ยินดีต้อนรับ

รายชื่อเจ้าหน้าที่

[งานข้อมูลสารสนเทศโรงเรียน] [งานข้อมูลเขตพื้นที่]
นายอีดีฮัมดีซาตีรี หะยีนอ
บ้านบันนังบูโย

โทรศัพท์ 073229303


azizah tehmadmah
บ้านกะตูปะ

โทรศัพท์ 073201044


อีมีเลีย หะยีแยนา
ประชาอุทิศ

โทรศัพท์ 073218000


วรรณี ไชยลาภ
บ้านพงยือไร

โทรศัพท์ 073274490


เครือวัลย์ หัวเพชร
บ้านพงยือไร

โทรศัพท์ 073274490


เครือวัลย์ หัวเพชร
บ้านพงยือไร

โทรศัพท์ 073274490


นางสาวคอตีย๊ะ ดือรามอ
ไทยรัฐวิทยา 24 (บาโงยบาแด)

โทรศัพท์ 073361116


นิศารัตน์ นิฮะ
สามแยกบ้านเนียง (สิทธิพันธ์อนุกูล)

โทรศัพท์ 073253367


สุนีย์ นิลรัตน์
สลากกินแบ่งสงเคราะห์ 134

โทรศัพท์ 073253357


ทองใบ บุญคำกุล
บ้านไทรงาม

โทรศัพท์ 073201102


ทองใบ บุญคำกุล
บ้านไทรงาม

โทรศัพท์ 073201102


ทองใบ บุญคำกุล
บ้านไทรงาม

โทรศัพท์ 073201102


ฮานูนี สมอดียอ
คุรุชนพัฒนา

โทรศัพท์ 073253498


จรรยา ธรรมโชติ
วัดหน้าถ้ำ (พุทธไสยานุสรณ์)

