ยินดีต้อนรับ

รายชื่อเจ้าหน้าที่

[งานข้อมูลสารสนเทศโรงเรียน] [งานข้อมูลเขตพื้นที่]
อับดุลการิม นิแวร์
บ้านสะหริ่ง

โทรศัพท์ 073538472


มูหามะสือลาม ตาเล๊ะ
บ้านโคกมือบามิตรภาพที่ 223

โทรศัพท์ 073539304


นางสาวเจ๊ะนาปีซ๊ะ แยนา
บ้านปลักปลา

โทรศัพท์ 073538156


วิชชุดา ดำกระเด็น
บ้านปะดะดอ

โทรศัพท์ 073538474


นางสาวซูลีตา สามะ
วัดเกษตรธิการาม

โทรศัพท์ 073538475


นางสาวซูลีตา สามะ
วัดเกษตรธิการาม

โทรศัพท์ 073538475


รุสนานี กูโน
บ้านแฆแบ๊ะ

โทรศัพท์ 073538222


นายวรวัฒน์ จันทร์คง
วัดโคกมะม่วง

โทรศัพท์ 073581910


อรอนงค์ หะยะมิน
วัดพระพุทธ

โทรศัพท์ 073583173


อุไรรัตน์ สุขใส
วัดฉัททันต์สนาน

โทรศัพท์ 073582953


นางอรภัค เทพเงิน
วัดฉัททันต์สนาน

โทรศัพท์ 073582953


นางอรภัค เทพเงิน
วัดฉัททันต์สนาน

โทรศัพท์ 073582953


อรชินันท์ พรหมเจียม
บ้านโคกงู

โทรศัพท์ 073539188


สมศักดิ์ สุขไชย
บ้านบางขุนทอง

โทรศัพท์ 073538289


นางสาวอัจฉรา นุ่นเกลี้ยง
วัดสิทธิสารประดิษฐ์

โทรศัพท์ 0862981339


นิรัชดา อาสาวะ
วัดชลธาราสิงเห(เสาร์ศึกษาคาร)

