ยินดีต้อนรับ


รายชื่อเจ้าหน้าที่ข้อมูลเขตพื้นที่การศึกษา
นรินทร แขกกาฬ
สพป.กรุงเทพมหานคร

อีเมล์ may_narinthorn@hotmail.com


วิภาวดี เหล็มเตํะ
สพป.กรุงเทพมหานคร

อีเมล์ phia.wipavadee@gmail.com


นายโยธิน ปิ่นทอง
สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ

อีเมล์ yo.itc@hotmail.com


อุทัย โทจำปา
สพม.เขต 1(กทม.)

อีเมล์ uthai@sesao1.go.th


สรายุทธ์ แก้วสลับนิล
สพม.เขต 2(กทม.)

อีเมล์ vcbkk2@gmail.com


พิพิธ เรืองสมบัติ
สพม.เขต 3(นนทบุรี-พระนครศรีอยุธยา)

อีเมล์ sesao-3@hotmail.com


พิพิธ เรืองสมบัติ
สพม.เขต 3(นนทบุรี-พระนครศรีอยุธยา)

อีเมล์ sesao-3@hotmail.com


นางสาวกุลภัสสรณ์ พิทักษ์ศักดาชัย
สพม.เขต 5(สิงห์บุรี-ลพบุรี-ชัยนาท-อ่างทอง)

อีเมล์ kajiab21@gmail.com


lamom rumpungnit
สพม.เขต 6(ฉะเชิงเทรา-สมุทรปราการ)

อีเมล์ mom_rst@hotmail.com


ว่าที่ร้อยตรีรังสรรค์ อินทโชติ
สพม.เขต 6(ฉะเชิงเทรา-สมุทรปราการ)

อีเมล์ Rangsan2534@gmail.com


ไพรัช สถานรัมย์
สพม.เขต 8(ราชบุรี-กาญจนบุรี)

อีเมล์ pairach.nay@gmail.com


ชาคริต ราชนิธยากร
สพม.เขต 8(ราชบุรี-กาญจนบุรี)

อีเมล์ chakhrit.ra@gmail.com


กฤษฎา คำอาจ
สพม.เขต 8(ราชบุรี-กาญจนบุรี)

อีเมล์ krissdaka@gmail.com


รัชจิกร จิตวัฒนานนท์
สพม.เขต 10(เพชรบุรี-ประจวบฯ-สมุทรสงคราม-สมุทรสาคร)

อีเมล์ planspm10@gmail.com


ธนาวุฒิ จันทร์ปรุง
สพม.เขต 10(เพชรบุรี-ประจวบฯ-สมุทรสงคราม-สมุทรสาคร)

อีเมล์ nothingth@gmail.com


วิฑูรย์ เพชรประภัสสร
สพม.เขต 11(สุราษฎร์ธานี-ชุมพร)

อีเมล์ osuknit@gmail.com


อรฉัตร สุขนิตย์ เอี่ยมอ้น
สพม.เขต 11(สุราษฎร์ธานี-ชุมพร)

อีเมล์ osuknit@gmail.com


นางสาวธิดารัตน์ ทวีทอง
สพม.เขต 12(นครศรีธรรมราช-พัทลุง)

อีเมล์ pbu1441@gmail.com


ธิดารัตน์ ทวีทอง
สพม.เขต 12(นครศรีธรรมราช-พัทลุง)

อีเมล์ omam_0501@hotmail.com


พรพิมล ดุสิตกุล
สพม.เขต 13(ตรัง-กระบี่)

อีเมล์ pimon_d@hotmail.com


กชกร เถรว่อง
สพม.เขต 13(ตรัง-กระบี่)

อีเมล์ kotchakorn@matthayom13.go.th


กัญญารัตน์ บุญรัตน์
สพม.เขต 14(พังงา-ภูเก็ต-ระนอง)

อีเมล์ kun.yom2515@gmail.com


ปราณี ประสิว
สพม.เขต 14(พังงา-ภูเก็ต-ระนอง)

อีเมล์ pranee_070704@hotmail.com


ต่วนปัตรี เบญจมาพร
สพม.เขต 15(นราธิวาส-ปัตตานี-ยะลา)

อีเมล์ f_wakil@outlook.co.th


ปาณิสรา อินทศิริ
สพม.เขต 15(นราธิวาส-ปัตตานี-ยะลา)

อีเมล์ ball_kkk29@hotmail.com


จรินทร์ทิพย์ ทองคำ
สพม.เขต 17(จันทบุรี-ตราด)

อีเมล์ thip3017@gmail.com


สุเมธ บรรเทาวงษ์
สพม.เขต 17(จันทบุรี-ตราด)

อีเมล์ mahpong@gmail.com


คณิต ขลิรัมย์
สพม.เขต 17(จันทบุรี-ตราด)

อีเมล์ eragon.y@gmail.com


ณัฐพงศ์ บุญเหลือ
สพม.เขต 19(เลย-หนองบัวลําภู)

อีเมล์ planspm19@gmail.com


นุชนารถ อังคกุล
สพม.เขต 19(เลย-หนองบัวลําภู)

อีเมล์ nuch1spm19@gmail.com


สุรเนตร กลัดสอาด
สพม.เขต 20(อุดรธานี)

อีเมล์ mrs.suraneth@live.com


เจษฎาภรณ์ ภักดีดร
สพม.เขต 20(อุดรธานี)

อีเมล์ jasda_ptu108@hotmail.com


ภรณ์ชนก วิบูลกุล
สพม.เขต 21(หนองคาย)

อีเมล์ tune988@gmail.com


เทวศักดิ์ สุมาลี
สพม.เขต 21(หนองคาย)

อีเมล์ tevasak_ae@hotmailcom


สุรภี พรหมดี
สพม.เขต 22(นครพนม-มุกดาหาร)

อีเมล์ surapee.1289@gmail.com


วิชัย ช่างถม
ชัยปัญญาวิทยานุสรณ์

อีเมล์ changthom@gmail.com


วนิดา แก่นท้าว
สพม.เขต 23(สกลนคร)

อีเมล์ oonwanida@hotmail.com


นายกฤษณะ สิทธิสาท
สพม.เขต 23(สกลนคร)

อีเมล์ kie10974@hotmail.com


ชริน พลตื้อ
สพม.เขต 24(กาฬสินธุ์)

อีเมล์ charin.pt@gmail.com


น.ส.เพ็ญพิมล ศิริกุล
สพม.เขต 24(กาฬสินธุ์)

