ยินดีต้อนรับ

รายชื่อเจ้าหน้าที่

[งานข้อมูลสารสนเทศโรงเรียน] [งานข้อมูลเขตพื้นที่]
วิยะดา ศิลปปัญญา
อนุบาลเขาชัยสน

โทรศัพท์ 074-691116


วิยะดา ศิลปปัญญา
อนุบาลเขาชัยสน

โทรศัพท์ 074-691116


สุพรรณี วิเวกอรุณ
วัดหัวเขาชัยสน

โทรศัพท์ 074-650057


สุพรรณี วิเวกอรุณ
วัดหัวเขาชัยสน

โทรศัพท์ 074-650057


นางสาวอโนทัย เต็มยอด
วัดควนโก(ไพศาลประชาอุปถัมภ์)

โทรศัพท์ 074-829909


นางสาวยุวธิดา มณี
วัดแหลมจองถนน

โทรศัพท์ 074-675538


นายแจ่ม รักษ์ชูชื่น
วัดแตระ (ปาลานุเคราะห์)

โทรศัพท์ 074650060


ศิรินทร์ทิพย์ ชเพชร
วัดแตระ (ปาลานุเคราะห์)

โทรศัพท์ 074650060


นายวีระพงษ์ ด้วงแก้ว
บ้านแหลมดิน (หัสนันท์อุปถัมภ์)

โทรศัพท์ 074-618555


นายเฉลิมพร หัสนันท์
บ้านแหลมดิน (หัสนันท์อุปถัมภ์)

โทรศัพท์ 074-618555


นางบุญชื่น แก้วหนูนวล
วัดสะทัง

โทรศัพท์


นายอำนวย เผือกทิพย์
วัดสะทัง

โทรศัพท์


อำไพ เพชรคง
บ้านลานช้างมิตรภาพที่ 45

โทรศัพท์ 074675150


นางรุจิรา อินยอด
บ้านควนโคกยา

โทรศัพท์ 074-614234


รัชดา ช่วยเพ็ชร
บ้านโคกม่วง (ดำประชาอุทิศ)

โทรศัพท์ 074-675191


นางสาวทิพย์วัลย์ ชูอักษร
บ้านโคกม่วง (ดำประชาอุทิศ)

โทรศัพท์ 074-675191


กมลชาติ แสงสุวรรณ
บ้านโคกม่วง (ดำประชาอุทิศ)

โทรศัพท์ 074-675191


นายเช้า นวลนิ่ม
บ้านควนหมอทอง

โทรศัพท์ 074-614236


ปัตมา จงไกรจักร
บ้านเกาะทองสม

โทรศัพท์ 074-842846


อัญชลี เงินละเอียด
บ้านควนยวน

โทรศัพท์ 074-675148


นายบุรินทร์ นาคเกตุ
วัดหานโพธิ์

โทรศัพท์ 074-614342


สุมนรัตน์ ศรีแก้ว
บ้านคลองขุด

โทรศัพท์


นายนิพนธ์ วงศ์ช่วย
บ้านคลองขุด

โทรศัพท์


บุญเสริม แก้ววิเศษ
ไทยรัฐวิทยา 23 (วัดโคกโหนด)

โทรศัพท์ 074-608064


นงนุช อินทร์ด้วง
บ้านไสนายขัน

โทรศัพท์ 074-650010


prapun suwannakeeree
วัดโพธิยาราม

โทรศัพท์ 074-614384


ประพันธ์ สุวรรณคีรี
วัดโพธิยาราม

โทรศัพท์ 074-614384


ปาริฉัตร นวนทอง
บ้านท่าลาด

โทรศัพท์ 074-691225


นางผ่องพรรณ โหดสุบ
บ้านท่าลาด

โทรศัพท์ 074-691225


Joingkon Srirak
บ้านนาหยา

โทรศัพท์


นางสาวหทัยทิพย์ ชูพงค์
วัดท่านางพรหม

โทรศัพท์ 074-650087


Siyamol Chumjul
วัดชุมประดิษฐ์

โทรศัพท์ -


เทพ เพ็ชรอ่อน
วัดควนสามโพธิ์

โทรศัพท์ 074600455


สุเอมอร สุดเรือง
บ้านเทพราช

โทรศัพท์ 074-650058


กาญจนา บุญโยม
บ้านท่านางพรหม (ธนาคารกุรงเทพ 8)

