ยินดีต้อนรับ

รายชื่อเจ้าหน้าที่

[งานข้อมูลสารสนเทศโรงเรียน] [งานข้อมูลเขตพื้นที่]
อับดุลการิม นิแวร์
บ้านสะหริ่ง

โทรศัพท์ 073538472


มูหามะสือลาม ตาเล๊ะ
บ้านโคกมือบามิตรภาพที่ 223

โทรศัพท์ 073539304


นายตอปา อาแวแม
บ้านปลักปลา

โทรศัพท์ 073538156


อาฮามะ จิหมิ๊
บ้านปลักปลา

โทรศัพท์ 073538156


โสภนา ณ รังษี
บ้านปะดะดอ

โทรศัพท์ 073538474


นางสาวซูลีตา สามะ
วัดเกษตรธิการาม

โทรศัพท์ 073538475


นางสาวซูลีตา สามะ
วัดเกษตรธิการาม

โทรศัพท์ 073538475


รุสนานี กูโน
บ้านแฆแบ๊ะ

โทรศัพท์ 073538222


รุสนานี กูโน
บ้านแฆแบ๊ะ

โทรศัพท์ 073538222


นายวรวัฒน์ จันทร์คง
วัดโคกมะม่วง

โทรศัพท์ 073581910


อรอนงค์ หะยะมิน
วัดพระพุทธ

โทรศัพท์ 073583173


อุไรรัตน์ สุขใส
วัดฉัททันต์สนาน

โทรศัพท์ 073582953


นางอรภัค เทพเงิน
วัดฉัททันต์สนาน

โทรศัพท์ 073582953


นางอรภัค เทพเงิน
วัดฉัททันต์สนาน

โทรศัพท์ 073582953


อนงค์ ทองคุปต์
บ้านโคกงู

โทรศัพท์ 073539188


สมศักดิ์ สุขไชย
บ้านบางขุนทอง

โทรศัพท์ 073538289


somsak sukchai
บ้านบางขุนทอง

โทรศัพท์ 073538289


somsak sukchai
บ้านบางขุนทอง

โทรศัพท์ 073538289


นางสาวอัจฉรา นุ่นเกลี้ยง
วัดสิทธิสารประดิษฐ์

โทรศัพท์ 073538136


นิรัชดา อาสาวะ
วัดชลธาราสิงเห(เสาร์ศึกษาคาร)

โทรศัพท์ 073581238


นิรัชดา อาสาวะ
วัดชลธาราสิงเห(เสาร์ศึกษาคาร)

โทรศัพท์ 073581238


นายสุรเมศ อุดหลี
วัดชลธาราสิงเห(เสาร์ศึกษาคาร)