โทรศัพท์ 073581238


นายทนต์ รามแก้ว
บ้านตาบา

โทรศัพท์ 073642339


มูหามัดลุกมาน ดาโอ๊ะ
บ้านหัวคลอง

โทรศัพท์ 073581240


นูรีดา ดือเร๊ะ
วัดโคกมะเฟือง

โทรศัพท์


นายสะบูดี ดาเอ๊ะ
บ้านปูลาเจ๊ะมูดอ

โทรศัพท์ 073538458


นางปาซือนา รอเหะ
บ้านคลองตัน

โทรศัพท์ 073538477


ทวีป มุขแก้ว
บ้านศาลาใหม่

โทรศัพท์ 073641136


นายดนัย สันตวรกุล
วัดเกาะสวาด

โทรศัพท์ 073641110


อุมา บัวกิ่ง
วัดทรายขาว

โทรศัพท์ 073538313


นางณัชรานี สันตวรกุล
บ้านตอหลัง

โทรศัพท์ -


นายแวสุกรี มามะ
บ้านสะปอม

โทรศัพท์ 073538407


อิสมาแอ อาแวเลาะ
บ้านโคกยามู

โทรศัพท์ 073538213


นางสาวมารียานา มามุ
บ้านกูบู

โทรศัพท์ 073641044


รอฮานา มั่นศรัทธา
บ้านเกาะสะท้อน

โทรศัพท์ 073536070


นอรีเลียนา สือแม
บ้านศรีพงัน

โทรศัพท์ 073538480


นูรียา ลาเตะ
บ้านตะเหลี่ยง

โทรศัพท์ 073538488


หทัย ทองคุปต์
บ้านตะเหลี่ยง

โทรศัพท์ 073538488


นายชัยศักดิ์ บุญคง
บ้านปูยู

โทรศัพท์ 073538306


ลุกมาน หลงฮะ
บ้านปูยู

โทรศัพท์ 073538306


นางรัตนา บุญคง
บ้านปะลุกา

โทรศัพท์ 073538482


นางสาวนอร์ฟิตตรี บินเจะอาแว
บ้านสามแยก

โทรศัพท์ 073647500


นายสอรีส อารง
บ้านแขยง

โทรศัพท์ 073538666


ซูไฮมิง มูซอ
บ้านไม้ฝาด

โทรศัพท์ 073647544


นายสมพงศ์ บุบผาชาติ
บ้านศาลาอูมา

โทรศัพท์ 073551905


นายบาฮารี นาวี
บ้านตอออ

โทรศัพท์


สีตีอามีเนาะห์ อาลี
บ้านตอออ

โทรศัพท์


อาลาวี สะมะแอ
บ้านแว้ง

โทรศัพท์ 073659151


นางวนิดา นิอุมา
บ้านแอแว

โทรศัพท์ 0872895807


มารีนี สาเมาะ
บ้านตือมายู

โทรศัพท์ -


มาเรียม เจ๊ะเงาะ
เพลินพิศ

โทรศัพท์ 073538695


มาเรียม อูมาสะ
เพลินพิศ

โทรศัพท์ 073538695


นางแวนะห์ อับดุลมายิ
บ้านกูวา

โทรศัพท์ 073-530655


นางสาวนาสเราะห์ กีลีมอ
บ้านกูวา

โทรศัพท์ 073-530655


นายรุสลัน สุรินทร์
บ้านกรือซอ

โทรศัพท์ 073538673


นางซาตีปะห์ สตอปา
บ้านเจ๊ะเหม

โทรศัพท์ 073647933


นุร์อาซีกีน เจ๊ะอาแว
บ้านจะมาแกะ

โทรศัพท์ 073659175


ฮัมดี ยะปา
บ้านจะมาแกะ

โทรศัพท์ 073659175


นายสูไลมัน มะนอ
บ้านฆอเลาะทูวอ

โทรศัพท์


ชนิตา ขันทอง
บ้านบางขุด

โทรศัพท์ 073538679


ฮาบีบ๊ะ อาเดะมะ
บ้านยะหอ

โทรศัพท์ 073530944


นูรุดดีน สาและ
บ้านแม่ดง

โทรศัพท์ 073538685


วรรณี จิใจ
บ้านตอแล

โทรศัพท์ -


นางสาวโนรียะ บากา
บ้านตําเสาพัฒนา

โทรศัพท์ 073638608


นางซัยนะ สอนิ
บ้านตําเสาพัฒนา

โทรศัพท์ 073638608


นางสาวรอเมาะ อูมาร์
นิคมสร้างตนเองแว้ง

โทรศัพท์ 073584117


รอฮาดี ขาวบก
บ้านบูเกะตา

โทรศัพท์ 073586120


นายมูนีร เสาะเล๊าะ
บ้านบูเกะตา

โทรศัพท์ 073586120


ซูฮารี อูเซ็ง
นิคมสร้างตนเองแว้งสายโท2

โทรศัพท์ 073584182


วีรณา เอียดน้อย
บ้านนูโร๊ะ

โทรศัพท์ 073538690


นิดะห์ มะกอเซ็ง
บ้านเจ๊ะยอ

โทรศัพท์ 073586199


จักรินทร์ คุณสุต
เทพประทาน(บ้านเจ๊ะเด็ง)