โทรศัพท์ 074-641528


ฑิฆัมพร เพ็งแก้ว
วัดท่าควาย

โทรศัพท์ 074-641502


รณชัย เจริญวงค์
อนุบาลปากพะยูน

โทรศัพท์ 074-699143


สาลาม๊ะ บิลยะแม
ปากพะยูน

โทรศัพท์ 074-699059


สวาท สันหีม
ปากพะยูน

โทรศัพท์ 074-699059


นางจุไรรัตน์ จำนงค์
บ้านโพธิ์ (ชุมคณานุสรณ์)

โทรศัพท์ 074-699227


สาลาม๊ะ บิลยะแม
บ้านโพธิ์ (ชุมคณานุสรณ์)

โทรศัพท์ 074-699227


จักราวุธ ทองสีดำ
วัดหัวควน

โทรศัพท์ 074-699135


นางชัชฎาภา เตชวันโต
วัดฝาละมี

โทรศัพท์ 074-699062


นายยากี บินหะยีนิยิ
บ้านม่วงทวน

โทรศัพท์ 074-843403


นายสมศักดิ์ ชัยสุโข
บ้านม่วงทวน

โทรศัพท์ 074-843403


Padung Dangthong
บ้านหารเทา

โทรศัพท์ 074-676061


นางสาวเบญจพร ยิ้มแก้ว
วัดควนเผยอ

โทรศัพท์ 074-618726


นางสาวเบญจพร ยิ้มแก้ว
วัดควนเผยอ

โทรศัพท์ 074-618726


ชูศักดิ์ ณรงค์ราช
บ้านดอนประดู่

โทรศัพท์ 074-618707


กานดา ยานะวิมุติ
บ้านโคกทราย

โทรศัพท์ 074-676536


จารุวรรณ ขติยะสุนทร
บ้านโคกทราย

โทรศัพท์ 074-676536


นางสาวอารีรัตน์ สุวรรณกิจ
สำนักสงฆ์ห้วยเรือ

โทรศัพท์ 074-618759


อารีรัตน์ สุวรรณกิจ
สำนักสงฆ์ห้วยเรือ

โทรศัพท์ 074-618759


ปัทมา แก้วพูล
บ้านทะเลเหมียง

โทรศัพท์ 074-676097


นางสาวนิตยา หนูทอง
บ้านทะเลเหมียง

โทรศัพท์ 074-676097


นางสุนิสา พรหมแก้ว
วัดไทรพอน

โทรศัพท์ 074-676228


นายเทอดเกียรติ แก้วมณี
โรงเรียนบ้านควนนกหว้า

โทรศัพท์ 074-650079


อะมิด๊ะ หมัดเจริญ
วัดสุภาษิตาราม

โทรศัพท์ 074-618720


นายดลหร่อหนิง หมัดโส๊ะ
วัดแหลมดินสอ

โทรศัพท์ 074-618802


ประหวัด แสงเกื้อหนุน
วัดแหลมดินสอ

โทรศัพท์ 074-618802


นายวิรศักดิ์ ตุดบัตร
บ้านท่าเนียน

โทรศัพท์ 074-650028


ทิพย์มณี พูลสวัสดิ์
บ้านเกาะนางคำ

โทรศัพท์ 074-619834


นายดลหร่อหนิง หมัดโส๊ะ
บ้านเกาะนางคำเหนือ

โทรศัพท์ 074-651351


ชนิดา ศิริวัง
บ้านควนพระสาครินทร์

โทรศัพท์ 074-697566


โสภาวัลย์ รักชูชื่น
บ้านแหลม

โทรศัพท์ 074-6500032


ฟารีด้า หมัดโส๊ะ
วัดบางขวน

โทรศัพท์ 074-829937


ฟารีด้า หมัดโส๊ะ
บ้านบางมวง

โทรศัพท์ 074-601756


นางสาวรัตนา ฤทธิ์เนียม
วัดพระเกิด

โทรศัพท์ 074-650031


kanittha nilwan
วัดควนนางพิมพ์

โทรศัพท์ 074-660510


นางรุ่งทิพย์ รามแก้ว
วัดโรจนาราม

โทรศัพท์ 0862915925


นางรุ่งทิพย์ รามแก้ว
วัดโรจนาราม

โทรศัพท์ 0862915925


นายคงเดช จันทวงศ์
บ้านเกาะหมาก

โทรศัพท์ 074-650056


พิมพ์วรักษ์ ไชยรักษ์
บ้านเกาะเสือ

โทรศัพท์ 074-650029


นางสาวปรีดา หนูนัง
บ้านปากบางนาคราช

โทรศัพท์ 074-829934


เขมจิรา มีภพ
บ้านเกาะโคบ

โทรศัพท์ 074-650096


นางเพ็ญนภา บัวผิน
บ้านเกาะโคบ

โทรศัพท์ 074-650096


นงนุช ทองเกิด
บ้านท่าวา

โทรศัพท์ 074-650073


ลักษิกา บัวเผียน
บ้านช่องฟืน

โทรศัพท์ 074-829932


Yamilah Wangalee
วัดบ้านแหลมกรวด (อินทรประดิษฐ์)

