ยินดีต้อนรับ

รายชื่อเจ้าหน้าที่

[งานข้อมูลสารสนเทศโรงเรียน] [งานข้อมูลเขตพื้นที่]
วิยะดา ศิลปปัญญา
อนุบาลเขาชัยสน

โทรศัพท์ 0817665038


วิยะดา ศิลปปัญญา
อนุบาลเขาชัยสน

โทรศัพท์ 0817665038


สุพรรณี วิเวกอรุณ
วัดหัวเขาชัยสน

โทรศัพท์ 0819597849


สุพรรณี วิเวกอรุณ
วัดหัวเขาชัยสน

โทรศัพท์ 0819597849


นางสาวเสาวลักษณ์ ปานศิริ
วัดควนโก(ไพศาลประชาอุปถัมภ์)

โทรศัพท์ 0810796603


นางสาวรสสุคนธ์ อักษรชู
วัดแหลมจองถนน

โทรศัพท์ 0843976486


นางเรณู แก้วบุตร
วัดแหลมจองถนน

โทรศัพท์ 0833991959


รสสุคนธ์ อักษรชู
วัดแตระ (ปาลานุเคราะห์)

โทรศัพท์ 0843976486


ถนอม อินทสระ
บ้านแหลมดิน (หัสนันท์อุปถัมภ์)

โทรศัพท์ 0892989862


นายเฉลิมพร หัสนันท์
บ้านแหลมดิน (หัสนันท์อุปถัมภ์)

โทรศัพท์ 0883901665


นางบุญชื่น แก้วหนูนวล
วัดสะทัง

โทรศัพท์ 0892989630


อำไพ เพชรคง
บ้านลานช้าง(มิตรภาพ 45)

โทรศัพท์ 074675150


นางรุจิรา อินยอด
บ้านควนโคกยา

โทรศัพท์ 0849656550


รัชดา ช่วยเพ็ชร
บ้านโคกม่วง (ดำประชาอุทิศ)

โทรศัพท์ 0899784048


นางสาวทิพย์วัลย์ ชูอักษร
บ้านโคกม่วง (ดำประชาอุทิศ)

โทรศัพท์ 0858931372


กมลชาติ แสงสุวรรณ
บ้านโคกม่วง (ดำประชาอุทิศ)

โทรศัพท์ 0862877856


นายเช้า นวลนิ่ม
บ้านควนหมอทอง

โทรศัพท์ 0812763644


ปัตมา จงไกรจักร
บ้านเกาะทองสม

โทรศัพท์ 0878361560


อัญชลี เงินละเอียด
บ้านควนยวน

โทรศัพท์ 0810933839


นายบุรินทร์ นาคเกตุ
วัดหานโพธิ์

โทรศัพท์ 0812757544


สุมนรัตน์ ศรีแก้ว
บ้านคลองขุด

โทรศัพท์ 0897361620


นายนิพนธ์ วงศ์ช่วย
บ้านคลองขุด

โทรศัพท์ 0899766718


นุชรี ไชยตรี
ไทยรัฐวิทยา 23 (วัดโคกโหนด)

โทรศัพท์ 0898787289


ประมวญ แก้วมุสิก
บ้านไสนายขัน

โทรศัพท์ 0895961946


prapun suwannakeeree
วัดโพธิยาราม

โทรศัพท์ 0819579738


ประพันธ์ สุวรรณคีรี
วัดโพธิยาราม

โทรศัพท์ 0819579738


วิลาวัณย์ สุวรรณวงศ์
บ้านท่าลาด

โทรศัพท์ 082861487


apinya comnun
บ้านนาหยา

โทรศัพท์ 082-8722819


นายประเวทย์ ชูโชติ
วัดท่านางพรหม

โทรศัพท์ 089-1976935


Siyamol Chumjul
วัดชุมประดิษฐ์

โทรศัพท์ 0810945808


เทพ เพ็ชรอ่อน
วัดควนสามโพธิ์

โทรศัพท์ 0862915346


สุเอมอร สุดเรือง
บ้านเทพราช

โทรศัพท์ 0872962423


กาญจนา บุญโยม
บ้านท่านางพรหม (ธนาคารกุรงเทพ 8)

