ดาวน์โหลดไฟล์ โรงเรียนไทยวัฒนาประชารัฐ
คู่มือสำหรับประชาชน ตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. 2558


#   ชื่อกระบวนงาน
1 คู่มือประชาชนเรื่องการรับนักเรียนของโรงเรียนไทยวัฒนาประชารัฐ
2 คู่มือประชาชนเรื่องการขอย้ายเข้าเรียนของโรงเรียนไทยวัฒนาประชารัฐ
3 คู่มือประชาชนเรื่องการขอย้ายออกนักเรียนของโรงเรียนไทยวัฒนาประชารัฐ
4 การขอผ่อนผันเด็กเข้าเรียนของโรงเรียนไทยวัฒนาประชารัฐ
5 การขอลาออกของโรงเรียนไทยวัฒนาประชารัฐ
6 การขอเทียบโอนผลการเรียนของโรงเรียนไทยวัฒนาประชารัฐ
7 การขอใบแทนเอกสารการศึกษาของโรงเรียนไทยวัฒนาประชารัฐ
8 การขอใช้บริการอาคารสถานที่ของโรงเรียนไทยวัฒนาประชารัฐ

จำนวนทั้งหมด 8 รายการ [ดาวน์โหลด พ.ร.บ.อำนวยความสะดวกฯ 58 ฉบับเต็ม]