โทรศัพท์ 074-614678


ศารัตน์ เรืองแก้ว
บ้านพน

โทรศัพท์ 074-829901


Pussadee Suttakarn
บ้านพน

โทรศัพท์ 074-829901


นางวาริน ช่วยคุณูปการ
วัดเขาวงก์

โทรศัพท์ 074-650001


ธิดารัตน์ หมีนปาน
บ้านทอนตรน

โทรศัพท์ 074-687359


นางสาวแอนนา เพชรกาศ
บ้านทอนตรน

โทรศัพท์ 074-687359


ยุวดี จีนเมือง
อนุบาลกงหรา

โทรศัพท์ 074-687125


เปรมฤดี สุตตะคาร
สามัคคีอนุสรณ์

โทรศัพท์ 074-671198


วิภา พลนุ้ย
บ้านหน้าวัง

โทรศัพท์ 074-650006


wipa phonnui
บ้านหน้าวัง

โทรศัพท์ 074-650006


ดาราวรรณ นะแหละ
บ้านหน้าวัง

โทรศัพท์ 074-650006


เนติกานต์ พัทบุรี
บ้านนาทุ่งโพธิ์

โทรศัพท์ 074-687032


นางสุกัญญา แสงคงเรือง
บ้านป่าแก่

โทรศัพท์


ปราณี เส็นโสม
บ้านพูด กรป.กลาง

โทรศัพท์ 074-603695


นางอิศรา ตาเย็บ
บ้านคู

โทรศัพท์ 074-608720


นางอัจฉรา ด้วงเหมือน
บ้านคู

โทรศัพท์ 074-608720


ฝารีด้า สานุโคด
บ้านควนประกอบ

โทรศัพท์ 074-650005


นางสุพร เทพหนู
บ้านวังปริง

โทรศัพท์ 074-650007


ยุราณี นวลศรี
บ้านต้นประดู่

โทรศัพท์ 074-614399


ยุราณี นวลศรี
บ้านต้นประดู่

โทรศัพท์ 074-614399


นายวัชรินทร์ รักพูนแก้ว
วัดหวัง

โทรศัพท์ 074-605204


วัชรินทร์ รักพูนแก้ว
วัดหวัง

โทรศัพท์ 074-605204


นางสราลี แก้วพิจิตร
วัดพังกิ่ง

โทรศัพท์ 074-614679


สุไวยะ เส็นบัตร
วัดควนขี้แรด

โทรศัพท์


พิมประภา ฤทธิ์เดช
วัดตะโหมด (หมุนคณานุสรณ์)

โทรศัพท์ 074-673832


นิตยา ไสลรัตน์
บ้านหัวช้าง

โทรศัพท์ 074-650023


นายถาวร ดำช่วย
บ้านหัวช้าง

โทรศัพท์ 074-650023


นาตยา สระโมฬี
วัดโหล๊ะจันกระ

โทรศัพท์ 074-841840


พูนศรี จันทร์แนม
บ้านคลองใหญ่

โทรศัพท์ 074-610222


ธวัชชัย ภักดีวานิช
บ้านท่าเชียด

โทรศัพท์ 074-601634


ดวงใจ ไพขำนาญ
บ้านพรุนายขาว

โทรศัพท์ 074-660303


ดวงใจ ไพชำนาญ
บ้านพรุนายขาว

โทรศัพท์ 074-660303


นางสาวนุชรีย์ หวัดแท่น
บ้านแม่ขรี(สวิงประชาสรรค์)

โทรศัพท์ 074-695215


นาย ชานนท์ ไพชำนาญ
บ้านแม่ขรี(สวิงประชาสรรค์)

โทรศัพท์ 074-695215


สูใบดะ กิจวัง
วัดปลักปอม

โทรศัพท์ 074-632385


นางเฉลา รักเกตุ
บ้านด่านโลด

โทรศัพท์ 074-601437


ศุภวรรณ จันทร์แก้ว
บ้านควนอินนอโม

โทรศัพท์ -


เจนจิรา กลับดี
บ้านร่มโพธิ์ไทร

โทรศัพท์ 074-632034


เจนจิรา กลับดี
บ้านร่มโพธิ์ไทร

โทรศัพท์ 074-632034


นางสาวกรรณิการ์ อินทะเสโน
บ้านทุ่งหนองสิบบาท

โทรศัพท์ 074-650090


สุมล ไกรนรา
บ้านห้วยทราย (มิตรภาพที่ 150)

