ยินดีต้อนรับ

รายชื่อเจ้าหน้าที่

[งานข้อมูลสารสนเทศโรงเรียน] [งานข้อมูลเขตพื้นที่]
นายสุกรี สาแล๊ะ
บ้านบันนังบูโย

โทรศัพท์ 073372254


parinya suksesai
บ้านกะตูปะ

โทรศัพท์ 073201044


อีมีเลีย หะยีแยนา
ประชาอุทิศ

โทรศัพท์ 073218000


วรรณี ไชยลาภ
บ้านพงยือไร

โทรศัพท์ 073274490


เครือวัลย์ หัวเพชร
บ้านพงยือไร

โทรศัพท์ 073274490


เครือวัลย์ หัวเพชร
บ้านพงยือไร

โทรศัพท์ 073274490


นางสาวซารีนา หะรง
ไทยรัฐวิทยา 24 (บาโงยบาแด)

โทรศัพท์ 073361116


นิศารัตน์ แอหมอ
สามแยกบ้านเนียง (สิทธิพันธ์อนุกูล)

โทรศัพท์ 073-362404


นพคุณ บุญมาศ
สลากกินแบ่งสงเคราะห์ 134

โทรศัพท์ 073253357


ทองใบ บุญคำกุล
บ้านไทรงาม

โทรศัพท์ 073201102


นูรีต้า ยามา
บ้านไทรงาม

โทรศัพท์ 073201102


ทองใบ บุญคำกุล
บ้านไทรงาม

โทรศัพท์ 073201102


ฮานูนี สมอดียอ
คุรุชนพัฒนา

โทรศัพท์ 0864802429


อิบรอฮีม บาสอสิดิก บาสอสิดิก
คุรุชนพัฒนา

โทรศัพท์ 0864802429


นพคุณ บุญมาศ
วัดหน้าถ้ำ (พุทธไสยานุสรณ์)