โทรศัพท์ 073253400


นางสาวพาตีเส๊าะ สะตี
บ้านถ้ำศิลป์

โทรศัพท์ 073253319


สะรีั สาแล๊ะ
บ้านถ้ำศิลป์

โทรศัพท์ 073253319


มะสาลาฮูดิง สาและบิง
บ้านปาโจ

โทรศัพท์ 073265603


รัตน์อินพร ขวัญนงค์รัก
บ้านปาโจ

โทรศัพท์ 073265603


นายอัสฮาร์ บาฮอ
บ้านยะลา

โทรศัพท์ 073265529


นายอัสฮาร์ บาฮอ
บ้านยะลา

โทรศัพท์ 073265529


นายคุปตพงศ์ หนูประสงค์
อนุบาลยะลา

โทรศัพท์ 073212790


เกรียงศักดิ์ ทองเป็นเพ็ชร
อนุบาลยะลา

โทรศัพท์ 073212790


ชฎาธาร หมานสะยะ
บ้านนิบงพัฒนา

โทรศัพท์ 073214771


วิไล บุญไชยสุริยา
บ้านธารน้ำผึ้ง

โทรศัพท์ 073229032


จงกล หนูเหลือง
บ้านรั้วตะวัน

โทรศัพท์ 073361547


นายวินัย มะดารี
บ้านจือนือแร

โทรศัพท์ 073288127


วินัย มะดารี
บ้านจือนือแร

โทรศัพท์ 073288127


พรรณี ฐานานุกรม
บ้านบุดี

โทรศัพท์ 073288156


นางนิชา ธรรมสะโร
บ้านบุดี

โทรศัพท์ 073288156


ลอบ บุญเส้ง
บ้านบุเกะคละ

โทรศัพท์ 073361504


อิรฟาน อาบู
บ้านบุเกะคละ

โทรศัพท์ 073361504


อิรฟาน อาบู
บ้านบุเกะคละ

โทรศัพท์ 073361504


อิรฟาน อาบู
บ้านบุเกะคละ

โทรศัพท์ 073361504


เชาวณีย์ สุวรรณมณี
นิบงชนูปถัมภ์

โทรศัพท์ 073212255


เชาวณีย์ สุวรรณมณี
นิบงชนูปถัมภ์

โทรศัพท์ 073212255


ฐปกรณ์ หน่อศรี
นิบงชนูปถัมภ์

โทรศัพท์ 073212255


นางสาหานิ สาและ
บ้านเบอเส้ง

โทรศัพท์ 073274489


นางอาทิตยา เจ๊ะเต๊ะ
บ้านเบอเส้ง

โทรศัพท์ 073274489


สุวรรณา มณีโชติ
บ้านท่าสาป

โทรศัพท์ 073253187


นายสุกรี แวหะมะ
บ้านท่าสาป

โทรศัพท์ 073253187


สุวรรณา มณีโชติ
บ้านท่าสาป

โทรศัพท์ 073253187


ซูรียา หะยีสาและ
บ้านลิมุด (บุญชอบ สาครินทร์)

โทรศัพท์ 073253244


นางสาวรอมียะห์ นิมุ
บ้านสาคอ

โทรศัพท์ 073270119


ยูไนน๊ะ มาโซ
บ้านบาโด

โทรศัพท์ 073270128


นางรุ่งนภา ทองโรย
บ้านยุโป (รุ่งวิทยา)

โทรศัพท์ 073270115


ศุภลักษณา ศรีคง
บ้านยุโป (รุ่งวิทยา)

โทรศัพท์ 073270115


supaluksana srikong
บ้านยุโป (รุ่งวิทยา)

โทรศัพท์ 073270115


อุบลรัตน์ เจะกายอ
บ้านเบญญา

โทรศัพท์ 073370040


จีรวัตร ป.ปาน
บ้านตาเซะ

โทรศัพท์ 073370256


อาหมัด บิลลาเต๊ะ
บ้านตาเซะ

โทรศัพท์ 073370256


อาหมัด บิลลาเต๊ะ
บ้านตาเซะ

โทรศัพท์ 073370256


พิตตือเร๊าะ เปาะสา
บ้านคลองทราย

โทรศัพท์ 0897380799


แวดะ แวอูเซ็ง
บ้านคลองทราย

โทรศัพท์ 0897380799


นริสรา หะยีอาซา
ศรีพัฒนาราม

โทรศัพท์ 073229011


ต่วนจันทิมา ปาแซ
ศรีพัฒนาราม

โทรศัพท์ 073229011


ต่วนจันทิมา ปาแซ
ศรีพัฒนาราม

โทรศัพท์ 073229011


นางสาวนิธิมา โยธาทิพย์
ศรีพัฒนาราม

โทรศัพท์ 073229011


สุภาณี ชนะสงคราม
วังธราธิปวิทยา

โทรศัพท์ 073229012


wiladda kimkaew
วัดชมพูสถิต

โทรศัพท์ 073206759


นางสาวบุหลัน มรรคาเขต
บ้านทุ่งเหรียง

โทรศัพท์


วิพัฒน์ แทนบุญ
บ้านทุ่งเหรียง

โทรศัพท์


วิพัฒน์ แทนบุญ
บ้านทุ่งเหรียง

โทรศัพท์


พงษ์ลดา สารัส
วัดลำพะยา

โทรศัพท์ 073252514


นางสาวมูรียานี เจะแซ
บ้านต้นหยี

โทรศัพท์ 073252542


นายนูรไอมาน ฮิแต
บ้านต้นหยี

โทรศัพท์ 073252542


วิลาวัลย์ ไชยลำยา
บ้านเหนือ (วัดลำพะยา 2)

โทรศัพท์ 073252541


นันท์สินี ตัณฑ์ศิริ
บ้านเหนือ (วัดลำพะยา 2)

โทรศัพท์ 073252541


มะสือกรี หะยีสาและ
บ้านบาตัน (ฟรอยด์รอสอนุสรณ์)