อีเมล์ penpimol.lin@hotmail.com


เขมจิรา ผลประสาท
สพม.เขต 24(กาฬสินธุ์)

อีเมล์ cofa48@gmail.com


นางไพทูรย์ นรสิงห์
สพม.เขต 25(ขอนแก่น)

อีเมล์ nora_singha@hotmail.com


นางภัทรินภร การะเกษ
สพม.เขต 25(ขอนแก่น)

อีเมล์ numrin_2009@hotmail.com


วิทยา ศรีพันชาติ
สพม.เขต 26(มหาสารคาม)

อีเมล์ witthaya4@gmail.com


นายกุศล ภูนบทอง
สพม.เขต 26(มหาสารคาม)

อีเมล์ www.gamesaibykae@hotmail.com


พิศมัย หาญอาษา
สพม.เขต 27(ร้อยเอ็ด)

อีเมล์ smile_s49@hotmail.com


ศศิวิมล เพชรไพร
สพม.เขต 27(ร้อยเอ็ด)

อีเมล์ sasiwimol@secondary27.go.th


กชพรรณ อุ่นธวงษ์
สพม.เขต 28(ศรีสะเกษ-ยโสธร)

อีเมล์ t.um.jang@hotmail.com


พัฒนศักดิ์ เทศไธสง
สพม.เขต 29(อุบลราชธานี-อํานาจเจริญ)

อีเมล์ pokka2528@gmail.com


นางธัญดา บรรเรืองทอง
สพม.เขต 29(อุบลราชธานี-อํานาจเจริญ)

อีเมล์ thanyada_nice@hotmail.com


นายไกรฤกษ์ ตันเบ็ต
สพม.เขต 30(ชัยภูมิ)

อีเมล์ krairoek2517@gmail.com


จรีรัตน์ สุขวัฒนกุล
สพม.เขต 31(นครราชสีมา)

อีเมล์ dum2505@gmail.com


นางสาวจงมณี บรรยง
สพม.เขต 31(นครราชสีมา)

อีเมล์ jongmanee_jusy@hotmail.com


สัคสม พระภูจำนงค์
สพม.เขต 32(บุรีรัมย์)

อีเมล์ saksom@hotmail.com


นางสาวจันจิรา จันทรจิต
สพม.เขต 32(บุรีรัมย์)

อีเมล์ junjira2013@gmail.com


ปาริชาต เสียงสนั่น
สพม.เขต 33(สุรินทร์)

อีเมล์ aom.parichart@hotmail.com


นิรุติ บวบขม
สพม.เขต 38(สุโขทัย-ตาก)

อีเมล์ nirutbk@gmail.com


นัยนา จันทา
สพม.เขต 42(นครสวรรค์-อุทัยธานี)

อีเมล์ abc7560@hotmail.com


ณฤดี เกษตรชัยรัฐ
สพม.เขต 42(นครสวรรค์-อุทัยธานี)

