ดาวน์โหลดไฟล์ โรงเรียนผินแจ่มวิชาสอน
คู่มือสำหรับประชาชน ตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. 2558


#   ชื่อกระบวนงาน
1 คู่มือประชาชน_การรับนักเรียนของโรงเรียนในสังกัด สพฐ.
2 คู่มือประชาชน_การขอลาออกของนักเรียนในโรงเรียนสังกัด สพฐ.
3 คู่มือประชาชน_การขอย้ายออกนักเรียนของโรงเรียนในสังกัด สพฐ.
4 คู่มือประชาชน_การขอย้ายเข้าเรียนของโรงเรียนในสังกัด สพฐ.
5 คู่มือประชาชน_การขอใบแทนเอกสารทางการศึกษาของโรงเรียนสังกัด สพฐ.
6 คู่มือประชาชน_การขอเทียบโอนผลการเรียนของนักเรียนในโรงเรียนสังกัด สพฐ.
7 คู่มือประชาชน_การขอใช้อาคารสถานที่ของโรงเรียนสังกัด สพฐ.

จำนวนทั้งหมด 7 รายการ [ดาวน์โหลด พ.ร.บ.อำนวยความสะดวกฯ 58 ฉบับเต็ม]