โทรศัพท์ 073376735


นางสาวรอกีเย๊าะ สุหลง
บ้านตาโละ

โทรศัพท์ 073376761


รอกีเย๊าะ สุหลง
บ้านตาโละ

โทรศัพท์ 073376761


กอมารียะห์ ลังสารี
บ้านตาโละ

โทรศัพท์ 073376761


นายอารอฟัต เจะหะ
บ้านปอเยาะ

โทรศัพท์ 073252543


นางรัชดา แดงโกเมน
บ้านปอเยาะ

โทรศัพท์ 073252543


อับดุลรอซะ สะตี
บ้านปอเยาะ

โทรศัพท์ 073252543


นายดนุพล พรประสิทธิ์
บ้านตลาดลำใหม่

โทรศัพท์ 073252515


นายสมโชค ป.ปาน
บ้านทุ่งคา

โทรศัพท์ 073229396


นายสมโชค ป.ปาน
บ้านทุ่งคา

โทรศัพท์ 073229396


เพ็ญนภา แก้วเกาะสบ้า
วัดลำใหม่

โทรศัพท์ 073252696


นุชรี นาครอด
บ้านพร่อน

โทรศัพท์ 073252660


อุรา แก้ววิชิต
บ้านพร่อน

โทรศัพท์ 073252660


ซาร์ภูดี ตาเฮ
บ้านตาสา

โทรศัพท์ 073252516


ซาร์ภูดี ตาเฮ
บ้านตาสา

โทรศัพท์ 073252516


นางสาวซันยา บินตะสอน
บ้านจาหนัน

โทรศัพท์ 073223770


จรานัย หลุงชม
บ้านบุรินทร์ (บุญชอบ สาครินทร์)