อีเมล์ poompuy25@hotmail.com


กนกวรรณ อ่อนตา
สพป.สมุทรปราการ เขต 1

อีเมล์ kanokwanonta@gmail.com


เบญจพร พวงรังสาด
สพป.สมุทรปราการ เขต 1

อีเมล์ benpuangrangsad@gmail.com


กอบแก้ว สังข์ทอง
สพป.นนทบุรี เขต 1

อีเมล์ kobkaew11@gmail.com


ศิริทิพพา ถ้ำเจริญ
สพป.นนทบุรี เขต 1

อีเมล์ siritippa.th@gmail.com


วรรณรัชต์ ลำจวน
สพป.นนทบุรี เขต 2

อีเมล์ sureelamjuan@gmail.com


ณรงค์ ภู่พันธ์
สพป.นนทบุรี เขต 2

อีเมล์ poophan@gmail.com


อรทัย หล่อสันติสุข
สพป.ปทุมธานี เขต 1

อีเมล์ olosanti250@gmail.com


นางอรณิช ลีลาไว
สพป.ปทุมธานี เขต 2

อีเมล์ katleelawai@gmail.com


กรรณิกา เถาปฐม
สพป.ปทุมธานี เขต 2

อีเมล์ ka_nun_2007@hotmail.com


นาตยา ขันธบุตร
สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 1

อีเมล์ natayakant5@hotmail.com


สหรัฐ คงมานะ
สพป.ลพบุรี เขต 1

อีเมล์ sahkon29@hotmail.com


ศิริลักษณ์ สายสินธุ์
สพป.ลพบุรี เขต 1

อีเมล์ tangmotong@hotmail.com


อรัญญา อางอน
สพป.ลพบุรี เขต 2

อีเมล์ ryayaf@gmail.com


นรวิชญ์ เหล่าวีระไชย
สพป.ลพบุรี เขต 2

อีเมล์ policelop2@gmail.com


สายรุ้ง ชื่นชม
สพป.สิงห์บุรี

อีเมล์ sairung@singprimary.go.th


ชุติกาญจน์ บุญศรี
สพป.สิงห์บุรี

อีเมล์ boonsri2512@hotmail.com


อินทิรา บูระณา
สพป.ชัยนาท

อีเมล์ porter1110@hotmail.com


วาสนา นิยมธรรม
สพป.ชัยนาท

อีเมล์ niyomthum@hotmail.co.th


ลลิตา ศรีสวัสดิ์
สพป.สระบุรี เขต 1

อีเมล์ la.sri2009@gmail.com


สุพรรณี อภัยพิมพ์
สพป.สระบุรี เขต 2

อีเมล์ s_apaipim@hotmail.com


นภาดา มณีรัตน์
สพป.สระบุรี เขต 2

อีเมล์ napada.m@gmail.com


พิรดา เฉลิมศรีภิญโญรัช
สพป.ชลบุรี เขต 1

อีเมล์ pirada_d@hotmail.com


นายเฉลิมชัย ศรีประไพ
สพป.ชลบุรี เขต 1

อีเมล์ js252800@gmail.com


ธนสร ดีศรี
สพป.ชลบุรี เขต 2

อีเมล์ thanasorn.rung@chon2.go.th


เกื้อกูล แพงศรี
สพป.ชลบุรี เขต 2

อีเมล์ asd_oim7777@hotmail.com


นายประโยชน์ กีรติปกรณ์
สพป.ชลบุรี เขต 2

อีเมล์ peter.cms@hotmail.com


จุฬาภรณ์ ทัศพร
สพป.ชลบุรี เขต 3

อีเมล์ jame.jame12@hotmail.com


นายสมพงษ์ บุหงาเกมสุข
สพป.ชลบุรี เขต 3

อีเมล์ pong.buja@hotmail.com


มณรัตน์ เสาวะตัน
สพป.ระยอง เขต 1

อีเมล์


บุญสิตา ดีวัฒนานนท์
สพป.จันทบุรี เขต 1

อีเมล์ boodee0104@obecmail.obec.go.th


บุญสิตา ดีวัฒนานนท์
สพป.จันทบุรี เขต 1

อีเมล์ realboon@chan1.go.th


บุญสิตา ดีวัฒนานนท์
สพป.จันทบุรี เขต 1

อีเมล์ boonsita@obecmail.org


สุชาดา เพ็ญวงษ์
สพป.จันทบุรี เขต 2

อีเมล์ ict.chanthaburi2@gmail.com


ใกล้รุ่ง พิริยะกิตติการ
สพป.จันทบุรี เขต 2

อีเมล์ klairungpi@gmail.com


ชมพูนุช เสริมเสนาบุญ
สพป.ตราด

อีเมล์ tratedu@gmail.com


กรวรรณ บุญฤทธิ์
สพป.ตราด

อีเมล์ nongnakaa2@gmail.com


ชมพูนุช เสริมเสนาบุญ
สพป.ตราด

อีเมล์ ch1033@g.dlit.ac.th


นฤมล สินเจริญ
สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 1

อีเมล์ tonkaow_a@hotmail.com


สธนา สำนักวงัชัย
สพป.ปราจีนบุรี เขต 1

อีเมล์ sathana_11@hotmail.com


ธมกร ไทยญานุสร
สพป.ปราจีนบุรี เขต 1

อีเมล์ tamakornja@gmail.com


ผุสดี ระโหฐาน
สพป.ปราจีนบุรี เขต 2

อีเมล์ pu.0916@hotmail.com


นางสาวนุสสรี มีเชาว์
สพป.ปราจีนบุรี เขต 2

อีเมล์ ja-meechaow@hotmail.com


ณภาษร อ๊อกเวชะ
สพป.นครนายก

อีเมล์ ิิิิิิbey_ann_bey@hotmail.co.th


กาญจนา ขุนทอง
สพป.สระแก้ว เขต 1

อีเมล์ kanjana.k@obecmail.obec.go.th


จีระวัฒน์ ปัสสากุล
สพป.สระแก้ว เขต 1

อีเมล์ jirawat.p@obecmail.obecmail.com


พรรณวิภา เทพขาม
สพป.สระแก้ว เขต 2

อีเมล์ luck_sk2@hotmail.com


สุคนธร หวังกลุ่มกลาง
สพป.นครราชสีมา เขต 1

อีเมล์ kobnaruk1714@gmail.com


ทิวาพร บูรณะธารารัตน์
สพป.นครราชสีมา เขต 1

อีเมล์ kung192504@windowslive.com


สรายุทธ กล้าไพรี
สพป.นครราชสีมา เขต 2

อีเมล์ s.klapairee@gmail.com


ภานุชิต วัดกระโทก
สพป.นครราชสีมา เขต 3

อีเมล์ intrarachit@hotmail.co.th


อรดา อบสุนทร
สพป.นครราชสีมา เขต 3

อีเมล์ lha_urt@hotmail.com


ภัชรี เพชรไกร
สพป.นครราชสีมา เขต 4

