ยินดีต้อนรับ

รายชื่อเจ้าหน้าที่

[งานข้อมูลสารสนเทศโรงเรียน] [งานข้อมูลเขตพื้นที่]
อับดุลการิม นิแวร์
บ้านสะหริ่ง

โทรศัพท์ 0814785296


นายตอปา อาแวแม
บ้านปลักปลา

โทรศัพท์ 0895955342


อาฮามะ จิหมิ๊
บ้านปลักปลา

โทรศัพท์ 0862894964


นางสาวซูลีตา สามะ
วัดเกษตรธิการาม

โทรศัพท์ 0869587359


นางสาวซูลีตา สามะ
วัดเกษตรธิการาม

โทรศัพท์ 0894631468


นายวรวัฒน์ จันทร์คง
วัดโคกมะม่วง

โทรศัพท์ 0862931369


อรอนงค์ หะยะมิน
วัดพระพุทธ

โทรศัพท์ 0843968003


อุไรรัตน์ สุขใส
วัดฉัททันต์สนาน

โทรศัพท์ 0810989580


นางอรภัค เทพเงิน
วัดฉัททันต์สนาน

โทรศัพท์ 0879270471


นางอรภัค เทพเงิน
วัดฉัททันต์สนาน

โทรศัพท์ 0879270471


สมศักดิ์ สุขไชย
บ้านบางขุนทอง

โทรศัพท์ 0872885499


somsak sukchai
บ้านบางขุนทอง

โทรศัพท์ 0872885499


นางสาวอัจฉรา นุ่นเกลี้ยง
วัดสิทธิสารประดิษฐ์

โทรศัพท์ 0862981339


นิรัชดา อาสาวะ
วัดชลธาราสิงเห(เสาร์ศึกษาคาร)

โทรศัพท์ 0872969663


นายสุรเมศ อุดหลี
วัดชลธาราสิงเห(เสาร์ศึกษาคาร)