โทรศัพท์ 073581238


นางสาวปาณิสรา ซุ่นบก
บ้านตาบา

โทรศัพท์ 073642339


ปาณิสรา ซุ่นบก
บ้านตาบา

โทรศัพท์ 073642339


นายทนต์ รามแก้ว
บ้านตาบา

โทรศัพท์ 073642339


มูหามัดลุกมาน ดาโอ๊ะ
บ้านหัวคลอง

โทรศัพท์ 073581240


arthid khudpoi
บ้านหัวคลอง

โทรศัพท์ 073581240


นูรฮายา มีนา
วัดโคกมะเฟือง

โทรศัพท์ 073582088


นูรฮายา มีนา
วัดโคกมะเฟือง

โทรศัพท์ 073582088


นางสาวฆอบีเราะห์ ดอฮะ
บ้านปูลาเจ๊ะมูดอ

โทรศัพท์ 073538458


นางปาซือนา รอเหะ
บ้านคลองตัน

โทรศัพท์ 073538477


นางสาวนูรฮายาตี มะยูโซะ
บ้านศาลาใหม่

โทรศัพท์ 073641136


เอื้องฟ้า ทองจินดา
บ้านไพรวัน

โทรศัพท์ 073641042


somphon phengsai
บ้านไพรวัน

โทรศัพท์ 073641042


นายดนัย สันตวรกุล
วัดเกาะสวาด

โทรศัพท์ 073641110


อุมา บัวกิ่ง
วัดทรายขาว

โทรศัพท์ 073538313


นางณัชรานี สันตวรกุล
บ้านตอหลัง

โทรศัพท์ -


นางสาวอรุโณทัย อาศิรสิริวาณิช
บ้านสะปอม

โทรศัพท์ 073538407


สมโภช นิยมคง
บ้านโคกยามู

โทรศัพท์ 073538213


นายอนันต์ แก้วสำอางค์
บ้านกูบู

โทรศัพท์ 073641044


นัสรุดดีน มามุ
บ้านเกาะสะท้อน

โทรศัพท์ 073536070


นอรีเลียนา สือแม
บ้านศรีพงัน

โทรศัพท์ 073538480


นูรียา ลาเตะ
บ้านตะเหลี่ยง

โทรศัพท์ 073538488


นายชัยศักดิ์ บุญคง
บ้านปูยู

โทรศัพท์ 073538306


สุคนธ์ แดงปง
บ้านปูยู

โทรศัพท์ 073538306


นางรัตนา บุญคง
บ้านปะลุกา

โทรศัพท์ 073538482


นางสาวนอร์ฟิตตรี บินเจะอาแว
บ้านสามแยก

โทรศัพท์ 073538580


นายสอรีส อารง
บ้านแขยง

โทรศัพท์ 073538666


สอรีส อารง
บ้านแขยง

โทรศัพท์ 073538666


นายบาฮารี นาวี
บ้านบาโง

โทรศัพท์ 07353858


นอร์ฟิตตรี บินเจะอาแว
บ้านบาโง

โทรศัพท์ 07353858


ซูไฮมิง มูซอ
บ้านไม้ฝาด

โทรศัพท์ 073538671


นายอับดุลรอมดัน บินเจะอาแว
บ้านศาลาอูมา

โทรศัพท์ 073551905


สูลีฮา อาแว
บ้านแว้ง

โทรศัพท์ 073659151


นางวนิดา นิอุมา
บ้านแอแว

โทรศัพท์ 073538728


มารีนี สาเมาะ
บ้านตือมายู

โทรศัพท์ -


รูซลัม เจะฮาแม
เพลินพิศ

โทรศัพท์ 073538695


นางแวนะห์ อับดุลมายิ
บ้านกูวา

โทรศัพท์ 073-538501


นางแวนะห์ อับดุลมายิ
บ้านกูวา

โทรศัพท์ 073-538501


นางแวนะห์ อับดุลมายิ
บ้านกูวา

โทรศัพท์ 073-538501


นายรุสลัน สุรินทร์
บ้านกรือซอ

โทรศัพท์ 073538673


นายรุสลัน สุรินทร์
บ้านกรือซอ

โทรศัพท์ 073538673


นางซาตีปะห์ สตอปา
บ้านเจ๊ะเหม

โทรศัพท์ 073538596


นุร์อาซีกีน เจ๊ะอาแว
บ้านจะมาแกะ

โทรศัพท์ 073659175


นายสูไลมัน มะนอ
บ้านฆอเลาะทูวอ

โทรศัพท์ 073538597


นางสาวชนิตา ขันทอง
บ้านบางขุด

โทรศัพท์ 073538679


อำนวย ลายหมู่
บ้านบางขุด

โทรศัพท์ 073538679


ชนิตา ขันทอง
บ้านบางขุด

โทรศัพท์ 073538679


ฮาบีบ๊ะ อาเดะมะ
บ้านยะหอ

โทรศัพท์ 073659134


นูรุดดีน สาและ
บ้านแม่ดง

โทรศัพท์ 073538685


วรรณี จิใจ
บ้านตอแล

โทรศัพท์ 073659188


นางสาวโนรียะ บากา
บ้านตําเสาพัฒนา

โทรศัพท์ 073638608


นางสาวโนรียะ บากา
บ้านตําเสาพัฒนา

โทรศัพท์ 073638608


นางซัยนะ สอนิ
บ้านตําเสาพัฒนา

โทรศัพท์ 073638608


นางสาวรอเมาะ อูมาร์
นิคมสร้างตนเองแว้ง

โทรศัพท์ 073584117


นางสาวรอเมาะ อูมาร์
นิคมสร้างตนเองแว้ง

โทรศัพท์ 073584117


นางสาวรอเมาะ อูมาร์
นิคมสร้างตนเองแว้ง

โทรศัพท์ 073584117


รอฮาดี ขาวบก
บ้านบูเกะตา

โทรศัพท์ 073586120


นายมูนีร เสาะเล๊าะ
บ้านบูเกะตา

โทรศัพท์ 073586120


ซูฮารี อูเซ็ง
นิคมสร้างตนเองแว้งสายโท2

โทรศัพท์ 073584182


ไซนับ มะดาโอะ
บ้านนูโร๊ะ

โทรศัพท์ 073538690


นิดะห์ มะกอเซ็ง
บ้านเจ๊ะยอ

โทรศัพท์ 073586199


ซารีนา ตาเละ
บ้านเจ๊ะยอ

โทรศัพท์ 073586199


จักรินทร์ คุณสุต
เทพประทาน(บ้านเจ๊ะเด็ง)