อีเมล์ patcharee49nm@gmail.com


สุปราณี บุญรอด
สพป.นครราชสีมา เขต 5

อีเมล์ sboonrod@hotmail.com


ปราณีต ศรีสำโรง
สพป.นครราชสีมา เขต 5

อีเมล์ puk_korat5@hotmail.com


นางเพ็ญนภา ทองอ่อน
สพป.นครราชสีมา เขต 6

อีเมล์ yammypoo@hotmail.com


อัถธิพงษ์ หนากลาง
สพป.นครราชสีมา เขต 6

อีเมล์ sumnaklang@hotmail.com


กรภัทร ปานมณี
สพป.นครราชสีมา เขต 7

อีเมล์ khonrapathara@gmail.com


ชินตา วนิชชานนท์
สพป.นครราชสีมา เขต 7

อีเมล์ shinta@korat7.go.th


กร ปราชญ์รัฐกิจ
สพป.บุรีรัมย์ เขต 1

อีเมล์ mxiron@hotmail.com


นันท์นภัส ชัยประสิทธิโชค
สพป.บุรีรัมย์ เขต 1

อีเมล์ pun-1885@hotmail.co.th


ถาวร กุลวงษ์
สพป.บุรีรัมย์ เขต 2

อีเมล์ br2goth@gmail.com


อัครเดช กิจคณะ
สพป.บุรีรัมย์ เขต 2

อีเมล์ bossnoy2519@gmail.com


ณัฐชนก ศรีเสน
สพป.บุรีรัมย์ เขต 3

อีเมล์ natnoksrisen@gmail.com


ณัฐชยา ลิไธสง
สพป.บุรีรัมย์ เขต 4

อีเมล์ natchaya1969@gmail.com


นางจันทร์เพ็ญ หงษ์อินทร์
สพป.สุรินทร์ เขต 1

อีเมล์ kungnang413@gmail.com


นางอารีย์ สมเป็น
สพป.สุรินทร์ เขต 1

อีเมล์ khunareena77@gmail.com


เพียงกวี ทองเชื้อ
สพป.สุรินทร์ เขต 2

อีเมล์ a_pingpong555@hotmail.com


เมธี เชี่ยวนิกร
สพป.สุรินทร์ เขต 2

อีเมล์ metee44@gmail.com


นายเทพฤทธิ์ ศรีฤทธิไกร
สพป.สุรินทร์ เขต 3

อีเมล์ teapparit@hotmail.com


อภิชาติ แสงสว่าง
สพป.สุรินทร์ เขต 3

อีเมล์ apichat@surin3.go.th


อภิชาติ แสงสว่าง
อนุบาลปราสาทศึกษาคาร

อีเมล์ apichat@apssurin3.ac.th


สิตา โค้วคูณกูล
สพป.ศรีสะเกษ เขต 1

อีเมล์ sita012502@gmail.com


สำราญ สาระมู
สพป.ศรีสะเกษ เขต 1

อีเมล์ samran_sa4545@hotmail.com


Tanapon boonpob
สพป.ศรีสะเกษ เขต 2

อีเมล์ som@osea2.go.th


อรอุมา ฤาชา
สพป.ศรีสะเกษ เขต 2

อีเมล์ onuma@hotmail.com


ทัศนีวรรณ แสงนนท์
สพป.ศรีสะเกษ เขต 2

อีเมล์ noi_1012@hotmail.com


นุชษราวรรณ คณานิตย์ธนกิจ
สพป.ศรีสะเกษ เขต 3

อีเมล์ nuwan_10@hotmail.com


โชติรัตน์ คำไพเราะ
สพป.ศรีสะเกษ เขต 3

อีเมล์ shotirach2555@gmail.com


รุ่งอรุณ บุญไว
สพป.ศรีสะเกษ เขต 4

อีเมล์ rung251524@gmail.com


พัณธิมาภรณ์ ดวงมณี
สพป.ศรีสะเกษ เขต 4

อีเมล์ pikmylovely1242@gmail.com


นางอุณารัตน์ ลาผ่าน
สพป.อุบลราชธานี เขต 1

อีเมล์ unarat913@gmail.com


อมรา ทิณพัฒน์
สพป.อุบลราชธานี เขต 1

อีเมล์ tinnapat2512@gmail.com


วุฒิชัย ดาผา
สพป.อุบลราชธานี เขต 2

อีเมล์ wuttichai_dapha@hotmail.com


นายอานุภาพ อาบเงิน
สพป.อุบลราชธานี เขต 2

อีเมล์ anu3418@hotmail.com


ชาตรี ลักษณะดี
สพป.อุบลราชธานี เขต 3

อีเมล์ gamo_ja@hotmail.com


นุช รัตนวิบูลย์
สพป.อุบลราชธานี เขต 3

อีเมล์ nuchmooksom@hotmail.com


นายจักรกฤษณ์ ประดับศรี
สพป.อุบลราชธานี เขต 4

อีเมล์ ่jg71742515@gmail.com


จตุพร ธนกิจยิ่งยง
สพป.อุบลราชธานี เขต 5

อีเมล์ jatupornna@hotmail.com


ทินกร บุญบรรลุ
สพป.อุบลราชธานี เขต 5

อีเมล์ t_innagorn@hotmail.co.th


บริสุทธิ์ ละครราช
สพป.ยโสธร เขต 1

อีเมล์ borisut3@gmail.com


sastar sangchat
สพป.ยโสธร เขต 1

อีเมล์ sastar2012@gmail.com


รัชนี คำเนตร
สพป.ยโสธร เขต 2

อีเมล์ rachanee1820@gmail.com


ผดุงสิทธิ์ ลาวรรณ
สพป.ยโสธร เขต 2

อีเมล์ padungsit.l@gmail.com


กรพินธุ์ โชติราษี
สพป.ชัยภูมิ เขต 1

อีเมล์ yee1970_3@hotmail.com


นายสานิต ต่ออำนาจ
สพป.ชัยภูมิ เขต 2

อีเมล์ ken575@gmail.com


นายวรรณพล เหมือนพันธุ์
สพป.ชัยภูมิ เขต 2

อีเมล์ wannaphol.m@gmail.com


ศุภศิษฏ์ พิทยศักดิ์
สพป.ชัยภูมิ เขต 3

อีเมล์ suppit2743@gmail.com


ธนัญญา สูบโคกสูง
สพป.ชัยภูมิ เขต 3

อีเมล์ kitty_subk@hotmail.com


วิลัยวรรณ สุภชาติ
สพป.อำนาจเจริญ

อีเมล์ wilaiwan.s@amnat-ed.go.th


ประภากมล แสงอรุณ
สพป.อำนาจเจริญ

อีเมล์ knong56@gmail.com


สการะ จีนะสุทธิ์
สพป.บึงกาฬ

อีเมล์ sakara7074@gmail.com


นายวรวุฒิ บุตรแสนลี
สพป.บึงกาฬ

อีเมล์ butsaenlee33@gmail.com


ชูชาติ พุทธลา
สพป.หนองบัวลำภู เขต 1

อีเมล์ cputhlar@hotmail.com


นางณัฏฐ์ปภา ป้านภูมิ
สพป.หนองบัวลำภู เขต 2

อีเมล์ natpapha@windowslive.com