โทรศัพท์ 0846314056


ฑิฆัมพร เพ็งแก้ว
วัดท่าควาย

โทรศัพท์ 0848566505


รณชัย เจริญวงค์
อนุบาลปากพะยูน

โทรศัพท์ 0824306009


สวาท สันหีม
ปากพะยูน

โทรศัพท์ 0892942366


นายสมศักดิ์ ชัยสุโข
บ้านโพธิ์ (ชุมคณานุสรณ์)

โทรศัพท์ 0895980979


จักราวุธ ทองสีดำ
วัดหัวควน

โทรศัพท์ 0892287894


นางชัชฎาภา เตชวันโต
วัดฝาละมี

โทรศัพท์ 0872859985


นายยากี บินหะยีนิยิ
บ้านม่วงทวน

โทรศัพท์ 0862960690


นายยากี บินหะยีนิยิ
บ้านม่วงทวน

โทรศัพท์ 0862960690


Plernchit Mawee-en
บ้านหารเทา

โทรศัพท์ 0885064178


สุวพิชญ์ จันทมัตตุการ
บ้านหารเทา (จรุงราษฎร์ดำเนิน)

โทรศัพท์ 0841995397


นางสาวเบญจพร ยิ้มแก้ว
วัดควนเผยอ

โทรศัพท์ 0805306547


ชูศักดิ์ ณรงค์ราช
บ้านดอนประดู่

โทรศัพท์ 0845827107


กานดา ยานะวิมุติ
บ้านโคกทราย

โทรศัพท์ 0812768522


นางสาวอารีรัตน์ สุวรรณกิจ
สำนักสงฆ์ห้วยเรือ

โทรศัพท์ 0808621756


ปัทมา แก้วพูล
บ้านทะเลเหมียง

โทรศัพท์ 0824376667


นางสาวปัทมา แก้วพูล
บ้านทะเลเหมียง

โทรศัพท์ 0824376667


นางสุนิสา พรหมแก้ว
วัดไทรพอน

โทรศัพท์ 0895917392


นางสาวอารีรัตน์ สุวรรณกิจ
บ้านควนนกหว้า

โทรศัพท์ 0808621756


อะมิด๊ะ หมัดเจริญ
วัดสุภาษิตาราม

โทรศัพท์ 0824368490


ประหวัด แสงเกื้อหนุน
วัดแหลมดินสอ

โทรศัพท์ 0895991316


ประหวัด แสงเกื้อหนุน
วัดแหลมดินสอ

โทรศัพท์ 0895991316


ปราณี ดำเม็ง
บ้านท่าเนียน

โทรศัพท์ 0872860586


ปราณี ดำเม็ง
บ้านท่าเนียน

โทรศัพท์ 0872860586


pranee dummang
บ้านท่าเนียน

โทรศัพท์ 0872860586


ทิพย์มณี พูลสวัสดิ์
บ้านเกาะนางคำ

โทรศัพท์ 0862856428


นายดลหร่อหนิง หมัดโส๊ะ
บ้านเกาะนางคำเหนือ

โทรศัพท์ 0888286532


ชนิดา ศิริวัง
บ้านควนพระสาครินทร์

โทรศัพท์ 0901397440


โสภาวัลย์ รักชูชื่น
บ้านแหลม

โทรศัพท์ 0870574750


ฟารีด้า หมัดโส๊ะ
วัดบางขวน

โทรศัพท์ 0848619496


ฟารีด้า หมัดโส๊ะ
บ้านบางมวง

โทรศัพท์ 0848619496


นางสาวรัตนา ฤทธิ์เนียม
วัดพระเกิด

โทรศัพท์ 0853421043


kanittha nilwan
วัดควนนางพิมพ์

โทรศัพท์ 0899763537


นางรุ่งทิพย์ รามแก้ว
วัดโรจนาราม

โทรศัพท์ 0883473902


นางรุ่งทิพย์ รามแก้ว
วัดโรจนาราม

โทรศัพท์ 0883473902


นางเกศสุดา เกษตรกาลาม์
บ้านเกาะหมาก

โทรศัพท์ 0869662849


มัณฑิรา บุญเกื้อ
บ้านเกาะเสือ

โทรศัพท์ 0810993520


สุรินทร์ สาโส๊ะ
บ้านปากบางนาคราช

โทรศัพท์ 0899772706


นางเพ็ญนภา บัวผิน
บ้านเกาะโคบ

โทรศัพท์ 0813688732


นงนุช ทองเกิด
บ้านท่าวา

โทรศัพท์ 0874482303


นางลักษิกา บัวเผียน
บ้านช่องฟืน

โทรศัพท์ 0869698115


ลักษิกา บัวเผียน
บ้านช่องฟืน

โทรศัพท์ 0869698115


นางลักษิกา บัวเผียน
บ้านช่องฟืน

โทรศัพท์ 0869698115


Somtawin Rattana
วัดบ้านแหลมกรวด (อินทรประดิษฐ์)