โทรศัพท์ -


นายฟาวี สุทัย
เทพประทานไทยยืนยง

โทรศัพท์ 073538619


นายชวลิต แดงเพ็ง
บ้านสุไหงโก-ลก

โทรศัพท์ 073611127


นารี สุกใส
บ้านสุไหงโก-ลก

โทรศัพท์ 073611127


มาซาลัช อุเซ็ง
บ้านซรายอ

โทรศัพท์ 073621729


สุชีรา พรหมภักดี
บ้านตือระ มิตรภาพที่ 172

โทรศัพท์ 073630094


นางมาร์ฮามะห์ มูหะมะเย็ง
บ้านลูโบ๊ะซามา

โทรศัพท์ 073630206


สุวิมล เสนประภารัตน์
บ้านกวาลอซีรา

โทรศัพท์ 073538531


นางณัฐวรรณ เพ็ชรนิล
บ้านมือบา

โทรศัพท์ 073538521


วสุมดี ชุมดี
บ้านมือบา

โทรศัพท์ 073538521


อาบีดะห์ มะนาวี
บ้านมูโนะ

โทรศัพท์ 073621101


นายอารีย์ หัสโส๊ะ
บ้านมูโนะ

โทรศัพท์ 073621101


นางสาวนูรีซา สาและ
บ้านปาดังยอ

โทรศัพท์ 073621163


นูรีซา สาและ
บ้านปาดังยอ

โทรศัพท์ 073621163


นิไซบ๊ะ บินนิแว
บ้านลูโบะลือซง

โทรศัพท์ 073621161


น.ส.นิไซบ๊ะ บินนิแว
บ้านลูโบ๊ะลือซง

โทรศัพท์ 073621161


นายรอฮีมาน อารอมะ
บ้านปูโป๊ะ

โทรศัพท์ 073621162


นายรอฮีมาน อารอมะ
บ้านปูโป๊ะ

โทรศัพท์ 073621162


ภานุวัตร ดอเล๊าะ
บ้านลาแล

โทรศัพท์ 073538617


ภานุวัตร ดอเล๊าะ
บ้านลาแล

โทรศัพท์ 073538617


นายอุสมาน บินอูเซ็ง
บ้านโต๊ะเวาะ

โทรศัพท์ 073538618


นายเฉลิมพล นกต่อ
บ้านกูแบอีแก

โทรศัพท์ 073538491


นายจีระพงษ์ มณีรัตน์
บ้านกูแบอีแก

โทรศัพท์ 073538491


สมใจ ลายหมู่
วัดประชุมชลธารา

โทรศัพท์ 073-653114


สมศักดิ์ แก้วสุกใส
วัดโบราณสถิตย์

โทรศัพท์ 073653346


สุจิตรา บุญให้
วัดประดิษฐ์บุปผา

โทรศัพท์ 073653069


สุยิงตาน์ หะยีมะเกะ
บ้านไอบาตู

โทรศัพท์ 073523165


ธิดา บกเขาแดง
บ้านโคกโก

โทรศัพท์ 073538984


ธิดา บกเขาแดง
บ้านโคกโก

โทรศัพท์ 073538984


นายฟิกรี บีดิง
บ้านตลิ่งสูง

โทรศัพท์ 073538494


นายมูลกัน ฮาแวร์
ราชภักดี

โทรศัพท์ 073538498


มูลกัน ฮาแวร์
ราชภักดี

โทรศัพท์ 073538498


วสันต์ เจ๊ะอาแซ
บ้านปะลุรู

โทรศัพท์ 073651710


นางพีอะห์ กระจ่างสุต
บ้านละหาน

โทรศัพท์ 073523164


จิรัชญา จิเหลา
บ้านละหาน

โทรศัพท์ 073523164


ไพศาลชาติ บุตรทอง
บ้านโคกตา

โทรศัพท์ 073651209


ยูในดีะ กุเวกามา
บ้านตาเซะใต้

โทรศัพท์


จริยา สุวรรณเขต
อิสลามบํารุง

โทรศัพท์ 073651210


อารมณ์ อ้อยหวาน
อิสลามบํารุง

โทรศัพท์ 073651210


นายสมภพ คงสุก
บ้านตาเซะเหนือ

โทรศัพท์ 073538633