โทรศัพท์ 0813684154


นางสาวปาณิสรา ซุ่นบก
บ้านตาบา

โทรศัพท์ 0892934898


arthid khudpoi
บ้านหัวคลอง

โทรศัพท์ 0892985628


somphon phengsai
บ้านไพรวัน

โทรศัพท์ 0817676953


อุมา บัวกิ่ง
วัดทรายขาว

โทรศัพท์ 0843973269


นายอนันต์ แก้วสำอางค์
บ้านกูบู

โทรศัพท์ 0892944863


นัสรุดดีน มามุ
บ้านเกาะสะท้อน

โทรศัพท์ 0819595287


มูฮำหมัดฮาลาวี เล็งฮะ
บ้านตะเหลี่ยง

โทรศัพท์ 0862871035


มูฮำหมัดฮาลาวี เล็งฮะ
บ้านตะเหลี่ยง

โทรศัพท์ 0862871035


นูรียา ลาเตะ
บ้านตะเหลี่ยง

โทรศัพท์ 0869571868


นายชัยศักดิ์ บุญคง
บ้านปูยู

โทรศัพท์ 0898795405


สุคนธ์ แดงปง
บ้านปูยู

โทรศัพท์ 0813281128


นางรัตนา บุญคง
บ้านปะลุกา

โทรศัพท์ 0895956473


นางสาวนอร์ฟิตตรี บินเจะอาแว
บ้านสามแยก

โทรศัพท์ 0807120672


นายสอรีส อารง
บ้านแขยง

โทรศัพท์ 0807065511


นายบาฮารี นาวี
บ้านบาโง

โทรศัพท์ 0895926001


นอร์ฟิตตรี บินเจะอาแว
บ้านบาโง

โทรศัพท์ 0807120672


นายอับดุลรอมดัน บินเจะอาแว
บ้านศาลาอูมา

โทรศัพท์ 0872985468


สูลีฮา อาแว
บ้านแว้ง

โทรศัพท์ 0828349507


มารีนี สาเมาะ
บ้านตือมายู

โทรศัพท์ 0817607233


นางแวนะห์ อับดุลมายิ
บ้านกูวา

โทรศัพท์ 0807062025


นางแวนะห์ อับดุลมายิ
บ้านกูวา

โทรศัพท์ 0807062025


อานีซะ มะดาโอ๊ะ
บ้านกรือซอ

โทรศัพท์ 0878371531


นายรุสลัน สุรินทร์
บ้านกรือซอ

โทรศัพท์ 0801378046


นางซาตีปะห์ สตอปา
บ้านเจ๊ะเหม

โทรศัพท์ 0810933892


นุร์อาซีกีน เจ๊ะอาแว
บ้านจะมาแกะ

โทรศัพท์ 0801379012


นายสูไลมัน มะนอ
บ้านฆอเลาะทูวอ

โทรศัพท์ 0808720010


นางสาวชนิตา ขันทอง
บ้านบางขุด

โทรศัพท์ 0810986329


ฮาบีบ๊ะ อาเดะมะ
บ้านยะหอ

โทรศัพท์ 0808710634


วรรณี จิใจ
บ้านตอแล

โทรศัพท์ 0810974195


นางสาวโนรียะ บากา
บ้านตําเสาพัฒนา

โทรศัพท์ 0849677673


นางสาวรอเมาะ อูมาร์
นิคมสร้างตนเองแว้ง

โทรศัพท์ 0898703940


นางสาวรอเมาะ อูมาร์
นิคมสร้างตนเองแว้ง

โทรศัพท์ 08 9870 3940


รอฮาดี ขาวบก
บ้านบูเกะตา

โทรศัพท์ 0848441070


ซูฮารี อูเซ็ง
นิคมสร้างตนเองแว้งสายโท2

โทรศัพท์ 073584182


ไซนับ มะดาโอะ
บ้านนูโร๊ะ

โทรศัพท์ 0857995210


นิดะห์ มะกอเซ็ง
บ้านเจ๊ะยอ

โทรศัพท์ 0817489288


ซารีนา ตาเละ
บ้านเจ๊ะยอ

โทรศัพท์ 0862962381


จักรินทร์ คุณสุต
เทพประทาน(บ้านเจ๊ะเด็ง)