นางจรวยพร หาดสมบัติ
สพป.ขอนแก่น เขต 1

อีเมล์ pao_kk1@hotmail.com


ผ่องพรรณ เมืองประทุม
สพป.ขอนแก่น เขต 2

อีเมล์ morfil_p@hotmail.com


นายเทอดชัย บัวผาย
สพป.ขอนแก่น เขต 2

อีเมล์ ictkk2@gmail.com


กนกพร อัครพิเชษฐ์
สพป.ขอนแก่น เขต 3

อีเมล์ bird_pooh@hotmail.com


กนกพร อัครพิเชษฐ์
สพป.ขอนแก่น เขต 3

อีเมล์ bird_pooh@hotmail.com


พรรณิภา ดอกไม้
สพป.ขอนแก่น เขต 4

อีเมล์ phondata.9@gmail.com


พรรณิภา ดอกไม้
สพป.ขอนแก่น เขต 4

อีเมล์ pannipa_4@hotmail.com


กนกกาญจน์ ขุนบำรุง
สพป.ขอนแก่น เขต 5

อีเมล์ kookaikuku@gmail.com


นวพร เอกตะคุ
สพป.ขอนแก่น เขต 5

อีเมล์ plankkn5.nawaporn@gmail.com


อุบล คลังเงิน
สพป.อุดรธานี เขต 1

อีเมล์ tu-data_k@hotmail.com


นายสิทธิ แก้วรอด
สพป.อุดรธานี เขต 1

อีเมล์ kawrot@gmail.com


นายณฐกร ท่อแก้ว
สพป.อุดรธานี เขต 2

อีเมล์ natakorn1955@gmail.com


นางสาวจิรพร จันทรขันตี
สพป.อุดรธานี เขต 2

อีเมล์ jantharaksntee_mmy@hotmail.com


อภิชาติ จันทรเสนา
สพป.อุดรธานี เขต 3

อีเมล์ apichat.cha@obecmail.org


สุทัสน์ รัตนพลที
สพป.อุดรธานี เขต 3

อีเมล์ admin_in4@hotmail.com


ณัชชา มหาฤทธิ์
สพป.อุดรธานี เขต 4

อีเมล์ nutcha779@gmail.com


บุญโรม ปัญญากุล
สพป.อุดรธานี เขต 4

อีเมล์ rome59@esdc.go.th


สพป. เลย 1
สพป.เลย เขต 1

อีเมล์ itec@loei1.go.th


ขนิษฐา คับเพียง
สพป.เลย เขต 1

อีเมล์ thakup06@gmail.com


ดร.รอง ปัญสังกา
สพป.เลย เขต 1

อีเมล์ phunsungka@gmail.com


กุลธิดา สนธิมูล
สพป.เลย เขต 2

อีเมล์ took.plan@gmail.com


สุริยนต์ ชมภู
สพป.เลย เขต 3

อีเมล์ loeikht3@gmail.com


เอกสิทธิ์ ตุละรัต
สพป.เลย เขต 3

อีเมล์ akesidtu@gmail.com


ฤตินันท์ บุญกอง
สพป.หนองคาย เขต 1

อีเมล์ rueti.b@hotmail.com


ณัฐพงษ์ จิตชัย
สพป.หนองคาย เขต 1

อีเมล์ fang_ecom4@windowslive.com


สัมพันธ์ พันธ์พิมพ์
สพป.หนองคาย เขต 2

อีเมล์ sumphan@nongkhai2.go.th


วัชรพงษ์ พิมพ์มา
สพป.หนองคาย เขต 2

อีเมล์ JJpimma@gmail.com


สุมิตตรา อินทร์พรหม
สพป.มหาสารคาม เขต 1

อีเมล์ sumittra1014@gmail.com


สัญชัย ภาประเวช
สพป.มหาสารคาม เขต 1

อีเมล์ tmoste@yahoo.com


ณวัฒน์ จันทเขต
สพป.มหาสารคาม เขต 2

อีเมล์ nawar_405@windowslive.com


จิตราภรณ์ คำสุวรรณ
สพป.มหาสารคาม เขต 3

อีเมล์ chumsuwan@hotmail.com


นางสาวทิพญา ศุภฤกษ์
สพป.ร้อยเอ็ด เขต 1

อีเมล์ tipaya7849@hotmail.com


สมัย สลักศิลป์
สพป.ร้อยเอ็ด เขต 1

อีเมล์ salaksilp@hotmail.com


นางมนัญญา สมหนองบัว
สพป.ร้อยเอ็ด เขต 2

อีเมล์ mananya.plan@gmail.com


ละอองทิพย์ พวงศรีเคน
สพป.ร้อยเอ็ด เขต 2

อีเมล์ laongthip_id@hotmail.com


ฐาปกรณ์ ธรรมรักษา
สพป.ร้อยเอ็ด เขต 3

อีเมล์ pragon_ta@hotmail.com


เสาวลักษณ์ คำภูผง
สพป.ร้อยเอ็ด เขต 3

อีเมล์ bbbna@hotmail.com


กัญญาภัทร นาชัยนาค
สพป.กาฬสินธุ์ เขต 1

อีเมล์ promsala.rattana@gmail.com


ช่อเอื้อง ชาสุนทร
สพป.กาฬสินธุ์ เขต 1

อีเมล์ jirayucho@hotmail.com


วิจิตรา โคตรบัญชา
สพป.กาฬสินธุ์ เขต 2

อีเมล์ jitra_kk@hotmail.com


นางสว่างจิตร คงแสนคำ
สพป.กาฬสินธุ์ เขต 2

อีเมล์ jitra_kk@hotmail.com


พิชญ์ เวียงสีมา
สพป.กาฬสินธุ์ เขต 2

อีเมล์ ptt2520@hotmail.com


นายวิโรจน์ ศรแผลง
สพป.กาฬสินธุ์ เขต 3

อีเมล์ thelook32@hotmail.com


นายณัฐพล ทวยลี
สพป.กาฬสินธุ์ เขต 3

อีเมล์ nattapon.thuaylee@gmail.com


นายศาสตรา ดอนโอฬาร
สพป.กาฬสินธุ์ เขต 3

อีเมล์ boyoty999@gmail.com


ศักดิ์สิทธิ์ ไพจิตรโยธี
สพป.สกลนคร เขต 1

อีเมล์ saksitpajit@gmail.com


วารุณี บารมี
สพป.สกลนคร เขต 1

อีเมล์ maewmaw13@gmail.com


วัชรินทร์ นาคะอินทร์
สพป.สกลนคร เขต 1

อีเมล์ watcharin@mskn.ac.th


ฐิตาภรณ์ แก้วก่า
สพป.สกลนคร เขต 2

อีเมล์ kengkwa@hotmail.com


ดนัย ศรีวงษา
สพป.สกลนคร เขต 2

อีเมล์ doym82@gmail.com


ถนัดชัย สุรภักดิ์
สพป.สกลนคร เขต 3

อีเมล์ thanatchai@sakonnakhon3.go.th


Nattapong phonsung
อนุบาลบ้านม่วง

อีเมล์ kokdu77@gmail.com


ทิพย์สุดา ธิศรี
บ่อแก้วดงมะไฟมิตรภาพที่ 81

อีเมล์ t47030124thipsuda@sakonnakhon3.go.th