นายมูฮำมัดกาลานู เจ๊ะนุ
บ้านโผลง

โทรศัพท์ 073538634


นายอาบูบากา ดือราแม
บ้านโต๊ะเด็ง

โทรศัพท์ 073538639


ฮาเซ็ง ดอเลาะ
บ้านไม้แก่น

โทรศัพท์


วรรณา หามะ
โรงเรียนบ้านกลูบี

โทรศัพท์ 073538629


ปลายฟ้า อมรรัตตกุล
บ้านจือแร

โทรศัพท์ 073653577


อานัส อีซอ
บ้านจือแร

โทรศัพท์ 073653577


สุชาติ ศิลปรัตน์
บ้านบอเกาะ

โทรศัพท์ 073651497


วันอับดุลเราะฮ์มาน วาโด
บ้านบาโงมาแย

โทรศัพท์ 073551915


นางสาวสุนิดา แมทาลง
บ้านเปาะเจ๊ะเต็ง

โทรศัพท์ 073538645


สุนิดา แมทาลง
บ้านเปาะเจ๊ะเต็ง

โทรศัพท์ 073538645


นายอิสมาแอ อาแว
บ้านกาวะ

โทรศัพท์ 073538649


มารูดิง เส๊ะ
บ้านกูวา

โทรศัพท์ 073538880


ลักษมี สาและ
บ้านกูวา

โทรศัพท์ 073538880


นางสายใหม ลิ่มวลี
บ้านสายะ

โทรศัพท์ 073538691


นายอับดุลรอฮิม บินอูเซ็ง
บ้านสายะ

โทรศัพท์ 073538691


นางสาวรัตนา ดือราโอะ
ไทยรัฐวิทยา 89 (บ้านโคกสยา)

โทรศัพท์ 073538563


พรรณวดี ศิริเนตร
บ้านปอเนาะ

โทรศัพท์ 073538868


นายสาเหะดาโอ๊ะ สาเหะอาแซ
บ้านปอเนาะ

โทรศัพท์ 073538868


Mr sukaman sumsee
บ้านตะโละบูเก๊ะ

โทรศัพท์


Mr sukaman sumsee
บ้านตะโละบูเก๊ะ

โทรศัพท์


นางสาวปารีดะ ดือเล๊าะ
บ้านบาโงฮูมอ

โทรศัพท์ 062938061


นอรีซัน อาแว
บ้านดอเหะ

โทรศัพท์ 073538729


นางสาวไซนาบ มาแจ
สุคิริน

โทรศัพท์ 073656065


กอยา บือราเฮง
นิคมพัฒนา2

โทรศัพท์ 0980627451


นางมาดีย๊ะ เจ๊ะเลาะ
นิคมพัฒนา 4

โทรศัพท์ 079673109


ธารีรัตน์ สุวรรณโณ
บ้านน้ำใส

โทรศัพท์


นางมัทนา มะยาซิง
บ้านน้ำทุเรียน

โทรศัพท์


อามีนี ลาเต๊ะ
บ้านน้ำทุเรียน

โทรศัพท์


ฮายาตี สานูเด็ง
บ้านบาลูกายาอิง

โทรศัพท์ 073551830


รูซีตา บองอแม
บ้านร่วมใจ

โทรศัพท์ 073551909


นางรัตติมา มะ
นิคมพัฒนา5

โทรศัพท์ 073656209


เจ๊ะดาโอ๊ะ บือราเฮง
นิคมพัฒนา6

โทรศัพท์


อุทิศ แก้วกับทอง
นิคมพัฒนา7

โทรศัพท์ 073551653


ซารีซ๊ะ มะเกะ
นิคมพัฒนา9

โทรศัพท์ 088-3980519


ฑารินี แซ่จุง
บ้านจุฬาภรณ์ 12

โทรศัพท์ 073551010


นายฮัมดัน มาหามะ
นิคมพัฒนา10

โทรศัพท์ 0819572548


นางสาวมาดีฮะ อุมา
รักไทย

โทรศัพท์


นายนัฐวุฒิ เมืองจีน
บ้านภูเขาทอง

โทรศัพท์ 081-7675569

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
@Copyright2013 : DATA CMS v.05.56 Developed By Sumphan Phanphim : ITEC Nongkhai2