ดาวน์โหลดไฟล์ข้อมูลสารสนเทศเขตพื้นที่การศึกษา
#   ชื่อไฟล์
1 จำนวนนักเรียนแยกเพศ ชั้นเรียน ปีการศึกษา 2560 (ข้อมูล ณ 10 พ.ย. 60)
2 ข้อมูลจำนวนนักเรียน ณ วันที่ 10 มิ.ย. 59
3 ข้อมูลจำนวนนักเรียน ณ วันที่ 10 มิ.ย. 58
4 ข้อมูลจำนวนนักเรียน ณ วันที่ 10 มิ.ย. 57

จำนวนไฟล์ทั้งหมด 4 ไฟล์