นายสมถวิลน์ แง่พรหม
บ้านโพธิ์ชัย

อีเมล์ banphochai@facebook.com


เสทื้อน อินทะประเสริฐ
บ้านนาเมือง

อีเมล์ satuen2008@gmail.com


นายกฤษฎา โพยนอก
บ้านดงมะกุ้ม

อีเมล์ dmk2557@gmail.com


นายสัญญา วัฒนาเนตร
บ้านนาคอย

อีเมล์ krusunya@hotmail.com


นายอัครเดช หาญไชย
บ้านท่าช้างเจริญไพศาล

อีเมล์ patter_ss@hotmail.com


ปาริชาต บุษบงค์
บ้านห้วยหินลาด

อีเมล์ p.jaojin@gmail.com


นายธีรวัฒน์ ทับสีรัก
บ้านนากะทาด

อีเมล์ top_technic@hotmail.com


รุ่งนภา สุภา
สพป.นครพนม เขต 1

อีเมล์ rungnapha@nkpedu1.go.th


พงษ์ภิสิทธิ์ นามเกต
สพป.นครพนม เขต 1

อีเมล์ pongpisit68@gmail.com


นายชัยมงคล อุปวงษา
สพป.นครพนม เขต 2

อีเมล์ tume_oshi1@hotmail.com


ชลันธร ภูมี
สพป.นครพนม เขต 2

อีเมล์ chalantornphumee@gmai.com


สุลักขณา รักษา
สพป.มุกดาหาร

อีเมล์ sulukkana_r@hotmail.com


เชษฐ์กิตติ แดงอาจ
สพป.มุกดาหาร

อีเมล์ chetkiti2526@hotmail.com


ปัณณวัฒน์ ช่างปั้น
สพป.เชียงใหม่ เขต 1

อีเมล์ maehia98@gmail.com


อังสนา สุขสุเสียง
สพป.เชียงใหม่ เขต 1

อีเมล์ suksusiang@hotmail.co.th


วิไลลักษณ์ ไทระยะ
สพป.เชียงใหม่ เขต 2

อีเมล์ wilailuck@cme2.go.th


ไกรสร จาวรรณะ
สพป.เชียงใหม่ เขต 3

อีเมล์ jawana_9@hotmail.com


นางประภาพร สุวรรณบงกช
สพป.เชียงใหม่ เขต 4

อีเมล์ dank_30@hotmail.com


นายบงการ ศรีนันตา
สพป.เชียงใหม่ เขต 4

อีเมล์ sanantee@gmail.com


ชุติมา กันทวีชัย
บ้านสันทราย

อีเมล์ tonmai_son@hotmail.com


ศุภวัฒน์ พรหมปัญญา
สพป.เชียงใหม่ เขต 5

อีเมล์ cma5plan@gmail.com


เกศราพร นะจา
สพป.เชียงใหม่ เขต 5

อีเมล์ ่jusmine_id@hotmail.c0m


renoo churteja
สพป.เชียงใหม่ เขต 6

อีเมล์ duean.7979@gmail.com


ฐานิสสรณ์ ศรีสิงห์ชัย
สพป.เชียงใหม่ เขต 6

อีเมล์ taniss24@gmail.com


กนกศักดิ์ กระแสร์
สพป.ลำพูน เขต 1

อีเมล์ kan3644@gmail.com


พินิจ พุ่มนุ่ม
สพป.ลำพูน เขต 1

อีเมล์ pinitp1304@gmail.com


วีรวัฒน์ กัณทวีชัย
สพป.ลำพูน เขต 2

อีเมล์ wirawatra@hotmail.com


chayanun chaisit
สพป.ลำพูน เขต 2

อีเมล์ unyaoneone@gmail.com


สมศรี ต้นโนนเชียง
สพป.ลำปาง เขต 1

อีเมล์ somsri_jim@yahoo.co.th


ธนพัฒน์ ชุนรวงษ์
สพป.ลำปาง เขต 1

อีเมล์ tanapatchunz@gmail.com


ดวงจันทร์ สลีวงศ์
สพป.ลำปาง เขต 2

อีเมล์ rammi_2551@hotmail.com


นายทวีศักดิ์ วงศ์บาตร
สพป.ลำปาง เขต 2

อีเมล์ taweesak2010@gmail.com


นพดล ด้วงธิวงศ์
สพป.ลำปาง เขต 3

อีเมล์ Moungkol_15@hotmail.com


วิศนุพงศ์ ถ้ำทอง
สพป.ลำปาง เขต 3

อีเมล์ wissanupong@lpg3.go.th


นายสมบูรณ์ วันยะนาพร
สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1

อีเมล์ wanyasomboon@gmail.com


วัชรา คำภู่
สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1

อีเมล์ watchara.wirmpa5@gmail.com


จันทรัตน์ ชมสา
สพป.อุตรดิตถ์ เขต 2

อีเมล์ kaporo_nim@hotmail.com


บุษยา ใจบุญทา
สพป.แพร่ เขต 1

อีเมล์ busaya2515@gmail.com


อุษณีย์ บุญเรืองนาม
สพป.แพร่ เขต 2

อีเมล์ yim_nana@hotmail.com


บุษบา ศรีวิชัยอินทร์
สพป.น่าน เขต 1

อีเมล์ bus3006@gmail.com


jeeraporn piyodtip
สพป.น่าน เขต 1

อีเมล์ spa4141@hotmail.com


พิมพ์ณัฐชยา กวาวสิบสอง
สพป.น่าน เขต 2

อีเมล์ phim@nan2.go.th


ชัชชฏาวัลล์ ลือยศ
สพป.น่าน เขต 2

อีเมล์ oil_kanjana_nan@hotmail.com


รุ่งอรุณ เพ็ชรฎา
สพป.พะเยา เขต 1

อีเมล์ rung2515_p2@hotmail.com


สิงห์นรินทร์ อินต๊ะรักษา
สพป.พะเยา เขต 1

อีเมล์ singnarin@gmail.com


ทิพยรัตน์ ใจแจ่ม
สพป.พะเยา เขต 2

อีเมล์ tiko-tik@hotmail.com


บุญสิน สุปันตา
สพป.พะเยา เขต 2

อีเมล์ wow1973@gmail.com


หทัยกรานต์ มุลิกา
สพป.พะเยา เขต 2

อีเมล์ here.kung@hotmail.com


อรุณี อินต๊ะขัติย์
สพป.เชียงราย เขต 1

อีเมล์ arunee_j53@hotmail.com


สุนีย์ จุมปา
สพป.เชียงราย เขต 1

อีเมล์ thetoycr@gmail.com


นายวรกานต์ ฟูแสง
สพป.เชียงราย เขต 3

อีเมล์ w.foosang@gmail.com


ทศพล ธรรมปัญญา
สพป.เชียงราย เขต 3

อีเมล์ lek.tospol@gmail.com


เจ้าหน้าที่ ข้อมูลสารสนเทศ
สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 1