โทรศัพท์ -


นายชวลิต แดงเพ็ง
บ้านสุไหงโก-ลก

โทรศัพท์ 073611127


นารี สุกใส
บ้านสุไหงโก-ลก

โทรศัพท์ 073611127


มาซาลัช อุเซ็ง
บ้านซรายอ

โทรศัพท์ 073621729


นิซาฟวานา เจ๊ะอาแว
บ้านตือระ มิตรภาพที่ 172

โทรศัพท์ 082262469


สุชีรา พรหมภักดี
บ้านตือระ มิตรภาพที่ 172

โทรศัพท์ 082262469


นางไซนับ เจ๊ะโก๊ะ
บ้านลูโบ๊ะซามา

โทรศัพท์ 073630206


สุณิศา บินอีซอ
บ้านกวาลอซีรา

โทรศัพท์ 073538531


นางณัฐวรรณ เพ็ชรนิล
บ้านมือบา

โทรศัพท์ 073538521


นายอารีย์ หัสโส๊ะ
บ้านมูโนะ

โทรศัพท์ 073621101


นางสาวนูรีซา สาและ
บ้านปาดังยอ

โทรศัพท์ 073621163


นิไซบ๊ะ บินนิแว
บ้านลูโบะลือซง

โทรศัพท์ 073621161


นายอาทิตย์ การัมซอ
บ้านปูโป๊ะ

โทรศัพท์ 073621162


ภานุวัตร ดอเล๊าะ
บ้านลาแล

โทรศัพท์ 073538617


อานีซะ ดือราแม
บ้านลาแล

โทรศัพท์ 073538617


นายอุสมาน บินอูเซ็ง
บ้านโต๊ะเวาะ

โทรศัพท์ 073538618


นายเฉลิมพล นกต่อ
บ้านกูแบอีแก

โทรศัพท์ 073538491


สมใจ ลายหมู่
วัดประชุมชลธารา

โทรศัพท์ 073-653114


นางสาวซอแลฮา เจ๊ะแม
วัดประชุมชลธารา

โทรศัพท์ 073-653114


สมศักดิ์ แก้วสุกใส
วัดโบราณสถิตย์

โทรศัพท์ 073653346


สุจิตรา บุญให้
วัดประดิษฐ์บุปผา

โทรศัพท์ 073653069


สุยิงตาน์ หะยีมะเกะ
บ้านไอบาตู

โทรศัพท์ 073523165


นายจิตรพงศ์ ยะปา
บ้านไอบาตู

โทรศัพท์ 073523165


อาฟีนา บินอารง
บ้านบือราแง

โทรศัพท์ 073523163


คอยรุนนิซาอ์ มะ
บ้านบือราแง

โทรศัพท์ 073523163


ธิดา บกเขาแดง
บ้านโคกโก

โทรศัพท์


นายฟิกรี บีดิง
บ้านตลิ่งสูง

โทรศัพท์ 073538494


มูลกัน ฮาแวร์
ราชภักดี

โทรศัพท์ 073538498


วสันต์ เจ๊ะอาแซ
บ้านปะลุรู

โทรศัพท์ 073651710


นางพีอะห์ กระจ่างสุต
บ้านละหาน

โทรศัพท์ 073523164


จิรัชญา จิเหลา
บ้านละหาน

โทรศัพท์ 073523164


ไพศาล บุตรทอง
บ้านโคกตา

โทรศัพท์ 073651209


ยูในดีะ กุเวกามา
บ้านตาเซะใต้

โทรศัพท์ -


จริยา สุวรรณเขต
อิสลามบํารุง

โทรศัพท์ 073651210


อารมณ์ อ้อยหวาน
อิสลามบํารุง

โทรศัพท์ 073651210


นางรวีวรรณ พุฒทอง
บ้านตาเซะเหนือ

โทรศัพท์ -


นางสาวนูรีดา มะเย็ง
บ้านโผลง

โทรศัพท์ 0864917533


นายอาบูบากา ดือราแม
บ้านโต๊ะเด็ง

โทรศัพท์ 073538639


นายซุกัรนัย มูลลาวัล
บ้านสากอ

โทรศัพท์ 073653576


ฮาเซ็ง ดอเลาะ
บ้านกลูบี

โทรศัพท์ 073538629


ปลายฟ้า อมรรัตตกุล
บ้านจือแร

โทรศัพท์ 073653577


อานัส อีซอ
บ้านจือแร

โทรศัพท์ 073653577


สุชาติ ศิลปรัตน์
บ้านบอเกาะ

โทรศัพท์ 073651497


ไพโรจน์ หมีนหวัง
บ้านบอเกาะ

โทรศัพท์ 073651497


วันอับดุลเราะฮ์มาน วาโด
บ้านบาโงมาแย

โทรศัพท์ 073551915


สุนิดา แมทาลง
บ้านเปาะเจ๊ะเต็ง

โทรศัพท์ 073538645


นายอิสมาแอ อาแว
บ้านกาวะ

โทรศัพท์ 073538649


อังเดร ตะโละโก
บ้านกูวา

โทรศัพท์ 073538880


นางสายใหม ลิ่มวลี
บ้านสายะ

โทรศัพท์ 0816086473


นายอับดุลรอฮิม บินอูเซ็ง
บ้านสายะ

โทรศัพท์ 0816086473


นางสาวซอบีรอ ดือราโอะ
ไทยรัฐวิทยา 89 (บ้านโคกสยา)

โทรศัพท์ 073538563


พรรณวดี ศิริเนตร
บ้านปอเนาะ

โทรศัพท์ 073538868


นางสาวซารีนา เจ๊ะกอ
บ้านปอเนาะ

โทรศัพท์ 073538868


ฮาเซ็ม อาหะมะ
บ้านบาโงกือเต

โทรศัพท์ 073538654


นัสรุดดีน มามุ
บ้านตะโละบูเก๊ะ

โทรศัพท์


นางสาวปารีดะ ดือเล๊าะ
บ้านบาโงฮูมอ

โทรศัพท์ 073-645053


นอรีซัน อาแว
บ้านดอเฮะ

โทรศัพท์ 073538729


นางสาวไซนาบ มาแจ
สุคิริน

โทรศัพท์ 073656065


อาหามะ ยาเซาะ
นิคมพัฒนา2

โทรศัพท์ 0980627451


นางสุปรีดา บุญจุน
นิคมพัฒนา2

โทรศัพท์ 0980627451


นางมาดีย๊ะ เจ๊ะเลาะ
นิคมพัฒนา 4

โทรศัพท์ 0980705545


ธารีรัตน์ สุวรรณโณ
บ้านน้ำใส

โทรศัพท์


มารียะห์ สาและ
บ้านน้ำทุเรียน

โทรศัพท์ 0869616109


ฮายาตี สานูเด็ง
บ้านบาลูกายาอิง

โทรศัพท์ 073551830


รูซีตา บองอแม
บ้านร่วมใจ

โทรศัพท์ 073551909


นางรัตติมา มะ
นิคมพัฒนา5

โทรศัพท์ 073656209


วรรณภา วีระพงศ์
นิคมพัฒนา5

โทรศัพท์ 073656209


อาซาเดล บือราเฮง
นิคมพัฒนา6

โทรศัพท์ 073551652


อุทิศ แก้วกับทอง
นิคมพัฒนา7

โทรศัพท์


อรทัย อนันตณรงค์
นิคมพัฒนา9

โทรศัพท์ 089-8795776


นายฮัมดัน มาหามะ
นิคมพัฒนา10

โทรศัพท์ 0819572548


นางสาวมาดีฮะ อุมา
รักไทย

โทรศัพท์ 0968508120


นายนัฐวุฒิ เมืองจีน
บ้านภูเขาทอง

โทรศัพท์ 081-7675569


ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
Copyright2013 : DATA CMS v.05.56 พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ ITEC สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]