ดาวน์โหลดไฟล์ โรงเรียนบ้านหินโคน
คู่มือสำหรับประชาชน ตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. 2558


#   ชื่อกระบวนงาน
1 การรับนักเรียนของโรงเรียนในสังกัด สพฐ.
2 การขอเทียบโอนผลการเรียนของนักเรียนในโรงเรียนสังกัด สพฐ. (1)
3 การขอย้ายเข้ามาเรียนของโรงเรียนในสังกัด สพฐ.
4 การขอใช้อาคารสถานที่ของโรงเรียนสังกัด สพฐ.
5 การขอใบแทนเอกสารทางการศึกษาของโรงเรียนสังกัด สพฐ. (2)
6 การขอผ่อนผันให้เด็กเข้าเรียนก่อนหรือหลังตามเกณฑ์การศึกษาภาคบังคับ%28ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1%29 ของโรงเรียนในสังกัด สพฐ.
7 การขอย้ายออกนักเรียนของโรงเรียนในสังกัด สพฐ.
8 การขอลาออกของนักเรียนในโรงเรียนสังกัด สพฐ.

จำนวนทั้งหมด 8 รายการ [ดาวน์โหลด พ.ร.บ.อำนวยความสะดวกฯ 58 ฉบับเต็ม]