ดาวน์โหลดไฟล์ข้อมูลสารสนเทศเขตพื้นที่การศึกษา
#   ชื่อไฟล์
1 ข้อมูลนักเรียนรายชั้น รายโรง ปีการศึกษา 2560
2 ข้อมูลสารสนเทศทางการศึกษา ปีการศึกษา 2559
3 ข้อมูลสารสนเทศทางการศึกษา ปีการศึกษา 2558
4 ข้อมูลสารสนเทศทางการศึกษา ปีการศึกษา 2557

จำนวนไฟล์ทั้งหมด 4 ไฟล์