โทรศัพท์ 074-625172


นางสาวสุดา ศรีอนันต์
วัดป่าบอนต่ำ

โทรศัพท์ 074-625215


สวัสดิ์ จอมนุ้ย
บ้านน้ำตก

โทรศัพท์ 074-841757


นางสาวสุดา ศรีอนันต์
บ้านน้ำตก

โทรศัพท์ 074-841757


ชฎาพร รัตนพันธ์
วัดควนเคี่ยม

โทรศัพท์ 074829945


นายอำนวย พรายอินทร์
อนุบาลป่าบอน

โทรศัพท์ 074-625434


สุทีป เทพชนะ
วัดท่าดินแดง

โทรศัพท์ 074-660481


นายยุทธชัย แสงจันทร์
บ้านทุ่งคลองควาย

โทรศัพท์ 074-829942


นายยุทธชัย แสงจันทร์
บ้านทุ่งคลองควาย

โทรศัพท์ 074-829942


นางสุจิตรา เทพทอง
บ้านหนองธง

โทรศัพท์ 074685738


ศิรัญญา พรหมนวล
บ้านโหล๊ะหาร

โทรศัพท์


ศิรัญญา พรหมนวล
บ้านโหล๊ะหาร

โทรศัพท์


กานดา พงษาวดาร
มิตรมวลชน 1

โทรศัพท์ 074-614664


นางสุจิตรา เทพทอง
บ้านเหมืองตะกั่ว

โทรศัพท์ 074-685739


นิภาพร พันธ์มีศรี
บ้านยางขาคีม

โทรศัพท์ 074-829944


ระรื่น จันทร์แดง
วัดควนเพ็ง

โทรศัพท์ 074-601976


อรอุมา กล้าคง
บ้านทุ่งนารี

โทรศัพท์ 074-650034


รณธิชัย สวัสดิ์
บ้านควนแหวง

โทรศัพท์ 074601722


นางรัชนีย์ ธรรมภิบาลอุดม
วัดโคกตะเคียน

โทรศัพท์ -


รัชนีย์ ธรรมภิบาลอุดม
วัดโคกตะเคียน

โทรศัพท์ -


สุนันทา กาญจนะ
วัดพรุพ้อ

โทรศัพท์ 074-614660


เจียมจิตร ลาภินี
บ้านควนหินแท่น

โทรศัพท์ 0819696527


นางสาวจิตติมา สุขสวัสดิ์
วัดรัตนวราราม

โทรศัพท์ 074-697166


นางสาวพัทธวรรณ รุ่งเรือง
วัดสังฆวราราม

โทรศัพท์ 074-829923


จินตนา เครานวล
วัดนาหม่อม (เชนวิทยา)

โทรศัพท์ 074-829926


จินตนา เครานวล
วัดนาหม่อม (เชนวิทยา)

โทรศัพท์ 074-829926


นางกานดา เอียดหมุน
บ้านปากพล

โทรศัพท์


นิภา สัจจา
วัดนาปะขอ

โทรศัพท์ 074-829925


รุจิรดา ชูแสง
วัดนาปะขอ

โทรศัพท์ 074-829925


นางศิริจรรยา หนูอินทร์
วัดโตนด

โทรศัพท์ 0866907524


เอกวิทย์ ทิพวารี
วัดโตนด

โทรศัพท์ 0866907524


นางมนัติญา ซิ้วเตีย
อนุบาลบางแก้ว

โทรศัพท์ 074-673700


kasidit suksawat
อนุบาลบางแก้ว

โทรศัพท์ 074-673700


นางสาวไหวด๊ะ สะอาด
บ้านโคกสัก

โทรศัพท์ 074-608036


นายเหิม คงขำ
วัดปัณณาราม

โทรศัพท์ 074-650027


นายสมพร ชูกาล
วัดลอน

โทรศัพท์ 074-650066


เอกวิทย์ ทิพวารี
บ้านหาดไข่เต่า

โทรศัพท์ 074829924


นายอดิศักดิ์ หวังอาลี
บ้านต้นสน

โทรศัพท์ 074-829920


ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
Copyright2013 : DATA CMS v.05.56 พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ ITEC สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]