โทรศัพท์ 073253400


นางสาวพาตีเส๊าะ สะตี
บ้านบันนังลูวา

โทรศัพท์ 073253319


สะรีั สาแล๊ะ
บ้านถ้ำศิลป์

โทรศัพท์ 073253319


นูรซารีราห์ สะมะแอ
บ้านปาโจ

โทรศัพท์ 073265603


รัตน์อินพร ขวัญนงค์รัก
บ้านปาโจ

โทรศัพท์ 073265603


นายพรรภิพงษ์ ชนะสงคราม
บ้านยะลา

โทรศัพท์ 073265529


นายอัสฮาร์ บาฮอ
บ้านยะลา

โทรศัพท์ 073265529


นายคุปตพงศ์ หนูประสงค์
อนุบาลยะลา

โทรศัพท์ 073212790


เกรียงศักดิ์ ทองเป็นเพ็ชร
อนุบาลยะลา

โทรศัพท์ 073212790


นางสาวรูกาซา ซา
บ้านนิบงพัฒนา

โทรศัพท์ 073202250


ชฎาธาร หมานสะยะ
บ้านนิบงพัฒนา

โทรศัพท์ 073202250


นางสาวรูกาซา ซา
บ้านนิบงพัฒนา

โทรศัพท์ 073202250


รอมล๊ะ คะแม
บ้านธารน้ำผึ้ง

โทรศัพท์


จงกล หนูเหลือง
บ้านรั้วตะวัน

โทรศัพท์ 073361547


นายวินัย มะดารี
บ้านจือนือแร

โทรศัพท์ 073288127


วินัย มะดารี
บ้านจือนือแร

โทรศัพท์ 073288127


นางนิชา ธรรมสะโร
บ้านบุดี

โทรศัพท์ 073299536


นางนิชา ธรรมสะโร
บ้านบุดี

โทรศัพท์ 073299536


ลอบ บุญเส้ง
บ้านบุเกะคละ

โทรศัพท์ 073361504


อิรฟาน อาบู
บ้านบุเกะคละ

โทรศัพท์ 073361504


อิรฟาน อาบู
บ้านบุเกะคละ

โทรศัพท์ 073361504


อิรฟาน อาบู
บ้านบุเกะคละ

โทรศัพท์ 073361504


เชาวณีย์ สุวรรณมณี
นิบงชนูปถัมภ์

โทรศัพท์ 073212255


วนิดา อ้าสะกะละ
นิบงชนูปถัมภ์

โทรศัพท์ 073212255


ฐปกรณ์ หน่อศรี
นิบงชนูปถัมภ์

โทรศัพท์ 073212255


กมลภพ คงเส้ง
นิบงชนูปถัมภ์

โทรศัพท์ 073212255


นางสาหานิ สาและ
บ้านเบอเส้ง

โทรศัพท์ 073274489


นางอาทิตยา เจ๊ะเต๊ะ
บ้านเบอเส้ง

โทรศัพท์ 073274489


นูรียะห์ กาเกาะ
บ้านท่าสาป

โทรศัพท์ 073253187


นายสุกรี แวหะมะ
บ้านท่าสาป

โทรศัพท์ 073253187


สุวรรณา มณีโชติ
บ้านท่าสาป

โทรศัพท์ 073253187


ดุสิต อาแล
บ้านท่าสาป

โทรศัพท์ 073253187


ซูรียา หะยีสาและ
บ้านลิมุด (บุญชอบ สาครินทร์)

โทรศัพท์ 073253244


นางสาวนูรีซัน อุเซ้ง
บ้านสาคอ

โทรศัพท์ 073270119


นางสาวนัสรีน จาหลง
บ้านสาคอ

โทรศัพท์ 073270119


ยูไนน๊ะ มาโซ
บ้านบาโด

โทรศัพท์ 073270128


ซาเรฮะห์ มอลอ
บ้านบาโด

โทรศัพท์ 073270128


นางสาววรรณิศา แก้วนุ้ย
บ้านยุโป (รุ่งวิทยา)

โทรศัพท์ 073270115


ศุภลักษณา ศรีคง
บ้านยุโป (รุ่งวิทยา)

โทรศัพท์ 073270115


supaluksana srikong
บ้านยุโป (รุ่งวิทยา)

โทรศัพท์ 073270115


อุบลรัตน์ เจะกายอ
บ้านเบญญา

โทรศัพท์ 073370040


จีรวัตร ป.ปาน
บ้านตาเซะ

โทรศัพท์ 073370256


อาหมัด บิลลาเต๊ะ
บ้านตาเซะ

โทรศัพท์ 073370256


อาหมัด บิลลาเต๊ะ
บ้านตาเซะ

โทรศัพท์ 073370256


สมถวิล สมิงแก้ว
บ้านคลองทราย

โทรศัพท์ 073361459


พรศิร บุญรอด
บ้านคลองทราย

โทรศัพท์ 073361459


นางต่วนจันทิมา ปาแซ
ศรีพัฒนาราม

โทรศัพท์ 073229011


ต่วนจันทิมา ปาแซ
ศรีพัฒนาราม

โทรศัพท์ 073229011


สุภาณี ชนะสงคราม
วังธราธิปวิทยา

โทรศัพท์


wiladda kimkaew
วัดชมพูสถิต

โทรศัพท์ 073206759


นางสาวนูรีซัน สะมะ
บ้านทุ่งเหรียง

โทรศัพท์ 073299964


วิพัฒน์ แทนบุญ
บ้านทุ่งเหรียง

โทรศัพท์ 073299964


วิพัฒน์ แทนบุญ
บ้านทุ่งเหรียง

โทรศัพท์ 073299964


พงษ์ลดา สารัส
วัดลำพะยา

โทรศัพท์ 073252514


นายสาการียา บาเน็ง
บ้านต้นหยี

โทรศัพท์ 073252542


นายนูรไอมาน ฮิแต
บ้านต้นหยี

โทรศัพท์ 073252542


วิลาวัลย์ ไชยลำยา
บ้านเหนือ (วัดลำพะยา 2)

โทรศัพท์ 073252541


นันท์สินี ตัณฑ์ศิริ
บ้านเหนือ (วัดลำพะยา 2)

โทรศัพท์ 073252541


มะสือกรี หะยีสาและ
บ้านบาตัน (ฟรอยด์รอสอนุสรณ์)