อีเมล์ maehongsonpec@hotmail.com


นายภีมม์เนศ คงคาใส
สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 2

อีเมล์ pimnett77@gmail.com


สาธิตา บรรจง
สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 2

อีเมล์ sathitamhs2@gmail.com


สาธิตา บรรจง
บ้านแม่ต้อบใต้

อีเมล์ sathitamhs2@gmail.com


พิมลกานต์ เงินบำรุง
สพป.นครสวรรค์ เขต 1

อีเมล์ tncd2482@hotmail.com


พสธร นามสง่า
สพป.นครสวรรค์ เขต 2

อีเมล์ pnamsanga@gmail.com


พงศธร แรงเขตวิทย์
สพป.นครสวรรค์ เขต 2

อีเมล์ catfatza@gmail.com


แพรวพรรณ จันทร์แป้น
สพป.นครสวรรค์ เขต 3

อีเมล์ 2555plan@gmail.com


นายอุกฤษฏ์ โลมพรรณ
สพป.นครสวรรค์ เขต 3

อีเมล์ uknoom@gmail.com


yimsri muanglua
สพป.อุทัยธานี เขต 1

อีเมล์ aoms_mm@hotmail.com


ธาริณี สิญจวัตร
สพป.อุทัยธานี เขต 2

อีเมล์ cybot2009@hotmail.com


ศมน ขำมาลัย
สพป.อุทัยธานี เขต 2

อีเมล์ samon.pb@gmail.com


ศุภกานต์ คุ้มสุวรรณ
สพป.กำแพงเพชร เขต 1

อีเมล์ toykum62@gmail.com


ประภัสรา ธาราศรี
สพป.กำแพงเพชร เขต 1

อีเมล์ annpraphat55@gmail.com


ศิริชัย มิ่งแก้ว
สพป.กำแพงเพชร เขต 2

อีเมล์ kob_2138@hotmail.com


สันทัศน์ ตันยา
สพป.ตาก เขต 1

อีเมล์ santuchtanya@gmail.com


วรรณศุภางค์ ทาปิน
สพป.ตาก เขต 1

อีเมล์ ืnamtal_tp@hotmail.com


ศุภกิจ ภู่จันทร์
สพป.ตาก เขต 2

อีเมล์ SPuchan@hotmail.com


นายพิษณุ สวนเอก
สพป.ตาก เขต 2

อีเมล์ maetanit@hotmail.com


วาริน นะริน
สพป.สุโขทัย เขต 1

อีเมล์ warin_nar@hotmail.com


รจนา พ่วงพี
สพป.สุโขทัย เขต 1

อีเมล์ pamadee222@gmail.com


สุพิฌา เมฆไหว
สพป.สุโขทัย เขต 2

อีเมล์ supichaplan@gmail.com


ศรัณยู ยุบล
สพป.สุโขทัย เขต 2

อีเมล์ hicaru1531@gmail.com


นายเชษฐา พรภัทรยุทธ
สพป.สุโขทัย เขต 2

อีเมล์ chedthaitec@gmail.com


ทัศนาภา สินศุข
สพป.พิษณุโลก เขต 2

อีเมล์ tasanapa@gmail.com


พงศ์พีระ ทองแบบ
สพป.พิษณุโลก เขต 2

อีเมล์ pbeab@hotmail.com


พิกุลทอง สังข์เงิน
สพป.พิษณุโลก เขต 3

อีเมล์ pitlok3@hotmail.com


จักรพงษ์ ศุขวิทย์
สพป.พิจิตร เขต 1

อีเมล์ sukvit@gmail.com


เชาว์ มัชฌิมา
สพป.พิจิตร เขต 2

อีเมล์ mooown2005@hotmail.com


ปราณี อินตะมะ
สพป.พิจิตร เขต 2

อีเมล์ pra_inta@hotmail.com


น.ส.นงคราญ ทองคำ
สพป.เพชรบูรณ์ เขต 1

อีเมล์ ntpbn1@gmail.com


ณัฐนันท์ คงเพ็ง
สพป.เพชรบูรณ์ เขต 2

อีเมล์ nattanunict@gmail.com


สุระศักดิ์ สืบสุด
สพป.เพชรบูรณ์ เขต 3

อีเมล์ boxing_small@hotmail.com


นายเมฆินทร์ ทานิล
สพป.เพชรบูรณ์ เขต 3

อีเมล์ makhin_ta@hotmail.com


นายวินิตร อำนวยผล
บ้านลำพาด

อีเมล์


ดารณี ใจอยู่
สพป.เพชรบูรณ์ เขต 3

อีเมล์ daranee_pla@hotmail.com


อารีย์ อินทรวงศ์
สพป.ราชบุรี เขต 1

อีเมล์ nid_intr@hotmail.com


อรสา พึ่งวัน
สพป.ราชบุรี เขต 1

อีเมล์ planrb1@gmail.com


วลัญช์จุฑา ณ บางช้าง
สพป.ราชบุรี เขต 2

อีเมล์ sumowalun@gmail.com


ดารารัตน์ แตงสุข
สพป.ราชบุรี เขต 2

อีเมล์ dararat_pla@hotmail.com


ประทุมวัน มณีสว่าง
สพป.กาญจนบุรี เขต 1

อีเมล์ boontakan1@gmail.com


เจษฎา ตันธนะ
สพป.กาญจนบุรี เขต 2

อีเมล์ jedsada02@hotmail.com


นงนุช ดวงพรกชกร
สพป.กาญจนบุรี เขต 3

อีเมล์ nannuch_ni@hotmail.com


พัฒนศักดิ์ เทศไธสง
สพป.กาญจนบุรี เขต 3

อีเมล์ pokka2528@gmail.com


ภูวิช ฉ่ำวาที
สพป.กาญจนบุรี เขต 3

อีเมล์ tov_hot@hotmail.com


ธีระศักดิ์ หล่อขุนไกร
สพป.กาญจนบุรี เขต 4

อีเมล์ khuna011410@gmail.com


จักรกฤษ อำพันทอง
สพป.กาญจนบุรี เขต 4

อีเมล์ k-krit_dd@hotmail.com


มณีวรรณ วิโรจน์วัฒนกุล
สพป.สุพรรณบุรี เขต 2

อีเมล์ wannaporn.2511@gmail.com


มณีวรรณ วิโรจน์วัฒนกุล
สพป.สุพรรณบุรี เขต 2

อีเมล์ wannaporn.2511@gmail.com


สุวรรณา แดงสวัสดิ์
สพป.นครปฐม เขต 1

อีเมล์ jim_suwanna@hotmail.com


channarong mongkunsivakun
สพป.นครปฐม เขต 2

อีเมล์ areanpt2@gmail.com


รัชนี เมตตา
สพป.นครปฐม เขต 2

อีเมล์ toonta12@hotmail.com


วราภรณ์ เวทย์วิทยานุวัฒน์
สพป.เพชรบุรี เขต 1

อีเมล์ area1pet@gmail.com


ดิเรก สุขประเสริฐ
สพป.เพชรบุรี เขต 1

อีเมล์ area1pet@gmail.com


Somsong Piromros
สพป.ประจวบคีรีขันธ์ เขต 2

อีเมล์ luisripirom@gmail.com


พารวีร์ เลือดแดง
สพป.ประจวบคีรีขันธ์ เขต 2

