ดาวน์โหลดไฟล์ โรงเรียนลุมพลีชนูปถัมภ์
คู่มือสำหรับประชาชน ตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. 2558


#   ชื่อกระบวนงาน
1 1การรับนักเรียนของโรงเรียนในสังกัด สพฐ.
2 2การขอย้ายเข้าเรียนของโรงเรียนในสังกัด สพฐ.
3 3 การขอย้ายออกนักเรียน
4 4การขอผ่อนผันให้เด็กเข้าเรียนก่อนหรือหลังตามเกณฑ์การศึกษาภาคบังคับ(ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1) ของโรงเรียนในสังกัด สพฐ.
5 5การขอลาออกของนักเรียนในโรงเรียนสังกัด สพฐ.
6 6การขอเทียบโอนผลการเรียนของนักเรียนในโรงเรียนสังกัด สพฐ.
7 7การขอใบแทนเอกสารทางการศึกษาของโรงเรียนสังกัด สพฐ.
8 8การขอใช้อาคารสถานที่ของโรงเรียนสังกัด สพฐ.
9 แบบบันทึกข้อความ
10 แบบบันทึกข้อความ

จำนวนทั้งหมด 10 รายการ [ดาวน์โหลด พ.ร.บ.อำนวยความสะดวกฯ 58 ฉบับเต็ม]