โทรศัพท์ 073252605


นางสาวนุรีซัน มะหะจิ
บ้านป่าพ้อ

โทรศัพท์ 073229409


นายอาห์มัด สะมะลอ
บ้านไม้แก่น

โทรศัพท์ 073202512


นายอาห์มัด สะมะลอ
บ้านไม้แก่น

โทรศัพท์ 073202512


อับดุลฮาเล็ม สาแลแม
บ้านเกียรติ

โทรศัพท์ 073251219


นางไมนา สะนอ
บ้านกือแล

โทรศัพท์ 073229094


ซอลาวาตี เบนโน
บ้านกือแล

โทรศัพท์ 073229094


นางไมนา สะนอ
บ้านกือแล

โทรศัพท์ 073229094


รอฮีมะห์ มะลาซิง
บ้านกอตอตือระ

โทรศัพท์ 073216265


นายมูฮัมมะ กอวาอูตู
บ้านกอตอตือระ

โทรศัพท์ 073216265


นายมูฮัมมะ กอวาอูตู
บ้านกอตอตือระ

โทรศัพท์ 073216265


ซาวารา เซะบากอ
บ้านคูวอ

โทรศัพท์ 073216268


นางสาวรอฮีมะห์ มะลาซิง
บ้านคูวอ

โทรศัพท์ 073216268


อาีซีมาน อีแต
บ้านคูวอ

โทรศัพท์ 073216268


นิสากร อุดมเพ็ชร์
บ้านโต๊ะปาแก๊ะ

โทรศัพท์ 073371065


นิสากร อุดมเพ็ชร์
บ้านโต๊ะปาแก๊ะ

โทรศัพท์ 073371065


รอกายา ดามาแล
บ้านบูเกะจือฆา

โทรศัพท์ 073203240


นายสุรศักดิ์ แซ่ด่าน
บ้านวังพญา

โทรศัพท์ 073216853


อดิศักดิ์ สะแต
บ้านอูเป๊าะ

โทรศัพท์ 073229060


นางสากีนะห์ บอซู
บ้านปงตา

โทรศัพท์ 0864805215


นางสาวแวสะแลฮะ ดาโอ๊ะ
บ้านเจาะบือแม

โทรศัพท์ 073299904


นายอารีฟ สาเมาะ
บ้านมาแฮ

โทรศัพท์ 073201761


นายอารีฟ สาเมาะ
บ้านมาแฮ

โทรศัพท์ 073201761


นางสาวไอณี ดาวาลี
บ้านบือมัง

โทรศัพท์ 073216301


นางพารีด๊ะ เซ็งมาดี
ธารแร่

โทรศัพท์ 073201764


นางพารีด๊ะ เซ็งมาดี
ธารแร่

โทรศัพท์ 073201764


นางพารีด๊ะ เซ็งมาดี
ธารแร่

โทรศัพท์ 073201764


นาย นายารี วาอายีตา
บ้านกาลอ

โทรศัพท์ 073372058


นายนิเป็น นิมะ
บ้านตะโละ

โทรศัพท์ 073360515


รอสนี การีอูมา
บ้านยะต๊ะ

โทรศัพท์ 073216354


นายมะรอซือลี หะยีสะมะแอ
คีรีบูรวัฒนา

โทรศัพท์ 073229271


นางปวันรัตน์ อาจหาญ
บ้านรามัน

โทรศัพท์ 073295169


farida wankama
บ้านบือยอง

โทรศัพท์ 073295170


ญัดวาร์ ยามู
บ้านบือยอง

โทรศัพท์ 073295170


Ratchada Angkatalaporn
บ้านพอแม็ง

โทรศัพท์ 073295553


รัชดา อังคะตะลาพร
บ้านพอแม็ง

โทรศัพท์ 073295553


นางสาวรัชดา อังคะตะลาพร
โรงเรียนบ้านพอแม็ง

โทรศัพท์ 073295553


นางสาวอาซีหย๊ะ ตอแลมา
พัฒนาบาลอ

โทรศัพท์ 073295265


ฮาเซ็ง ยิงทา
บ้านละแอ

โทรศัพท์ 073219608


นางนุรใอมา ตอแลมา
บ้านปูลัย

โทรศัพท์ 073262072


มูหำมัดหิมบัน ดอฆอมูเซ๊ะ
บ้านปูลัย

โทรศัพท์ 073262072


นางรอกีเย๊าะ โต๊ะตาหยง
บ้านสะโต

โทรศัพท์ 073254181


คอรีเย๊าะ มะลี
บ้านจำปูน

โทรศัพท์ 0733600700


รัตน์ติยา เกปัน
บ้านโกตาบารู

โทรศัพท์ 073251295


มุจลินท์ หมัดเร๊าะ
บ้านนาเตย

โทรศัพท์ 073251401


นายอนุวัตร จันทรกรานต์
บ้านยือโระ

โทรศัพท์ 073251394


จินดาวรรณ ยูโซ๊ะ
บ้านบาโงย

โทรศัพท์ 073251374


มาริสา มาสาระกามา
บ้านอาเหอูโต๊ะ

โทรศัพท์ 073216355


นิกัสมา เกาะกลาง
บ้านกาลูปัง

โทรศัพท์ 073251294


เกียรติ มันนะรัตน์
บ้านกาลูปัง

โทรศัพท์ 073251294


นิภา พินิจวัจนะวงศ์
บ้านกาดือแป

โทรศัพท์ 015416468