โทรศัพท์ 073376735


นางสาวรอกีเย๊าะ สุหลง
บ้านตาโละ

โทรศัพท์ 073376761


รอกีเย๊าะ สุหลง
บ้านตาโละ

โทรศัพท์ 073376761


กอมารียะห์ ลังสารี
บ้านตาโละ

โทรศัพท์ 073376761


นายอารอฟัต เจะหะ
บ้านปอเยาะ

โทรศัพท์ 073252543


นางรัชดา แดงโกเมน
บ้านปอเยาะ

โทรศัพท์ 073252543


อับดุลรอซะ สะตี
บ้านปอเยาะ

โทรศัพท์ 073252543


นายดนุพล พรประสิทธิ์
บ้านตลาดลำใหม่

โทรศัพท์ 073252515


รุสนี ดอมะ
บ้านตลาดลำใหม่

โทรศัพท์ 073252515


แฮนรี่ หวังหมัด
บ้านตลาดลำใหม่

โทรศัพท์ 073252515


นายสุรศักดิ์ แซ่ด่าน
บ้านทุ่งคา

โทรศัพท์


เพ็ญนภา แก้วเกาะสบ้า
วัดลำใหม่

โทรศัพท์ 073252696


นุชรี หมาดโหยด
บ้านพร่อน

โทรศัพท์ 073252660


อุรา แก้ววิชิต
บ้านพร่อน

โทรศัพท์ 073252660


ซาร์ภูดี ตาเฮ
บ้านตาสา

โทรศัพท์ 073252516


ซาร์ภูดี ตาเฮ
บ้านตาสา

โทรศัพท์ 073252516


ซาปูเราะ สานิ
บ้านตาสา

โทรศัพท์ 073252516


สุไลมาน แลเม๊าะ
บ้านจาหนัน

โทรศัพท์ 073223770


นางสาวซันยา บินตะสอน
บ้านจาหนัน

โทรศัพท์ 073223770


นางสาวอลิยา บือราเฮง
บ้านจาหนัน

โทรศัพท์ 073223770


จรานัย หลุงชม
บ้านบุรินทร์ (บุญชอบ สาครินทร์)