โทรศัพท์ 0892946257


ศารัตน์ เรืองแก้ว
บ้านพน

โทรศัพท์ 074695914


ผุสดี สุตตะคาร
บ้านพน

โทรศัพท์ 0847471496


อุ่นเรือน หนูจันทร์
วัดเขาวงก์

โทรศัพท์ 0848558845


ธิดารัตน์ หมีนปาน
บ้านทอนตรน

โทรศัพท์ 0898697912


นางธิดารัตน์ หมีนปาน
บ้านทอนตรน

โทรศัพท์ 0898697912


ยุวดี จีนเมือง
อนุบาลกงหรา

โทรศัพท์ 0899758798


เปรมฤดี สุตตะคาร
สามัคคีอนุสรณ์

โทรศัพท์ 0817980835


วิภา พลนุ้ย
บ้านหน้าวัง

โทรศัพท์ 0813889614


wipa phonnui
บ้านหน้าวัง

โทรศัพท์ 0813889614


ดาราวรรณ นะแหละ
บ้านหน้าวัง

โทรศัพท์ 0814789114


เนติกานต์ พัทบุรี
บ้านนาทุ่งโพธิ์

โทรศัพท์ 0862883505


นายกฤตัชญ์ แก้วสม
บ้านป่าแก่

โทรศัพท์ 0862888675


ปราณี เส็นโสม
บ้านพูด กรป.กลาง

โทรศัพท์ 0813286674


นางสมพร เรืองฤทธิ์
บ้านคู

โทรศัพท์ 0898774221


วิจิตร จันทร์อินทร์
บ้านควนประกอบ

โทรศัพท์ 0899759854


นางสุพร เทพหนู
บ้านวังปริง

โทรศัพท์ 0812779887


แน่งน้อย บัวทอง
บ้านต้นประดู่

โทรศัพท์ 0857995933


แน่งน้อย บัวทอง
บ้านต้นประดู่

โทรศัพท์ 0857995933


นายวัชรินทร์ รักพูนแก้ว
วัดหวัง

โทรศัพท์ 0815536454


นางอารยา แสงอรุณ
วัดพังกิ่ง

โทรศัพท์ 0807103051


ณรงค์ รักผล
วัดควนขี้แรด

โทรศัพท์ 0817982073


พิมประภา ฤทธิ์เดช
วัดตะโหมด (หมุนคณานุสรณ์)

โทรศัพท์ 0810976735


นิตยา ไสลรัตน์
บ้านหัวช้าง

โทรศัพท์ 0856401840


นายถาวร ดำช่วย
บ้านหัวช้าง

โทรศัพท์ 0856731001


นาตยา สระโมฬี
วัดโหล๊ะจันกระ

โทรศัพท์ 0857923810


พูนศรี จันทร์แนม
บ้านคลองใหญ่

โทรศัพท์ 089-59867567


ธวัชชัย ภักดีวานิช
บ้านท่าเชียด

โทรศัพท์ 0862989040


ดวงใจ ไพขำนาญ
บ้านพรุนายขาว

โทรศัพท์ 0898691000


ดวงใจ ไพชำนาญ
บ้านพรุนายขาว

โทรศัพท์ 0898691000


จิราภรณ์ หลินมา
บ้านแม่ขรี(สวิงประชาสรรค์)

โทรศัพท์ 074695215


เพียงฤทัย หนูยิ้มซ้าย
วัดปลักปอม

โทรศัพท์ 0849976670


นางเฉลา รักเกตุ
บ้านด่านโลด

โทรศัพท์ 0892961494


ศุภวรรณ จันทร์แก้ว
บ้านควนอินนอโม

โทรศัพท์ 0822098330


เจนจิรา กลับดี
บ้านร่มโพธิ์ไทร

โทรศัพท์ 0883131970


นายศักดิ์กะรี หมู่ห่ำหมัด
บ้านทุ่งหนองสิบบาท

โทรศัพท์ 0884884062


สุมล ไกรนรา
บ้านห้วยทราย (มิตรภาพที่ 150)

