ดาวน์โหลดไฟล์ โรงเรียนบ้านบัวเทียม
คู่มือสำหรับประชาชน ตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. 2558


#   ชื่อกระบวนงาน
1 การรับนักเรียนของโรงเรียนในสังกัด สพฐ. โรงเรียนบ้านบัวเทียม รัตติกร ครูวาจารย์
2 การขอย้ายเข้าเรียนของโรงเรียนในสังกัด สพฐ. โรงเรียนบ้านบัวเทียม รัตติกร ครูวาจารย์
3 การขอย้ายออกนักเรียนของโรงเรียนในสังกัด สพฐ. โรงเรียนบ้านบัวเทียม รัตติกร ครูวาจารย์
4 การขอผ่อนผันให้เด็กเข้าเรียนก่อนหรือหลังตามเกณฑ์การศึกษาภาคบังคับ(ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1) ของโรงเรียนในสังกัด สพฐ. โรงเรียนบ้านบัวเทียม รัตติกร ครูวาจารย์
5 การขอลาออกของนักเรียนในโรงเรียนสังกัด สพฐ. โรงเรียนบ้านบัวเทียม รัตติกร ครูวาจารย์
6 การขอเทียบโอนผลการเรียนของนักเรียนในโรงเรียนสังกัด สพฐ. โรงเรียนบ้านบัวเทียม รัตติกร ครูวาจารย์
7 การขอใบแทนเอกสารทางการศึกษาของโรงเรียนสังกัด สพฐ. โรงเรียนบ้านบัวเทียม รัตติกร ครูวาจารย์
8 การขอใช้อาคารสถานที่ของโรงเรียนสังกัด สพฐ. โรงเรียนบ้านบัวเทียม รัตติกร ครูวาจารย์

จำนวนทั้งหมด 8 รายการ [ดาวน์โหลด พ.ร.บ.อำนวยความสะดวกฯ 58 ฉบับเต็ม]