โทรศัพท์ 0828236791


นายฟาวี สุทัย
เทพประทานไทยยืนยง

โทรศัพท์ 0872988873


นายชวลิต แดงเพ็ง
บ้านสุไหงโก-ลก

โทรศัพท์ 0894624068


มาซาลัช อุเซ็ง
บ้านซรายอ

โทรศัพท์ 0846329389


สุชีรา พรหมภักดี
บ้านตือระ มิตรภาพที่ 172

โทรศัพท์ 0822662469


สุวิมล เสนประภารัตน์
บ้านกวาลอซีรา

โทรศัพท์ 0813287076


อาบีดะห์ มะนาวี
บ้านมูโนะ

โทรศัพท์ 0862850197


นางสาวจันทร์จิรา แซ่โต๊ะ
บ้านปาดังยอ

โทรศัพท์ 082-4293395


นิไซบ๊ะ บินนิแว
บ้านลูโบะลือซง

โทรศัพท์ 0872972334


น.ส.นิไซบ๊ะ บินนิแว
บ้านลูโบ๊ะลือซง

โทรศัพท์ 0872972334


นายรอฮีมาน อารอมะ
บ้านปูโป๊ะ

โทรศัพท์ 0862936930


นายรอฮีมาน อาร
บ้านปูโป๊ะ

โทรศัพท์ 0862936930


ภานุวัตร ดอเล๊าะ
บ้านลาแล

โทรศัพท์ 0828268115


ภานุวัตร ดอเล๊าะ
บ้านลาแล

โทรศัพท์ 0828268115


นายอุสมาน บินอูเซ็ง
บ้านโต๊ะเวาะ

โทรศัพท์ 0879688187


นายเฉลิมพล นกต่อ
บ้านกูแบอีแก

โทรศัพท์ 0848533715


สมศักดิ์ แก้วสุกใส
วัดโบราณสถิตย์

โทรศัพท์ 0862878917


สุจิตรา บุญให้
วัดประดิษฐ์บุปผา

โทรศัพท์ 0897383302


สุยิงตาน์ หะยีมะเกะ
บ้านไอบาตู

โทรศัพท์ 0816988137


ธิดา บกเขาแดง
บ้านโคกโก

โทรศัพท์ 0862890321


ธิดา บกเขาแดง
บ้านโคกโก

โทรศัพท์ 0862890321


นายมูลกัน ฮาแวร์
ราชภักดี

โทรศัพท์ 0806972750


มูลกัน ฮาแวร์
ราชภักดี

โทรศัพท์ 0806972750


นางพีอะห์ กระจ่างสุต
บ้านละหาน

โทรศัพท์ 0879349423


นายสมมาตร มะเต็ง
บ้านตาเซะใต้

โทรศัพท์ 0850819250


จริยา สุวรรณเขต
อิสลามบํารุง

โทรศัพท์ 0860611866


ปลายฟ้า อมรรัตตกุล
บ้านจือแร

โทรศัพท์ 0935785290


สุชาติ ศิลปรัตน์
บ้านบอเกาะ

โทรศัพท์ 0883986364


วันอับดุลเราะฮ์มาน วาโด
บ้านบาโงมาแย

โทรศัพท์ 0895961922


นางสาวสุนิดา แมทาลง
บ้านเปาะเจ๊ะเต็ง

โทรศัพท์ 0869608624


นายอิสมาแอ อาแว
บ้านกาวะ

โทรศัพท์ 0879949234


นางสายใหม ลิ่มวลี
บ้านสายะ

โทรศัพท์ 0831922590


นายอับดุลรอฮิม บินอูเซ็ง
บ้านสายะ

โทรศัพท์ 0817985289


พรรณวดี ศิริเนตร
บ้านปอเนาะ

โทรศัพท์ 0810959527


นอรีซัน อาแว
บ้านดอเหะ

โทรศัพท์ 0862844155


นายกิตติคม ลิมสกุล
สุคิริน

โทรศัพท์ 073656065


ไซนาบ มาแจ
สุคิริน

โทรศัพท์ 0862943065


กอยา บือราเฮง
นิคมพัฒนา2

โทรศัพท์ 0831942559


ธารีรัตน์ สุวรรณโณ
บ้านน้ำใส

โทรศัพท์ 0892984966


นางมัทนา มะยาซิง
บ้านน้ำทุเรียน

โทรศัพท์ 0892971064


นูริซมา หะยีอารุณ
บ้านบาลูกายาอิง

โทรศัพท์ 0848564463


นูรฮามีมี ซาซู
บ้านบาลูกายาอิง

โทรศัพท์ 0895990703


ฮานีซา ดอเล๊าะ
บ้านบาลูกายาอิง

โทรศัพท์ 0872913705


รูซีตา บองอแม
บ้านร่วมใจ

โทรศัพท์ 0872711724


นางรัตติมา มะ
นิคมพัฒนา5

โทรศัพท์ 0801375943


เจ๊ะดาโอ๊ะ บือราเฮง
นิคมพัฒนา6

โทรศัพท์ 0833974493


อุทิศ แก้วกับทอง
นิคมพัฒนา7

โทรศัพท์ 073551653


ซารีซ๊ะ มะเกะ
นิคมพัฒนา9

โทรศัพท์ 0847494631


ฑารินี แซ่จุง
บ้านจุฬาภรณ์ 12

โทรศัพท์ 0847488428


นายฮัมดัน มาหามะ
นิคมพัฒนา10

โทรศัพท์ 0895997331


หทัย ทองคุปต์
รักไทย

โทรศัพท์ 0843257255


นายนัฐวุฒิ เมืองจีน
บ้านภูเขาทอง

โทรศัพท์ 0870258728

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
@Copyright 2013 : DATA CMS v.05.56 Developed ITEC Nongkhai2