ซัมสูดิง กอวาอูตู
บ้านกาดือแป

โทรศัพท์ 015416468


นางรอซือเมาะ เบ็ญนา
บ้านบือดองพัฒนา

โทรศัพท์ 073229082


Rukman Mololoh
บ้านบือดองพัฒนา

โทรศัพท์ 073229082


รอซือเมาะ เบ็ญนา
บ้านบือดองพัฒนา

โทรศัพท์ 073229082


ชวลิต สุหลง
บ้านจะรังตาดงมิตรภาพที่ 175

โทรศัพท์ 073371852


นางชาลิณี เกื้อพะระ
วัดรังสิตาวาส

โทรศัพท์ 073273144


นางชาลิณี เกื้อพะระ
วัดรังสิตาวาส

โทรศัพท์ 073273144


ยุทธนา เท่งประกิจ
วัดรังสิตาวาส

โทรศัพท์ 073273144


พีรภัทรณ์ นวภัทรวงศ์
บ้านโต๊ะพราน

โทรศัพท์ 073273056


คอรีเย๊าะ มะมิง
บ้านโต๊ะพราน

โทรศัพท์ 073273056


ฮานีซ๊ะ หะดีมอ
บ้านโต๊ะพราน

โทรศัพท์ 073273056


สายใหม หนูดำ
บ้านโต๊ะพราน

โทรศัพท์ 073273056


พีรภัทรณ์ นวภัทรวงศ์
บ้านโต๊ะพราน

โทรศัพท์ 073273056


อารีนีย์ ลาเต๊ะ
บ้านพรุ

โทรศัพท์ 073229103


narisa mapeeyoh
บ้านพรุ

โทรศัพท์ 073229103


อานีซะ หะยีสาและ
บ้านพรุ

โทรศัพท์ 073229103


น.ส.แวฟาตีเม๊าะ แวดาราแม
บ้านบูเกะบือราแง

โทรศัพท์ 073201021


นูรียาน มะสาเสง
บ้านตะโละสดาร์

โทรศัพท์ 073229130


มูรณี สามะ
บ้านกือเม็ง

โทรศัพท์


มูรณี สามะ
บ้านกือเม็ง

โทรศัพท์


ฮานีบะห์ เจ๊ะเล๊าะ
บ้านตะโละหะลอ

โทรศัพท์ 073295521


นางสาวมินทร์วดี มะสีละ
บ้านปาดาฮัน

โทรศัพท์ 073360519


นางสาวพัตตู สาและเร๊ะ
บ้านปาดาฮัน

โทรศัพท์ 073360519


นายอุสมาน อาแซ
บ้านบึงน้ำใส

โทรศัพท์ 073201812


ฟัฎลี แนโม
บ้านต้นแซะ

โทรศัพท์ 073201819


นายธีรพงษ์ สำเร
บ้านบือเล็ง

โทรศัพท์ 073229208


นายธีรพงษ์ สำเร
บ้านบือเล็ง

โทรศัพท์ 073229208


นุรมา อาบู
บ้านจะกว๊ะ

โทรศัพท์ 073360621


นางสาวไซตง สะอะ
บ้านกำปงบือแน

โทรศัพท์ 073360615


ซูฮานา ปาทาน
คุรุประชาสรรค์

โทรศัพท์ 073494082


nurnah hatama
บ้านปาแตรายอ

โทรศัพท์ 073229147


นางสาวรอหานี อับดุลเลาะ
บ้านปาแตรายอ

โทรศัพท์ 073229147


ซัมซอรี มาโซ
บ้านแหลมทราย

โทรศัพท์ 073229072


นายมาหามะซูกีพลี ซิมา
บ้านพะปูเงาะ

โทรศัพท์ 073201287


นางสาวรอสีด๊ะ สอและ
บ้านเกะรอ

โทรศัพท์ 073216267


muhammad sama
บ้านกรงปินัง

โทรศัพท์ 073238127


ploypailin limpongpan
บ้านตะโละซูแม

โทรศัพท์ 073238118


นางซูไหลา ตายาลา
บ้านลือมุ

โทรศัพท์ 073238378


อาซมิง วามะ
บ้านลือมุ

โทรศัพท์ 073238378


malavee waekaji
บ้านกูวา

โทรศัพท์ 0864803618


มารีนา บินอับดุลลา
บ้านแบหอ

โทรศัพท์ 073219601


เพียงตะวัน พงศ์สิงห์
บ้านสะเอะ

โทรศัพท์ 073238205


มะสอและ ดอเลาะอาลี
บ้านสะเอะใน

โทรศัพท์ 073238247


กามีล๊ะ มะแซ
สันติวิทยา

โทรศัพท์ 073219702


มลธิชา กันหาพาลา
บ้านปุโรง

โทรศัพท์ 073201190


นางบัลกิส บิณอูมาร์
บ้านโฉลง

โทรศัพท์ 073238963


นางนารีมาลย์ หงะหงอ
บ้านโฉลง

โทรศัพท์ 073238963


นางนารีมาลย์ หงะหงอ
บ้านโฉลง

โทรศัพท์ 073238963

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
@Copyright2013 : DATA CMS v.05.56 Developed By Sumphan Phanphim : ITEC Nongkhai2