ดาวน์โหลดไฟล์ โรงเรียนบ้านตระกาศขอนแก่น
คู่มือสำหรับประชาชน ตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. 2558


#   ชื่อกระบวนงาน
1 คู่มือประชน
2 คู่มือประชน

จำนวนทั้งหมด 2 รายการ [ดาวน์โหลด พ.ร.บ.อำนวยความสะดวกฯ 58 ฉบับเต็ม]