อีเมล์ plmood@gmail.com


วลัยพร จันทร์บูรณ์
สพป.นครศรีธรรมราช เขต 1

อีเมล์ 7313068@gmail.com


นางสุจิน พรหมมาศ
สพป.นครศรีธรรมราช เขต 1

อีเมล์ sujin_prom1@hotmail.com


เยาวรัตน์ ฉายประชีพ
สพป.นครศรีธรรมราช เขต 3

อีเมล์ kel800399@hotmail.com


kasorn petnoon
สพป.นครศรีธรรมราช เขต 3

อีเมล์ sorn2558@nst3.go.th


ภัทรพร ผ่อนผัน
สพป.นครศรีธรรมราช เขต 4

อีเมล์ kunnai2513@gmail.com


นางภัทรพร ผ่อนผัน
สพป.นครศรีธรรมราช เขต 4

อีเมล์ kunnai2513@gmail.com


นายสุภักดิ์ มีสิทธิ์
สพป.นครศรีธรรมราช เขต 4

อีเมล์ mesit.sup@gmail.com


ภัทชรี คีรินทร์
สพป.กระบี่

อีเมล์ hmimpur@yahoo.co.th


นางภัทชรี คีรินทร์
สพป.กระบี่

อีเมล์ hmimpur@yahoo.co.th


กมลวรรณ สุกัญญา
สพป.พังงา

อีเมล์ fonkamonvun@hotmail.com


ระเบียบ พรหมทอง
สพป.ภูเก็ต

อีเมล์ kanyakonpromtong@gmail.com


สุจารี ชัยประดิษฐ์
สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 1

อีเมล์ sujaree447@gmail.com


ชาญชัย ชื่นพระแสง
สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 1

อีเมล์ charn6144@gmail.com


นายสุรเชษฐ์ พัฒน์แก้ว
สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 2

อีเมล์ surachet@surat2.go.th


อโนชา เชาว์เจริญ
สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 3

อีเมล์ anocha@surat3.go.th


นางสาวจุฑาทิพย์ หอยนกคง
สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 3

อีเมล์ jutatip@surat3.go.th


รัชนี จิตต์สว่าง
สพป.ระนอง

อีเมล์ nongpomjang@hotmail.com


มณวดี ดุลยรัตน์
สพป.ระนอง

อีเมล์ plamon1627@gmail.com


นันท์นภัส เกียรติมาพรศักดิ์
สพป.ชุมพร เขต 1

อีเมล์ chureerat_eid@hotmail.com


นันท์นภัส เกียรติมาพรศักดิ์
สพป.ชุมพร เขต 1

อีเมล์ chureerat_eid@hotmail.com


ภาคภูมิ มณีบางกา
สพป.ชุมพร เขต 2

อีเมล์ p.maneebangka@gmail.com


ภิรมย์ สินหอยราก
สพป.สงขลา เขต 1

อีเมล์ piromsinhoeyrak@gmail.com


นางลดาวรรณ์ ภาโอภาส
สพป.สงขลา เขต 1

อีเมล์ pingtong31@gmail.com


กาลัญญู นฤปิยะกุล
สพป.สงขลา เขต 2

อีเมล์ kalunyou@hotmail.com


นันทภัค พันดร
สพป.สงขลา เขต 2

อีเมล์ sri4651@hotmail.com


Ratchanee Promma
สพป.สงขลา เขต 3

อีเมล์ oonklom@hotmail.com


สุนีย์ มามะ
สพป.สตูล

อีเมล์ panda_deejung@hotmail.com


เสอิ้น แก่นทอง
สพป.สตูล

อีเมล์ saearn@gmail.com


ศิริวรรณ ยิวสิว
สพป.ตรัง เขต 1

อีเมล์ siriwan.y@trang1.go.th


Siriwan Yiosio
สพป.ตรัง เขต 1

อีเมล์ siriwan.trg@gmail.com


กชกร เถรว่อง
สพป.ตรัง เขต 2

อีเมล์ thenwong_001@hotmail.com


การิตา เต็มราม
สพป.พัทลุง เขต 1

อีเมล์ tatemram@gmail.com


การิตา เต็มราม
สพป.พัทลุง เขต 1

อีเมล์ tatemram@gmail.com


ศารัตน์ เรืองแก้ว
สพป.พัทลุง เขต 2

อีเมล์ co_nut@hotmail.com


วชิรวิชญ์ เยาว์นุ่น
สพป.พัทลุง เขต 2

อีเมล์ mit_053@hotmail.com


สุมาลี สุขศรี
สพป.ปัตตานี เขต 1

อีเมล์ sunday_2518@hotmail.com


นายปวีณ อินทรศรีสม
สพป.ปัตตานี เขต 1

อีเมล์ batman_5433@hotmail.co.th


รุสลี มูนีมูสี
สพป.ปัตตานี เขต 2

อีเมล์ iammaxs@hotmail.com


พรภนา คำแป้น
สพป.ปัตตานี เขต 2

อีเมล์ pkampan1971@hotmail.com


อารีฟ สาแล
สพป.ปัตตานี เขต 3

อีเมล์ rifplan3@gmail.com


สุทธิศักดิ์ แวซอเหาะ
สพป.ปัตตานี เขต 3

อีเมล์ sohoh@hotmail.com


ขวัญสุดา เบ็ญมูฮัมมัด
สพป.ยะลา เขต 1

อีเมล์ kwanbenmhd@yala1.go.th


การะตี พึ่งสยม
สพป.ยะลา เขต 1

อีเมล์ karatee@yala1.go.th


ปานจิตต์ อุ่นอก
สพป.ยะลา เขต 2

อีเมล์ parnjit9227@hotmail.com


สุจิตรา แซ่ปุ่ง
สพป.ยะลา เขต 2

อีเมล์ pumteetato@gmail.com


นางสาวฐิฏิมาธ์ พิริยะเพียรพันธ์
สพป.นราธิวาส เขต 1

อีเมล์ dmc.nara1@gmail.com


มารูดิง เส๊ะ
สพป.นราธิวาส เขต 2

อีเมล์ marud32@gmail.com


ไอณี กำปงซัน
สพป.นราธิวาส เขต 2

อีเมล์ plan@narathiwat2.go.th


จิตรา มุกดาห์
สพป.นราธิวาส เขต 3

อีเมล์ ่jitranara3@hotmail.co.th


ฐิติพงค์ เพ็ชร์รัตน์
สพป.นราธิวาส เขต 3

อีเมล์ jojobizcom@gmail.com


ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
Copyright2013 : DATA CMS v.05.56 พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ ITEC สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]