โทรศัพท์ 073252605


นางสาวนุรีซัน มะหะจิ
บ้านป่าพ้อ

โทรศัพท์ 073363505


นายอาห์มัด สะมะลอ
บ้านไม้แก่น

โทรศัพท์ 073-202512


นายอาห์มัด สะมะลอ
บ้านไม้แก่น

โทรศัพท์ 073-202512


อาห์มัด สะมะลอ
บ้านไม้แก่น

โทรศัพท์ 073-202512


อับดุลฮาเล็ม สาแลแม
บ้านเกียรติ

โทรศัพท์ 073251219


ซอลาวาตี เบนโน
บ้านกือแล

โทรศัพท์ -


อิฟฟาน สมอดียอ
บ้านกือแล

โทรศัพท์ -


รอฮีมะห์ มะลาซิง
บ้านกอตอตือระ

โทรศัพท์ 073216265


นายมูฮัมมะ กอวาอูตู
บ้านกอตอตือระ

โทรศัพท์ 073216265


นายมูฮัมหมัด กอวาอูตู
บ้านกอตอตือระ

โทรศัพท์ 073216265


รอฮีมะห์ มะลาซิง
บ้านคูวอ

โทรศัพท์ 073370476


นางสาวพาตีฮา สามะแม
บ้านคูวอ

โทรศัพท์ 073370476


อาีซีมาน อีแต
บ้านคูวอ

โทรศัพท์ 073370476


นูรีลา อูมาร์
บ้านโต๊ะปาแก๊ะ

โทรศัพท์ 073371065


นิสากร อุดมเพ็ชร์
บ้านโต๊ะปาแก๊ะ

โทรศัพท์ 073371065


พีรภัทรณ์ นวภัทรวงศ์
บ้านโต๊ะปาแก๊ะ

โทรศัพท์ 073371065


รอกายา ดามาแล
บ้านบูเกะจือฆา

โทรศัพท์ 073203240


อาตียะห์ โต๊ะตาหยง
บ้านบูเกะจือฆา

โทรศัพท์ 073203240


นางกิสตินา จารง
บ้านวังพญา

โทรศัพท์ -


อดิศักดิ์ สะแต
บ้านอูเป๊าะ

โทรศัพท์ 073229060


นางสารีย๊ะ ยาหะแม
บ้านปงตา

โทรศัพท์ 0864805215


สากีนะห์ บอซู
บ้านปงตา

โทรศัพท์ 0864805215


หุสนัน เจ๊ะเตะ
บ้านปงตา

โทรศัพท์ 0864805215


นางสาวแวสะแลฮะ ดาโอ๊ะ
บ้านเจาะบือแม

โทรศัพท์ 073299904


นายอารีฟ สาเมาะ
บ้านมาแฮ

โทรศัพท์ 073201761


นายอารีฟ สาเมาะ
บ้านมาแฮ

โทรศัพท์ 073201761


มะรอมือลี แวหามะ
บ้านบือมัง

โทรศัพท์ 073216301


นางสาวไอณี ดาวาลี
บ้านบือมัง

โทรศัพท์ 073216301


นางสาวนูรียะฮ์ แวอาลี
ธารแร่

โทรศัพท์ 073201764


นางพารีด๊ะ เซ็งมาดี
ธารแร่

โทรศัพท์ 073201764


นางพารีด๊ะ เซ็งมาดี
ธารแร่

โทรศัพท์ 073201764


นาย นายารี วาอายีตา
บ้านกาลอ

โทรศัพท์ 073372058


ปิ่นพงษ์ เบญจมนัสกุล
บ้านกาลอ

โทรศัพท์ 073372058


ปิ่นพงษ์ เบญจมนัสกุล
บ้านกาลอ

โทรศัพท์ 073372058


นายนิเป็น นิมะ
บ้านตะโละ

โทรศัพท์ 073360515


รอสนี การี
บ้านยะต๊ะ

โทรศัพท์


นายมะรอซือลี หะยีสะมะแอ
คีรีบูรวัฒนา

โทรศัพท์ 073229271


นางสาวรอมล๊ะ สมาด
บ้านรามัน

โทรศัพท์ 073295169


farida wankama
บ้านบือยอง

โทรศัพท์ 073204812


ญัดวาร์ ยามู
บ้านบือยอง

โทรศัพท์ 073204812


Ratchada Angkatalaporn
บ้านพอแม็ง

โทรศัพท์ 073295553


รัชดา อังคะตะลาพร
บ้านพอแม็ง

โทรศัพท์ 073295553


นางสาวไซนับ เจ๊ะแว
โรงเรียนบ้านพอแม็ง

โทรศัพท์ 073295553


นายอัซนัน บูงอสายู
พัฒนาบาลอ

โทรศัพท์ 073295265


อีซัน ตอแลมา
พัฒนาบาลอ

โทรศัพท์ 073295265


อัซนัน บูงอสายู
พัฒนาบาลอ

โทรศัพท์ 073295265


ฮาเซ็ง ยิงทา
บ้านละแอ

โทรศัพท์ 073219608


นางนุรใอมา ตอแลมา
บ้านปูลัย

โทรศัพท์ 073262072


มูหำมัดหิมบัน ดอฆอมูเซ๊ะ
บ้านปูลัย

โทรศัพท์ 073262072


นางรอกีเย๊าะ โต๊ะตาหยง
บ้านสะโต

โทรศัพท์ -


คอรีเย๊าะ มะลี
บ้านจำปูน

โทรศัพท์ 073360700


รัตน์ติยา เกปัน
บ้านโกตาบารู

โทรศัพท์ 073251295


อับดุลฮาฟิต ดอเล๊าะ
บ้านโกตาบารู

โทรศัพท์ 073251295


จิราพร มกรเจริญมงคล
บ้านนาเตย

โทรศัพท์ 073251401


นางสาวรอมือละ เยงยูนอ
บ้านยือโระ

โทรศัพท์ 073251394


นางสมบูรณ์ จันทร์ศรี
บ้านยือโระ

โทรศัพท์ 073251394


จินดาวรรณ ยูโซ๊ะ
บ้านบาโงย

โทรศัพท์ 073251374


