ดาวน์โหลดไฟล์ข้อมูลสารสนเทศเขตพื้นที่การศึกษา
#   ชื่อไฟล์
1 ข้อมูลพื้นฐานปี 2561
2 ประกาศจำนวนโรงเรียน และประเภทโรงเรียน ปีการศึกษา 2558
3 ข้อมูลพื้นฐานปีการศึกษา 2558

จำนวนไฟล์ทั้งหมด 3 ไฟล์