ 077-274324


แสงเดือน ทองปรอน
วัดสามัคคีธรรมาราม

โทรศัพท์ 0813675157


นางกีรติ เหมือนมณี
วัดหัวเตย

โทรศัพท์ 0824177912


นางกีรติ เหมือนมณี
วัดหัวเตย

โทรศัพท์ 0824177912


จันทร์เพ็ญ ภิรมย์ธนารักษ์
วัดแหลมไผ่

โทรศัพท์ 0872671393


ชัยยันท์ ฤทธาภิรมย์
บ้านไทรงาม

โทรศัพท์ 0813978333


สิริพร ปานเพชร
บ้านนาใหญ่

โทรศัพท์ 0828052520


นางนิภาวรรณ เชิงดี
บ้านอ่างทอง

โทรศัพท์ 0836475266


อุดมศักดิ์ พิทักษ์
วัดทุ่งเซียด

โทรศัพท์ 0869477106


อุดมศักดิ์ พิทักษ์
วัดทุ่งเซียด

โทรศัพท์ 0869477106


อมรรัตน์ จิตรามาศ
วัดนาคาวาส

โทรศัพท์ 087-4610998


สิริพร ปานเพชร
วัดหนองไทร

โทรศัพท์ 0828052520


กิติญา มาเนียม
ตาขุน

โทรศัพท์ 0828119470


มาริสา มาสาน
ตาขุน

โทรศัพท์ 0882541498


จักรชัย ขนอม
บ้านช่องไม้งาม

โทรศัพท์ 0899096414


สุวัจนา เพชรานันท์
บ้านตาขุน

โทรศัพท์ 0842913377


นายคำรณ สาระอาภรณ์
บ้านปากน้ำ

โทรศัพท์ 0833887142


นายคำรณ สาระอาภรณ์
บ้านปากน้ำ

โทรศัพท์ 0833887142


จ.อ.สุนทร ทวีราษฎร์
บ้านเชี่ยวขวาน

โทรศัพท์ 0813707380


กิติญา มาเนียม
บ้านวังขุม

โทรศัพท์ 0828119470


กิติญา มาเนียม
บ้านวังขุม

โทรศัพท์ 0828119470


ศศิธร กลีบเมฆ
วัดพรุศรี

โทรศัพท์ 0843992275


สุภาวดี ทองแก้ว
บ้านเขาเทพพิทักษ์

โทรศัพท์ 0810817416


จารีภรณ์ วิชัยดิษฐ์
บ้านพัฒนา

โทรศัพท์ 0872789887


พัชรี บุญช่วย
บ้านพัฒนา 2

โทรศัพท์ 0817872416


นางนันทินี ลายสิงห์
วัดพะแสง

โทรศัพท์ 0878851800


รัตนา สุวรรณภักดี
บ้านเชี่ยวเฟือง

โทรศัพท์ 0874676809


สุพรเพ็ญ กระจ่างแจ้ง
บ้านเชี่ยวมะปราง

โทรศัพท์ 0898750244


นางศุภวรรณ ทองปรอน
บ้านท่านหญิงวิภา

โทรศัพท์ 0847715730


พงษ์ศักดิ์ แก้วมีศรี
บ้านโพธิ์พนา

โทรศัพท์ 0899868861


นางวิลาวรรณ์ มีเดช
บ้านวังผักแว่น

โทรศัพท์ 0833920499


นางวารุณี คงปล้อง
วัดโพธิ์น้อย

โทรศัพท์ 081-9561597


มุกดา จันทร์นฤเบศ บุญศรีนุ้ย
วัดโพธิ์น้อย

โทรศัพท์ 0857946755


สุกรี จันทร์เมืองไทย
วัดอรัญญาราม

โทรศัพท์ 0819584532


สุกรี จันทร์เมืองไทย
วัดอรัญญาราม

โทรศัพท์ 0819584532


ศุภัสตุ์ตรี คำศรีสุข
สหกรณ์นิคม

โทรศัพท์ 0819681699


นางสาวพรทิพย์ บุญขำ
บ้านท่าใหม่

โทรศัพท์ 0828161756


นางสาวเพ็ญประภา ทิพย์เพชร
บ้านเคี่ยมเพาะ

โทรศัพท์ 0833905114

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
@Copyright 2013 : DATA CMS v.05.56 Developed ITEC Nongkhai2