ดาวน์โหลดไฟล์ข้อมูลสารสนเทศเขตพื้นที่การศึกษา
#   ชื่อไฟล์
1 จำนวนนักเรียนแยกเพศปี58
2 จำนวนนักเรียนและบุคลากรในโรงเรียนข้อมูล10มิ.ย.58
3 นักเรียนพักนอนปี57
4 สรุปข้อมูลทั่วไปปี57
5 ที่อยู่เบอร์โทรผู้บริหารโรงเรียน
6 รายชื่อโรงเรียนที่ไม่มีไฟฟ้า
7 จำนวนนักเรียนจำแนกตามขนาด
8 จำนวนนักเรียนรายชั้นรายโรงจำแนกเพศ
9 จำนวนนักเรียนจำแนกรายอำเภอ
10 จำนวนนักเรียนรายโรงเรียนอำเภอเวียงป่าเป้า

1 2 Next
จำนวนไฟล์ทั้งหมด 20 ไฟล์
 
1 2 Next