ดาวน์โหลดไฟล์ โรงเรียนบ้านเม็กใหญ่
คู่มือสำหรับประชาชน ตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. 2558


#   ชื่อกระบวนงาน
1 คู่มือ การรับนักเรียนของโรงเรียนในสังกัด สพฐ.
2 คู่มือ การขอย้ายเข้าเรียนของโรงเรียนในสังกัด สพฐ.
3 คู่มือ การขอย้ายออกนักเรียนของโรงเรียนในสังกัด สพฐ.
4 คู่มือ การขอผ่อนผันให้เด็กเข้าเรียนก่อนหรือหลังตามเกณฑ์การศึกษาภาคบังคับ(ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1) ของโรงเรียนในสังกัด สพฐ.
5 คู่มือ การขอลาออกของนักเรียนในโรงเรียนสังกัด สพฐ.
6 คู่มือ การขอเทียบโอนผลการเรียนของนักเรียนในโรงเรียนสังกัด สพฐ.
7 คู่มือ การขอใบแทนเอกสารทางการศึกษาของโรงเรียนสังกัด สพฐ.
8 คู่มือ การขอใช้อาคารสถานที่ของโรงเรียนสังกัด สพฐ.

จำนวนทั้งหมด 8 รายการ [ดาวน์โหลด พ.ร.บ.อำนวยความสะดวกฯ 58 ฉบับเต็ม]