ดาวน์โหลดไฟล์ โรงเรียนวัดตาลเอน (โศภนชนูปถัมภ์)
คู่มือสำหรับประชาชน ตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. 2558


#   ชื่อกระบวนงาน
1 คู่มือสำหรับประชาชน การรับนักเรียนของโรงเรียนในสังกัด สพฐ.โรงเรียนวัดตาลเอน(โศภนชนูปถัมภ์)
2 คู่มือสำหรับประชาชน การขอย้ายออกเรียนของโรงเรียนในสังกัด สพฐ.
3 คู่มือสำหรับประชาชน การขอผ่อนผันการเข้าเรียน
4 คู่มือสำหรับประชาชน การขอลาออก
5 คู่มือสำหรับประชาชน การขอเทียบโอนผลการเรียน
6 คู่มือสำหรับประชาชน การขอใบแทนเอกสารการศึกษา
7 คู่มือสำหรับประชาชน การขอใช้ด้านอาคารและสถานที่
8 คู่มือสำหรับประชาชน การขอย้ายเข้าเรียนของโรงเรียนในสังกัดสพฐ.

จำนวนทั้งหมด 8 รายการ [ดาวน์โหลด พ.ร.บ.อำนวยความสะดวกฯ 58 ฉบับเต็ม]