ดาวน์โหลดไฟล์ข้อมูลสารสนเทศเขตพื้นที่การศึกษา
#   ชื่อไฟล์
1 จำนวนนักเรียนแยกชั้น เพศ ปีการศึกษา 2561
2 ข้อมูลนักเรียนรายชั้น รายโรง ปีการศึกษา 2560
3 ข้อมูลสารสนเทศทางการศึกษา ปีการศึกษา 2559
4 ข้อมูลสารสนเทศทางการศึกษา ปีการศึกษา 2558
5 ข้อมูลสารสนเทศทางการศึกษา ปีการศึกษา 2557

จำนวนไฟล์ทั้งหมด 5 ไฟล์