โทรศัพท์ 0843979969


นางสาวสุดา ศรีอนันต์
วัดป่าบอนต่ำ

โทรศัพท์ 0849656459


สวัสดิ์ จอมนุ้ย
บ้านน้ำตก

โทรศัพท์ 089-5975541


นางสาวสุดา ศรีอนันต์
บ้านน้ำตก

โทรศัพท์ 0849656459


ชฎาพร รัตนพันธ์
วัดควนเคี่ยม

โทรศัพท์ 0828305738


นางสาวอรนุช วงค์สวัสดิ์โสต
อนุบาลป่าบอน

โทรศัพท์ 0831856426


ทวีศกดิ์ จิตรพรหม
อนุบาลป่าบอน

โทรศัพท์ 0807011912


สุทีป เทพชนะ
วัดท่าดินแดง

โทรศัพท์ 0892949881


นายยุทธชัย แสงจันทร์
บ้านทุ่งคลองควาย

โทรศัพท์ 0899765379


นายยุทธชัย แสงจันทร์
บ้านทุ่งคลองควาย

โทรศัพท์ 0899765379


สุจิตรา ทองขาว
บ้านหนองธง

โทรศัพท์ 0847504732


ศิรัญญา พรหมนวล
บ้านโหล๊ะหาร

โทรศัพท์ 0828202674


นางไหรหนะ มาลัยสนั่น
มิตรมวลชน 1

โทรศัพท์ 0833979127


นายธาดา เจริญฤทธิ์
บ้านเหมืองตะกั่ว

โทรศัพท์ 0848584916


นิภาพร พันธ์มีศรี
บ้านยางขาคีม

โทรศัพท์ 0869446126


ระรื่น จันทร์แดง
วัดควนเพ็ง

โทรศัพท์ 0862876350


อรอุมา กล้าคง
บ้านทุ่งนารี

โทรศัพท์ 0848619204


รัชดา อักษรทอง
บ้านควนแหวง

โทรศัพท์


นางรัชนีย์ ธรรมภิบาลอุดม
วัดโคกตะเคียน

โทรศัพท์ 084-625236


สุนันทา กาญจนะ
วัดพรุพ้อ

โทรศัพท์ 0892272466


เจียมจิตร ลาภินี
บ้านควนหินแท่น

โทรศัพท์ 0879677494


นางสาวเสาวภา สุวรรณมณี
วัดรัตนวราราม

โทรศัพท์ 0887909301


นางสาวยามีละห์ หวังอาลี
วัดสังฆวราราม

โทรศัพท์ 0891977179


จินตนา เครานวล
วัดนาหม่อม (เชนวิทยา)

โทรศัพท์ 0898788730


จินตนา เครานวล
วัดนาหม่อม (เชนวิทยา)

โทรศัพท์ 0898788730


นางสาวเสาวภา สุวรรณมณี
บ้านปากพล

โทรศัพท์ 0887909301


นิภา สัจจา
วัดนาปะขอ

โทรศัพท์ 0872980818


นางศิริจรรยา หนูอินทร์
วัดโตนด

โทรศัพท์ 0897388194


นางมนัติญา ซิ้วเตีย
อนุบาลบางแก้ว

โทรศัพท์ 0895960023


นายอดิศักดิ์ หวังอาลี
บ้านโคกสัก

โทรศัพท์ 0872970492


นายเหิม คงขำ
วัดปัณณาราม

โทรศัพท์ 0892936151


น.ส.เพ็ญพิชญ์ จันทนูปถัมป์
วัดลอน

โทรศัพท์ 0867063288


นายสมพร ชูกาล
วัดลอน

โทรศัพท์ 0810928373


วิยะดา เอียดสกุล
บ้านหาดไข่เต่า

โทรศัพท์ 0860056840


นายอดิศักดิ์ หวังอาลี
บ้านต้นสน

โทรศัพท์ 0872970492

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
@Copyright 2013 : DATA CMS v.05.56 Developed ITEC Nongkhai2