ดาวน์โหลดไฟล์ โรงเรียนวัดหนองตะเฆ่
คู่มือสำหรับประชาชน ตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. 2558


#   ชื่อกระบวนงาน
1 คู่มือสำหรับประชาชน:การรับนักเรียนของโรงเรียน
2 คู่มือสำหรับประชาชน:การขอลาออกของนักเรียนในโรงเรียน
3 คู่มือสำหรับประชาชน:การขอย้ายออกของนักเรียนในโรงเรียน
4 คู่มือสำหรับประชาชน:การขอย้ายเข้าของนักเรียนในโรงเรียน
5 คู่มือสำหรับประชาชน:การขอผ่อนผันให้เข้าเรียนหรือหลังตามเกณฑ์การศึกษาภาคบังคับ(ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 1) ของโรงเรียน
6 คู่มือสำหรับประชาชน:การขอใบแทนเอกสารทางการศึกษาของโรงเรียนสังกัด สพฐ.
7 คู่มือสำหรับประชาชน:การขอใช้อาคารสถานที่ของโรงเรียนสังกัด สพฐ.

จำนวนทั้งหมด 7 รายการ [ดาวน์โหลด พ.ร.บ.อำนวยความสะดวกฯ 58 ฉบับเต็ม]