ดาวน์โหลดไฟล์ข้อมูลสารสนเทศเขตพื้นที่การศึกษา
#   ชื่อไฟล์
1 สรุปจำนวนนักเรียนทั้งหมด สพป.กส.3
2 จำนวนนักเรียนแยกชั้น,เพศ

จำนวนไฟล์ทั้งหมด 2 ไฟล์