ดาวน์โหลดไฟล์ โรงเรียนวัดลาดสนุ่น
คู่มือสำหรับประชาชน ตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. 2558


#   ชื่อกระบวนงาน
1 1. การรับนักเรียนของโรงเรียนในสังกัด สพฐ.
2 2. การขอย้ายเข้าเรียนของโรงเรียนในสังกัด สพฐ.
3 3. การขอย้ายออกนักเรียนของโรงเรียนในสังกัด สพฐ.
4 4. การขอผ่อนผันให้เด็กเข้าเรียนก่อนหรือหลังตามเกณฑ์การศึกษาภาคบังคับของโรงเรียนในสังกัด สพฐ.
5 5. การขอลาออกของนักเรียนในโรงเรียนสังกัด สพฐ.
6 6. การขอเทียบโอนผลการเรียนของนักเรียนในโรงเรียนสังกัด สพฐ.
7 7. การขอใบแทนเอกสารทางการศึกษาของโรงเรียนสังกัด สพฐ.
8 8. การขอใช้อาคารสถานที่ของโรงเรียนสังกัด สพฐ.

จำนวนทั้งหมด 8 รายการ [ดาวน์โหลด พ.ร.บ.อำนวยความสะดวกฯ 58 ฉบับเต็ม]