ดาวน์โหลดไฟล์ โรงเรียนปราจิณราษฎรอำรุง ๒
คู่มือสำหรับประชาชน ตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. 2558


#   ชื่อกระบวนงาน
1 ปกคู่มือประชาชน-ปรอ2
2 คำนำ-สารบัญคู่มือประชาชน-ปรอ2
3 คู่มือประชาชน-ปรอ2-ส่วน1
4 คู่มือประชาชน-ปรอ2-ส่วน2

จำนวนทั้งหมด 4 รายการ [ดาวน์โหลด พ.ร.บ.อำนวยความสะดวกฯ 58 ฉบับเต็ม]