มาริสา มาสาระกามา
บ้านอาเหอูโต๊ะ

โทรศัพท์ 073216355


นิกัสมา เกาะกลาง
บ้านกาลูปัง

โทรศัพท์ 073251294


เกียรติ มันนะรัตน์
บ้านกาลูปัง

โทรศัพท์ 073251294


นิภา พินิจวัจนะวงศ์
บ้านกาดือแป

โทรศัพท์ 0848616137


ซัมสูดิง กอวาอูตู
บ้านกาดือแป

โทรศัพท์ 0848616137


นางรอซือเมาะ เบ็ญนา
บ้านบือดองพัฒนา

โทรศัพท์ 073201013


Rukman Mololoh
บ้านบือดองพัฒนา

โทรศัพท์ 073201013


รอซือเมาะ เบ็ญนา
บ้านบือดองพัฒนา

โทรศัพท์ 073201013


ชวลิต สุหลง
บ้านจะรังตาดงมิตรภาพที่ 175

โทรศัพท์ 073371852


ซูฮัยมี สะมะ
บ้านจะรังตาดงมิตรภาพที่ 175

โทรศัพท์ 073371852


นางชาลิณี เกื้อพะระ
วัดรังสิตาวาส

โทรศัพท์ 073273144


นางชาลิณี เกื้อพะระ
วัดรังสิตาวาส

โทรศัพท์ 073273144


ยุทธนา เท่งประกิจ
วัดรังสิตาวาส

โทรศัพท์ 073273144


คอรีเย๊าะ มะมิง
บ้านโต๊ะพราน

โทรศัพท์ 073299846


ฮานีซ๊ะ หะดีมอ
บ้านโต๊ะพราน

โทรศัพท์ 073299846


อารีนีย์ ลาเต๊ะ
บ้านพรุ

โทรศัพท์ 0735842373


narisa mapeeyoh
บ้านพรุ

โทรศัพท์ 0735842373


อานีซะ หะยีสาและ
บ้านพรุ

โทรศัพท์ 0735842373


นายมาหามะ ไดนาดะ
บ้านบูเกะบือราแง

โทรศัพท์ 073201021


นายมาหามะ ไดนาดะ
บ้านบูเกะบือราแง

โทรศัพท์ 073201021


นูรียาน มะสาเสง
บ้านตะโละสดาร์

โทรศัพท์ 073229130


มูรณี สามะ
บ้านกือเม็ง

โทรศัพท์


มูรณี สามะ
บ้านกือเม็ง

โทรศัพท์


ฮานีบะห์ เจ๊ะเล๊าะ
บ้านตะโละหะลอ

โทรศัพท์ 073204069


นางสาวพัตตู สาและเร๊ะ
บ้านปาดาฮัน

โทรศัพท์ 073360519


นางสาวพัตตู สาและเร๊ะ
บ้านปาดาฮัน

โทรศัพท์ 073360519


นายอุสมาน อาแซ
บ้านบึงน้ำใส

โทรศัพท์ 073201812


อัสมิง สะยะมิง
บ้านต้นแซะ

โทรศัพท์ 073201819


วารียา หวัดแท่น
บ้านต้นแซะ

โทรศัพท์ 073201819


นายธีรพงษ์ สำเร
บ้านบือเล็ง

โทรศัพท์ 073229208


นายอีดีฮัมดีซาตีรี หะยีนอ
บ้านบือเล็ง

โทรศัพท์ 073229208


นุรมา อาบู
บ้านจะกว๊ะ

โทรศัพท์ 073360621


นางสาวไซตง สะอะ
บ้านกำปงบือแน

โทรศัพท์ 073360612


การีหม๊ะ หะยีอาซา
คุรุประชาสรรค์

โทรศัพท์ 073494082


Nurnah Hatama
บ้านปาแตรายอ

โทรศัพท์ 073229147


นางสาวรอหานี อับดุลเลาะ
บ้านปาแตรายอ

โทรศัพท์ 073229147


นูไอนี สาแมปาแต
บ้านปาแตรายอ

โทรศัพท์ 073229147


ซัมซอรี มาโซ
บ้านแหลมทราย

โทรศัพท์ 073229072


นายมาหามะซูกีพลี ซิมา
บ้านพะปูเงาะ

โทรศัพท์ 073201287


นางสาวกูวรรณโซเฟีย ลอ
บ้านพะปูเงาะ

โทรศัพท์ 073201287


นางสาวรอสีด๊ะ สอและ
บ้านเกะรอ

โทรศัพท์ 073720684


muhammad sama
บ้านกรงปินัง

โทรศัพท์ 073238127


ploypailin limpongpan
บ้านตะโละซูแม

โทรศัพท์ 073238118


ซูลวัยนี สาแม
บ้านตะโละซูแม

โทรศัพท์ 073238118


นางซูไหลา ตายาลา
บ้านลือมุ

โทรศัพท์


อาซมิง วามะ
บ้านลือมุ

โทรศัพท์


malavee waekaji
บ้านกูวา

โทรศัพท์ 0864803618


มูฮัมมัด มาฮะ
บ้านแบหอ

โทรศัพท์ 073219601


มูณีย์รอฮ มะลาเฮง
บ้านสะเอะ

โทรศัพท์ 073238205


มะสอและ ดอเลาะอาลี
บ้านสะเอะใน

โทรศัพท์ 073238247


นภสร ศรีหาวงศ์
สันติวิทยา

โทรศัพท์ 073219702


รูซียะห์ แวสอเฮาะ
บ้านปุโรง

โทรศัพท์ 073201190


นางบัลกิส บิณอูมาร์
บ้านโฉลง

โทรศัพท์ 073238963


นางนารีมาลย์ หงะหงอ
บ้านโฉลง

โทรศัพท์ 073238963


นางนารีมาลย์ หงะหงอ
บ้านโฉลง

โทรศัพท์ 073238963


ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน